КОМИСИИ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, както и комисии, създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ