ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 20.12.2021 г., Протокол № 30, т. 5 (вх. № 08-00-12290) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ