ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №47 ОТ ДАТА 31.01.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 26.01.2023 - 14:44

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.01.2023 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.02.2023 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-13661 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

 

 1. ОбС 08-00-13664 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13650Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Приемане на Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и части от улични платна за строителни площадки на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13667 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Приемане на Програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Бургас 2023-2028

 

 1.  ОбС 08-00-13663 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бургас за периода 2022-2026 година

 

 1. ОбС 08-00-13662 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Одобряване на актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13674 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“,относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Програмния оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г към Министерство на културата по проект „Бургас – вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“ – Договор № РА14 – Р2-2.2.-РД-7/19.10.2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13655 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003 г. за ПНУОВТУЗ от Общински съвет Бургас за завишаване на допустимия Кинт и намаляване на необходимата площ за м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ VII-842 в кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с цел реализиране на нов корпус „Мама и аз“ към МБАЛ „Сърце и мозък“

 

 1. ОбС 08-00-13658 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10 и 07079.13.11  по КК на гр. Бургас в местност „До село“, землището на кв. Банево, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13672 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.619.125 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13654 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:  1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас – извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас – извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас – извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13656 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод Ф 90 за обслужване на имоти в кадастрален район 72151.37 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13657 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация (ИПУП – ПУР) за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр. Бургас, с който се засягат поземлени имоти, общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и „за пасище“; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проекти за: 2.1. Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация (ИПУП – ПУР) за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр. Бургас; 2.2. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КК на гр. Бургас, находящ се във в.з. „Росенец“, гр. Бургас;  3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проекти за:  3.1 Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация (ИПУП – ПУР) за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр. Бургас; 3.2. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КК на гр. Бургас, находящ се във в.з. „Росенец“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13671 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Предоставяне на ОП „Общински имоти“ право на управление върху имот – частна общинска собственост, представляващ „Ремонтна работилница за рибарски лодки“, изградена в УПИ VIII-1367, м. „Рибарско пристанище“, земл. кв. Крайморие, с идентификатор 07079.10.1367.1 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13669 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Предоставяне на част от недвижим имот – общинска собственост на Местна инициативна рибарска група „Бургас – Камено“

 

 1. ОбС 08-00-13679 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – частна общинска собственост, разположени на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, гр. Бургас чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13673 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез продажба на общинските ид. части от УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ, трите в кв.45 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13643 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за включване на предстояща спортна проява в други дейности в спорта през 2023 г.

 

 1.  ОбС 08-00-13676 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Включване на събитие по повод 150 години от гибелта на Васил Левски в културната програма на Община Бургас за 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13627 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проект на решение, посочен в Покана №19-00-615/30.12.2022 г. за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД 

 

 1. ОбС 08-00-13680 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас,относно: Избор на член на Комисията за оценка по чл. 15 от Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13632 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, относно: Избор на председател на комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13649 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Избор на член на Комисия, на основание чл.33а, ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13665 Докладна записка от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Създаване на временна комисия от общински съветници, представители на общинска администрация и представители на браншови организации за изготвяне на задания за изработване на стандарти (специфични изисквания), заложени в Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията  на град Бургас, приета с Решение № 46 от 20.12.2022 год. на Общински  съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13659 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.09.2022 г. – 31.12.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13473 Докладна записка от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България Обединение/ПП „Зелено движение“, относно: Належащи ремонти в „Център за психично здраве Проф. Ив. Темков – Бургас“ ЕООД и недискриминиране на психично болните граждани

 

 1. ОбС 08-00-13637 Докладна записка от Манол Тодоров и Стоян Грозев – общински съветници, относно: Залагане на допълнителни до 10 000 лева, които да бъдат отделно от делегирания годишен бюджет на „Общински приют за безстопанствени кучета“ – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13677 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13608 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Нерегламентирано изхвърляне на земни маси в общински терен в кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-13620 Питане от група общински съветници, относно: Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ „Зора“ и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-13622 Питане от Иво Баев – общински съветник от „Демократична България – Обединение“, относно: Новогодишен концерт

 

 1. ОбС 08-00-13623 Питане от Димо Грудев и Евелина Михалева – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Оказване на помощ и подкрепа на бездомни лица в Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13634 Питане от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонтни дейности по ул. „Шейново“, ул. „Н. Вапцаров“, ул. „Ат. Манчев“, ул. „Обходна“ в гр. Българово

 

 1. ОбС 08-00-13635 Питане от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонт на ул. „Втора“, ул. „Трета“, ул. „Пета“ и ул. „Двадесета“ в село Брястовец

 

 1. ОбС 08-00-13638 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров, относно: Приют за безстопанствени кучета на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13652 Питане от Иван Иванов – общински съветник от  ПП „Средна европейска класа“,относно: Системни нарушения на търговски преместваем обект, намиращ се на територията на кметство Твърдица

 

 1. ОбС 08-00-13653 Питане от Иван Иванов – общински съветник от  ПП „Средна европейска класа“,относно: Финансиране и изграждане на допълнителен корпус към ОУ „Христо Ботев“ кв. Сарафово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13666 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Здравна служба в кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-13668 Питане от Мария Табакова – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Парк на миниатюрите в парк „Св. Троица“, к-с „Славейков“

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас