ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 26.03.2024 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 26.03.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 26.03.2024 год. (вторник)  от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 26.03.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 45, ал.1 и чл. 46, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, свиквам ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.03.2024 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.03.2024 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находящ се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 26.03.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.