НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 24.11.2020 г., Протокол № 16, т. 4 (вх. № 08-00-10794) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ