ПРИЕМАНЕ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 27.10.2022 г., Протокол № 43, т. 3 (вх. № 08-00-13301) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ