ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП – ПП/ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАСЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – НОВО ОПТИЧНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА МРЕЖА НА „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД до ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр.Бургас.