ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

Даване на предварително съгласие и одобряване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на нов кабел 20 kV

Гергана Чанакова на Пет., 08.04.2022 - 11:20
1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на...

Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ

Гергана Чанакова на Пет., 08.04.2022 - 10:21
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема...

Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ

Ренета Райкова на Вт., 29.06.2021 - 13:13
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 и чл.16а от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ път до...

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ ЗА ТРАСЕ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД

Ренета Райкова на Ср., 24.02.2021 - 09:26
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за проектиране и...

ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ

Ренета Райкова на Пет., 29.01.2021 - 15:02
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема...

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обособяване на УПИ за ПИ

Ренета Райкова на Ср., 01.07.2020 - 09:31
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План...