ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 22.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 15:39

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 33

 

от проведеното на 22.02.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-12512 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Наредба  за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12483 Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на Комисията по чл.8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ)

 

 1. ОбС 08-00-12479 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд  „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12534 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ II в кв. 4А по плана на ж.к. „Зорница“, ПИ с идентификатор 07079.601.237 и 07079.601.199 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството

           

 1. ОбС 08-00-12486 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ ХХ-682, отреден „За парк“, представляващ ПИ с идентификатор  07079.671.682 по КК на гр. Бургас, в местност „Кара баир“, землище ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12488 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас, както следва: 1. В обхват на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас 2. В обхват на устройствена зона 8/Пп – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12487 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на становище и определяне на представител относно промяна на землищна граница между землището на гр. Камено и кв. Долно Езерово, гр. Бургас, представляваща граница между община Бургас и община Камено

 

 1. ОбС 08-00-12533 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на територията на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

 

 1. ОбС 08-00-12485  Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас и тяхното предаване за срока на Договора подписан между Асоциацията по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12480 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12494 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Бургас за 2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12495 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за сключване на договор за наем между „Бургасбус“ ЕООД  и Община Бургас чрез ОП „Транспорт“  

                         

 1. ОбС 08-00-12499 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. р. „Меден рудник” бл. 80, вх. В (3), ет. 3, ап. 47-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12500 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 73/933 кв.м ид. ч. от УПИ V-179 в кв.16, целият с площ 933 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-12501 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общинските 1/27 ид. ч. от СОС с идентификатор 07079.612.246.1.30 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12502 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ I-3, в квартал 16 по ПУП ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-12503 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.305, актувани с Акт №4536/06.03.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-12504 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) І-1633 в кв.100 по плана на ИЦГЧ – гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.609.36, актувани с Акт №8030/05.09.2014г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-12505 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2022/2023 година 

 

 1. ОбС 08-00-12506 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Транспорт“ право на управление върху имот – общинска собственост, представляващ паркинг, изграден в ПИ с идентификатор 07079.820.95 по КККР на гр. Бургас, кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-12497 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 2, по  ПУП-ПУР на гр. Бургас, обособен от ПИ с идентификатор 07079.501.273 по КККР, частна общинска собственост, за изграждане на паркинг

 

 1. ОбС 08-00-12507 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищни  помещения, частна общинска собственост на  Сдружение „Социален център Бургас“, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

 

 1. ОбС 08-00-12515 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на становище за продажба на собствените на Община Бургас ид. части от ПИ с идентификатор 07079.659.567 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12496 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27, подточка 3 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021 г. заседание (Протокол № 28)

 

 1. ОбС 08-00-12498 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21, подточка II от дневния ред на проведеното на 20.12.2021 г., заседание (Протокол № 30)

 

 1. ОбС 08-00-12484 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. септември 2021 г. – м. декември 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12428 Годишен отчет за работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12445 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2021 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12521 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на член на Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12390 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Детайлно замерване на качеството на атмосферния въздух в ЦГЧ 

 

 1. ОбС 08-00-12419 Докладна записка от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Подпомагане на наематели на общински нежилищни имоти и лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне по чл. 56 от ЗУТ, за справяне с икономическите последици, вследствие удължената епидемиологична обстановка 

 

 1. ОбС 08-00-12450 Докладна записка от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България Обединение (ПП „Зелено движение“), относно: Създаване на дигитална платформа за обществени консултации и включване в бюджет 2022 на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12247 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Модернизиране на детска площадка в кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-12253 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Изместване на съществуваща светофарна уредба на бул. „Захари Стоянов“ и поставяне на нов светофар на ул. „Комлушка низина“ 

 

 1. ОбС 08-00-12254 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура във в.з. Бадемите, кв. Черно Море 

 

 1. ОбС 08-00-12265 Докладна записка от Христина Секлемова и Красимир Калудов – общински съветници от ПП СЕК, относно: Възстановяване на пешеходни пътеки, тип „Зебра“, в пресечните точки между ул. „Цариградска“ и ул. „Калоян“ 

 

 1. ОбС 08-00-12329 Искане от Г. П. С.  за опрощаване на дължими държавни вземания

 

 1. ОбС 08-00-12548      Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Даване на съгласие за включване на предстоящи спортни прояви в проекта на Спортния календар на Община Бургас през 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-12405 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП СЕК, относно: Приходи от „Синя зона“, „Зелена зона“ и „Зона с комбиниран режим“ за 2020 г. и 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12437 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на детска площадка в с. Твърдица

 

 1. ОбС 08-00-12442 Питане от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Костадин Андонов и Мария Маркова – общински съветници от ДБГ, относно: Цени за електроенергия заплащани от Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12444 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от ПП БСП, относно: Ремонт на покривна конструкция на детска градина в с. Твърдица

 

 1. ОбС 08-00-12460 Питане от Росен Топкаров – общински съветник от ПП СЕК, относно: Предоставянето на финансови средства от бюджета на Община Бургас за довършване на спортна зала „Арена Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-12468 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Изготвяне и приемане на наредба на основание чл.13а от ЗУТ

 

 1. ОбС 08-00-12469 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Състоянието на подземните скривалища и бомбоубежища в Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12512 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на Наредба  за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд -Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г.).

§1. В Приложение 3, Раздел IV „Административни услуги“, от Тарифата на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас, отменя същесвуващата точка 4 и създава нова точка 4 със следното съдържание: 

 

 1. 4

4. Услуги предоставяни от Дирекция ИСД.

 

1.

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

100,00 лв.

2.

Актуализация на списъка с превозните средства или водачите извършващи дейността от името на регистрираният търговец за своя сметка (вписване или отписване), към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство/водач

10,00 лв.

3.

Отразяване на промени в обстоятелствата в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

100,00 лв.

4.

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

10,00 лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12483 Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на Комисията по чл.8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ)

РЕШЕНИЕ:

 

              Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, както следва:

     Параграф единствен.  В § 1, точка 6 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, се изменя така:

„6. „Семейството” включва:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако учат редовно, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение;

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако учат редовно, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение;

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако учат редовно, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12479 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд  „Култура“ на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

§1. В чл. 20, ал. 1, т. 3, изречение четвърто думата „януари“ се заменя с думата „февруари“.

§2. В чл. 20, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 20, ал. 3 „Документите по чл. 21, ал. 4, т. 2, буква „а“, „г“, „д“ и „е“ и чл. 46, т. 4 се подават и в оригинал в центъра за административно обслужване на Община Бургас“.“

§3. В чл. 22, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 22, ал. 5. В срок от 3 работни дни резултатите от работата на КО се публикуват в Електронна система на фонд „Култура“.

§4. В чл. 23 изразът: „до 15 работни дни“ се заменя с израза: „до 20 работни дни“. 

§5. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 24. Община Бургас превежда по сметките на одобрените кандидати по Направления 1, 3, 4, и 6 - 70%, а по Направление 2 и 5 – 50% от одобрената сума за финансиране на проектите. Остатъкът от определеното финансиране на проектите по съответните направления се превежда след тяхното успешно приключване и одобрен финансов и съдържателен отчет от КО.“

§6. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл. 26. При промяна в датите и мястото на реализация на проекта, настъпила поради непредвидени обстоятелства, изпълнителят подава, не по-късно от 30 дни преди актуализираната дата на събитието, писмено искане до заместник-кмет с ресор „Култура“ за определяне на нов период и място на осъществяване.“

§7. В чл. 30, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения, като разпоредбата придобива следното съдържание:

 „Чл. 30, ал. 2 Кандидат, одобрен за финансиране по Направление 1, 2, 3 и 4, може да участва за финансиране и по Направление 6 в рамките на една календарна година с различно проектно предложение.“

§8. В чл. 46, т. 1, изречение първо, след израза: „идентификационен номер от Електронна система на фонд „Култура““ се добавя изразът: „и регистрационен номер от деловодната система на Община Бургас“.

§9.  „Р А З Д Е Л  V ОТЧЕТНОСТ НА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МОНИТОРИНГ“ се променя и придобива следното съдържание:

„Р А З Д Е Л  VI ОТЧЕТНОСТ НА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МОНИТОРИНГ“

§10. В чл. 6, т. 5 след израза „реализацията на проекта“ се добавя изразът „с изключение на такива, свързани с уреждане на авторски  и сродните им права.“

§11. В чл. 11 след израза „предвидени в този правилник“ се добавя изразът „и договора с изпълнителя.“

§12. В чл. 22 се добавя нова ал. 7 със следното съдържание:

(7) В срок до 5 работни дни от публикуването на резултатите в Електронна система на фонд „Култура“ Изпълнителят коригира бюджета, съгласно препоръките на КО. Актуализираният бюджет в електронен вариант се публикува в системата като прикачен файл в Раздел „Бюджет“. Той става неразделна част от договора на изпълнителя.“

§13. В чл. 62, ал. 1 изречение първо се променя и придобива следното съдържание:

„Финансовият отчет включва отчитането на всички планирани по бюджета на проекта разходи, съгласно одобрения от КО бюджет и договора с изпълнителя“

Преходна разпоредба

 §1 През 2022 г. договорите с одобрените кандидати от Сесия 1 се подписват в двумесечен срок от влизане в сила на решението за приемане бюджета на Община Бургас за 2022 г.

 §2  През 2022 година за събития с период на реализация до 31.05.2022 г. от Сесия 1 по различните направления ще се признават разходи и извършени разплащания, свързани с реализацията на събитието, направени в периода преди подписване на договора, не по-рано от 1.03.2022 г.

§3 През 2022 г. изискването по чл. 62, ал. 3 за представяне на фактури с изписан номер на сключен договор с Община Бургас не се прилага за събития от Сесия 1, с период на реализация до 31 май 2022г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12534 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ II в кв. 4А по плана на ж.к. „Зорница“, ПИ с идентификатор 07079.601.237 и 07079.601.199 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на регионалното развитие и благоустройството

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ дава съгласие да бъде разрешено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ II в кв. 4А по плана на ж.к. „Зорница“, ПИ с идентификатори 07079.601.237 и 07079.601.199 по КК на гр. Бургас, с което се предлага обединяване на двата УПИ, при запазване на отреждането „за здравни нужди“, при съобразяване със съществуващите сгради, изградените площадкови мрежи и наличната подземна техническа инфраструктура, с предвиждане на ново застрояване за нуждите на детската болница, с показатели за застрояване, както следва: Височина над 15м, Плътност до 80%, Кинт до 3,0 и Озеленяване мин.20% и предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да допусне отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за намаляване на  необходимата площ в м2/на легло от 80м2/легло по чл.43, т.3 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ на 75,75м2/легло за нов УПИ I, съгласно изготвеното служебно предложение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12486 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ ХХ-682, отреден „За парк“, представляващ ПИ с идентификатор  07079.671.682 по КК на гр. Бургас, в местност „Кара баир“, землище ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ Общински съвет Бургас, разрешава промяна на предназначението на част от УПИ XX-682 с отреждане „За парк“, в местност Черна гора, землище ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.682 по КК на гр. Бургас, с цел обособяване от УПИ XX-682  на нов УПИ с отреждане „За техническа инфраструктура“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12488 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас, както следва: 1. В обхват на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас 2. В обхват на устройствена зона 8/Пп – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изменение на ОУП на гр. Бургас:

 1. В обхвата на устройствени зони 2/Смф1 и 17/Смф – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с което ПИ с идентификатори 07079.604.80, 07079.604.81, 07079.604.82, 07079.604.83, 07079.604.84 и 07079.604.166, попадащи в квартал 20 по ПУП с устройствени зони на ПЗ „Север“ и частта от ПИ с идентификатор 07079.604.79, граничеща с кв.20, да станат част от устройствена зона 17/Смф, с конкретизирани градоустройствени показатели за застрояване, както следва:  Височина над 15.00м; Плътност до 80%; Кинт до 5,0 и Озеленяване мин. 20%.
 2. В обхват на устройствена зона 8/Пп – част от територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с което ПИ с идентификатори 07079.3.1654 и 07079.3.1655 по КККР на гр. Бургас, идентични с УПИ IX-1654 и УПИ XIII-20, кв.60 по плана на ПЗ „Север, гр. Бургас  да се включат в обхвата на устройствена зона 16/Смф по ОУП на гр. Бургас, с допустими градоустройствени показатели за застрояване, както следва: Височина над 15.00м, Плътност до 60%, Кинт до 4.0  и Озеленяване мин. 20%.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12487 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на становище и определяне на представител относно промяна на землищна граница между землището на гр. Камено и кв. Долно Езерово, гр. Бургас, представляваща граница между община Бургас и община Камено

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Изразява несъгласие с предложението за промяна на землищната граница между землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас и землището на гр. Камено, представляваща и граница между община Бургас и община Камено. 
 2. Определя арх. Петър Статев за представител на Общински съвет – Бургас, за участие в комисия по реда на чл.43, ал.1, т.3 от ЗКИР.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12533 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на територията на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.15, ал.2 от ЗУЧК (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.), Общински съвет Бургас определя периодите и териториите, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи в частта на град Бургас, определена за климатичен морски курорт от национално значение, както следва:
 1. От 18 юни 2022 г. (събота) до 11 септември 2022 г. (неделя) за територията на:
 • кв. „Сарафово“, включително частите от землището в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК и Курортна зона местност „Ъгъла“;
 • кв. „Крайморие“, включително неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК;
 • Приморски парк;
 • Парк „Езеро“;
 • Зона Изток (заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро);

2. От 1 юли 2022 г. (петък) до 31 август 2022 г. (сряда) на територията на: Централна градска част заключена между бул. „Сан Стефано“, бул. „Демокрация“, ул. „Агоп Мелконян“, ул. „Княз Александър Батенберг“, площад „Царица Йоана“, бул. „Иван Вазов“ и ул. „Уилям Гладстон“;

- ж.к. „Възраждане“ - територията заключена между ул. „Уилям Гладстон“, бул. „Сан Стефано“, бул. „Мария Луиза“ и бул. „Иван Вазов“;

- ж.к. “Братя Миладинови“;

- ж.к. „Лазур“;

II. Забраната в определените в т.I, 1 и 2 територии не се отнася за строителството на линейните обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Бургас и държавата.

III. На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и монтажни работи в определените в т.I, 1 и 2 територии и периоди се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

IV. На основание чл.15, ал.2 от ЗУЧК, решението да се публикува на официалната интернет страницата на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12485  Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас и тяхното предаване за срока на Договора подписан между Асоциацията по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие за приемане на инвестициите, описани в приложение: „Опис на инвестициите, публична общинска собственост извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас на територията на Община Бургас за периода  01.01.2021г.- 31.12.2021г.“, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. в размер на 2 415 689,48лв. /два милиона четиристотин и петнадесет хиляди шестстотин осемдесет и девет  лв. и четиридесет и осем ст./, преминаване на същите за стопанисване на активите в Асоциацията по ВиК – Бургас и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение №1 от договора за стопанисване на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12480 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

 

I. Приема за сведение доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2021 г., както следва:

1. „Благоустройствени строежи” ЕООД

2. „Бургасбус” ЕООД

3. „Бургаски пазари” ЕООД

4. „Дезинфекционна станция – Бургас” ЕООД

5. „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД

6. „Чистота” ЕООД

7. „Дентален център – 1 Бургас” ЕООД

8. „Диагностично-консултативен център I – Бургас” ЕООД

9. „Диагностично-консултативен център II – Бургас” ЕООД

10. „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД

11. „Медицински център I – Бургас” ЕООД

12. „Медицински център II – Бургас” ЕООД

13. „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД

14. „Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков – Бургас” ЕООД

15. „Бургасинвест“ ООД

 

II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, поради краткия срок в чл.9, ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, информацията да се предостави на кмета на Община Бургас в срок до 28 февруари.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12494 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Бургас за 2022 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас за 2022г., съгласно Приложение № 1.

            2. Утвърждава цени за продажба на дървесина за 1 (един) пространствен кубичен метър, както следва:

 

КАТЕГОРИИ / СОРТИМЕНТИ

Дървесен вид

Цена на ВС лв.

пл/мᶟ без ДДС

Цена на ВС лв.

пр/мᶟ без ДДС

ИГЛОЛИСТНИ

   

 

ЕДРА

   

 

Трупи  над 30 см.

чб

90

90,00

Трупи 18-29 см.

чб

80

80,00

СРЕДНА

   

 

Трупи 15-17 см.

чб

75

75,00

Обли греди

чб

70

70,00

Технологична дървесина

чб

60

39,00

ДРЕБНА

   

 

Технологична дървесина

чб

60

39,00

ДЪРВА

   

 

Технологична дървесина

чб

60

39,00

ШИРОКОЛИСТНИ

   

 

СРЕДНА

   

 

Технологична дървесина

дб

83

49,80

Технологична дървесина

цр

83

49,80

ДРЕБНА

   

 

Технологична дървесина

дб

83

49,80

Технологична дървесина

цр

83

49,80

ДЪРВА

   

 

Технологична дървесина

дб

83

49,80

Технологична дървесина

цр

83

49,80

Дърва за огрев

дб

80

44,00

Дърва за огрев

цр

80

44,00

Дърва за огрев

мжд, кгбр, ак

75

41,25

Дърва за местно население

дб, цр, други

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12495 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за сключване на договор за наем между „Бургасбус“ ЕООД  и Община Бургас чрез ОП „Транспорт“  

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор за наем между „Бургасбус“ ЕООД ЕИК 812114464, като наемодател и Община Бургас, чрез ОП „Транспорт“ ЕИК 0000568141634, като наемател, за отдаване под наем на 250 кв. метра – част от партерен етаж, представляващ самостоятелен обект, с идентификатор 07079.612.31.1.31 по КККР на гр. Бургас, находящ се в сграда (Транспортна къща), с идентификатор 07079.612.31.1, по КККР, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №106.

 1. Определя месечна наемна цена от 10 лева без ДДС на кв. м.
 2. Определя срок на договора за наем – 3 години.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12499 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. р. „Меден рудник” бл. 80, вх. В (3), ет. 3, ап. 47-десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №8098/27.02.2015г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 80(480), вход В(3), етаж 3, апартамент № 47-десен, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета по т. 11 от дневния ред на проведено на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас, в Раздел ІІ – Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс, точка 1 – Продажба на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, с посочения в т.1 имот.

3. Да се продаде на Д. Т. Т. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 80(480), вход В(3), етаж 3, апартамент № 47-десен, със застроена площ 64,13 кв.м, ведно с 0,968 % ид. части от общите части на сградата (8,21 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение  № 47 с площ 2,32 кв.м, с идентификатор 07079.653.522.3.8 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.522.3.7; под обекта – 07079.653.522.3.5, над обекта –07079.653.522.3.11, за сумата от 72 600 (седемдесет и две хиляди и шестстотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12500 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 73/933 кв.м ид. ч. от УПИ V-179 в кв.16, целият с площ 933 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г. приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с недвижим имот, представляващ  73/933 кв.м ид. ч. от УПИ V-179 в кв. 16, целият с площ 933 кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: североизток - УПИ ІІ-182, УПИ ІІІ-181, УПИ ХV-180; югоизток - улица; югозапад – УПИ VІ-171; запад - УПИ ХІІ-178, УПИ ХІІІ-180, отразен в КККР на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.705.179, целият с площ 934 кв.м, за които има съставен Акт № 9780/08.11.2021г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, А. В. В., с постоянен адрес: гр. Димитровград и Ж. Г. Т., с постоянен адрес: гр. Петрич, чрез продажба на недвижим имот, актуван с Акт №9780/08.11.2021г. за частна общинска собственост, представляващ 73/933 (седемдесет и три от деветстотин тридесет и три) кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) V-179 (пет римско за имот с планоснимачен номер сто седемдесет и девет) в кв. 16 (шестнадесет) по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, целият с площ 933 (деветстотин тридесет и три) кв.м, отреден "за жилищно строителство", при граници на целия имот: североизток – УПИ ІІ-182, УПИ ІІІ-181, УПИ ХV-180; югоизток – улица; югозапад – УПИ VІ-171; запад – УПИ ХІІ-178, УПИ ХІІІ-180, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.179 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно седем девет), целият с площ 934 (деветстотин тридесет и четири) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.171, 07079.705.178, 07079.705.183, 07079.705.182, 07079.705.181, 07079.705.1319, 07079.705.3009, за сумата от 4 800 лв. (четири хиляди и осемстотин лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12501 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общинските 1/27 ид. ч. от СОС с идентификатор 07079.612.246.1.30 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г. приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с недвижим имот, представляващ  1/27 ид. част, равняваща се на 0,61/16,35 кв.м идеални части от самостоятелен обект в сграда – магазин с идентификатор 07079.612.246.1.30 по КККР на гр. Бургас, при съседи: на същия етаж – 07079.612.246.1.29, 07079.612.246.1.34, под обекта – няма; над обекта – 07079.612.246.1.29,07079.612.246.1.35, находящ се в гр. Бургас, ул. "Александровска" №58, партерно ниво, с предназначение: за търговска дейност, със застроена площ 16,35 кв.м, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху земята, актувани с Акт №9819/23.11.2021г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и О. М. Д., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на недвижим имот, актуван с Акт №9819/23.11.2021г. за частна общинска собственост, представляващ 1/27 (една двадесет и седма) ид. част, равняваща се на 0,61/16,35 (нула цяло и шестдесет и една стотни от шестнадесет цяло и тридесет и пет стотни) кв.м идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН с идентификатор 07079.612.246.1.30 (нула седем нула седем девет точка шест едно две точка две четири шест точка едно точка три нула), по КККР на гр. Бургас, при съседи: на същия етаж – 07079.612.246.1.29, 07079.612.246.1.34, под обекта – няма; над обекта – 07079.612.246.1.29,07079.612.246.1.35, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска" №58 (петдесет и осем), партерно ниво, с предназначение: за търговска дейност, със застроена площ 16,35 (шестнадесет цяло и тридесет и пет стотни) кв.м, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху земята, за сумата от 4 610 (четири хиляди шестстотин и десет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12502 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ I-3, в квартал 16 по ПУП ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с решение по т.11 от Протокол №20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3.„Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 97/537 кв. м идеални части от УПИ І-3, целият с площ 537 кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв.16 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, съответстващ на 97/537  кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 23090.501.3, с площ 537 кв. м по КККР на с. Драганово, Община Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. М. Х., с постоянен адрес: с. Драганово, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №9595/08.06.2021г.за частна общинска собственост, представляващ 97/537 (деветдесет и седем от петстотин тридесет и седем) кв. м идеални части от УПИ І-3 (едно римско за имот три), целият с площ 537 (петстотин тридесет и седем) кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв.16 (шестнадесет) по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, при граници на целия имот: Север-улица, Изток – УПИ ІІ, Юг – УПИ ІІІ и Запад- край на регулацията, съответстващ на 97/537 (деветдесет и седем от петстотин тридесет и седем) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 23090.501.3 (две три нула девет нула точка пет нула едно точка три) с площ 537 (петстотин тридесет и седем) кв. м по КККР на с. Драганово, Община Бургас, при съседи, имоти с идентификатори: 23090.501.295, 23090.501.4, 23090.501.353 и 23090.26.3, за сума в размер на 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12503 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.305, актувани с Акт №4536/06.03.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 20) в т. 2 „Продажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, за които има подадени искания“ от раздел ІІ-ри „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, със следния недвижим имот, актуван с Акт №4536/06.03.2007г. за частна общинска собственост, представляващ 101,24/866 (сто и едно цяло и двадесет и четири стотни от осемстотин шестдесет и шест) кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 (три римско за имот планоснимачен номер тридесет и шест) в кв. 7 (седем), целият с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.620.305 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три нула пет), целият с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв.м, при съседи: 07079.620.43, 07079.620.304, 07079.620.53, 07079.620.306.

ІІ. Да се продадат съответните идеални части от недвижим имот, актуван с Акт №4536/06.03.2007г. за частна общинска собственост, представляващи общо 101,24/866 (сто и едно цяло и двадесет и четири стотни от осемстотин шестдесет и шест) кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 (три римско за имот планоснимачен номер тридесет и шест) в кв. 7 (седем), целият с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, при граници: северозапад – УПИ ІІ; североизток – ул. „Шар планина“; югоизток – УПИ ІV-35; югозапад – УПИ ХІІ, отразен в КК на гр. Бургас като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.620.305 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три нула пет), целият с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв.м, при съседи: 07079.620.43, 07079.620.304, 07079.620.53, 07079.620.306, припадащи се към 2 броя самостоятелни обекти на сградата в имота, с идентификатор 07079.620.305.1 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови“, кв. Работнически жилища, блок 2, собственост на физически лица, определени по одобрено ценообразуване (площоразпределение) и въз основа на пазарна оценка, съобразена с предвижданията на действащия ПУП-ПРЗ и при отчитане на потенциала за развитие на имота, както следва:

1. На С. И. С., Г. С. С., П. С. Р. и тримата с постоянен адрес: гр. Бургас, Л. Ц. С. с постоянен адрес: гр. Ловеч и О. Г. С., с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственици на СОС с идентификатор 07079.620.305.1.4 по КККР на гр. Бургас, да се продадат, при квоти съобразно наследствените им права, 8,27 % (осем цяло и двадесет и седем стотни процента) идеални части, равняващи се на 71,62/866 (седемдесет и едно цяло и шестдесет и две стотни от осемстотин шестдесет и шест) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 46 500 лв. (четиридесет и шест хиляди и петстотин лева), без ДДС.

2. На Б. Ц. А., с постоянен адрес: гр. Монтана, като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.305.1.13 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 3,42 % (три цяло четиридесет и две стотни процента) идеални части, равняващи се на 29,62/866 (двадесет и девет цяло и шестдесет и две стотни от осемстотин шестдесет и шест) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 19 200 лв. (деветнадесет хиляди и двеста лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12504 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) І-1633 в кв.100 по плана на ИЦГЧ – гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.609.36, актувани с Акт №8030/05.09.2014г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 20) в т. 2 „Продажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, за които има подадени искания“ от раздел ІІ-ри „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, със следния недвижим имот, актуван с Акт № 8030/05.09.2014г. за частна общинска собственост, представляващ 452,57/982 (четиристотин петдесет и две цяло и петдесет и седем стотни от деветстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от УПИ І-1633 (едно римско за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин тридесет и три) в кв.100 (сто), целият с площ 982 (деветстотин осемдесет и два) кв.м по ПУП-ПРЗ на ИЦГЧ – гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, идентичен на ПИ с идентификатори 07079.609.36 (нула седем нула седем девет точка шест нула девет точка три шест), целият с площ 982 (деветстотин осемдесет и два)  кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.609.35, 07079.609.34, 07079.609.37, 07079.609.38, 07079.609.39 и 07079.609.256.

ІІ. Да се продадат съответните идеални части от недвижим имот, актуван с Акт № 8030/05.09.2014г. за частна общинска собственост, представляващи общо 452,57/982 (четиристотин петдесет и две цяло и петдесет и седем стотни от деветстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) І-1633 (едно римско за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин тридесет и три) в кв.100 (сто), целият с площ 982 (деветстотин осемдесет и два) кв.м по ПУП-ПРЗ на ИЦГЧ - гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – улица „Средна гора“; североизток – УПИ ІХ-1636,1634; югоизток – УПИ Х-1622,1623,1624, УПИ ХІІІ-1625, УПИ ХІV-1626,1627; югозапад – УПИ ХХ-1032, идентичен на ПИ с идентификатори 07079.609.36 (нула седем нула седем девет точка шест нула девет точка три шест), целият с площ 982 (деветстотин осемдесет и два)  кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.609.35, 07079.609.34, 07079.609.37, 07079.609.38, 07079.609.39 и 07079.609.256, припадащи се към 8 броя самостоятелни обекти на сградата в имота, с идентификатор 07079.609.336.1 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Средна гора“ 5-7, собственост на физически лица, определени по одобрено ценообразуване (площоразпределение) и въз основа на пазарна оценка, след приспадане на притежаваното право на строеж, както следва:

1. На С. И. П., с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на обособен обект с идентификатор 07079.609.36.1.5 по КККР на гр. Бургас, да се продадат общо 50,16/982 (петдесет цяло и шестнадесет стотни от деветстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 50 250 лв. (петдесет хиляди двеста и петдесет), без ДДС.

2. На Д. Г. Е., с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на обособен обект с идентификатор 07079.609.36.1.6 по КККР на гр. Бургас, да се продадат общо 57,97/982 (петдесет и седем цяло и деветдесет и седем стотни от деветстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 58 050 лв. (петдесет и осем хиляди и петдесет лева), без ДДС.

3. На П. Я. Б., с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на обособен обект с идентификатор 07079.609.36.1.7 по КККР на гр. Бургас, да се продадат общо 51,70/982 (петдесет и едно цяло и седемдесет стотни от деветстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 51 750 лв. (петдесет и една хиляди седемстотин и петдесет лева), без ДДС.

4. На С. Ч. Н., с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на обособен обект с идентификатор 07079.609.36.1.9 по КККР на гр. Бургас, да се продадат общо 62,62/982 (шестдесет и две цяло и шестдесет и две стотни от деветстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 62 700 лв. (шестдесет и две хиляди и седемстотин лева), без ДДС.

5. На Ю. Г. Б., с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на обособен обект с идентификатор 07079.609.36.1.10 по КККР на гр. Бургас, да се продадат общо 57,12/982 (петдесет и седем цяло и дванадесет стотни от деветстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 57 300 лв. (петдесет и седем хиляди и триста лева), без ДДС.

6. На Б. С. Л., с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на обособен обект с идентификатор 07079.609.36.1.11 по КККР на гр. Бургас, да се продадат общо 56,04/982 (петдесет и шест цяло и нула четири стотни от деветстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 56 100 (петдесет и шест хиляди и сто лева), без ДДС.

7. На С. Н. Н., с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на обособен обект с идентификатор 07079.609.36.1.13 по КККР на гр. Бургас, да се продадат общо 57,05/982 (петдесет и седем цяло и нула пет стотни от деветстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 57 150 лв. (петдесет и седем хиляди сто и петдесет лева), без ДДС.

8. На Т. П. В. и В. В. В., и двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственици на обособен обект с идентификатор 07079.609.36.1.15 по КККР на гр. Бургас, да се продадат, при равни квоти, общо 59,91/982 (петдесет и девет цяло и деветдесет и една стотни от деветстотин осемдесет и два) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12505 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2022/2023 година 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г. приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІV, т. 4 „ПАСИЩА И ЛИВАДИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ“ с недвижими имоти, описани в Приложение №1.
 2. Определя пасищата и ливадите за индивидуално и общо ползване в землищата на територията на община Бургас, включени в годишен план за паша (Приложение №1), неразделна част от настоящите решения и дава съгласие да бъдат предоставени за ползване.
 3. Пасищата и ливадите, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни животни или от образуваните колективни стада.
 4. Пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се отдадат под наем при спазване условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл.98, чл.99 и чл.100 от ППЗСПЗЗ, за срок от 10 (десет) стопански години на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

5. Да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за стопанската 2022/2023г.), останалите след разпределението по т. 4 свободни цели имоти- пасища и ливади, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, на основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.

6. Останалите след провеждане на търга по т. 5 свободни имоти- пасища и ливади да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (за стопанската 2022/2023г.), чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно ред, определен в ППЗСПЗЗ, на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ.

7. Определя годишни наемни цени на общинските пасища и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2022/2023г. и начални тръжни наемни цени, за имотите по т.4, т.5 и т.6 от настоящите решения (Приложение №2), съгласно оценителски доклад, неразделна част от настоящите решения.

8. Приема Правила за ползване на общинските пасища и ливади на територията на общината (Приложение №3), неразделна част от настоящите решения.

9. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на пасищата и ливадите, както следва:

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС:

9.1. Община Бургас предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни животни, земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища и ливади, в състоянието, в което се намира, като осигурява безпрепятственото им използване.

9.2. Общинските пасища и ливади се предоставят на животновъдите за директно подпомагане при кандидатстването им по различните схеми за подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на земеделския производител.

9.3. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища на Община Бургас се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските пасища и ливади от страна на ползвателите и при констатирани нарушения да уведомяват Община Бургас.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:

9.4. Ползвателите се задължават да използват пасищата и ливадите по предназначение, а именно:

- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може да се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели;

- Ливадите се използват за косене;

9.5. Ползвателите да спазват одобрените със заповед №РД09-122/23.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“;

9.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища и ливади с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;

9.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и ливадите;

9.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;

9.9. Да не допускат използване на общинските пасища и ливади, както и на местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;

9.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата;

9.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи;

9.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;

9.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване;

9.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и ливадите, както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир;

9.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;

9.16. Ползвателите на пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем;

9.17. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

10. На основание чл. 60, ал. 1, предложение второ от АПК, допуска предварително изпълнение на решенията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12506 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Транспорт“ право на управление върху имот – общинска собственост, представляващ паркинг, изграден в ПИ с идентификатор 07079.820.95 по КККР на гр. Бургас, кв. Сарафово

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави на ОП „Транспорт“, ЕИК 0000568141634, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №106, представлявано от Андрей Рунчев – директор, правото на управление върху недвижим имот, актуван с Акт №5490/06.04.2009 г. за частна общинска собственост, представляващ паркинг, изграден в ПИ с идентификатор 07079.820.95 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка девет пет), с площ 5601 (пет хиляди и шестстотин и един) кв. м по КК на гр. Бургас, съответстващ на УПИ Х (десет римско) в кв.5 (пет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, за реализиране дейността на общинското дружество.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12497 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 2, по  ПУП-ПУР на гр. Бургас, обособен от ПИ с идентификатор 07079.501.273 по КККР, частна общинска собственост, за изграждане на паркинг

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г. в раздел IV.1. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следния имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ, целият с площ 4787 кв. м в кв. 2 по ПУП-ПУР на гр. Бургас, обособен от ПИ с идентификатор 07079.501.273 по КККР, частна общинска собственост, за изграждане на паркинг.

II. Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на  публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, актуван с Акт № 7698/14.01.2014 г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ (две римско), целият с площ 4787 (четири хиляди седемстотин осемдесет и седем) кв. м, отреден „За буферен паркинг“ в кв. 2 (две) по ПУП-ПУР на гр. Бургас, обособен от ПИ с идентификатор 07079.501.273 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка две седем три) по КККР, за изграждане на паркинг, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 3829,60 (три хиляди осемстотин двадесет и девет  лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12507 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищни  помещения, частна общинска собственост на  Сдружение „Социален център Бургас“, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години на СДРУЖЕНИЕ „СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС“, сдружение с нестопанска цел в обществена полза, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл.420, вх. 8, ет.2, ап. 149, с ЕИК 176222809, представлявано от М. Стоянова – Председател на управителния съвет, недвижим имот, актуван с Акт №235/23.09.1997г. за частна общинска собственост, представляващ обособен обект с идентификатор 07079.619.47.1.282 по КК на гр. Бургас, състоящ се от седем броя канцеларии, санитарен възел с преддверие и коридор с обща застроена площ (ЗП) 142,50 (сто четиридесет и две цяло и петдесет стотни) кв.м, актувани с Акт №235/23.09.1997г. за частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Братя Миладинови“, блок 117 (сто и седемнадесет), разположени на партерния етаж, между вход 10 (десет)  и вход 11 (единадесет), при заплащане на месечен наем в размер на 342 лв. (триста четиридесет и два лева), без ДДС.
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12515 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на становище за продажба на собствените на Община Бургас ид. части от ПИ с идентификатор 07079.659.567 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Изразява несъгласие ПИ с идентификатор 07079.659.567, с площ 1610 кв. м по Кадастралната карта на гр. Бургас, съответен на УПИ I в кв. 5 с площ 1609 кв.м, отреден „за поликлиника“ по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, в режим на съсобственост между Община Бургас и „Черноморски бряг“ ЕАД, да бъде продаден изцяло.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12496 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27, подточка 3 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021 г. заседание (Протокол № 28)

РЕШЕНИЕ:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27, подточка 3 от проведеното на 30.11.2021г. (Протокол № 28) заседание, като в текста на ред трети вместо „със застроена площ 95,75 кв.м“ да се чете „със застроена площ 84,47 кв.м“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12498 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21, подточка II от дневния ред на проведеното на 20.12.2021 г., заседание (Протокол № 30)

РЕШЕНИЕ:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21, подточка II от проведеното на 20.12.2021г. (Протокол № 30) заседание, като в текста на ред първи вместо „К. К. П.“ да се чете: „К. К. П.“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12484 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. септември 2021 г. – м. декември 2021 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12428 Годишен отчет за работата и дейността на обществения посредник на Община Бургас за 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

 

Подкрепя отчета от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12445 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2021 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

ПРИЕМА годишния отчет за 2021 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12521 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на член на Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Избира общинския съветник Боян Диянов Дяков за член на Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12390 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Детайлно замерване на качеството на атмосферния въздух в ЦГЧ 

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12419 Докладна записка от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Подпомагане на наематели на общински нежилищни имоти и лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне по чл. 56 от ЗУТ, за справяне с икономическите последици, вследствие удължената епидемиологична обстановка 

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12450 Докладна записка от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България Обединение (ПП „Зелено движение“), относно: Създаване на дигитална платформа за обществени консултации и включване в бюджет 2022 на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие за създаване на специален раздел на уебсайта на Община Бургас, който да функционира като единна общодостъпна точка-портал за публикуване на информация за и от обществени консултации.

2. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите действия за създаване, пускане в действие и поддръжка на портала за обществени консултации по т.1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12247 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Модернизиране на детска площадка в кв. Сарафово

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Община Бургас да предприеме действие по модернизиране на съоръженията за игри, като изгради нови съвременни такива на детска площадка находяща се в кв. Сарафово, между ул. „Пробуда“ и ул. „Ради Николов“.
 2. Разходите за изпълнение на горното решение да бъдат заложени в Бюджет 2022 на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12253 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Изместване на съществуваща светофарна уредба на бул. „Захари Стоянов“ и поставяне на нов светофар на ул. „Комлушка низина“ 

РЕШЕНИЕ:

 

            Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12254 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура във в.з. Бадемите, кв. Черно Море 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Община Бургас да предприеме действия по изработване на план за улична регулация във в.з. Бадемите.
 2. Средствата за посочените дейности да бъдат заложени в Бюджет 2022 на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12265 Докладна записка от Христина Секлемова и Красимир Калудов – общински съветници от ПП СЕК, относно: Възстановяване на пешеходни пътеки, тип „Зебра“, в пресечните точки между ул. „Цариградска“ и ул. „Калоян“ 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да бъдат възстановени заличените в момента пешеходни пътеки  тип „Зебра“, разположени в пресечните точки между ул. „Цариградска“ и ул. „Калоян“.
 2. Средствата за възстановяване на двете пешеходни пътеки  да бъдат заложени в Бюджет 2022 на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12329 Искане от Г. П. С. за опрощаване на дължими държавни вземания

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя искането от Г. П. С. за опрощаване на дължими държавни вземания.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12548 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Даване на съгласие за включване на предстоящи спортни прояви в проекта на Спортния календар на Община Бургас през 2022 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъдат включени в проекта на Спортния календар на Община Бургас за 2022 г. посочените спортни мероприятия, както следва:
 • Международен турнир по плуване „Sharks Kids Cup“ с финансиране от 3 000 лв.  (три хиляди) лева – 19-20.03.2022 г., организатор ПК „Акулите“.
 • Национален турнир „Освобождение“ по стрелба с пистолет за служители на МВР – с финансиране от 2 000 лв. (две хиляди) лева – м. март 2022 г., с организатор Спортен и футболен клуб „Свети Никола“.

II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12405 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП СЕК, относно: Приходи от „Синя зона“, „Зелена зона“ и „Зона с комбиниран режим“ за 2020 г. и 2021 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12437 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на детска площадка в с. Твърдица

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12442 Питане от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Костадин Андонов и Мария Маркова – общински съветници от ДБГ, относно: Цени за електроенергия заплащани от Община Бургас 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12444 Питане от Живко Господинов и Мадлен Мутафян – общински съветници от ПП БСП, относно: Ремонт на покривна конструкция на детска градина в с. Твърдица

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12460 Питане от Росен Топкаров – общински съветник от ПП СЕК, относно: Предоставянето на финансови средства от бюджета на Община Бургас за довършване на спортна зала „Арена Бургас“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12468 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Изготвяне и приемане на наредба на основание чл.13а от ЗУТ

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12469 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Състоянието на подземните скривалища и бомбоубежища в Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА