ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.09.2021 г., Протокол № 25, т. 5 (вх. № 08-00-11893) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ