ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.07.2020 г., Протокол № 12, т. 10 (вх. № 08-00-10392) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.