ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА СЪС СРЕДСТВА НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 27.05.2020 г., Протокол № 10, т. 1 (вх. № 08-00-10108) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ