ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОСТАВЯНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 31.03.2020 г., Протокол № 8, т. 7 (вх. № 08-00-9886)  от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ