ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №22 ОТ ДАТА 26.05.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 15:36

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 22

 

от проведеното на 26.05.2021 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11457 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол 21/20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

 

 1. ОбС 08-00-11479 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас 

 

 1.  ОбС 08-00-11490 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Временната комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11491 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров – зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11398 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 24, Протокол №26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т. 28, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т. 13, протокол №7/26.01.2016 г.; по т. 3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т. 6, Протокол №26/25.04.2017 г., по т.6 от Протокол №16/24.11.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11515 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Програма за подкрепа на стартиращи предприятия и насоки за изготвяне на Правилник за подпомагането им

 

 1. ОбС 08-00-11530 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2020, по първа покана за набиране на  проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

 

 1. ОбС 08-00-11531 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Сключване на меморандум за сътрудничество между Община Бургас, Община Пловдив и СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“

 

 1. ОбС 08-00-11544 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в национално Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност“ в Република България

 

 1. ОбС 08-00-11512 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: 1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете 2. Допускане  на проекти изменение на ОУП на гр. Бургас  3. Одобряване на проекти изменение на ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11476 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на битова канализация в обхвата от южната регулационна граница на кв. Лозово, гр. Бургас, от ул. „Ружа“ при о.т. 51, през имот 07079.4.738, 07079.4.763 и 07079.4.782 до КПС „Лозово“, намиращо се в ПИ с идентификатор 07079.605.3 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11477 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас, с който за провеждане на трасе на нова обслужваща улица, се засяга ПИ с идентификатор 07079.13.142 – частна общинска собственост и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11478 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас, с който за осигуряване възможността за  провеждане на нови обслужващи улици и привързването им към действащата улична регулация на кв. Банево, в участъка на улица от о.т. 128 до о.т.133, се засяга ПИ с идентификатор 07079.13.42 по КК на гр. Бургас, представляващ частна общинска собственост с начин на трайно ползване – пасище; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11482 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ
  за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
  (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 21141.13.16, 21141.13.23, 21141.12.33, 21141.12.31, 21141.12.35 /бивш ПИ 21141.12.34/, 21141.33.26, 21141.34.23, 21141.37.46, 21141.37.37, 21141.37.42, 21141.36.4, 21141.36.6, 21141.36.38, 21141.36.40, 21141.37.47, 21141.37.52, 21141.38.31, 21141.38.38, 21141.38.37, 21141.39.39, 21141.39.43, 21141.40.24 и 21141.40.51 (бивш ПИ 21141.40.47) по КК на с. Димчево, община Бургас, които са общинска публична и общинска частна собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 21141.37.37 по КК на с. Димчево, община Бургас.
  3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение
  (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11462 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Отмяна на решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното заседание на 27.11.2019г., отразено в Протокол №3 за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т.10 по одобрен ПУП-ПП с Решение № 51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т.61 по одобрен ПУП-ПУР с Решение №  56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План улична регулация (ПУП-ПУР) за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1077 и 07079.3.1078 по КК на гр. Бургас, които са общинска публична и общинска частна собственост. 3. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП-ПУР за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.908, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „пасище“. 4. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), с който се обособява УПИ, отреден „за многокорпусна сграда със смесено предназначение, КОО и търговски складове и ТП, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР), състоящо се в корекция на североизточната регулационна граница на УПИ I-31, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.3.1083 по КК на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас)5. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-ПУР за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-11507 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 72151.3.2 по КК на с. Твърдица, община Бургас, който е общинска публична собственост, вид територия „територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „местен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11528 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост на Държавата, на основание чл.19а от Закона за водите

 

 1. ОбС 08-00-11503 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Стопанисване и управление на подземен паркинг „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“ 

 

 1. ОбС 08-00-11494 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ X-862 в кв. 73 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-11496 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти-частна общинска собственост, находящ се в с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-11524 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево и в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11497 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вх. 8, ет. 1, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-11498 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№23, вх.№1, ет.№4, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-11499 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№49, вх.№2, ет.№3, ап.№4 – десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-11523 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №20(420), вход Г(4), етаж 3, апартамент № 59 – десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-11495 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-160 в кв.17 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.160 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-11500 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти, представляващи УПИ XII и УПИ XXI, и двата в кв. 59 по плана на с. Маринка, община Бургас, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на общинската идеална част

 

 1. ОбС 08-00-11501 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-985 в кв. 65 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11522 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ III-157 в кв.18 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.157 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-11525 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 49/1204 кв.м идеални части от УПИ ХІ-554 в кв. 41 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-11526 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 12/682 кв.м идеални части от УПИ VІІ-общ. в кв. 8, целият с площ 682 кв.м, по плана на в.з. Боровете, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-11527 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба в УПИ ІV-16,4017,4018,4030 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас съответен на ПИ с проектен идентификатор 07079.617.330 по КК на гр. Бургас и ПИ с проектен идентификатор 07079.617.331 по КК на гр. Бургас, представляващ част от уличната регулация

 

 1. ОбС 08-00-11502 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот, с позиция № К 3.1 (детски сезонен  атракцион) по актуална план – схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията в районен парк „Изгрев“, град Бургас, за поставяне на преместваем обект с площ 30 кв. м, за извършване на търговска дейност

 

 1. ОбС 08-00-11529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, обособена част с площ от 45 кв.м от имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична общинска собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене по одобрена план-схема на преместваеми обекти

 

 1. ОбС 08-00-11504 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – гр. Пловдив, за изграждане на нов трафопост в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ II в кв. 40 по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.658.91 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11449 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11511 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11432 Докладна записка от Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Създаване на временна комисия със задача: Преразглеждане списъка на удостоените с почетни звания по Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас лица 

 

 1. ОбС 08-00-11488 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на конкурси за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия 

 

 1. ОбС 08-00-11513 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управители на „ЦБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД и „ЦПЗ проф. д-р И. Темков“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11514 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана №19-00209/27.04.2021 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

 

 1. ОбС 08-00-11533 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, свикано на 17.06.2021 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-11493 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2020 г. до 30.04.2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-11506 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2020 година и Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11440 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2020 година на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11492 Докладна записка от Веселин Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Оформяне на зона за ситуиране на елементи на градското обзавеждане, монументални елементи и др. в УПИ I „за приморски парк“, кв.2 по плана на Приморски парк, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.622.41 по КК на гр. Бургас) и поставяне на скулптурна композиция в памет на д-р Живко Радоев Радев, в израз на уважение към лекарската професия

 

 1. ОбС 08-00-11453 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Красимира Семова Маркович – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно: Ремонт на панорамна тераса от балюстри, находяща се на ул. „Брацигово”,  след кръстовището с ул. „Черно море”, кв. „Сарафово”, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11484 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки и стоянки за учебни автомобили  на територията на град Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11463 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия

 

 1. ОбС 08-00-11509 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявени спортисти в Европейски първенства по свободна борба 

 

 1.  ОбС 08-00-11461 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявени спортисти в Световно първенство по спортна акробатика в Женева, Швейцария

 

 1. ОбС 08-00-11470 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-11561 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“ – гр. Бургас на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Културно – туристически комплекс „Ченгене скеле“, находящ се в местност „Рибарско пристанище“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11562 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Организация за управление на туристически район „Бургаски Черноморски Туристически Район“

 

 1. ОбС 08-00-11564 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-11565 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на допълнителни средства за провеждане на Национален турнир по плажен волейбол през месец юни 2021 г. и извършване на промени в Спортния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11566 Докладна записка от Константин Бачийски – общински съветник от ПП „Средна Европейска класа“, относно: Вземането на решение за извършване инцидентен контрол върху т. 3 от Решение № 9- 41/28.04.2020 г. на общински съвет – Бургас в образуваното адм. дело № 1953/2020г. по описа на  Административен съд Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11433 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник и председател на ВМРО – Бургас, относно: Провеждане на гей парад с концерт на пл. „Тройката“ и демонстративно шествие на „нехетеросексуални, трансджендър, интерсекс хора“ 

 

 1. ОбС 08-00-11458 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул. „Странджа“ и ул. „Комсомолска“, с. Равнец

 

 1. ОбС 08-00-11460 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Регулиране на пътни знаци на частта от пътните участъци от републиканските пътища, преминаващи пред гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11472 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници относно: Извънредния график за месец април на Мобилната лаборатория за качеството на атмосферния въздух

 

 1. ОбС 08-00-11473 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници относно: Дарените на КАТ – Бургас газ анализатори и димомер за измерване на вредните емисии от отработили газове на автомобилите

 

 1. ОбС 08-00-11475 Питане от Васил Иванов Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Гробищен парк в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-11483 Питане от Стоян Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохимик – гр. Бургас“

 

 1.  ОбС 08-00-11532 Питане от Константин Бачийски – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Финансирането на юридическите лица с нестопанска цел със средства от бюджета на Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11457 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол 21/20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, (Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения).

§ 1. В Глава втора „Местни такси“, в Раздел I „Такса за битови отпадъци”, в Член 17 алинея 4 точка 5 се отменя.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11479 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас  

 

§1. Допълва член 1, ал.1, като след: „Община Бургас“ се поставя запетая и се добавя следния израз:

 „…, както и съоръжения и елементи - открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и др. подобни за извършване на търговска и/или друга дейност на открито върху части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост.“

 

§2. В чл.2, ал.1 се създават две нови точки със следното съдържание:

9. Преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия;

10. Преместваеми обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

 

§3. Изменя и допълва т.5 от Раздел II Правила за поставяне на преместваемите обекти от  Приложение №1 “Технически критерии за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Бургас“, и същата придобива следното съдържание:

5. В схемата, по чл. 56 от ЗУТ, главният архитект посочва възможността за захранване с временни връзки по отношение на всяка позиция. За позициите, за които това е възможно, се посочват и местата, от които може да се свърже съответният преместваем обект.

При необходимост от временно захранване на преместваемите обекти се спазват следните изисквания:

5.1. В схемата за поставяне на преместваемия обект да бъдат указани:

- източникът на захранване с електроенергия и инсталираната електрическа мощност в kW,  източникът на захранване с вода и отвеждане на отпадъчните води, в това число собствен генератор и/или резервоар;

- трасе и начин на полагане на съоръженията, която се съгласува от общината, както и становища от правоспособни проектанти за начина на изпълнение (мощност, количество и др.).

5.2. Преди издаването на разрешението за поставяне или едновременно с него се разрешават и временните връзки с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за доставка на вода, ел. енергия, газ и др. и отвеждане на отпадъчни води, съгласно одобрената схема. Това обстоятелство се вписва в разрешението за поставяне.

5.3. Съоръженията следва да се разполагат подземно в PVC тръба, като не се допуска изграждане на временни връзки в:

-  реализираното озеленяване;

- пътни и тротоарни настилки в гаранционните им срокове;

- улици и тротоари, финансирани със средства по оперативни програми или по проекти с трансгранично сътрудничество;

5.4. Не се допуска изграждане на надземни и открити връзки.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11490 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Временната комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

§1. В чл. 13 се създават нови ал.2, ал.3 и ал.4 със следното съдържание:

(2) Право на платено паркиране на МПС двукратно в рамките на календарна година за срок от 14 дни   имат и физически лица, които нямат постоянен адрес на територията на гр. Бургас, ако са собственици на имот, с предназначение за жилищни нужди, попадащ в района на зоните за платено паркиране. Лицата следва да не са собственици, както и да не са носители на правото на владение, или ползване върху гараж със статут на самостоятелен обект в сградата, или на гараж със статут на обща част в сградата, иди на отделно място за паркиране със статут на принадлежност към съответния самостоятелен обект в сградата, попадаща в обхвата на зоната за платено паркиране, включително и на гараж, определен като преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ.

(3) Правото на платено паркиране за 14-дневен срок през календарната година (двукратно) се предоставя само за едно МПС на един собственик, или съсобственик на съответният жилищен имот, включително и когато имотът е семейна общност. За второ и следващо МПС, както и за втори и следващ собствен, или съсобствен имот, на територията на гр. Бургас на същото лице, за същия период от време краткосрочен стикер за платено паркиране, не се издава.

(4) МПС, за което се издава краткосрочен стикер, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия, или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето, или съпруга му на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото лице, настойник, попечител, от син/дъщеря на правоимащия.

§2. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава нова ал.2 със следното съдържание:

(2) Лицата по чл.13, ал.2, освен горепосочените документи представят Нотариален акт, или друг документ за собственост на недвижимият имот, заедно със Справка по данни за физическото лице за вписвания, отбелязвания и заличавания, издадена от Служба по вписванията гр. Бургас, не по-късно от 5 дни преди датата на подаване на заявлението и декларация по образец. За установяване на някои обстоятелства могат да бъдат поискани и др. документи, като Договор за лизинг, Удостоверение или акт за раждане, Удостоверение за наследници и др.

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя, като придобива следното съдържание:

(3) Целогодишният електронен стикер се валидира в 7-дневен срок, след подаване на заявлението и заплащане на определената цена на услуга, а краткосрочния в три дневен срок, след подаване на заявлението, ведно с изискуемите към него документи и заплащането на съответната цена за услугата.

3. Създават се ал. 4 и ал.5 със следното съдържание:

(4) На лицата по чл. 13, ал. 2, които не отговарят на посочените условия, или които са декларирали неверни обстоятелства и/или са представили към заявлението документи с невярно съдържание, краткосрочен стикер за локално платено паркиране на МПС не се издава.

(5) В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, издаденият краткосрочен стикер се анулира, като се информират компетентните органи, а платената сума не се възстановява.

§3. Създава Преходна и Заключителна разпоредба към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас:

Наредбата влиза в сила от 01.06.2021 г.

§4. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., в Приложение 6 – Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в раздел IV ОП Транспорт се създава нова точка 2.2.а със следния текст:

           

22.2.а.

цена за издаване на краткосрочен стикер, за срок от 14 дни, по чл. 13, ал.2 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

вкл. ДДС

 

 

39,00 лв.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11491 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров – зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Владимир Павлов, Живко Господинов и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас.

§1. В чл. 5  се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5, т. 2 се създава нова б. „а“ със следния текст: „а) най-малко 1 (едно) място в паркингите с до 10 места.“;

2. Чл. 5, т. 2, б. „а“ става б. „б“ и придобива следният текст: „б) най-малко 2 (две) места в паркингите с до 30 места.“;

3. В чл.5, т.2, б. „б“ става б. „в“;

4. В чл.5, т.2, б. „в“ става б. „г“.

§2. В чл. 6, т. 6, в изречение първо след израза „се предоставя“ се добавя израза „или отказва“.

§3. В чл. 6, т. 10, б. „б“ думата „задължително“ се заменя с израза „по преценка“.

§4. В чл. 6, т. 10 се създава нова буква „г“  със следното съдържание:

г)  Комисията се произнася в срока посочен в дял II от АПК от подаване на заявлението.

§5. В чл.7, т.1 изразът „над 50% (петдесет процента).“ се заменя с израза „50% (петдесет процента) и над 50% (петдесет процента).

§6. В чл. 7, т. 3 изразът „90% (деветдесет процента) и“ се отменя, а изразът „над 90% (деветдесет процента)“ се заменя с израза „над 71% (седемдесет и един процента)“

§7. В чл. 7, т. 6 се създава нова буква „г“  със следното съдържание:

г) Комисията се произнася в срока посочен в дял II от АПК от подаване на заявлението.

§8. В чл. 7, т. 8 след израза „се предоставят“ се добавя изразът „или отказват“.

§9. В чл. 7 създава нова т. 6 със следното съдържание:

„т.6 Лица с диабет и онкологични заболявания с над 71% (седемдесет и един процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.“

§10. В чл. 7 създава нова т. 7 със следното съдържание:

„т. 7 Лица с психични заболявания с над 90% (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.“

§11. В чл. 7 създава нова т. 8 със следното съдържание:

„т. 8 Лица с епилепсия с психопатологична симптоматика различна от 0 и с над 90% (деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.“

§12. В ч. 7 съществуващите т. 6, т. 7, т. 8,  т. 9 и т. 10 се преномерират и придобиват следния вид:

9. Кметът на Община Бургас назначава комисия в състав от 3 члена за разглеждане на подадените заявления.

а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

б) Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

в) Комисията има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата.

г) Комисията се произнася в срока посочен в дял II от АПК от подаване на заявлението.

10. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 7 са следните:

а) заявление по образец, утвърден от кмета на Община Бургас, подадено чрез ОП „Транспорт“ до кмета на Община Бургас;

б) лична карта – за българските граждани, документ за самоличност или за пребиваване по чл.4, ал.2 и 3 от Закона за българските лични документи – за чуждите граждани и удостоверение за настоящ адрес, издадено от районната администрация (когато е различен от постоянния);

в) удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) – копие и оригинал (за сверяване);

г) валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие и оригинал (за сверяване). Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК.

д) документ за настойничество или попечителство или нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).

е) актуална цветна снимка – паспортен формат.

11. Карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Бургас се предоставят или отказват със заповед на кмета на Община Бургас или оправомощено от него длъжностно лице до срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от три години.

12. На лица със статут на временно пребиваване, карта за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Бургас се предоставя съгласно т. 8 от настоящия член, но за не повече от срока на валидност на временното пребиваване.

13. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Община Бургас, чрез ОП „Транспорт“, за промяната.  

§13. Текстът на чл. 8 става ал.1 и се създава нова алинея 2 със следното съдържание:

(2) Едно лице може да притежава само една карта за преференциално паркиране.

§14. Създава се нов чл. 21 със следния текст:

„Чл.21. (1) Контролът по спазването на §1, т. 2, буква „а“ от допълнителните разпоредби се осъществява от лица, определени със заповед на кмета на общината.

(2) Определените със заповед лица по чл. 21, ал.1 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки. Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по който не нанася щети на МПС.

(3) Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от упълномощените по чл. 21, ал.1 лица. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.

(4) При прилагане на принудителните мерки по чл. 21, ал. 2, упълномощените лица са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение.

(5) Разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане се определят от общинския съвет.

(6) При приложени принудителни административни мерки МПС се освобождава след заплащане на дължимата цена за разходите по прилагането им.“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11398 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 24, Протокол №26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т. 28, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т. 13, протокол №7/26.01.2016 г.; по т. 3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т. 6, Протокол №26/25.04.2017 г., по т.6 от Протокол №16/24.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т.24. Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.6, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.6 от Протокол №16/24.11.2020 г., като следва:

§1. В §14 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

§14. Разпоредбата на чл. 11 влиза в сила от 04.01.2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11515 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Програма за подкрепа на стартиращи предприятия и насоки за изготвяне на Правилник за подпомагането им

РЕШЕНИЕ:

 

1. Приема Програма за подкрепа на стартиращи предприятия на територията на Община Бургас, по приложения проект, неразделна част от настоящата докладна записка.

2. Дава съгласие средства от фонда да се предоставят на конкурсно начало и да подкрепят представени иновативни бизнес идеи или инициативи, които предлагат конкретно решение за даден градски проблем и/или допринасят за развитие на Община Бургас, подадени от компании, регистрирани в Търговския регистър до 3 години преди датата на кандидатстване или от екип от физически лица, съставен от минимум 2 членове, желаещи да реализират конкретна бизнес идея.

3. Утвърждава следните изисквания към проектите, които подлежат на финансиране в размер до 5 000 лева:

 • Да се реализират и развиват за първи път на територията на Община Бургас;
 • Да въвеждат устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми;
 • Да предлагат конкретно решение за даден градски проблем и/или имат доказани ползи за жителите на Бургас.

4. Дава съгласие оценката на проектите да се извършва по критериите, описани в Приложение 1 към настоящата докладна записка.

5. Дава съгласие, проектите да бъдат разглеждани и класирани от Комисията за подпомагане на Малки и средни предприятия на територията на Община Бургас и представители на двата университета на два етапа- етап 1 – оценка на идеите, етап 2 – утвърждаване на бизнес планове на класираните кандидати. По решение на комисията, в зависимост от проектните предложения в оценителната комисия могат да бъдат привлечени и представители на бизнеса.

 6. Допустими за финансиране разходи са: изработване на рекламни и информационни материали – до 5% от предоставената сума, административни разходи – до 5% от предоставената сума, наем на офис и оборудване, други, присъщи за реализацията на проекта разходи, включително разходи за закупуване на материали и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, разходи по регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи. Със средства от фонда не се покриват разходи за заплати на екипа по проекта.

7. Разходването на средствата, предвидени в общинския бюджет да се извършва съобразно Правила за подпомагане на стартиращи предприятия, разработени съгласно условията, посочени в т.2-т.6, одобрени от комисията за малки и средни предприятия.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11530 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2020, по първа покана за набиране на  проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, за дигитализация на културни ценности, налични в базата на местните музеи с цел подобряване достъпа до културно наследство и съхраняването му за идните поколения.
 2. Общински съвет – Бургас дава съгласие за целите на изпълнение на проекта, в случай на одобряването и финансирането му да бъде използвано помещение, намиращо се на бул. „Демокрация“ № 5, гр. Бургас, представляващо стая № 7 с РЗП 32,64 м2, идентификатор 07079.607.457.2.7.
 3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11531 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Сключване на меморандум за сътрудничество между Община Бургас, Община Пловдив и СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да се сключи меморандум между Община Бургас, Община Пловдив и СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“, по приложения проект.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11544 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в национално Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност“ в Република България

РЕШЕНИЕ:

 

1.  Дава съгласие Община Бургас да вземе участие при учредяване и стане член на национално Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност“ в Република България”, което в превод на английски език ще се изписва допълнително по следния начин - „Association for Sustainable Urban Mobility and Parking in Bulgaria”. Сдружението e с цел за утвърждаване на добри практики за управление на паркирането и инициативи за развитието на нормативната база в областта на управлението на паркирането и мобилността на национално ниво и в частност на територията на община Бургас и област Бургас, както и възможността за кандидатстване с проектни предложения в работата на сдружението.

2.  Определя директора на ОП Транспорт за представител на Община Бургас в учредителното и в общите събрания на сдружение: „Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност“, а при невъзможност и в случаи на отсъствие на директора на предприятието – негов заместник, изпълняващ длъжността.

3. Одобрява Устав на сдружението, съгласно приложения проект;

4. Одобрява встъпителна/учредителна вноска в размер неповече от 1 000 лева. Одобрява годишен членски внос в размер на неповече от 500 лева.

 

 

 

Приложение 1

УСТАВ

на

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА

ПОЛЗА

 

„Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

Чл. 1 Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, този Устав и Решение на учредителното събрание за създаването му.

 

Наименование

Чл. 2 (1) Наименованието на сдружението е „Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност”, изписано в превод на английски език като „Association for Sustainable Urban Mobility and Parking in Bulgaria“.

Наименованието може да се изписва в превод и на други чужди езици.

 1. Пълното или съкратено наименование на сдружението, седалището и адресът на управлението му се поставят върху всички негови документи и издания.

 

Седалище и адрес на сдружението

Чл. 3(1) Седалището на сдружението е в град София.

 1. Адресът на управление сдружението е в София, 1000, район „Оборище“, ул. „Будапеща“ 17.

 

Срок

Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Определяне на дейността

Чл. 5 Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

 

Основни цели на сдружението

Чл. 6 Основни цели на Сдружение „Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност” са да:

 1. Работи за утвърждаване на добри практики за управление на паркирането;
 2. Изготвя и подпомага внедряване на устойчиви, природосъобразни и иновативни решения в областта на градската мобилност;
 3. Работи за хармонизиране и уеднаквяване на нормативните разпоредби, регулиращи паркирането на местно ниво в цялата страна;
 4. Инициира развитието на нормативната база в областта на управлението на паркирането и мобилността, като самостоятелно или чрез участие в работни групи предлага на компетентните органи изменения, допълнения или отмяна на нормативни актове, с цел приравняването им към европейските стандарти;
 5. Изготвя проекти и да кандидатства по национални и международни програми;
 6. Увеличава капацитета на своите членове чрез обучения и консултации;
 7. Подпомага развитието на международно сътрудничество в областта на паркирането и градската мобилност.

 

Средства

Чл. 7(1) Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Активно участва в международни и национални програми, чиито цели съответстват на целите на Сдружението;
 2.   Издателска дейност; Консултантска дейност;
 3.   Организиране на обществени мероприятия за набиране на средства и популяризиране на идеите на сдружението;
 4.  Организиране на семинари, конференции, кръгли маси и други;
 5.  Участие в проекти и други съвместни дейности с български и чуждестранни правителствени и неправителствени организации;
 6.  Други стопански дейности без формиране на печалба.
 1. Предметът на дейност на сдружението е: развиване на консултантска дейност, организиране на обучителни дейности, научни проекти и изследователска дейност; консултантска дейност; организиране на семинари, конференции, кръгли маси, дискусионни форуми, издателска дейност, търговия с рекламни материали и всяка друга стопанска дейност, свързана с идеалните цели, които си поставя Сдружението, и за които няма законова забрана, съгласно нормативната уредба на Република България

 

 1. ЧЛЕНСТВО

 

Членство

Чл.8 (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и юридически лица.

 1. Член на Сдружение „Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност" може да бъде всяко дееспособно физическо лице;
 2. Обстоятелствата по ал.1 се удостоверяват за физически лица с писмена декларация към молбата за приемане, отправена до Управителния съвет, а за юридическите лица - с писмена декларация в молбата за приемане, отправена до Управителния съвет, придружена от решение на органа на юридическото лице, оправомощен да взема решение за членство в друго юридическо лице.
 3. Документите по ал.3 за юридическите лица се придружават от устава или от други документи, даващи възможност да се установи достоверността на обстоятелствата по ал.3, както и удостоверение за актуалното състояние.
 4. Членовете на сдружението са длъжни да споделят неговите цели и средствата за тяхното постигане, да спазват неговия устав и да плащат редовно членския си внос.
 5. Управителният съвет може да вземе решение за намаляване на размера на членския внос или за освобождаване от задължението за заплащане на конкретни членове - физически или юридически лица.

 

Членствени права

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

 1.  да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5.  да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;
 6. да бъдат избирани негови представители или номинирани от него лица в органите на управление на сдружението;
 7. по решение на Управителния съвет да участва в международната и обществената дейност на Сдружението;
 8. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание с право на глас.

 

Членствени задължения

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да внася редовно членския си внос;
 2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

 

Непрехвърляемост

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на смърт, ликвидация или прекратяване на членството.

 

Придобиване на членство

Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет с мнозинство от повече от половината от членовете му.

 

Прекратяване на членство

Чл. 13.(1) Членството се прекратява:

 1. по собствено желание, изразено с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическо лице - член на сдружението;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
 5. при отпадане.
 1. При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Управителния съвет.
 2. Решението за изключване се взема от Управителния съвет, при поведение, което прави по - нататъшното членство несъвместимо.
 3. Отпадането на членство е налице, когато има системно не внасяне на членски внос и/или неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. Решението се приема с мнозинство от повече от половината от всички членове на Управителния съвет.

 

 1. ИМУЩЕСТВО

 

Имущество

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

 

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос и начинът на внасянето му се определя от Управителния съвет с мнозинство от повече от половината от всички членове на Управителния съвет. Членовете на сдружението могат да предплащат членския внос за определен от тях брой месеци.

 1. Управителният съвет води специална книга, чрез определен от него свой член, в която се записват данни за членовете на сдружението и за платения от тях членски внос.
 2. По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от повече от половината от всички членове на сдружението.
 3. Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства чрез договор за заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи чрез договор за наем. Договорите се сключват с представляващите сдружението.
 4. Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 4 се определя от Общото събрание па сдружението.
 5.  Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство чрез представляващите го.
 6. Приходи по чл. 16 от Устава.

 

 

Извършване на стопанска дейност

Чл. 16. (1) Сдружението има право да извършва стопанска дейност без да разпределя печалба.

 1.  Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
 2. Управлението на извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.
 3. Контролът върху извършваната стопанската дейност се възлага на Общото събрание.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

Чл. 17. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност”.

 

Състав на Общото събрание

Чл. 18. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението - физически лица участват в Общото събрание лично, а юридическите лица - чрез представляващия ги, съгласно актуалната съдебна регистрация, от лицето, посочено като представител в сдружението или от друго лице с надлежно писмено пълномощно.

 

Представителство

Чл. 19. (1) Членовете могат да се представляват в Общото събрание от изрично упълномощено лице.

 1. Пълномощник може да бъде само физическо лице.
 2. Пълномощните следва да са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
 3. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
 4. Едно физическо лице може да представлява на Общото събрание по пълномощно само едно физическо или юридическо лице.

 

Компетентност па Общото събрание

Чл. 20. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им, ако такива са предвидени;
 5. избира и освобождава Главен секретар на Сдружението;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 7. взема решение за участие в юридически лица и други организации;
 8. приема бюджета на сдружението;
 9. взема решения относно дължимостта на целевите вноски;
 10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

 1. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
 2. взема и други решения, предвидени в устава.

 

Провеждане на Общо събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание провежда най-малко веднъж годишно редовно заседание. Първото редовно заседание на общото събрание следва да се проведе най-късно 3 месеца след учредяване на сдружението.

 1. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет на извънредно заседание.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негово решение.

 1. Общото събрание може да се свика и по искане на две трети от членовете на сдружението. Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
 2. Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки един от членовете на Общото събрание най-малко 14 (четиринадесет) дни преди датата на заседанието на Общото събрание на посочен адрес на управление и/или адрес за кореспонденция на съдружниците.
 3. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако на общото събрание присъстват всички членове и се вземе допълнително решение за допълване на предварително обявения дневен ред със съгласието на всички членове.
 4. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане па Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата съдържа и дата, на която ще се проведе Общото събрание, ако на първоначално обявената дата няма кворум. Тази допълнителна дата трябва да е не по-рано от 7 (седем) и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след първоначалната.

(6) Поканата за свикване на Общо събрание се поставя и на мястото за обявления в сградата на управлението на Сдружението и се публикува и на интернет страницата на Сдружението.

 

Право на сведение

Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най- късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

Право на достъп до архива

Чл. 24. Всеки член на сдружението има право на достъп до архива на Общото събрание, след уведомяване на Главния Секретар.

 

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и главния секретар на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове и при условията на чл.29.

 

Право на глас

Чл. 27. Всеки член има право на един глас.

 

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 20, т. 1, т. 3 и т.4 се изисква мнозинство от поне 2/3 от присъстващите.

 

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички от присъстващите не възразяват повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване или обнародване.

 

Заседание. Протокол.

Чл. 31. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от избран за съответното заседание председател. Всеки от членовете има право да вземе становище по поставените в дневния ред въпроси, след като получи думата от Председателя.

(2) Общото събрание избира измежду членовете си преброители. Броят на преброителите се определя от Общото събрание, но не може да бъде по-малък от един преброител на 20 присъстващи члена.

(3)За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(4)Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и Главния секретар на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

 1. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Главен секретар

Чл.32. Главният секретарят на сдружението:

 1. Главният секретар е служител на сдружението. Той се назначава и освобождава от Управителният съвет и може да не е негов член или член на сдружението. Назначаването става чрез граждански или трудов договор, като възнаграждението му се определя от Управителния съвет.
 2.  изготвя и съхранява протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет;
 3.  съхранява архива, който включва протоколите и решенията на органите на сдружението, всички отправени към Общото събрание и Управителния съвет молби, предложения, както и всички договори, сключени от името на сдружението;
 4. изпълнява функциите на Главен секретар на Общото събрание на сдружението.

 

Управителен съвет

Чл. 33. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

 1. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 (четири)години.
 2. Управителният съвет е в състав от 5 (пет) члена.
 3. Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от пет члена, е с мандат от (4) четири години.
 4. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани неограничено.
 5. Член на УС се освобождава предсрочно:
 1. По собствено желание;
 2. По решение на Общото събрание, прието с мнозинство от повече от 2/3 от членовете му.

 

Ограничения за членовете на УС

Чл. 34. Членовете на Управителния съвет трябва да:

 1. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

 1. Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председатели измежду членовете си.
 2. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
 3.  Всеки член на УС може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 4. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
 5. Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата, ако такава е предвидена и други вътрешни правила на сдружението.
 6. Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок повече от една година, а също така - за сключването на сделки на стойност над 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС.
 7. Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
 8. Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
 9. Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
 10. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 11. Управителният съвет определя адреса на сдружението.
 12. Управителният съвет приема нови членове на сдружението.
 13. Управителният съвет определя размера на членския внос и начина на внасянето му.
 14. Управителният съвет взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

 

Кворум и мнозинство

Чл. 36. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.

 1. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен решенията предвидени в чл. 35. ал. 7, 12, 13 и 14 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
 2. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
 3. Извън случаите, изрично посочени в този Устав. Управителният съвет взема решение с единодушие за:
 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

 

Отчетна информация

Чл. 37. Управителният съвет е длъжен ежегодно да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Председател

Чл. 39. (1) Управителният съвет избира председател измежду своите членове. Председателят се избира с мнозинство от всички членове на Управителния съвет за срок от 4 (четири) години.

(2) Председателят:

 1. ръководи заседанията и организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. изпълнява други функции, които са му възложени от Управителния съвет.
 4. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

 

Представителство

Чл. 40. (1) Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет.

(2) Представляващият, съгласно ал. 1, имат право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на конкретно определени действия от негово име и за негова сметка. Той няма право да представлява сдружението за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и за отдаването им под наем за срок повече от една година, а също така - за сключването на сделки на стойност над 30 000 (тридесет хиляда) лева без ДДС, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Основания за прекратяване

Чл. 41. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2.  с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от закона случаи.

 

Извършване и последици от ликвидацията:

Чл. 42. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

 1. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от закона действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
 2. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на правила, определени от Общото събрание.
 3. Лицата, придобили имущество, съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Промени в Устава

Чл. 43. (1) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в закона.

 1. Предложението за промени се прави от Управителния съвет или от поне 2/3 от членовете на сдружението.
 2. Одобреният от събранието на учредителите проект се внася за приемане на заседание на Общото събрание на сдружението и се счита за приет, ако е получил подкрепата на поне 2/3 от присъстващите членове на събрание на учредителите.

 

Уведомяване

Чл. 44. В случаите, когато законът или настоящият Устав не е предвидил друго, всички уведомявания до членовете на органите на сдружението се извършват чрез обявения от тях адрес на електронна поща.

 

Тълкуване и прилагане на Устава

Чл. 45. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на общото българско гражданско законодателство .

 

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза състояло се на …………...2021 г. в град София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11512 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: 1. Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете 2. Допускане  на проекти изменение на ОУП на гр. Бургас  3. Одобряване на проекти изменение на ОУП на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Бургас приема годишния доклад за изпълнението на общите устройствени планове на територията на Община Бургас.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изменение на ОУП на гр. Бургас:

2.1. В обхват на част от устройствена зона 13/Смф в предвиденото разширение на строителните границите на гр. Бургас, с което да обособи нова устройствена подзона 13/Сфм3, с допустими показатели за застрояване: Плътност до 60%, Кинт до 3,0, Височина над 15м и Озеленяване мин.30% и одобрява приложеното задание. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет – Бургас съгласно изискванията на чл.127, ал.6 от ЗУТ.

2.2. В обхват на част от устройствена зона 12/Смф в предвиденото разширение на строителните границите на гр. Бургас, с което да обособи нова устройствена подзона 12/Сфм2, с допустими показатели за застрояване: Плътност до 60%, Кинт до 3,0, Височина над 15м и Озеленяване мин.30% и одобрява приложеното задание. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет – Бургас съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.

2.3. В обхват на част от устройствена зона 17/Смф в ПЗ Север, гр. Бургас, с което да се предвиди обособяване на нова устройствена зона 11/Ц, с допустими показатели за застрояване: Плътност до 80%, Кинт до 5,0, Височина над 15м и Озеленяване мин.20% и одобрява приложеното задание. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет – Бургас съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.

2.4. В обхват на кв.77 и кв.113 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“, с което територията да се включи към устройствена зона 5/Жс, при заразване на допустимите показатели за застрояване: Плътност до 70%, Кинт до 2,0, Височина до 15м и Озеленяване мин.30% и одобрява приложеното задание. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет-Бургас съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.

2.5. В обхват на поземлени имоти с идентификатори 07079.13.2342, 07079.13.2344, 07079.13.2345 и 07079.13.326 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Бургас част от устройствена зона 02573/13 в землището на кв. Банево по ОУП на гр. Бургас, с което за имотите да се обособи нова устройствена зона 02573/20 - територия за производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаици) и одобрява приложеното задание. След изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ изменението на ОУП да се внесе за одобряване от Общински съвет – Бургас съгласно изискванията на чл.127 ал.6 от ЗУТ.

3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.3 и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява:

3.1. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на територията разположена между кръстовището при надлеза на бул. „Иван Вазов“, моста при ж.п. гара „Владимир Павлов“, бул. „Мария Луиза“ и ж.п. коловози, с който територията се включва в устройствена зона “5/Ц” - смесена централна устройствена зона, в която се допуска изграждане на административни и делови сгради; сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности; търговски и други обслужващи сгради и комплекси; жилищни и смесени сгради; хотели и ЗОХ; сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности; бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили; сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, с максимално допустими показатели за застрояване: Плътност до 100%, Кинт до 5,0 и Озеленяване мин.20%.

3.2. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, с който имотите се включват в устройствена зона “07079/19” – смесена територия с преобладаващо предназначение за обществено обслужване и допълващо за безвредни производства, в границите на с.о. „Бизнес парк Бургас-1”, при запазване на утвърдените градоустройствени показатели за устройствена зона: Височина до 15м (5ет), Плътност – до 60%, Кинт – до 3,0, Озеленяване мин. 30%.

3.3. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатори 07079.603.90, 07079.603.129 и 07079.603.130 по КК на гр. Бургас, представляващи УПИ VI в кв.47 и УПИ IV и V в кв.48 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с който имотите се включват в устройствена зона “16/Смф” – Многофункционална устройствена зона с преобладаващо обществено обслужване, търговия, безвредни производства и складове, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния, при запазване на утвърдените градоустройствени показатели за устройствена зона 16/Смф, както следва: Височина да 21,00м, Плътност до 60%, Кинт до 4,0 и Озеленяване мин.20%.

3.4. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатор 07079.8.224 по КК на гр. Бургас в местност „Капчето“, с който имота се включва в устройствена зона „5/Жс” – жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина, която се състои предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура и други, при запазване на утвърдените градоустройствени показатели за устройствена зона „5/Жс”, както следва: Височина до 15,00м /5ет./, Плътност - до 70%, Кинт - до 2,0, Озеленяване мин. 30%.

3.5. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от устройствена зона 3/Жм в кв. Сарафово, гр. Бургас, с който ПИ с идентификатори, както следва: 07079.820.683; 820.684; 820.685; 820.1399; 820.1399; 820.686; 820.689; 820.1452; 820.997; 820.998; 820.999; 820.1000; 820.1001; 820.1002; 820.1003; 820.1004; 820.1005; 820.1006; 820.1007; 820.1008; 820.1009; 820.1010; 820.1011; 820.1012; 820.1061; 820.1062; 820.1063; 820.1545; 820.1464; 820.954; 820.693; 820.692; 820.691; 820.690; 820.1479; 820.1480; 820.1481; 820.976; 820.1014; 820.977; 820.978; 820.979; 820.980; 820.981; 820.982; 820.983; 820.1277; 820.1294; 820.1295; 820.1296; 820.1291; 820.1292; 820.1293; 820.1044; 820.1213; 820.1214; 820.1219; 820.1220; 820.1048; 820.983; 820.1180; 820.1310; 820.1311; 820.1312; 820.1313; 820.1314; 820.1315; 820.1316; 820.1317; 820.1326; 820.1327; 820.1051; 820.1986; 820.967; 820.988; 820.989; 820.990; 820.991; 820.992; 820.993; 820.994; 820.1052; 820.1166; 820.1167; 820.1168; 820.1015; 820.1016; 820.1017; 820.1018; 820.1019; 820.1457; 820.1458; 820.1278; 820.1169; 820.1077; 820.1053; 820.1054; 820.1551; 820.1552; 820.1554; 820.1555; 820.1079; 820.1328; 820.1330; 820.1080; 820.1020 по КК на гр. Бургас се включват в нова устройствена подзона “2/Жс1” — Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина, която се състои предимно от жилищни сгради, като се допуска изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура и други, с предвидени градоустройствени показатели: Височина до 12,00м /4 ет./, Плътност - до 70%, Кинт -до 1,7, Озеленяване мин. 30%.

3.6. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатор 07079.2.390 по КК на гр. Бургас, с който имота се включва в устройствена зона устройствена зона 07079/11 – земеделска територия с допустима промяна на предназначението, в която се разрешава промяна на предназначението на земята с режим на застрояване за обществено обслужващи дейности, търговски и бизнес комплекси, обекти за спорт и атракции и други допълващи функции без обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Утвърдените показатели за застрояване за устройствената зона са, както следва: Височина до 15м, Плътност до 60%, Кинт до 3,0, Озеленяване мин.30%.

3.7. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на акваторията източно от ПИ с идентификатор 07079.662.42 по КК на гр. Бургас, с който се предвижда ситуиране на пристанищен обект в акваторията източно от ПИ с идентификатор 07079.662.42 по КК на гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11476 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на битова канализация в обхвата от южната регулационна граница на кв. Лозово, гр. Бургас, от ул. „Ружа“ при о.т. 51, през имот 07079.4.738, 07079.4.763 и 07079.4.782 до КПС „Лозово“, намиращо се в ПИ с идентификатор 07079.605.3 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас одобрява Подробен устройствен план — парцеларен план за трасе на битова канализация в обхвата от южната регулационна граница на кв. Лозово, гр. Бургас, от ул. „Ружа“ при о.т.51, през имот 07079.4.738, 07079.4.763 и 07079.4.782 до КПС „Лозово“, намиращо се в ПИ с идентификатор 07079.605.3 по КК на гр. Бургас, с приложени таблици на засегнатите имоти, трасировъчни чертежи и координатни регистри, съгласно черните, сини, червени и зелени линии и надписи върху плановете, които са неразделна част от настоящото решение.

Предвид обществената значимост на проекта, който има отношение към последващата реализация на обект „Реконструкция и изграждане на ВиК мрежата на кв. Лозово, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Бургас допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11477 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на проект за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас, с който за провеждане на трасе на нова обслужваща улица, се засяга ПИ с идентификатор 07079.13.142 – частна общинска собственост и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПУР за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас, с който, за провеждане на трасе на нова обслужваща улица, се засяга ПИ с идентификатор 07079.13.142 – частна общинска собственост и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас.
 2.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322, 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“) по недействаща КВС, землище на кв. Банево, гр. Бургас.

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

 В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

 Новообразуваните имоти да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

 Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

 С ПУП да се докажат габаритите на новите обслужващи улици и привързването им към съществуващата улична мрежа, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17 г. и ЗУТ.

Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11478 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас, с който за осигуряване възможността за  провеждане на нови обслужващи улици и привързването им към действащата улична регулация на кв. Банево, в участъка на улица от о.т. 128 до о.т.133, се засяга ПИ с идентификатор 07079.13.42 по КК на гр. Бургас, представляващ частна общинска собственост с начин на трайно ползване – пасище; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас; 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8  от ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Бургас дава съгласие за допускане на изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас, с който за осигуряване възможността за  провеждане на нови обслужващи улици и привързването им към действащата улична регулация на кв. Банево, в участъка на улица от о.т. 128 до о.т.133, се засяга ПИ с идентификатор 07079.13.42 по КК на гр. Бургас, представляващ частна общинска собственост , с начин на трайно ползване – пасище.

 Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас.
 2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, бивша местност „До село“ по недействаща КВС, землище кв. Банево, гр. Бургас.

ПУП да се изготви съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

Новообразуваните имоти да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

   С ПУП да се докажат габаритите на новите обслужващи улици и привързването им към съществуващата улична мрежа на кв. Банево, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17г. и ЗУТ.

   Съгласно изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества.

 Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11482 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ
  за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
  (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 21141.13.16, 21141.13.23, 21141.12.33, 21141.12.31, 21141.12.35 /бивш ПИ 21141.12.34/, 21141.33.26, 21141.34.23, 21141.37.46, 21141.37.37, 21141.37.42, 21141.36.4, 21141.36.6, 21141.36.38, 21141.36.40, 21141.37.47, 21141.37.52, 21141.38.31, 21141.38.38, 21141.38.37, 21141.39.39, 21141.39.43, 21141.40.24 и 21141.40.51 (бивш ПИ 21141.40.47) по КК на с. Димчево, община Бургас, които са общинска публична и общинска частна собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 21141.37.37 по КК на с. Димчево, община Бургас.
  3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение
  (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас. 4. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 21141.13.16, 21141.13.23, 21141.12.33, 21141.12.31, 21141.12.35 (бивш ПИ 21141.12.34), 21141.33.26, 21141.34.23, 21141.37.46, 21141.37.37, 21141.37.42, 21141.36.4, 21141.36.6, 21141.36.38, 21141.36.40, 21141.37.47, 21141.37.52, 21141.38.31, 21141.38.38, 21141.38.37, 21141.39.39, 21141.39.43, 21141.40.24 и 21141.40.51 (бивш ПИ 21141.40.47) по КК на с. Димчево, община Бургас, които са общинска публична и общинска частна собственост.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл.25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 21141.37.37 по КК на с. Димчево, община Бургас – Общинска собственост.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас.

ПУП ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

ПУП-ПП да се съгласува с РИОСВ – Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение /напорен водоем/ за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11462 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Отмяна на решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното заседание на 27.11.2019г., отразено в Протокол №3 за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 07079/35 по одобрен ОУП на гр. Бургас, от о.т.10 по одобрен ПУП-ПП с Решение № 51-21/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас до о.т.61 по одобрен ПУП-ПУР с Решение №  56-15/30.04.2019 г. на Общински съвет Бургас. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План улична регулация (ПУП-ПУР) за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1077 и 07079.3.1078 по КК на гр. Бургас, които са общинска публична и общинска частна собственост. 3. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП-ПУР за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.908, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „пасище“. 4. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), с който се обособява УПИ, отреден „за многокорпусна сграда със смесено предназначение, КОО и търговски складове и ТП, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР), състоящо се в корекция на североизточната регулационна граница на УПИ I-31, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.3.1083 по КК на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас)5. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на ПУП-ПУР за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас)

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План улична регулация (ПУП – ПУР) за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1077 и 07079.3.1078 по КК на гр. Бургас, които са общинска публична и общинска частна собственост.             

     Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

     2. На основание чл. 21, ал.8 от ЗМСМА и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ Общински съвет – Бургас дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПУР за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.3.908, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „пасище“.

     Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

     3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Бургас одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“ ,бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас), с който се обособява УПИ, отреден „за многокорпусна сграда със смесено предназначение, КОО и търговски складове и ТП“, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР), състоящо се в корекция на североизточната регулационна граница на УПИ I-31, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.3.1083 по КК на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас).               

     Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

     4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Бургас одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на ПУП – ПУР за провеждане на трасе на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10А за осигуряване на транспортно обслужване до УПИ, отреден за ПИ с идентификатор 07079.3.2173 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивш масив 130 в местност „Хаджиева нива“, бивша „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас).

     Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11507 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 72151.3.2 по КК на с. Твърдица, община Бургас, който е общинска публична собственост, вид територия „територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „местен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 72151.3.2 по КК на с. Твърдица, община Бургас, който е общинска публична собственост, вид територия „територия на транспорта“, с начин на трайно ползване „местен път“.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет – Бургас разрешава изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

ПУП-ПП да се съгласува с РИОСВ – Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет – Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11528 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост на Държавата, на основание чл.19а от Закона за водите

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Община Бургас да прехвърли безвъзмездно на Държавата правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост, изграден в Поземлен имот с идентификатор 07332.18.368 по КККР на гр. Българово, с площ 73494 кв. метра, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: язовир, при съседи: 07332.18.15; 07332.18.369;  07332.18.621; 07332.19.32; 07332.19.33; 7332.19.372; 07332.19.34; 07332.22.370; 07332.20.372; 07332.18.372; 07332.18.620; 07332.24.622; 07332.18.622; 07332.18.618, за който е съставен Акт № 9537/11.05.2021г. за публична общинска собственост.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11503 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Стопанисване и управление на подземен паркинг „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“ 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да се предостави за управление и стопанисване  на ОП „Транспорт“ – гр. Бургас, подземен паркинг, представляващ част от блок IV на сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“, с паркоместа за 20 автомобила, с площ 718 кв.м и 4 паркоместа на нивото на терена, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ І в кв.113 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, за който е съставен Акт № 7561/26.08.2013 г. за частна общинска собственост.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11494 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ X-862 в кв. 73 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на М. М. Г., Ж. А. А., М. Х. К., М. Х. Г. недвижим имот, за който е съставен Акт №9226/30.07.2019 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ X-862 в кв. 73 по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, целият с площ 550 кв. м., при граници: север – УПИ XIV-866 и УПИ VIII-859, изток – УПИ IX-860,861, юг – улица, запад – УПИ XII-864 и УПИ XIII-865, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.862 по КК на гр. Бургас, с площ 537 кв. м., при съседи: 07079.711.863, 07079.711.3597, 07079.711.861, 07079.711.860 и 07079.711.859, при следните квоти: 5/8 ид. части, равняващи се на 343,75 кв. м. ид. части за М. М. Г., 1/8 ид. части, равняващи се на 68,75 кв. м. ид. части за Ж. А. А., 1/8 ид. части, равняващи се на 68,75 кв. м. ид. части за М. Х. К. и 1/8 ид. части, равняващи се на 68,75 кв. м. ид. части за М. Х. Г., за сума в общ размер 17 540,00 (седемнадесет хиляди петстотин и четиридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11496 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти-частна общинска собственост, находящ се в с.о. „Батака“, землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на неурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, както следва:

 • Поземлен имот с идентификатор 72151.506.61 (седем две едно пет едно точка пет нула шест точка шест едно) по КККР на с. Твърдица, с площ 566 (петстотин шестдесет и шест) кв. метра, при граници: 72151.506.62, 72151.506.60, 72151.506.59, 72151.506.109, 72151.506.104, 72151.506.23, 72151.506.110, съответстващ на новообразуван поземлен имот №506.61 (пет нула шест точка шест едно) по ПНИ на с.о „Батака“, земл. с. Твърдица, общ. Бургас, целият с площ 566 (петстотин шестдесет и шест) кв. метра, актуван с Акт №8488/08.08.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 13 130 (тринадесет хиляди сто и тридесет) лева;
 • Поземлен имот с идентификатор 72151.506.62 (седем две едно пет едно точка пет нула шест точка шест две) по КККР на с. Твърдица, с площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв. метра, при граници: 72151.506.63, 72151.506.61, 72151.506.104, 72151.506.110, съответстващ на новообразуван поземлен имот №506.62 (пет нула шест точка шест две) по ПНИ на с.о. „Батака“, земл. с. Твърдица, общ. Бургас, целият с площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв. метра, актуван с Акт №8493/08.08.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 14 500 (четиринадесет хиляди и петстотин) лева;
 • Поземлен имот с идентификатор 72151.506.109 (седем две едно пет едно точка пет нула шест точка едно нула девет) по КККР на с. Твърдица, с площ 269 (двеста шестдесет и девет) кв. метра, при граници: 72151.506.61, 72151.506.59, 72151.506.89, 72151.506.104, 72151.506.23, съответстващ на новообразуван поземлен имот №506.103 (пет нула шест точка едно нула три) по ПНИ на с.о. „Батака“, земл. с. Твърдица, общ. Бургас, целият с площ 269 (двеста шестдесет и девет) кв. метра, актуван с Акт 9521/01.04.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 6 250 (шест хиляди двеста и петдесет) лева;
 • Поземлен имот с идентификатор 72151.506.110 (седем две едно пет едно точка пет нула шест точка едно едно нула) по КККР на с. Твърдица, с площ 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) кв. метра, при граници: 72151.506.27, 72151.506.65, 72151.506.64, 72151.506.63, 72151.506.62, 72151.506.61, 72151.506.104, 72151.506.23, съответстващ на новообразуван поземлен имот №506.90 (пет нула шест точка девет нула) по ПНИ на с.о. „Батака“, земл. с. Твърдица, общ. Бургас, целият с площ 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) кв. метра, актуван с Акт №9522/01.04.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11524 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево и в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в раздел І „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

- УПИ ІІ-общ. в кв. 11, целият с площ 773 кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт № 2260/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2303, целият с площ 773 кв.м по КК на гр. Бургас;

- УПИ ІІІ-общ. в кв. 11, целият с площ 570 кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт № 2261/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2304, целият с площ 570 кв.м по КК на гр. Бургас;

- УПИ ІV-общ. в кв. 11, целият с площ 732 кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт № 2262/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2305, целият с площ 732 кв.м по КК на гр. Бургас;

- УПИ V-общ. в кв. 11, целият с площ 620 кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт № 2263/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2307, целият с площ 620 кв.м по КК на гр. Бургас;

 

2. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

- УПИ ІІ (две римско) в кв. 50 (петдесет), целият с площ 560 (петстотин и шестдесет) кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – улица; изток – УПИ ІІІ-1267; юг – УПИ ХІ; запад – УПИ І, актуван с Акт №5207/28.08.2008г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1396 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три девет шест), целият с площ 567 (петстотин шестдесет и седем) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1316, 07079.705.3033, 07079.705.1267, 07079.1399, с начална тръжна цена 35 750 лв. (тридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева), без ДДС;

-УПИ ХVІІ-общ. (седемнадесет римско общински) в кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ  583 (петстотин осемдесет и три) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ ХVІІІ; югоизток – УПИ ХІV; югозапад – УПИ ХVІ, актуван с Акт №2355/16.03.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1561 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет шест едно), целият с площ 580 (петстотин и осемдесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1560, 07079.705.3044, 07079.705.1562, 07079.705.563, 07079.705.1564, 07079.705.20, с начална тръжна цена 37 200 лв. (тридесет и седем хиляди и двеста лева), без ДДС;

 -УПИ ХVІІІ-общ. (осемнадесет римско общински)  в кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ  574 (петстотин седемдесет и четири) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ ХІХ; югоизток – УПИ ХІІІ; югозапад – УПИ ХVІІ, актуван с Акт №2356/16.03.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1562 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет шест две), целият с площ 574 (петстотин седемдесет и четири)  кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1561, 07079.705.3044, 07079.705.1563, 07079.705.1533, 07079.705.563, 07079.705.1564, с начална тръжна цена 36 600 лв. (тридесет и шест хиляди и шестстотин лева), без ДДС;

-УПИ ХІХ-общ. (деветнадесет римско общински)  в кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ  515 (петстотин и петнадесет) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – улица; североизток – УПИ ХІ; югоизток – УПИ ХІІ, югозапад – УПИ ХVІІІ, актуван с Акт №2357/16.03.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1563 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет шест три), целият с площ 519 (петстотин и деветнадесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1562, 07079.705.3044, 07079.705.23, 07079.705.21, 07079.705.1533, 07079.705.563, с начална тръжна цена 32 900 лв. (тридесет и две хиляди и деветстотин лева), без ДДС;

-УПИ Х-1036 (десет римско за имот с планоснимачен номер хиляда тридесет и шест) в кв. 84 (осемдесет и четири), целият с площ  1212 ( хиляда двеста и дванадесет) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: Север- УПИ ІХ-1032,1035; изток – улица; юг – УПИ ХІ-1037; запад – УПИ ХІІ-1038, актуван с Акт №4467/22.01.2007г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1404 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно четири нула четири), целият с площ 1206 (хиляда двеста и шест) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1038, 07079.705.1032, 07079.705.1036, 07079.705.1035, 07079.705.3037, 07079.705.1037, с начална тръжна цена 77 400 лв. (седемдесет и седем хиляди и четиристотин лева), без ДДС;

-УПИ ХІІ-717 (дванадесет римско за имот с планоснимачен номер седемстотин и седемнадесет) в кв. 48 (четиридесет и осем), целият с площ 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - УПИ V-716; изток - УПИ ХІ-718; юг - улица; запад - УПИ ХІІІ, актуван с Акт № 9457/02.11.2020г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.717 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка седем едно седем), целият с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.1392, 07079.705.3029, 07079.705.718, 07079.705.719, 07079.705.716, 07079.705.715, с начална тръжна цена 31 200 лв. (тридесет и една хиляди и двеста лева), без ДДС;

-УПИ ХVІІ-общ. (седемнадесет римско общински) в кв. 48 (четиридесет и осем), целият с площ 327 (триста двадесет и седем) кв.м, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - УПИ ІІІ-714 и УПИ ХVІІІ-714; изток - УПИ ХІІІ; юг - улица; запад - УПИ ХІV-713, актуван с Акт № 9458/02.11.2020г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1391 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три девет едно), целият с площ 327 (триста двадесет и седем) кв.м  по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.713, 07079.705.3029, 07079.705.1392, 07079.705.4047, 07079.705.4048, с начална тръжна цена 20 900 лв. (двадесет хиляди и деветстотин лева), без ДДС;

- УПИ ІІ-общ. (две римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 773 (седемстотин седемдесет и три) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – улица; изток – улица; юг – УПИ ІІІ; запад – УПИ І, актуван с Акт № 2260/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2303 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула три), целият с площ 773 (седемстотин седемдесет и три) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.2306, 07079.705.3093, 07079.705.3090, 07079.705.2304, с начална тръжна цена 27 700 лв. (двадесет и седем хиляди и седемстотин лева), без ДДС;

- УПИ ІІІ-общ. (три римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 570 (петстотин и седемдесет) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ ІІ; изток – улица; юг – УПИ ІV; запад УПИ І, актуван с Акт № 2261/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2304 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула четири), целият с площ 570 (петстотин и седемдесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.13.154, 07079.705.2305, 07079.705.3090, 07079.705.2303, 07079.705.2306, с начална тръжна цена 20 600 лв. (двадесет хиляди и шестстотин лева), без ДДС;

- УПИ ІV-общ. (четири римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 732 (седемстотин тридесет и два) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ ІІІ; изток – улица; юг – УПИ V, запад – край на регулацията, актуван с Акт № 2262/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2305 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула пет), целият с площ 732 (седемстотин тридесет и два) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.13.154, 07079.705.2307, 07079.705.3090, 07079.705.2304, 07079.705.2306, с начална тръжна цена 26 500 лв. (двадесет и шест хиляди и петстотин лева), без ДДС;

- УПИ V-общ. (пет римско общински) в кв. 11 (единадесет), целият с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ ІV; изток – улица; юг - край на регулацията; запад – край на регулацията, актуван с Акт № 2263/14.02.2000г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2307 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула седем), целият с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.13.154, 07079.705.3090, 07079.705.2305, с начална тръжна цена 22 450 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин и петдесет лева), без ДДС;

- УПИ ХІІ-188 (дванадесет римско за имот с планоснимачен номер сто осемдесет и осем) в кв. 10 (десет), целият с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест) кв.м по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, при граници: север - УПИ ІV-180; изток - УПИ ХІ-187; юг - улица "Трета"; запад - УПИ ІІІ-179 и УПИ ХІІІ-189, актуван с Акт № 9479/29.12.2020г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2188 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две едно осем осем), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.2189, 07079.705.3093, 07079.705.2187, 07079.705.2180, 07079.705.2179, с начална тръжна цена 23 900 лв. (двадесет и три хиляди и деветстотин лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11497 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вх. 8, ет. 1, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в раздел ІІ, т.1 „Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“ с общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 8, ет. 1, ап. 4, със застроена площ 37,77 кв.м, с избено помещение №53 с площ 4,17 кв.м и 0,343 % идеални части, равняващи се на 5,35 кв.м от общите части на сградата, ведно с правото на строеж върху общинска земя, актувано с Акт №8848/10.01.2018г. за частна общинска собственост.

2. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №8848/10.01.2018г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вх. 8, ет. 1, ап. 4, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

3. Да се продаде на Д. Н. Р. общинско жилище, актувано с Акт №8848/10.01.2018г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57 (петдесет и седем),  вх. 8 (осем), ет. 1 (едно), ап. 4 (четири), със застроена площ 37,77 (тридесет и седем цяло и седемдесет и седем стотни) кв. м, с избено помещение №53 (петдесет и три) с площ 4,17 (четири цяло и седемнадесет стотни) кв. м и 0,343 % (нула цяло и триста четиридесет и три хилядни процента) идеални части, равняващи се на 5,35 (пет цяло и тридесет и пет стотни) кв. м от общите части на сградата, ведно с правото на строеж върху общинска земя, с идентификатор 07079.620.97.1.250 (нула седем нула седем девет шест две нула точка девет седем точка едно точка две пет нула) по влязла в сила Кадастрална карта на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.620.97.1.249; под обекта: 07079.620.97.1.412, 07079.620.97.1.413; над обекта: 07079.620.97.1.254, за сумата 54 900 лв. (петдесет и четири хиляди и деветстотин лева).

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11498 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№23, вх.№1, ет.№4, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9515/17.03.2021 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.№23, вх.№1, ет.№4, ап.№3, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с решение по т.11 от Протокол №20/23.02.2021г. и 24.02.2021г.  на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ -„Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 1.„Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“, с посочения в т.1 имот.

3. Да се  продаде на Г. П. Г. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.№23 (двадесет и три) , вх.№1 (едно), ет.№4 (четири), ап.№3 (три), със застроена площ 43,86 (четиридесет и три цяло осемдесет и шест) кв. м, ведно с 0,874 (нула цяло осемстотин седемдесет и четири) % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9,52 (девет цяло петдесет и два) кв. м и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение  с площ 1,82 (едно цяло осемдесет и два) кв. м, с идентификатор 07079.601.23.1.17 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка две три точка едно точка едно седем) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 07079.601.23.1.18 и 07079.601.23.1.16, под обекта: 07079.601.23.1.12 и над обекта: 07079.601.23.1.22, за сумата 71 100 (седемдесет и една хиляди и сто ) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11499 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№49, вх.№2, ет.№3, ап.№4 – десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9527/12.04.2021 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№49, вх.№2, ет.№3, ап.№4, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се  продаде на Д. К. О., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.49 (четиридесет и девет), вх.2 (две), ет.3 (три), ап.№4 (четири) - десен, със застроена площ 65,47 (шестдесет и пет цяло четиридесет и седем) кв. м, ведно с 0,538 (нула цяло петстотин тридесет и осем процента) % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 7,50 (седем цяло и петдесет) кв. м и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение  №38 (тридесет и осем), с площ 2,34 (две цяло тридесет и четири) кв. м, с идентификатор 07079.501.49.1.31 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка четири девет точка едно точка три едно) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.501.49.1.30 и 07079.501.49.1.6, под обекта: 07079.501.49.1.28, над обекта: 07079.501.49.1.34, за сумата 82 000 (осемдесет и две хиляди) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11523 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №20(420), вход Г(4), етаж 3, апартамент № 59 – десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9455/16.10.2020 г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 20(420), вход Г(4), етаж 3, апартамент    № 59-десен, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на Н. И. Ч., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 20(420), вход Г(4), етаж 3, апартамент № 59-десен, със застроена площ 86,77 кв.м, ведно с 0, 635 % ид. части от общите части на сградата (11,29 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 59 с площ 2,49 кв.м, с идентификатор 07079.651.210.2.21 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.651.210.2.5, 07079.651.210.2.22; под обекта –07079.651.210.2.18, над обекта – 07079.651.210.2.24, за сумата от 91 130 (деветдесет и една хиляди сто и тридесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11495 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-160 в кв.17 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.160 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Н. Н. Н. чрез продажба на общинските 142/842 (сто четиридесет и два от осемстотин четиридесет и два) кв.м ид.ч. от УПИ IV-60 (четири римско, отреден за имот с планоснимачен номер шестдесет) в кв.17 (седемнадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, последно изменен със Заповед №619/12.03.2014 г., целият с площ 842 (осемстотин четиридесет и два) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ III-140 , изток – улица, юг – УПИ VI-159 и УПИ V-158, запад – УПИ VIII-141, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.160 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно шест нула) и с площ 880 (осемстотин и осемдесет) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени със Заповед №18-7237-22.08.2014 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.832.159, 07079.832.158, 07079.832.140, 07079.832.185, 07079.832.141, 07079.832.161, актувани с Акт за частна общинска собственост №7989/22.07.2014 г., за сумата от 5 120 (пет хиляди сто и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11500 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти, представляващи УПИ XII и УПИ XXI, и двата в кв. 59 по плана на с. Маринка, община Бургас, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на общинската идеална част

РЕШЕНИЕ:

 

            Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Т. Х. Т. в УПИ XXI и УПИ XII, и двата в кв. 59 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, чрез извършване на доброволна делба, при следните условия:

            1. Община Бургас, с ЕИК 000056814 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26, получава в дял и става изключителен собственик на УПИ XXI (двадесет и едно римско) в кв. 59 (петдесет и девет), целият с площ 400 (четиристотин) кв.м, отреден „За ТП и КОО“, при граници на целия имот: север – УПИ XI, изток - улица, юг – УПИ XII, запад - УПИ XII, по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, отразен като ПИ с идентификатор 47202.501.1484 (четири седем две нула две точка пет нула едно точка едно четири осем четири), целият с площ 400 (четиристотин) кв.м, при съседи: 47202.501.1485, 47202.501.1328, 47202.501.639,47202.501.642, по одобрени КККР на с. Маринка, община Бургас, с пазарна стойност на имота в размер на 12 230 (дванадесет хиляди двеста и тридесет лв.) лева, без ДДС.

            2. Т. Х. Т. получава в дял и става изключителен собственик на УПИ XII (дванадесет римско) в кв. 59 (петдесет и девет), целият с площ 1 454 (хиляда четиристотин петдесет и четири) кв.м, отреден „За жилищно строителство“, при граници на целия имот: север - УПИ XIV и УПИ XXI, изток- УПИ XXI и улица, юг - улица, запад – УПИ XIII, по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, отразен като ПИ с идентификатор 47202.501.1485 (четири седем две нула две точка пет нула едно точка едно четири осем пет), целият с площ 1453 (хиляда четиристотин петдесет и три) кв.м., при съседи: 47202.501.1484, 47202.501.639,47202.501.1328,47202.501.642, 47202.501.641,47202.501.1344, по одобрени КККР на с. Маринка, община Бургас, с пазарна стойност на целия имот в размер на 44 500 (четиридесет и четири хиляди и петстотин) лева, без ДДС. За уравняване на дяловете, Т. Х. Т. следва да заплати на Община Бургас сумата от 7 767,32 (седем хиляди седемстотин шестдесет и седем лв. и тридесет и две ст.) лева, без ДДС, представляваща пазарната стойност на 254/1454 (двеста петдесет и четири от хиляда четиристотин петдесет и четири) кв.м. идеални части от УПИ XII в кв. 59 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас.

            Община Бургас не дължи суми за уравняване на дяловете.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11501 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-985 в кв. 65 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Б. Г. И. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9476/07.12.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 29/823 кв.м идеални части от УПИ VI-985 в кв. 65 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, целият с площ 823 кв.м, при граници на целия имот: север улица, изток – УПИ VII, юг – УПИ XXX, запад – УПИ V, отразен като ПИ с идентификатор 07332.501.985, целият с площ 817 кв.м. по одобрени КККР на гр. Българово, община Бургас, при съседи на целия имот: 07332.501.1285, 07332.501.1290, 07332.501.1291, 07332.501.1289, 07332.501.1464, 07332.501.986, за сумата от 960 (деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11522 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ III-157 в кв.18 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.157 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

 

            Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и К. Н. П. чрез продажба на общинските 11/1011 (единадесет от хиляда и единадесет) кв.м ид.ч. от УПИ III-157 (три римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто петдесет и седем) в кв. 18 (осемнадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС-гр. Бургас, целият с площ 1011 (хиляда и единадесет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – улица , изток – улица, юг – улица, запад – УПИ П-156, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.157 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно пет седем) и с площ 1011 (хиляда и единадесет) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК-гр. Бургас, последно изменени със Заповед №КД-14-02-1985- 06.11.2012 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.832.185, 07079.832.175, 07079.832.156, 07079.832.190, актувани с Акт за частна общинска собственост №7344/04.03.2013 г„ за сумата от 440 (четиристотин и четиридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11525 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 49/1204 кв.м идеални части от УПИ ХІ-554 в кв. 41 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Д. Н. М., В. Т. Т. и Д. Х. С., чрез продажба на 49/1204 (четиридесет и девет от хиляда двеста и четири) кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-554 (единадесет римско за имот с планоснимачен номер петстотин петдесет и четири) в кв. 41 (четиридесет и едно), целият с площ 1204 (хиляда двеста и четири) кв.м, по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, за които има съставен Акт №7259/07.12.2012г. за частна общинска собственост, при граници на целия имот: север – УПИ ХХІІ-545; североизток – УПИ Х-555,556; югоизток – улица; югозапад - УПИ ХІІ-553; запад – УПИ ХХІ-546, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.554 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка пет пет четири) и площ 1201 (хиляда двеста и един) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.553, 07079.705.3009, 07079.705.555, 07079.705.545, 07079.705.546, съобразно притежаваните квоти на съсобственост в имота, както следва:

1. На Д. Н. М. – 24,50 (двадесет и четири цяло и петдесет стотни) кв.м идеални части от общинските 49/1204 (четиридесет и девет от хиляда двеста и четири) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №7259/07.12.2012г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-554 (единадесет римско за имот с планоснимачен номер петстотин петдесет и четири) в кв. 41 (четиридесет и едно), целият с площ 1204 (хиляда двеста и четири) кв.м, по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – УПИ ХХІІ-545; североизток – УПИ Х-555,556; югоизток – улица; югозапад - УПИ ХІІ-553; запад – УПИ ХХІ-546, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.554 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка пет пет четири) и площ 1201 (хиляда двеста и един) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.553, 07079.705.3009, 07079.705.555, 07079.705.545, 07079.705.546, за сумата от 1 600 лв. (хиляда и шестстотин лева), без ДДС.

2. На В. Т. Т. – 12,25 (дванадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м идеални части от общинските 49/1204 (четиридесет и девет от хиляда двеста и четири) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №7259/07.12.2012г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-554 (единадесет римско за имот с планоснимачен номер петстотин петдесет и четири) в кв. 41 (четиридесет и едно), целият с площ 1204 (хиляда двеста и четири) кв.м, по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – УПИ ХХІІ-545; североизток – УПИ Х-555,556; югоизток – улица; югозапад - УПИ ХІІ-553; запад – УПИ ХХІ-546, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.554 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка пет пет четири) и площ 1201 (хиляда двеста и един) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.553, 07079.705.3009, 07079.705.555, 07079.705.545, 07079.705.546, за сумата от 800 лв. (осемстотин лева), без ДДС.

3. На Д. Х. С. – 12,25 (дванадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м идеални части от общинските 49/1204 (четиридесет и девет от хиляда двеста и четири) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №7259/07.12.2012г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-554 (единадесет римско за имот с планоснимачен номер петстотин петдесет и четири) в кв. 41 (четиридесет и едно), целият с площ 1204 (хиляда двеста и четири) кв.м, по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – УПИ ХХІІ-545; североизток – УПИ Х-555,556; югоизток – улица; югозапад - УПИ ХІІ-553; запад – УПИ ХХІ-546, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.554 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка пет пет четири) и площ 1201 (хиляда двеста и един) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.553, 07079.705.3009, 07079.705.555, 07079.705.545, 07079.705.546, за сумата от 800 лв. (осемстотин лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11526 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 12/682 кв.м идеални части от УПИ VІІ-общ. в кв. 8, целият с площ 682 кв.м, по плана на в.з. Боровете, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Л. К. Т. чрез продажба на 12/682 (дванадесет от шестстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9484/11.01.2021г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ (седем римско) в кв. 8 (осем), целият с площ 682 (шестстотин осемдесет и два) кв.м, отреден "за вилно строителство" по действащия план на в.з. Боровете, кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ VІ; изток – улица; юг – УПИ VІІІ-785; запад – улица, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2786 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две седем осем шест), целият с площ 682 (шестстотин осемдесет и два) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3094, 07079.705.2785, 07079.705.3086, 07079.705.2752, за сумата от 435 лв. (четиристотин тридесет и пет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11527 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба в УПИ ІV-16,4017,4018,4030 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас съответен на ПИ с проектен идентификатор 07079.617.330 по КК на гр. Бургас и ПИ с проектен идентификатор 07079.617.331 по КК на гр. Бургас, представляващ част от уличната регулация

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши доброволна делба между Община Бургас, от една страна и от друга Х. Д. С., Т. Д. А., Р. И. С., Д. Д. С., И. Д. С. и „Хоум Сървис“ ЕООД на недвижими имоти, представляващи поземлени имоти (ПИ) с проектни идентификатори 07079.617.330 по КК на гр. Бургас, с проектна площ 1148 кв. м., идентичен с УПИ IV-16,4017,4018,4030, в кв. 6, с площ 1148 кв. м., по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, одобрен със Заповеди №100/30.01.1997 г. и №101/30.01.1997 г. на Кмета на Община Бургас  по реда на ЗТСУ  и  07079.617.331 по КК на гр. Бургас, с проектна площ 204 кв. м., представляващ част от уличната регулация по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. “Възраждане“, гр. Бургас, одобрен със Заповеди №100/30.01.1997 г. и №101/30.01.1997 г. на Кмета на Община Бургас,  съгласно проект за промяна на КККР на гр. Бургас и издадена скица-проект с №15-369603-07.04.2021 г. от СГКК-Бургас, при следните условия:

1. ОБЩИНА БУРГАС, с ЕИК 000056814 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26, да получи в дял и стане изключителен собственик на ПИ с проектен идентификатор 07079.617.331 (нула седем нула седем девет точка шест едно седем точка три три едно), целият с площ 204 (двеста и четири) кв. метра по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.617.332, 07079.617.330, 07079.617.22, представляващ част от тупикова улица между о.т.460а и  о.т.462а, в уличната регулация на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, с пазарна стойност, определена в размер на 235 010,00 (двеста тридесет и пет хиляди и десет) лева, без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 13 559,88 лева (тринадесет хиляди петстотин петдесет и девет лева и осемдесет и осем стотинки).

2. „ХОУМ СЪРВИС“ ЕООД, с ЕИК 201637945, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Стоян Михайловски“ №26, ет. 4, ап. 4, представлявано от Г. Найденов – Управител, да получи в дял и стане собственик на 776/1148 (седемстотин седемдесет и шест от хиляда сто четиридесет и осем) кв. м. ид. части от ПИ с проектен идентификатор 07079.617.330 (нула седем нула седем девет точка шест едно седем точка три три нула), целият с площ 1148 кв. метра, при съседи: 07079.617.36, 07079.617.332, 07079.617.29, 07079.617.30, 07079.617.22, 07079.617.331, идентичен с  УПИ IV-16,4017,4018,4030 (четири римско за имот с планоснимачни номера шестнадесет, четири хиляди и седемнадесет, четири хиляди и осемнадесет, четири хиляди и тридесет), в кв. 6 (шест), целият с площ 1148 (хиляда сто четиридесет и осем) кв. метра, по действащия план на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, одобрен със Заповеди №100/30.01.1997 г. и №101/30.01.1997 г. на Кмета на Община Бургас  по реда на ЗТСУ, при граници: север – улица, изток УПИ III-4016 и УПИ IV-4031, юг – улица, запад – улица, с пазарна стойност 893 952,00 (осемстотин деветдесет и три хиляди деветстотин петдесет и два лева) лева, без ДДС и данъчна оценка на описания дял в размер на 51 580,72 лева (петдесет и една хиляди петстотин и осемдесет лева и седемдесет и две стотинки), като Х. Д. С., Т. Д. А., Р. И. С., Д. Д. С. и И. Д. С. и „Хоум Сървис“ ЕООД, с ЕИК 201637945, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Стоян Михайловски“ №26, ет. 4, ап. 4, станат изключителни собственици на ПИ с проектен идентификатор 07079.617.330 (нула седем нула седем девет точка шест едно седем точка три три нула), целият с площ 1148 кв. метра, при съседи: 07079.617.36, 07079.617.332, 07079.617.29, 07079.617.30, 07079.617.22, 07079.617.331, идентичен с  УПИ IV-16,4017,4018,4030 (четири римско за имот с планоснимачни номера шестнадесет, четири хиляди и седемнадесет, четири хиляди и осемнадесет, четири хиляди и тридесет), в кв. 6 (шест), целият с площ 1148 (хиляда сто четиридесет и осем) кв. метра, по действащия план на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, одобрен със Заповеди №100/30.01.1997 г. и №101/30.01.1997 г. на Кмета на Община Бургас  по реда на ЗТСУ, при граници: север – улица, изток УПИ III-4016 и УПИ IV-4031, юг – улица, запад – улица, при квоти на съсобствеността в УПИ както следва: за Х. Д. С., Т. Д. А., Р. И. С., Д. Д. С., И. Д. С. 372/1148 (триста седемдесет и две от хиляда сто четиридесет и осем) кв. м. ид. части от ПИ с проектен идентификатор 07079.617.330 (нула седем нула седем девет точка шест едно седем точка три три нула), целият с площ 1148 (хиляда сто четиридесет и осем) кв. метра, при съседи: 07079.617.36, 07079.617.332, 07079.617.29, 07079.617.30, 07079.617.22, 07079.617.331, и за „Хоум Сървис“ ЕООД 776/1148 (седемстотин седемдесет и шест от хиляда сто четиридесет и осем) кв. м. ид. части от ПИ с проектен идентификатор 07079.617.330 (нула седем нула седем девет точка шест едно седем точка три три нула), целият с площ 1148 кв. метра, при съседи: 07079.617.36, 07079.617.332, 07079.617.29, 07079.617.30, 07079.617.22, 07079.617.331.

3. Община Бургас не дължи суми за уравняване на дяловете.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11502 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот, с позиция № К 3.1 (детски сезонен  атракцион) по актуална план – схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията в районен парк „Изгрев“, град Бургас, за поставяне на преместваем обект с площ 30 кв. м, за извършване на търговска дейност

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г. в раздел  IV.1. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следната обособена част от имот с позиция № К 3.1 – детски сезонен атракцион по актуална план схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ в районен парк „Изгрев“, гр. Бургас за поставяне на преместваем обект с площ 30 кв.м, разположена в недвижим имот, актуван с Акт № 5328/10.12.2008 г. за частна общинска собственост, находяща се УПИ I в кв. 19 по плана на к/с „Изгрев“, гр. Бургас, отреден за районен парк, жилищно строителство и КОО, съответен на ПИ с идентификатор 07079.501.179 по КККР на град Бургас, за извършване на търговска дейност.

 ІІ. Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обособена част от имот с позиция № К 3.1 - детски сезонен атракцион по актуална план схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ в районен парк „Изгрев“, гр. Бургас за поставяне на преместваем обект с площ 30 кв.м, разположена в недвижим имот, актуван с Акт № 5328/10.12.2008 г. за частна общинска собственост, находяща се УПИ I в кв. 19 по плана на к/с „Изгрев“, гр. Бургас, отреден за районен парк, жилищно строителство и КОО, съответен на ПИ с идентификатор 07079.501.179 по КККР на град Бургас, за извършване на търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, обособена част с площ от 45 кв.м от имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична общинска собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене по одобрена план-схема на преместваеми обекти

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г. в раздел V.1. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следния имот, представляващ обособена част с площ от 45 кв. м от имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност - заведение за обществено хранене по одобрена план – схема на преместваеми обекти.

II. Да се отдаде под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване недвижим имот, представляващ обособена част с площ от 45 кв. м от имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност - заведение за обществено хранене по одобрена план – схема на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 367,00 (триста шестдесет и седем) лева, без ДДС.

III. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11504 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – гр. Пловдив, за изграждане на нов трафопост в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ II в кв. 40 по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.658.91 по КККР на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т.11 от проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание (Протокол № 20), в раздел III. „Учредяване право на строеж в общински и съсобствени имоти“, т. 2. „ Други случаи за учредяване право на строеж в общински имоти“, подточка 2.2 „ По реда на чл.37, ал.4 и ал. 6 от ЗОС“, с нова подточка – Учредяване право на строеж на „Електроразпределение юг“ ЕАД, за изграждане на трафопост в УПИ II, кв.40 по ПУП-ПРЗ на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.658.91 по КК на гр. Бургас.

2. Да се учреди в полза на „Електроразпределение юг” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №37, представлявано от Й. Гасер, С. Вълчев и З. Братоев – членове на Съвета на директорите, възмездно, безсрочно, право на строеж в недвижим имот, актуван с Акт № 8475/26.07.2016 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ IІ (две римско), целият с площ 61 (шестдесет и един) кв.м, отреден „За КОО и ТП“ в кв.40 (четиридесет) по ПУП-ПРЗ на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, с идентификатор 07079.658.91 (нула седем нула седем девет точка шест пет осем точка девет едно), с площ 61 (шестдесет и един) кв.м по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.658.90, 07079.658.83, 07079.658.91 за изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4/0,231 кV, 1х800 kVA, с размери 3,00/2,10м и застроена площ - 6,30 кв.м, ведно със сервитутно право на прилежащата към него зона, определена по реда на Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, с площ 48,40 (четиридесет и осем цяло и четиридесет) кв.м, за сума в общ размер 4600 (четири хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, включваща цената на  правото на строеж – 520 (петстотин и двадесет) лв. и 4080 (четири хиляди и осемдесет) лв. за сервитутната зона в обхвата на цитираното УПИ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11449 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Избор на член и председател на Постоянна комисия по туризъм.

1. Избира общинския съветник Мария Петрова Маркова за член на Постоянна комисия по туризъм.

2. Избира общинския съветник Мария Петрова Маркова за председател  на Постоянна комисия по туризъм.

II. Избор на член на Постоянна комисия по бюджет и финанси.

1. Избира общинския съветник Стоян Демирев Грозев за член на Постоянна комисия по бюджет и финанси.

III. Избор на член на Постоянна комисия по обществен ред и сигурност.

1. Избира общинския съветник Даниела Стоянова Божинова за член на Постоянна комисия по обществен ред и сигурност.

IV. Избор на член на Постоянна комисия по икономика и инвестиционни политики.

1. Избира общинския съветник Даниела Стоянова Божинова за член  на Постоянна комисия по икономика и инвестиционни политики.

V. Избор на член на Постоянна комисия по международно сътрудничество и връзки с гражданското общество.

1. Избира общинския съветник Даниела Стоянова Божинова за член на Постоянна комисия по международно сътрудничество и връзки с гражданското общество.

VI. Избор на член на Комисия по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас.

1. Избира общинския съветник Мария Петрова Маркова за член на Комисия по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11511 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Избор на член и зам.-председател на Постоянна комисия по здравеопазване.

1. Избира общинския съветник Ивайло Вагенщайн Русинов за член на Постоянна комисия по здравеопазване.

2. Избира общинския съветник Ивайло Вагенщайн Русинов за зам.-председател  на Постоянна комисия по здравеопазване.

II. Избор на член и зам.-председател на Постоянната комисия по устройство на територията.

1. Избира общинския съветник Ивайло Вагенщайн Русинов за член на Постоянната комисия по устройство на територията.

2. Избира общинския съветник Ивайло Вагенщайн Русинов за зам.-председател  на Постоянната комисия по устройство на територията.

 III. Избор на член на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност.

1. Избира общинския съветник Ивайло Вагенщайн Русинов за член на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност.

VI. Избор на член на Комисия по реклама.

1. Избира общинския съветник Боян Диянов Дяков за член на Комисия по реклама.

V. Избор на член на Комисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас.

1. Избира общинския съветник Боян Диянов Дяков за член на Комисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11432 Докладна записка от Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Създаване на временна комисия със задача: Преразглеждане списъка на удостоените с почетни звания по Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас лица 

РЕШЕНИЕ:

 

Докладната записка отпада от дневния ред.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11488 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Провеждане на конкурси за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Да се обяви конкурсна процедура за длъжността управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, при следните минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;

3. Да не са лишени с присъда или с административен акт  от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

4. Да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност- ако са останали неудовлетворени кредитори.

5. Да имат завършено висше образование, в една от следните области: Икономически науки, Стопански науки и администрация, Технически науки.

6. Да притежават професионален опит - минимум 5 години.

7. Да притежават управленски опит, минимум 3 години.

 

II. Да се обяви конкурсна процедура за длъжността управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, при следните минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;

3. Да не са лишени с присъда или с административен акт  от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

4. Да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност- ако са останали неудовлетворени кредитори.

5. Да имат завършено висше образование, в една от следните области: Икономически науки, Стопански науки и администрация или Технически науки.

6. Да притежават професионален опит - минимум 5 години.

7. Да притежават управленски опит, минимум 3 години.

 

III. Обявите за конкурсите по т. I и т.II да се публикуват на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет-Бургас, като се посочи и линк към годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността.


          IV. Документи, необходими за кандидатстване, които следва да бъдат входирани в деловодството на Община Бургас, в 14 дневен срок след публикуване на обявите на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет-Бургас:

-Заявление – свободен текст;

-Професионална автобиография;

-Копие от документ за завършено образование;

-Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит;

-Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

-Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност;

 -Декларация, че кандидатът не е бил в управителни органи или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

-Концепция за развитие на съответното публично предприятие за следващите 3 години.

 

V. Процедурата за номиниране  в обявените конкурси по т. I и т. II да се извърши от Комисия за номиниране, в състав от 7(седем) члена, от които двама представители на общинска администрация и петима общински съветници. По решение на комисията конкурсната процедура,  може да бъде проведена чрез видеоконферентна връзка.

 

 VI. Избира следните представители от Общински съвет – Бургас, които да бъдат включени в състава на комисията:

1. Станимир Димитров Апостолов;

2. Иван Георгиев Гаврилов;

3. Стоян Иванов Колев;

4. Христо Пламенов Панайотов;

5. Боян Диянов Дяков.

 

   VII. Процедурата за номиниране включва два етапа – писмена и устна част. Писмената част включва представяне на концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление и се оценява от всеки един от членовете на комисията по номиниране с от 1 до 6 точки. Максималната допустима оценка е 42 точки.  

За устната част, оценяването се извършва по критерии за подбор и методиката, описани в Приложение 1 към Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.  Максималната допустима оценка е 42 точки. 

Кандидат, получил по-нисък брой точки от 22  на който и да е от етапите, се отстранява от конкурсната процедура.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11513 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управители на „ЦБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД и „ЦПЗ проф. д-р И. Темков“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

 

I. Обявява конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД, ЕИК 000053088 и „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД ЕИК 000053202, които да се проведат при следните етапи:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания;

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период. До третия етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидати, получили средноаритметична оценка на разработката не по- ниска от мн. добър 4,50;

3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период по т. 2 и познаване на здравното законодателство.

II. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

1. Кандидатите за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД следва:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт;

3. Да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на изискуемото виеше образование, както и да притежават управленски опит, минимум три години;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;

10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 10 и 11 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

2. Кандидатите за управител на „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД следва:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт (Заб. Ако кандидатът ще изпълнява функциите по ръководене на лечебната дейност - следва да е лекар с призната специалност по психиатрия);

3. Да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на изискуемото виеше образование, както и да притежават управленски опит, минимум три години;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;

10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 10 и 11 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

III. Определя следните документи, необходими за участие в конкурсите:

1. Заявление – свободен текст;

2. Професионална автобиография;

3. Копия от документи за завършено образование и квалификация. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит;

5. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

6. Декларация, че са налице условията по т. II. 1, 4-12 („Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД) или 11.2, 4-12 („Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД).

7а. Кандидатите за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД представят:

Програма за развитието на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД за петгодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите. Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

- анализ и оценка на състоянието и дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД;

- тенденции и възможности за развитие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД;

- приложимост и етапи за реализацията на програмата.

7б. Кандидатите за управител на „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД представят:

Програма за развитието на „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД за петгодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите. Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

- анализ и оценка на състоянието и дейността на „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД;

- тенденции и възможности за развитие на „Център за психично здраве Проф. Д- р Иван Темков – Бургас“ ЕООД;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД;

- приложимост и етапи за реализацията на програмата.

Заявленията за участие в конкурсите, заедно с необходимите документи по т. III. се подават в запечатан непрозрачен плик, в 30 дневен срок от публикуване на обявите на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет - Бургас, в Деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

IV. Процедурите за номиниране да се извършат от Комисии, в състав от пет члена, от които двама представители на Общинска администрация, двама общински съветници и един представител на Регионална здравна инспекция – Бургас. По решение на комисията конкурсната процедура може да се проведе чрез видеоконферентна връзка.

V. Избира следните представители на Общински съвет - Бургас, които да бъдат включени в състава на комисиите:

1. Д-р Антонио Душепеев;

2. Д-р Борис Ангелов.

VI. Делегира правата за извършване на необходимите действия за провеждане на конкурсите на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас.

VII. Дава съгласие, за срок до приключване на конкурсните процедури и избор на управители, но за не повече от 6 месеца, „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД да се представлява и управлява от д-р Надя Кирова Желязкова, а „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД да се представлява и управлява от д-р Евелина Димитрова Трошанова, за целите на което следва да се сключат допълнителни споразумения към следните договори за управление - № 94-01-21644/03.07.2018 за „Център за психично здраве Проф. Д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД и № 94-01-2164/1/03.07.2018 за „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД.

VIII. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11514 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в покана №19-00209/27.04.2021 г. за провеждане на общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя Йорданка Бенова-Ананиева за представител на Община Бургас в редовното общото събрание, насрочено за 08.06.2021 г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, и резервна дата 23.06.2021 година.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година - „ЗА“;

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2020 година — „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 година. - „ЗА“;

По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 година, заверен от регистрирания одитор. - „ЗА“;

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година. - „ЗА“ ;

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021 година. - „ЗА“;

По т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година.- „ЗА“;

По т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет в състав: Р. Иванова, Ц. Велинов и Б. Миразчийски и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Р. Иванова, Ц. Велинов и Б. Миразчийски - „ЗА“;

По т. 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - „ЗА“;

По т. 10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ - „ЗА“;

По т. 11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.З, и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1 към настоящата точка- „ЗА“

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението. Видно от поканата редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 08.06.2021 г., а всички решения, подлежащи на разглеждане от редовното общо събрание на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД, са свързани с управлението на лечебното заведение, чиято основна дейност е свързана с осигуряване живота и здравето на гражданите – безспорно в защитата на особено важен държавен и обществен интерес.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11533 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, свикано на 17.06.2021 г. и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 

І. Определя Жейна Драгомирова Жекова за представител на Община Бургас на насроченото редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД, ЕИК 102006848, което ще се проведе на 17 юни 2021 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в административната сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 8.

ІІ. Оправомощава представителят в общото събрание да гласува по предложения дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: Приема отчета и доклада на Управителя за 2020 г. – „ЗА“;

По т.2 от дневния ред: Приема ГФО за 2020 г. и взема решение същият да бъде обявен в Търговски регистър, воден към АВ - „ЗА“;

По т.3 от дневния ред: Да не се разпределя дивидент – „ЗА“;

По т.4 от дневния ред: Общото събрание взема решение  дружеството да закупи специализирана техника, на цена не по – висока от 50 000,00 лв. без ДДС - „ЗА“;

По т.5 от дневния ред: Общото събрание взема решение да бъде продаден  багер челен товарач марка Komatsu модел WB97S-5, с рег. № А 04166, цвят жълт, с номер на рама  KMTWB024E77F30213  при цени и условия, които управителят уговори, изцяло в интерес на дружеството. след провеждане на публично оповестен търг, по реда на РАЗДЕЛ VI от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, при начална тръжна цена, равна на изготвената пазарна оценка и стъпка на наддаване 10%. - „ЗА“;

По т.6 от дневния ред: Дава съгласие Община Бургас да придобие дяловете на Община Айтос, Община Камено, Община Несебър, Община Средец и Община Царево, по реда на чл. 129 от ТЗ - „ЗА“;

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11493 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2020 г. до 30.04.2021 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11506 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2020 година и Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

I. Приема годишните финансови отчети за 2020 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала, както следва:

1. „Благоустройствени строежи” ЕООД;

2. „Бургасбус” ЕООД;

3. „Бургаски пазари” ЕООД;

4. „Дезинфекционна станция – Бургас” ЕООД;

5. „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД;

6. „Обреден комплекс” ЕООД;

7. „Чистота” ЕООД;

8. „Дентален център-1 Бургас” ЕООД;

9. „Диагностично-консултативен център I – Бургас” ЕООД;

10. „Диагностично-консултативен център II – Бургас” ЕООД;

11. „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД;

12. „Медицински център I -Бургас” ЕООД;

13. „Медицински център II – Бургас” ЕООД;

14. „Медицински център III – Бургас” ЕООД;

15. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД;

16. „Център за психично здраве – Бургас” ЕООД.

II. Задължава управителите на общинските търговски дружества да публикуват в Търговския регистър годишните финансови отчети, приети от Общото събрание в изпълнение на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството.

III. Приема Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2020г., съгласно приложения към настоящата докладна записка проект.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11440 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2020 година на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема докладите за осъществените читалищни дейности на народните читалища за 2020 година – културно-просветната, библиотечно-информационната, образователно-социалната, природо-екологичната и художествено-творческата дейност, съгласно приложенията, неразделна част от настоящата докладна записка.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11492 Докладна записка от Веселин Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Оформяне на зона за ситуиране на елементи на градското обзавеждане, монументални елементи и др. в УПИ I „за приморски парк“, кв.2 по плана на Приморски парк, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.622.41 по КК на гр. Бургас) и поставяне на скулптурна композиция в памет на д-р Живко Радоев Радев, в израз на уважение към лекарската професия

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие за оформяне на зона за ситуиране на елементи на градското обзавеждане, монументални елементи и др. в израз на уважение към лекарската професия в УПИ I „за приморски парк“, кв. 2 по плана на Приморски парк, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.622.41 по КК на гр. Бургас), в участъка, заключен между най-северната пешеходна алея в ПИ с идентификатор 07079.622.41 по КК на гр. Бургас, и южно от имота с разположеното трасе на градската железница – ПИ с идентификатор 07079.622.7 по КК на гр. Бургас
 2. Дава съгласие за поставяне на скулптурна композиция в памет на д-р Живко Радоев Радев, в съответствие с одобрения идеен проект в обособената зона за ситуиране на елементи на градското обзавеждане, монументални елементи и др. по т.1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11453 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Красимира Семова Маркович – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно: Ремонт на панорамна тераса от балюстри, находяща се на ул. „Брацигово”,  след кръстовището с ул. „Черно море”, кв. „Сарафово”, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Община Бургас и ОП „Общински имоти” извършването на ремонтни дейности на панорамната тераса от балюстри, находяща се на ул. „Брацигово”, след кръстовището с ул. „Черно море”, кв. Сарафово, гр. Бургас.   

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11484 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки и стоянки за учебни автомобили  на територията на град Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Утвърждава места за таксиметрови стоянки за наемане на лек таксиметров автомобил на територията на гр. Бургас, на следните места:

 • бул. „Стефан Стамболов“ , преди джоба на автобусна спирка пред бл.55 – 2 бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“, непосредствено след кръстовището с улицата зад хотел „Космос“ по посока ул. „Дунав“ – 3 бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“, непосредствено след кръстовището с ул. „Дунав“– 3бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“, 40м. преди кръстовището с ул.“ Места“ – 5 бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“, 100м преди кръстовището с ул. „К. Величков“ – 3 бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“, 80м след кръстовището с ул. „Адам Мицкевич“ – 3бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“ №104, непосредствено след кръстовището с ул. „Сан Стефано“, преди автобусната спирка – 3 бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“ пред ДКЦ II, на 100м преди кръстовището с ул. „Гурко“– 3 бр. места за престой.

      

2. Закрива съществуващи таксиметрови стоянки  на територията на гр. Бургас, на следните места:

 • бул. „Стефан Стамболов“ , преди автобусна спирка Второ РПУ, с 2 бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“, зад хотел „Космос“ до бл.164, след автобусната спирка, с 3 бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“, до ОУ „Васил Априлов“, с 10 бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“, на паркинга пред бл.77, с 5 бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“ №104, след автобусната спирка, с 3 бр. места за престой;
 • бул. „Демокрация“ пред ДКЦ II, в паркинга, с 5 бр. места за престой.

 

3. Утвърждава нови места за престой на учебни автомобили на територията на гр. Бургас:

 • ж.к. „Зорница“ – паркинг срещу спортна зала „Бойчо Брънзов“ – 6 бр. паркоместа;
 • ж.к. „Зорница“ – паркинг до бл.50 – 4 бр. паркоместа;
 • ж.к. „Изгрев“ – паркинг срещу бл.21 – 6 бр. паркоместа;
 • ж.к. „Изгрев“ – паркинг до ул. „Никола Петков“, срещу хипермаркет „Била“ – 4 бр. паркоместа;

4.  Закрива обособеното място за престой на  учебни автомобили на бул. „Демокрация“, до ОУ „Васил Априлов“.

5. Възлага на общинска администрация да опресни маркировката на всички утвърдени места за таксиметрови стоянки и места за престой на учебни автомобили, както и да предприеме необходимите действия по маркиране и обозначаване на местата, описани в т.1 и т.3 от настоящото решение и демаркиране на местата, описани в т. 2.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11463 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортни мероприятия

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде допълнен Спортния календар на Община Бургас за 2021 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • нова т.87 – Европейско първенство по Плажно ръгби – финансиране в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева).
 • по т.40 – Традиционен шампионат по автомобилизъм „Писта Бургас 2021“ – дофинансиране в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева).

II. Финансовите средства по точка I са за сметка на неусвоените средства по Приложение № 13.5, по т.2 от Спортния календар на Община Бургас за 2021 г.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11509 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявени спортисти в Европейски първенства по свободна борба 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие от Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, по т.6, да се отпусне финансово подпомагане на състезателите Е. Галип и Д. Ангелов от КБ „Черноморец“ – Бургас за участие в Европейски първенства по свободна борбафинансиране в размер общо на 2 000 (две хиляди) лева (по 1000 лв. за всеки състезател).  

II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11461 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявени спортисти в Световно първенство по спортна акробатика в Женева, Швейцария

РЕШЕНИЕ:

 

I. Дава съгласие от Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, по т.6, да се отпусне финансово подпомагане на състезателите Г. Стоянов и В. Коточев от „Клуб по спортна акробатика Бургас“ за участие в Световно първенство в Женева, Швейцария през м. юни 2021 г. – финансиране в размер общо на 2 000 (две хиляди) лева (по 1000 лв. за всеки състезател). 

II. Дава съгласие от Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, по т.6, да се отпусне финансово подпомагане на състезателите С. Господинов, К. Манолов, Н. Калпаков и В. Янев от КСА „Нефтохимик-2011“ за участие в Световно първенство в Женева, Швейцария през м. юни 2021 г. – финансиране в размер общо на 4 000 (четири хиляди) лева (по 1000 лв. за всеки състезател). 

III. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11470 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 

 1. Г. П. М., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 2. П. И. Г., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 3. Б. П. Я., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 4. Н. К. П., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 5. С. П. Ж., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 6. В. А. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 7. Д. К. И., еднократно сума от 750.00 (седемстотин и петдесет) лева, за неотложни здравни нужди.
 8. К. Ж. П. за дъщеря си В. П. П., еднократно сума от 850.00 (осемстотин и петдесет) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 9. С. С. Ж., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 10. М. Х. Х., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 11. Е. Ч. А., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 12. А. Р. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 13. С. Й. Б., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 14. В. Г. Ч., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 15. А. Щ. О., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 16. А. Ю. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 17. В. В. П., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни социални нужди.
 18. Ш. А. Е., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 19. О. В. А., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни социални нужди.
 20. А. П. Д., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 21. С. Д. Я., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 22. К. Щ. Т., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.
 23. Д. И. М., еднократно сума от 600 (шестстотин) лв. за неотложни социални нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11561 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“ – гр. Бургас на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Културно – туристически комплекс „Ченгене скеле“, находящ се в местност „Рибарско пристанище“, гр. Бургас 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, специализирано звено на Община Бургас, представлявано от Радовеста Стюърт – директор, недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Културно – туристически комплекс „Ченгене скеле“, състоящ се от сгради за експозиции – 3 броя; приемна сграда към етнографска част; многофункционална зала; площадно пространство и амфитеатър към морето; парк и пикник зона; зала за демонстрации; детска площадка с морски акценти; зона за реставриран кораб, ведно с прилежащите към туристическия комплекс пространства, представляващи УПИ X-1368 в кв. 1, с площ 5 628 кв.м. по ПУП-ПРЗ на м. „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.10.1368, с площ 5 628 кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11562 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Организация за управление на туристически район „Бургаски Черноморски Туристически Район“

 

РЕШЕНИЕ:

 

Определя Радовеста Стюърт – директор ОП „Туризъм“, за представител на Община Бургас в управителния съвет на Организация за управление на туристически район „Бургаски черноморски туристически район“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11564 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 22.06.2021 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на  07.07.2021г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

 

ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1от дневния ред: Приема годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД за година, завършваща на 31.12.2020 г., надлежно приложени и съставляващи неизменна част от настоящия протокол - "ЗА". 

По т. 2 от дневния ред:  Освобождава от отговорност за годината, завършваща на 31.12.2020 г. - Г. Кузманов, З. георгиева, Т Иванов, И. Иванов и В. Енчева, в качеството им на членове на Съвета на директорите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД - "ЗА".

            По т.3 от дневния ред: Избира Р. Печуркова, адрес на офис: гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“№7, ет.4 – „ЗА“

По т.4 от дневния ред: Дава съгласие за удължаване на предвидените в Нотариалния акт № 112, том III, рег. № 8640, дело № 295/2018г. срокове за въвеждане в експлоатация, реализиране на пълния размер на инвестицията и наемане на пълния брой заети лица с 12 (дванадесет) месеца, при необходимост Съветът на директорите ще разгледа отново предложението – „ЗА“.

По т.5 от дневния ред: Дава съгласие да бъде извърчена продажба чрез електронен търг на  Електронната платформа за продажба на имоти по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на 100 държавно участие в капитала или на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество  с повече от 50 на 100 държавно участие в капитала на поземлен имот с идентификатор 07079.663.725, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 26677 (двадесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и седем) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 725, квартал 5, парцел XX, при съседи: 07079.663.746; 07079.663.720; 07079.663.724; 07079.663.740, съгласно скица на СГКК -гр. Бургас № 15-525973-19.05.2021г., при спазване разпоредбите на чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1 (обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020 г).   

Търгът да се открие с минимална тръжна цена в размер на 1 555 300 лева (един милион петстотин петдесет и пет хиляди и триста лева) без вкл. ДДС, при условия определени от Съвета на директорите – „ЗА“.

По т.6 от дневния ред: Дава съгласие да бъде извършена продажба чрез  електронен търг на  Електронната платформа  за продажба на имоти по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост, и на имоти -собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала на поземлен имот с идентификатор 07079.663.767, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, Южна промишлена зона, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 11 706 кв.м., образуван от имот с идентификатор 07079.663.739 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 20 756 кв., при спазване разпоредбите на чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1(обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020 г).   

Търгът да се открие със следните минимални условия:

1. Минимална тръжна цена в размер на 682 459,80 лева (шестстотин осемдесет и две хиляди, четири стотин петдесет и девет лева  и осемдесет стотинки) без вкл. ДДС

2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 72 (седемдесет и два) месеца от датата на сключване на договора.

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по- малко от 21 (двадесет и един) души, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

4. Размер на инвестицията – не по-малко от 3 000 000лв. (три милиона) лева.

5. Минимална плътност на застрояване – 40 % (четиридесет процента).

6. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача:

- да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

- да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;

- да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора;

- да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок;

- да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;

- да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

- да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;

- прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и на Общински съвет – Бургас;

- да се предвиди клауза, при прехвърляне правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общински съвет - Бургас и Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, същият да се прекратява;

- да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок и др.);

- да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

- да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията. – „ЗА“.

По т.7 от дневния ред: Дава съгласие да бъде извършена продажба чрез  електронен търг на  Електронната платформа  за продажба на имоти по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество  с повече от 50 на сто държавно участие в капитала на поземлен имот с идентификатор 07079.663.768 област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, Южна промишлена зона, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, с площ 9 050 кв.м., образуван от имот с идентификатор 07079.663.739 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 20 756 кв.м., при спазване разпоредбите на чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1(обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020 г).   

Търгът да се открие със следните минимални условия:

1. Минимална тръжна цена в размер на  527 615 (петстотин двадесет и седем хиляди, шестстотин и петнадесет) лева без вкл. ДДС

2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от  36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договора.

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по- малко от 25 (двадесет и пет) души, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

4. Размер на инвестицията – не по-малко от 1 200 000лв. (един милион и двеста хиляди) лева.

5. Минимална плътност на застрояване – 40 % (четиридесет процента).

6. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача:

- да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

- да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;

- да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора;

- да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок;

- да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;

- да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

- да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;

- прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и на Общински съвет – Бургас;

- да се предвиди клауза, при прехвърляне правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общински съвет - Бургас и Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, същият да се прекратява;

- да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора /за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок и др./;

- да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

- да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията. – „ЗА“.

По т. 8 от дневния ред: Дава съгласие да бъде извършена продажба на поземлен имот с идентификатор 07079.605.654, със стар идентификатор 07079.605.380 и 07079.605.377, 07079.605.376, находящ се в гр. Бургас, Промишлена зона „Север“, целият с площ от 10387кв.м. на ЕТ „Никифор Видров“ , ЕИК 203808245, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Деде Агач“ № 28 ,ет. 7, представлявано от управителя – Н. Видров. Новият собственик „ЕТ „Никифор Видров“, с ЕИК 203808245 се задължава да поеме всички отговорности, ангажименти и задължения на „ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ“ ЕООД, описани в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №30 том I, рег. № 960, дело №18/2019г., а именно:

1. Дружеството – купувач да не извършва промяна в предназначението за ползване на Имота, така както е определено в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №30 том I, рег. № 960, дело №18/2019г. за срок от 10 (десет) години, считано от датата на подписване на настоящия нотариален акт; минималната плътност на застояване на имота да 40%, да извърши строителство на Имота и да го въведе в експлоатация за предложения срока, а именно 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на  договора -Нотариален акт за продажба на недвижим имот №30 том I, рег. № 960, дело №18/2019г; да осигури предложения брой работни места, а именно 50 /петдесет/ по трудов договор, в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 (пет) години; да реализира в пълен размер предложената инвестиция на стойност 5 000 000 лв. (пет милиона  лева/ в предвидените срокове, като в размера на инвестицията не се включва стойността на земята; да използва изградения обект на 100% (сто процента) за извършване на дейност в съответствие с предназначението на Имота, определено в настоящата точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №30 том I, рег. № 960, дело №18/2019г.; да изпълни Инвестиционното предложение, така както е описал в офертата, приложени към документите за участие в конкурса. Под предназначение за ползване на Имота съгласно настоящата точка 2 в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №30 том I, рег. № 960, дело №18/2019г. следва да се разбира предназначението на Имота съгласно ПУП-ПРЗ на Промишлена зона – Север на гр. Бургас. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от настоящия договор на трето лице следва да се извършва само след изрично съгласие на Общото събрание на Дружеството-продавач и на Общински съвет – Бургас.

2. Дружеството – купувач дължи неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от продажната цена на ИМОТА за всички форми на неизпълнение на задълженията по настоящия договор, както следва: (а) при извършване на промяна в предназначението за ползване на ИМОТА и изградения в него обект, определени в точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №30 том I, рег. № 960, дело №18/2019г.; (б) при неизпълнение на задължението за въвеждане в експлоатация на обекта в ИМОТА в срока по точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №30 том I, рег. № 960, дело №18/2019г.; (в) при неспазване на минималната плътност на застрояване на Имота от 40 % /четиридесет процента/; (г) при неизпълнение на пълния размер на инвестицията на стойност 5 000 000 лв. (пет милиона  лева/, удостоверен с разходо-оправдателни документи, представени от Дружеството – купувач; (д) при нереализиране на заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; (е) при неизпълнение на задължението за прехвърляне на правата и задълженията по настоящия Договор на трето лице с изричното съгласие на Общото събрание на Дружеството-продавач и на Общински съвет-Бургас и (ж) при неизпълнение на инвестиционното предложение, така както го е описал в офертата приложена към документите му за участие в конкурса. В случай че, Дружеството-купувач прехвърли правата по договора на трето лице, без съгласие от страна на Общото събрание на Дружеството – продавач и на Общински съвет – Бургас, договорът се прекратява по предвидения в закона ред. Дружеството - купувач дължи неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място в размер на 30% (тридесет процента) от средната годишна работна заплата за страната, определена по данни на Националния статистически институт за съответната година, за всеки месец от неизпълнението.

3. При неизпълнение задълженията по т.2 (втора) от Нотариален акт за продажба на недвижим имот №30 том I, рег. № 960, дело №18/2019г, освен да търси неустойки, Дружеството - продавач си запазва правото да развали договора по предвидения в закона ред. Дружеството-продавач има право да развали настоящия договор и в случай, че Дружеството - купувач не изпълни в срок Инвестиционното предложение, направено в рамките на конкурсната процедура. – „ЗА“.

               т.9. Разни – съобразно интересите на Община Бургас.

               На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11565 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на допълнителни средства за провеждане на Национален турнир по плажен волейбол през месец юни 2021 г. и извършване на промени в Спортния календар на Община Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде променен Спортния календар на Община Бургас за 2021 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • по т.60 – Национална верига по Плажен волейбол 2021 (мъже и жени) – дофинансиране в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) за сметка на неусвоените средства по т.38 от Приложение № 13.5
 • по т.5 – Променя наименованието на: „Международен турнир по плажен тенис“ и финансирането в размер на:  2 000 лв. (две хиляди лева).
 • т.9 – отпада
 1. Допълва Приложение №13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ с нова т.10  „Плувен маратон в акваторията на Морска гара Бургас“ – организатор ПК „Победа“ и финансиране в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), за сметка на средствата по т. 9 от Приложение № 13.5 „Спортен календар на Община Бургас за 2021 г.“

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11566 Докладна записка от Константин Бачийски – общински съветник от ПП „Средна Европейска класа“, относно: Вземането на решение за извършване инцидентен контрол върху т. 3 от Решение № 9- 41/28.04.2020 г. на общински съвет – Бургас в образуваното адм. дело № 1953/2020г. по описа на  Административен съд Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

            Задължава Председателя на Общински съвет – Бургас чрез процесуалния представител по делото  да повдигне възражение за нищожност на решението по т. 3 от Решение № 9-41/28.04.2020 г. и да сезира съда с искане за извършване на инцидентен контрол за валидността на административния акт в тази му част (т. 3 от Решение № 9-41/28.04.2020 г. на общински съвет – Бургас) в образуваното административно дело № 1953/2020 г. по описа на Административен съд Бургас, насрочено за 28.06.2021 г. от 10.00 часа.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11433 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник и председател на ВМРО – Бургас, относно: Провеждане на гей парад с концерт на пл. „Тройката“ и демонстративно шествие на „нехетеросексуални, трансджендър, интерсекс хора“ 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11458 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул. „Странджа“ и ул. „Комсомолска“, с. Равнец

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11460 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Регулиране на пътни знаци на частта от пътните участъци от републиканските пътища, преминаващи пред гр. Бургас 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11472 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници относно: Извънредния график за месец април на Мобилната лаборатория за качеството на атмосферния въздух

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11473 Питане от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници относно: Дарените на КАТ – Бургас газ анализатори и димомер за измерване на вредните емисии от отработили газове на автомобилите

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11475 Питане от Васил Иванов Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Гробищен парк в кв. Долно Езерово

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11483 Питане от Стоян Грозев – общински съветник от ДБГ, относно: Строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохимик – гр. Бургас“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11532 Питане от Константин Бачийски – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Финансирането на юридическите лица с нестопанска цел със средства от бюджета на Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА