ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №21 ОТ ДАТА 14.04.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 21.04.2021 - 15:18

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 21

 

от проведеното на 14.04.2021 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11332 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредната епидемична обстановка

 

 1. ОбС 08-00-11318 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общински съветник от ПП СДС и Георги Митев – председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни, общински съветник от  ПП СДС, относно: Мерки за защита на гражданите и бизнеса вследствие на въведените в страната временни противоепидемични мерки във връзка с COVID-19

 

 1. ОбС 08-00-11357 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ ДБФП № BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01 финансиран по процедура №BGENVIRONMENT-2.003, „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021 г.”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021

 

 1. ОбС 08-00-11369 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“, по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-11341 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение към фонд „Социална закрила“ по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, за закупуване на оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11366 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ за финансиране на проект: „Път на културно-историческите ценности през вековете – изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-11368 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на временна финансова помощ на Народно читалище „Петър Янев 1939“, за изпълнение на дейностите по проект „Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. Крайморие, община Бургас“ по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“, финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство

 

 1. ОбС 08-00-11356 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Присъединяване на Община Бургас към инициатива на Европейската комисия – Споразумение за зелен град – чисти и здравословни градове за Европа

 

 1. ОбС 08-00-11195 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на политика за участието на Община Бургас в публичните предприятия

 

 1. ОбС 08-00-11342 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2021 година

 

 1. ОбС 08-00-11399 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възлагане управлението на услуга "Патронажна грижа +" като услуга от общ икономически интерес (УОИИ)

 

 1. ОбС 08-00-11337 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ
  за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
  (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.122 – общинска частна собственост и 07079.654.835 – частна собственост по КК на гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11338 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ
  за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
  (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, която засяга ПИ с идентификатори 07079.13.1511, 07079.13.1514, 07079.13.213 – общинска публична и общинска частна собственост и за изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, което преминава през ПИ с идентификатор 07079.13.1511 - общинска публична собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас и изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас и изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11339 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на нови обслужващи улици и изграждане на елементи на техническата инфраструктура, представляващи ПИ с идентификатори 07079.3.248, 07079.3.2827, 07079.3.2828, 07079.2829, 07079.3.2830, 07079.3.2831, 07079.3.2801 и 07079.3.2596 по КК на гр. Бургас, попадащи в обхвата на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-11340 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на ПЗ “Меден Рудник“ (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас 2. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на ПЗ “Меден Рудник“ (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-339 и XVI-338 в кв.135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.608.339 и 07079.608.338 по КККР на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ОбС 08-00-11361 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

 

 1. ОбС 08-00-11358 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Финалния доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014 – 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11346 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2020 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11364 Докладна записка от  Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“ , относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас за 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11383 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., приета с Решение по т.11 от проведеното на 24.02.2021г. и 23.02.2021г.  заседание на Общински съвет – Бургас(Протокол № 20)

 

 1. ОбС 08-00-11382 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Стопанисване и управление на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“ 

 

 1. ОбС 08-00-11384 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Областния управител на област Бургас за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Бургас върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.622.12 по КК на гр. Бургас, парк „Езеро“

 

 1. ОбС 08-00-11385 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Национална художествена академия обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, (бивш Кърджалийски лагер) за създаване на „Младежки център на изкуствата към НХА“ в партньорство с „Дружество на художниците – Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-11380 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири – публична общинска собственост на Българската Държава, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 55  от 03.07.2018 г.)

 

 1. ОбС 08-00-11375 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XXXIV-464 в кв. 27 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.372 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-11381 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-434 в кв. 23 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.434 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-11377 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ II-183 в кв. 13 по плана на с.о. „Черниците-училищното“, землище с. Маринка, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.503.183 по одобрените КККР на с. Маринка, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-11386 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ ІХ-164 в кв.56 по ПУП на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.605.164 по КК на гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-11378 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-11379 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Мочура“, землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-11387 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11376 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-11391 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за преобразуване чрез вливане на „Медицински център III – Бургас" ЕООД в „Диагностично-консултативен център II – Бургас" ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11388 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11367 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11392 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11396 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-11333 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на член на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти

 

 1. ОбС 08-00-11007 Докладна записка от общинските съветници от групата на БСП относно: Образуване на временна комисия за проучване на възможностите за създаване на общински фонд „Култура“ – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11365 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Одобряване на командировки на г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас, за периода 17.01.2020 г. – 02.03.2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-11371 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на жертвите на Ковид-19 пандемията от страна на българските и бургаските медици

 

 1. ОбС 08-00-11372 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на д-р Живко Радев

 

 1. ОбС 08-00-11370 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата на Читалището в кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-11373 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2021 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

 

 1. ОбС 08-00-11374 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11400 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11350 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие

 

 1. ОбС 08-00-11354 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на Сдружение Волейболен клуб „Нефтохимик 2010“ за спортното му постижение – Купата на България за 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11284 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обявяване на 6-ти декември (Никулден) за неприсъствен ден на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11272 Докладна записка от Васил Иванов и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Участие в инициативата на Гората.бг за засаждане на дървета на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11194 Докладна записка от Васил Иванов и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Участие в конкурс за изграждане на активно съоръжение за забавление

 

 1. ОбС 08-00-11037 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Мерки за осигуряване безопасността на пешеходците при пресичане на ул. „Ванче Михайлов“ в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11038 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на обособена площадка за разходка на кучета на територията на кв. Ветрен

 

 1. ОбС 08-00-11402 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), относно: Предоставяне на финансови средства на сдружение „Бест Спорт Нефтохимик 1962“ за дейността на детско-юношеската школа по футбол

 

 1. ОбС 08-00-11413 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подготовка на проектно предложение от „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД („КОЦ – Бургас” ЕООД, гр. Бургас) за участие в Европейската мрежа за здравни данни и факти (EHDEN), финансирана от програмата на ЕС за наука и иновации “Хоризонт 2020” по инициативата за иновативна медицина 

 

 1. ОбС 08-00-11414 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разходване на средства по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 и ал.9 от Закона на здравето

 

 1. ОбС 08-00-11256 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Прозрачност на плащанията на собствениците на плавателни средства

 

 1. ОбС 08-00-11285 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Опазване на зелената система на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11347 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Състояние на пътя, свързващ кв. Лозово с ул. „Одрин“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11332 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредната епидемична обстановка

РЕШЕНИЕ:

 

За срок от влизане в сила на настоящото решение до края на обявената извънредна епидемична обстановка, както и два месеца след отмяната й:

1. Намалява с 50% заплащането на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас).

2. Намалява с 50% наемните цени на търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза - наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето.

3. Намалява с 50% цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат културни, спортни и други събития, както и занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство.

Изпълнението на решението е оспорено съгласно Заповед РД-09-14 от 05.05.2021 г. на Областен управител на Област Бургас. Оспорването спира изпълнението на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11318 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общински съветник от ПП СДС и Георги Митев – председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни, общински съветник от  ПП СДС, относно: Мерки за защита на гражданите и бизнеса вследствие на въведените в страната временни противоепидемични мерки във връзка с COVID-19

РЕШЕНИЕ:

 

1. За периода на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД - 01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, считано от 01.03.2021 г.:

1.1. Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас) и които са затворени на основание – Заповед № РД - 01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България.

1.2. Освобождават се от заплащане на наемни цени търговци и сдружения с нестопанска цел ,осъществяващи дейност в обществена полза  – наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето,   в което са затворени на основание Заповед № РД - 01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България .

2. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал. 1 от АПК.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11357 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ ДБФП № BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01 финансиран по процедура №BGENVIRONMENT-2.003, „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021 г.”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ ДБФП № BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01 по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021 г.” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 в размер на 120 897,13 лв. (сто и двадесет хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и 13 ст.) или 45% (четиридесет и пет процента) от стойността на одобрената по договор безвъзмездна финансова помощ.
 2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11369 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“, по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение: „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11341 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение към фонд „Социална закрила“ по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“, за закупуване на оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проект по целева програма за „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“.

2. Дава съгласие Община Бургас да поеме ангажимент за осигуряване на финансови средства в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин) от общинския бюджет, сума представляваща изискуемото съфинансиране от страна на Община Бургас за целите по участие в целевата програма.

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11366 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ за финансиране на проект: „Път на културно-историческите ценности през вековете – изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

РЕШЕНИЕ:

 

1.  Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да сключи договор с ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове“ за финансиране чрез финансов инструмент “Фонд за градско развитие“, създаден по линия на ОПРР 2014-2020 г., по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно- реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“, при следните основни параметри:

1.1.      Максимален размер на дългосрочен дълг – до 214 938 лева, в т.ч.:

•   Лимит „ОПРР 2014-2020”, в размер до  125 813 лева или 59 %

•   Лимит „ОББ” в размер до 79 312 лева или 36.9%

•   Лимит „ФУГР” в размер до 8 812 лева или 4.1%

1.2.      Валута на дълга – лева;

1.3.      Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен, поет с договор за финансиране от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“  за регионите София и Южна България;

1.4.      Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

1.5.      Срок за усвояване на кредита – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.6.      Условия за погасяване – ежемесечни лихвени плащания и 120 погасителни вноски по главница, след изтичане на срока за усвояване;

1.7.      Гратисен период за погасяване на главницата -  24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.8.      Индикативен срок на кредита - до 144 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

1.9.      Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

1.10.    Осреднен Максимален лихвен процент – Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 0,62 % годишно, в т.ч.:

 • Лимит „ОПРР 2014-2020” - Годишен лихвен процент в размер на 1% от (Референтен лихвен процент на ОББ + до 1.38%)
 • Лимит „ОББ” - Годишен лихвен процент в размер на Референтен лихвен процент на ОББ + до 1.38%
 • Лимит „ФУГР” - Годишен лихвен процент в размер на Референтен лихвен процент на ОББ + до 1.38%

1.11.    Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на фонда.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бургас, да подготви и подаде искането за финансиране и съпътстващите с това документи, да подпише договора за финансиране на допустим проект и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3. Общински съвет – Бургас дава съгласие да бъде осигурен собствен принос от бюджета на Община Бургас в размер на 138 843,60 лв., извън средствата по финансовия инструмент за реализиране на проекта.

4. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид необходимостта от предприемане на своевременни действия за кандидатстване по оперативната програма, за сключване на договор, при посочените условия, съответно, стартиране на процедури по Закона за обществените поръчки, за изпълнение и приключване на проекта в максимално кратък срок.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11368 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на временна финансова помощ на Народно читалище „Петър Янев 1939“, за изпълнение на дейностите по проект „Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. Крайморие, община Бургас“ по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“, финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да предостави поетапно временна финансова помощ на НЧ „Петър Янев 1939“, в размер  до 126 710,00 лв., за изпълнение на дейностите по проект „Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. Крайморие, община Бургас“. Срокът за възстановяване на средствата от временната финансова помощ  в бюджета на Община Бургас е до 1 месец от окончателното верифициране на разходите по проекта от УО на ПМДР.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11356 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Присъединяване на Община Бургас към инициатива на Европейската комисия – Споразумение за зелен град – чисти и здравословни градове за Европа

РЕШЕНИЕ:

Упълномощава Кмета на Община Бургас за присъединяване към инициатива на Европейската комисия и да подпише Споразумение за зелен град – чисти и здравословни градове за Европа.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11195 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на политика за участието на Община Бургас в публичните предприятия

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Политика за участието на община Бургас в публичните  предприятия, представляваща Приложение № 1 от  настоящето решение.

 

Приложение № 1

ПОЛИТИКА

НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИТЕ ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Политиката на Община Бургас за участие в общинските публичните предприятия, определя общите цели и приоритетите, които общината, като собственик на капитала си поставя,  за да гарантира ефективни решения, високи стандарти за корпоративно управление, прозрачност, своевременна отчетност и засилен контрол.

Публичните предприятия са юридически лица, които се създават и управляват с цел постигане на максимална стойност за обществото, чрез ефективно разпределение на ресурсите, когато е необходимо да се елиминират съществуващи пазарни дефекти, да се предоставят стоки или услуги от стратегическо значение или такива, свързани с националната сигурност или да се управлява стратегическо за държавата имущество.

„Максимална стойност за обществото“, по смисъла на Закона за публичните предприятия е постигането на добавена стойност за гражданите посредством осигуряване на дългосрочна стойност на инвестициите и приходи за държавния бюджет от търговската дейност на публичните дружества или чрез най-ефективно разпределение на ресурсите при извършване на обществени услуги или изпълнение на цели на публичната политика.

В този смисъл публичните предприятия, освен една от формите за изпълняване стопанската дейност на общината, са и механизъм за провеждане на социална политика, подобряване на качеството на предлаганите услуги за гражданите, както и възможност за  възлагане на задължения за извършване на обществени услуги или постигане на обществени цели.

 По смисъла на Закона за публичните предприятия такива са търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала или в които общината по друг начин упражнява доминиращо влияние и дъщерните дружества на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала.

Доброто управление на публичните предприятия е от съществено значение за ефективните и отворени пазари както на национално, така и на регионално и общинско равнище. Публичните предприятия обикновено са доставчици на ключови обществени услуги, което означава, че техните дейности оказват влияние върху ежедневието на гражданите и върху конкурентоспособността на икономиката. В този смисъл гаранцията, че публичните предприятия функционират в стабилна конкурентна и регулаторна рамка, е от решаващо значение за поддържането на отворена търговска и инвестиционна среда, което е предпоставка за икономически растеж.

   Политиката за участието на общината в публичните предприятия се актуализира, поне веднъж на всеки четири години, както и когато са налице обстоятелства, налагащи промяна в подхода на общината като собственик  публичните предприятия.

 

I. Обосновка на собствеността на община Бургас в публичните предприятия.

Община Бургас притежава собственост в капитала на 17 публични предприятия. Седем от тях са регистрирани като еднолични търговски дружества с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, след решение на  Общински съвет- Бургас и  1 (едно)  дружество с ограничена отговорност, в което съдружници на Община Бургас са общините Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево. Останалите 9 (девет) публични предприятия са преобразувани през 1999г. по реда на Закона за лечебните заведения от публични здравни заведения в търговски дружества, със заповед от Министъра на здравеопазването.

Към 01.01.2021 г., Община Бургас притежава пряко дялово участие в следните публични предприятия:

Наименование на публичното предприятие

Предмет на икономическа дейност на  публичното предприятие

Размер на общинско участие в капитала  на публичното предприятие

 

1.

„Бургасбус“ ЕООД

Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание

100%

 

2.

„Бургаски пазари“ ЕООД

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

100%

 

3.

„Благоустройствени строежи” ЕООД

 Добив на трошен камък, чакъл и пясък, добив на глина и каолин.

100%

 

4.

„Обреден комплекс” ЕООД

Организиране на погребения и свързани с тях услуги

100%

 

5.

„Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД

Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти

100%

 

6.

„Чистота“ ЕООД

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

100%

 

7.

„Иновационни системи- Бургас“ ООД

Други информационни услуги, некласифицирани другаде

100%

 

8.

„Бургасинвест“ ООД

Строителство на жилищни и нежилищни сгради

72,65%

 

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ

9.

„Дентален център - Бургас“ ЕООД

Дейност на лекари по дентална медицина

100%

 

10.

„Медицински център 1 Бургас” ЕООД

Дейност на лекари специалисти

100%

 

11.

„Медицински център 2 Бургас” ЕООД

Дейност на лекари специалисти

100%

 

12.

„Медицински център 3 Бургас” ЕООД

Дейност на лекари специалисти

100%

 

13.

„Диагностично консултативен център 1 Бургас”  ЕООД

Дейност на лекари специалисти

100%

 

14.

„Диагностично консултативен център 2 Бургас”  ЕООД

Дейност на лекари специалисти

 

100%

 

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

15.

„СБАЛ ПФЗ” ЕООД

Дейност на лечебни заведения за болнична помощ

100%

 

16.

„Комплексен онкологичен център Бургас”  ЕООД 

Дейност на лечебни заведения за болнична помощ

100%

 

17.

„Център за психично здраве” ЕООД

Дейност на лечебни заведения за болнична помощ

100%

 

                                                                                                                                                  

На заседание на Общински съвет – Бургас по т. 16 от 24.11.2020г. (Протокол № 16) е прието е решение за преобразуване чрез вливане на „Медицински център III- Бургас“ ЕООД в „Диагностично-консултативен център II - Бургас“ ЕООД. В момента се извършват предвидените по Търговския закон процедури.

С решение на Общински съвет – Бургас, по т.6 от проведено заседание на 21.12.2020г. (Протокол № 18) е дадено съгласие за стартиране на процедура по ликвидация на „Обреден комплекс“ ЕООД и създаване на общинско предприятие „Обреден комплекс – Бургас”, което да изпълнява същите дейности. Съгласно цитираното решение, процедурата по ликвидация на дружеството, ще започне след влизане в сила на бюджет 2021 г. на Община Бургас.    

Участието на община Бургас, в капитала на общинските търговски дружества, които са публични предприятия е в размер на 34 958 885 лв., от които 19 197 222,10 лв. внесени под форма на непарична вноска. Притежаваният от общината капитал е разпределен под формата на дялове, както следва:

 • 29 660 109 лв., разпределени на 2 966 010 дяла, всеки по 10 лв.;
 • 5 022 500 лв., разпределени на 50 225 дяла, всеки по 100 лв.;
 • 12 000 лв., разпределени на 100 дяла, всеки по 120 лв.;
 • 271 759 лв., разпределени на 271 759 дяла, всеки по 1 лв.;

Записаният капитал на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност към 31.12.2019 г. е в общ размер на  34 858 хил. лв.

Собственият капитал на търговските дружества със сто процента общинско участие в капитала е в размер на 48 325 хил. лв.

Въз основа на критериите за балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби и средна численост на персонала, описани в глава II, раздел  I и раздел II от Закона за счетоводството, по данни от финансовите отчети към 31.12.2019г., едноличните търговските дружества с ограничена отговорност, чийто капитал е сто процента собственост на община  Бургас в капитала се разделят на микропредприятия -7, малки предприятия - 8 броя, средни предприятия - 2  броя.

Общински съвет- Бургас упражнява правата на собственост на община Бургас в едноличните общински търговски дружества, като приема решения които са от компетенциите на общото събрание и осъществява контрол.

Общински съвет, чрез своите представители, упражнява правата на собственост на община Бургас, в публичните предприятия, в които общината е съдружник или акционер,  като се ръководи от следните принципи:

     - еднакво третиране на съдружниците и акционерите;

     - прозрачност и отчетност;

     -самостоятелност на публичните предприятия в оперативното управление;

     -достъп на публичните предприятия до дългово и капиталово финансиране на икономическите им дейности при пазарни условия.

 

II.Целите, който община Бургас си поставя като собственик в

публичните предприятия.

А.  Дългосрочни цели -  за общинските публични предприятия.

Основните дългосрочни цели на  община Бургас са свързани с изграждане, възстановяване и подобряване на физическата и жизнена инфраструктура, с цел създаване на устойчива градска среда, с по-високо качество на живот, по-добри екологични условия и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Дългосрочните цели на община Бургас по отношение на публичните предприятия са:    

 1. усъвършенстване на процесите на вземане на решения относно избора на форми, механизми и процедури по придобиване стопанисване и разпореждане с активи;  
 2.  високо качество на предоставяните услуги, при оптимизирани оперативни разходи;
 3. достъпност на предоставяните услуги;
 4. осигуряване на ефективното управление на публичните предприятия и повишаване на приходите от дейността им;
 5. обвързване на състоянието на публичните предприятия с настоящите и бъдещи потребности на общността, за постигане на устойчиво развитие при предоставянето на услуги;
 6. целенасочени действия, свързани с провеждане на социалната политика на общината, опазване на околната среда, въвеждане на иновации и дигитални решения.

Дългосрочните цели на община Бургас по отношение на публичните предприятия - лечебни заведения, са свързани с постигане на висок стандарт на предоставяните здравни услуги за болнична и доболнична помощ за всички социални и икономически групи. В тази връзка, се обследват възможности за привличане на финансиране за закупуване на ново, високотехнологично медицинско оборудване и модерна медицинска апаратура, отговаряща на съвременните изисквания, като предпоставка за постигане на високо ниво на медицинските дейности, както и възможности за инвестиции за обновяване, поддържане и привеждане към съвременните изисквания на сграден фонд.

За да се постигнат тези цели, е необходимо освен към инвестиции в сграден фонд и оборудване, да се насочат усилия и към инвестиции в човешки капитал, като се търсят възможности за квалификация и преквалификация на медицинския персонал, привличане на нови специалисти, разработване на стажантски програми за студенти по медицина.

При търговските дружества с общинско участие в капитала, които не са лечебни заведения, дългосрочните цели са свързани с разширяване на пазарния дял, предоставяне на качествени услуги, изпълнение на мерки за опазване на околната среда, осигуряване на лесен и удобен достъп до необходимата и полезна за потребителите информация, надеждност и достъпност на данните. Изпълнението им е свързано с планираните инвестиции през следващите години, като разполагаемия финансов ресурс за всяко от дружествата, зависи от управленската политика и добре структурираните бизнес-планове. Те са основание както за генериране на собствен финансов ресурс, така и за подобряване на капиталовата структура на дружествата и по-високи равнища на финансова автономност и устойчивост.

Положителните резултати от стопанската дейност стимулират развитието на публичните предприятия и са основание за реинвестиране на реализираната печалба в дейността, с цел модернизация, усъвършенстване, повишаване на качеството и увеличение на ефективността.

      Възнагражденията на членовете на изпълнителните и/или контролните органи на публичните предприятия се определят от Общински съвет Бургас, в съответствие с  Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Бургас.

 

Б.  Средносрочни цели

 

            Средносрочните финансови цели и планирани резултати включват прогнозирането и постигането на определени показатели за рентабилност, структура на капитала, оборот, печалба и дивиденти, с оглед на спецификата на дейността на конкретното публично предприятие или отрасъла/категорията, в които то попада.

            Средносрочните нефинансови цели и планирани резултати са свързани с възложените на предприятието задължения за извършване на обществена услуга и/или изпълнение на цели на публичната политика, както и тези, свързани с конкретния бизнес модел на предприятието, като брой потребители, съществуващи и нови дейности, удовлетвореност на клиентите,  технологично развитие, опазване на околната среда и др.

За постигане на поставените дългосрочни и краткосрочни цели, всяко от публичните предприятия разработва бизнес програма, за срок от 3 години, която се утвърждава от Общински съвет Бургас. Програмите включват информация за публичното предприятие, анализ на пазара, пазарните позиции, конкурентна среда, основните рискове и допускания за развитието на икономическата среда и перспективите на съответното публично предприятие, прогнозни финансови отчети за 3 годишен период, годишни стойности на заложените финансови цели, конкретни нефинансови  резултати и ключови показатели за изпълнението им, инвестиционен план и/или ремонтна програма, за ДМА, в случаите когато оказват съществено влияние върху дейността и/или финансовото състояние на предприятието. Бизнес програмите се отчитат ежегодно пред Общински съвет Бургас, при приключване на финансовата година.

Средносрочните финансови цели на община Бургас са насочени към достигане на едно сравнително постоянно равнище на продажбите, запазване на постоянните и лоялни клиенти и привличане на нови, задоволяване потребителското търсене и нуждите на клиентите, предоставяне на качествена услуга или стока.

 

Годишните стойности на средносрочните финансови цели за всяко от публичните предприятия, са съобразени с предмета и спецификата на извършваната дейност,  анализ на пазара, рискове и допускания за развитието на икономическата среда, перспективите на съответното публично предприятие и разработените прогнозни баланси за 3 годишен период,  част от утвърдените Бизнес програми.

 

Средносрочни нефинансови цели

По отношение на публичните предприятия - лечебни заведения, средносрочните цели на община Бургас, са свързани с прилагане на гъвкави форми на здравно обслужване, внедряване на иновативни лечебни методи, предлагане на конкурентни и допълващи се здравни услуги, както и ефективна схема за здравна превенция.

Средносрочните цели които си поставя община Бургас чрез публичните предприятия, насочени към опазване на околната среда, са замяна на подвижния състав с екологично чисти превозни средства, въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци, прилагане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради и обществените пространства, в които публичните предприятия предоставят услуги.

Средносрочни цели, насочени към провеждане на социалното политика- подобряване качеството на услугата „Позвъни и се вози“, която обслужва трудноподвижни граждани, предоставяне на нови възможности за зареждане на карти за градски транспорт за правоимащи граждани, които общината дофинансира. Прилагане на мерки за привличане на повече клиенти към бургаските пазари, чрез целенасочена  маркетингова политика.

Всяко от публичните предприятия залага в Бизнес програмата си конкретни нефинансови  резултати и ключови показатели за изпълнението им, които отчита ежегодно пред Общински съвет, заедно с годишния финансов отчет за годината следваща годината на приемане на бизнес програмата.

 

III. Ролята на община Бургас в ръководството на публичните предприятия

Правомощията на общините по отношение на публичните предприятия са уредени на национално ниво в поредица от закони и подзаконови нормативни актове. Основополагащи от тях са Законът за местното самоуправление и местната администрация, Законът за общинската собственост, Законът за публичните предприятия, Търговският закон и други специални закони. Общински съвет, в качеството му на упражняваш правата на собственост на общината, приема на стратегически важните решения, които определят политиката, основните насоки и принципи, върху които се конструира и осъществява дейността на публичните предприятия, процедурите и критериите за избор на органите за оперативно управление, контролът върху постигнатите от тях резултати, както и всички други решения, които са от компетенциите на общото събрание на търговските дружества. Освен уредените в Търговския закон правомощия на общото събрание/едноличния собственик на капитала в търговските дружества, и изключителното право на общинския съвет да взема редица конкретни решения, от особена важност за публичните предприятия са решения свързани с: разпореждане с дълготрайни материални активи, закупуване на активи над определена стойност, сключване на договори за кредит, обезпечение, съдебни и извънсъдебни спогодби, участие в други дружества. Контролните правомощия на Общински съвет- Бургас, включват както упражняването на предварителен контрол по отношение на публичните предприятия, така и периодичен текущ и последващ контрол, осъществяван в различни форми.

Условията и редът за упражняване на правата на собственост на Община Бургас са определени с приетата от Общински съвет - Бургас Наредба за условията и реда за  упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас. В нея са регламентирани  образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества, в които Община Бургас притежава целия капитал;  участието на публичните предприятия, в други търговски дружества и в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;  участието на Община Бургас в други търговски дружества; възлагането на управлението и контрола или определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол на публичните предприятия; правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото на дружествата на публичните предприятия; сключването на договори за съвместна дейност. Правата на собственост на Община Бургас в търговски дружества се упражняват от  Общински съвет – Бургас,  в качеството му на общо събрание.

Оперативното управление на публичните предприятия, като самостоятелни правни субекти се възлага на съответни органи за управление, съобразно формата и системата на управление. Органите за оперативно управление на публичните предприятия организират дейността си съобразно законодателството на Република България, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общински съвет- Бургас. В същото време, те разполагат с достатъчно оперативна самостоятелност, за да  упражняват възложените им функции за оперативно управление гъвкаво и адекватно на пазарните условия, в зависимост от спецификата на извършваните дейности.

В правомощията на органите на управление на публичните предприятия, в които Община Бургас е едноличен собственик на капитала е да  организират и ръководят дейността на дружеството, да представляват дружеството, да осъществяват правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството, да решават всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание, да предприемат действия в защита интересите на Община Бургас в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество, да приемат решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато балансовата им стойност за текущата година е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година.

Общинска администрация подпомага дейността на общинските публични предприятия при разработване на анализи, стратегии и програми за развитието им, подпомага методически оперативната им дейност, обобщава и анализира финансовата  информация от годишните финансови отчети, създава организация за своевременно публикуване на междинните отчети и докладите от дейността на интернет страницата на Община Бургас, дава становища по предложения от управителите за разширяване обхвата на дейността и оптимизация на разходите, обобщава, организира конкурси за възлагане на управлението на публичните предприятия и подпомага управителите при подготовка и провеждане на търгове за отдаване под наем, изготвя обобщени доклади за дейността на публичните предприятия.

       

IV. Ред за изпълнение и контрол на Политиката.

 

Контролът се извършва от Общински съвет Бургас, при приемане на обобщени доклади за дейността на публичните предприятия и утвърждаване на отчетите за изпълнение на бизнес плановете за всяко от дружествата. Общински съвет - Бургас утвърждава разработените от публичните предприятия бизнес планове, с прогнозни показатели и стойности, които трябва да бъдат постигнати за всяка година от периода на управление.

            С цел осъществяване на контрол по  изпълнение на политиката на управление на публичните предприятия, както по отношение на прилагане на нейните общи принципи, така и за постигане на количествените показатели за изпълнението й, заложени за всяко публично предприятие, в съответствие с неговите цели и мисия, управителните органи, при приключване на финансовата година предоставят за утвърждаване от Общински съвет-Бургас, отчет за изпълнението на приетия бизнес план, който задължително съдържа годишното изпълнение на заложените в бизнес плана показатели и годишни самооценки за дейността на съответното публично предприятие и ефективност.

Освен това, органите за управление и контрол на публичните предприятия в 30- дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и до 25 април на следващата година, следва да представят на органа, упражняващ правата на собственост, писмен отчет за работата си, включително и за  финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и предложения за мерки решаването им.

 

V. Ролята и отговорностите на община Бургас, които упражняват правомощията й в публичните предприятия

 

Община Бургас изпълнява правата си на собственост в публичните предприятия при спазване на общоприетите принципи за корпоративно управление и при стриктно разделяне на функциите на собственик от другите функции, които изпълнява при формиране на политики и създаване на регулации. Принципите, от които община Бургас се ръководи при упражняване правата на собственост в публичните предприятия са еднакво третиране на всички съдружници, високи стандарти на прозрачност и оповестяване на финансовите резултати, анализира съответствието на постигнатите резултатите, с поставените финансови и нефинансови цели, подпомага дейността на дружествата, в рамките на компетенциите си.

  Публичните предприятия, собственост на Община Бургас осъществяват своята дейност при прилагане на принципите и стандартите за добро корпоративно управление, прозрачност и независимост, както и отговорност пред обществото. Приложното поле на законовите изисквания и принципи на корпоративното ръководство се осъществява на всички нива във всяко дружество, съобразно установените визия, цели,  стратегии и политики. 

Ръководствата  утвърждават и контролират спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация, като осигуряват своевременното оповестяване на всяка съществена периодична и инцидентна информация, управлението, оперативната дейност и структура. Като част от системата за разкриване на информация, дружествата поддържат интернет страница с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация.

При извършване на своята дейност публичните предприятия спазват стриктно разпоредбите на:

 • Търговски закон;
 • Закон за счетоводството;
 • Закон за корпоративното подоходно облагане;
 • Закон за данък върху добавената стойност;
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
 • Закон за местните данъци и такси;
 • Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;
 • Закон за публичните предприятия;
 • Закон за безопасните и здравословни условия на труд;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за мерките срещу изпиране на пари;
 • Закон за противодействие на тероризма;
 • Закон за общинския дълг;
 • Закон за публично предлагане на ценни книжа;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Закон за независимия финансов одит;
 • Закон за защита на класифицирана информация;
 • Закон за лечебните заведения;
 • Кодекс на труда;
 • Кодекс за социално осигуряване;
 • Законът за местното самоуправление и местната администрация
 • Законът за общинската собственост
 • Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

Ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация в публичните предприятия се гарантира от въведените  системи за вътрешен контрол, които идентифицира рисковете, съпътстващи дейността и  подпомага тяхното ефективно управление.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11342 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2021 година

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Общинска програма за детето 2021 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11399 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възлагане управлението на услуга "Патронажна грижа +" като услуга от общ икономически интерес (УОИИ)

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Определя за Доставчик на здравно-социалната услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа” – Домашен социален патронаж при Община Бургас – второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
 2. Възлага предоставянето на мобилната интегрирана здравно-социална услуга по патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания, за срок от 12 месеца, считано от 12.04.2021 г. до 12.04.2022 г.
 3. Услугата „Патронажна грижа +”, като услуга от общ икономически интерес, (УОИИ) да се предоставя безвъзмездно на потребителите й за срока на проекта.
 4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11337 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ
  за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
  (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.122 – общинска частна собственост и 07079.654.835 – частна собственост по КК на гр. Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.122 – общинска частна собственост и 07079.654.835 – частна собственост по КК на гр. Бургас.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас

ПУП – ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11338 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ
  за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план
  (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, която засяга ПИ с идентификатори 07079.13.1511, 07079.13.1514, 07079.13.213 – общинска публична и общинска частна собственост и за изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, което преминава през ПИ с идентификатор 07079.13.1511 - общинска публична собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас и изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас и изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, която засяга ПИ с идентификатори 07079.13.1511, 07079.13.1514, 07079.13.213 – общинска публична и общинска частна собственост и за изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, което преминава през ПИ с идентификатор 07079.13.1511 - общинска публична собственост.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас и изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас и изработване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11339 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на нови обслужващи улици и изграждане на елементи на техническата инфраструктура, представляващи ПИ с идентификатори 07079.3.248, 07079.3.2827, 07079.3.2828, 07079.2829, 07079.3.2830, 07079.3.2831, 07079.3.2801 и 07079.3.2596 по КК на гр. Бургас, попадащи в обхвата на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

              На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за провеждане на нови обслужващи улици и осигуряване на УПИ за „Инженерно-техническа инфраструктура“, представляващи ПИ с идентификатори 07079.3.2827, 07079.3.2828, 07079.3.2829, 07079.3.2830, 07079.3.2831, 07079.3.2428, 07079.3.2801 и 07079.3.2596 по КК на гр. Бургас, попадащи в обхвата на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас“

              Предварителното съгласие е валидно в срок от 5 години.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11340 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на ПЗ “Меден Рудник“ (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас 2. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на ПЗ “Меден Рудник“ (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по плана на ПЗ „Меден Рудник“ (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас, с което се засяга ПИ с идентификатор 07079.8.551 по КК на гр. Бургас – земеделска територия (общинска собственост).

   Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.16, ал.1, чл.134, ал. 1, т.1 и т. 2 и ал. 2, т. 2 и т. 4 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по плана на ПЗ „Меден Рудник“, бившe минно селище „Върли бряг“, гр. Бургас, съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящото решение.

Предвид обществената значимост на проекта, който има отношение към последващата реализация на обект „Реконструкция и изграждане на ВиК мрежата на кв. „Меден Рудник“, на основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се изпрати в 7 – дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административния съд – гр. Бургас в 30 – дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-339 и XVI-338 в кв.135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.608.339 и 07079.608.338 по КККР на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134, ал.2, във връзка с ал.1, т.2 от ЗУТ дава съгласие да бъде разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-339 и XVI-338 в кв.135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, с цел обединяването на двата УПИ в нов УПИ V, без промяна в отреждането „за здравно обслужване“ и начина на застрояване, с предвиждане на  градоустройствени показатели за устройствена 5/Ц, както следва: Плътност до 80%, Височина до 30м, Кинт до 5 и Озеленяване мин.20% и във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на нов корпус на КОЦ – Бургас предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да допусне отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за намаляване на  необходимата площ в м2/на легло от 95м2/легло по чл.43, т.1 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ на 13,76м2/легло за нов УПИ V.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11361 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Бургас предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание §9 от Наредба №/МРРБ за ПНУОВТУЗ да допусне отклонение от правилата и нормативите за намаляване на  необходимата площ в м2/на легло от 90 кв.м/легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, на 24,83 кв.м/легло за УПИ I в кв.11 по плана на зона „А“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11358 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Финалния доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас одобрява Финалния доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас за периода 2014 – 2020 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11346 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2020 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема представения отчет за 2020 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас и отчета за изпълнение на заложените мерки и проекти за подобряване на КАВ в Плана за действие към Програмата.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11364 Докладна записка от  Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“ , относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас за 2021 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас за 2021 г., съгласно Приложение № 1.
 2. Утвърждава цени за продажба на дървесина, както следва:
 • Технологична дървесина – 47,00 лв. с ДДС за 1 (един) пространствен кубичен метър;
 • Дърва за огрев – 40,00 лв. с ДДС за 1 (един) пространствен кубичен метър.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11383 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г., приета с Решение по т.11 от проведеното на 24.02.2021г. и 23.02.2021г.  заседание на Общински съвет – Бургас(Протокол № 20)

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021г., в  Раздел VІ. „Обекти от първостепенно значение“ да се допълни с нова точка „49“, както следва:

49. Защитена лодкостоянка в акваторията на Черно море югоизточно от ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас  и План за регулация и застрояване (ПРЗ) в границите на  ПИ с идентификатор 07079.1.1474 за обособяване на нов УПИ  VI-1561-„за защитена лодкостоянка, брегоукрепване и ТП“, в кв.30 по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. Сарафово, гр. Бургас.

            ІІ. Допълнението в Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021г. да се обявяви на таблото за обявления и да се публикува на официалната интернет страница на Община Бургас.

           ІII.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията, с оглед своевременната организация по изпълнението на обекта предвид неговото първостепенно значение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11382 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Стопанисване и управление на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“ 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да се предостави за управление и стопанисване  на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ – гр. Бургас, част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“, изградена в ПИ 07079.609.16, съответен на УПИ I кв.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас“,  и включваща следните помещения: в сутерена: помещенията в Блок 4, включително подземен паркинг, на първи етаж: помещенията в Блок 3 с изключение на директорски кабинет находящ се в северната част на Блок 3, помещенията в  Блок 4, на втори етаж: зрителна зала с 48 места от Блок 1, на трети етаж: помещения за временни експозиции и открита тераса находящи се в Блок 3 и Блок 4, ведно с прилежащите им общи части от сградата  и прилежащото дворно пространство.

2. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Регионална Библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас на част от сграда, ведно с прилежащите й общи части,  функционално обособена като Библиотека, изградена в ПИ 07079.609.16, съответен на УПИ I кв.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас“,  и включваща следните помещения:  в сутерена: помещенията в   Блок 1, Блок 2 и Блок 3, на първи етаж: помещенията от Блок 1,  помещение за директорски кабинет, находящо се северната част на Блок 3 и помещенията от Блок 2 с изключение на информационен отдел и компютърна зала,  на втори етаж:  целия втори етаж на сградата с изключение на зрителна зала с 48 места от Блок 1, на трети етаж: целия трети етаж на сградата с изключение на помещения за временни експозиции и открита тераса находящи се в Блок 3 и Блок 4.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11384 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Областния управител на област Бургас за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Бургас върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.622.12 по КК на гр. Бургас, парк „Езеро“

РЕШЕНИЕ:

 

Да бъде отправено искане до Областния управител на област Бургас за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Бургас недвижим имот – публична  държавна собственост, актуван с Акт №10289/02.02.2021г. за публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.622.12, целият с площ 106 156 кв. м.  по КК на гр. Бургас, парк „Езеро“, начин на трайно ползване: отводнителен канал, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, при съседи, имоти с идентификатори: 07079.501.288, 07079.622.157, 07079.622.155, 07079.622.158, 07079.622.131, 07079.622.132, 07079.622.197, 07079.622.198, 07079.622.154, 07079.622.39, 07079.2.873, 07079.2.3551, 07079.622.146, 07079.622.10, 07079.622.56, 07079.622.57, 07079.622.13 и 07079.501.78; за реализиране на инвестиционен проект за гравитачно отвеждане на дъждовните и повърхностни води от  Южния охранителен канал в Черно море.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11385 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Национална художествена академия обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, (бивш Кърджалийски лагер) за създаване на „Младежки център на изкуствата към НХА“ в партньорство с „Дружество на художниците – Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

Да бъде предоставено безвъзмездно за управление, за срок от 10 години на Национална художествена академия, ЕИК 000670716, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище“, ул. „Шипка“ №1, представлявана от Ректора – проф. Г. Янков, обособена част от масивна едноетажна сграда, находяща се в Приморски парк (бивш Кърджалийски лагер) с идентификатор 07079.618.3.12 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с обща площ – 161,57 кв. м., включваща пет стаи, склад, сервизни помещения и коридор (Графична база), при граници на обособената част: север – Сдружение „Захари Зограф“, изток – външен зид откъм крайбрежна алея, юг - Сдружение „Спортен клуб Маратонец“, запад – външен зид откъм Морска градина, за създаване съвместно с „Дружество на художниците – Бургас“ на  „Младежки център на изкуствата към НХА“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11380 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири – публична общинска собственост на Българската Държава, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 55  от 03.07.2018 г.)

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие Община Бургас да прехвърли безвъзмездно на Държавата правото на собственост върху язовири- публична общинска собственост, както следва:

 1. Язовир, изграден в ПИ с идентификатор 32367.26.103, с площ 112620 кв. метра по КККР на с. Извор, община Бургас, одобрена Заповед № РД-18-5/14.03.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-8480/10.09.2020 г. на Началника на СГКК - Бургас, находящ се в местност „Камен дол“ (старо наименование „Кайлъдере“), трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: Язовир, при съседи: 32367.26.90, 32367.26.86; 32367.26.89;  32367.29.74; 32367.29.75; 32367.29.72; 2367.27.82;  32367.27.85; 32367.27.57; 32367.27.79; 32367.26.83; 32367.26.82, за който е съставен Акт № 9459/04.11.2020 г. за публична общинска собственост.
 2. Язовир, изграден в ПИ с идентификатор 32425.35.16, с площ 27104 кв. метра по КККР на с. Изворище, община Бургас, одобрена Заповед № РД-18-140/24.07.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед №18-668/20.01.2021 г. на Началника на СГКК- Бургас, трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: Язовир, при съседи: 32425.75.109; 32425.35.314; 32425.39.1; 32425.35.313; 32425.35.316; 32425.35.321; 32425.35.318; 32425.35.18; 32425.35.14;  32425.34.326; 32425.37.12; 32425.35.320, за който е съставен Акт № 9499/15.02.2021 г. за публична общинска собственост.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11375 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XXXIV-464 в кв. 27 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.372 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и С. И. Ч. чрез продажба на общинските 77/477 (седемдесет и седем от четиристотин седемдесет и седем) кв.м ид. ч. от УПИ XXXIV-464 (тридесет и четири римско, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин шестдесет и четири) в кв. 27 (двадесет и седем) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 253/06.03.1990 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 477 (четиристотин седемдесет и седем) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: северозапад – УПИ XXXV-465, североизток –улица, югоизток –УПИ XXXIII-463, югозапад –край на регулация, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.372 (нула седем нула седем девет точка седем нула едно точка три седем две) и с площ 477 (четиристотин седемдесет и седем) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-92/12.12.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменени със Заповед №18-1076-30.01.2020 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.701.505, 07079.701.369, 07079.701.370, 07079.701.371, 07079.701.373, 07079.13.1379, за сумата от 5960 (пет хиляди деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11381 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-434 в кв. 23 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.434 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и А. М. М. чрез продажба на общинските 123/875 (сто двадесет и три от осемстотин седемдесет и пет) кв. м ид. части от УПИ V-434 (пет римско за имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и четири) в кв. 23 (двадесет и три) по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, целият с площ 875 (осемстотин седемдесет и пет) кв. м, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – УПИ IV-433, изток – улица, юг – улица и УПИ VI-436, запад – УПИ XVIII-447, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.434 (нула седем нула седем девет точка седем едно едно точка четири три четири), целият с площ 875 (осемстотин седемдесет и пет) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 07079.711.436, 07079.711.3582, 07079.711.433 и 07079.711.447 по КККР на гр. Бургас, за които е съставен Акт №9477/11.12.2020 г. за частна общинска собственост, за сумата 4360,00 лева (четири хиляди триста и шестдесет), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11377 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ II-183 в кв. 13 по плана на с.о. „Черниците-училищното“, землище с. Маринка, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.503.183 по одобрените КККР на с. Маринка, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 4/553 кв.м ид. ч. от УПИ II-183 в кв. 13 по плана на с.о. „Черниците-училищното“, землище с. Маринка, общ. Бургас, целият с площ 553 кв. метра, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 47202.503.183 и площ 549 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9491/28.01.2021 г.;

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Ж. П. Т. и А. П. Т. чрез продажба на общинските 4/553 (четири от петстотин петдесет и три) кв.м ид.ч. от УПИ II-183 (две римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто осемдесет и три) в кв. 13 (тринадесет) по по ПУП-ПРЗ на с.о. „Черниците-училищното“, землище с. Маринка, общ. Бургас, одобрен със Заповед №1358/31.05.2014 г. на Кмета на Община Бургас, целият с площ 553 кв. метра (петстотин  тридесет и три) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – улица, изток –улица, юг –УПИ I-184, 229, запад – край на регулация, съответен на ПИ с идентификатор 47202.503.183 (четири седем две нула две точка пет нула три точка едно осем три) и с площ 549 (петстотин четиридесет и девет) кв.м по КККР на с. Маринка, одобрени със Заповед № 18-22-24.03.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при съседи: 47202.503.184, 47202.503.233, 47202.503.186, 47202.503.229, за сумата от 108 (сто и осем) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11386 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ ІХ-164 в кв.56 по ПУП на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.605.164 по КК на гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с решение по т.11 от Протокол №20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3.„Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 38/14 447 кв. м идеални части от УПИ ІХ-164,  целият  с  площ 14 447 кв. м, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.605.164, с площ 14447 кв. м, по одобрена КК на гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и „Рожен-1“ ЕООД, ЕИК 115634431, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. “Полет“ №84, представлявано от управителя  Е. Пантев, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт № 9510/16.03.2021 г. за частна общинска собственост, представляващ 38/14447 (тридесет и осем от четиринадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем) кв. м идеални части от УПИ ІХ-164 (девет римско за имот сто шестдесет и четири),  целият  с  площ 14 447 (четиринадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем) кв. м, в квартал 56 (петдесет и шест) по ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, при граници на целия имот: север - улица, изток - УПИ X-161, юг - имот с пл. №173, запад - улица, съответстващ на 38/14447 кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 07079.605.164 (нула седем нула седем девет точка шест нула пет точка едно шест четири), с площ 14 447 кв. м, при съседи: имоти с идентификатори 07079.605.476, 07079.605.462, 07079.605.312, 07079.605.730, 07079.605.162 и 07079.605.163 по одобрена КК на гр. Бургас, за сума в размер на 3 390 (три хиляди триста и деветдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11378 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на неурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, както следва:

 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.104 по КККР на с. Маринка, с площ 1297 кв. метра, при граници: 47202.503.105, 47202.503.106, 47202.503.107, 47202.503.235, 47202.503.98, 47202.503.198, 47202.503.103, съответстващ на поземлен имот с пл. №104, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1297 кв. метра, актуван с Акт №8932/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 31 260 (тридесет и една хиляди двеста и шестдесет) лева;
 •  поземлен имот с идентификатор 47202.503.123 по КККР на с. Маринка, с площ 514 кв. метра, при граници: 47202.503.322, 47202.503.238, 47202.503.124, 47202.503.237, 47202.503.122, съответстващ на поземлен имот с пл. №123, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 514 кв. метра, актуван с Акт №8933/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 12 400 (дванадесет хиляди и четиристотин) лева;
 •  поземлен имот с идентификатор 47202.503.124 по КККР на с. Маринка, с площ 712 кв. метра, при граници: 47202.503.238, 47202.7.148, 47202.503.236, 47202.503.237, 47202.503.123, съответстващ на поземлен имот с пл. №124, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 712 кв. метра, актуван с Акт №8934/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 17 200 (седемнадесет хиляди и двеста) лева;
 •  поземлен имот с идентификатор 47202.503.134 по КККР на с. Маринка, с площ 747 кв. метра, при граници: 47202.503.136, 47202.503.135, 47202.503.241, съответстващ на поземлен имот с пл. №134, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 747 кв. метра, актуван с Акт №8937/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 18 100 (осемнадесет хиляди и сто) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.136 по КККР на с. Маринка, с площ 804 кв. метра, при граници: 47202.503.137, 47202.7.144, 47202.503.135, 47202.503.241, 47202.503.134, съответстващ на поземлен имот с пл. №136, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 804 кв. метра, актуван с Акт №8938/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 400 (деветнадесет хиляди и четиристотин) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.137 по КККР на с. Маринка, с площ 750 кв. метра, при граници: 47202.503.138, 47202.7.144, 47202.503.136, 47202.503.241, съответстващ на поземлен имот с пл. №137, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 750 кв. метра, актуван с Акт №8939/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 18 100 (осемнадесет хиляди и сто) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.138 по КККР на с. Маринка, с площ 1109 кв. метра, при граници: 47202.7.337, 47202.7.144, 47202.503.241, 47202.503.137, съответстващ на поземлен имот с пл. №138, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1109 кв. метра, актуван с Акт №9519/01.04.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 700 (двадесет и шест хиляди и седемстотин) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.198 по КККР на с. Маринка, с площ 682 кв. метра, при граници: 47202.503.103, 47202.503.104, 47202.503.98, 47202.503.199, 47202.503.100, 47202.503.234, съответстващ на поземлен имот с пл. №198, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 683 кв. метра, актуван с Акт №9520/01.04.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.201 по КККР на с. Маринка, с площ 361 кв. метра, при граници: 47202.503.241, 47202.503.242, съответстващ на поземлен имот с пл. №201, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 361 кв. метра, актуван с Акт №8940/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 8 700 (осем хиляди и седемстотин) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.314 по КККР на с. Маринка, с площ 400 кв. метра, при граници: 47202.503.64, 47202.503.231, 47202.503.63, 47202.503.230, съответстващ на поземлен имот с пл. №314, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 400 кв. метра, актуван с Акт №8941/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 640 (девет хиляди шестстотин и четиридесет) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.315 по КККР на с. Маринка, с площ 1049 кв. метра, при граници: 47202.503.73, 47202.503.329, 47202.503.77, 47202.503.231, 47202.503.70, 47202.503.71, 47202.503.72, съответстващ на поземлен имот с пл. №315, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1050 кв. метра, актуван с Акт №8942/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 300 (двадесет и пет хиляди и триста) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.317 по КККР на с. Маринка, с площ 416 кв. метра, при граници: 47202.503.197, 47202.503.235, 47202.503.91, 47202.503.90, 47202.503.319, съответстващ на поземлен имот с пл. №317, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 416 кв. метра, актуван с Акт №8943/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 10 030 (десет хиляди и тридесет) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.322 по КККР на с. Маринка, с площ 576 кв. метра, при граници: 47202.503.241, 47202.503.125, 47202.503.238, 47202.503.123, 47202.503.122, 47202.503.121, съответстващ на поземлен имот с пл. №322, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 576 кв. метра, актуван с Акт №8945/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 13 900 (тринадесет хиляди и деветстотин) лева;
 • поземлен имот с идентификатор 47202.503.323 по КККР на с. Маринка, с площ 1358 кв. метра, при граници: 47202.503.132, 47202.503.135, 47202.7.145, 47202.7.146, 47202.503.129, 47202.503.241, 47202.503.128, 47202.503.130, 47202.503.131, съответстващ на поземлен имот с пл. №323, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1358 кв. метра, актуван с Акт №8946/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 32 700 (тридесет и две хиляди и седемстотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11379 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Мочура“, землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба на неурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, както следва:

 • Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1922 по КККР на гр. Бургас, с площ 346 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1923, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1921, съответстващ на поземлен имот №507759 по Карта на възстановената собственост на земл. кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8568/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 15 400 (петнадесет хиляди и четиристотин) лева;
 • Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1923 по КККР на гр. Бургас, с площ 372 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1924, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1922, съответстващ на поземлен имот №507760 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8569/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева;
 • Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1926 по КККР на гр. Бургас, с площ 1107 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1927, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1925, съответстващ на поземлен имот №507763 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8570/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 53 000 (петдесет и три хиляди) лева;
 • Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1927 по КККР на гр. Бургас, с площ 1131 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1928, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1926, съответстващ на поземлен имот №507763 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8571/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 54 100 (петдесет и четири хиляди и сто) лева;
 • Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1928 по КККР на гр. Бургас, с площ 711 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1929, 07079.13.130, 07079.13.1927, 07079.13.1938, съответстващ на поземлен имот №507765 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8572/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 32 500 (тридесет и две хиляди и петстотин) лева;
 • Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1929 по КККР на гр. Бургас, с площ 211 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1930, 07079.13.130, 07079.13.1928, 07079.13.1938, съответстващ на поземлен имот №507766 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8573/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 8 300 (осем хиляди и триста) лева;
 • Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1930 по КККР на гр. Бургас, с площ 191 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1931, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1929, съответстващ на поземлен имот №507767 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №8574/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11387 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 (три римско за имот с планоснимачен номер шестстотин двадесет и девет) в кв. 27А (двадесет и седем „а“) по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, с площ 1822 (хиляда осемстотин двадесет и два) кв. м, отреден за складово – производствени дейности, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 (нула седем нула седем девет точка шест нула пет точка шест две девет) по КККР на град Бургас, с площ 1821 (хиляда осемстотин двадесет и един) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, за който е съставен Акт № 9355/10.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 136 900 (сто тридесет и шест хиляди и деветстотин) лева, без ДДС.

II. Участниците в тръжната процедура следва:

1.  Да предложат размер на инвестиция в имота не по-малък от 1 000 000 (един милион) лева за изграждане на производствена база;

2.  Да предложат разкриване на не по-малко от 10 работни места в база за производство и/или извършване на високотехнологична дейност;

3.  Да предложат срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на сключване на договора.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11376 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя оценката на 500/964 кв.м ид.ч. от УПИ XXIX-55 в кв.2  по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 964 кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ XXVIII-54, изток – улица, юг – УПИ XXX-56, запад – край на регулация, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.55, с площ 964 кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени със Заповед №18-4748-04.06.2020 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.11.603, 07079.832.56, 07079.832.175, 07079.832.54, за който има съставен Акт за частна общинска собственост 1937/17.01.2000 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 225, том 4, Дв.Вх.рег.№ 6964 от 02.06.2006 г., в размер на 462,50 (четиристотин шестдесет и два лв. и петдесет ст.) лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ;

2. Утвърждавам оценката на размера на обезщетението за надвишената разгъната застроена площ /РЗП/ над нормативно допустимата РЗП от 35 кв.м за сграда с идентификатор 07079.832.55.1 по одобрените КККР на гр. Бургас, в размер на 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС.

В тримесечен срок от влизане в сила на оценката, Вълко Димитров Жеков с ЕГН 4104010440 и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 22, вх. 8, да заплати на Община Бургас определената цена на земята, както и размера на обезщетението за надвишената РЗП над норматива от 35 кв. метра за реализираната в същия сграда, ведно с дължимите данъци и такси.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11391 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за преобразуване чрез вливане на „Медицински център III – Бургас" ЕООД в „Диагностично-консултативен център II – Бургас" ЕООД

РЕШЕНИЕ:

 

1. Влива по смисъла на чл. 262 от Търговския закон „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІІ – БУРГАС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 94, ЕИК 000055303 - преобразуващо се дружество, в „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС„ ЕООД, ЕИК 102100783, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 94 - приемащо дружество.

2. Одобрява Договор за преобразуване чрез вливане на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІІ – БУРГАС“ ЕООД, ЕИК 000055303 в „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС„ ЕООД, ЕИК 102100783, сключен между управителите на двете дружества, на 26.02.2021 г. пред Нотариус Бинка Кирова, рег. № 290 на Нотариалната камара.

3. Одобрява доклада за проверка на Договора за преобразуване чрез вливане на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІІ – БУРГАС“ ЕООД в „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС„ ЕООД, изготвен съобразно изискванията на чл.262м от Търговски закон от Георги Дочев - регистриран одитор, вписан в регистъра под № 0016/1991г., избран за проверител от Общински съвет Бургас, с Решение по т. 16 от заседание, проведено на 24.11.2020г. /Протокол № 16/.

4. Дава съгласие да не се изготвя писмен доклад за преобразуването по смисъла на чл.262и, ал.1 на основание чл.262и, ал.4  от Търговския закон.

5. Задължава Управителя на приемащото дружество „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС„ ЕООД, да извърши всички правни и фактически действия по вписване на промяната /вливането/ в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и в Имотния регистър.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11388 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.56, ал. 8, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действащата план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас, с което се разполага 1 (една) нова позиция – за павилион за младежки дейности, предвиден за ползване от Община Бургас, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11367 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 

 1. Прекратява действието на Разрешително №  Е-10/30.04.2020 г. за водовземане от  минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение, издадено на Общинско предприятие „Спортни имоти“, ЕИК 0000568141481, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 19, за отдих в обект на ОП „Спортни имоти“, находящ се в УПИ ІІ, кв.13 /ПИ с идентификатор 07079.701.303/ по плана на в.з. „Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас.
 2. Преиздава разрешително за водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение - сондаж Б-191, находище „Бургаски минерални бани“, на Общинско предприятие „Общински имоти“, ЕИК 0000568141424, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 24, представлявано от Т. Писарова, за отдих в обект, находящ се в УПИ ІІ, кв.13 /ПИ с идентификатор 07079.701.303/ по плана на в.з. „Минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас, при запазване параметрите на разрешеното ползване на минерална вода по Разрешително № Е-10/30.04.2020 г. за водовземане от минерална вода.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11392 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

 

I. Обявява конкурс за възлагане управлението на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД, който да се проведе при следните етапи:.

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания;

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период. До третия етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидати, получили средноаритметична оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50;

3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за петгодишен период по т. 2 и познаване на здравното законодателство.

II. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт;

3. Да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на изискуемото висше образование, както и да притежават управленски опит, минимум три години;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;

10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 10 и 11 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

III. Определя следните документи, необходими за участие в конкурса:

1. Заявление – свободен текст;

2. Професионална автобиография;

3. Копия от документи за завършено образование и квалификация. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит;

5. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

6. Декларация, че са налице условията по т. II, 4-12.

7. Програма за развитието на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД за петгодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите. Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

– анализ и оценка на състоянието и дейността на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД;

– тенденции и възможности за развитие на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД;

– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД;

– приложимост и етапи за реализацията на програмата.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т. III. се подават в запечатан непрозрачен плик, в 30 дневен срок от публикуване на обявите на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет – Бургас, в Деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

IV. Процедурата за номиниране да се извърши от Комисия, в състав от пет члена, от които двама представители на Общинска администрация, двама общински съветници и един представител на Регионална здравна инспекция – Бургас. По решение на комисията конкурсната процедура може да се проведе чрез видеоконферентна връзка. 

V. Избира следните представители на Общински съвет – Бургас, които да бъдат включени в състава на комисията:

1. Антонио Христов Душепеев;

2. Борис Петров Ангелов.

VI. Делегира правата за извършване на необходимите действия за провеждане на конкурса на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас.

VII. Дава съгласие, за срок до приключване на конкурсната процедура и избор на управител, но не повече от 6 месеца, дружеството да се представлява и управлява от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, за което да се сключи анекс към Договор за възлагане на управлението № 94-01-5690/2/18.04.2018

VIII. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11396 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

РЕШЕНИЕ:

 

  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 10.05.2021г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на  25.05.2021г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

  ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

 По т. 1 от дневния ред:  Изменя и допълва в Устава на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, както следва:

 1. Разпоредбата на чл.1, ал 2, се допълва и придобива следната редакция: 

(2) Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал.1, т.4 във връзка с чл. 158 от Търговския закон (ТЗ) и публично предприятие, по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за публични предприятияПо-долу в този Устав „Индустриален и логистичен парк - Бургас” АД ще бъде наричано само Дружеството. -  

  2. Разпоредбата на чл.1, ал.4 се допълва и придобива следната редакция:

(4) Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и другите действащи в страната нормативни актове. 

  3. Разпоредбата на чл.32 се именя и допълва и придобива следната редакция:

«Чл.32 (1.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

(3) Изпълнителните членове представляват дружеството заедно и поотделно.

(4) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета и останалите членове за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(5) Съветът на директорите се състои от 5 (петима) членове. Броят им се определя от Общото събрание на акционерите.

(6) Съветът на директорите се избира за срок до 5 години, като членовете на първия съвет на директорите се избират за срок не по дълъг от 3 години. Общото събрание на акционерите  може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

(7) Съветът на директорите приема Правила за своята дейност.;  

4. Отменя разпоредбата на чл.33; 

5. Изменя и допълва разпоредбата на чл.34., която придобива следната редакция:

„Чл.34 (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона и устава.

(4) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.;  

6. Променя разпоредбата на Чл.35., ал.3, както следва:

„ Чл.35 (3) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като дават гаранция в полза на Дружеството в размер на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или депозират акции на дружеството с номинална стойност в такъв размер.“; 

7. Чл.36. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на член на СД.

(3) СД  може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко четирима от неговите петима членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) СД приема решения с мнозинство от 4/5 от неговите членове, а при кворум от четирима, с мнозинство 3/4. В изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи може да приема и с по-голямо мнозинство. - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

По т. 2 от дневния ред:  Дава съгласие да бъде извършена продажба на поземлен имот с идентификатор 07079.605.638, със стар идентификатор 07079.605.522 и 07079.605.521, находящ се в гр. Бургас, Промишлена зона „Север“, целият с площ от 3658кв.м. на „МИРАМАР ЛОДЖИСТИК“ ООД с ЕИК 206434016, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. А. Батемберг № 6 ,ет. 1, представлявано от управителя - Владимир Иванов Иванов. Новият собственик „МИРАМАР ЛОДЖИСТИК“ ООД с ЕИК 206434016 се задължава да поеме всички отговорности, ангажименти и задължения на Хидротек“ ЕООД, описани в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №172 том IV, рег. № 13754, дело №536/2017г., а именно:

 1. Дружеството - купувач не извършва промяна в предназначението за ползване на Имота, така както е определено в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №172 том IV, рег. № 13754, дело №536/2017г. за срок от 10 (десет) години, считано от датата на подписване на настоящия нотариален акт; да въведе в експлоатация имота като издаде образец 16 за установяване годността за ползване на строежа, а именно 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на  договора; да осигури предложения брой работни места, а именно 11 /единадесет/ по трудов договор, в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 (пет) години; да реализира в пълен размер предложената инвестиция на стойност 537 000 лв. (петстотин тридесет и седем хиляди лева/ в предвидените срокове, като в размера на инвестицията не се включва стойността на земята; да използва изградения обект на 100% (сто процента) за извършване на дейност в съответствие с предназначението на Имота, определено в настоящата точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №172 том IV, рег. № 13754, дело №536/2017г..; да изпълни Инвестиционното предложение. Под предназначение за ползване на Имота съгласно настоящата точка 2 в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №172 том IV, рег. № 13754, дело №536/2017г. следва да се разбира предназначението на Имота съгласно Заповед №2158/11.08.2017г. на Заместник -кмета на  „Строителство, инвестиции и регионално развитие“. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от настоящия договор на трето лице следва да се извършва само след изрично съгласие на Общото събрание на Дружеството-продавач и на Общински съвет – Бургас.

  2. Дружеството – купувач дължи неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от продажната цена на ИМОТА за всички форми на неизпълнение на задълженията по настоящия договор, както следва: (а) при извършване на промяна в предназначението за ползване на ИМОТА и изградения в него обект, определени в точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №172 том IV, рег. № 13754, дело №536/2017г; (б) при неизпълнение на задължението за въвеждане в експлоатация на обекта в ИМОТА в срока по точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №172 том IV, рег. № 13754, дело №536/2017г; (в) при неспазване на минималната плътност на застрояване на Имота от 40 % /четиридесет процента/; (г) при неизпълнение на пълния размер на инвестицията на стойност 537 000 лв. (петстотин тридесет и седем хиляди лева/, удостоверен с разходо-оправдателни документи, представени от Дружеството – купувач; (д) при нереализиране на заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; (е) при неизпълнение на задължението за прехвърляне на правата и задълженията по настоящия Договор на трето лице с изричното съгласие на Общото събрание на Дружеството-продавач и на Общински съвет-Бургас и (ж) при неизпълнение на инвестиционното предложение, така както го е описал в офертата приложена към документите му за участие в конкурса. В случай че, Дружеството-купувач прехвърли правата по договора на трето лице, без съгласие от страна на Общото събрание на Дружеството – продавач и на Общински съвет – Бургас, договорът се прекратява по предвидения в закона ред. Дружеството - купувач дължи неустойка за неосигуряване на предложените работни места - за всяко работно място в размер на 30% (тридесет процента) от средната годишна работна заплата за страната, определена по данни на Националния статистически институт за съответната година, за всеки месец от неизпълнението.

 3. При неизпълнение задълженията по т.2 (втора) от настоящия договор, освен да търси неустойки, Дружеството - продавач си запазва правото да развали договора по предвидения в закона ред. Дружеството-продавач има право да развали настоящия договор и в случай, че Дружеството - купувач не изпълни в срок Инвестиционното предложение, направено в рамките на конкурсната процедура .-„ЗА“

 По т.3 от дневния ред: Дава съгласие да бъде извършено прехвърляне на правата /учредяване на договорна ипотека в полза на Търговска банка/ на поземлен имот с идентификатор 07079.605.384, находящ се в гр. Бургас, Промишлена зона „Север“, целият с площ от 2729кв.м. закупен с Нотариален акт№192 том III, рег. № 11200, дело №428/2017г.. Кредиторът /Търговска банка/ се задължава да поеме всички отговорности, ангажименти и задължения заедно с Кредитополучателя „Булпласт БГ 1“ ЕООД, описани в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №192 том III, рег. № 11200, дело №428/2017г., а именно:

 1. Дружеството – купувач да не извършва промяна в предназначението за ползване на Имота, така както е определено в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №192 том III, рег. № 11200, дело №428/2017г. за срок от 10 (десет) години, считано от датата на подписване на настоящия нотариален акт; да започне строителството в Имота не по-късно от 8 (осем) месеца от датата на сключване на настоящия договор; минималната плътност на застрояване на Имота да е 40 % /четиридесет процента/;  да въведе в експлоатация имота като издаде образец 16 за установяване годността за ползване на строежа, а именно 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на  договора; да осигури предложения брой работни места, а именно 15 /петнадесет/ по трудов договор, в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 (пет) години; да реализира в пълен размер предложената инвестиция на стойност 512 000 лева (петстотин и дванадест хиляди лева) в предвидените срокове, като в размера на инвестицията не се включва стойността на земята; да използва изградения обект на 100% (сто процента) за извършване на дейност в съответствие с предназначението на Имота, определено в настоящата точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №192 том III, рег. № 11200, дело №428/2017г.; да изпълни Инвестиционното предложение. Под предназначение за ползване на Имота съгласно настоящата точка 2 в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №192 том III, рег. № 11200, дело №428/2017г. следва да се разбира предназначението на Имота съгласно Решение №32-42/18.03.2010г., прието на тридесет и второто заседание на Общинския съвет -Бургас“, проведено на 18.03.2010г., а именно-За производствено-складова база за промишлени стоки и услуги“. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от настоящия договор на трето лице следва да се извършва само след изрично съгласие на Общото събрание на Дружеството-продавач и на Общински съвет – Бургас.

  2. Дружеството – купувач дължи неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от продажната цена на ИМОТА за всички форми на неизпълнение на задълженията по настоящия договор, както следва: (а) при извършване на промяна в предназначението за ползване на ИМОТА и изградения в него обект, определени в точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №192 том III, рег. № 11200, дело №428/2017г.; (б) при неизпълнение на задължението за въвеждане в експлоатация на обекта в ИМОТА в срока по точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №192 том III, рег. № 11200, дело №428/2017г.; (в) при неспазване на минималната плътност на застрояване на Имота от 40 % /четиридесет процента/; (г) при неизпълнение на пълния размер на инвестицията на стойност 512 000 лв. (петстотин и дванадесет хиляди лева/, удостоверен с разходо-оправдателни документи, представени от Дружеството – купувач; (д) при нереализиране на заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; (е) при неизпълнение на задължението за прехвърляне на правата и задълженията по настоящия Договор на трето лице с изричното съгласие на Общото събрание на Дружеството-продавач и на Общински съвет-Бургас и (ж) при неизпълнение на инвестиционното предложение, така както го е описал в офертата приложена към документите му за участие в конкурса. В случай че, Дружеството-купувач прехвърли правата по договора на трето лице, без съгласие от страна на Общото събрание на Дружеството – продавач и на Общински съвет – Бургас, договорът се прекратява по предвидения в закона ред. Дружеството - купувач дължи неустойка за неосигуряване на предложените работни места - за всяко работно място в размер на 30% (тридесет процента) от средната годишна работна заплата за страната, определена по данни на Националния статистически институт за съответната година, за всеки месец от неизпълнението.

3. При неизпълнение задълженията по т.2 (втора) от настоящия договор, освен да търси неустойки, Дружеството - продавач си запазва правото да развали договора по предвидения в закона ред. Дружеството-продавач има право да развали настоящия договор и в случай, че Дружеството - купувач не изпълни в срок Инвестиционното предложение, направено в рамките на конкурсната процедура . -„ЗА“

 По т.4 от дневния ред:  Разни. – съобразно интересите на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11333 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на член на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти

РЕШЕНИЕ:

 

Избира общинския съветник Георги Иванов Маринчев за член на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11007 Докладна записка от общинските съветници от групата на БСП относно: Образуване на временна комисия за проучване на възможностите за създаване на общински фонд „Култура“ – Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11365 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Одобряване на командировки на г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас, за периода 17.01.2020 г. – 02.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ:

 

          Одобрява на основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната разходите за командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 17.01.2020 г. – 02.03.2021 г. в размер на 540.00 лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11371 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на жертвите на Ковид-19 пандемията от страна на българските и бургаските медици

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие за ситуиране и изграждане на паметник за признателност към българските и бургаските медици, в УПИ I, кв.4а по плана на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, пред новия корпус на УМБАЛ Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11372 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на д-р Живко Радев

РЕШЕНИЕ:

 

Докладната записка е отложена за следващо заседание.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11370 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата на Читалището в кв. Сарафово

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие за поставяне на паметна плоча на фасадата на Народно читалище „Ангел Димитров 1929“, в дясно на централния вход, съгласно представения идеен проект, с текст:

 

 

ИНЖ.  СТОИМЕН САРАФОВ

снимка

 

 

СПАСИТЕЛЯТ

НА БЕЖАНЦИТЕ

 

от признателните

потомци

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11373 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2021 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да бъде включен в Културния календар на Община Бургас за 2021 г. фестивалът „Лятна театрална сцена“.

2. Дава съгласие да се предостави на ДТ „Адриана Будевска“ и Държавен куклен театър безвъзмездно Летния театър за провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“.

3. Одобрява проект на Договор.

 

 

ДОГОВОР

 

            Днес, .............. 2021 г., в град Бургас, между:

 

            Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ при Община Бургас, с адрес: град Бургас, Приморски парк, ЕИК: 0000568141531, представлявано от директора Димитър Маджаров (Предприятието)

            и ............................................................................................... (Театъра), представлявано от ………………………………………………., на основание Решение по т. ......... от проведеното на 14.04.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас, се подписа настоящият договор за следното:

           

            I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАПредприятието предоставя на Театъра за временно и безвъзмездно ползване Летния театър, находящ се в Приморски парк, за провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“ от ................................... до ............................. , (по дни и часове, посочени в график, неразделна част от настоящия договор).

           

            II. СРОК НА ДОГОВОРА – Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има действие до датата на приключване на събитието (съгласно решението на Общинския съвет)

           

            III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

            А) Предприятието се задължава:

            1. Да осигури несмущавано ползване на сградата на Летния театър, находяща се в Приморски парк, за периода по т.I, включително помощните помещения и касите;

            2. Предприятието няма право да сключва договори, с които да предоставя за ползване Летния театър на други лица за договорения период, без съгласие на Театъра;

            3. При необходимост, съобразно атмосферните условия, да осигури ползването на подвижния покрив;

            4. При поискване от страна на Театъра, да съдейства и организира преминаването на МПС през морската градина до сградата на Летния театър, по установения за това ред от общинската администрация, единствено за извършване на товаро-разтоварни дейности. Не се допуска паркиране на моторни превозни средства в морската градина;

            5. В срок до 2 (два) работни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор, да предостави на Театъра скица с местата в Летния театър, необходима за организиране пропускателния режим от страна на Театъра;

            6. Да информира Театъра незабавно в случай, че не може да изпълни навреме някое от задълженията си по договора.

            Б) Театърът се задължава:

            1. Да ползва сградата и съоръженията на Летния театър, съобразно уговорените с настоящия договор условия;

            2. Да пази сградата, помещенията и съоръженията на Летния театър според договореното предназначение, като полага грижата на добър стопанин и спазва всички нормативни изисквания, свързани с експлоатацията му;

            3. Да осигури собствени декори за провеждане на събитията и лица, както и дежурен театър-майстор и ел. техник за нормално протичане на проявите;

            4. Да освободи Летния театър след приключване на събитието и да го върне в състоянието, в което му е бил предоставен.

           

            IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

            1. Настоящият договор се прекратява:

            1.1. С изтичане срока на действието му;

            1.2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

            1.3. При други обстоятелства, свързани с обявената извънредна ситуация.

           

            V. САНКЦИИ – При нанасяне на материални щети на Летния театър, Театърът е длъжен, в двудневен срок от приключване на мероприятието, да отстрани за своя сметка, всички нанесени материални щети на Летния театър.

 

            VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

            При възникнали спорове при или по повод изпълнение на настоящия договор страните се съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред компетентния съд в град Бургас.

            За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 

            Общинското предприятие не носи отговорност за програмата и съдържанието на събитието по т. I, както и за заплащане на авторски права, свързани с провеждането му.

            На основание чл. 76, ал. 1, т. 2 и чл. 86, ал. 1, т. 3 от ЗАПСП, организаторът на събитието се задължава да уреди авторските права със сдруженията, осъществяващи колективно управление на права за публично изпълнение на звукозаписи по време на сценични театрални представления, съгласно утвърдена от Министъра на културата тарифа „Театри“.

 

            Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един екземпляр за Предприятието и един екземпляр за Театъра.

 

 

………………………………

 

ДИМИТЪР МАДЖАРОВ

ДИРЕКТОР

ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР,

ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

 

 

 

 

………………………………

 

БОРИСЛАВ ЧАКРИНОВ

ДИРЕКТОР

ТЕАТЪР „АДРИАНА БУДЕВСКА“,

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11374 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Именува участъци от уличната регулация на територията на община Бургас, както следва:

 

 1. Именува участъци от уличната регулация на територията на община Бургас – ДЦАУ „ Възраждане“, както следва:

 

 1. Улица от о.т. 546 (кръстовище с ул. „Босна“)-о.т.743з-о.т.734ж-о.т.734г, с името „Света гора“;
 2. Улица от о.т.2-о.т.1 по плана на ПЗ „Юг“, гр. Бургас, с името „Зоица Ангелова“;
 3. Улица от о.т. 173-о.т.172-о.т.171-о.т.170-о.т.169-о.т.168-о.т.167-о.т.166-о.т.165-о.т.164-о.т.163-о.т.187-о.т.187а-о.т.162-о.т.162а-о.т.161-о.т.160-о.т.159-о.т.158-о.т.158а-о.т.157-о.т.156-о.т.155-о.т.154-о.т.153-о.т.152-о.т.151-о.т.150 по плана на ПЗ „Юг“, гр. Бургас, с името „Презвитера Елена“;
 4. Улица от о.т.159-о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185-о.т.186-о.т.177 по плана на ПЗ „Юг“, гр. Бургас, с името „Мария Тенишева“.

 

 1. Именува участъци от уличната регулация на територията на община Бургас – ДЦАУ „ Долно Езерово“, както следва:

 

 1. Участъкът от уличната регулация на община Бургас – „ДЦАУ Долно Езерово“ от о.т. 284 ... до о.т. 220 и продължението й да бъде одобрено името „Одрин“;
 2. Участъкът от разклон Лозово до кв. Лозово /от о.т. 12, о.т.13... о.т. 13г ... до о.т. 54 – с името „Лозница“;
 3. Участъкът обслужващи улици в бивш стопански двор „Кравеферма“ – с името „Охрид“;
 4. Участъкът от о.т. 1 ... до о.т. 10 и о.т. 1 до о.т. 2 – с името „Добруджа“.

 

 1.  Именува участъци от уличната регулация на територията на община Бургас – ДЦАУ „ Освобождение“, както следва:

 

1.    Улица от о.т.666а-о.т.742в-о.т.742б-о.т.742а-о.т.770-о.т.184, с името „Мария Кюри“;

2. Улица от о.т.672-о.т.750-о.т.749-о.т.748-о.т.1003-о.т.1004-о.т.746-о.т.780-о.т.779-о.т.778-о.т.777-о.т.776-о.т.775-о.т.774-о.т.773-о.т.772-о.т.771-о.т.770, с името „Люба Огненова“;

3.    Улица от о.т.185-о.т.737-о.т.738-о.т.739, с името „д-р Атанас Минкорски“;

4.    Улица от о.т.192-о.т.736, с името „Методи Шишков“;

5.    Улица от о.т.194-о.т.735-о.т.734, с името „Димитър Арнаудов“;

6.    Улица от о.т.200-о.т.733-о.т.732-о.т.686-о.т.687 с името „д-р Константин Сърбянов“;

7.    Улица от о.т. 708-о.т.728-о.т.729-о.т.730 с името „Васил Стумбов“;

8.    Улица от о.т.384-о.т.383-о-т.382-о.т.381-о.т.385-о.т.386-о.т.387-о.т.388-о.т.38-о.т.3888-о.т.390-о.т.391-о.т.393-о.т.396-о.т.397-о.т.398-о.т.399-о.т.400-о.т.406-о.т.407-о.т.408, с името „Цветан Обретенов“;

9.    Улица от о.т.392а-о.т.391, с името. „Ради Неделчев“;

10. Улица от о.т.428-о.т.429-о.т.430-о.т.431-о.т.432-о.т.395-о.т.394-о.т.393, с името „Иван Денкоглу“;

11.  Улица от о.т.819-о.т.420-о.т.419-о.т.418-о.т.417-о.т.416-о.т.415-о.т.414-о.т.413-о.т.412-о.т.411-о.т.410-о.т.428-о.т.427-о.т.426-о.т.824, с името „д-р Стамен Григоров“;

12. Улица от о.т.408-о.т.409, с името „Кузман Шапкарев“;

13. Улица от о.т.819а-о.т.819б с името, „Архимандрит Рафаил“;

14. Улица от о.т.503а-о.т.503б-о.т.503в-о.т.503г-о.т.503д-о.т.503е-о.т.511а, с името „Илия и Георги Кацарови“;

15.  Улица от о.т.813-о.т.526-о.т.527-о.т.528-о.т.530-о.т.539-о.т.540-о.т.541-о.т.542-о.т.543-о.т.544-о.т.545-о.т.546-о.т.547-о.т.547г, с името „Стамат Моллов“;

16. Улица от о.т.544а-о.т.544б-о.т.544в, с името „Пею Иванов“;

17.  Улица от о.т.498-о.т.499-о.т.572-о.т.571-о.т.570-о.т.569-о.т.568-о.т.567-о.т.566-о.т.565-о.т.564-о.т.558-о.т.557-о.т.556-о.т.555-о.т.554-о.т.553-о.т.552-о.т.551, с името „Братя Гинели“;

18.  Улица от о.т.487-о.т.490-о.т.577-о.т.578-о.т.579-о.т.580-о.т.581 -о.т.584-о.т.585-о.т.586-о.т.587-о.т.588-о.т.589-о.т.591-о.т.592-о.т.593-о.т.594-о.т.285-о.т.563-о.т.496-о.т.495-о.т.482, с името „Кузман Димитров“;

19. Улица от о.т.583б-о.т.583ц-о.т.582а, с името „арх. Кирил Маричков“;

20. Улица от о.т.583б-о.т.583а-о.т.583-о.т.582а-о.т.582-о.т.580, с името „арх. Никола Костов“.

 

 1. Именува участъци от уличната регулация на територията на община Бургас – с. Твърдица, както следва:

 

1.    Улица от о.т.2 до о.т.3 и 4, с името „Петнадесета“;

2.    Улица от о.т.42 до о.т.57, с името „Шестнадесета“;

3.    Улица от о.т.44 до о.т.56, с името „Седемнадесета“;

4.    Улица от о.т 45 до о.т.55, с името „Осемнадесета“;

5.    Улица от о.т 46 до о.т.54, с името „Деветнадесета“;

6.    Улица от о.т.26 през 24, 23 до 21, с името „Двадесета“.

 

 1. Именува участъци от уличната регулация на територията на община Бургас –  с. Маринка, както следва:

 

 1. Улица от о.т.85, о.т.84, о.т.220, о.т.219, о.т.218, о.т.213, о.т.212, о.т.211, о.т.210, о.т.195, о.т.195а, о.т.194, о.т.193, о.т.188, о.т.187, о.т.178, о.т.177, о.т.176, о.т.143 до о.т.142, с името „Хаджи Димитър“;
 2. Улица от о.т.239 до о.т.243, с името „Кап. Петко Войвода“;
 3. Улица от о.т.14, о.т.190, о.т.189 до о.т.188, с името „Марица“ – продължение;
 4. Улица от о.т. 180, о.т. 179 до о.т. 178, с името „Съединение“;
 5. Улица от т.95, о.т.94 до о.т.92, с името „Възрожденска“;
 6. Улица от о.т. 224, о.т.221 до о.т.220, с името „Беласица“ – продължение;
 7. Улица в с.о. Черниците от о.т. 10, о.т. 10а, о.т. 106, о.т.39 до о.т.10в, с името „Резвая“;
 8. Улица в с.о. Черниците от о.т. 8, о.т. 37 до о.т. 38, с името „Росица“;
 9. Улица в с.о. Черниците от о.т. 11, о.т. 26, до о.т. 27, с името „Стара планина“;
 10. Улица в с.о. Черниците от о.т. 7а до о.т.7, с името „Бяла река“;
 11. Улица в c.o. Черниците от о.т.21, о.т.36, о.т. 35, о.т. 34, о.т. 33, о.т. 32, о.т. 31, о.т. 30, о.т. 30а, о.т. 20а, с името „Вая“.

 

 1. Именува участъци от уличната регулация на територията на община Бургас – с. Димчево, както следва:

 

1.    Улица от о.т. 3 до о.т. 130, с името „Осма“;

2.    Улица от о.т. 72 до о.т. 94, с името „Тринадесета“;

3.    Улица от о.т. 82 до о.т. 94 през 98, 105 до 109, с името „Шестнадесета“;

4.    Улица от о.т. 105 през о.т. 103 до 55, с името „Седемнадесета“;

5.    Улица от о.т. 157 през о.т. 156, 148 до 143, с името „Осемнадесета“;

6.    Улица от о.т. 133 през о.т. 137, 138, 139 до 140, с името „Деветнадесета“;

7.    Улица от о.т. 110 към с. Зидарово, с името „Двадесета“;

8.    Улица от о.т. 62 до о.т. 50, с името „Двадесет и първа“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11400 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатите суми за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е   № 1

 

І. На основание чл. 20, от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, одобрява сумите за финансово подпомагане на следните лица:

 1. С. И. Г.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 2. М. Г. Т.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 3. К. С. Г.                      2 000 (две хиляди) лв.;
 4. С. М. О.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 5. А. И. И.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 6. В. Н. Д.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 7. С. Е. К.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 8. Е. Б. Н.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 9. Д. Г. Д. – Р.               2 000 (две хиляди) лв.;
 10. К. Д. Д.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 11. Т. П. С.                      2 000 (две хиляди) лв.;
 12. В. И. Б.                    2 000 (две хиляди) лв.;
 13. Р. П. П.                    2 000 (две хиляди) лв.;
 14. Т. П. Р.                      2 000 (две хиляди) лв.;
 15. Д. Н. Д.                    2 000 (две хиляди) лв.;
 16. Ж. Р. Р.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 17. В. С. С.-В.                 2 000 (две хиляди) лв.;
 18. Н. А. Р.                      2 000 (две хиляди) лв.;
 19. С. И. Б.                      2 000 (две хиляди) лв.;
 20. Н. К. И.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 21. М. Н. Д.                    2 000 (две хиляди) лв.;
 22. В. Г. Г.                      2 000 (две хиляди) лв.;
 23. Е. С. С.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 24. Н. Н. С.                    2 000 (две хиляди) лв.;
 25. Е. В. А.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 26. Р. И. С.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 27. Н. Д. И.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 28. И. И. И.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 29. С. Д. Ж.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 30. Р. Р. П.                      2 000 (две хиляди) лв.;
 31. К. Т. Б.                      2 000 (две хиляди) лв.;
 32. А. К. М.                      2 000 (две хиляди) лв.;
 33. Т. К. Г.                     2 000 (две хиляди) лв.;
 34. Р. Д. С.                       2 000 (две хиляди) лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11350 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансови средства за провеждане на спортно мероприятие

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде допълнен Спортния календар на Община Бургас за 2021 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • нова т.86 – Национален футболен турнир „Футболни звезди на България“ – 3 000 лв. (три хиляди лева).

II. Финансовите средства по точка I (нова т.86) са за сметка на неусвоените средства по Приложение № 13.5, по т.30 – Международен турнир „Акро Къп Бургас“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11354 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на Сдружение Волейболен клуб „Нефтохимик 2010“ за спортното му постижение – Купата на България за 2021 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде допълнено Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, одобрено с решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол №20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • нова т.9 – предоставяне на парична награда на Сдружение Волейболен клуб „Нефтохимик 2010“ за спортното му постижение – Купата на България за 2021 г. –  финансиране в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

II. Финансовите средства по точка I са за сметка на предвидените средства за спортни мероприятия и други дейности в спорта, които няма да бъдат проведени през 2021 г. поради усложнената епидемична обстановка, породена от COVID -19.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11284 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обявяване на 6-ти декември (Никулден) за неприсъствен ден на територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

            Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11272 Докладна записка от Васил Иванов и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Участие в инициативата на Гората.бг за засаждане на дървета на територията на община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да участва в инициативата на Гората.бг
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението с оглед необходимостта от спазване на сроковете за кандидатстване.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11194 Докладна записка от Васил Иванов и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Участие в конкурс за изграждане на активно съоръжение за забавление

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение в конкурса на Уолтопия.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението с оглед необходимостта от спазване на сроковете за кандидатстване.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11037 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Мерки за осигуряване безопасността на пешеходците при пресичане на ул. „Ванче Михайлов“ в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас да предвиди необходимите средства за изграждане на допълнително осветление на пешеходна пътека на ул. „Ванчо Михайлов“ - от ул. „Дрин“ в посока бл. 90 в ж.к. „Братя Миладинови“ в бюджета на Община Бургас за 2021 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11038 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на обособена площадка за разходка на кучета на територията на кв. Ветрен

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме мерки по изграждане на обособена площадка за разходка на кучета на територията на кв. Ветрен. Необходимите финансови средства да бъдат заложени в бюджета на Община Бургас за 2021 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11402 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), относно: Предоставяне на финансови средства на сдружение „Бест Спорт Нефтохимик 1962“ за дейността на детско-юношеската школа по футбол

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11413 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подготовка на проектно предложение от „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД („КОЦ – Бургас” ЕООД, гр. Бургас) за участие в Европейската мрежа за здравни данни и факти (EHDEN), финансирана от програмата на ЕС за наука и иновации “Хоризонт 2020” по инициативата за иновативна медицина 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие „Комплексен онкологичен център-Бургас” ЕООД – гр. Бургас да участва с проектно предложение в Eвропейската мрежа за здравни данни и факти (EHDEN - European Health Data & Evidence Network), финансирана от програмата на ЕС за наука и иновации “Хоризонт 2020” по инициативата за иновативна медицина.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11414 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разходване на средства по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 и ал.9 от Закона на здравето

РЕШЕНИЕ:

 

I. Одобрява сума в размер на 111 794 лева от  събраните средства и подлежащите на възстановяване от РИОСВ суми за обезпечения и отчисления по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, да бъдат разходвани за:

1. закупуване на 12 броя кислородни концентратора – 11 с вместимост 5 литра и 1 с вместимост 10 литра,

2. 30 броя ротаметри 20 броя ротаметри за кислородна терапия за приложение към централна инсталация и 10 броя за кислородни бутилки;

3. Апарат за уродинамични изследвания за лечение на придружаваща урологична коронавирусна инфекция;

4. Респиратор за дихателна реанимация и поддръжка – 1 бр., за сектор Ковид към Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 42 000 лв.;

5. Дефибрилатор – 1 бр. за сектор Ковид към Отделение по медицинска онкология – 12 000 лв.

            6. На основание чл. 60, чл. 1 по АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11256 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Прозрачност на плащанията на собствениците на плавателни средства

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11285 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Опазване на зелената система на територията на Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11347 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Състояние на пътя, свързващ кв. Лозово с ул. „Одрин“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

съгласно Определение изх. № 08-00-3304/12.04.2021 г.

(ДИМЧО ГРУДЕВ)