ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 1017

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12208 / 24.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 24.11.2021 - 10:28
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението  на "Плана за действие за общинските концесии за 2020 г. на Община Бургас" и на концесионните договори. Актуализиране на План за действие за общинските концесии на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12205 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 22.11.2021 - 16:21
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - за зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" при Община Бургас, съгласно Заповед №3372/18.11.2021 г., относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно член 27, ал.3  от Закона за социалните услуги (ЗСУ) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12204 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 22.11.2021 - 15:09
ОТНОСНО

от Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие "Бургасбус" ЕООД да учреди в полза на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД право на строеж за прокарване и изграждане на подземен електропровод средно напрежение и сервитутни права по смисъла на чл. 64 от Закона за енергетиката, по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12207 / 22.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 22.11.2021 - 12:48
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-688 в кв. 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр.Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр.Българово“, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12206 / 22.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 22.11.2021 - 12:33
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-75 в квартал 11 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12202 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 22.11.2021 - 10:16
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисията за оценка по чл. 15 от Правилника за работа на фонд "Култура" на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12197 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:47
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2021 г./2022 г. и определяне на цена за ползването им
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12200 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:45
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1.    Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр.Бургас, засягащи имоти с идентификатори 07079.13.136, 07079.13.138, 07079.13.121, 07079.13.51,  07079.13.135, 07079.13.122 по КК на гр. Бургас – общинска собственост.  
2.    Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр.Бургас, Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв. Банево и Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр.Бургас
3.     Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр.Бургас, Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв. Банево и Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр.Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12199 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:42
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствени зони 12/Смф, 13/Смф и 02573/13 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12201 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:36
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I „за училище и трафопост“ и УПИ II-449 „за търговия“, кв.42 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас /ПИ с идентификатори 07079.702.892 и 07079.702.893 по КК на гр.Бургас/ от Министъра на образованието и науката на основание чл.134, ал.9 от ЗУТ, с цел реализиране на зона за отдих и парк в централната част на кв.Ветрен, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12198 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:34
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12196/ 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:33
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №20)

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12195/ 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - Бургас, насрочено за 08.12.2021 г. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12194 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:31
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - частна общинска собственост, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас (бивш Кърджалийски лагер) на Сдружение с нестопанска цел
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12193 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:29
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в ПИ с идентификатори 07079.830.127 и 07079.830.126 по КК на гр. Бургас, съответстващи на  УПИ І-113 в квартал 8 по ПУП-ПРЗ на кв.Крайморие, гр.Бургас, чрез продажба частите на общината 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12192/ 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:28
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ в квартал 24 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12191 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:27
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице чрез продажба на общинските 320/1107 кв. метра ид. части от УПИ І-360 в кв.7  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12190 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:27
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І и УПИ ІІ, двата в кв.50 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12189 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:26
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез извършване на доброволна делба в недвижим имот, представляващ УПИ II-11 в кв. 1 по ПУП- ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12188 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:25
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на 1/2 ид. част от поземлен имот – частна общинска собственост, представляваща 217,50/435 кв. м ид. части от УПИ XIV-общ. в кв. 135 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 435 кв. м. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12187 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:23
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлен имот - държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.602.828 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12186 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:22
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулиран поземлен имот–частна общинска собственост, находящ се в с.о. „Канала“, землище с. Димчево, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12185 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:21
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ I-150 в кв. 16 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.150 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12183 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 18:20
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12184 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 17:55
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XXVI-531 в кв. 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12182 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 17:50
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-общ. в кв. 68 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12179 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 17:43
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №128, вход 5(Д), етаж 2, апартамент № 67, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12181 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 17:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ І, кв. 37 по ПУП-ПРЗ на зона „В“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12180 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 17:39
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IХ-355, кв. 47 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12178 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 17:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №78, вход А(1), етаж 8, апартамент № 22, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ