ПРАВИЛНИК ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 26.01.2021 г., Протокол № 19, т. 6 (вх. № 08-00-11029) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ