Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.06.2022 г., Протокол № 39, т. 1 (вх. № 08-00-12891) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ