Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 32

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14727 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за развитие на област Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14702 / 23.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на председателя на Общински съвет - Бургас в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14700 / 23.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14701 / 23.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура - ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на "Виваком България" ЕАД до ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр.Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14694 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Участие на Община Бургас като бенефициент и партньор в проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“, одобрен за финансиране от Министерството на туризма 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14697 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора им 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14693 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Постоянна комисия по чл. 23, ал. 3, т. 11 и Комисия по чл. 23, ал. 1 от ПОДОСКВОА 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14696 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга Асистентска подкрепа, находяща се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14695 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства, находящ се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №19, ет.2 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14689 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решения, свързани с кандидатстване на „Индустриален логистичен парк – Бургас“ АД в партньорство с Община Бургас с проектно предложение: „Инвестиции в развитието на Индустриален парк – Бургас“ по процедура BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14692 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансов ресурс за преодоляване на последиците от преминал ураганен вятър през с.о. Каптажа 2 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14674 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на С. Х. С. 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14673 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. и определяне на цена за ползването им

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14675 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на наследниците на Н. Т. В., Е. К. Н., А. Й. А. 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14690 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа на изявен бургаски спортист и одобряване на дофинансиране на спортно събитие за финансовата 2023 г. 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14676 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на Й.А.П. 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14678 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ в процедура по изменение на подробен устройствен план – план за регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на ж.к. Изгрев и ж.к. Зорница, при кръстовище на бул. Никола Петков с ул. Димитър Димов, гр. Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14677 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 35, подточка 2 от дневния ред на проведеното на 25.07.2023г, заседание (Протокол № 54) 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14679 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас (бивш Кърджалийски лагер) на Сдружение с нестопанска цел 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14688 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преразпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи 2023 г
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14680 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ II-194 в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14681 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлен имот - държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.605.702 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП- ПРЗ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14682 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 94(494), вход 1(А), етаж 2, апартамент - среден, на наемател, настанен по административен ред 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14684 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на поземлен имот- публична общинска собственост за частна общинска собственост, на основание чл.6, ал.1 от ЗОС 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14683 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищен обект, частна общинска собственост на Сдружение „Социален център Бургас“, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14669 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на  структурата и общата численост на общинската администрация за мандат 2023-2027 и утвърждаване на броя на заместник-кметовете със съответните ресори и броя на кметските наместници в Община Бургас и определяне на правомощията им

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14658 /14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на постоянни комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14653 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на общински съветници за членове на комисии, създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт, и специализирани органи

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14657 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Бургас