ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №19 ОТ ДАТА 26.01.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 01.02.2021 - 14:58

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 19

 

от проведеното на 26.01.2021 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11089 Декларация от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества 

 

 1. ОбС 08-00-11016 Докладна записка от група общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП ВМРО, ПП „Движение Гергьовден“), относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

                         

 1. ОбС 08-00-10960 Докладна записка от Константин Бачийски – общински съветник от ПП СЕК, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11015 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно туристическата дейност от спортния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11036 Докладна записка от Христо Панайотов и Стоян Коларов – общински съветници от ПП БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба  на общински жилища

 

 1. ОбС 08-00-11029 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11042 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

 

 1. ОбС 08-00-11043 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подписване на споразумение за финансиране на проектни дейности по „Пилотен проект за европейската гаранция за детето в България“, финансиран от Детски фонд на ООН „УНИЦЕФ“

 

 1. ОбС 08-00-11046 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане за 2021 г. по договор за БФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г. за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“

 

 1. ОбС 08-00-11045 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“

 

 1. ОбС 08-00-11027 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Приемане на дългосрочна (2021 – 2030 година) и краткосрочна (2021 – 2023 години) програма за енергийна ефективност на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11030 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с вход при км 486+700, дясно, и изход при км 486+800, дясно, еднопосочно по посока Ветрен-Бургас с о.т.113а-о.т.113б-о.т.113в-о.т.113г-о.т.113д-о.т.113е-о.т.113ж-о.т.113з за транспортно обслужване на имоти в част от устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен /бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“), изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) по отношение на УПИ II-3,4, отговарящ на ПИ с идентификатори 07079.12.822 и 07079.12.823 по КК на гр. Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от II-3,4 на УПИ VI-3,4 и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.827 по КК на гр. Бургас (бивш имот с пл.№ 024011, бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“), с който се обособяват УПИ VII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1898, и УПИ VIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1899, в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен

 

 1. ОбС 08-00-11035 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-330, отреден – „за районен парк“, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас. 2. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-179,306 , отреден – „за парк“, кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас. 3. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11054 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ І, отреден – „за озеленяване“ в кв.30 по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.20.470 по КК на гр. Бургас                

 

 1. ОбС 08-00-11025 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно:  Приемане на финансираните за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас и тяхното предаване за срока на Договора подписан между Асоциацията по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас          

 

 1. ОбС 08-00-11049 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на общински лечебни заведения за финансиране на проекти за подобряване условията на труд от фонд „Условия на труд“

 

 1. ОбС 08-00-11047 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Бургас, държавно делегирана дейност

 

 1. ОбС 08-00-11031 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

           

 1. ОбС 08-00-11032 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-11033 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване                         
 2. ОбС 08-00-11040 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за 1 (една) година на плувен басейн към „Младежки културен център“ на  Плувен клуб „Бриз“ – гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

                       

 1. ОбС 08-00-11044 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разпределение на паричните средства за детско-юношеските школи на спортните клубове за 2021 година, съобразно обявената за нулева 2020 година в областта на спорта

 

 1. ОбС 08-00-11018 Годишен отчет от Веселин Матеев Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 

                         

 1. ОбС 08-00-11041 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Свикване на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11006 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11024 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

 

 1. ОбС 08-00-11048 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

 

 1. ОбС 08-00-11062 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията  

 

 1. ОбС 08-00-11081 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за избор на управители на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, „Бургасбус“ ЕОД, „Бургаски пазари“ ЕООД, „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД, „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД, съгласно проведени конкурси 

 

 1.  ОбС 08-00-11003 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Удостояване с отличие на Община Бургас                                   

             

 1. ОбС 08-00-11034 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет-Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020г. заседание (Протокол№15)              

                                     

 1. ОбС 08-00-10782 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на паркинг между бл. 71 и бл. 15 в ж.к. „Славейков“

 

 1. ОбС 08-00-11026 Питане от Васил Иванов Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Недобра осветеност на алеите в Морската градина и велоалеята от Бургас до кв. Сарафово

                                                 

 1. ОбС 08-00-11023 Питане от Георги Спасов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул. „Христо Ботев“, в с. Братово

 

 1. ОбС 08-00-11020 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Уличната мрежа на кв. „Сарафово“

             

 1. ОбС 08-00-11019 Питане от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов – общински съветници от ПП ДБГ, относно: Безплатно паркиране на лични автомобили на общински служители в рамките на „Синя зона“

                         

 1. ОбС 08-00-11009 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Реконструкция на бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-11008 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП  БСП, относно: Предприети мерки за преодоляване на водната криза

             

 1. ОбС 08-00-11004 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт и асфалтиране на ул. „Шейново“, ул. "Никола Вапцаров" и ул. „Атанас Манчев“ в гр. Българово

                         

 1. ОбС 08-00-10966 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на паркинг и ремонт на тротоарна настилка в к-с „Зорница“

                         

 1. ОбС 08-00-10948 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Цялостна реконструкция на ул. „Македония“

             

 1. ОбС 08-00-10939 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Провеждане на разяснителна кампания  за поставянето на ваксини срещу COVID19

                         

 1. ОбС 08-00-10905 Питане от Стоян Коларов – общински съвет от ПП БСП, относно: Размера на събраните средства за 2020 година от завишаване стойностите на коефициента за екологична категория на леките автомобили и резултата от въвеждането на тази промяна

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11089 Декларация от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми съграждани,
          Общинският съвет на Бургас категорично не приема обществения живот в града да бъде движен от фалшиви новини, създадени и разпространявани от политически лица. За съжаление, такива „новини“ не са нещо ново, а вече станаха норма в политиката и Бургас не прави изключение. Лошото е, че техният брой нараства с наближаването на парламентарните избори през април.
        Ето и един типичен пример за фалшива новина: „община Бургас се готви да разреши на собствениците на х-л „България“ да разрушат част от историческия център на Бургас“. Общинският съвет обикновено не коментира измислици, но тази невероятна лъжа минава всякакви граници.
          Нищо такова не се готви да направи община Бургас. Има искане от страна на собственика на х-л „България“ за изграждане на подземен паркинг под градинката до хотела, на ОЕСУТ е представен идеен проект, по който има положително становище, защото отговаря на законовите изисквания, но ОЕСУТ не е органа, който може да взима решения за реализиране на такива проекти. Такива решения са само и единствено в правомощията на Общински съвет, а до този момент в деловодството не е постъпило нищо по този въпрос. Единствено кандидат инвеститора е провел онлайн обществено обсъждане преди дни и обяви, че ще организира ново следващия месец. Това е всичко.
         Общинският съвет оценява високо всички прояви на гражданска активност, включително и по тази тема, защото мнението на бургазлии е изключително важно за формирането на политиката на управление на общината. Нека желаещите да заявят позицията си по въпроса, дали чрез подписка или по време на бъдещите обсъждания. Всички позиции ще бъдат зачетени, но не и такива разпространявани чрез онлайн петиции, в които се отправят неверни внушения.
       Всякакви спекулации, че самата община стои зад този проект са тенденциозни и имат за цел единствено нагнетяване на напрежение преди изборите и извличане на политически дивиденти, чрез набеждаване на местната управа.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11016 Докладна записка от група общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП ВМРО, ПП „Движение Гергьовден“), относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас, както следва:
               §1. Чл.1 се изменя и придобива следното съдържание:
             „Чл. 1. Тази наредба регламентира видовете символи, знаци, отличия и звания на Община Бургас.“
              §2. Чл. 2 се изменя и придобива следното съдържание:
            „Чл.2. Наредбата установява вида, критериите и условията по удостояването, връчването, съхраняването и отнемането на отличията и званията, както и статута на празника на Бургас.“
             §3. Чл.5 се изменя и придобива следното съдържание:
           „Чл. 5. Отличията и званията на Община Бургас, подредени по старшинство са:

 1. Кавалер на „Сребърния кръст на Свети Николай”
 2. Почетен съветник на Община Бургас
 3. Почетен гражданин на Община Бургас
 4. Почетна значка на Община Бургас
 5. Медал „За достойна служба"
 6. „Ключът от кулата" на Община Бургас.“

§4. В чл.21, т.2 се изменя и придобива следното съдържание:
           „ 2. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 100 (сто) души и подписка, съдържаща подписите на минимум 3 000 (три хиляди) граждани с адресна регистрация на територията на община Бургас“.
            §5. Чл.23 се изменя и придобива следното съдържание:
          „Чл. 23. Общинският съвет на Община Бургас взема решение по направените предложения на редовното си заседание през месец октомври, като при наличие на повече от 1 (един) кандидат, за избран се смята този, който е получил повече гласове.“
         §6. В чл.33, т.2 се изменя и придобива следното съдържание:
         „ 2. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 50 (петдесет) души и подписка, съдържаща подписите на минимум 2 000 (две хиляди) граждани с адресна регистрация на територията на община Бургас.“
            §7. Чл.35 се изменя и придобива следното съдържание:
          „Чл. 35. Общинският съвет на Община Бургас взема решение по направените предложения на редовното си заседание през месец октомври, като при наличие на повече от 1 (един ) кандидат в съответната категория, за избран се смята този, който е получил повече гласове.“
          §8. В чл.45, т.2 се изменя и придобива следното съдържание:
       „2. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 /тридесет/ души и подписка, съдържаща подписите на минимум 1 000 (хиляда) граждани с адресна регистрация на територията на община Бургас.“
            §9. Чл.47 се изменя придобива следното съдържание:
         „Чл. 47. Общинският съвет на Община Бургас взема решение по направените предложения на редовното си заседание през месец октомври, като при наличие на повече от 3 (три) кандидата, за избрани се смятат тримата, които са получили повече гласове.“

§10 Параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби се

изменя и придобива следната редакция:
         „§1. Общинският съвет на Община Бургас със свое решение може да отнема званията по чл. 5, т. 1, 2,3 и 4, на лица, които
           а) след присъждане на званието са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и имат влязла в сила присъда;
         б) със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България, или са навредили на българските национални интереси;
          в) са политически представители на военни или тоталитарни режими, или са били такива в миналото;
            г) писмено са заявили това свое желание.“
        §11. Параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя и придобива следната редакция:
         „§2. Лишените от званията или техните наследници са длъжни да върнат почетните знаци с лента и удостоверенията в едномесечен срок след решението на Общинския съвет по §1.“
         §12. Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби става параграф 4, като се изменя и придобива следната редакция:
         „§ 8. Тази наредба се приема на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА.
            §13. Отменя §4, §5 и §7 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата и останалите параграфи съответно се преномерират.
            §14. Чл. 43 се изменя и придобива следната редакция:
          „Чл. 43. Със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ могат да бъдат удостоени до трима човека в рамките на една календарна година.“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10960 Докладна записка от Константин Бачийски – общински съветник от ПП СЕК, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11015 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно туристическата дейност от спортния календар на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“, както следва:
             §1. Чл.8, ал.1, изречение второ от Наредбата придобива следния вид:
        „Комисията избира от своя състав председател и подготвя проект на годишен спортен календар, съдържащ спортни мероприятия и съответните суми за финансовото им подпомагане, съгласно спецификата на спорта (олимпийски/неолимпийски), вида на състезанието, брой дни и участници, както и обществения интерес към проявата.

           §2. Чл.8, ал.2 се изменя по следния начин:
       „В срок до края на месеца, предхождащ приемането на общинския бюджет, комисията изпраща проекта на годишния спортен календар до кмета на община Бургас, който го одобрява и прилага към проекта за бюджета.“

          §3. Чл. 8, ал.3 става ал.4, а ал.4 става ал.3 и придобива следния вид:
        „Годишният спортен календар се приема от Общински съвет – Бургас с приемането потри бюджета за съответната година.“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11036 Докладна записка от Христо Панайотов и Стоян Коларов – общински съветници от ПП БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба  на общински жилища

РЕШЕНИЕ:

            Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11029 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема Правилник за  еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас.

ПРАВИЛНИК

за  еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас

Раздел I

OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

          Чл. 1. (1) Този правилник урежда условията и реда за предоставяне на средства от общинския бюджет във вид на еднократно финансово стимулиране при раждане или осиновяване на деца от жители на община Бургас.
            (2) Целите на този правилник са:

 1. да осигури възможност за еднократно финансово стимулиране на родителите, изпълнили своите конституционни задължения, свързани с образованието и поели отговорността за създаване, отглеждане и възпитание на деца
 2. да гарантира отговорното родителство;
 3.       да допринесе за увеличаване на раждаемостта в община Бургас;
 4.        да допринесе за това Бургас да е привлекателно място за  създаване, отглеждане и възпитание на деца; 

Чл. 2. (1) Еднократното финансово стимулиране се отпуска от община Бургас на родителите/осиновителите за всяко новородено/осиновено първо, второ, трето и следващо дете.“
         (2) Ако към момента на датата на кандидатстване за финансово стимулиране, майката има деца, оставени за отглеждане в специализирана институция за деца или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа, тяхната поредност не се взема предвид.

II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 3. Право да кандидатстват за получаване на финансово стимулиране по този Правилник имат само родители, притежаващи диплома поне за завършено средно образование.
         Чл. 4. (1) Право да получават еднократно финансово стимулиране имат родители на новородено или осиновители, които към момента на кандидатстването:

 1. Имат постоянен адрес на територията на община Бургас, като единият има такъв адрес повече от 2 години отпреди рождената дата на детето или отпреди датата на акта на осиновяването му, а другият – поне към момента на подаване на документите.
 2. Имат настоящ адрес на територията на община Бургас, като единият  има такъв адрес повече от 3 години отпреди рождената дата на детето или отпреди датата на акта на осиновяването му, а другият – поне към момента на подаване на документите.

(2) Когато единият родител е с постоянен адрес, а другият е с настоящ адрес, правото да се получи финансово стимулиране по ал. 1 може да се упражни, ако за родителя с постоянен адрес са налице условията по т.1 и за родителя с настоящ адрес са налице условията по т.2.

Чл. 5. Правото на получаване на финансово стимулиране се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта на осиновяването му и може да се поиска в срок от 90 дни.
            Чл. 6. Еднократното финансово стимулиране се отпуска в случаите, когато към момента на подаване на искането са изпълнени следните условия:

 1. Родителите да са навършили 18 годишна възраст към дата на раждане на детето.
 2. Родителите да нямат парични задължения към Община Бургас, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
 3. Родителите на новороденото/осиновено дете/деца да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за финансово стимулиране.
 4. Детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.

 

Раздел III

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ

Чл. 7. (1) Еднократното финансово стимулиране при раждане на живо дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец и само при покриване на всички изброени в настоящия Правилник критерии.
           (2) Заявлението-декларация трябва да бъде подписано и от двамата родители на детето, освен в случаите, в които в акта за раждане/осиновяване на детето не е вписан втори родител.
        (3) Заявлението-декларация се подава от един от родителите или от упълномощено лице в деловодството на община Бургас, като към него се прилагат следните документи: 

1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта, в случай че то не е родено в Бургас и оригинал за справка.

2. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителски права на единия от родителите при развод (ако е приложимо).

3. Копие на документ за учредено настойничество (ако е приложимо).

4. Копие от диплома за завършено минимум средно образование и на двамата родители.

5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето.

6. Документ, удостоверяващ номера на банковата сметка, заверен от съответната банка.

7. Лична карта на родителите/осиновителите на детето – за справка.

Чл. 8. (1) Определено със заповед на кмета длъжностно лице от общинската администрация проверява редовността на документите. Когато към подаденото заявление-декларация липсват някои от изискуемите документи, съгласно чл. 7, ал. 3 от този Правилник, заявителят се уведомява за това писмено с препоръчано писмо на посочения от него адрес в декларацията-заявление.
           (2) Подадените заявления-декларации се вписват от длъжностното лице, с входящ номер и инициали на родителите, в публичен електронен регистър за отпускане на еднократно финансово стимулиране за новородено или осиновено дете, който се публикува на интернет страницата на община Бургас.

                (3) Подадените по реда на настоящия правилник заявления – декларации се разглеждат и одобряват от Постоянната комисия по социални дейности към Общински съвет - Бургас;
              (4) Комисията заседава веднъж месечно, като на своите заседания разглежда всяко постъпило заявление – декларация и излиза с предложение за отпускане на еднократно финансово стимулиране с определен размер или за отказ на заявлението.
                (5) Предложението по ал. 4 се представя на кмета на община Бургас за утвърждаване и издаване на заповед, като същевременно се уведомява и лицето-заявител.

                Чл. 9. (1) Заповедта на кмета, или упълномощеното от него лице, се вписва в публичния електронен регистър за отпускане на еднократно финансово стимулиране за новородено или осиновено дете.
               (2) В едномесечен срок от заповедта на кмета се извършва банков превод по посочената в заявлението-декларация банкова сметка, като в основанието се посочва № на заповедта за отпускане на еднократното финансово стимулиране.

                    Чл. 10. (1) Годишният размер на средствата за еднократно финансово стимулиране при раждане или осиновяване на деца от жители на община Бургас, се определят и приемат ежегодно от Общински съвет с бюджета на община Бургас.
               (2) С решението по ал.1 се определят и различните ставки на еднократно финансово стимулиране, като техният размер нараства правопропорционално със степента на образование на родителите/осиновителите и поредността на детето.
            (3) При раждане на близнаци, еднократното финансово стимулиране се изплаща за всяко дете близнак, като сумата се определя, съобразно броя на предходно родените деца от майката.
          (4) При родители с различна степен на образование, еднократното финансово стимулиране се изчислява, като се зачита по-високата степен на образование.

           Чл.11. В случай на изчерпване на предвидените в бюджета средства, на одобрените заявители, неполучили полагаемата сума, същата се изплаща през следващата бюджетна година, като това се извършва по реда на постъпване и одобряване на документите на заявителите.
            Чл.12. (1) Суми, изплатени в нарушение на този Правилник, подлежат на връщане със законната лихва. Те се събират по реда за събиране на държавни вземания.
            (2) Родител/и, получил/и финансово стимулиране
по този Правилник, които впоследствие са оставили детето, за което е получено стимулирането, за отглеждане в специализирана институция за отглеждане на деца, връщат сумите, заедно със законната лихва.

Раздел IV

КОНТРОЛ И РЕД ЗА ОБЖАЛВАНЕ

Чл. 13. Контролът по изпълнение на този Правилник се осъществява от кмета на община Бургас и/или от длъжностни лица, определени с негова заповед.
         Чл. 14. (1) Получените откази за отпускане на еднократно финансово стимулиране, могат да се обжалват в двуседмичен срок от обявяването им в електронния регистър, пред комисия в тричленен състав, назначена от кмета на общината.
            (2) На основание решение на комисията по ал.1 и мотивирано становище, в седемдневен срок кметът на общината издава заповед за отпускане или потвърждаване на отказа за еднократно финансово стимулиране.
              (3) Решенията на комисията по ал.1 не подлежат на обжалване.

              Чл. 15. Ежегодно длъжностното лице по чл.8, ал. 1, извършва проверка за обстоятелствата по чл. 13, ал. 2.

Раздел V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на този Правилник:

 1. „Специализирана институция за отглеждане на деца“ са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинския бюджет, без да се заплаща такса.
 2. Под „осиновено дете” се има предвид дете, осиновено при условията на пълно осиновяване, предвидени в СК.

§2. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2021 г.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11042 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“

РЕШЕНИЕ:

 1. Приема Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“, съгласно приложения проект.
 2. Отменя Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“, приети с Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 11, Протокол № 12/28.07.2020 г.

          3. Избира шест общински съветници, от които поне по един представител на всяка от следните постоянните комисии: ПК по „Образование и вероизповедания”, ПК по „Култура и читалищна дейност”, ПК по „Спорт, деца и младежки дейности“ и ПК от „Наука, иновации и оперативни програми“ към Общински съвет – Бургас: Виолета Маркова Илиева, Сотир Николов Сотиров, Веселин Матеев Пренеров, Тодор Жаков Йосифов, Стоян Андреев Коларов и Георги Михайлов Спасов за членове на експертната комисия за финансово подпомагане на ученици и студенти по Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“.

ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО ИЛИ СПОРТА ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“ И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за финансово подпомагане от бюджета на Община Бургас за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти от бургаските учебни заведения с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“.
        Чл. 2. (1)  Финансовото подпомагане по Общинска програма „Бургаски деца“ има за цел, чрез система от мерки, да насърчи и подкрепи творческите заложби на изявени ученици, да гарантира развитието на техните дарби и да им даде възможности за изява.
          (2) Финансовото подпомагане по Общинска програма „Успешни студенти“ има за цел осигуряване на подкрепа и повишаване мотивацията на студенти от бургаски висши учебни заведения в процеса на обучението им.

            Чл. 3. (1) Финансовите средства за подпомагане по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“ се приемат ежегодно от Общинския съвет с бюджета на Община Бургас.
           (2) Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“ се публикуват на интернет страницата на Община Бургас.
          Чл. 4. (1) Право на кандидатстване по Общинска програма „Бургаски деца“ има всеки ученик от І до ХІІ клас, редовна форма на обучение в училище на територията на Община Бургас, класиран до трето място на местни, регионални, национални, европейски и/или световни прояви, включени в Общинска програма „Бургаски деца“.
          (2)  Ежегодно до 15 април Кметът на Община Бургас утвърждава Общинска програма „Бургаски деца“, след съгласуването й с Началника на Регионално управление на образованието – гр. Бургас.
          (3) В програмата по ал. 1 са посочени конкурси, състезания, олимпиади и други прояви от местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта на науката, изкуството или спорта, за които може да бъде получено финансовото подпомагане по чл. 6 от тези правила.

           Чл. 5. (1) Право да кандидатстват по Общинска програма „Успешни студенти“ имат студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или образователно-квалификационна степен „магистър“, за придобиването на която се изискват не по- малко от 300 кредита съгласно учебния план със срок на обучение не по- малък от 5 години.
           (2) Студенти, които се обучават едновременно по две специалности (основна и допълнителна) не могат да кандидатстват за допълнителната, а имат право да кандидатстват само по основната специалност.
          (3) Ежегодно до 1 февруари Кметът на Община Бургас утвърждава Общинска програма „Успешни студенти“, след съгласуване с ректорите на бургаските висши учебни заведения.
          (4) В програмата по ал. 1 са посочени специалностите и разпределението им по квоти и размерът на семестриалната стипендия. За изчисляване на разпределението на квотите за отпускане на стипендии се използват предложените от академичните ръководства на университетите на територията на Община Бургас приоритетни професионални направления и броят на студентите в тях.
          (5) В случай, че квотите от дадена специалност бъдат незаети, след решение на комисията средствата могат да бъдат пренасочени и разходвани за други специалности.

           Чл. 6. Видовете мерки за финансово подпомагане по тези правила са:

   1. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“;

   2. Еднократна финансова награда;

   3. Финансово подпомагане на ученици за транспорт при участия в международни прояви;

   4. Семестриална стипендия „Успешни студенти“;

   5. Награда „Студент на годината“;

   6. Награда „Ученик на годината“.

Чл. 7. Организационно-административното обслужване по тези правила се извършва от Дирекция „Образование и демографски въпроси” при Община Бургас.

Раздел ІІ

Условия и ред за кандидатстване за финансово подпомагане

Чл. 8. (1) Учениците и студентите, желаещи да получат финансово подпомагане от Община Бургас по реда на тези правила, подават мотивирано заявление по съответния образец (Приложение № 1 или Приложение № 2).
        (2) Заявлението се подава от:

1. ученик, навършил 16 години;

2. родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за ученика;

3. директора на училището - в случаите на колективни прояви;

4. студента.

(3) Към заявлението се прилагат посочените в съответното приложение документи.

(4) Заявлението се подава в деловодството на Община Бургас.

Чл. 9. (1) Заявлението се подава в срок до един месец от възникване на основанието за получаване на финансово подпомагане по чл. 6, т. 1 и т. 2 и минимум 2 месеца преди това по чл. 6, т. 3.
          (2) Заявлението за семестриална стипендия се подава в срок до 14 дни от началото на семестър.

         Чл. 10. (1) Средствата по програмите се управляват и разпределят от експертна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Бургас.
         (2) Комисията е в състав от девет члена и включва: Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас, правоспособен юрист от администрацията на Община Бургас, представител на Дирекция „Образование и демографски въпроси“ или представител на Дирекция „Култура и връзки е обществеността”, и шест общински съветници, от които поне по един представител на всяка от следните постоянните комисии: ПК по „Образование и вероизповедания”, ПК по „Култура и читалищна дейност”, ПК по „Спорт, деца и младежки дейности“ и ПК от „Наука, иновации и оперативни програми“ към Общински съвет – Бургас.
          (3) Представителите на постоянните комисии се определят с решение на Общински съвет– Бургас.
          (4) Комисията на първото си заседание избира от своя състав председател.
          (5) Комисията заседава ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете й.
          (6) Комисията приема решения с обикновено мнозинство.
          (7) За своята работа комисията не получава възнаграждение.
        (8) Комисията разглежда постъпилите заявления за отпускане на финансово подпомагане веднъж месечно.
          (9) В срок до 10 календарни дни от приключване на работата си, комисията предоставя протокол от заседанието си за утвърждаване на Кмета на Община Бургас и за сведение на Председателя на Общински съвет – Бургас.

            Чл. 11. Всеки ученик може да получи финансово подпомагане и за трите мерки по чл. 6, т. 1, 2 и 3, в рамките на календарната година.
            Чл. 12. (1) По отношение на ученици не се допуска двойно финансиране за едно и също постижение и/или мероприятие и кандидатстване по мярка, за която вече е получено подпомагане в рамките на една календарна година.
           (2) Не се допуска получаване на едногодишна стипендия „Бургаски деца“ по чл. 6, т. 1 от ученици, които получават годишна стипендия по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.
        (3) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ може да бъде получена за всеки семестър от съответната учебна година.

             Чл. 13. (1) Изплащането на финансовото подпомагане по чл. 6, т. 1, 2 и 3 се извършва от училището, в което е записан ученикът.
       (2) Изплащането на семестриална стипендия „Успешни студенти“ се извършва от съответния университет, в който се обучава студентът.

           Чл. 14. (1) Едногодишна стипендията „Бургаски деца“ е годишна стипендия и се присъжда на ученик от І до ХІІ клас, редовна форма на обучение в училище на територията на Община Бургас, класиран на първо, второ или трето място на местни, регионални, национални, европейски и/или световни прояви, включени в Общинска програма „Бургаски деца“ за съответната календарна година.
          (2) Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена наградата.
        (3) Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ се отпуска за период от 12 календарни месеца. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ за учениците в XII клас се изплаща за месеците до завършване на учебната година.

          Чл. 15. (1) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ се отпуска на студент, обучаващ се в редовна форма на обучение в бургаско висше учебно заведение, за придобиване на образователно-квалификационна степен по чл. 5, ал. 1, който е постигнал задължително минимален успех много добър 5,00. В случай, че броят на кандидатите, отговарящи на изискването за успех надвишава определената в Общинска програма „Успешни студенти“ квота за специалността за съответния семестър се извършва класиране, в което се съобразяват постижения на студента от участие в олимпиади, състезания, научни публикации, конференции и научни проекти. Класирането се извършва по реда, предвиден в Общинска програма „Успешни студенти“.
        (2) Студентите имат правото да кандидатстват за получаване на семестриална стипендия  след записване за първи или следващ семестър.
            (3) Семестриална стипендия „Успешни студенти“ се отпуска за един семестър.

           Чл. 16. (1) Награда „Ученик на годината“ се връчва на официална церемония за награждаване на изявени ученици.
        (2) По предложение на директора на училището или на експертната комисия се номинират за награждаване ученици в следните категории:
          „Изкуства“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;
          „Математика и природни науки“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас;
          „Хуманитарни науки“ - І-VІІ клас и VІІІ – ХІІ клас.
          (3) Финалистите в отделните категории се определят от експертната комисия. Победителите във всяка категория се определят чрез оценяване, като 50 % от оценката се формира от гласуване в интернет, на сайта на Община Бургас и 50 % от жури, определено от експертната комисия.

           Чл. 17. (1) Награда „Студент на годината“ се връчва на официална церемония за награждаване на студенти, постигнали значими резултати в обучението или в научната дейност.
             Чл. 18. (1) Учениците и студентите губят правото си на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си;

2. имат наложено наказание с решение на Педагогическия или Академичния съвет – до заличаване на наказанието.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 12, ал. 4 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА.
         § 2. С приемането на тези правила се отменят правилата, приети с решение на Общински съвет – Бургас, по т. 11, Протокол № 12/ 28.07.2020 г.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11043 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подписване на споразумение за финансиране на проектни дейности по „Пилотен проект за европейската гаранция за детето в България“, финансиран от Детски фонд на ООН „УНИЦЕФ“

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Бургас дава съгласие Кмета на Община Бургас да подпише Споразумение за финансиране между Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ” и Община Бургас за финансиране на дейностите по „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11046 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане за 2021 г. по договор за БФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г. за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, платим на предявяване,  който обезпечава пълния размер на искането за авансово плащане за 2021 г. по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, ДБФП МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ в размер на  193 842,17 лв. (сто деветдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и два лева и седемнадесет стотинки), представляващо 110 % (сто и десет процента) от стойността на заявеното авансово плащане по проекта.
         2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише издадената запис на заповед.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11045 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Бургас упълномощава Димитър Николов – Кмета на Община Бургас да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на енергетиката, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект: „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ в размер от 601 349,40 лева (шестстотин и една хиляди триста четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки), представляващи 30 (тридесет) % от стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11027 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Приемане на дългосрочна (2021 – 2030 година) и краткосрочна (2021 – 2023 години) програма за енергийна ефективност на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема:

 1. Дългосрочна (2021-2030 година) програма за енергийна ефективност на Община Бургас;
 2. Краткосрочна (2021-2023 година) програма за енергийна ефективност на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11030 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с вход при км 486+700, дясно, и изход при км 486+800, дясно, еднопосочно по посока Ветрен-Бургас с о.т.113а-о.т.113б-о.т.113в-о.т.113г-о.т.113д-о.т.113е-о.т.113ж-о.т.113з за транспортно обслужване на имоти в част от устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен /бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“), изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) по отношение на УПИ II-3,4, отговарящ на ПИ с идентификатори 07079.12.822 и 07079.12.823 по КК на гр. Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от II-3,4 на УПИ VI-3,4 и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.827 по КК на гр. Бургас (бивш имот с пл.№ 024011, бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“), с който се обособяват УПИ VII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1898, и УПИ VIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1899, в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16 и чл.16а от ЗУТ и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас одобрява:
         -Подробен устройствен план – План за улична регулация
(ПУП-ПУР) за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с вход при км 486+700, дясно, и изход при км 486+800, дясно, еднопосочно по посока Ветрен-Бургас с о.т.113а-о.т.113б-о.т.113в-о.т.113г-о.т.113д-о.т.113е-о.т.113ж-о.т.113з за транспортно обслужване на имоти в част от устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“).
        -Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация
(ПУП-ПР) по отношение на УПИ II-3,4, отговарящ на ПИ с идентификатори 07079.12.822 и 07079.12.823 по КК на гр.Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от II-3,4 на УПИ VI-3,4.
         -Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.827 по КК на гр. Бургас (бивш имот с пл.№ 024011, бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“), с който се обособяват УПИ VII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1898, и УПИ VIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1899, с функционално отреждане на двата УПИ „за складово-търговска база за нехранителни стоки и офиси“, с предвидено в УПИ ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници с предвиждане на застройка и за ТП, в застроителните линии на нов УПИ VIII, с предвидени показатели за застрояване за устройствена зона 3/Смф, както следва: Плътност до 40%, Кинт до 1,5, Озеленяване мин.40% и Височина 10,00 м. (3 ет.) в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен.
           Съгласно приложените проекти, които са неразделна част от настоящето решение.
          Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
          Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11035 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно: 1. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-330, отреден – „за районен парк“, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас. 2. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-179,306 , отреден – „за парк“, кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас. 3. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-330, отреден – „за районен парк“, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, с което се разполагат 4 (четири) нови сезонни обекта, с предмет на дейност: два за продажба на ядки, кафе и закуски (К 5.1 и К 5.2), един за продажба на сладолед (К 1.4) и един за детски атракцион – батут (К 3.3), съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-176,309, отреден „за парк“ в кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, с което се разполагат 2 (два) нови обекта – един целогодишен обект за продажба на кафе и закуски и един целогодишен обект-павилион, ползван от Общината, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.
 3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас, с което се разполагат 12 (дванадесет) нови позиции – два сезонни обекта за продажба на сладолед (К 1.25 и К 1.26), четири сезонни обекта за атракции (К 2.26, К 2.27, К 2.28 и К 2.29), един сезонен обект за продажба на плажни стоки (К 5.8), един сезонен обект за продажба на фрешове (К 6.6), един сезонен обект за продажба на закуски (К 8.6), един сезонен обект за продажба на цигари (К 9.4), един сезонен обект за продажба на царевица (К 3.14) и един целогодишен обект – навес (Н 10), находящ се пред ресторант „Воденицата“, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
           Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11054 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ І, отреден – „за озеленяване“ в кв.30 по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.20.470 по КК на гр. Бургас                

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава промяна на предназначението на част от УПИ І, отреден – „за озеленяване“ в кв.30 по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.20.470 по КК на гр. Бургас, с цел обособяване на нова обслужваща улица, за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложеното задание за проектиране и предложение за ПУП, до новопредвидена лодкостоянка, в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11025 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, относно:  Приемане на финансираните за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас и тяхното предаване за срока на Договора подписан между Асоциацията по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас          

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие за приемане на инвестициите, описани в приложение: „Таблица с опис на извършените инвестиции, публична общинска собственост от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас на територията на Община Бургас за периода  01.01.2020г. – 31.12.2020г.“, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас за периода 01.01.2020г.- 31.12.2020г. в размер на 2 942 262,39лв. (два милиона деветстотин четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и два лв. и тридесет и девет ст.), преминаване на същите за стопанисване на активите в Асоциацията по ВиК – Бургас и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение №1 от договора за стопанисване на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11049 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на общински лечебни заведения за финансиране на проекти за подобряване условията на труд от фонд „Условия на труд“

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет-Бургас дава съгласие „Център за психично здраве „Проф. Ив. Темков“ – Бургас“ ЕООД да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на микроклимата, чрез ремонт на отоплителната инсталация в „Център за психично здраве „Проф. Ив. Темков“ – Бургас“ ЕООД по фонд „Условия на труд“ и осигурява съфинансиране на проекта в размер на 99 307 лева от Функция „Здравеопазване“ – Дейности и превенции по национални програми за здравеопазване и други дейности по здравеопазване;

2. Общински съвет – Бургас дава съгласие „Диагностично-консултативен център I – Бургас“ ЕООД да кандидатства е проектно предложение „Подобряване условията на труд в лечебни кабинети, лаборатории и манипулационни в „Диагностично- консултативен център I – Бургас“ ЕООД" по фонд „Условия на труд“ и осигурява съфинансиране на проекта в размер на 89 403 лева от „Функция Здравеопазване“ — Дейности и превенции по национални програми за здравеопазване и други дейности по здравеопазване;

3. Общински съвет – Бургас дава съгласие „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на работната среда, чрез ремонт на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас“ ЕООД по фонд „Условия на труд“ и осигурява съфинансиране на проекта в размер на 95 308 лева от „Функция Здравеопазване“ – Дейности и превенции по национални програми за здравеопазване и други дейности по здравеопазване.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11047 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Бургас, държавно делегирана дейност

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.
 2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 355 потребители за 2021 година.
 3. Услугата да се администрира чрез допълнително възложени функции на съществуваща бюджетна структура – Домашен социален патронаж, включващ персонал за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ от 7 щатни бройки за 355 потребители и 120 асистенти;
 4. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“  да се предоставя на следния адрес: гр. Бургас, „Александровска“ 26, ул. „Иван Богоров“ №19, ет. 1, стая 1 и стая 2.
 5. Въз основа на влязло в сила решение на Общински съвет да се утвърдят правилата, процедурите и образците на документи във връзка с предоставянето на услугата, поименното щатно разписание и осъществяването на контрола и мониторинга, относно социална услуга „Асистентска подкрепа“.
 6. Допуска предварително изпълнение на решенията, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с цел своевременно предоставяне на услугата, която безспорно е от обществен интерес.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11031 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  V.1. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следния имот, находящ се в югозападната част на първия етаж в сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ І в кв.113 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, със застроена площ 1158 кв.м и представляващ магазин-книжарница, с площ 146.30 кв.м.

 ІІ. Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване недвижим имот, находящ се в югозападната част на първия етаж в сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ І в кв.113 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, със застроена площ 1158 кв.м и представляващ магазин-книжарница за продажба на книги, художествени изделия, канцеларски материали и консумативи с площ от 146.30 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 495 (четиристотин деветдесет и пет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11032 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  V.1. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следния имот, находящ се в южната част на първия етаж в сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ І в кв.113 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, със застроена площ 1158 кв.м и представляващ  бар-кафене с обща площ 134.60 кв.м, включващо следните помещения: зала бар-кафене с площ 116.30 кв. м и склад/кухня с площ 18.30 кв.м, ведно с правото да ползва непосредствено разположените до него санитарни помещения.

ІІ. Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване недвижим имот, находящ се в южната част на първия етаж в сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ І в кв.113 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, със застроена площ 1158 кв.м и представляващ  бар-кафене с обща площ 134.60 кв.м, включващо следните помещения: зала бар-кафене с площ 116.30 кв. м и  склад/кухня с площ 18.30 кв.м, ведно с правото да ползва непосредствено разположените до него санитарни помещения, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 970 (деветстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11033 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г. в раздел  V.1. „Общински  нежилищни  имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следния имот - поетично кафене, с обща площ 34.65 кв.м, включващо следните помещения: мокър-бюфет с площ 9.03 кв. м, кетъринг зала с площ 6.66 кв.м, миялна зала за кетъринг с площ 7.12 кв.м, помещение за отпадъци с площ 1.82 кв.м, входно преддверие с площ 5.73 кв.м, преддверие с площ 1.98 кв.м и санитарен възел с площ 2.31 кв.м, ведно с част от прилежаща открита тераса от към изток – североизток, с площ 74 кв.м, граничеща с кафето, за разполагане на маси към обекта, разположено в североизточната част на сутеренния етаж на Културен център „Морско казино“ с идентификатор 07079.618.214.44 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, изградена в Морска градина, гр. Бургас в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.618.214 по КК на гр. Бургас, представляващ част от УПИ І в кв.1 по плана на Приморски парк – гр. Бургас, със застроена площ 656 кв.м, актуван с Акт №169/06.05.1997 г. за частна общинска собственост.

            ІІ. Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща поетично кафене, с обща площ 34.65 кв.м, включващо следните помещения: мокър-бюфет с площ 9.03 кв. м, кетъринг зала с площ 6.66 кв.м, миялна зала за кетъринг с площ 7.12 кв.м, помещение за отпадъци с площ 1.82 кв.м, входно преддверие с площ 5.73 кв.м, преддверие с площ 1.98 кв.м и санитарен възел с площ 2.31 кв.м, ведно с част от прилежаща открита тераса от към изток – североизток, с площ 74 кв.м, граничеща с кафето, за разполагане на маси към обекта, разположено в североизточната част на сутеренния етаж на сграда Културен център „Морско казино“ с идентификатор 07079.618.214.44 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, изградена в Морска градина, гр. Бургас, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.618.214 по КК на гр. Бургас, представляващ част от УПИ І в кв.1 по плана на Приморски парк – гр. Бургас, със застроена площ 656 кв.м, актуван с Акт №169/06.05.1997 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 490 (четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11040 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за 1 (една) година на плувен басейн към „Младежки културен център“ на  Плувен клуб „Бриз“ – гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

РЕШЕНИЕ:

1. Да се отдаде под наем за срок от 1 (една) година на СДРУЖЕНИЕ „ПЛУВЕН КЛУБ „БРИЗ”, ЕИК 102085032, сдружение с нестопанска цел в обществена полза, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п. код 8000,  ул. „Цар Самуил” № 96, ет. 1, ап. 1, представлявано от С. Стойчев и С. Марков, част от недвижим имот, представляващ плувен басейн с обща площ от 725,72 кв. метра, включващ басейн, и прилежащи обслужващи помещения, находящ се в източната част на сграда „Младежки културен център”, изграден в УПИ I, кв. 158, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, при заплащане на месечен наем в размер на 460,00 лв. (четиристотин и шестдесет) без ДДС, който да се приспада срещу извършените инвестиции, до размера на дължимия наем.

2. Да се сключи договор за наем с предмет, цена и условия, посочени в т.1 от решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11044 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разпределение на паричните средства за детско-юношеските школи на спортните клубове за 2021 година, съобразно обявената за нулева 2020 година в областта на спорта

РЕШЕНИЕ:

I. Дава съгласие при разпределение на паричните средства по реда на Наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Бургас за 2021 година, да се ползват резултатите на клубовете за 2019 г., предвид обстоятелството, че 2020 година е обявена за нулева, съгласно Заповед № РД-09-1059/05.10.2020 г. на Министъра на младежта и спорта.

II. Клубовете, регистрирани през 2020 г. да бъдат оценени по общия ред на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11018 Годишен отчет от Веселин Матеев Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11041 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Свикване на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас

РЕШЕНИЕ

1. Предлага в инвестиционната програма за 2021 година на В и К оператора на територията на Община Бургас, да бъдат подменени В и К мрежите на следните улици: ул. „Климент Охридски“, ул. „Ивайло“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Шейново“, ул. „Пробуда“, ул. „Македония“, ул. „Христо Фотев“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Дебелт“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Гладстон“,  ул. „Оборище“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Иван Богоров“, ул. „Странджа“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Митрополит Симеон“, ул. „Славянска“, ул. „Д-р Нидер“, ул. „Индустриална“, ул. „Петко Задгорски“.

 2. Списъкът от улици да се изпрати на Председателя на Асоциацията по ВиК – Бургас и на ВиК оператора на територията на Община Бургас – „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД за включването му към инвестиционната програма за 2021 година и въпросите в дневния ред на предстоящото общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11006 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

I. Избор на член и зам.-председател на Постоянната комисия по правни въпроси.

1. Избира общинския съветник Анелия Тодорова Иванова за член на Постоянната комисия по правни въпроси.

2. Избира общинския съветник Анелия Тодорова Иванова за зам.-председател на Постоянна комисия по правни въпроси.

II. Избор на член и зам.-председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

1. Освобождава общинския съветник Анелия Тодорова Иванова като член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

2. Избира общинския съветник Жейна Драгомирова Жекова за член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

3. Избира общинския съветник Ивайло Димитров Колев за член и зам.-председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

III. Избор на член на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

1. Избира общинския съветник Жейна Драгомирова Жекова за член на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

IV. Избор на член на Постоянната комисия по бюджет и финанси.

 1. Освобождава общинския съветник Ивайло Димитров Колев като член на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
 2. Избира общинския съветник Жейна Драгомирова Жекова за член на Постоянната комисия по бюджет и финанси.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11024 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

РЕШЕНИЕ:

1. Обявява конкурс за избор на обществен посредник, съгласно чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община.

2. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Бургас да обяви публично чрез електронните и печатни медии конкурс за избор на обществен посредник на територията на Бургаска община.

3. Избира 7 общински съветници: Евелина Василева Михалева, Стоян Демирев Грозев, Станимир Димитров Апостолов, Христо Пламенов Панайотов, Шерафет Асан Мехмед, Бенчо Георгиев Бенчев и Иво Георгиев Баев за членове на комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община.

4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията, с оглед кратките срокове за провеждане на конкурсната процедура, предвидени в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11048 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

РЕШЕНИЕ:

1. Определя Йорданка Бенова-Ананиева, Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ за представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД, ЕИК 102274111, което ще се проведе на 09.02.2021 г., от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 26.02.2021 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

            2. Оправомощава представителя в извънредното общо събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: „Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството“  – „ЗА“;

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11062 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията  

РЕШЕНИЕ:

I. Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 19.02.2021 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на 05.03.2021 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

II. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Дава съгласие да бъде открит публично оповестен конкурс, чрез Електронната платформа за продажба на имоти, именно: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.724, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п. к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 16 303 (шестнадесет хиляди триста и три) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 724, квартал 5, парцел XIX, при съседи: 07079.663.725; 07079.663.720; 07079.663.723; 07079.663.722; 07079.663.740, при спазване разпоредбите на чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1 (обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020 г.).
            Конкурсът да се открие със следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер на 849 200 (осемстотин четиридесет и девет хиляди и двеста) лева без вкл. ДДС

2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договора.

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по- малко от 80 души, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

4. Размер на инвестицията - не по-малко от 10 000 000 (десет милиона) лева.

5. Минимална плътност на застрояване – 40 % (четиридесет процента).

6. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача:

- да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

- да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;

- да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора;

- да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок;

- да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;

- да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

- да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;

- прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и на Общински съвет – Бургас;

- да се предвиди клауза, при прехвърляне правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общински съвет – Бургас и Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, същият да се прекратява;

- да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок и др.);

- да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

- да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията - „ЗА“.

По т.2 от дневния ред: Дава съгласие да бъде открит публично оповестен конкурс, чрез Електронната платформа за продажба на имоти, именно: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.722, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п. к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 22887 (двадесет и две хиляди осемстотин осемдесет и седем) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 722, квартал 5, парцел XVIII, при съседи: 07079.663.724; 07079.663.720; 07079.663.723; 07079.663.721; 07079.663.740, при спазване разпоредбите на чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба с работници и служители съгласно Приложение № 1 (обн. ДВ, бр.40 от 5 май 2020 г.),
            Конкурсът да се открие със следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер на 1 192 300 (един милион, сто деветдесет и две хиляди и триста) лева без вкл. ДДС.

2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора.

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба - не по- малко от 60 души, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

4. Размер на инвестицията - не по-малко от 5 000000 лв. (пет милиона ) лева

5. Минимална плътност на застрояване – 40 % (четиридесет процента).

6. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача:

- да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

- да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;

- да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора;

- да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок;

- да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;

- да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

- да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;

- прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и на Общински съвет – Бургас;

- да се предвиди клауза, при прехвърляне правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общински съвет – Бургас и Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, същият да се прекратява;

- да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок и др.);

- да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места - за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

- да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията - „ЗА“.

По т. 3 от дневния ред: Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок до 1 (една) година помещения в Административна сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Крайезерна“ 155, а именно:

- Зона за рекреация – 30 лв./час без вкл. ДДС

- Аула – 30 лв./час без вкл. ДДС.

- Конферентна зала – 30 лв./час без вкл. ДДС

- Зона за спорт – 25 лв./час без вкл. ДДС

-  „ЗА“

По т.4 от дневния ред: Разни – съобразно интересите на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11081 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за избор на управители на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, „Бургасбус“ ЕОД, „Бургаски пазари“ ЕООД, „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД, „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД, съгласно проведени конкурси 

РЕШЕНИЕ:

1. ИЗБИРА ПЕТКО ДРАГНЕВ за управител на „БУРГАСБУС” ЕООД – гр. Бургас, за срок от 3 (три) години, считано от 12.02.2021г. и определя месечно възнаграждение, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас, за което да се сключи договор за възлагане на управлението по реда на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

2. ИЗБИРА ДОНКА ХРИСТОВА за управител на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ” ЕООД – гр. Бургас, за срок от 6 (шест) месеца, считано от 12.02.2021г. и определя месечно възнаграждение, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас, за което да се сключи договор за възлагане на управлението по реда на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

3.  ИЗБИРА НЕЛИ БОЙЧЕВА за управител на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ – БУРГАС” ЕООД – гр. Бургас, за срок от 3 (три) години, считано от 12.02.2021г.  и определя месечно възнаграждение, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас, за което да се сключи договор за възлагане на управлението по реда на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

4. ИЗБИРА ДАНИЕЛА ИВАНОВА-АЛЕКСИЕВА за управител на „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС” ЕООД – гр. Бургас, за срок от 3 (три) години, считано от 12.02.2021г. и определя месечно възнаграждение, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас, за което да се сключи договор за възлагане на управлението по реда на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.
        5. Управлението на „Благоустройствени строежи“ ЕООД да се извършва за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от 12.02.2021 г. от досегашния управител ИВАН АПОСТОЛОВ до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия за срок  за което да се сключи анекс към договора.
           6.  Кметът на Община Бургас да сключи договори за възлагане управлението на:

 •  „Бургасбус“ ЕООД с г-н Петко Драгнев;
 • „Бургаски пазари“ ЕООД с г-жа Донка Христова;
 • „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД с г-жа Нели Бойчева;
 • „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД с г-жа Даниела Иванова-Алексиева, съгласно утвърдения образец №2 към приложение №1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11003 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Удостояване с отличие на Община Бургас                              

РЕШЕНИЕ:

Удостоява с „Почетна значка на Община Бургас“ Антон Спасов.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11034 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет-Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020г. заседание (Протокол№15)              

РЕШЕНИЕ:

       Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т.2 от решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 год. заседание (Протокол  №15), както следва:
          В т.2, на ред 3 (отгоре надолу) вместо: „П. А. Колев да се изпише „П. А. Стоянов“.
          Решението остава непроменено в останалата си част.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10782 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на паркинг между бл. 71 и бл. 15 в ж.к. „Славейков“

РЕШЕНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11026 Питане от Васил Иванов Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Недобра осветеност на алеите в Морската градина и велоалеята от Бургас до кв. Сарафово

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11023 Питане от Георги Спасов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул. „Христо Ботев“, в с. Братово

--------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11020 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Уличната мрежа на кв. „Сарафово“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11019 Питане от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов – общински съветници от ПП ДБГ, относно: Безплатно паркиране на лични автомобили на общински служители в рамките на „Синя зона“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11009 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Реконструкция на бул. „Демокрация“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11008 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП  БСП, относно: Предприети мерки за преодоляване на водната криза

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11004 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт и асфалтиране на ул. „Шейново“, ул. "Никола Вапцаров" и ул. „Атанас Манчев“ в гр. Българово

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10966 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на паркинг и ремонт на тротоарна настилка в к-с „Зорница“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10948 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Цялостна реконструкция на ул. „Македония“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10939 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Провеждане на разяснителна кампания  за поставянето на ваксини срещу COVID19

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10905 Питане от Стоян Коларов – общински съвет от ПП БСП, относно: Размера на събраните средства за 2020 година от завишаване стойностите на коефициента за екологична категория на леките автомобили и резултата от въвеждането на тази промяна

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА