ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 30.01.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 30.01.2024 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 изречение 4-то от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се  проведе ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-15028 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Предложение за приемане на декларация на Общински съвет – Бургас за изграждането на Национален център за протонна терапия в Бургас

   

 2. ОбС 08-00-14981 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление за срока на мандата 2023 – 2027

   

 3. ОбС 08-00-15024 Доклад от д-р Георги Дракалиев – председател на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас, относно: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

   

 4. ОбС 08-00-14924 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на община Бургас

   

 5. ОбС 08-00-14923 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2024/2025 година и Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2024/2025 година

   

 6. ОбС 08-00-14970 Доклад от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

   

 7. ОбС 08-00-14971 Доклад от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас

   

 8. ОбС 08-00-14972 Доклад от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация в община Бургас

   

 9. ОбС 08-00-14973 Доклад от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел

   

 10. ОбС 08-00-14974 Доклад от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас

   

 11. ОбС 08-00-14975 Доклад от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи на физически лица

   

 12. ОбС 08-00-14976 Доклад от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд

   

 13. ОбС 08-00-14999 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура и вероизповедания“, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд  „Култура“ на Община Бургас

   

 14. ОбС 08-00-15000 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Правилник за устройството и дейността на общински музей „Авиомузей Бургас“ – гр. Бургас

   

 15. ОбС 08-00-15019 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектни предложения: 1. „Подобряване на инфраструктурата за събиране и отвеждане на отпадъчни битови води от гр. Българово, община Бургас: канализация за отпадъчни води – втори етап” и 2. „Изграждане на ПСОВ Българово” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“ от  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

   

 16. ОбС 08-00-15020 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за функциониране на Областен информационен център Бургас 2024 г. – 2029 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Техническа помощ“ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“

   

 17. ОбС 08-00-14985 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

   

 18. ОбС 08-00-14991 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Стопанисване и управление на туристически обект: „Благоустрояване – обособяване на мултифункционална зона с пространство за занимания на открито – детски атракцион, посветен на темата за морската флора и фауна, и рибарския занаят, площи за рекреация, паркова мебел, алейна мрежа и озеленяване и ажурна ограда“ в ПИ с идентификатор 07079.10.1315 по КК на гр. Бургас, УПИ XII-1315 „за етнографски културно-исторически комплекс, благоустрояване и ТП“ в местност „Рибарско пристанище“  (б. м. „Ченгене скеле“), землище на кв. „Крайморие“, гр. Бургас“

   

 19. ОбС 08-00-14997 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продължаване дейността и функционирането на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Бургас – Камено“

   

 20. ОбС 08-00-15018 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация в обхват на регулационните планове на комплекси „Изгрев“ и „Зорница“, при кръстовище на бул. „Никола Петков“ с ул. „Димитър Димов“, гр. Бургас и изменение на план за регулация за УПИ III-187 „за озеленяване“ в кв.22а, УПИ IV-372 „За жилищни нужди“ в кв.22а и УПИ I- 215,312,358 „за озеленяване“, кв. 36 по плана на ж.к. „Изгрев“ и УПИ I „за озеленяване и благоустрояване“ и УПИ XVII „за озеленяване и ТП“, кв.1 по плана на ж.к. „Зорница“, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул. „Никола Петков“ – при осови точки с №№ о.т.901б-900ж-900е-900з-900в-900а по регулационния план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

   

 21. ОбС 08-00-14988 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-442 в квартал 59 по ПУП – ПРЗ на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

   

 22. ОбС 08-00-14993 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 128, вход Е (6), етаж 4, апартамент № 95 – среден, на наемател, настанен по административен ред

   

 23. ОбС 08-00-14994 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 114, вход Г (4), етаж 2, апартамент № 67 – среден, на наемател, настанен по административен ред

   

 24. ОбС 08-00-14995 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 127, вход В (3), етаж 1, апартамент № 27 – среден, на наемател, настанен по административен ред

   

 25. ОбС 08-00-14989 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII, кв. 180 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с  идентификатор 07079.671.308 по КККР на гр. Бургас

   

 26. ОбС 08-00-14987 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, на недвижими нежилищни имоти – общинска собственост

   

 27. ОбС 08-00-14990 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от пет години, на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

   

 28. ОбС 08-00-14996 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Съзнание – 1927 г.“, с. Маринка, върху част от общински недвижим имот, представляващ масивна едноетажна сграда, отразена с идентификатор 47202.501.1036.1 в КККР на с. Маринка, община Бургас, разположена в УПИ IV-501213, кв. 24 по ПУП – ПРЗ на с. Маринка 

   

 29. ОбС 08-00-15001 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Определяне предназначението на общински жилища по чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост

   

 30. ОбС 08-00-15021 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител и начин на гласуване на предложените въпроси в дневния ред на насроченото за 16.02.2024 г. Общо събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас” АД

   

 31. ОбС 08-00-15015 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика и морско дело“,относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Бургас за 2024 г. и утвърждаване на  цени  по предложение за продажба по ценоразпис на добита дървесина

   

 32. ОбС 08-00-15016 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика и морско дело“,относно: Определяне размера на финансовите средства за социални разходи за транспорт на определени групи правоимащи лица

   

 33. ОбС 08-00-15013 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – За кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод ø160 за обслужване на ПИ с идентификатор 07079.3.3830 по КККР на гр. Бургас (УПИ I-28), бивш ПИ 038028, м. Вълчи връх по предходна КВС на з-ще Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод ø160 за обслужване на ПИ с идентификатор 07079.3.3830 по КККР на гр. Бургас (УПИ I-28), бивш ПИ 038028, м. Вълчи връх по предходна КВС на з-ще Бургас; 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод ø160 за обслужване на ПИ с идентификатор 07079.3.3830 по КККР на гр. Бургас (УПИ I-28), бивш ПИ 038028, м. Вълчи връх по предходна КВС на з-ще Бургас

   

 34. ОбС 08-00-14938 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Удължаване срока за предоставяне на помещение на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ)

   

 35. ОбС 08-00-14953 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на представител от Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни към Общински съвет – Бургас за член на Комисия по чл. 33а, ал. 3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

   

 36. ОбС 08-00-14888 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас и Димчо Грудев – зам.-председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на член на Управителен съвет и член на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб“ (DigIhub)

   

 37. ОбС 08-00-14998 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на Система за охлаждане на скалпа Paxman за Отделение по медицинска онкология в „КОЦ – Бургас” ЕООД

   

 38. ОбС 08-00-15029 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на активиметър за СПЕКТ/КТ за Отделение по нуклеарна медицина в „КОЦ – Бургас” ЕООД

   

 39. ОбС 08-00-15030 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на ехографски апарат от висок клас за Отделение по образна диагностика в „КОЦ – Бургас” ЕООД

   

 40. ОбС 08-00-15031 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства UPS за двата линейни ускорителя и рентгенова тръба за КРТ за Отделение по лъчелечение в „КОЦ – Бургас” ЕООД

   

 41. ОбС 08-00-14920 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минималните цени на таксиметровите услуги за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

   

 42. ОбС 08-00-15060 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на Сдружение Волейболен клуб „Дея Спорт“ за постигнато спортно постижение – носител на Купа България за 2024 г.

   

 43. ОбС 08-00-14709 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Ограничен достъп до общински имот в землището на с. Димчево, на брега на яз. Мандра

   

 44. ОбС 08-00-14808 Питане от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов – общински съветници от „ПП-ДБ“, относно: Множество сигнали във връзка с осигуряването на осветление на участък ул. „Ангел Димитров“ от № 84 до № 94

   

 45. ОбС 08-00-14809 Питане от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов – общински съветници от „ПП-ДБ“, относно: Забавяне на отговор по сигнал до Община Бургас

   

 46. ОбС 08-00-14848 Питане от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на уличната и тротоарна настилка, намираща се на ул. „Шейново“ (в участъка от бул. „Сан Стефано“ до ул. “Цар Самуил“)

   

 47. ОбС 08-00-14860 Питане от Николай Желев – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Функциониране на Синя зона в гр. Бургас

   

 48. ОбС 08-00-14875 Питане от Тодор Иванов – общински съветник от ПП „Има такъв народ“, относно: Предоставяне на информация за режим на платено паркиране – „Служебен абонамент“ и „Карта за паркинг автомат за собствени, наети или автомобили на лизинг“

   

 49. ОбС 08-00-14912 Питане от общинските съветници от група „КОД-Български възход“, относно: Преместване на ЦАУ „Долно Езерово“ 

   

 50. ОбС 08-00-14913 Питане от общинските съветници от група „КОД-Български възход“, относно: Контрол върху безопасността на детски съоръжения

   

 51. ОбС 08-00-14914 Питане от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Финансови средства за изграждане на второстепенни улици в ПИ с идентификатор 07079.653.431, 07079.553.432 и 07079.653.433, находящи се в гр. Бургас, кв. „Меден рудник“

   

 52. ОбС 08-00-14933 Питане от д-р Мартин Кръстев – общински съветник от „ПП-ДБ“, относно: Управление на общинско лечебно заведение – „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, ЕИК 000053227, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 120

   

 53. ОбС 08-00-14934 Питане от д-р Мартин Кръстев – общински съветник от „ПП-ДБ“, относно: Състояние на пътна настилка и актуален статус на ремонтни дейности на: 1. Улица, находяща се в ж.к. „Славейков“, в участъка от бл.16 до бл.65 по дължината на улицата; 2. Публичен паркинг, разположен пред бл.107 вх.3, ж.к. „Меден рудник“; 3. Улица „П. Р. Славейков“ в кв. „Рудник“

   

 54. ОбС 08-00-14945 Питане от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев – общинските съветници от група „КОД-Български възход“, относно: Проблем с уличното осветление в кв. „Банево“

   

 55. ОбС 08-00-14960 Питане от Красимир Калудов – общински съветник от „ПП-ДБ“,относно: Състояние на подлез, разположен на бул. „Захари Стоянов“ в к-с „Меден рудник“ и наличие на рискова зона за ПТП

   

 56. ОбС 08-00-14961 Питане от Красимир Калудов – общински съветник от „ПП-ДБ“, относно: Възможност за ангажиране на експерт-юрист, който да осъществява текуща правна помощ в сферата на социалните дейности и предоставяните от социалните звена услуги

   

 57. ОбС 08-00-14968 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Дарение на клиника „Мама и аз“

   

 58. ОбС 08-00-14969 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Улично осветление в кв. „Сарафово“

   

 59. ОбС 08-00-14979 Питане от Явор Костов – общински съветник от БСП, относно: Затруднено придвижване и паркиране на автомобили в к-с „Братя Миладинови“ (в участъка на ул. „Стара Планина“ и ул. „Странджа Планина“), във вътрешната част на бл. 117 – „Народен юмрук“

   

 60. ОбС 08-00-14986 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Поставяне на фургон на тротоара пред търговски обект

   

 61. ОбС 08-00-15004 Питане от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Капацитет и работно време на дневните центрове за хора с увреждания и деца със СОП на територията на община Бургас

   

 62. ОбС 08-00-15005 Питане от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Домашни любимци и условия, осигурени от Община Бургас

   

 63. ОбС 08-00-15006 Питане от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев – общинските съветници от група „КОД-Български възход“, относно: Открити спортни съоръжения и училищен двор в у-ща „Добри Чинтулов“ и „Йордан Йовков“ 

   

 64. ОбС 08-00-15007 Питане от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Неспазване на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията при осъществяване на подмяна на тротоарна настилка на територията на община Бургас

   

 65. ОбС 08-00-15009 Питане от Тодор Ангелов – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Списък на жилищни сгради одобрени за въвеждане на мерки за енергийна ефективност

   

 66. ОбС 08-00-15011 Питане от Мариета Тимнева-Рохова – общински съветник от ПП МИР, относно: Изразеното безпокойство на гражданите в квартал „Лозово“ по повод изпълнението на Интегриран воден проект за област Бургас по Оперативна програма „Околна среда“ част кв. „Лозово“, град Бургас. (АДБФП №Д-34-58/17.06.2020 г. ИСУН №BG16M1OP002-1.016-0011 „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд)

   

 67. ОбС 08-00-15012 Питане от Мариета Тимнева-Рохова – общински съветник от ПП МИР, относно: Планираните и реализирани средства и проекти за развитие и модернизация на инфраструктурата за кв. „Долно Езерово“ през предходните 8 години, създаващи условия за повишаване стандарта за живеене в него

 

 

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет - Бургас