ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 24.11.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 30.11.2020 - 15:58

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 16

 

от проведеното на 24.11.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на община Бургас и одобряване на допълнителни средства за обезпечаване на противоепидемичните мерки до края на 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10792 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10793 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10794 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10763 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10797 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т. 24, Протокол №26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т. 28, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т. 13, протокол №7/26.01.2016 г.; по т. 3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т. 6, Протокол №26/25.04.2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-10818 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година 

 

 1. ОбС 08-00-10795 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г.

 

 1.  ОбС 08-00-10781 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Кандидатстване на Община Бургас с интегрирано проектно предложение: „Интегриран проект за осигуряване на социално – икономическа  интеграция на уязвими групи в Община Бургас“  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-10809 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, извършване на ремонтни дейности и изграждане на достъпна среда в читалище „Възраждане-1927” – кв. Рудник, гр. Бургас“ за финансиране по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” 

 

 1. ОбС 08-00-10810 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Детски кът Бургас“ по процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

 1. ОбС 08-00-10803 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен Екофонд по Инвестиционна програма за климата за насърчаване използването на електромобили 

 

 1. ОбС 08-00-10791 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 1. ОбС 08-00-10772 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПУР за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас, което ще се осъществи от локално платно успоредно на главен път I-6 „Бургас-София“ през съществуващ селскостопански, горски, ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.660 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас – София“ за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас-София“ за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10827 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на изискване към оградите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ

 

 1. ОбС 08-00-10773 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предприемане на действия по преобразуване чрез вливане на „Медицински център ІІІ – Бургас“ ЕООД в „Диагностично – консултативен център II Бургас„ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-10790 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Откриване на социална приемна за информиране, консултиране и осъществяване на социални услуги за хора с увреждания 

 

 1. ОбС 08-00-10824 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Структурни промени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10825 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение на Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол №6) в раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“ 

 

 1. ОбС 08-00-10813 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ ІІ-610, УПИ ХVIII-626, УПИ ХIХ-627 и УПИ ХХ-628, всички в кв. 100 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-10814 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящи се в местност „Мочурът“, землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-10820 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща 203,75/815 кв.м. идеални части от УПИ Х, кв.1 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-10821 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вход 6, етаж 1, апартамент 2, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-10823 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV-325,326 в кв. 30 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.3227 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-10816 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-16 и в УПИ IX-16 в кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ с идентификатор 07079.832.339 и 07079.832.340 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите 

 

 1. ОбС 08-00-10817 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-84, 162 в кв. 10 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.329 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-10819 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІІ, в квартал 10 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-10812 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи УПИ II и УПИ IX в кв.12 по влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ на с. Димчево, Община Бургас, образувани от бивш УПИ II в кв. 11 по плана на населеното място

 

 1.  ОбС 08-00-10815 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на ползване върху земеделска земя-общинска собственост, находяща се в землище с. Миролюбово, община Бургас, за устройване на постоянен пчелин 

 

 1. ОбС 08-00-10822 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на ползване върху земеделска земя-общинска собственост, находяща се в землище гр. Българово, община Бургас, за устройване на постоянен пчелин

 

 1. ОбС 08-00-10753 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода от 01.02.2020 г. до 31.07.2020 г.

 

 1.  ОбС 08-00-10796 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-10798 Докладна записка от Георги Кузманов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-10766 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – А. И. М. за детето А. Д. С. 

 

 1. ОбС 08-00-10779 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-10826      Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на двора на Детска градина „Звездица“ (филиал), с адрес: гр. Бургас, ул. „Лермонтов“ №9 

 

 1. ОбС 08-00-10661 Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Васил Иванов, Павел Маринов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Саниране на сградата на Културния дом в с. Равнец, асфалтиране, отводняване и ремонт на ул. „Марица”

 

 1. ОбС 08-00-10662      Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Васил Иванов, Павел Маринов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2021 г. за ремонт и асфалтиране на ул. „Втора”, ул. „Пета” и ул. „Двадесета” в с. Брястовец, както и за изграждане на спортно игрище

 

 1. ОбС 08-00-10647 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Предприемане на мерки за намаляване на шума от преминаващите автомобили в кв. Крайморие – местност Пода

 

 1. ОбС 08-00-10654 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обозначаване на вход-изход на паркингите с необходимите указателни табели в к-с „Славейков“

 

 1. ОбС 08-00-10670 Питане от Георги Дракалиев – председател на ПКОСОПД, относно: Размера на постъпленията от разпореждане с общинска собственост за деветмесечието на 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10699  Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет, относно: Извършена резитба на дървета в к-с „Славейков“ и по бул. „Демокрация“

 

 1. ОбС 08-00-10752 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Възможност за изплащане на еднократна финансова помощ на служителите от „първа линия“

 

 1. ОбС 08-00-10758 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-10764 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Общински жилища 

 

 1. ОбС 08-00-10765 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пейки пред Младежкия дом в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-10778 Питане от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Предоставяне на безвъзмездна психологична подкрепа на бургаските лекари и здравни работници

 

 1. ОбС 08-00-10780  Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на автобусен заслон на ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“

 

 1.  ОбС 08-00-10805 Питане от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на кръгови кръстовища при входа на комплекс „Меден рудник“ и нова обслужваща улица 

 

 1. ОбС 08-00-10806 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Спортно игрище в кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-10808 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на улично осветление на улиците „Морски изгрев“ и „Ангел Димитров“  до к-с „Аквамарин“

--------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за дейностите, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на община Бургас и одобряване на допълнителни средства за обезпечаване на противоепидемичните мерки до края на 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Одобрява допълнителни разходи в размер до 50 000 лв. собствени бюджетни средства, за осигуряване на защитно облекло, лични предпазни средства  за ограничаване разпространението на COVID – 19;
 2. Финансовият ресурс по т.1 да бъде осигурен от дейност 128 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“ – Фонд "Мостово финансиране и съфинансиране на проекти", §1020 „Разходи за външни услуги“;
 3. Одобрява финансови средства в размер на 30 000 лв. да бъдат предоставени като трансфер на „УМБАЛ – Бургас“ АД за закупуване на кислородни концентратори;
 4. Одобрява финансов ресурс в размер на 5400 лв., с който да бъде закупен за „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД 12-канален електрокардиограф и 2 148 лв. за закупуване на обзавеждане за Приемно отделение – триажен център на „УМБАЛ Бургас“ АД;
 5.  Финансовият ресурс по т. 3 и т. 4 да бъде осигурен от постъпили целеви дарения.
 6. Одобрява финансови средства в размер на 30 000 лв. за закупуване на 5 концентратора за кислород за „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД и стационарна кислородна инсталация за „УМБАЛ – Бургас“ АД.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10792 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

§1. Изменя заглавието на наредбата, като същото придобива следното съдържание: 

„Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас“. 

§2.  Чл. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„Наредбата урежда условията и реда за платено и безплатно паркиране и контрол на достъпа в определени зони на територията на Община Бургас, както и издаването на електронни стикери и карти.“

§3. В чл.2, ал.1, след израза: „ при паркиране“ се добавя и израза: „и достъп чрез боларди“. 

§4. Разпоредбата на чл.3 ал.1, се изменя и допълва и придобива следното съдържание:

„Общинският съвет определя зони за платено и безплатно паркиране на МПС, от категориите М, М1, М2, N1, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост, с граници съгласно Приложение 1 „Синя зона“, Приложение 2,  „Зелена зона“ и Приложение 3 „Зона боларди“.“

§5. В чл.3 ал.2 и ал.3 думата „Такса“ се заменя с думата „Цена“ .

§6. В чл.4 създава нова ал.2, със следният текст: „Зона с въведен контролиран достъп, чрез „болард се обозначава с неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за достъп на МПС в зоната, времевата рамка в която участъка работи за съответната зона, начина ѝ на ползване, размера на цената за достъп, престой и паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки, прилагани съгласно ЗДвП. На табелата е поставено изображение на болард.

            §7. Чл.5, ал. 1 се изменя, допълва и придобива следното съдържание:Общинският съвет определя размера на цените, които се заплащат за паркиране и достъп до зона боларди.“

            § 8. Чл.7 ал.2. се изменя, допълва и придобива следното съдържание: 

„Служебен абонамент“ с непрекъснат достъп за паркиране, независимо от режима на действие на съответната зона се допуска за лечебни заведения по чл. 2, ал.1 от Закона за лечебните заведения, както и за места за настаняване Клас А, съгласно чл.3 ал.2, т.1, б. „а“ от Закона за туризма, след заплащане на предвидената цена“.

§ 9. Допълва заглавието на РАЗДЕЛ IV със следния израз: „.. и достъп в зона „боларди„ и същото придобива следното съдържание: „Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес и достъп в зона „боларди““.

§ 10. Създава нови членове в раздел IV, както следва:

Чл. 15а. На територията на Община Бургас се създават зони за контролиран достъп на МПС, чрез боларди, със забрана за престой и паркиране в посочен часови интервал.

 Чл.15б. (1) Забранява се престоя и паркирането на МПС в зоните с контролиран достъп, чрез боларди.

(2) Достъп до зона, контролирана чрез боларди се допуска всеки ден, в часовете от 06:00 до 10:00 часа.

(3) Извън определения часови интервал достъп се допуска за автомобили на живущи по постоянен адрес, собственици и/или наематели на гаражи и/или паркоместа в сгради или имоти, в рамките на 30 минути.

 Чл.15в. Контролът по спазването на режима за достъп в зона „боларди“   се осъществява от упълномощени от кмета на Община Бургас длъжностни лица, съгласно чл.171 от ЗДвП.

Чл.15г. (1) На МПС, спряло за престой или паркиране в нарушение на чл.15б се налага принудителна мярка „преместване на МПС в отсъствието на водача“.

(2) На МПС, спряло за престой или паркиране в нарушение на чл.15в се съставя неприсъствен фиш съгласно чл.186, ал.3 от ЗДвП.

§ 11. Създава Приложение 3 „Зона боларди“ към чл.15а със следното съдържание:

„„Подзона 1“

С граници:

 1. ул. „Възраждане“ в частта между ул. „Шипка“ и ул. „Богориди“;
 2. ул. „Софроний“ в частта между ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Богориди“;
 3. от пресечката на ул. „Александровска“ с бул. “Иван Вазов“ - цялата;
 4. пешеходна алея след паркинг „Северен плаж“ до Бургаски солници;
 5. ул. „П. Яворов“ – в частта от №6 до ул. „Богориди“;
 6. пресечката на ул. „24-ти черноморски пехотен полк“ с пешеходна алея до детска градина „Златна рибка;
 7. пресечката на бул. „Демокрация“ с алеята от „Приморски парк“,  водеща към „Духтевата къща“;

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

§12. Настоящата наредба влиза в сила от 01.01.2021 година.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10793 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас

 

§ 1. В чл.22, ал. 1, т.1 се правят следните изменени и допълнения:

 1. буква „б“ се изменя и придобива следното съдържание: „местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища“
 2. в буква „г“ след израза: „други целеви разходи, се добавя израза: „включително за местни дейности.“

§2.  В чл. 23, ал. 1 след израза: „тези дейности“ се добавя израза: „за сметка на централния бюджет, както и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които провеждат съответните области на политики.“

§3. Чл.29, ал.2  се изменя и придобива следната редакция: „Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет, съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба.

§4.  Раздел I от Приложение № 1  към чл. 29, ал. 2 и чл. 44, ал.4 от  Наредбата, се изменя и допълва като придобива следното съдържание:

 

I. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

 

 1. Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност.
 2. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.
 3. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му в един ежедневник, на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Обявата съдържа датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за  общински бюджет.
 4.  Кметът на общината и Председателят на общинския съвет отправят писмени покани за участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.
 5. Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.
 6. Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди датата на провеждане на публичното обсъждане.
 7. За постъпилите предложения по т. 7 и предложенията, направени по време на  публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му  на заседание на общинския съвет.
 8. Проектът за общински бюджет се публикува  на интернет страницата на общината.
 9. Заседанието на общинския съвет за разглеждане на проекта на бюджета се провежда не по-рано от 10-десет работни дни след входирането му в деловодството на съвета.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10794 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обществено обсъждане от местната общност на проекти, за финансирането на които предстои Общината да поеме дългосрочен или краткосрочен дълг.

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

 

РАЗДЕЛ I

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

Чл.2. (1) Провеждането на обществени обсъждания за поемането на дългосрочен дълг от Община Бургас се извършва след изпълнение условията на чл. 14 от Закона за Общинския дълг и изтичане на сроковете за оповестяване датата на провеждането му.

(2) Към проекта, предложен за общественото обсъждане се прилагат предложенията и становищата на местната общност, постъпили в срока за оповестяване.

Чл.3 Поемането на краткосрочен дълг от Община Бургас се извършва при спазване на условията на чл. 5 от Закона за Общинския дълг.

            Чл.4. Общественото обсъждане за поемане на дълг трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на проекта от Общинския съвет.

Чл.5. В общественото обсъждане за поемане на дълг могат да участват представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации, обществеността и заинтересовани физически и юридически лица.

РАЗДЕЛ II.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

Чл.6. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез поемане от Общината на дълг чрез Покана за обсъждане, отправена до местната общност.

(2) Поканата за обсъждане по предходната алинея се публикува в един ежедневник, на интернет-страницата на Община Бургас и в местни средства за масово осведомяване най-малко седем дни преди насроченото обсъждане.

(3) Поканата за обсъждане по алинея 1 на този член трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането, място за свободен достъп до материалите по проекта, както и време за обществен достъп до документацията и при необходимост лица за контакти.

(4) Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на общината.

(5) За провеждане на конкретно обсъждане от местната общност кметът назначава със заповед докладчик за обсъждането и лице което да изготви протокол на обсъждането.

(6) Обсъждането се открива с експозе от упълномощения от кмета докладчик, който и ръководи срещата по общественото обсъждане, съдържащо описание на идеята на проекта, доказателства за обществената му значимост, икономически параметри на проекта, предлаган начин на финансиране, параметри на предлаганото финансиране. Докладчикът може да покани на обсъждането лица - експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност;

(7) След експозето по предходната алинея, докладчикът дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта.

(8) Докладчикът и експертите записват всички въпроси след което отговарят на лицата, поставили въпросите.

(9) За протичането на обсъждането се води протокол от определеното лице в заповедта на кмета по алинея 5 от настоящия член.

(10) Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и се налага да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, кметът преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново обществено обсъждане по реда на тази наредба. По негова преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от общественото обсъждане.

(11) Протоколът от общественото обсъждане на дълга е неразделна част от предложението на кмета по чл.13 от Закона за общинския дълг.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 15 ал. 3 от Закона за Общински дълг, /ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 1.06.2005/ и отменя Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас, приета с Решение по т. 11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет Бургас и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета по т. 11 от протокол № 5 от 24. 01.2008 г.

Настоящата наредба е приета с Решение по т. 4/ Протокол № 16 от 24.11.2020 г. на Общински съвет Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10763 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас:

 

Параграф единствен:  В Приложение № 6 от ТАРИФА на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, в Раздел ІV ОП „Транспорт“, в т.2 се създава нова точка 4.1 със следното съдържание:

 

 

4.1

Цена на 1 брой карта за паркиране съгласно чл. 16 от Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас

вкл. ДДС

6 лева

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10797 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т. 24, Протокол №26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т. 28, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т. 13, протокол №7/26.01.2016 г.; по т. 3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т. 6, Протокол №26/25.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.6, Протокол №26/25.04.2017 г., като следва:

 

§1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 1. С този правилник се определят условията, редът и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас, за реализиране на културни проекти на територията на Община Бургас, които не са включени в Културния календар на общината и се реализират от организации и артисти на свободна практика от Община Бургас или от друго населено място в страната, при условие, че последните, при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на Община Бургас.

 

§2. В чл. 4, т. 2 и т. 3 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбите придобиват следното съдържание:

„Чл. 4, т. 2. Организатор, който е културна организация, по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата или индивидуален артист на свободна практика, развиващ културна дейност в Бургас или от друго населено място в страната, при условие че последните, при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на Община Бургас.

„Чл. 4, т. 3. Организаторът участва в реализирането на проекта с не по-малко от 20% от стойността му. В тази стойност  влизат задължително и очакваните приходи, получени от продажбата на билети, като част от общия бюджет за съответното събитие по проекта, който организаторът подава до експертната комисия.

 

§3. В чл. 7. се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 7. Размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 80% от общата му стойност, съобразено с бюджета на Община Бургас за съответната година.".

 

§4. В чл. 10., ал. 2 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 10., ал. 2 Документите за кандидатстване се подават по електронен път и включват:“

 

§5. В чл. 10., ал. 2 се добавя нова т. 8, със следното съдържание:

„Чл. 10., ал. 2, т.8  Кандидатите, изрично посочват в документацията, желанието си да представят лично проекта си пред комисията в деня на заседанието по оценка.“

 

§6. В чл. 11. се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

Чл. 11. Заявлението и документите за кандидатстване се подават през електронна система на сайта на Общински съвет – Бургас.

 

§7. В чл. 12. се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 12. Сесиите за приемане на проекти се осъществяват, както следва:

1. Сесия 1 – период за подаване на документи – до 45 дни, считано от първия работен ден на календарната година. Срок за разглеждане на предложенията –  до 10 март. Срок за изпълнение на проектите – до 31 август.

2. Сесия 2 - период за подаване на документи – до 45 дни, считано от първия работен ден на месец май. Срок за разглеждане на предложенията – до 10 юли. Срок за изпълнение на проектите – до 30 ноември.“

 

§8. В чл. 16 се добавя нова т. 5, със следното съдържание:

„Чл. 16, т.5. взима решение на първото си заседание за допускане на кандидатите, заявили лично представяне на проекта си пред комисията в деня на оценяването. Експертната комисия изработва вътрешни правила за работа, в които се регламентират условията за представянето на проектите.

 

§9. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 19. В срок от 7 дни от заседанието, комисията представя на Кмета на Община Бургас или на упълномощено от него лице, протокола с класирането на проектните предложения за утвърждаване.“

 

§10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 20. В срок до 10 дена след обявяване на резултатите всеки кандидат може да се запознае с таблицата за оценка на своето проектно предложение и/или становището на комисията по своето проектно предложение.

 

§11. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 21. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на електронната страница на Община Бургас и на Общински съвет – Бургас.“

 

§12. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 22.  В срок до 20 дни след обявяването на резултатите, Кметът на Община Бургас или упълномощено от него лице, сключва договори с организациите или артистите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране по програмата.“

 

§13. В чл. 26. се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 26. Община Бургас превежда по сметката на одобрените кандидати 70% от одобрената за финансиране сума до 20 дни след подписване на договорите за финансиране. Останалите 30%  от одобрената за финансиране сума се превежда в срок от 20 дни след успешното приключване на проекта и одобрени финансов и съдържателен отчети от постоянната експертна комисия.“ 

 

Преходните и заключителните разпоредби

 

§14. Разпоредбата на чл. 11 влиза в сила от 01.05.2021 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 1. ОбС 08-00-10818 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Променя разходната част на Бюджет 2020 г. за държавно делегирани дейности съгласно Приложение № 1, както следва:

1. Намалява:

    • Детска ясла № 1 , дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“,  §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ -  с 8 196 лева;
 • Детска ясла № 3 и счетоводство ясли, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“,  §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ -  с 22 000 лева;
    • Детска ясла № 5 , дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“,  §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ -  с  22 000 лева;
    • Собствен бюджет – Капиталова програма - §5100-§5500 с 1 992 лева.

2. Увеличава:

  • Детска млечна кухня, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“  с 52 196 лева;
  • Собствен бюджет – дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §1015 „Материали“ – с 1 992 лева.

II. Променя приходната част на Бюджет за 2020 година за общински дейности, съгласно Приложение №4, както следва:

1.Увеличава §6102 „Трансфери между бюджети - предоставени трансфери     /-/“ - ОД на МВР - звено за охрана  с  /-/ 15 000 лева

III. Променя разходната част на Бюджет 2020 - общинска отговорност и дофинансиране, съгласно Приложение № 3 както следва:

 1. Намалява Собствен бюджет
  • Дейност 122 „Общинска администрация“ – Общински здравен фонд, §4214 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“  с 23 000 лева; §1030„Текущ ремонт“ с 44 418 лева;
 • Дейност 128 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“- Фонд "Мостово финансиране и съфинансиране на проекти", §1020 „Разходи за външни услуги“ с 383 145 лева.;
 • Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – дофинансиране – Маломерни паралелки, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 34 000 лева.;
 • Дейност 369 „Други дейности за младежта“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 95 000 лева;
 • Дейност 389 „Други дейности по образованието“ , §1020 „Разходи за външни услуги“ със 127 000 лева;
 • Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1020„Разходи за външни услуги“ -  с 18 000 лева. Променя Приложение № 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта през 2020 г.“, одобрено с решението на Общински съвет за приемане на Бюджета за 2020 г. на община Бургас, като намалява средствата по т. 2 „Средства за участие на атлети с интелектуални затруднения в Световните летни игри - Спешъл Олимпикс 2020“ с 2 000 лева и средствата по т. 10 „Финансово подпомагане участието на състезатели на международни състезания от ранга на Световни, Европейски и Балкански шампионати“ с 3 000 лева;
 • Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ - §4500 „ „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ - Сдружение "Параспорт"  с 4 250 лева; Сдружение "Дружество за младежка и социална политика"  с 6 375 лева;
 • Капиталова програма - §5100-§5500 със 108 727 лева.

2. Увеличава:

2.1 Собствен бюджет:

 • Дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“, §02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извън трудови правоотношения“, §05-00„Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ и §10-00 „Издръжка“ с 24 000 лева;
 • Дейност 389 „Други дейности по образованието“, §1030 „Текущ ремонт“ със 191 168 лева и §1015 „Материали“ с 65 722 лева;
 • Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – дофинансиране, §02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 23 000 лева;
 • Дейност 604 „Осветление на улици и площади“, §1020 „Разходи за външни услуги“ с 20 000 лева
 • Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §1030 „Текущ ремонт“ с 9 423 лева;
 • Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1020- с 5 000 лева.

Променя Приложение № 13.5 „Спортен календар на Община Бургас за 2020 г.“, одобрено с решението на Общински съвет за приемане на Бюджета за 2020 г. на Община Бургас, като увеличава средствата по т.6 „Международен турнир по художествена гимнастика  по ФИГ“ с 5 000 лева;

 • Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ - Сдружение "Онкоболни и приятели"  със 17 770 лева;

2.2.  Второстепенни разпоредители с бюджет:

 • Английска езикова гимназия - Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – дофинансиране, §1030 „Текущ ремонт“  със  120 000 лева;
 • СУ „Добри Чинтулов“ - Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – дофинансиране, §1030 „Текущ ремонт“  със  25 832 лева;
 • Домашен социален патронаж – Дейност 524  „Домашен социален патронаж“, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“  с 47 000 лева. За времето на усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 одобрява допълнителен капацитет - брой потребители на Домашен социален патронаж – до 50 човека повече;
 • ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ - Дейност 759 „Други дейности по културата“; §1020 „Разходи за външни услуги“ със 159 000 лева;
 • ОП „Общински имоти” - Дейност 898 „Други дейности по икономиката“; §1030 „Текущ ремонт“  със  121 000 лева.

Възстановените средствата в размер от 36 000 лв. от събитията, включени в спортния календар на Община Бургас, които няма да се проведат през 2020 г.

 

 • Международен турнир по хандбал – 10 000 лв.
 • Международен шахматен турнир, купа Бургас – 5 000 лв.
 • Шосеен пробег за Никулден – 4 000 лв.
 • Рали шампионат, писта Бургас – 13 000 лв.
 • Международен турнир по футбол за съдии – 2 000 лв.
 • Турнир по спортни танци „Купа Нефтохимик – 78“ – 2 000 лв.

 

се разпределят по следния начин:

 

 • Дофинансиране на турнир „Жулиета Шишманова“ – 10 000 лв.
 • Подпомагане на  ДЮШ „Черноморец“ град Бургас – 10 000 лв.
 • Финансиране на волейболният клуб „Нефтохимик 2010“ – 16 000 лв.

 

IV. Одобрява поименния актуализиран списък на обекти в Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г. съгласно Приложение № 2, в т.ч.: намаление на бюджетните средства със 110 719 лева и компенсирани промени между обекти, финансирани със средствата от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година. Новото разпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година е както следва:

 • Обект №2840 „Изграждане на довеждаща инфраструктура в индустриална зона гр. Българово“ – 110 900 лева
 • Обект №2653 „Изграждане обслужваща улица и паркинг кв.31 и кв.31а ж.к. Бр. Миладинови“ – 233 428 лева
 • Обект №2668 „Основен ремонт улица „Ортото“ Меден рудник“ – 425 678 лева
 • Обект №2680 „Паркинг бл.415 кв. Меден рудник“ – 398 862 лева
 • Обект №2681 „Улица с водопровод в зона Пети километър“- 137 174 лева
 • Обект №2665 „Рехабилитация ул. Транспортна“ – 551 858 лeва     

 

 1. Одобрява поименния списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи за 2020 г., които да бъдат заложени в бюджета за 2021 г. съгласно Приложение № 5
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид необходимостта от предприемане на незабавни действия за успешно приключване на бюджетната година.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10795 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2020 г. до 31.10.2020 г.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1.  ОбС 08-00-10781 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Кандидатстване на Община Бургас с интегрирано проектно предложение: „Интегриран проект за осигуряване на социално – икономическа  интеграция на уязвими групи в Община Бургас“  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 

РЕШЕНИЕ:

 

             1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение  “Интегриран проект за осигуряване на социално - икономическа  интеграция на уязвими групи в Община Бургас“, по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

 

            2. Одобрява  споразумение за сътрудничество с основно училище „Найден Геров“; средно училище „Петко Росен“; основно училище „Христо Ботев“; детска градина „Делфин“ и  сдружение „Равновесие“, партньори по проекта.

 

3. Приема Актуализиране на общински план за интеграция на ромите и на други лица в неравностойно положение за периода 2015-2020 г.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10809 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, извършване на ремонтни дейности и изграждане на достъпна среда в читалище „Възраждане-1927” – кв. Рудник, гр. Бургас“ за финансиране по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства по Проект „Красива България” за бюджет 2021 г. по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, с проектно предложение с работно наименование: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, извършване на ремонтни дейности и изграждане на достъпна среда в читалище „Възраждане”- кв. Рудник, гр. Бургас“

2. Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури съфинансиране по проекта в размер до 118 000 лв. през 2021 г.

3. След изпълнение на планираните строително-ремонтни дейности, предназначението на целевия обект да не се променя за срок от минимум 5 години.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10810 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Детски кът Бургас“ по процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение  „Детски кът Бургас“ по процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10803 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен Екофонд по Инвестиционна програма за климата за насърчаване използването на електромобили 

РЕШЕНИЕ:

 

 

 1. Общински съвет Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен ЕкоФонд по Инвестиционна програма за климата за насърчаване използването на електромобили, за закупуване на две електрически превозни средства, категория L7e за нуждите на Общината.
 2. Общински съвет Бургас дава съгласие при одобряване на проекта да бъде осигурено собственото финансиране от бюджета на Общината за 2021 г. в размер до 59 600 лв. (петдесет и девет хиляди и шестстотин лева).

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10791 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие за сключване на допълнително споразумение за увеличение срока на договора до 31.12.2021 г. по Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за отпуснатата допълнително безвъзмездна финансова помощ на Община Бургас в размер на 266 537, 02 лв. (двеста шестдесет и шест хиляди петстотин тридесет и седем лева и 02 ст.).
 2. Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде Запис на заповед с падеж:  150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административен договор BG05M9OP001-2.004-0001-C01 без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура чрез подбор на процедура BG05M9OP001-2.004 - „Услуги за ранно детско развитие” размер на авансовото плащане по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ Проект BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, процедура BG05M9OP001-2.004 - „Услуги за ранно детско развитие”, на стойност 131 638, 85 (сто тридесет и една хиляди шестстотин тридесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки) лева, съгласно приложения образец.
 3. На основание чл.60, ал.1 допуска предварително изпълнение на решенията с цел своевременно подписване на допълнително споразумение за увеличаване срока на административния договор, съответно да не се прекъсна предоставянето на услугата, което е безспорно от обществен интерес.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10772 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП-ПУР за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас, което ще се осъществи от локално платно успоредно на главен път I-6 „Бургас-София“ през съществуващ селскостопански, горски, ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.660 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас – София“ за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас-София“ за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПУР за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас, което ще се осъществи от локално платно успоредно на главен път I-6 „Бургас-София“ през съществуващ селскостопански, горски, ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.660 по КК на гр. Бургас – общинска частна собственост.

Съгласието е валидно за срок от 5 години.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас-София“ за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 „Бургас-София“ за транспортно обслужване на УПИ I-28, II-13, III-12, IV-14 и IX-14 в местност „Вълчи връх“, землището на гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатори 07079.2.2446, 07079.2.673, 07079.2.672 07079.2.674 и 07079.2.2444 по КК на гр. Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 1. ОбС 08-00-10827 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на изискване към оградите на урегулирани поземлени имоти по реда на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 48, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас определя следните изисквания към оградите за имоти, находящи се в територията на населените места, попадащи в ивицата с широчина 100 м, измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове:

Забранява строителството на плътни огради за имоти, находящи се в територията на населените места, попадащи в ивицата с широчина 100 м , измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове.

В описаната територия се допуска строителство на ажурни огради с височина до 2,20 м като плътната част (цокъл) е с максимална височина до 60 см, а след нея по височина се монтират прозирни / ажурни пана с височина до 160 см.

Определените правила не се отнасят за територии на пристанища и територии в устройствена зона СМФ.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 1. ОбС 08-00-10773 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предприемане на действия по преобразуване чрез вливане на „Медицински център ІІІ – Бургас“ ЕООД в „Диагностично – консултативен център II Бургас„ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие, да се предприемат необходимите действия по извършване на преобразуване чрез вливане по реда на Търговския закон на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІІ – БУРГАС“ ЕООД ЕИК 000055303 –Преобразуващо се дружество, в „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС„ ЕООД ЕИК 102100783– Приемащо дружество.

2. Назначава за общ проверител на Договора за преобразуване Г. Дочев, регистриран одитор в регистъра под №0016/1991г., съобразно условията на чл.262л, ал.2 от Търговския закон, който да състави общ доклад за проверката по отношение на двете дружества - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІІ – БУРГАС“ ЕООД ЕИК 000055303 и „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС„ ЕООД ЕИК 10210078.

3. Дава съгласие да бъде подписан Договор за преобразуване чрез вливане на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІІ – БУРГАС“ ЕООД ЕИК 000055303 в „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС„ ЕООД ЕИК 102100783 по форма и съдържание, съобразно изискванията на чл.262е и чл.262ж във връзка с чл.263т, ал.2 от Търговския закон, съгласно приложения проект, неразделна част от настоящото решение.

4. Задължава управителите на Приемащото и Преобразуващото се дружества, да предоставят за обявяване на Договора за преобразуване чрез вливане в Търговския регистър към Агенция по вписванията, по партидите на Преобразуващото се и Приемащо дружество съгласно чл.262к, ал.1 от Търговския закон.

5. Задължава управителите на двете дружества да уведомят ТД на НАП – Бургас  за предстоящото преобразуване чрез вливане на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІІ – БУРГАС“ ЕООД ЕИК 000055303 в „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС„ ЕООД ЕИК 102100783, съобразно изискванията на чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и КЗК по реда на чл.26, ал.1 и ал.1 от Закона за защита на конкуренцията.

6. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решенията, с цел своевременно предприемане на действия за изпълнение на взетите решения, съответно вписването им в Търговския регистър и изтичането на предвидените законови срокове.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10790 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Откриване на социална приемна за информиране, консултиране и осъществяване на социални услуги за хора с увреждания 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие помещението, разположено в подлез „Опера“, с административен адрес Бургас, бул. „Христо Ботев“ да се обособи за Социална приемна за информиране, консултиране и осъществяване на социални услуги за хора с увреждания.
 2. Приемната да се използва, както от съответната структура на Община Бургас, така и от съответните структури на Държавната агенция социално подпомагане предоставящи тези услуги.
 3. Одобрява средства в размер до 9 000 от собствените бюджетни средства в направление „Социални дейности“ при Община Бургас за подобряване достъпността на средата откъм пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ чрез ремонт на изградените рампи.
 4. Предложените мерки безспорно касаят осигуряване достъпа до социални услуги на хората с увреждания от община Бургас, поради което следва да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10824 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Структурни промени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Считано от 1.01.2021 година закрива звено „Обединено счетоводство за социални дейности“ – местна отговорност в структурата на Община Бургас – функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“;
 2. Трудовите правоотношения с работещите в звеното да бъдат уредени, като бъдат прехвърлени по чл. 123 от Кодекса на труда, към съответните социалните услуги, съобразно предложеното разпределение:
 • Минко Коев – ЦСРИ за хора със зрителни увреждания                  0.25 бр.
 • Снежана Мешкова – Център за обществена подкрепа                     0.5  бр.
 • Алла Стойкова – ЦНСТ за деца с увреждания                                  0.5  бр.
 • Росица Димова – ЦНСТ за деца с увреждания 2 (Меден рудник) 0.5   бр.
 • Мария Стойчевска /в майчинство/със заместник Кремена Бъркачева

    ЦНСМ за деца с увреждания 5                                                           1 бр.

 • Марияна Радева – касиер – Домашен социален патронаж              0.5 бр.
 • Нели Минчева – касиер – Дом стари хора                                         0.5 бр.
 1. Имуществото, заведено по счетоводните регистри на „Обединено счетоводство за социални дейности“, се предава и става собственост на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10825 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение на Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол №6) в раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“ 

РЕШЕНИЕ:

 

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета от Общински съвет – Бургас с решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание (Протокол №6), в раздел VI „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“, с нова точка – поземлен имот, частна собственост, включен в обхвата на ПУП-ПУР на ПЗ „Север“, одобрен с Решение №8/15.12.2006 г. на Общински съвет – Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.603.215 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 204 кв. м.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10813 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ ІІ-610, УПИ ХVIII-626, УПИ ХIХ-627 и УПИ ХХ-628, всички в кв. 100 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

РЕШЕНИЕ:

 

I. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. на Община Бургас, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6), в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нови имоти, както следва:

- УПИ II-610, кв. 100 с площ 314  кв.м по плана на кв. Долно Езерово,          гр. Бургас,  актуван с Акт №9461/09.11.2020г. за частна общинска собственост;

- УПИ ХVIII-626, кв. 100 с площ 363 кв.м по плана на кв. Долно Езерово,    гр. Бургас, актуван с Акт №9462/09.11.2020г. за частна общинска собственост;

- УПИ ХIХ-627, кв. 100 с площ 332 кв.м по плана на кв. Долно Езерово,      гр. Бургас, актуван с Акт №9463/09.11.2020г. за частна общинска собственост;

- УПИ ХХ-628, кв. 100 с площ 302 кв.м по плана на кв. Долно Езерово,        гр. Бургас, актуван с Акт №9464/09.11.2020г. за частна общинска собственост;

II. Да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижими имоти, представляващи:

1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II-610, кв. 100 с площ      314  кв.м, при граници: север – улица, изток - УПИ III, юг - УПИ ХVIII и УПИ ХIХ, запад - УПИ I, отреден "за жилищно строителство", по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.610, с площ       314 кв.м, при съседи: 07079.825.609, 07079.825.627, 07079.825.626, 07079.825.649, 07079.825.611 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9461/09.11.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 12 560 лв(двадесет хиляди петстотин и шестдесет лева), без ДДС.

2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХVIII-626, кв. 100 с площ 363 кв.м, при граници: север - УПИ II и III, изток – ХVI, юг – улица, запад - УПИ ХIХ, отреден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово,       гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.626, с площ 363  кв.м, при съседи: 07079.825.627, 07079.825.625, 07079.825.649, 07079.825.611, 07079.825.610 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9462/09.11.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 15 250 лв (петнадесет хиляди двеста и петдесет лева), без ДДС.

3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХIХ-627, кв. 100 с площ 332 кв.м, при граници: север - УПИ I и УПИ I,; изток – ХVIII, юг – улица, запад - УПИ ХХ, отреден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово,  гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.627, с площ 333 кв.м, при съседи: 07079.825.628, 07079.825.626, 07079.825.649, 07079.825.610, 07079.825.609 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9463/09.11.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13 940 лв(тринадесет хиляди деветстотин и четиридесет лева), без ДДС.

4. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХХ-628, кв. 100 с площ   302 кв.м, при граници: север - УПИ I, изток - УПИ ХIХ, юг – улица, запад – улица, отреден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.628, с площ 302 кв.м, при съседи: 07079.825.627, 07079.825.649, 07079.825.609 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9464/09.11.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена           12 680 лв(дванадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева), без ДДС.

Приложение: АЧОС №9461/09.11.2020г., АЧОС №9462/09.11.2020г.,  АЧОС №9463/09.11.2020г., АЧОС №9464/09.11.2020г.  Скици №№486/15.10.2020г., 502/15.10.2020г., 503/15.10.2020г.,   504/15.10.2020г.,  от действащ ПУП-ПРЗ за имотите, Скици от СГКК №№ 15-74443-30.01.2019г., 15-74492-30.01.2019г., 15-74495-30.01.2019г., 15-74497-30.01.2019г.; Градоустройствени анализи; Пазарни оценки, Удостоверения за данъчна оценка.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10814 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящи се в местност „Мочурът“, землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет-Бургас с Протокол № 6, в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурсс поземлен имот с идентификатор 07079.13.1935 по КККР на гр. Бургас, местност „Мочурът“ с площ 198 кв. метра. актуван с Акт № 8576/10.11.2016 г. за частна общинска собственост.

2. Да се извърши продажбата на неурегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.13.1935 по КККР на гр. Бургас, местност „Мочурът“, с площ 198 кв. метра, съответстващ на поземлен имот № 507772 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници по КК: 07079.13.1934, 07079.13.1937, 07079.13.636 и 07079.13.641, актуван с Акт № 8576/ 10.11.2016 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 7 180 (седем хиляди сто и осемдесет)  лева.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10820 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща 203,75/815 кв.м. идеални части от УПИ Х, кв.1 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС 

РЕШЕНИЕ:

 

                                                                                                                                                Да се продаде на Д. М. Ж., М. Я. Д. и М. Я. Ж. недвижим имот, актуван с Акт № 4496/05.02.2007 г. за частна общинска собственост, представляващ 1/4 идеална част, равняваща се на 203,75/815 (двеста и три цяло седемдесет и пет стотни от осемстотин и петнадесет) кв.м.  идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) Х (десет римско), отреден за жилищно строителство, целият с площ 815 (осемстотин и петнадесет) кв.м., в кв.1 (едно) по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, при граници: североизток - УПИ ІХ, югоизток – улица „Бриз“, югозапад-УПИ ХІ и северозапад-край на регулацията, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.830.39 (нула седем нула седем девет точка осем три нула точка три девет), с площ 815 (осемстотин и петнадесет) кв.м., при съседи: имоти с идентификатори 07079.830.38, 07079.830.203, 07079.830.40,  07079.30.230,  07079.30.1073  и 07079.30.966 по одобрена КК на гр. Бургас, при квоти, съобразно наследствените им права на собственост по отношение на изградената в имота сграда с идентификатор 07079.501.39.1 по КК на гр. Бургас,  за сумата от 19 550 (деветнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10821 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57, вход 6, етаж 1, апартамент 2, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в раздел ІІ, т.1 „Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“ с общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 6, ет. 1, ап. 2, със застроена площ 41,30 кв.м, с прилежащо избено помещение № 41, с площ 2,70 кв.м, ведно с 1,009 % идеални части от общите части на сградата (4,63 кв.м) и от правото на строеж върху общинска земя, актувано с Акт №9450/15.10.2020 г. за частна общинска собственост.

2. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9450/15.10.2020г. за частна общинска собственост., представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57, вх. 6, ет. 1, ап. 2, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

3. Да се продаде на А. И. Ч. общинско жилище, актувано с Акт №9450/15.10.2020 г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 57 (петдесет и седем), вход 6 (шест), етаж 1 (едно), апартамент 2 (две), със застроена площ 41,30 (четиридесет и едно цяло и тридесет стотни) кв.м, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, с прилежащо избено помещение № 41 (четиридесет и едно) с площ 2,70 (две цяло и седемдесет стотни) кв.м, ведно с 1,009 % (едно цяло и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4,63 (четири цяло и шестдесет и три стотни) кв.м и с право на строеж върху общинска земя, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.97.1.180 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка девет седем точка едно точка едно осем нула) по КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.620.97.1.179, 07079.620.97.1.177; под обекта: 07079.620.97.1.409, 07079.620.97.1.410; над обекта: 07079.620.97.1.184, за сумата от 55 400 лв. (петдесет и пет хиляди и четиристотин лева).

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10823 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV-325,326 в кв. 30 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.3227 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с нова точка: имот - частна общинска собственост, представляващ 195/858 кв. м. ид. ч. от УПИ IV-325,326 в кв. 30 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответен ПИ с идентификатор 07079.711.3227 по КККР на гр. Бургас, с площ 860 кв. м., актувани с Акт №9440/11.08.2020 г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Л. А. Ж. чрез продажба на общинските 195/858 (сто деветдесет и пет от осемстотин петдесет и осем) кв. м. идеални части от УПИ IV-325,326 (четири римско за имот с планоснимачни номера триста двадесет и пет, триста двадесет и шест) в кв. 30 (тридесет) по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, целият с площ 858 (осемстотин петдесет и осем) кв. м., отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот север - УПИ III-324, изток - край на регулация, юг - УПИ V-328 и УПИ VIII, запад - улица, идентичен на ПИ с идентификатор 07079.711.3227 (нула седем нула седем девет точка седем едно едно точка три две две седем), целият с площ 860 (осемстотин и шестдесет) кв. м. по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 07079.711.328, 07079.711.3230, 07079.17.1336, 07079.711.324, 07079.711.3639 по КККР на гр. Бургас, за които е съставен Акт №9440/11.08.2020 г. за частна общинска собственост, за сумата 6 020,00 лева (шест хиляди и двадесет), без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10816 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-16 и в УПИ IX-16 в кв. 4 по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ с идентификатор 07079.832.339 и 07079.832.340 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите 

РЕШЕНИЕ:

 

        1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение по т. 3 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижими имоти, представляващи:

       - 47/967 кв.м ид. ч. от УПИ IV-16 в кв. 4 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 967 кв.м, отразен в КК на гр. Бургас като ПИ с идентификатор 07079.832.339 и площ 968 кв. м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9213/11.07.2019 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с №28, том 33, Вх. рег.№ 10836 от 26.08.2019 г.;

       - 20/940 кв.м. идеални части от УПИ IX-16 в кв. 4 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 940 кв.м, отразен в КК на гр. Бургас като ПИ с идентификатор 07079.832.340 и площ 940 кв. м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9214/11.07.2019 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с №18, том 33, Вх. рег.№ 10839 от 26.08.2019 г.;

        2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и П. И. У. чрез продажба на общинските идеални части в следните недвижими имоти:

        -47/967 (четиридесет и седем от деветстотин шестдесет и седем) кв.м ид.ч. от УПИ IV-16 (четири римско, отреден за имот с планоснимачен номер шестнадесет) в кв.4 (четири) по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136/21.02.1991 г., последно изменен с Решение №39-7/12.08.2014 г. на Общински съвет-Бургас, целият с площ 967 (деветстотин шестдесет и седем) кв.м, с отреждане „за жилищно строителство“, при граници: север – улица и УПИ III-15, изток – край на регулация, юг – УПИ IX-16, запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.339 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка три три девет) и с площ 968 (деветстотин шестдесет и осем) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени на 08.10.2020 г., при съседи: 07079.11.603, 07079.832.340, 07079.832.175, 07079.832.337, 07079.832.338, актувани с Акт за частна общинска собственост №9213/11.07.2020 г., за сумата от 1 640 (хиляда шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС;

         -20/940 (двадесет от деветстотин и четиридесет) кв.м ид.ч. от УПИ IX-16 (девет римско, отреден за имот с планоснимачен номер шестнадесет) в кв. 4 (четири) по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136/21.02.1991 г., последно изменен с Решение №39-7/12.08.2014 г. на Общински съвет-Бургас, целият с площ 940 (деветстотин и четиридесет) кв.м, с отреждане „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ IV-16, изток – край на регулация, юг – УПИ VII-17, запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.340 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка три четири нула) и с площ 940 (деветстотин и четиридесет) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени на 08.10.2020 г., при съседи: 07079.11.603, 07079.832.175, 07079.832.17, 07079.832.339, актувани с Акт за частна общинска собственост №9214/11.07.2020 г., за сумата от 700 (седемстотин) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10817 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-84, 162 в кв. 10 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.329 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 29/1329 кв.м ид. ч. от УПИ I-84, 162 в кв. 10, целият с площ 1329 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.329 и площ 1329 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №1959/21.01.2000 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 283, том 6, Вх. рег.№ 13018 от 21.08.2007 г.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Ж. Н. Я.-Н., Ч. И. Н., К. Н. Г. и Е. Д. Г. чрез продажба на общинските 29/1329 (двадесет и девет от хиляда триста двадесет и девет) кв.м ид.ч. от УПИ I-84, 162 (едно римско, отреден за имот с планоснимачен номер осемдесет и четири, сто шестдесет и две) в кв. 10 (десет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 1329 (хиляда триста двадесет и девет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – улица, изток –УПИ II-83, юг –УПИ V-89,  запад –улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.329 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка три две девет) и с площ 1329 (хиляда триста двадесет и девет) кв.м по КККР на гр. Бургас, последно изменени със Заповед № 18-655-22.01.2018 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, при съседи: 07079.832.89, 07079.832.90, 07079.832.83, 07079.832.175, за сумата от 1010 (хиляда и десет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10819 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІІ, в квартал 10 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение по т.4 от Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3.„Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 23/856 кв.м. идеални части от УПИ ХІІ-157,  целият  с  площ 856 кв. м., в квартал 10 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, съответстващ на 23/856 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 07079.820.531, с площ 856 кв.м. по одобрена КК на гр.Бургас.

 

2.Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и К. М. Х., Г. М. С. и С. Д. С. чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №9449/05.10.2020г. за частна общинска собственост, представляващ 23/856 (двадесет и три от осемстотин петдесет и шест) кв.м. идеални части от УПИ ХІІ-157 (дванадесет римско за имот сто петдесет и седем),  целият  с  площ 856 (осемстотин петдесет и шест) кв.м., в квартал 10 (десет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ ІІ, Изток-УПИ ХІ, Юг - улица и Запад-УПИ ХV, УПИ ХІV и УПИ ХІІІ, съответстващ на 23/856 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 07079.820.531 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка пет три едно), с площ 856 (осемстотин петдесет и шест) кв.м., при съседи: имоти с идентификатори 07079.820.914, 07079.820.530, 07079.820.532, 07079.820.527, 07079.820.528 и 07079.820.529 по одобрена КК на гр. Бургас, при следните квоти: ½, равняваща се на 11,50/23 кв.м. идеални части за К. М. Х. и ½, равняваща се на 11,50/23 кв.м. идеални части за Г. М. С. и С. Д. С., за сума в общ размер 5160 (пет хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10812 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на доброволна делба на недвижими имоти, представляващи УПИ II и УПИ IX в кв.12 по влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ на с. Димчево, Община Бургас, образувани от бивш УПИ II в кв. 11 по плана на населеното място

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас с ЕИК 000056814 и седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, представлявана от Димитър Николов Николов и Църковно настоятелство при храм „Света Троица“ с ЕИК 176981546, със седалище и адрес на управление: с. Димчево, Община Бургас, представлявано от Р. Т. В., в УПИ II-497 и УПИ IX-496 и двата в кв. 11 по плана на с. Димчево, Община Бургас, чрез извършване на доброволна делба при следните условия:

1. Община Бургас получава в дял и става изключителен собственик на УПИ IX-496 в кв. 11, целият с площ 223 кв.м, по ПУП-ПРЗ на с. Димчево, Община Бургас, отреден „За делово и обществено обслужване“, при граници на целия имот: североизток – УПИ II-497, югоизток – УПИ III-112 и УПИ VII-114, югозапад – УПИ I-115, северозапад – улица, отговарящ на ПИ с проектен идентификатор 21141.501.496, с проектна площ 223 кв.м, при съседи: 21141.501.416, 21141.501.115, 21141.501.114, 21141.501.112, 21141.501.497, с пазарна стойност на имота в размер на 4 980 (четири хиляди деветстотин и осемдесет) лева.

            Данъчната оценка на УПИ IX-496 в кв. 11 по плана на с. Димчево, Община Бургас е 488,60 (четиристотин осемдесет и осем лв. и шестдесет ст.) лева.

            2. Църковно настоятелство при храм „Света Троица“ получава в дял и става изключителен собственик на УПИ II-497 в кв. 11, целият с площ 495 кв.м  по ПУП-ПРЗ на с. Димчево, община Бургас, отреден „За делово и обществено обслужване“, при граници на целия имот: североизток – улица, югоизток – УПИ III-112, югозапад – УПИ IX-496, северозапад – улица, отговарящ на ПИ с проектен идентификатор 21141.501.497, с проектна площ 495 кв.м, при съседи:21141.501.416, 21141.501.496, 21141.501.112, 21141.501.428, с пазарна стойност в размер на 11 060 (единадесет хиляди и шестдесет) лева.

            Данъчната оценка на УПИ II-497 в кв. 11 по плана на с. Димчево, Община Бургас е 1 084,60 (хиляда осемдесет и четири лв. и шестдесет ст.) лева.

            Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1.  ОбС 08-00-10815 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на ползване върху земеделска земя-общинска собственост, находяща се в землище с. Миролюбово, община Бургас, за устройване на постоянен пчелин 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се учреди на К. К. Т. възмездно право на ползване върху 400 кв.м. от ПИ с идентификатор 48409.19.2 по КККР на с. Миролюбово, община Бургас, целият с площ 8027 кв. метра, с начин  на трайно ползване: пасище, VIII категория, при граници на целия имот: 48409.20.18, 48409.15.131 и 48409.19.1, представляващи реално обособена част с геодезични координати:

- т.1 ( Y = 653304,879   и   X = 4724540,945 )

- т.2 ( Y = 653321,291   и   X = 4724532,454 )

- т.3 ( Y = 653317,258   и   X = 4724512,987 )

- т.4 ( Y = 653300,366   и   X = 4724515,039 )

за устройване на постоянен пчелин, за срок от 10 години, с годишен наем в размер на 25 лв.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10822 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на ползване върху земеделска земя-общинска собственост, находяща се в землище гр. Българово, община Бургас, за устройване на постоянен пчелин

РЕШЕНИЕ:

 

Да се учреди на С. Б. М. възмездно право на ползване върху 1000 кв.м. от ПИ с идентификатор 07332.30.106 по КККР на гр. Българово, община Бургас, целият с площ 6501 кв. метра, с начин  на трайно ползване: пасище, III категория, при граници на целия имот: 48409.20.18, 48409.15.131, 48409.19.1, представляващи реално обособена част с геодезични координати:

- т.1 ( Y = 653304,879   и   X = 4724540,945 )

- т.2 ( Y = 653321,291   и   X = 4724532,454 )

- т.3 ( Y = 653317,258   и   X = 4724512,987 )

- т.4 ( Y = 653300,366   и   X = 4724515,039 )

за устройване на постоянен пчелин, за срок от 10 години, с цена на годишен наем, в размер на 65 (шестдесет и пет) лв.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10753 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода от 01.02.2020 г. до 31.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява разходите за командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.02.2020 г. – 31.07.2020 г.  в размер на 120 лв., както следва:

1. До гр. София от 25.02.2020 г до 26.02.2020 г. – участие в Общо събрание на НСОРБ

- дневни – 40 лв.

2. До гр. Пловдив от 12.03.2020 до 13.03.2020 г. – участие в Общо събрание на НАПОС – РБ

- дневни – 40 лв.

3. До гр. Велико Търново от 24.07.2020 г до 25.07.2020 г. – участие в заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

- дневни – 40 лв.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1.  ОбС 08-00-10796 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2020 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Определя паричните премии за Национални награди на Община Бургас за 2020 година, както следва:
  1. Национална награда статуетка Златен пегас– за постижения в областта на културата и цялостно литературно творчество  –  1000 лв. (хиляда лева);
  2. Национална награда плакет „Пегас“за поезия, проза и литературна критика700 лв. (седемстотин лева).

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението по т.1.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10798 Докладна записка от Георги Кузманов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 14.12.2020 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на  29.12.2020 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

 

            ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Дава съгласие да бъде  извършена продажбата чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с идентификатор № 07079.605.404, представляващ УПИ ХІХ-762, намиращ се в кв. 44 по плана на ПЗ „Север“ – гр. Бургас, целият с площ 4503 кв. м, с граници: граници: 07079.605.410, 07079.605.409, 07079.605.405, 07079.605.452, 07079.605.425, 07079.605.403 по К.К. на гр. Бургас, при следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер на 323 300лв. (триста двадесет и три хиляди и триста лева) без вкл. ДДС.

            2. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора.

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по-малко от 15 (петнадесет), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

4. Размер на инвестицията – не по-малко от 2 000 000 лв. (два милиона лева) (в инвестицията не се включва стойността на земята).

5. Минимална плътност на застрояване – 40% (четиридесет процента).

6. В договора за продажба да бъдат включени минимум и следните условия към купувача:

            - да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

- да използва изградения обект на 100% за дейността, съгласно предназначението на имота, съгласно ПУП;

- да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 8 месеца от датата на сключване на договора;

- да извърши строителството на имота и да го въведе в експлоатация за предложения срок;

- да осигури предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържа за срок не по- кратък от 5 години;

- да реализира заявения размер на инвестицията в предвидените срокове;

- да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на посочените условия;

- прехвърлянето на правата и задълженията произтичащи от договора за продажба на трето лице да става само след изрично съгласие на Общото събрание на «Индустриален и логистичен парк – Бургас» АД и на Общински съвет – Бургас;

- да се предвиди клауза, при прехвърляне правата по договора на трето лице без съгласие от страна на Общински съвет - Бургас и Общото събрание на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, същият да се прекратява;

            - да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора /за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок и др./;

- да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

- да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията. – „ЗА“

По точка 2 от дневния ред: Дава предварително съгласие да бъде извършена продажба по реда и при условията на чл.22а, ал.9 от Закона за насърчаване на инвестициите, без търг или конкурс на цена по-ниска от пазарната, но не по-ниска от цената, на която имотът е внесен в капитала на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД за Поземлен имот е идентификатор 07079.663.729, представляващ УПИ 1-729, находящ се в кв. 10 по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“, гр. Бургас, с площ 100015 кв. м., с граници: ПИ 07079.663.733, ПИ 07079.663.744, ПИ 07079.663.720, ПИ 07079.663.730, ПИ 07079.663.68 по КККР на гр. Бургас, Промишлена зона „Юг-Запад“ с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект Съгласието по настоящата точка е валидно за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на решението.

 

По т.3 от дневния ред: Разни. – съобразно интересите на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-10766 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – А. И. М. за детето А. Д. С. 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на професионален приемен родител – А. И. М. еднократно сума от 1 000 (хиляда) лева за детето А. Д. С.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10779 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 

 1. С. С. Д. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 2. Ф. С. Б. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 3. Г. Д. Ф. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 4. Д. Н. А. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални и здравни нужди.
 5. Н. М. Д. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 6. И. Щ. С. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 7. Т. В. С. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни здравни нужди.
 8. Т. К. Д. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 9. М. С. Г. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни здравни нужди.
 10. С. Д. С. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни здравни нужди.
 11. М. Р. Щ. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 12. Н. Д. М. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 13. Д. К. И. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 14. С. К. Ш. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 15. Н. С. Б. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 16. Д. К. В. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 17. А. М. М. еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 18. Т. С. Г. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 19. Р. Х. И. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 20. С. Г. В. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10826      Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на двора на Детска градина „Звездица“ (филиал), с адрес: гр. Бургас, ул. „Лермонтов“ №9 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Община Бургас да заложи средства за основен ремонт на двора на Детска градина „Звездица“ (филиал), с адрес: гр. Бургас, ул. „Лермонтов“ №9, в размер на 122 000.00 лв. (сто двадесет и две хиляди лв.) от капиталовата програма за 2021.

2. Необходимите финансови средства да бъдат осигурени от бюджета на Община Бургас, капиталова програма 2021 г.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10661 Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Васил Иванов, Павел Маринов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Саниране на сградата на Културния дом в с. Равнец, асфалтиране, отводняване и ремонт на ул. „Марица”

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Община Бургас да предприеме действия по саниране на сградата на Културния дом в с. Равнец.
 2. Община Бургас да предприеме действия за асфалтиране, отводняване и ремонт на ул. „Марица”.
 3. Средствата за саниране на сградата на Културния дом и асфалтиране, отводняване и ремонт на ул. „Марица” да бъдат заложени в Бюджет 2021  на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10662      Докладна записка от Живко Господинов, Георги Спасов, Васил Иванов, Павел Маринов и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2021 г. за ремонт и асфалтиране на ул. „Втора”, ул. „Пета” и ул. „Двадесета” в с. Брястовец, както и за изграждане на спортно игрище

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10647 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Предприемане на мерки за намаляване на шума от преминаващите автомобили в кв. Крайморие – местност Пода

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на кмета на община Бургас да предприеме необходимите действия, съвместно с Агенция пътна инфраструктура, за извършване на реално обследване на кв. Крайморие – местност Пода, чрез измерване, изчисление и модернизиране на шумовите нива от автомобилния трафик, както и изготвяне на адекватно техническо решение за ограничаване на шумовото натоварване на територията.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10654 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обозначаване на вход-изход на паркингите с необходимите указателни табели в к-с „Славейков“

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10670 Питане от Георги Дракалиев – председател на ПКОСОПД, относно: Размера на постъпленията от разпореждане с общинска собственост за деветмесечието на 2020 г.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10699  Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет, относно: Извършена резитба на дървета в к-с „Славейков“ и по бул. „Демокрация“

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10752 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Възможност за изплащане на еднократна финансова помощ на служителите от „първа линия“

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10758 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10764 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от БСП, относно: Общински жилища 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10765 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Поставяне на пейки пред Младежкия дом в кв. Долно Езерово

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10778 Питане от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Предоставяне на безвъзмездна психологична подкрепа на бургаските лекари и здравни работници

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10780  Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на автобусен заслон на ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1.  ОбС 08-00-10805 Питане от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на кръгови кръстовища при входа на комплекс „Меден рудник“ и нова обслужваща улица 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10806 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Спортно игрище в кв. Сарафово

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10808 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на улично осветление на улиците „Морски изгрев“ и „Ангел Димитров“  до к-с „Аквамарин“

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА