ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 1185

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12830 / 16.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.05.2022 - 14:51
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна аптечна карта

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12832 / 16.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.05.2022 - 14:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договорите за управление на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, „Медицински център І–Бургас“ ЕООД и „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12821 / 10.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 11.05.2022 - 08:35
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК  и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12818/ 10.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 10.05.2022 - 17:08
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана №19-00-197/26.04.2022 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12785 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 09.05.2022 - 13:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за логистична и финансова подкрепа на инициатива за провеждане в град Бургас на майсторски класове по художествена гимнастика от олимпийските шампионки на страната 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12786 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 09.05.2022 - 13:24
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2021 година, годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021г. и отчети за изпълнението на бизнес програмите им за 2021г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12806 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 18:57
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията, свързани с инвестиционни намерения
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12799 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 18:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12801 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 18:50
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в гр.Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12805 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 18:37
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 18, местност „Веригите“ (бивша местност „Синджирли герен“); 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас
 
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12797 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 18:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12798 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 18:29
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12804 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 18:07
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Генерален план за организация на движението на гр.Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12803 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 17:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрен проект на Общна Бургас "Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите", финансиран от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2014 - 2021, по процедура EMFAF - 2021-PIA- FLAGSHIP Водещи проекти за насърчаване на устойчивата синя икономика чрез регионално морско сътрудничество в регионите Атлантически, Черно море и Западно Средиземно море 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12788 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:44
ОТНОСНО

от Георги Събев - председател на Постоянната комисия по морско дело и рибарство , относно: Частично финансиране на Международен морски форум "Синьото бъдеще - наша отговорност" - 2022 г. част от официалния календар на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12794 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:37
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. “Константин Величков“ №29 (ЖСК „Октомврийска слава“), вх. 5, партер, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12792 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:35
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12790 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:33
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ Х-672 и УПИ ХI-674 в кв. 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, община Бургас, за които е отреден нов УПИ Х-692, съответен на ПИ с проектен идентификатор 07332.64.692 по КККР на гр. Българово, община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12791 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:12
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І-369 в кв. 23 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12793 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:06
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12795 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищен обект, частна общинска собственост на Фондация “Невроезикова превенция срещу деменции“ с нестопанска обществено полезна дейност

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12787 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 15:08
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в областната комисия за изработване на областна здравна карта

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12781 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 14:04
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за предстоящи участия на Европейски и Световни първенства
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12778 / 04.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 08:28
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2021 година на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12774 / 04.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 04.05.2022 - 16:34
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на населени места и на кметските наместници в Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12775 / 04.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 04.05.2022 - 16:27
ОТНОСНО

от д-р Антонио Душепеев - председател на Комисията за установяване на жилищните нужди и картотекиране на граждани, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ)
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12769 / 04.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 04.05.2022 - 16:20
ОТНОСНО

от д-р Борис Петров Ангелов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12765 / 03.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 04.05.2022 - 10:48
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници от ДБГ, относно: Създаване на работна група с цел изработване на мерки за ограничаване популацията на гларусите на територията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12761 / 03.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 03.05.2022 - 14:36
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност относно: Провеждане на фестивал "Лятна театрална сцена" и включването му в културния календар на Община Бургас за 2022 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12762 / 03.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 03.05.2022 - 14:19
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ