ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 1336

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13198 / 13.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 13.09.2022 - 15:16
ОТНОСНО

от Георги Маринчев- председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, oтносно: Одобряване на промени в бюджета за спорт чрез прехвърляне на средства от Приложение 13.3 „Финансово подпомагане на представителните отбори на Община Бургас“ към Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта през 2022 г.“, дейност 714, параграф 10-20 и частично разпределение на средствата 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13193 / 12.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 12.09.2022 - 16:13
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на 10 000 лв. от бюджета за 2022г за обезпечаване на наем, електроенергия и частично обзавеждане на помещения извън сградата на ОУ "Христо Ботев" - кв.Сарафово за нуждите на училището
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13190 / 09.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.09.2022 - 13:16
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за отправяне на предложение към Министерство на финансите за безвъзмездно придобиване на обикновени поименни акции от Община Бургас, представляващи държавното участие в капитала на „Свободна безмитна зона - Бургас“ АД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13183 / 07.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 07.09.2022 - 13:31
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ и ПП СДС, относно: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от наводнението в община Карлово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13181 / 07.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 07.09.2022 - 13:24
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решения, свързани с инвестиционно намерение
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13175/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 18:02
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България Обединение/ПП "Зелено движение", относно: Даване на съгласие за дофинансиране на режийни разходи на сдружение " АСУ Дeлфи" и фондация "Астика" - гр.Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13168/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 18:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Транспорт“ право на управление върху части от имот –публична общинска собственост, представляващи паркинги, разположени в ПИ с идентификатор 07079.601.265 по КККР на гр.Бургас, ж.к.“Зорница“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13166/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:58
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортен обект: Екологично образователен център с клуб по конен спорт към сграда с идентификатор 07079.622.201.1 – конюшня и съоръжения, в УПИ X, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на „Парк-Езеро“, гр. Бургас и право на ползване върху недвижим имот – УПИ X-201, в кв. 1, публична общинска собственост, отреден „За конна база“, съответен на ПИ с идентификатор 07079.622.201 по КК на гр. Бургас, ведно с изградените в имота сграда и манеж, както и върху сградите и съоръженията, които ще бъдат изградени, в полза на Сдружение „Клуб по конен спорт Кан Крум - Бургас“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13165/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:56
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 3, етаж 3, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13163/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 (пет) години, представляващ част от масивна едноетажна сграда, с идентификатор 47202.501.1036.1 по КККР на с. Маринка, община Бургас, находяща се в УПИ IV-501213, кв. 24 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, за аптека 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13164/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:51
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ спортен обект- Стадион, изграден в УПИ I, целият с площ 28655 кв. м, в кв. 7 по ПУП – ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.825.603 по КККР на гр. Бургас, ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда, в полза на СдружениеФутболен клуб „Черноморец 1919 - Бургас”
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13169/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:45
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на срочно, възмездно право на ползване на „Асарел- Инвестмънт“ ЕАД- София, върху части от общински поземлени имоти в землището на с. Извор, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13167/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13161/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:38
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управител на Медицински център "Вяра и Надежда" ЕООД
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13162/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:35
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XII в кв. 8 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Боровете“, земл. кв. Банево, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13160/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:33
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми – квота на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13173/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:28
ОТНОСНО
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1.Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр.Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1136 по КК на гр.Бургас, местност „Попова нива“ (бивша местност „Папаз тарла“), землище гр.Бургас, в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр.Бургас;2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр.Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1136 по КК на гр.Бургас, местност „Попова нива“ (бивша местност „Папаз тарла“), землище гр.Бургас, в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр.Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13172/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:26
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас, землище кв.Горно Езерово, гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.7.158, 07079.7.109 и 07079.7.209 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, и ПИ с идентификатор 07079.7.17 - общинска частна собственост.2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас, землище кв.Горно Езерово, гр.Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас.3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортно обслужване до ПИ в устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас, землище кв.Горно Езерово, гр.Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.1498 по КК на гр. Бургас в, устройствена зона 24/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13171/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:24
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1.Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр.Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр.Бургас., преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.9.365 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“.2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр.Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр.Бургас.3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 28/Смф по ОУП на гр.Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13170/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 17:19
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр.Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр.Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр.Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.23 и 07079.2.476 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“.  2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр.Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр.Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр.Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр.Бургас.  3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на нова обслужваща улица – локално пътно платно с влизане от републикански път I-6 при км 490+650 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.277 по КК на гр.Бургас) и изход при км 490+050 (срещу ПИ с идентификатор 07079.2.2498 по КК на гр.Бургас), в устройствена зона 07079/11 съгласно ОУП на гр.Бургас, местност „Дванадесетте“ (бивша местност „Оникилика“), землище гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13156 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 14:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Планът за интегрирано развитие на (ПИРО) 2021-2027 на община Бургас да бъде актуализиран, в Приоритет 6 „Бургас се адаптира. Устойчиво управление на природните и урбанизираните екосистеми“, Мярка 6.3. „Съхранение и увеличаване на природния капитал, включително чрез качествени екосистемни услуги за местната общност“ с включването на приоритетна идея „Обновяване на Зоопарк „Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13155 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 14:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект „Преоценка на климатичната неутралност и качеството на градската среда  в европейските крайбрежни градове“ „Revaluing Urban Quality Climate Nеutrality in European Waterfront Cities“ (Re-value), финансиран по покана "Градоустройство и проектиране за справедливи, устойчиви и неутрални по отношение на климата градове до 2030 г." (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01) „Хоризонт Европа“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13154 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 13:55
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на 2 броя запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, АДБФП № МДР-ИР-01-237/14.12.2020г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, финансирана  по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. /ПМДР/, подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13153 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 13:49
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект Collaboration between cities/regions and energy cooperatives as vehicles to accelerate the energy transition” (Взаимодействие между градове/ региони и енергийни кооперативи като двигател за ускоряване на енергийната трансформация) /TANDEMS/, по програма LIFE
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13152 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 13:42
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект Re- SKIN, финансиран по програма Хоризонт Европа на ЕС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13151 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 13:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13148 / 01.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 11:20
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Предвидените с Решение (Протокол №36, т.13, т.35) от проведеното на 07.04.2022 г. заседание на Общински съвет Бургас средства, в размер от 10 000 лв., за уъркшоп „Духано стъкло“ да се използват за изграждане на предпазващо съоръжение за специализирана пещ и зона за провеждане на обучения в културно-туристическия комплекс „Ченгене скеле“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13145 / 01.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 11:16
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за приемане на домакинството от Община Бургас на Гимнастически фестивал „Златни години“ („Golden age“) през 2024 г. и участието на представителен отбор от гр. Бургас в предстоящия фестивал „Golden Age Gym Festival“ 2022 в Португалия 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13147 / 13.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 11:08
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд "Култура" на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13146 / 01.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 10:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022г. и актуализация на Бюджет 2022г. на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ