ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ"

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г., Протокол № 20, т. 6 (вх. № 08-00-11154) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ