ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 8 (вх. № 08-00-10344) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ