ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №25 ОТ ДАТА 28.09.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 05.10.2021 - 16:52

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 25

 

от проведеното на 28.09.2021 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11787 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11909 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11931 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11860 Докладна записка от Станимир Димитров Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11893 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Правилник за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11897 Докладна записка от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11910 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по общинска програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ в гр. Бургас – I-ви етап“

 

 1. ОбС 08-00-11936 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Заедно днес, заедно утре - местните общности в подкрепа на образованието и грижата в ранна детска възраст" по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и гарантиране на устойчивостта по проекта

 

 1. ОбС 08-00-11903 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Участие на Община Бургас като асоцииран партньор в изпълнението на проект с наименование „Иновативна технология за третиране на води за по-добро управление на речните басейни“ по Програма Лайф 2020 – LIFE20 ENV/BG/001042

 

 1. ОбС 08-00-11933 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предложение за сключване на договори за съвместна дейност с организации по оползотворяване за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и за негодни за употреба батерии, съгласно предварително проведен подбор

 

 1. ОбС 08-00-11932 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11911 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР  на ПЗ „Север“, гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и XXV-337 в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.604.336 и 07079.604.337 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-11912 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за намаляване на необходимата площ в м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ IX-1100, кв.7 по плана на кв. Ветрен,  гр. Бургас с цел реализиране на нов корпус за разширение на УМБАЛ „Дева Мария“

 

 1. ОбС 08-00-11913 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното заседание на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г., отразено в Протокол №20 за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и УПИ II в кв. 9б, по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11934 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на план-схема за организация на движението на улица „Христо Ботев“, ул. „Пробуда“, ул. „Шейново“ и ул. „Любен Каравелов“ в кв.134, 135 и 136 по плана на ЗЦГЧ – гр. Бургас от одобрена „План – схема на организация на движението, на територия с граници: на север – бул. „Сан Стефано“, на изток – бул. „Демокрация“, на юг – ул. „Булаир“ и бул. „Иван Вазов“ и на запад – бул. „Мария Луиза“, по плановете на ЦГЧ и ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас“ по чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ 

 

 1. ОбС 08-00-11917 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ I в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11925 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Фурна Лазур 1976” ЕООД в УПИ XIX-617 в кв. 22 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, за изграждане на едноетажна пристройка към сграда с идентификатор 07079.607.617.1 

 

 1. ОбС 08-00-11926 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас“ ЕООД“ по проект „Инженеринг – проектиране и строителство за изграждане инсталация за захранване с компресиран природен газ в УПИ XII, кв.1 по ПУП на парк „Езеро“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор  07079.622.206 по КК на гр. Бургас,  и право на прокарване за газопровод – сградно отклонение към сградата на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас“ ЕООД“

 

 1. ОбС 08-00-11915 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане” бл. 42, вх. 3, ет. 3, ап. 7, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-11924 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 4, етаж 7, апартамент ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-11929 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, бл. 71, вх. А(1), ет. 2, ап. 5, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-11920 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-71 в кв. 20 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-11916 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V, кв. 69 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11919 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-53 в кв. 4 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11921 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 320/640 кв.м ид. ч. от УПИ ХІІ-417 в кв.33, целият с площ 640 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-11922 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 62/730 кв.м ид. ч. от УПИ ХVІ-496 в кв.37, целият с площ 730 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-11927 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ Х-156 в квартал 10 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-11928 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІV, в квартал 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-11923 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 21,5 кв.м от покрива на двуетажна сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, по реда на чл.30, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, за срок от 10 (десет) години

 

 1. ОбС 08-00-11914 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на общинска земеделска земя на осн. §27, ал. 2, т. 3  от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за постановяване на решение на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Бургас, за обезщетяване на наследници на Х. Г. Д. и наследници на Д. И. Д.

 

 1. ОбС 08-00-11899 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на имущество – движима вещ, общинска собственост, за стопанисване и управление  на ОП „Туризъм“ при Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11918 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на репатриращ автомобил, тип „паяк“, собственост на Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 4, т. 1, пр. 2 от ЗОС на Община Созопол

 

 1. ОбС 08-00-11882 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Изворище“, с. Изворище, Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-11900 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението

 

 1. ОбС 08-00-11930 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ” ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-11885 Докладна записка от д-р Илка Баева – управител на „Диагностично-консултативен център II Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на Решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание чл.12„ ал.1, т.10 и чл.18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас във връзка с чл.57, ал.2, чл.59, Раздел II и Раздел IV от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

 

 1. ОбС 08-00-11894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой

 

 1. ОбС 08-00-11889 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11935 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ликвидация на „Обреден комплекс” ЕООД гр. Бургас ЕИК 102663618 

 

 1. ОбС 08-00-11828 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управители на „Диагностично-консултативен център I – Бургас“ ЕООД  и „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаската гимнастичка С. Кирякова за спечелен златен медал с Националния ансамбъл по художествена гимнастика на Олимпиадата в Токио 2021, както и парична награда на СКХГ „Черноморец“ – Бургас за приноса в развитието на спорта 

 

 1. ОбС 08-00-11901 Докладна записка от Георги Маринчев – зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на финансово подпомагане на дългогодишния състезател на Колоездачен клуб „Черноморец-Бургас“ – П. Петров 

 

 1. ОбС 08-00-11908 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-11895 Докладна записка от Диана Саватева – за зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас, съгл. Заповед №2458/02.09.2021 г., относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-11719 Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ относно: Предприемане на мерки за продължаване на изграждането на шумозащитна стена в кв. Сарафово 

 

 1. ОбС 08-00-11636 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Обособяване на допълнителни паркоместа, намиращи се на ул. „Св.св. Кирил и Методий“, пред бл. 55 до кръстовището с бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-11884 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Възлага на Общинска администрация – Бургас да изготви пълен анализ и план за противодействие относно проблемите с почистването и поддържането на контейнери за битови отпадъци и кошове за боклук, които се намират на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11902 Докладна записка от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Разширяване на гробищния парк в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-11954 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да придобие дяловете на Община Карнобат в „БУРГАСИНВЕСТ” ООД по балансовата им стойност

 

 1. ОбС 08-00-11960 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-11839 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Промяна на системата на сметоизвозване на улици с една активна лента за движение

 

 1. ОбС 08-00-11840 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Благоустрояване в Централна градска част

 

 1. ОбС 08-00-11852 Питане от Мария Маркова – общински съветник от ДБГ, относно: Препълнени кошове с боклук по ул. „Богориди“ в разгара на летния сезон 

 

 1. ОбС 08-00-11855 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Интегрирана система за управление на трафика на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11890 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. „Братя Миладинови“

 

 1. ОбС 08-00-11891 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Предприемане на мерки за намаляване на шума от преминаващите автомобили в кв. Крайморие – местност Пода

 

 1. ОбС 08-00-11898 Питане от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Масово премахване на улични дървета и резолюция на Окръжна прокуратура

 

 1. ОбС 08-00-11942 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Заличени пешеходни пътеки на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11950 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Обозначаване на паркоместа в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-11951 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Опасна отсечка в ж.к. „Меден Рудник“

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11787 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2020 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 238 130 275 лева, с преходен остатък– 26 467 172 лева, съгласно Приложение №1.
 2. Приема отчета за капиталовите разходи за 2020 г. съгласно Приложение №2.
 3. Приема отчетите на Община Бургас към 31.12.2020 г. за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд, сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“, за други средства от Европейския съюз, за средствата по други международни програми и за операциите и наличностите по сметките за чужди средства, съгласно Приложение №3, Приложение №4 Приложение №5, Приложение №6 и Приложение №7.
 4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г. и информация за дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг съгласно Приложение №15.
 5. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал.3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за детски градини, детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж и други, за сметка на останалите приходоизточници.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11909 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 30.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема информацията за отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Бургас към 30.06.2021 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 114 118 798 лева, съгласно Приложение №1.
 2. Приема информацията за отчетите на Община Бургас за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6.
 3. Приема информацията и одобрява разчета и отчета на капиталовите разходи на Община Бургас към 30.06.2021 г. по Приложение №2
 4. Приема информацията за състоянието на общинския дълг на Община Бургас към 30.06.2021 г., съгласно Приложение №14
 5. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за детски градини, детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж и други за сметка на останалите приходоизточници.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11931 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., както следва:

§ 1. Текстът на чл.7 ал.2. се допълва с изречение второ със следното съдържание: „Служебен абонамент“ се допуска и за обекти по смисъла на чл.3 ал.2, т.2 от Закона за туризма, независимо от зоната, в която са разположени, в рамките на обявеното работно време на търговския обект по чл.8 от Закона за защита на потребителите.“

§ 2. В чл.9 след израза: „по чл. 6, ал. 1“ се добавя изразът: „ и чл.7“.

§ 3. В Приложение 2 „Зелена зона“ към чл.14 oт Наредбата в карето заключено между бул. „Демокрация“ от ул. „Копривщица“ до ул. „Васил Петлешков“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „24-ти черноморски пехотен полк“ от ул. „Панайот Волов“ до ул. „Копривщица“ и ул. „Копривщица“ създава нова Подзона Зелена – 6, в рамките на която се обособяват паркоместа, с въведен режим на платено паркиране с наименование „Подзона – „Зелена – 6“ :

1.    Ул. „Карлово“ между ул. „Копривщица“ и ул. „Перущица“ – 46 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

2.    Бул. „Демокрация“ между ул. „Копривщица“ и ул. „Перущица“ - 25 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

3.    Паркинг №1  с вх. от ул. „Батак“– 3 бр. места „Зелена зона“;

4.    Паркинг №2 с вх. от ул. „Батак“ – 9 бр. места „Зелена зона“;

5.    Ул. „Калофер“ – 23 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

6.    Паркинг до кметство „Зора“ – 28 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

7.    Паркинг до бл. 65 – 9 бр. места „Зелена зона“;

8.    Паркинг до бл. 66 – 16 бр. места „Зелена зона“;

9.    Ул. „Батак“ между ул. „Копривщица“ и ул. „Перущица“ - 13 бр. места „Зелена зона“;

10.  Ул. „Перущица“ между ул. „Копривщица“ и бул. „Демокрация“ – 21 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

11.  Ул. „Васил Петлешков“ – 16 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

12.  Паркинг до бл. 64 – 19 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

13.  Паркинг до бл. 69 – 53 бр. места „Зелена зона“ и 5 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

14.  Паркинг до бл. 70 – 21 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

15.  Паркинг до бл. 48 – 35 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

16.  Паркинг до бл. 47 – 17 бр. места „Зелена зона“;

17.  Паркинг до бл. 51 – 17 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

18.  Паркинг №12 до стадион „Ефбет Арена“ – 35 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

19.  Паркинг №12 до стадион „Ефбет Арена“ – 35 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

20.  Паркинг №13 до стадион „Ефбет Арена“ – 55 бр. места „Зелена зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

21.  Паркинг до бл. 46 и бл. 50 – 138 бр. места „Зелена зона“ и 6 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

22.  Паркинг до бл. 53 – 26 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

23.  Паркинг до бл. 96 и бл. 97 – 22 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

24.  Паркинг до бл. 51 – 17 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

25.  Паркинг до бл. 45 – 35 бр. места „Зелена зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11860 Докладна записка от Станимир Димитров Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, както следва:

            §1. В Глава II - „Преместваеми обекти“, РАЗДЕЛ I - „Видове преместваеми обекти и изисквания към същите“ към чл.2 (2) се добавя нова т.11, както следва:

            т.11 – Каравани.

            §2. В „Допълнителни разпоредби“ в §1. „По смисъла на тази наредба“ се добавя нова т.4, както следва:

            т.4. „Каравана“ е подвижно търговско съоръжение, придвижвано от собствена или чужда тяга.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11893 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Правилник за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас.

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА

НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този правилник се определят задачите, устройството и дейността на Общински фонд „Култура“ (наричан за краткост „Фонда“), както и редът, условията и критериите за финансиране на инициативи в сферата на културата от фонда, които да бъдат включени в културния календар на общината за съответната календарна година.

Чл.2. Целта на Правилника и на Фонда е да допринесе за многообразието и високото качество на културния продукт, представян пред гражданите и гостите на Община Бургас. 

Чл. 3. Фондът има за задача да подпомага:

1. Културни прояви и инициативи с международно, национално, регионално и общинско значение, които се осъществяват на нейна  територия;

2. Литературното творчество във всички негови аспекти;

3. Професионалното и любителското изкуство във всички негови проявления;

4. Културни организации и институти, творчески формации, индивидуални професионални творци, сдружения и организациите, в това число и организации с нестопанска цел, в създаването, разпространението и представянето на произведения от различните видове изкуства;

5. Опазването и популяризирането на нематериалното културно-историческото наследство;

6. Насърчаването на творчески изяви, отговарящи на обществените потребности в сферата на духовния живот;

7. Въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт;

8. Международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството;

9. Развитието на конкурентноспособен културен продукт при прилагане принципите на прозрачност и конкурсно начало;

10. Проекти на организации в сферата на културата, с които те са кандидатствали и пред други финансиращи организации;

11. Развитието на културния туризъм на територията на общината.

Чл. 4. (1) За финансиране от Фонда могат да кандидатстват:

1. Организации, регистрирани като юридически лица по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, по Търговския закон или дружества по Закона за задълженията и договорите;

2. Кооперации по Закона за кооперациите;

3. Културни организации по Закона за закрила и развитие на културата;

4. Физически лица – еднолични търговци по смисъла на Търговския закон или творци, упражняващи свободна професия в сферата на културата;

(2) Кандидатите по Направление 1, 3, 4 и 6 следва да имат седалище или постоянен адрес на територията на Община Бургас;

(3) Кандидатите по Направление 1, 3, 4 и 6 могат да са от друго населено място, при условие, че последните, при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на Община Бургас и/или проектът ще се реализира изцяло или частично на територията на Община Бургас.

Чл. 5. Общински фонд „Култура“ включва следните направления, по които на конкурсен принцип се осигурява финансиране:

1. Направление 1 – „ Нови фестивали и други културни събития“;

2. Направление 2 – „Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас“;

3. Направление 3 – „Подпомагане мултиплицирането на проекти, финансирани по този Правилник и вече представени пред публика“;

4. Направление 4 – „Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология (или култура) и краезнание – изкуствоведски, исторически, краеведски (засягащи Бургас), както и юбилейни (на институции и обществено значими личности за Бургас) художествени произведения;

5. Направление 5 – „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на територията на Община Бургас“.

6. Направление 6 – „Мобилност“;

Чл. 6. Фондът не финансира дейности, свързани с:

1. Индивидуални проекти за обучение и специализация.

2. Закупуване на дълготрайни материални активи и оборудване, които не са необходими за пряката реализация на проекта.

3. Данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта

4. Банкови такси и разходи, свързани с гаранции.

5. Разходи, извършени преди сключването на договора за реализацията на проекта.

Чл. 7. Организационно-административното обслужване на Фонда се осъществява от служителите на Дирекция „Култура и връзка с обществеността“, Отдел „Култура“ на Община Бургас.

 

РАЗДЕЛ IІ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 8. Годишният размер на средствата във фонд „Култура” на Община Бургас, се определят и приемат ежегодно от общинския съвет с бюджета на Община Бургас. Те се залагат в бюджета на „Други дейности по културата”, програма „Култура“ като финансовият ресурс във Фонда е до 50% от средствата, предвидени в програма „Култура“.

Чл.9. (1) Средствата по чл. 8, намалени с административните разходи по чл. 11, ал. 2, се разпределят по различните направления, като тази информация се публикува в Електронната система на Фонда.

(2) С решение, прието с мнозинство от 2/3 от общия им брой, постоянните членове на Комисията за оценка, след края на Сесия 1, могат да пренасочват средства от едно направление в друго за Сесия 2, в следните случаи:

1. Липса на кандидати за съответното направление;

2. При неусвояване на средствата, предвидени за съответното направление;

3. При писмен отказ от участник, одобрен за финансиране;

(3) Неусвоените средства във Фонда след Сесия 2 се използват при реализирането на събития от Програма „Култура“ на Община Бургас за съответната календарна година.

Чл. 10. (1) Средствата на Фонда се набират от:

1. Бюджета на Община Бургас, предвиден в програма „Култура“, „Други дейности по културата“;

2. Дарения, завещания и спонсорства от български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица;

3. Национални и международни програми и проекти в областта на културата;

4. Други източници, определени с Решение на Общински съвет – Бургас;

(2) Средствата за Фонда се планират и постъпват като бюджетен кредит в дейност 759 „Други дейности по култура“.

1. Средствата по чл. 10, ал. 1, т. 1 се гласува от Общински съвет – Бургас в рамките на годишния бюджет на Община Бургас;

2. С приходите по чл. 10, ал. 1, т. 2, 3, 4 се завишава бюджетът на „Други дейности по културата”, в частта Общински фонд „Култура“;

Чл. 11. (1)  Финансовите средства на Фонда се разходват по реда и при условията на този правилник и се използват за:

 - Съфинансиране на културни събития.

 - Административни разходи, обезпечаващи функционирането на Фонда, в т.ч. хонорари и командировъчни разходи на експерти и технически лица, поддръжка на електронната система на Фонда и др.

(2) Административните разходи на Фонда са в размер до 5% от общия бюджет за съответната година.

(3) С финансови средства от Фонда се съфинансират до 80% от общата стойност на проектното предложение като кандидатът участва в реализирането му с не по-малко от 20%.

(4) Предоставените от Фонда средства ще се разходват за:

а. възнаграждения на екипи по реализацията на проекта;

б. изработване на рекламни и информационни материали;

в. административни разходи, но не повече от 5% от предоставената сума;

г. транспортни и командировъчни разходи;

д. наем на зали и оборудване;

е. уреждане на авторските права, свързани с изпълнението на проекта;

ж. други, присъщи за реализацията на проекта разходи.

(5) Финансовите средства по договорите на одобрените кандидати на Сесия 3 се изплащат след приемане на бюджета на Община Бургас, при осигурен финансов ресурс и в сроковете, предвидени в този правилник.

Чл. 12. (1) Общинска администрация и Комисията за оценка изготвят препоръки за годишен бюджет на фонд „Култура“ за следващата година;

(2). Проектът за бюджет на Фонда за следващата година се представя в Дирекция „Бюджет и финанси“ на Община Бургас от ресорния заместник-кмет в срока, определен в бюджетния календар на Общината, за разработване на бюджета.

(3). В срок до 1 март Дирекция „Култура и връзки с обществеността“ подготвя годишния финансов и съдържателен отчет на Фонда за предходната година и го публикува на електронната страница на Община Бургас.

 

РАЗДЕЛ ІІІ.

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“

 

Чл. 13. Орган на управление на целевите средства във Фонд „Култура” е Комисията за оценка.

Чл. 14. (1) Членове на Комисията за оценка не могат да бъдат лица, които са:

1. Съдружници, акционери, членове на управителни и контролни органи или служители на юридически лица, подали документи за кандидатстване по Фонда;

2. Свързани лица или такива, които имат родствени отношения по права или съребрена линия с лица, подали документи за кандидатстване по Фонда;

3. в конфликт на интереси.

(2) За наличието или липсата на обстоятелства по ал. 1, членовете на Комисията за оценка подписват декларация след получаване на списъка с подалите формуляри за кандидатстване юридически и физически лица и на всеки етап от процедурата, в случай, че настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

(3) Членовете на Комисията за оценка са длъжни да не огласяват обстоятелства, които са узнали в процеса на своята работа.

Чл. 15. (1) Комисия за оценка (наричан по надолу за краткост КО) се състои от постоянни и временни членове.

(2) Постоянните членове на КО са 7 (седем) на брой, както следва:

1. Председателят на ПК „Култура и читалищна дейност“ в Общински съвет – Бургас;

2. Представител от ресор „Култура“ в Община Бургас;

3. Пет членове на Общински съвет – Бургас – трима от ПК „Култура и читалищна дейност” и по един представител от ПК „Туризъм“ и от ПК „Бюджет и финанси“, определени с решение на ОбС – Бургас;

(3)  Мандатът на постоянните членове в КО съвпада с този на общинския съвет;

(4) Председател на КО е Председателят на ПК „Култура и читалищна дейност“ в Общински съвет – Бургас.

(5) Председателят на КО провежда първото заседание на комисията в срок до един месец от определянето на състава й от общинския съвет.

(6) На своето първо заседание КО приема вътрешни правила за своята работа и избира зам.-председател и секретар.

(7) За своята работа постоянните членове на комисията не получават възнаграждение;

Чл. 16. (1) Временни членове на Комисията за оценка се определят, в зависимост от вида на постъпилите проекти, от постоянния състав на КО и се назначават със Заповед на Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице.

(2) Мандатът на временните членове се определя със заповедта  по ал.1.  

(3) За временни членове могат да бъдат избрани експерти с опит в сферата на културата и/или с висше образование, както и представители на държавни и/или общински културни институции на територията на Община Бургас.

 (4) За своята работа временните членове получават възнаграждение, което се определя в заповедта по ал.1 по предложение на Постоянните членове на КО.

 (5) Временните членове не могат да вземат участие в работата на КО в две последователни сесии и не могат да участват с проект в сесията, която оценяват.

Чл. 17. (1)  Временните членове на КО са разпределени по различните направления, като техният брой се определя в зависимост от броя постъпили проекти, както следва:

1. Направление 1до четирима членове;

2. Направление 2 – не се предвиждат;

3. Направление 3 – не се предвиждат;

4. Направление 4 – до трима членове;

5. Направление 5 – до двама членове;

6. Направление 6до двама членове;

(2) По Направление 4, към временните членовете на КО за оценка на произведенията подадени по настоящия правилник се включва и един автор, представител на Бургаската писателска общност (БПО), определен на заседание на Управителния съвет на БПО.

Чл. 18 (1) Заседанията на Комисията за оценка по отделните направления са законосъобразни, ако присъстват 2/3 от членовете й.

(2) Решенията на Комисията за оценка се вземат с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите членове.

(3) В заседанията на Комисията за оценка участват нейните постоянни членове и временните членове.

(4) За своята работа Комисията за оценка води протоколи, които се подписват от всички присъствали членове.

(5) Заседанията на Комисията за оценка са закрити.

Чл. 19. Комисията за оценка:

 1. Осъществява изпълнението на заложените цели и задачи на общински фонд „Култура”;
 2. Разглежда постъпилите проекти и предложения в съответствие с посочените в Правилника направления и критерии за оценка на предложенията за съответната година;
 3. При необходимост, чрез Председателя на ПК „Култура и читалищна дейност“,  предлага на Общински съвет – Бургас за следващата календарна година промени на посочените в Правилника приоритетни направления, придружени с необходимата мотивировка и финансова обезпеченост;

4. Предлага сформирането на други комисии при необходимост в изпълнение на дейността на фонда;

5. Осъществява цялостен контрол за целевото разходване на средствата по фонда;

6. Информира обществеността за дейността на Фонда като публикува съответната информация на електронната страница на Община Бургас в Раздел „Електронна система на фонд „Култура“;

7. Изготвя правила за работата на комисиите по съдържателната оценка на постъпилите предложения, които публикува в Електронна система на фонд „Култура“;

8. Представя в Общински съвет годишния отчет на Фонда чрез председателя на ПК „Култура и читалищна дейност“.

Чл. 20. (1) Кандидатите могат да подават своите предложения за финансиране по Фонда на три сесии през съответната календарна година, както следва:

1. Сесия 1 – период за подаване на документи – до 45 календарни дни, считано от първия работен ден на текущата година. Срок за разглеждане на предложенията от комисията по допустимост – 10 работни дни след крайния срок за подаване на предложения. Срок за работа на Комисията за оценка – 20 работни дни от предаване на протокола и допуснатите до съдържателна оценка проектни предложения от комисията по допустимост. Срок за изпълнение на проектите – определен в договора за финансово подпомагане, но не по-късно от 31 август на съответната календарна година.

2. Сесия 2 – период за подаване на документи – до 45 календарни дни, считано от първия работен ден на месец май. Срок за разглеждане на предложенията от комисията по допустимост – 10 работни дни след крайния срок за подаване на предложения. Срок за работа на Комисията за оценка – 20 работни дни от предаване на протокола и допуснатите до съдържателна оценка проектни предложения от комисията по допустимост. Срок за изпълнение на проектите – определен в договора за финансово подпомагане, не по-късно от 30 ноември на съответната календарна година.

3. Сесия 3 – период за подаване на документи – до 45 календарни дни, считано от първия работен ден на месец октомври. Срок за разглеждане на предложенията от комисията по допустимост – 10 работни дни след крайния срок за подаване на предложения. Срок за работа на Комисията за оценка – 20 работни дни от предаване на протокола и допуснатите до съдържателна оценка проектни предложения от комисията по допустимост. Срок за подписване на договорите с одобрените кандидати - по направление 1 и 6 – до края на месец януари, а по направление 2 и 3 – до края на месец март на следващата година Одобрените проекти в тази сесия се реализират в следващата календарна година, както следва:

- по Направление 1 и 6 – в срок до 1 май;

- по Направление 2 и 3 – в срок до 7 декември.

(2) Проектните предложения за кандидатстване по настоящия правилник се подават през Електронна система на фонд „Култура“.

(3) Документите по чл. 21, ал. 4, т. 2, б. „а“, „г“, „д“ и „е“ и чл. 45, т. 4 се подават и в оригинал в центъра за административно обслужване на Община Бургас.

Чл. 21. (1) Преди изтичане на срока за подаване на предложения за финансиране по чл. 20 Кметът или упълномощено от него лице  назначава Комисия по допустимост, с мандат от една календарна година, която се формира в състав от нечетен брой членове.

 (2) В комисията се състои от представители на ресор „Култура“ при Община Бургас и включва задължително поне един счетоводител и един правоспособен юрист.

 (3) Членове на комисията по допустимост следва да отговарят на изискванията по чл. 8;

 (4) Комисията по ал. 1 започва своята работа след изтичане на срока за подаване на предложения за финансиране като извършва проверката по допустимост на постъпилите предложения за Сесия 1, Сесия 2 и Сесия 3, по следните критерии:

1. Спазени ли са сроковете за подаване на проектното предложение и начинът на подаване, съгласно изискванията на настоящия Правилник;

2. Представени ли са всички задължително изискуеми документи и приложения в т.ч.:

а. Заявление за кандидатстване;

б. Формуляр за кандидатстване;

в. Бюджет на проекта;

г. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 29, ал. 1.

д. Декларация за осигурено съфинансиране, при наличие на такова;

е. Декларация, удостоверяваща нефинансов принос в проекта, ако има такъв;

ж. Други специфични документи, посочени в условията и реда за кандидатстване по отделните направления;

(5) Комисията по допустимост разглежда всички подадени проектни предложения за нередности и/или липса на изискуемите документи по ал.4.

(6) При установяване на нередности и/или липса на изискуемите документи кандидатите се информират на посочената от тях електронна поща, а информацията от работата на комисията се публикува в Електронна система на фонд „Култура“.

(7) В петдневен срок от уведомяването, участниците следва да отстранят допуснатите неточности и/или и да предоставят липсващи документи, чрез публикуването им в Електронна система на фонд „Култура“. В тридневен срок комисията разглежда новопредставените и/или коригирани документи за съответствието им с разпоредбите на Правилника.

(8) Не се допускат до оценка от КО и се отстраняват проектни предложения, които:

1. не са постъпили в сроковете по чл. 20, ал.1;

2. констатирани са нередности и/или липса на изискуемите документи по чл. 21, ал. 4, т. 2 и те не са коригирани в срока по чл. 21, ал.7;

3. установени са несъответствия след представянето на документите по чл. 21, ал.7;

(9) За своята работа комисията по допустимост изготвя протокол, който се подписва от всички членове на комисията. 

(10) В тридневен срок от приключване на своята работа, комисията по допустимост публикува списъка с допуснатите кандидати в Електронна система на фонд „Култура“.       

(11) Комисията по допустимост предава на КО протокола за дейността си и допуснатите до съдържателна оценка проектни предложения, като ги групира жанрово, тематично и по направления.

Чл. 22. (1) КО насрочва датите на заседанията по отделните направления за съответната сесия. Графикът се публикува в Електронна система на фонд „Култура“.

(2) На своите заседания КО разглежда и оценява проектните предложения по всички направления съобразно заложените критерии и изготвя протокол за своята работа, който се подписва от всички присъстващи членове – постоянни и временни, определени по съответното направление.

(3) В Протокола се отразява резултатът от извършената оценка, критериите за класирането на предложените проекти, одобреният бюджет, както и мотивите за корекции или редукции на бюджетите на проектите, когато такива са направени.

(4) След приключване на работата по съдържателната оценка КО представя за утвърждаване от Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице списък на предложенията, одобрени за финансиране по съответните направления на Фонда, за Сесия 1, Сесия 2 и Сесия 3;

(5) В срок от 3 работни дни след публикуване на резултатите от работата на КО, същите се публикуват в Електронна система на фонд „Култура“.

(6) В срок до 3 работни дни, след публикуването на резултатите, всеки кандидат може да се запознае с протокола от работата на комисията в Отдел „Култура“ на Община Бургас.

Чл. 23. В срок до 15 работни дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Бургас или упълномощено от него лице, сключва договори с кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране.

Чл. 24. Община Бургас превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 20 работни дни след подписване на договорите за финансиране. Останалите 30% от сумата се превежда в срок от 20 работни дни след успешното приключване на проекта и одобрени финансов и съдържателен отчет от КО.

Чл. 25 Получателят на финансиране отговаря за цялостната подготовка и изпълнение на събитието, съгласно клаузите на сключения договор.

Чл. 26 При промяна в датите и мястото на реализация на проекта, настъпила поради непредвидени обстоятелства, изпълнителят подаване, не по-късно от 30 дни преди актуализираната датата на събитието, писмено искане заместник-кмет с ресор „Култура“ за определяне на нов период и място на осъществяване.

Чл. 27. Всяка организация или индивидуален артист, които са одобрени за финансиране по Фонда са задължени да отпечатат герба и туристическото лого на Община Бургас във всички рекламни материали по проекта и да изпишат текста „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас“.

 

РАЗДЕЛ ІV.

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл. 28. (1) По Направление от 1 до 5 може да се извършва икономическа дейност и да се реализират приходи. По Направление 6 не може да се извършва икономическа дейност и да се реализират приходи.

 (2) При изпълнение на проектите по различните направления, в зависимост от тяхното естество, за събития, които се осъществяват без извършване на икономическа дейност и реализиране на  приходи, общинската инфраструктура за култура се ползва безвъзмездно.

(3) При изпълнение на проектите по различните направления, в зависимост от тяхното естество, за събития, които се осъществяват с извършване на икономическа дейност и реализиране на приходи, в случай че се използва общинската инфраструктура за култура, се заплащат съответните наеми и такси.

Чл. 29. (1) За съфинансиране по Фонда могат да кандидатстват лица, за които са налице следните обстоятелства:

1. не са в ликвидация или в производство по несъстоятелност;

2. нямат финансови задължения към държавата или Община Бургас, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

3. не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, освен ако са реабилитирани;

4. не са подпомагани за същия проект по други програми на общината, освен в случаите на проекти по Направление 2 и 3;

5. са изпълнили всичките си задължения по предходно сключен по Фонда договор за финансиране;

6. не са в конфликт на интереси с членове на комисиите по този правилник.

(2) Изискванията по ал.1, т.3 се отнасят за лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

(3) Обстоятелствата по ал. 1, се декларират от кандидата при подаване на проектното предложение и се проверяват служебно от Комисията по допустимост.

(4) При настъпване на промени в  декларираните обстоятелства, кандидатът е длъжен да уведоми КО в 5 дневен срок от промяната.

Чл. 30. (1) Всеки кандидат може да кандидатства с едно проектно предложение по едно от направленията от 1 до 5, в една от сесиите, в рамките на календарната година.

 (2) Кандидат, одобрен за финансиране по Направление от 1 до 5, може да участва за финансиране и по Направление 6 в рамките на една календарна година с различно проектно предложение.

(3) Кандидат, чието проектно предложение е разгледано и неодобрено от КО не може повторно да подаде същото проектно предложение в рамките на календарната година.

(4) Отстранените по допустимост проектни предложения могат да бъдат подадени на следваща сесия в рамките на годината.

 

РАЗДЕЛ V.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ОТДЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1

„НОВИ ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ“

 

Чл. 31. (1) Документите за кандидатстване по Направление 1 „Нови фестивали и други културни събития“ се подават в Електронната система на фонд „Култура“ на Сесия 1, 2 или 3, в съответствие със сроковете, посочени в чл. 20.

(2) По Направление 1 за Сесия 3 кандидатстват проекти с период на реализация не по-късно от 1 май на следващата календарна година.

Чл. 32. По Направление 1 се подпомага осъществяването на културни проекти, които ще се представят за първи път на територията на Община Бургас, в т.ч. и случаите на издания на дългогодишни проекти, които не са реализирани в общината до настоящия момент.

Чл. 33. Наред със задължително изискуемите документи за кандидатстване посочени в чл. 21, ал. 4, т. 2, по това направление се представя и допълнителна информация по проекта, за която не е предвидено място във Формуляра за кандидатстване в т.ч. писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата.

Чл. 34. (1) Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от КО по следните критерии:

 

 

КРИТЕРИИ

Минимален и максимален брой точки

 

Технически критерии

 

1.

Организационна и техническа обезпеченост (човешки ресурс, техника, инфраструктура и др.)

от 1 до 5

2.

Постижимост на поставените цели

от 1 до 5

3.

План за реализация на проекта

от 1 до 5

4.

Индикатори за устойчивост и възможности за мултиплициране

от 1 до 5

5.

Развиване на нови пространства за култура

от 1 до 5

6.

Стратегия за популяризиране 

от 1 до 5

7.

Значимост за местната общност         

от 1 до 10

 

Художествени критерии

 

8.

Оригинална творческа концепция

от 1 до 20

9.

Художествена стойност

от 1 до 20

10.

Иновативност

от 1 до 20

 

(2) Максималният брой точки е 100, като всеки член на КО по своя преценка дава от 1 до 5 точки по критериите от 1 до 6, от 1 до 10 точки по критерий 7 и от 1 до 20 точки по критерий от 8 до 10. Проекти с по-малко от 50 точки не се финансират.

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2

„ТРАДИЦИОННИ И УТВЪРДЕНИ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСИ, КОНЦЕРТИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ ОТ КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС“

 

Чл. 35. (1)  По Направление 2 „Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас“ се финансират събития, които са били одобрени през годините за изпълнение от Общински съвет – Бургас, като част от програма „Култура“ на Община Бургас или такива, утвърдили се в културния календар през годините, добили популярност сред гражданите на Бургас, показали устойчивост и творческа жизненост и са били многократно реализирани.

(2) Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас са събития, реализирани с финансовата и/или логистичната подкрепа на Община Бургас и имат не по-малко от три издания на територията на общината.

Чл. 36. Кандидатите по Направление 2, подават проектно предложение само на Сесия 3, през съответната календарна година по електронен път, в Електронна система на фонд „Култура“, при спазване на сроковете по чл. 20, ал.1, т.3. 

Чл. 37. Наред със задължително изискуемите документи за кандидатстване посочени в чл. 21, ал. 4, т. 2, по това направление се представя и концепция за реализирането на събитието през следващата година, като предимство ще е включването на елементи надграждащи предишни негови издания.

Чл. 38. Кандидатстващите по Направление 2 могат да представят пред Комисията за оценка само предложения свързани с реализирането на традиционните за програма „Култура“ събития.

Чл. 39. (1) Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от КО по следните критерии:

 

 

КРИТЕРИИ

Минимален и максимален брой точки

 

Технически критерии

 

1.

Организационна и техническа обезпеченост (човешки ресурс, техника, инфраструктура и др.)

от 1 до 30

2.

План за реализация на проекта

от 1 до 10

3.

Стратегия за популяризиране 

от 1 до 10

 

Художествени критерии

 

4.

Творческа концепция, за съответната календарна година, елементи на надграждане

от 1 до 50

 

(2) Максималният брой точки е 100, като всеки член на КО по своя преценка дава от 1 до 30 точки по критерий 1, от 1 до 10 точки по критерии 2 и 3 и от 1 до 50 точки по критерий 4.

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3

„ПОДПОМАГАНЕ МУЛТИПЛИЦИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ТОЗИ ПРАВИЛНИК И ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД ПУБЛИКА“

 

Чл. 40. По Направление 3 се подпомага мултиплицирането на вече финансирани от фонда в предходни години проекти, които са представени пред публика.

Чл. 41. Кандидатите по Направление 3, подават проектно предложение само на Сесия 3, през съответната календарна година по електронен път, в Електронна система на фонд „Култура“, при спазване на сроковете по чл. 20, ал.1, т.3.

Чл. 42. Наред със задължително изискуемите документи за кандидатстване, посочени в чл. 21, ал. 4, т. 2, по това направление се представя и концепция за реализирането на събитието през съответната година.

Чл. 43. (1) Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от КО по следните критерии:

 

 

КРИТЕРИИ

Минимален и максимален брой точки

 

Технически критерии

 

1.

Организационна и техническа обезпеченост (човешки ресурс, техника, инфраструктура и др.)

от 1 до 20

2.

Концепция за привличане на нови  публики

от 1 до 20

3.

План за реализация на проекта

от 1 до 10

4.

Стратегия за популяризиране 

от 1 до 10

 

Художествени критерии

 

5.

Творческа концепция и елементи на надграждане

от 1 до 20

6.

Възможности за приобщаване към културната програма на Община Бургас

от 1 до 20

 

(2) Максималният брой точки е 100, като всеки член на КО по своя преценка дава от 1 до 20 точки по критерий 1, 2,5 и 6  и 1 до 10 точки по критерий 3 и 4. Проекти събрали по-малко от 50 точки не се финансират.

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4

„ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА БУРГАСКИ ПИСАТЕЛИ, ПОЕТИ И НА АВТОРИ ОТ ОБЛАСТ ИСТОРИЯ, КУЛТУРОЛОГИЯ ( ИЛИ КУЛТУРА) И КРАЕЗНАНИЕ - ИЗКУСТВОВЕДСКИ, ИСТОРИЧЕСКИ, КРАЕВЕДСКИ (ЗАСЯГАЩИ БУРГАС), КАКТО И ЮБИЛЕЙНИ (НА ИНСТИТУЦИИ И ЗНАЧИМИ ЗА БУРГАС ЛИЧНОСТИ) ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ“

 

Чл. 44. (1) По Направление 4 се финансира издаването на книги на бургаски автори в следните области:

1. Художествена литература – стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, художествени книги за деца.

2. Литературознание – литературна история, литературоведско изследване, монография.

3. История, културология (или култура) и краезнание – изкуствоведски изследвания, историческо изследване, краеведско изследване (изследвания, засягащи Бургас), юбилейни издания на бургаски институции с дългогодишна традиция, както и личности с принос за културния облик на града.

(2) По Направление 4 се финансират представителни издания на Община Бургас за литература и изкуство.

(3) Финансирането може да бъде в размер, както следва:

1. За стихосбирка – до 1 400 лв.

2. За белетристична творба – до 2 400 лв.

Чл. 45. Кандидатите по Направление 4, подават проектно предложение само на Сесия 1, през съответната календарна година по електронен път, в Електронна система на фонд „Култура“, при спазване на сроковете по чл. 20, ал.1, т.1.

Чл. 46. Наред със задължително изискуемите документи за кандидатстване, посочени в чл. 21, ал. 4, т. 2, по това направление се представят и:

1. Цялостен ръкопис в три екземпляра – напечатан, на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда х 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, който да бъде депозиран в Отдел „Култура“ в запечатан плик с посочване на идентификационен номер от Електронна система на фонд „Култура“, за да бъде предоставен на временните членове на КО по направлението. Ръкописът се публикува и в електронен формат на Електронната система на фонд „Култура“.

2. Оферта от издателство, съдържаща техническите параметри и проектна стойност за издаване на книгата, съобразно разпоредбата на чл. 11, ал.3.

3. Предварителен договор на кандидата с издателство, за издаване на произведението.

4. Декларация от издателството, че за него не са налице следните обстоятелства:

а.  не е в ликвидация или в производство по несъстоятелност;

б. няма финансови задължения към държавата или Община Бургас, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

в.  не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, освен ако са реабилитирани. (отнася се за лицата, които представляват издателството и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписано, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.)

г. е изпълнило всичките си задължения по предходно сключен договор за финансиране от Община Бургас;

Чл. 47. (1) За разглеждане и оценяване на проектните предложения по това направление, се назначават трима временни членове на Комисията за оценка в областта на литературата – двама университетски преподаватели, с литературен шифър по българска литература и/или действащи критици, активно печатащи в специализираните литературни издания и един бургаски автор, посочен от бургаската писателска общност.

(2) Временните членове на КО се запознават с подадените проектни предложения, изготвят за всяко едно от тях становище за неговите художествените качества и представят пред ЕК обобщен доклад за всички произведения.

(3) След запознаване с доклада на свое заседание КО излиза с решение кои от постъпилите предложения по направлението ще получат финансиране.

Чл. 48. При своята работа за оценка на проектните предложения, КО се ръководи от следните общи критерии:

1. Индивидуален почерк на автора;

2. Своеобразен стил на автора;

3. Произведението да не е заимствано от други източници;

4. Богат и образен език;

5. Темата на произведението да е разработена с дълбочина и познание, да е актуална, да засяга важни проблеми на съвремието (независимо дали е историческа или не);

 Чл. 49. (1) Договорът по чл. 23 се сключва с посоченото в проектното предложение от кандидата издателство.

 (2) Издателството се задължава да реализира издаването на произведението, като на гърба на титулната му страница се отпечата изображение на герба на Община Бургас и следният текст „Книгата се издава с финансовата подкрепа на Община Бургас“.

(3) Издателството информира Отдел „Култура“ за извършената работа по отпечатване на съответното произведение в определения тираж, за което се подписва констативен протокол между издателството и Община Бургас.

(4) Издателството предоставя по 5 книги на Община Бургас от всяко финансирано по Фонда произведение.

(5) Авторът получава от издателството до 15 % от продажната цена на тиража на произведението или авторски хонорар.

(6) Издателството се ангажира с разпространението и пласирането на останалата част от тиража на произведението, за което представя отчет в Отдел „Култура“ в срок до 31.08 на следващата година.

(7) Издателството се задължава да организира първата премиера на произведението в гр. Бургас, за което информира Отдел „Култура“, за да бъде включено събитието в културния календар на Община Бургас за съответната година.

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5

„ПОДПОМАГАНЕ ЗАСНЕМАНЕТО НА КИНОПРОДУКЦИИ, ФИЛМИ (ИГРАЛНИ, ДОКУМЕНТАЛНИ) И ТВ СЕРИАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“

 

Чл. 50. По Направление 5 се финансира заснемането на  кинопродукции, филми (игрални, документални)  и сериали предназначени за кино и телевизионно излъчване, снимките на които се осъществяват изцяло или частично на територията на Община Бургас.

Чл. 51. (1) Документите за кандидатстване по Направление 5 се подават в Електронната система на фонд „Култура“ на Сесия 1, 2 или 3, в съответствие със сроковете, посочени в чл. 20.

(2) По Направление 5 за Сесия 3 кандидатстват проекти с период на реализация не по-късно от 1 май на следващата календарна година.

Чл. 52. По това направление се представят всички изискуеми документи, съгласно чл. 21, ал. 4, т. 2, като във формуляра за кандидатстване се включват и:

1. Кратко описание на сценария;

2. Актьорски състав;

3. График на дейностите за заснемане;

4. Време на заснемане – времеви период на снимки;

5. Брой на снимачните дни в Община Бургас;

6. Начална дата на кино или тв разпространение;

7. Партньори за разпространението;

8. Предпремиерни и премиерни прожекции в Община Бургас;

9. Рекламна стратегия след излизане на екран;

10. Концепция за представянето на Община Бургас във филма;

11. Места и обекти на територията на Община Бургас, които могат да бъдат включени  при снимките – по приложен списък;

12. Участие на статисти от Бургас;

13. Искана логистична подкрепа;

14. Документи, удостоверяващи уреждането на авторските права със сценарист/и, композитор/и и др.;

Чл. 53. (1) Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от КО по следните критерии:

 

 

КРИТЕРИИ

Минимален и максимален брой точки

1.

Концепция за представянето на Бургас

от 1 до 40

2.

Брой места и обекти на територията на Община Бургас, включени  в сценария

от 1 до 20

3.

Партньори за кино и TV разпространение

от 1 до 15

4.

Рекламна стратегия след излизане на екран

от 1 до 10

5.

Публики, за които е насочен

от 1 до 5

6.

Премиерни прожекции в Бургас

от 1 до 5

7.

Участие на статисти от Бургас

от 1 до 5

 

(2) Максималният брой точки е 100, като всеки член на КО по своя преценка дава от 1 до 40 точки по критерий 1, от 1 до 20 точки по критерий 2, от 1 до 15 точки по критерий от 3, от 1 до 10 точки по критерий 4, от 1 до 5 точки по критерий от 5 го 7. Проекти събрали по-малко от 50 точки не се финансират.

 

НАПРАВЛЕНИЕ 6

„МОБИЛНОСТ“

 

Чл. 54. (1) По Направление 6 „Мобилност“ бургаски творци и формации могат да кандидатстват за осигуряване на средства за транспортни разходи на артисти, творчески формации, произведения на изкуството и инструменти, свързани със събития от регионалния, националния и международния културен обмен. 

(2) По това направление се финансират индивидуални и групови пътувания, както следва:

  1. Индивидуални пътувания – до 700 лв.
  2. Групови пътувания – до 2 000 лв.
  3. Транспорт на произведения на изкуството и инструменти – до 2500 лв.

(3) Кандидат по Направление 6 може да получи финансиране по ал.2, т.3 едновременно с получаването на финансиране по ал.2, т.1 или т.2 за едно проектно предложение.

Чл. 55. (1) Документите за кандидатстване по Направление 6 се подават в Електронната система на фонд „Култура“ на Сесия 1, 2 или 3, в съответствие със сроковете, посочени в чл. 20.

(2) По Направление 6 за Сесия 3 кандидатстват проекти с период на реализация не по-късно от 1 май на следващата календарна година.

Чл. 56. (1) Наред със задължително изискуемите документи за кандидатстване посочени в чл. 21, ал. 4, т. 2, по това направление се представят и:

1. Копие от покана за участие, с превод на български език, заверено с „Вярно с оригинала“, подпечатано и подписано от лицето или от лице, представляващо кандидатстващата организация. Поканата трябва да съдържа информация за организатора и за поканеното лице или организация, наименование на културното събитие, точно определен срок и място на реализация, описание на събитието и участието на кандидата в него, с място на провеждане, времетраене;

2. Оферта за транспортна услуга или цена на билети. В случай, че пътуването се осъществява с личен транспорт се посочват данни за вида, марката и годината на производство на личното моторно превозно средство, маршрута и разстоянията в километри, цената на горивото към момента на кандидатстване.

3. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидено място във Формуляра за кандидатстване в т.ч. писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на изкуствата и културата;

(2) Формулярът за кандидатстване по Направление 6 следва да съдържа представяне на събитието – жанр, тематика, участници и неговата значимост на регионално, национално и международно ниво;

 Чл. 57. (1) По Направление 6 „Мобилност“ не могат да се финансират проектни предложения за:

 1. Пътувания, свързани с дългосрочно обучение и стипендии;
 2. Участия в тясно специализирани научни форуми, извън дейностите, свързани с областта на културата;
 3. Пътувания, за които кандидатът е получил друго финансиране с общински средства.
 4. Включващи такси за участие, разходи за хотелско настаняване, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси, разходи от личен характер.

Чл. 58. (1) По Направление „Мобилност“ се финансират само разходи за транспорт: автомобилен, автобусен, железопътен, въздушен и морски.

(2)   Пътуванията могат да бъдат реализирани с обществен, личен транспорт,  наето транспортно средство или транспортна услуга от лицензиран превозвач;

(3)   При ползване на собствен транспорт разходите за гориво се изчисляват на база вида моторно превозно средство и се изплащат средства, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.

Чл. 59. (1) Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от КО по следните критерии:

 

 

КРИТЕРИИ

Минимален и максимален брой точки

1.

Представяне и популяризиране на бургаското изкуство и култура на територията на страната и в чужбина

от 1 до 40

2.

Значимост на събитието на регионално, национално и международно ниво

от 1 до 30

3.

Получени награди и отличия от предходни участия

от 1 до 20

4.

Възможности за реализиране на културни партньорства

от 1 до 10

 

 1. Максималният брой точки е 100, като всеки член на КО по своя преценка дава от 1 до 40 точки по критерий 1, от 1 до 30 точки по критерии 2,  от 1 до 20 точки по критерий 3 и от 1 до 10 точки по критерий 4. Проекти събрали по-малко от 50 точки не се финансират.

 

Р А З Д Е Л  V

ОТЧЕТНОСТ НА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МОНИТОРИНГ

 

Чл. 60. (1) Финансираната по реда на настоящия правилник организация или индивидуален артист отчита предоставените финансовите средства, съгласно условията и сроковете на сключените договори.

(2) Финансираната организация или индивидуален артист се задължава да предостави Съдържателен отчет и Финансов отчет по проекта в срок до 1 месец след неговото приключване.

(3) За проектите за Сесия 2 крайният срок за отчитане е не по-късно от 10 декември на съответната година.

(4) Издателствата по Направление 4 отчитат разходването на финансовите средства до 10.12. на текущата година.

Чл. 61. Съдържателният отчет включва описание на протичането на проекта и постигнатите резултати, въз основа на заложените в проектното предложение цели, описание на извършените дейности, настъпилите промени /ако има такива/ причините за тях и как са били преодолени, постигнатите резултати и индикатори за оценка изпълнението на проекта  (посетеност, обществен отзвук, медийно покритие и т.н.). Към писменото описание се прилага и илюстративен материал (фотографии, видео, статии в медии или др.)

Чл. 62. (1) Финансовият отчет включва отчитането на всички планирани по бюджета на проекта разходи по позиции, съгласно описанието на бюджета в проектното предложение. Той се представя в табличен вид като се показва изпълнението на бюджета по раздели и дейности с опис на направените разходи по позиции. Към описа се прилагат копия от всички разходооправдателни документи за действително извършените разходи, заверени с „Вярно с оригинала“, печат и подпис на материално отговорното лице на организацията или физическото лице, подало проектното предложение.     

 (2) В случай, че само част от разходите по представените фактури се отчитат по проекта, то следва да се приложи и документ – разпределителен протокол, декларация, от която е видно, каква част от разплатените разходи се отчитат по проекта.

 (3) Във фактурите за извършените разходи по проекта изрично следва да е записано следният текст: „Разходите са извършени по проект финансиран от Фонд „Култура“ на Община Бургас с договор (номер на сключения договор).

 (4) Собственото финансиране се отчита, освен с регламентираните в Закона за счетоводство документи и с договори за: дарение, спонсорство, медийно партньорство, доброволен труд; протоколи-решения на Изпълнителя за остойностяване и/или вътрешна ставка на труда на членовете и сътрудниците му; месечни отчети за извършената работа; банкови документи; декларация от Изпълнителя за изплатени хонорари на участници, когато сключените с тях договори имат изрична клауза за конфиденциалност, и други еквивалентни документи, удостоверяващи собствения принос и участие в проекта.

(5) Финансовият принос включва разходите, извършени с финансови средства на изпълнителя на проекта, като следва да отговаря на същите правила и изисквания за документална отчетност и обоснованост, както и разходването на финансовите средства, предоставени от Фонда.

(6) Нефинансовият принос включва предоставено за ползване за целите на проекта недвижимо имущество, оборудване, материали и/или доброволен труд.

(7) Отчетените средства следва да съответстват на допустимите разходи по съответното направление. В случай на непризнати разходи при разглеждане на финансовия отчет същите се възстановяват от изпълнителя на проекта.

Чл. 63. Разходите по осъществяване на проектното предложение се считат за допустими и се приемат, когато отговарят едновременно на следните условия:

1. Да са законосъобразни;

2. Да са извършени за дейности, предмет на договора сключен с Община Бургас по реда на настоящия Правилник;

3. Да са извършени срещу разходооправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, съгласно националното законодателство;

4. Да са действително извършени и платени в срока на договора;

5. Да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление и при търсене на икономически най-целесъобразно разходване на средствата;

Чл. 64. Извършени разходи извън предварително описаните в предложението не се признават.

Чл. 65. При изменение в размер на повече от 10% между отделните позиции  от бюджета на проекта в рамките на всяка дейност се изисква предварително писмено уведомление от финансираната страна, до Зам.-кмет направление „Култура“ и последвало от него одобрение.  

Чл. 66. Община Бургас и КО упражняват контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Фонда, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за дейността по проекта, както и да извършват проверки на място.

Чл. 67. Мониторингът върху осъществяването на проектите, разглеждането на съдържателните и финансовите им отчети се осъществява от служители при Община Бургас и/или от външни независими експерти, за което се изготвя доклад след приключване на контрола.

Чл. 68. (1) Постоянният състав на КО определя външните независими експерти, които се назначават със Заповед на Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице.

(2) Мандатът на външните независими експерти се определя със заповедта  по ал.1.  

(3) За външни независими експерти, които да упражняват мониторинг и да разглеждат съдържателните отчети могат да бъдат избрани такива с опит в сферата на културата и/или с висше образование, както и представители на държавни и/или общински културни институции на територията на Община Бургас.

(4) За външни независими експерти, които да разгледат финансовите отчети, се назначават лица с икономическо образование.

(5) За своята работа външните независими експерти получават възнаграждение, което се определя в заповедта по ал.1 по предложение на Постоянните членове на КО.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на настоящия Правилник:

1. „Конфликт на интереси“ е налице, когато служители на Община Бургас, общински съветници или наети от нея лица, участващи в комисиите по този правилник, които могат да повлияят на резултата от работата им, и/или имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и/или за които би могло да се приеме, че влияят на безпристрастността и независимостта на работата на комисиите.

2. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

3. „Икономическа дейност” е дейност по смисъла на §1, т.13 от Допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Правилникът се прима на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, във вр. с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 3. Този Правилник е приет с решение по т. 5 от Протокол № 25/28.09.2021 г. на Общински съвет – Бургас.

§ 4. С приемането на този правилник се отменя Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас (приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.6, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.6, Протокол №16/24.11.2020 г.).

§ 5. С приемането на този правилник се отменя Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори (приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 8/27 и 29.03.2012 г.; изменен и допълнен: по т.15, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.5, Протокол №41/24.04.2018 г., по т.9, Протокол №9/28.04.2020 г.).

§ 6. Правилникът влиза в сила от 03.01.2022 г.

§ 7. Кандидатите, желаещи да получат финансиране от Фонда по Направление 2 през 2022 година, подават документи на Сесия 1, а по Направление 1, 3 и 6 на Сесия 1 – за събития, с реализация до 30 април и на Сесия 2 за събития, с реализация до 30 ноември.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11897 Докладна записка от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас:

§1. Чл.. 21 (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си, избор на ръководство и списък на членовете си, подписано от всички общински съветници от състава на групата. С решението се определя и наименованието на групата, което може да съдържа само наименованията или абревиатурите от участващите в нея партии или коалиции, или поне на една от тях. Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред и не участва в състава на групата;

§2. Чл. 44 (7) За време на изказване на отделните групи по ал. 6 се смята броят на минутите, през които техните представители са правили основни изказвания.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11910 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по общинска програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ в гр. Бургас – I-ви етап“

РЕШЕНИЕ:

 

1.  Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да сключи договор за поемане на дългосрочен дълг с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ чрез финансов инструмент “Фонд за градско развитие“, създаден по линия на ОПРР 2014-2020 г., за финансиране на проект: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по общинска програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ в гр. Бургас – I-ви етап“, при следните основни параметри:

1.1. Максимален размер на дългосрочен дълг – до 5 000 000 лева;

1.2. Валута на дълга – лева;

1.3. Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен, поет с договор за финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“  за регионите София и Южна България;

1.4. Начин на обезпечаване – залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

1.5. Срок за усвояване на кредита – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.6. Условия за погасяване – ежемесечни лихвени плащания след първото усвояване и до 120 погасителни вноски по главница, след изтичане на срока за усвояване;

1.7. Гратисен период за погасяване на главницата – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.8. Индикативен срок на кредита – до 144 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.9. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

1.10.  Осреднен Максимален лихвен процент – Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 2,6 % годишно, в т.ч.:

1.11.  Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита – съгласно ценовата политика на фонда.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бургас, да подготви и подаде искането за финансиране и съпътстващите с това документи, да подпише договора за финансиране на допустим проект и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид необходимостта от предприемане на своевременни действия за изпълнение и приключване на дейностите по проекта в максимално кратък срок.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11936 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Заедно днес, заедно утре - местните общности в подкрепа на образованието и грижата в ранна детска възраст" по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. и гарантиране на устойчивостта по проекта

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Заедно днес, заедно утре — местните общности в подкрепа на образованието и грижата в ранна детска възраст“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., в партньорство с Община Малко Търново като водещ партньор;

2. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид крайния срок за кандидатстване по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”;

3. Общински съвет – Бургас гарантира и декларира, че за предложения проект е осигурена устойчивост:

• собствеността и предназначението на сградите и оборудването, обект на финансиране няма да се променят за срок от 5 години след приключване на дейностите и одобрението на окончателния доклад по проекта, и в рамките на този период ще се използва за целите на проекта;

• закупеното оборудване ще бъде застраховано в лицензирана в България компания срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.), както по време на изпълнението, така и за период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет на проекта;

• ще бъде осигурен достатъчен ресурс за поддръжката на сградите и оборудването, обект на финансиране, за период от поне 5 години след одобрение на финалния доклад по проекта.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11903 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Участие на Община Бургас като асоцииран партньор в изпълнението на проект с наименование „Иновативна технология за третиране на води за по-добро управление на речните басейни“ по Програма Лайф 2020 – LIFE20 ENV/BG/001042

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас, като асоцииран партньор, да изпълни предвидените дейности в проект „Иновативна технология за третиране на води за по-добро управление на речните басейни“ по Програма Лайф 2020 – LIFE20 ENV/BG/001042, като осигури съфинансиране в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ евро от общинския бюджет.

2. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, предвид значимостта на проекта за опазване на околната среда и свързания с това обществен интерес.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11933 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предложение за сключване на договори за съвместна дейност с организации по оползотворяване за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и за негодни за употреба батерии, съгласно предварително проведен подбор

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие, без финансови ангажименти от страна на Община Бургас да сключи договор за съвместна дейност за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД, за срок от 3 (три) години, считано от 01.10.2021 г.

 

2. Дава съгласие, без финансови ангажименти от страна на Община Бургас да сключи договор за съвместна дейност за събиране на негодни за употреба батерии с „ЕКОБАТЕРИ“ АД за срок от 3 (три) години, считано от 01.10.2021 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11932 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т.5  от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочена дължина на трасето и площи на сервитутите.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11911 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР  на ПЗ „Север“, гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и XXV-337 в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.604.336 и 07079.604.337 по КК на гр. Бургас)

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет Бургас дава съгласие за допускане за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) на ПЗ „Север“, гр. Бургас и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)  за УПИ XXIV-336 и XXV-337 в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.604.336 и 07079.604.337 КККР на гр. Бургас), съгласно представеното предложение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11912 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за намаляване на необходимата площ в м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ IX-1100, кв.7 по плана на кв. Ветрен,  гр. Бургас с цел реализиране на нов корпус за разширение на УМБАЛ „Дева Мария“

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Бургас, предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание §9 от ПЗР на Наредба №/МРРБ за ПНУОВТУЗ да допусне отклонение от правилата и нормативите за намаляване на  необходимата площ в м2/на легло от 90-95 кв.м/легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, на 11,87 кв.м/легло за УПИ IX-1100, кв.7 по плана на кв. Ветрен,  гр. Бургас, с цел реализиране на нов корпус за разширение на УМБАЛ „Дева Мария“.

Предвид безспорната обществената значимост на проекта, в сферата на здравеопазването, необходимостта от спешната му реализация водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на качествени услуги за населението, както и факта, че инвестиционно намерение за изграждане на корпус за разширение на УМБАЛ „Дева Мария“ е сертифицирано с клас „А“ по Закона за насърчаване на инвестициите, на основание чл. 60 ал. 1 от АПК Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11913 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното заседание на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г., отразено в Протокол №20 за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и УПИ II в кв. 9б, по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас поправя допусната явна фактическа грешка в свое Решение, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание, отразено в Протокол № 20, като вместо текста

            „ …одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и II в кв.9а по плана на ж.к. „Възраждане“ гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас“

            да се чете текста „... одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и II в кв.9б по плана на ж.к. „Възраждане“ гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас“

            Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

            Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11934 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на план-схема за организация на движението на улица „Христо Ботев“, ул. „Пробуда“, ул. „Шейново“ и ул. „Любен Каравелов“ в кв.134, 135 и 136 по плана на ЗЦГЧ – гр. Бургас от одобрена „План – схема на организация на движението, на територия с граници: на север – бул. „Сан Стефано“, на изток – бул. „Демокрация“, на юг – ул. „Булаир“ и бул. „Иван Вазов“ и на запад – бул. „Мария Луиза“, по плановете на ЦГЧ и ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас“ по чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас ОДОБРЯВА:

Изменение на „План – схема на организация на движението, на територия с граници: на север – бул. „Сан Стефано“, на изток – бул. „Демокрация“, на юг – ул. „Булаир“ и бул. „Иван Вазов“ и на запад – бул. „Мария Луиза“, по плановете на ЦГЧ и ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас“, в обхват на улица „Христо Ботев“, ул. „Пробуда“, ул. „Шейново“ и ул. „Любен Каравелов“ в прилежащата територия на кв.134, 135 и 136 по плана на ЗЦГЧ – гр. Бургас, съгласно приложените графична материали и текстова част.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11917 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ I в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета с Решение по т. 11 (Протокол № 20) от проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас, в частта на раздел III. „Учредяване право на строеж в общински и съсобствени имоти“, т. 2. „Други случаи за учредяване право на строеж в общински имоти“, п.т. 2.2. „По реда на чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС“, с нова под точка – УПИ I в кв. 10, целият с площ 62 кв.м, по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, отразен като ПИ 07079.602.766, целият с площ 62 кв.м, по одобрени КККР на гр. Бургас.

2. Да се учреди в полза на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” №37, представлявано от Й. Г., С. В. и З. Б. – членове на Съвета на директорите, възмездно, безсрочно, право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I в кв. 10, целият с площ 62 кв.м, отреден „За трафопост“, по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, одобрен с Решение № 46-17/28.08.2018г. на Общински съвет – Бургас, отразен, като с идентификатор 07079.602.766, целият с площ 62 кв.м, по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.602.844, 07079.603.98, 07079.603.99, за изграждане на трафопост, тип БКТП 1х800 кVА с размери 3,00м./2,10м и застроена площ 6,30 (шест цяло и тридесет) кв.м, ведно със сервитутно право на прилежащата към него зона, определена по реда на Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, с площ 42,5 (четиридесет и два цяло пет) кв.м, за сума в общ размер на 3 600 (три хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, включваща цената на правото на строеж – 1 140 (хиляда сто и четиридесет) лв. и 2 460 (две хиляди четиристотин и шестдесет) лв. за сервитутната зона в цитирания УПИ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11925 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Фурна Лазур 1976” ЕООД в УПИ XIX-617 в кв. 22 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, за изграждане на едноетажна пристройка към сграда с идентификатор 07079.607.617.1 

РЕШЕНИЕ:

Да се учреди в полза на „Фурна Лазур 1976“ ЕООД, ЕИК 102696550, със седалище и адрес на управление:  гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, бл. № 117, вх. 9, ет. 4, ап. 10, представлявано от С. Петров – управител, възмездно, безсрочно, право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIX-617 в кв. 22, целият с площ 601 кв.м, отреден „За обществено обслужване“, по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад – улица, североизток – улица, югоизток – УПИ XVIII, югозапад – УПИ XVIII, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.607.617, целият с площ 597 кв.м, по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.607.81, 07079.607.309, 07079.607.310, актуван с Акт № 9269/ 01.11.2019 г. за частна общинска собственост, за изграждане на едноетажна пристройка със стоманена конструкция, със ЗП 60,00 (шестдесет) кв.м и с височина до 3,60 м (три цяло и шестдесет), към съществуващ СОС с идентификатор 07079.607.617.1.1, разположен в сграда с идентификатор 07079.607.617.1 по КККР на гр. Бургас, за сумата от 25 200 (двадесет и пет хиляди и двеста) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11926 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас“ ЕООД“ по проект „Инженеринг – проектиране и строителство за изграждане инсталация за захранване с компресиран природен газ в УПИ XII, кв.1 по ПУП на парк „Езеро“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор  07079.622.206 по КК на гр. Бургас,  и право на прокарване за газопровод – сградно отклонение към сградата на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас“ ЕООД“

РЕШЕНИЕ:

 

І. Обявява за частна общинска собственост новообразуван УПИ ХІІ, отреден „За техническа инфраструктура“, целият с площ 650 кв.м., в кв.1 по ПУП-ПРЗ на Парк „Езеро“, гр. Бургас, одобрен с Решение №32-18/18.03.2010г. на Общински съвет - Бургас, изменен със Заповед № 1848/06.07.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас“, отразен като ПИ с идентификатор  07079.622.206 в КККР на гр. Бургас, актуван с Акт № 9728/03.09.2021 г. за публична общинска собственост;

ІІ. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с решение по т.11 от Протокол №20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на Общински съвет-Бургас, в частта на Раздел III. „Учредяване право на строеж в общински и съсобствени имоти“, т.2.„Други случаи за учредяване право на строеж в общински имоти“, с нов обект – „Учредяване безвъзмездно, безсрочно право на строеж в полза на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков “ - Бургас“ ЕООД“ по проект „Инженеринг - проектиране и строителство за изграждане инсталация за захранване с компресиран природен газ в УПИ XII, кв.1 по ПУП на парк „Езеро“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор  07079.622.206 по КК на гр. Бургас,  както и право на прокарване за газопровод - сградно отклонение към сградата на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков “ - Бургас“ ЕООД “.

ІІІ. Да се учреди в полза на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД “, ЕИК 000053202, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, парк „Езеро“, представлявано от Управителя –д-р Надя Кирова Желязкова, безвъзмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на инсталация за захранване с компресиран природен газ, с обща застроена площ от  84,16 (осемдесет и четири цяло и шестнадесет стотни) кв. м, състояща се от две площадки, представляващи - стоманобетонен фундамент с размери 2.60м/2.0м/0.10м  и застроена площ - 5,20 (пет цяло и двадесет стотни) кв. м. и 9,40м/8,40м със застроена площ - 78,96 (седемдесет и осем цяло деветдесет и шест стотни) кв. м.,  за полагане и уплътняване на трошен камък, разполагане на бутилкови групи и газорегулаторен замерен пункт, в имот – общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ (дванадесет римско), целият с площ 650 (шестстотин и петдесет) кв. м., отреден „за техническа инфраструктура“ в кв.1 (едно) по ПУП-ПРЗ на парк „Езеро“, гр. Бургас, отразен с идентификатор 07079.622.206 (нула седем нула седем девет точка шест две две точка две нула шест) и площ 650 (шестстотин и петдесет) кв. м в КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.622.207, 07079.622.96 и 07079.622.97, ведно с правото на прокарване за газопровод, представляващ  сградно отклонение с обща дължина на трасето - 28,84 (двадесет и осем цяло осемдесет и четири) метра, към сградата на лечебното заведение, изградена  в УПИ IV (четири римско) , кв.1 (едно) по ПУП на Парк „Езеро“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор  07079.622.97 (нула седем нула седем девет точка шест две две точка девет седем) по КККР на гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11915 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане” бл. 42, вх. 3, ет. 3, ап. 7, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., приета от Общински съвет – Бургас по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание (Протокол №20), в частта на Раздел ІІ – Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс, точка 1 „Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“, с нов имот: общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане”, ”, бл. 42, вх. 3, ет. 3, ап. 7, със застроена площ 45,29 кв. м, с прилежащо избено помещение №18, с площ 5,76 кв. м, ведно с 0,774% ид. части от общите части на сградата (5,77 кв. м) и от правото на строеж върху земята, отразено с идентификатор 07079.617.40.1.46 в одобрените КККР на гр. Бургас.

2.  Променя предназначението на общинско жилище, за което има съставен Акт №9613/10.06.2021 г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане”, бл. 42, вх. 3, ет. 3, ап. 7, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

3. Да се продаде на И.Н.З., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Възраждане”, бл. 42, вх. 3, ет. 3, ап. 7, със застроена площ 45,29 кв. м, с прилежащо избено помещение №18, с площ 5,76 кв. м, ведно с 0,774% ид. части от общите части на сградата (5,77 кв. м) и от правото на строеж върху земята, отразено с идентификатор 07079.617.40.1.46 в КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.617.40.1.47 и 07079.617.40.1.45, под обекта: 07079.617.40.1.43, над обекта: 07079.617.40.1.49, за сумата от 68 900,00 (шестдесет и осем хиляди и деветстотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11924 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 4, етаж 7, апартамент ляв, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9536/10.05.2021г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 4, етаж 7, апартамент ляв, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

II. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г, приета по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 20), в частта на Раздел ІІ. „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, Точка 1. „Продажба на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи”, с нова подточка - ж.к. „Славейков“, бл. 63, вх. 4, ет. 7, ап. ляв.

IIІ. Да се продаде на Е. А. Д., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63 (шестдесет и три), вх. 4 (четири), етаж 7 (седем), апартамент ляв, със застроена площ 63,05 (шестдесет и три цяло нула пет ) кв.м, ведно с 0,676 (нула цяло шестстотин седемдесет и шест) % ид. части от общите части на сградата (7,59 кв.м) и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 19 (деветнадесет), с площ 3,07 (три цяло нула седем) кв.м, с идентификатор 07079.602.50.1.91 (нула седем нула седем девет точка шест нула две точка пет нула точка едно точка девет едно) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СОС 07079.602.50.1.92, СОС 07079.602.50.1.110, под обекта – СОС 07079.602.50.1.88, над обекта – 07079.602.50.1.94, за сумата от 84 400 (oсемдесет и четири хиляди и четиристотин)лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11929 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, бл. 71, вх. А(1), ет. 2, ап. 5, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9627/23.07.2021 г. за поправка на Акт № 9478/11.12.2020г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 71, вход А(1), етаж 2, апартамент № 5, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на С. С. Х., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 71, вход А(1), етаж 2, апартамент № 5, със застроена площ 71,75 кв.м, ведно с 1,433 % ид. части от общите части на сградата (8,18 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 5 с площ 3,46 кв.м, с идентификатор 07079.653.551.1.5 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.551.1.6 и 07079.653.551.1.4; под обекта –07079.653.551.1.2, над обекта –07079.653.551.1.8, за сумата от 78 400 (седемдесет и осем хиляди и четиристотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11920 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-71 в кв. 20 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета по т. 11 на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас с Протокол № 20, в частта на Раздел ІІ. „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, Точка 2. „Продажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, за които има подадени искания“ с нова подточка: УПИ Х-71 в кв. 20, целият с площ 607 кв.м, отреден „За жилищно строителство“, по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас.

 2. Да се продаде на П. В. Т. и постоянен адрес: гр. Бургас, недвижим имот, актуван с Акт № 9620/01.07.2021г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-71 в кв. 20, целият с площ 607 кв.м, отреден „За жилищно строителство“, по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ VII; изток – УПИ VIII и УПИ IX; юг – улица, запад – УПИ XI и УПИ XII, съответстващ на ПИ с идентификатор 07332.501.71, с площ 609 кв.м. по КККР на гр. Българово, община Бургас, при съседи: 07332.501.69, 07332.501.72, 07332.501.73, 07332.501.74, 07332.501.75, 07332.501.70, 07332.501.1456, за сумата от 12 720 (дванадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11916 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V, кв. 69 по плана на ж.р. Меден рудник, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г.  заседание на ОС – Бургас (Протокол № 20) в частта на т.3, раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг“ с УПИ V, кв. 69, по плана на  ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и ПК „Наркооп“ с ЕИК 102002976, със седалище и адрес на управление: ул. „Фердинандова“ № 43, ет. 3, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №9566/26.05.2021г. за частна общинска собственост, представляващи 49/1389 кв.м идеални части от УПИ V, кв. 69 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, целият с площ 1389 кв.м, отреден „за общ.  строителство и ТП“, при граници: североизток УПИ ХХ, югоизток – улица „Георги Бенковски“, югозапад – улица „Капитан Петко войвода“, северозапад – УПИ IV, отразен като ПИ с идентификатор 07079.655.115 с площ 1389 кв.м в одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 8080 лева (осемдесет хиляди и осемдесет лева),  без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11919 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-53 в кв. 4 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 20) в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинските идеални части“ , с нова подточка – 20/600 кв.м идеални части от УПИ II-53 в кв. 4 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, В. Т. К. и К. М. Н., чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9617/30.06.2021г. за частна общинска собственост, представляващи 20/600 кв.м. идеални части от УПИ II-53 в кв.4, целият с площ 600 кв.м, по действащия план на кв. Лозово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ I, изток – улица, юг – УПИ III, запад – УПИ IV, отразен като ПИ с идентификатор 07079.823.67, целият с площ 599 кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 07079.823.65, 07079.823.68, 07079.823.475, 07079.823.66, за сумата от 1260 (хиляда двеста и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11921 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 320/640 кв.м ид. ч. от УПИ ХІІ-417 в кв.33, целият с площ 640 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с недвижим имот, представляващ 320/640 кв.м ид. ч. от УПИ ХІІ-417 в кв. 33, целият с площ 640 кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ ХІІІ-416; изток – УПИ ХІ-418,419; юг – улица; запад – улица, отразен в КККР на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.705.417 и площ 645 кв.м, актуван с Акт № 8554/17.10.2016г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА БУРГАС, Х. Ж. Д. и В. Г. С.-Д., чрез продажба на 320/640 (триста и двадесет от шестстотин и четиридесет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт № 8554/17.10.2016г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-417 (дванадесет римско за имот с планоснимачен номер четиристотин и седемнадесет) в кв. 33 (тридесет и три), целият с площ 640 (шестстотин и четиридесет) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, север – УПИ ХІІІ-416; изток – УПИ ХІ-418,419; юг – улица; запад – улица, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.417 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири едно седем) и площ 645 (шестстотин четиридесет и пет) кв.м,  по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.4021, 07079.705.418, 07079.705.422, 07079.705.421, 07079.705.3047, за сумата от 16470 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11922 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 62/730 кв.м ид. ч. от УПИ ХVІ-496 в кв.37, целият с площ 730 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с недвижим имот, представляващ 62/730 кв.м ид. ч. от УПИ ХVІ-496 в кв. 37, целият с площ 730 кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ ХV-495; изток – улица; юг – УПИ ХVІІ; запад – улица, отразен в КККР на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.705.496 и площ 731 кв.м, актуван с Акт № 9553/17.05.2021г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между ОБЩИНА БУРГАС и Х. Н. Д., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на 62/730 (шестдесет и два от седемстотин и тридесет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт № 9553/17.05.2021г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-496 (шестнадесет римско за имот с планоснимачен номер четиристотин деветдесет и шест) в кв. 37 (тридесет и седем), целият с площ 730 (седемстотин и тридесет) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, север – УПИ ХV-495; изток – улица; юг – УПИ ХVІІ; запад – улица, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.496 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири девет шест) и площ 731 (седемстотин тридесет и един) кв.м,  по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1334, 07079.705.3023, 07079.705.495, 07079.705.4031, за сумата от 4 040 лв. (четири хиляди и четиридесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11927 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ Х-156 в квартал 10 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

РЕШЕНИЕ:

 

         Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. Т. К. –Д.-Т., с адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №7449/22.05.2013г. за частна общинска собственост и Акт №8638/09.02.2017г. за поправка на Акт №7449/22.05.2013г. за частна общинска собственост, представляващ 21/948 (двадесет и един от деветстотин четиридесет и осем) кв. м идеални части от УПИ Х-156 (десет римско за имот сто петдесет и шест), целият с площ 948 (деветстотин четиридесет и осем) кв. м в кв.10 (десет) по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при граници на целия имот: Север – УПИ ІІІ и УПИ ІV; Изток – УПИ VІІ и УПИ ІХ, Юг- улица и Запад- УПИ ХІ, отразен като ПИ с идентификатор 07079.820.533 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка пет три три) с площ 953 (деветстотин петдесет и три) кв. м по КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.532, 07079.820.914, 07079.820.1440, 07079.820.538 и 07079.820.537, за сума в размер на  5 660 (пет хиляди шестстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11928 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІV, в квартал 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с решение по т.11 от Протокол №20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3.„Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 14/927 кв. м идеални части от УПИ ХІV-220,  целият  с  площ 927 кв. м., в квартал 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, съответстващ на 10/923 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.820.446, с площ 923 кв. м по одобрена КК на гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Ц. Л. М., с адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт № 9589/31.05.2021 г. за частна общинска собственост, представлява 14/927 (четиринадесет от деветстотин двадесет и седем) кв. м идеални части от УПИ ХІV-220 (четиринадесет римско за имот двеста и двадесет), целият  с  площ 927 (деветстотин двадесет и седем) в квартал 32 (тридесет и две) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при граници на целия имот: Север - УПИ І, Изток- УПИ ХІІІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІ и УПИ Х, Юг-улица и Запад-УПИ ХV, съответстващ на 10/923 (десет от деветстотин двадесет и три) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.820.446 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка четири четири шест), с площ 923 (деветстотин двадесет и три) кв. м, при съседи: имоти с идентификатори 07079.820.445, 07079.820.914, 07079.820.447, 07079.820.449, 07079.820.450, 07079.820.451 и 07079.820.444 по одобрена КК на гр. Бургас,  за сума в размер на 3790 (три хиляди седемстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11923 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 21,5 кв.м от покрива на двуетажна сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, по реда на чл.30, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, за срок от 10 (десет) години

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г. с нов Раздел VIII „Общински нежилищни имоти за отдаване под наем без публично оповестен търг/конкурс, по ред определен в закон“, т. 1 “ част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща 21,5 кв.м от покрива на двуетажна сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ І в кв.125 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, целият с площ 4180 кв.м, при граници по КК: 07079.612.191, 07079.612.180, 07079.615.154, актуван с Акт №7284/11.01.2013г. за публична общинска собственост.

II. Да се отдаде под наем на „А1 България“ ЕАД с ЕИК 131468980, без търг или конкурс, по реда на 30, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, за срок от 10 години,  част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща 21,5 кв.м от покрива на двуетажна сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ І в кв.125 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, целият с площ 4180 кв.м, при граници по КК: 07079.612.191, 07079.612.180, 07079.615.154, актуван с Акт №7284/11.01.2013г. за публична общинска собственост, при месечна наемна цена в размер на 1 880 (хиляда осемстотин и осемдесет) лв., без ДДС.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11914 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на общинска земеделска земя на осн. §27, ал. 2, т. 3  от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за постановяване на решение на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Бургас, за обезщетяване на наследници на Х. Г. Д. и наследници на Д. И. Д.

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие проектен имот с идентификатор 07079.12.1990 по КККР на гр. Бургас, с площ 4,000 дка и с начин на трайно ползване: пасище, Х категория, при съседи: 07079.12.1911, 07079.12.925, 07079.12.924, 07079.12.935, 07079.12.916 и 07079.12.1989, образуван от ПИ с идентификатор 07079.12.923 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 19,220 дка, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие“-Бургас, за постановяване на решения за обезщетяване в полза на наследници на Х. Г. Д. и наследници на Д. И. Д.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11899 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на имущество – движима вещ, общинска собственост, за стопанисване и управление  на ОП „Туризъм“ при Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Предоставя за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, специализирано звено на Община Бургас, представлявано от Радовеста Стюърт – директор, имущество – движима вещ, собственост на Община Бургас, пътнически кораб „Бургус“, с технически спецификации както следва:

- Вид на кораба – катамаран;

- Дължина – 20 м;

- Широчина – 7,80 м;

- Височина на борда – 2,40 м;

- Газене – 0,99 м;

- Бруто тона – 112 т.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11918 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на репатриращ автомобил, тип „паяк“, собственост на Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 4, т. 1, пр. 2 от ЗОС на Община Созопол

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 20), в частта на Раздел II „Продажба на имоти без търг или конкурс“ с нова точка 5. „Продажби по реда на чл.35, ал. 4 от ЗОС“, в която се включва първа подточка 1. „Товарен автомобил  Iveco 35S 12, с рег. № А 9297 КР“.

II. Да се продаде на Община Созопол, представлявана от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет, ЕИК 000057236, адрес на управление: гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2, товарен автомобил  Iveco 35S 12, с рег. № А 9297 КР, за сума в размер на 10 500 (десет хиляди и петстотин) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11882 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Изворище“, с. Изворище, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

   І. Изменя Разрешително № 0200/05.03.2003 г. за водовземане от минерална вода, издадено от министъра на околната среда и водите, изменено с Решение № 318/20.12.2007 г., изменено и продължено с Решение № 197/24.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите, изменено с Решение № 868/07.12.2011 г. на директора на Басейнова дирекция за Черноморски район – гр. Варна, изменено с Решение № Е-10/10.04.2019 г. на кмета на Община Бургас, с титуляр „Благоустройствени строежи“ ЕООД гр. Бургас, ЕИК 812232530, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20, представлявано от Иван Маринов Апостолов, в обект: Кариера и асфалтова база „Банево“, както следва:

  В раздел: „Параметри на разрешеното водовземане“ текстът се изменя:

  Разрешен средноденонощен дебит  – 0,254 л/сек

  Разрешен годишен воден обем  – 8 000 м3/год.

  Разрешен сезонен воден обем – 8 000 м3/год., целогодишна експлоатация

  В раздел „Разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на минералната вода“: Годишно: до 8 000 м3/год.

  II. Останалите раздели в Разрешително № 0200/05.03.2003 г. за водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – сондаж Б-81 от находище „Изворище“  не се променят.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11900 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Христова Турманова – председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението

РЕШЕНИЕ:

 

Избира общинския съветник Диян Тодоров Георгиев за член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11930 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ” ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Определя Жейна Драгомирова Жекова за представител на Община Бургас на насроченото редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, ЕИК 102006848, което ще се проведе на 08.10.2021 г. от 14:00 часа, в административната сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 8.

ІІ. Оправомощава представителят в общото събрание да гласува по предложения дневния ред, както следва:

 1. Освобождава съдружниците Община Несебър, Община Айтос, Община Камено, Община Царево и Община Средец от членство в дружеството „Бургасинвест“ ООД, поради прехвърляне на притежаваните от тях дялове в дружеството на съдружника Община Бургас „ЗА“
 2. Освобождава Николай Михайлов Димитров като управител на дружеството „Бургасинвест“ ООД и  го освобождава  от отговорност  като Управител за  времето на неговото управление „ЗА“
 3. На основание чл. чл.15 ал.5 от дружествения договор отправя предложение до общото събрание на съдружниците за избор на Иванка Петрова Николова, , живуща в гр. Бургас, за временно изпълняващ длъжността управител на „Бургасинвест“ ООД. Избира временно изпълняващ длъжността Управител на дружеството „Бургасинвест“ ООД до провеждане на конкурс за Управител на дружеството, но не повече от 6 месеца – „ЗА“
 4. Приема изменен  дружествен договор – „ЗА“.

            III. Освобождава от длъжност управител на „Благоустройствени Строежи“ ЕООД  Иван Апостолов Апостолов, поради изтичане срока на сключения договор за възлагане на управлението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11885 Докладна записка от д-р Илка Баева – управител на „Диагностично-консултативен център II Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на Решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание чл.12„ ал.1, т.10 и чл.18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас във връзка с чл.57, ал.2, чл.59, Раздел II и Раздел IV от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

РЕШЕНИЕ:

 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II БУРГАС“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок до 15.05.2030 г., следния недвижим имот: Кабинет №125, с обща площ от 32.65 кв. м., находящ се на 1-ви етаж, в края на южното крило на триетажната масивна сграда с административен адрес: бул. „Демокрация“ №94, цялата с площ от 3548 кв.м., при граници на сградата: изток – бул. „Демокрация“, запад – вътрешен двор, север – „Бурмедика“ ЕООД – гр. Бургас., юг – „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар Бургас“ ЕООД, собственост на „ДКЦ II-Бургас“ ЕООД – гр. Бургас. Горепосоченото помещение, предмет на публичния търг с тайно наддаване ще се ползва за извършване на образна диагностика и в същото следва да бъдат монтиран скенер и ядрено-магнитен резонанс, произведени през 2021 г.

 1. Начална тръжна цена:
 • За Кабинет №125 – месечна наемна цена, в размер на 650.39 лева (шестстотин и петдесет лева и тридесет и девет стотинки), с включен ДДС.
 1. Стъпка за наддаване:
 • За Кабинет №125, определена в размер на 5 (пет) на сто от началната тръжна цена, а именно: 32.52 лева (тридесет и два лева и петдесет и две стотинки) с включен ДДС.
 1. Изисквания към кандидатите: Физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка на Европейския съюз; Да няма парични задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, както и задължения към Община Бургас; Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; Кандидатът да разполага с документ, доказващ, че притежава виеше медицинско образование с придобита специалност „Образна диагностика“ и стаж по същата специалност минимум 5 (пет) години, както и да има право да извършва дейности по предоставяне на медицински услуги, свързани с образна диагностика при спазване разпоредбите на Наредба №9 от 13.07.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“ или нает специалист, който да отговаря на горепосочените условия; Кандидатът да разполага с документ, доказващ, че медицинската апаратура, предмет на публичния търг с тайно наддаване е собствена, наета или че същата ще е на негово разположение за срока на договора, както и че е произведена през 2021 г.; Кандидатът да разполага с наети специалисти, притежаващи удостоверения за извършване на дейности с източници на йонизиращо лъчение в съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
 2. Критерии и метод за оценка на предложенията:

„Най-висока предложена месечна наемна цена” в лева, е включен ДДС

 1. Документи, които задължително следва да се съдържат в офертата за участие в публичен търг с тайно наддаване:
  1. Заявление за участие в тръжната процедура – по образец, изготвен от управителя на „ДКЦ II – Бургас” ЕООД;
  2. Декларация за приемане условията на търга и всички клаузи на проекто­договора за наем – по образец изготвен от управителя на „ДКЦ II – Бургас” ЕООД;
  3. Оригинал на документи за внесен депозит за участие и за закупена тръжна документация;
  4. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата, в оригинал или нотариално заверено копие, с дата на издаване не по-рано от един месец преди подаване на офертата. В случай, че кандидатът е вписан в търговския регистър, същият е достатъчно да посочи ЕИК на кандидата;
  5. Декларация (свободен текст), че кандидата няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

Преди сключване на договора, обявеният за спечелил търга представя оригинал на документ, издаден от съответните компетентни органи, за удостоверяване липсата на задължения по смисъла на чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  1. Декларация (свободен текст), че кандидата няма задължения към Община Бургас, както и такива по неизплатени задължения по договори със същата.

Преди сключване на договора, обявеният за спечелил търга представя оригинал на документ за липсата на задължения към Община Бургас.

  1. Декларация от кандидата (свободен текст), че подадената от същия оферта ще бъде със срок на валидност от 90 (деветдесет) календарни дни от нейното депозиране.
  2. Декларация (свободен текст) за направен оглед на обекта, предмет на публичния търг с тайно наддаване.
  3. Документ, доказващ, че кандидата притежава виеше медицинско образование с придобита специалност „Образна диагностика“ и стаж по същата специалност минимум 5 /пет/ години, както и да има право да извършва дейности по предоставяне на медицински услуги, свързани с образна диагностика при спазване разпоредбите на Наредба №9 от 13.07.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“ или нает специалист, който да отговаря на горепосочените условия. Представя се заверено копие на диплома, заверено копие на граждански или трудов договор, както и други документи по преценка на кандидата.
  4. Декларация от кандидата (свободен текст), че медицинската апаратура, предмет на публичния търг с тайно наддаване е собствена, наета или че същата ще е на негово разположение за срока на договора, както и че е произведена през 2021 г.

Преди сключване на договора, обявеният за спечелил търга представя оригинал на документ за собственост, договор за наем или друг документ, доказващ че медицинската апаратура ще е на негово разположение за целия срок на договора, както и че е произведена през 2021 г.

  1. Списък на специалистите, които ще работят с медицинската апаратура, като за същите се представят заверени копия от дипломи, заверени копия на трудови книжки, заверени удостоверения за извършване на дейности с източници на йонизиращо лъчение в съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), както и други документи по преценка на кандидата, доказващи че са изпълнени разпоредбите на Наредба №9 от 13.07.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“.
  2. Наддавателно предложение, представляващо посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена, (посочената месечна наемна цена следва да бъде в лева, с включен ДДС);

Този документ следва да се постави в отделен запечатан непрозрачен плик, е надпис „НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, подписан и надписан от кандидата е посочване на имената му, както н обекта, за кой го кандидатства,

  1. Заверено пълномощно, когато предложението се подава от пълномощник.

Всички приложени в офертата копия на документи, за които не е посочен начин на заверка, трябва да бъдат подписани, съответно заверени с „Вярно с оригинала” от лицето, представляващо кандидата.

 1. Търгът ще се проведе от комисия, в състав от петима души - председател и четирима членове, както следва: трима представители на „Диагностично-консултативен център II – Бургас” ЕООД, единият от които правоспособен юрист, един представител на община Бургас и един общински съветник:

Председател: ................................................................... и

Членове:

1. д-р Борис Петров Ангелов;

 1. .............................................................................. ;
 2. . ............................................................................ ;
 3. . ............................................................................
 1. Депозита за участие в тръжната процедура, е в размер на 1912.32 лева (хиляда деветстотин и дванадесет лева и тридесет и две стотинки), с включен ДДС, платими по банков път по сметка на „Диагностично-консултативен център II” ЕООД – гр. Бургас: IВАN: ВG 95SТSА93001508019453, ВIС: SТSАВGSF, „Банка ДСК”, клон гр. Бургас.
 2. Документацията за участие в тръжната процедурата се закупува от счетоводството на „Диагностично-консултативен център II – Бургас” ЕООД (гр. Бургас, бул. „Демокрация” №94, ет.3, стая №316), всеки работен ден, считано от датата на публикуване на заповедта за откриване на публичния търг с тайно наддаване, от 14,00 до

16:00 часа. Цената на документацията за участие в процедурата е в размер на 30 (тридесет) лева, с включен ДДС.

 1. Офертите за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават от кандидатите в срок до ……2021 г. включително, считано от датата на публикуване в поне един местен ежедневник, на съобщение за търга с минимално съдържание, включващо посочените в чл.61 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, данни в местен ежедневник. Съобщение със същото съдържание се поставя и на видно място в сградата на „ДКЦ II“ ЕООД в 3-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на публичния търг с тайно наддаване. В случай че за горепосочения търг не са подадени заявления, срокът ще бъде удължен с 14 дни със нова заповед. В случай, че след удължаване на срока, няма подадено нито едно заявление, управителят на „ДКЦ II“ ЕООД, въз основа на доклад от председателя на тръжната комисия, със заповед насрочва повторен търг, с нова начална тръжна цена, намалена с 10% от първоначално обявената, като се извършат и съответните корекции в тръжната документация. При провеждане на повторен публичен търг, кандидатите подават нови заявления за участие, при спазване изискванията, посочени в заповедта за повторния търг.
 2. Оглед на обекта, предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден, считано от датата на публикуване на съобщение за откриване на публичния търг, до изтичане на крайния срок за подаване на заявленията, от 10,00 до 11,00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
 3. Търгът ще се проведе на ...............  2021 г., а именно след изтичане на срока за подаване на заявления, от 12,00 часа, в сградата на „Диагностично-консултативен център II – Бургас” ЕООД – гр. Бургас, ул. „Демокрация” №94, ет.3, стая №310.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой

РЕШЕНИЕ:

 

1. Разрешава за учебната 2021/2022 година съществуването на 42 (четиридесет и две) самостоятелни паралелки с брой ученици под установения минимум в 9 (девет) училища на територията на Община Бургас, съгласно Приложение № 1 — Справка за дофинансиране на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой за учебната 2021/2022 г. на дирекция „Образование и демографски въпроси“ при Община Бургас, неразделна част от докладната записка.

2. Финансовият ресурс в размер на 342 108,00 лв. (триста четиридесет и две хиляди сто и осем лева и 00 стотинки) да бъде осигурен като „дофинансиране“ и заложен в Бюджет 2022 г., съгласно Приложение № 1.

 

Справка за дофинансиране на паралелки с брой деца под норматива за минимален брой за учебната 2021/2022 на база стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за функция „Образование“  през 2022 г. (РМС № 790 от 30 октомври  2020г.)

 

Училище

Населено място

Клас

                      Брой паралелки

/групи

                Брой ученици

Брой ученици под миним. норматив за дофинансиране

Необходими

средства за

дофинансиране

Общо средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ОУ "Христо Ботев"

кв. Долно Езерово

I

1

14

2

4 246

8 492

III

1

14

2

4 246

2

ОУ "Васил Левски"

гр. Българово

I

1

11

5

10 615

84 920

II

1

8

8

16 984

III

1

14

2

4 246

IV

1

13

3

6 369

V

1

9

9

19 107

VI

1

13

5

10 615

VII

1

10

8

16 984

3

СУ "Христо Ботев"

кв. Черно море

I

1

15

1

2 123

38 214

II

1

15

1

2 123

III

1

15

1

2 123

IV

1

11

5

10 615

V

1

16

2

4 246

VI

1

17

1

2 123

VII

1

15

3

6 369

VIII

1

14

4

8 492

4

ОУ "Иван Вазов"

кв. Банево

I

1

13

3

6 369

53 075

III

1

14

2

4 246

V

1

10

8

16 984

VI

1

10

8

16 984

VII

1

14

4

8 492

5

ОУ „Христо Ботев“

кв. Ветрен

II

1

11

5

10 615

10 615

6

ОУ "Христо Ботев"

с. Маринка

I

1

8

8

16 984

63 690

III

1

9

7

14 861

IV

1

12

4

8 492

V

1

13

5

10 615

VI

1

15

3

6 369

VII

1

15

3

6 369

7

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

с. Равнец

I

1

11

5

10 615

 

II

1

14

2

4 246

 

III

1

15

1

2 123

31 845

IV

1

13

3

6 369

V

1

16

2

4 246

VI

1

16

2

4 246

8

ОбУ "Св. Климент Охридски"

кв. Рудник

IV

1

15

1

2 123

43 005

IV

1

15

1

2 123

V

1

17

1

2 123

VIII

1

17

1

2 123

IX

1

17

1

2 123

X

1

8

10

32 390

9

СУ "Димчо Дебелянов"

гр. Бургас

XIII

1

16

2

8 252

8 252

                                      Всичко:

 

42

558

154

342 108

342 108

                     

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11889 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура, в размер съответстващ на 50 на сто от печалбата за 2020 г., на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I – БУРГАС“ ЕООД, представляващи частично плащане 1 бр. апарат VISTA SCAN MINI EASY в размер на 8 898,79 лв.
 2. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура, в размер съответстващ на 50 на сто от печалбата за 2020 г., на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – БУРГАС“ ЕООД представляващи частично плащане на Конвексна сонда за ехограф Philips Envisor, в размер на 5 720,02 лв.
 3. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура, в размер съответстващ 50 на сто от печалбата за 2020 г., на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I –БУРГАС“ ЕООД за частично плащане при закупуването на 1117В-СТО-S01 Z50 ЕХОГРАФ МБ MAIN UNIT и 2 бр. Трансдюсера, в размер на 6 607,41 лв.
 4. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура, в размер съответстващ на 50              на сто от печалбата за 2020 г., на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II –БУРГАС“ ЕООД за закупуване на Комбинирана лазерна система GIТА-МВ с два излъчвателя и Апарат за вакуумтерапия МЕDIМ-VАС и частично плащане на ЕКГ Апарат ЕМ-601, в размер на 8 750,75 лв.
 5. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура, в размер съответстващ на 50 на сто от печалбата за 2020 г. на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД, за частично плащане по договор за закупуване на Блок рентгенова тръба за КТ и Специализирана охлаждаща система за рентгенова тръба, в размер на 22 370,37 лв.
 6. Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура и разходите за изготвяне на технически проект за газифициране на сградата на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ проф. д-р Иван Темков – БУРГАС“ ЕООД, в размер съответстващ на 50 на сто от печалбата за 2020 г. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ проф. д-р Иван Темков – БУРГАС“ ЕООД, в размер на 14 206.55 лв., разпределени както следва:
 • 12 180 лв. с ДДС лв., за изготвяне на технически проект, съгласно подписания договор за „Инженеринг – проектиране и строителство за изграждане инсталация за захранване с компресиран природен газ, подмяна на котел и преработка на отоплителна инсталация в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ проф. д-р Иван Темков – БУРЕАС“ ЕООД“
 • 2 026,55 лв. за закупуване на медицинска апаратура – „Дестилатор стенен ДС-10 Л/Ч с меден хим. калай/водосъдържател“ и частично плащане по фактура за закупуване на 4 бр. медицински безконтактни инфрачервени термометри и медицински пулсоксиметър.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11935 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ликвидация на „Обреден комплекс” ЕООД гр. Бургас ЕИК 102663618 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 266, ал. 2 от ТЗ и чл. 12, ал.1, т.19 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, удължава първоначално определения срок за ликвидация до 31 декември  2021 г.
 2. Във връзка с решението по т.1, продължава срока на договора за възлагане на управлението с ликвидатора Н. Костова, като определя  месечно възнаграждение на ликвидатора за периода от 26.08. 2021 г. до 31.12.2021 г. в размер на една минимална работна заплата за страната. Другите  условия по Договора с ликвидатора  остават непроменени.
 3. Определя допълнителен финансов ресурс за приключване на ликвидацията на  „Обреден комплекс” ЕООД гр. Бургас ЕИК 102663618 в размер на 22 141.96 (двадесет и две  хиляди сто четиридесет и един, 96) лева.
 4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решенията, с цел продължаване  дейността на ликвидатора и своевременно приключване на процедурата по ликвидация.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11828 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управители на „Диагностично-консултативен център I – Бургас“ ЕООД  и „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Обявява конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД („ДКЦ I – БУРГАС“ ЕООД), ЕИК 102272815 и „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД („ДКЦ II – БУРГАС“ ЕООД), ЕИК 102100783, които да се проведат при следните етапи:
 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания;
 2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период. До третия етап от конкурса - събеседване, се допускат кандидати, получили средноаритметична оценка на разработката не по- ниска от мн. добър 4,50;
 3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период по т. 2 и познаване на здравното законодателство.
 1. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

II.1. Кандидатите за управител на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД следва:

 1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт;
 3. Да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на изискуемото виеше образование, както и да притежават управленски опит, минимум три години;
 4. Да не са поставени под запрещение;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
 7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 12. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 10 и 11 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

        II.2. Кандидатите за управител на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД следва:

       1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

       2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт;

       3. Да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на изискуемото виеше образование, както и да притежават управленски опит, минимум три години;

       4. Да не са поставени под запрещение;

       5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

       6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

       7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

       8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

       9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;

       10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

       11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

       12. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

          Точки 10 и 11 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

III. Определя следните документи, необходими за участие в конкурсите:

1. Заявление – свободен текст;

2. Професионална автобиография;

3. Копия от документи за завършено образование и квалификация. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит;

5. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

6. Декларация, че са налице условията по т. II. 1, 4-12 („Диагностично- консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД) или II.2, 4-12 („Диагностично- консултативен център II – Бургас“ ЕООД).

7а. Кандидатите за управител на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД представят:

Програма за развитието на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД за петгодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите. Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

- анализ и оценка на състоянието и дейността на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД;

- тенденции и възможности за развитие на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД;

- приложимост и етапи за реализацията на програмата.

7б. Кандидатите за управител на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД представят:

Програма за развитието на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД за петгодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите. Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

- анализ и оценка на състоянието и дейността на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД;

- тенденции и възможности за развитие на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД;

- приложимост и етапи за реализацията на програмата.

          Заявленията за участие в конкурсите, заедно с необходимите документи по т. III. се подават в запечатан непрозрачен плик, в 30 дневен срок от публикуване на обявите на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет – Бургас, в Деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

          IV. Процедурите за номиниране да се извършат от Комисии, в състав от пет члена, от които двама представители на Общинска администрация, двама общински съветници и един представител на Регионална здравна инспекция – Бургас. По решение на комисията конкурсната процедура може да се проведе чрез видеоконферентна връзка.

          V. Избира следните представители на Общински съвет - Бургас, които да бъдат включени в състава на комисиите:

          1. Д-р Антонио Христов Душепеев;

          2. Д-р Борис Петров Ангелов.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаската гимнастичка С. Кирякова за спечелен златен медал с Националния ансамбъл по художествена гимнастика на Олимпиадата в Токио 2021, както и парична награда на СКХГ „Черноморец“ – Бургас за приноса в развитието на спорта 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде допълнено Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, одобрено с решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол №20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • нова т.18 – предоставяне на парична награда на С. Кирякова за спортното й постижение – златен медал на Олимпиадата в Токио с Националния ансамбъл по художествена гимнастика –  финансиране в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.
 • нова т.19 – предоставяне на парична награда на СКХГ „Черноморец“ - Бургас за приноса в развитието на спорта и подготовката на олимпийската шампионка С. Кирякова –  финансиране в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

II. Финансовите средства по точка I са за сметка на неусвоени средства от фонд "Мостово финансиране и съфинансиране на проекти",       общинска дейност 128 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“ - §1020 „Разходи за външни услуги“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11901 Докладна записка от Георги Маринчев – зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на финансово подпомагане на дългогодишния състезател на Колоездачен клуб „Черноморец-Бургас“ – П. Петров

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие от Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, по т.15 да се отпусне финансово подпомагане на дългогодишния бургаски състезател по колоездене П. Петров финансиране в размер на 1 000 (хиляда) лева.

          II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11908 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на спортни прояви

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде изменен и допълнен Спортният календар на Община Бургас за 2021 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • по т.70 – „Състезание по планинско колоездене Дърт Джъмп“ – дофинансиране в размер на 000 лв. (хиляда лева), за сметка на неусвоените средства по т.51 от Приложение № 13.5.
 • нова т.90 – Спортно мероприятие Bora Sailing Championship – Burgas 2021“ – финансиране в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева), за сметка на неусвоените средства по т.45 от Приложение № 13.5.

II. Одобрява разходи по организиране и провеждане на официална церемония за посрещане на олимпийската шампионка от Токио С. Кирякова в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева), за сметка на неусвоените средства по т.17 и т.18 от Приложение №13.5. 

III. Дава съгласие да бъдат включени в Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следните нови точки:

 • нова т.20 – финансово подпомагане на Сдружение Гребен клуб „Бургас“ – финансиране в размер на 2 000 (две хиляди) лева, за сметка на неусвоените средства по т.45 от Приложение № 13.5.
 • нова т.21 – финансово подпомагане на състезателките от Спортен клуб по акробатика „Акро-джъмп“ – Бургас: К. И., Ж. Ж. и Г. К. за участието им в европейско първенство – финансиране в размер общо на 3 000 (три хиляди) лева (по 1000 лв. за всяка състезателка), за сметка на неусвоените средства по     т. 22 от Приложение № 13.5

IV. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11895 Докладна записка от Диана Саватева – за зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас, съгл. Заповед №2458/02.09.2021 г., относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 

 1. Ж. Г. С., чрез упълномощено лице Д. Д. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 2. М. С. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 3. Т. А. Л., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 4. А. Ц. П., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 5. И. И. Х., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 6. Е. С. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за социални нужди.
 7. А. С. Ч., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 8. И. К. К. за К. А. К., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 9. Ф. А. Б., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 10. П. Г. П., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 11. С. А. Д., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11719 Докладна записка от общински съветници от ПП НФСБ относно: Предприемане на мерки за продължаване на изграждането на шумозащитна стена в кв. Сарафово 

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите действия за осигуряване на необходимото финансиране за предпроектни проучвания на продължение на шумозащитната стена в кв. Сарафово на ул. „Ангел Димитров“ от № 58 до № 100. Необходимите финансови средства да бъдат предвидени в бюджета на община Бургас за 2022 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11636 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Обособяване на допълнителни паркоместа, намиращи се на ул. „Св.св. Кирил и Методий“, пред бл. 55 до кръстовището с бул. „Демокрация“

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11884 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Възлага на Общинска администрация – Бургас да изготви пълен анализ и план за противодействие относно проблемите с почистването и поддържането на контейнери за битови отпадъци и кошове за боклук, които се намират на територията на община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11902 Докладна записка от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Разширяване на гробищния парк в кв. Долно Езерово

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се извърши предпроектно проучване относно техническата възможност за разширяване на гробищния парк в кв. Долно Езерово. Средствата за проучването да се заложат в Бюджет 2022.

2. След направа на проучването и установяване на нужда  за разширяване на гробищния парк да се заложат средства за проектиране и строителство на същия.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11954 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да придобие дяловете на Община Карнобат в „БУРГАСИНВЕСТ” ООД по балансовата им стойност

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие Община Бургас да изкупи дяловете на съдружника Община Карнобат в капитала на „Бургасинвест“ ООД, ЕИК 102006848, по балансовата им стойност към 31.08.2021 г.

II. Оправомощава Красимир Стойчев – Зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“ да подпише договора прехвърляне на дружествените дялове по реда на чл. 129, ал. 2 от Търговския закон.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11960 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 15.10.2021 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на  01.11.2021 г. от 14:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

            ІІ. Оправомощава представителя на Община Бургас в общото събрание на акционерите на Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: Освобождава И. Крушкова, като член на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД предвид постъпило искане от нейна страна, обективирано в заявление с вх.№ 43/14.09.2021г. – ЗА

 По т.2 от дневния ред: Освобождава Т.Добрев Иванов, като член на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД предвид постъпило искане от негова страна, обективирано в заявление с вх.№ 44/14.09.2021г. – ЗА

По т.3 от дневния ред:  Разни. – съобразно интересите на Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11839 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Промяна на системата на сметоизвозване на улици с една активна лента за движение

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11840 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Благоустрояване в Централна градска част

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11852 Питане от Мария Маркова – общински съветник от ДБГ, относно: Препълнени кошове с боклук по ул. „Богориди“ в разгара на летния сезон 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11855 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Интегрирана система за управление на трафика на гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11890 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл. 47 в ж.к. „Братя Миладинови“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11891 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Предприемане на мерки за намаляване на шума от преминаващите автомобили в кв. Крайморие – местност Пода

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11898 Питане от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Масово премахване на улични дървета и резолюция на Окръжна прокуратура

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11942 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Заличени пешеходни пътеки на територията на Община Бургас 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11950 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Обозначаване на паркоместа в кв. Долно Езерово

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11951 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Опасна отсечка в ж.к. „Меден Рудник“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА