ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ЮНИ 2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 01.06.2022 - 12:32
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 17.06.2022 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пет., 27.05.2022 - 16:40
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 17.05.2022 - 13:41
СЪДЪРЖАНИЕ
На 17.05.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЯРА И НАДЕЖДА - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 20.04.2022 - 16:12
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.13 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 15.02.2022г. (Протокол № 32) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

Гергана Чанакова на Ср., 20.04.2022 - 16:09
Одобрил: ЙОРДАНКА БЕНОВА- АНАНИЕВА ЗАМ.-КМЕТ ОЗСДМП ПРИ ОБЩИНА БУРГАС В изпълнение на решение по т.33 от заседание на Общински съвет-Бургас, проведено на 07.04.2022г. (Протокол № 36) ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС...