Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:36
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МОРСКО ДЕЛО
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Август, 2018 - 15:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:12

Дата на раждане: 13.06.1971 г.

Професия: икономист

Образование: висше - магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Август, 2018 - 12:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Август, 2018 - 12:16
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Опасност от падащи стъкла до ОУ "Княз Борис I"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Август, 2018 - 12:16
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Август, 2018 - 10:36
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, с който ПИ с проектен идентификатор 07332.119.611, част от

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Август, 2018 - 13:46
ПУБЛИКУВАНО НА: 23 Юли, 2018 - 09:49
Категория: Входящи писма

от Н. Т. - председател на Инициативен комитет, относно: Подписка от местна гражданска инициатива "Не на голите на плажа"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2018 - 16:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Август, 2018 - 16:39
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие за продажба на поземлени имоти на инвеститор, подал заявление за издаване на сертификат за Приоритетен инвестиционен обект по реда на Закона за насърчаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Август, 2018 - 16:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Август, 2018 - 16:30
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХIХ-628, в кв. 61 по ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Август, 2018 - 16:30
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Август, 2018 - 16:40
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за определяне отреждането на имот с идентификатор 07079.612.208 по КККР на гр. Бургас, представляващ УПИ ІІ, кв. 123,  по плана на ЦГЧ гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Август, 2018 - 16:40
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Август, 2018 - 14:08
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири- публична общинска собственост на Държавата, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за и

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Август, 2018 - 14:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Август, 2018 - 13:57
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ„Север", гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Август, 2018 - 13:57
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Август, 2018 - 10:16

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Август, 2018 - 10:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 17:01
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 17:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 16:43
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 16:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 16:31
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 16:31
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 16:24
Категория: Докладни записки

от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №2162/08.08.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-1387, кв.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 16:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 14:37
Категория: Докладни записки

от Ивайло Вагенщайн - общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Предоставяне сградата на Летния театър за безвъзмездно ползване от народната певица г-жа М. Андреева

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 14:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:17

Дата на раждане: 17.02.1975 г.

Професия: енергетик

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 14:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 12:21
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управитeли на „ДКЦ I - БУРГАС“ ЕООД и „ДКЦ II - БУРГАС“ ЕООД и продължаване на д

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 12:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 12:12
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Определяне на нови членове в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 12:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 10:19
Категория: Докладни записки

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №2162/08.08.2018 г., относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на тери

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 10:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:16

Дата на раждане: 06.09.1977 г.

Професия: "Управление на хотели и ресторанти", "Туризъм", "Международен бизнес"

Образование: магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 10:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 10:12
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно:  Липса на парапет, преградно съоръжение по ул. "Индустриална"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 10:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 10:06
Категория: Докладни записки

от Живко Табаков - общински съветник от ДГБ, относно: Създаване на временна комисия за изработване на Проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на об

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 10:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:58
Категория: Входящи писма

от П. Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Промени в разписанията на линии №7, 7А и 8

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Август, 2018 - 11:09
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 47202.501.1040 и 47202.501.1041 по КК на с. Маринка, с който при условията на чл.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:50
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:26
Категория: КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:10
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:07
Категория: Действащи правилници, Наредби и правилници

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 6 Март, 2017 - 15:59
Категория: Архив на правилници, Наредби и правилници

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:05
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:04
Категория: Действащи нормативни актове, Наредби и правилници

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:04
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:02
Категория: Архив на нормативни актове, Наредби и правилници

Приета с Решение №46 по Протокол №12 от 18.09.08г. на Общински Съвет – гр. Бургас, изменена и допълнена: с решение на Общински съвет – Бургас  по т. 2 от  Протокол № 29/17 и 18.12.2009 г., изм. с Решение №1750/01.11.2016 г. по адм.д.№1436/2016 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2018 - 09:02
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.