ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №17 ОТ ДАТА 01.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 07.12.2020 - 16:30

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 17

 

от проведеното на 01.12.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. ОбС 08-00-10883 Заявление от Живко Господинов – зам.-председател на Общински съвет – Бургас и Христо Панайотов – председател на група общински съветници от ПП БСП за свикване на извънредно заседание на Общински съвет – Бургас във връзка с изслушване на представители на Министерство на околната среда, и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на ВиК – Бургас ЕАД

 

  1. ОбС 08-00-10886 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Камено-Бургас“  (СНЦ „МИГ Камено- Бургас“) по „Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“ на ПРСР 2014 – 2020 г.

--------------------------------------------------------------------------------

 

  1. ОбС 08-00-10883 Заявление от Живко Господинов – зам.-председател на Общински съвет – Бургас и Христо Панайотов – председател на група общински съветници от ПП БСП за свикване на извънредно заседание на Общински съвет – Бургас във връзка с изслушване на представители на Министерство на околната среда, и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на ВиК – Бургас ЕАД

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

  1. ОбС 08-00-10886 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Камено-Бургас“  (СНЦ „МИГ Камено- Бургас“) по „Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“ на ПРСР 2014 – 2020 г.

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Общински съвет – Бургас определя за свой представител в общото събрание на МИГ Камено-Бургас Калояна Живкова Петкова.
  2. Общински съвет Бургас дава съгласие да бъде осигурен в бюджета на МИГ Камено-Бургас за 2021 г. финансов ресурс в размер на 3 000 (три хиляди) лева за съфинансиране на проект на МИГ Камено-Бургас по Процедура BG06RDNP001-19.476, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Посочената сума се предоставя на СНЦ „МИГ Камено-Бургас“ по сметката на сдружението до момента на одобрение на проектното предложение, а в случай на неодобрение сдружението връща сумата на община Бургас.

  1. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, с цел своевременно свикване общото събрание на МИГ, вписване на промените в управлението и подаване в срок на предложението за финансиране.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас:

ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА