РАЗПОРЕЖДАНЕ

Публикувано от g.chanakova на

РАЗПОРЕЖДАНЕ

На основание чл. 8, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ОПРЕДЕЛЯМ

заседателните места в залата на Общински съвет — Бургас за общинските съветници по политически партии и групи; заместник-председателите; служителите от общинска администрация; участващите с право на съвещателен глас; гостите, гражданите и медиите, съобразно приложената схема (Приложение №1) към настоящия документ.

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет – Бургас          

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ