ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №20 ОТ ДАТА 23.02.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 02.03.2021 - 17:12

Image removed.

                      

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 20

 

от проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-11162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11161 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11163 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11147 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11160 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

 

 1.  ОбС 08-00-11154 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ приет с решение на Общински съвет – Бургас по т. 27.2, Протокол №6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол №8/23.02.2016 г.; по т.1, Протокол №25/28.03.2017 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11165 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г.; по т.3, Протокол №55/26.03.2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11164 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване частична промяна в структурата на общинска администрация, намаляване числеността на персонала и средствата за работна заплата от общинския бюджет за 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-11094 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-председател на ПКБФ и Георги Митев – председател на ПКООСЗХ, общински съветници от ПП СДС, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие въведените в страната противоепидемични мерки, във връзка с COVID-19

 

 1. ОбС 08-00-11119 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите от наводнението в с. Димчево

 

 1. ОбС 08-00-11176 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година 

 

 1. ОбС 08-00-11158 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни средства за сектор здравеопазване 

 

 1. ОбС 08-00-11143 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни средства за детски площадки и междублокови пространства

 

 1. ОбС 08-00-11148 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на парк и спортен комплекс в ж.к. „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-11169 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО),  относно: Предоставяне на допълнителни средства за еднократно финансово стимулиране на родители

 

 1. ОбС 08-00-11170 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Включване на тържествено събитие  в културния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11156 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Проектиране и изграждане на бюст-паметник на големия български писател Иван Вазов  

 

 1. ОбС 08-00-11157 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ограничаване на автомобилния достъп до парк „Минерални бани“ между кв. Ветрен и кв. Банево 

 

 1. ОбС 08-00-11142 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за провеждане на спортни мероприятия от Спортния календар на Община Бургас за 2021 г. и за финансово подпомагане на изявен бургаски спортист по кикбокс

 

 1. ОбС 08-00-11167 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2020 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала 

 

 1. ОбС 08-00-11132 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2021 година 

 

 1. ОбС 08-00-11181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-11126 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

 

 1. ОбС 08-00-11152 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-11171 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Продажба на вещи, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД  

 

 1. ОбС 08-00-11153 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет при Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета (трасе на захранващ електропровод и трасе на захранващ водопровод) за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1010 и 07079.12.1009 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11182 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с. Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас; 2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с. Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11183 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и II в кв.9а по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11184 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване проект за изменение на ОУП на гр. Бургас за ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11185 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ V, отреден „За озеленяване и спорт“ в кв. 1 по плана на „Парк езеро“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.622.131, 07079.622.132 и 07079.622.133 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11173 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2021/2022 година 

 

 1. ОбС 08-00-11174 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-11175 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. „Острица 2“, землище кв. Банево, гр. Бургас на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

 

 1. ОбС 08-00-11200 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба с „ЛПС“ ЕООД за плащане на обезщетение за ползване на ПИ с идентификатор 32367.19.58 по КККР На с. Извор, Община Бургас, с площ 211,420 дка, с начин на трайно ползване "лозе" и даване на съгласие за отдаването му под аренда на дружеството, на основание чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ

 

 1. ОбС 08-00-11177 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16) 

 

 1. ОбС 08-00-11180 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

 

 1.  ОбС 08-00-11178 Отчет на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите проведени в периода месец юли, 2020 г. – месец декември, 2020 г.

 

 1.  ОбС 08-00-11071 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2020 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11088 Отчет от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-11231 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Освобождаване от длъжност на досегашния управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, въз основа на решение по т. 29, от дневния ред на заседание, проведено на 26.01.2021 г. на Общински съвет – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11232 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на трансфер за „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД, за закупуване на медицински фризер за съхранение на реконвалесцентна плазма 

 

 1. ОбС 08-00-11233 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас, насрочено за 12.03.2021 г. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-11245 Докладна записка от Иво Баев – председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Назначаване на проверка 

 

 1. ОбС 08-00-11246 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-11112 Питане от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ, относно: Техническо обезпечаване на дистанционните заседания на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11120 Питане от Кирил Начев – общински съветник, относно: Искане за предоставяне на информация във връзка с приемане на Бюджет 2021 година относно средства, предвидени при съвместната работа на Община Бургас с НПО-та

 

 1. ОбС 08-00-11129 Питане от Стоян Коларов и Христина Секлемова – общински съветници, относно: Изграден подземен паркинг в новата сграда на Регионалната библиотека „П.К. Яворов“ 

 

 1. ОбС 08-00-11141 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас от Заседание 8/31.03.2020 г. 

 

 1.  ОбС 08-00-11166 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Поети ангажименти за разходи на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11168 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Неспазване на решение на Общински съвет във връзка с наименованието на „Рибарското селище“

 

 1. ОбС 08-00-11179 Питане от Константин Бачийски – общински съветник от ПП СЕК, относно: Състоянието и асфалтирането на улиците от общинската улична мрежа

 

 1. ОбС 08-00-11241 Докладна записка от Иво Баев – председател на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществени посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Бургас


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят правомощията на кмета на общината по управлението на общинските пътища на територията на Община Бургас съгласно разпоредбите на Закона за пътищата.

Чл. 2. (1) Общинските пътища се управляват от кмета на общината.

(2) Кметът на общината  организира управлението на общинските пътища чрез дейности по:

 1. оперативно планиране на изграждане – проектиране и строителство, и поддържане на пътищата;
 2. осигуряване на проекти и строителство, включително възлагане на обществени поръчки и на концесии за тези дейности;
 3. организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите, свързани непосредствено с проектиране, изграждане, управление, ремонт и поддържане;
 4. организиране и осъществяване защитата на пътищата, включително на пътните съоръжения и на принадлежностите на пътя;
 5. осигуряване на общественото ползване на пътищата чрез регулиране и контрол на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на забрани за ползване;
 6. упражняване на контрол на превозните средства с оглед правилната експлоатация и предпазването им от разрушаване;
 7. осигуряване на информация за пътния трафик;
 8. други дейности, определени със Закона за пътищата и с правилника за прилагането му, които не са свързани с ползване и разпореждане, в това число съставяне на актове по установяване на нарушения и издаване на наказателни постановления;
 9. оправомощава длъжностни лица от администрацията или специализирани звена на общината, кметове на кметства и кметове на населени места, които да съставят актове за установяване на нарушения, издаване, обжалване и изпълнение на наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

(3) Кметът на общината организира управлението на дейностите по ал. 2 чрез упълномощени от него кметове на кметства, кметове на населени места, заместник-кметове, директори на дирекции или на специализирани звена в общинска администрация.

Чл. 3. (1) Общинските пътища са част от местните пътища и заедно с републиканските пътища образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.

(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

(3) Общинските пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците в населените места.

Чл. 4. Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с кмета на общината след решение на общинския съвет.

Чл. 5. (1) Техническите параметри на общинските пътища, съвпадащи с уличната мрежа на населените места и селищните образувания се определят с подробния устройствен план и инвестиционните проекти.

(2) Тези трасета се оразмеряват като първостепенна улична мрежа съгласно изискванията на Наредба №РД 02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

(3) Общинските пътища, в границите на урбанизираните територии и селищните образувания, които имат връзки с уличната мрежа се организират така, че движението по тях да се осъществява с предимство.

Чл. 6. (1) Техническите параметри на общинските пътища извън границите на населените места и селищните образувания трябва да отговарят на граничните нормативни стойности, установени с нормите за проектиране на пътища, определени в Наредба № 1/26.05.2000 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговите функции и значение в транспортната система.

 

ГЛАВА ВТОРА

ПЛАНИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

 Раздел I

 ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТИЩАТА. СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Чл. 7. Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.

Чл. 8. Дейностите по планиране на изграждането на общинските пътища се осъществяват от общинската администрация под прякото ръководство на главния архитект и ресорния заместник-кмет, директор на дирекция „Устройство на територията“, Директор дирекция „Строителство“.

Чл. 9. (1) На задължително съгласуване подлежат:

 1.  проектите за изграждане или реконструкция на общинските  пътища;
 2.  проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:

а) общинските с републиканските пътища;

б) частни пътища, отворени за обществено ползване, с общинските пътища;

в) прилежащи територии с общинските пътища;

 1.  инвестиционни проекти, които засягат общинските пътищата.

(2)  Съгласуването на проектите се извършва:

 1.   за обекти по ал.1, т. 1 и по ал.1, т. 3 - от кмета на община Бургас или оправомощено от него лице;
 2.  за обекти по ал.1, т. 2, букви „а”:

а) на автомагистрали, скоростни пътища и републикански пътища I клас - от изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ);  

б) на републикански пътища II и III клас - от Директора на Областно пътно управление - Бургас;

 1.  за обекти по ал.1, т. 2, букви „б” и „в” - от кмета на  общината или оправомощено от него лице;
 1. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, за които е необходимо издаване на разрешение за строеж се извършва съгласно чл. 144 от Закона за устройство на територията.
 2. При съгласуването администрациите, управляващи пътищата, могат да поставят допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване безопасността на движението.
 3. Администрацията, управляваща пътя, може да откаже съгласуването на проектите по ал. 1 в следните случаи:
 1. ако нанасят повреди на публичната собственост или пречат на нейното използване за дейности от обществен интерес;
 2. при промяна на предназначението и елементите на пътя или на пътната връзка;
 3. когато представеният проект не е в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.
 1. При несъгласуване на проекта съответната администрация или собственик представя писмена обосновка с мотивите за това свое решение.

 

Раздел II

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

Чл. 10.  Контролът на дейностите по управление на пътищата се осъществява по низходящ ред, както следва:

(1) за общинските пътища от:

а) министъра на регионалното развитие и благоустройството;

б) кмета на общината или оправомощени от него лица;

(2) за частните пътища, открити за обществено ползване, от:

а) кмета на общината или от оправомощени от него лица;

б) техните собственици.

Чл. 11. (1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

(2) Изключения от забраните се допускат само в предвидените в Закона за пътищата случаи.

(3) Разрешения за извършване на работи в обхвата на пътя в случаите на чл. 26 от Закона за пътищата се издават от кмета или оправомощени от него лица със съответно образование/квалификация, след заплащане на такса, определена от Общинския съвет.

(4) При издаване на разрешения в случаите на чл. 26 от Закона за пътищата кметът или оправомощеното от него лице определят обхвата на дейностите и срока за извършването им, в това число: срок за извършване на необходимите работи за възстановяване целостта на техническата инфраструктура и нарушената настилка в състояние за нормална експлоатация, начин на приемане на възстановителните работи, последиците при неизпълнение на работите в срок.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

Раздел I

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

 

Чл. 12. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.

(2) Въвеждането на временна организация на движението при строителство и ремонт по пътищата се съгласува с писмено становище за проект със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР и съответната служба на общината и се извършва при условия и ред, определени с Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Чл. 13. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното и стопанското им значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.

Чл.14. (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерки за защита на пътните съоръжения и принадлежности.

(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.

Чл. 15. За състоянието на пътищата се извършва обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:

 1. категория „А” - неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи;
 2. категория „Б” - необходимост от ремонтно-възстановителни работи;
 3. категория „В” - не е необходим ремонт;
 4. категория „Г” - не е възможно да се поддържа; за основен ремонт.

Чл. 16. (1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:

 1. връзка с други селища;
 2. население на селищата, които обслужва;
 3. среднодневна интензивност на движението;
 4. осигурено допълнително финансиране;
 5. период от време от последен ремонт;
 6. период от време от последно преасфалтиране;
 7. квадратура на участъците за ремонт.

(2) След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци.

Чл. 17. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към подготовка и поддръжка на общинските пътища за зимни условия.

Чл. 18. При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работи:

 1. снегозащита на пътищата;
 2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
 3. снегопочистване;
 4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;
 5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.
 6. Други дейности свързани с подготовката на пътищата за зимни условия

 

Раздел II

 ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 19. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общински пътища се финансират със средства от предоставените целеви трансфери от централния бюджет, от бюджетите и от извънбюджетните фондове и сметки на Община Бургас, както и с безвъзмездно предоставени средства и от заеми.

(2) Средствата за финансиране на дейностите по ал. 1 се определят със Закона за държавния бюджет на Република България и бюджета на община Бургас за съответната година.

Чл. 20. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към него се представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от общинския съвет.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 21. За констатирани нарушения в обхвата на общинските пътища се прилагат административно-наказателните разпоредби на Закона за пътищата.

Чл. 22. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 1. Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от кмета на общината - за нарушения по общинските пътища и по молба на собственика - за частните пътища.
 2. Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за пътищата, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11161 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, както следва:

 

§1. Изменя и допълва Чл.3., както следва:

т.1 В ал.1 след израза: „Зелена зона“ се поставя запетая, а съюза „и“ се заличава, а след израза „Зона боларди“ се поставя съюз „и“ и се допълва с израза „Приложение 4 „Зона с комбиниран режим““ и текстът на разпоредбата придобива следното съдържание:

„Чл.3 (1) Общинският съвет определя зони за платено и безплатно паркиране на МПС, от категориите М, М1, М2, N1, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост, с граници съгласно Приложение 1 „Синя зона“, Приложение 2,  „Зелена зона“,  Приложение 3 „Зона боларди“ и Приложение 4 „Зона с комбиниран режим“.“

т.2 .  Създава нова ал.4 със следното съдържание:

„ал.4 Зона с комбиниран режим“ е територия, в която части от „Синя зона“, за периода от 01.05. до 30.09. преминават в режима и условията на „Зелена зона“.

           

§2. Допълва т.1 от Допълнителните разпоредби, като след израза:  Приложение 1 се поставя запетая, а съюза „и“ се заличава, а след израза и Приложение 2 се поставя запетая и се добавя израза: „Приложение 3 и Приложение 4“.

 

§3. Създава нови подзони в Приложение 1, както следва:

 

      Подзона 24, заключена в карето между ул. „Одрин“, бул. „Сан Стефано“ и ул. „Уилям Гладстон“, се обособяват следните паркоместа:

 1. Ул. „Лозенградска“ – 72 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 2. Ул. „Драма“ между ул. „Уилям Гладстон“ и ул. „Лозенградска“ – 20 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 3. Паркинг до бл. №9 – 7 бр. места „Синя зона“;
 4. Паркинг до бл. №17 и №18 – 107 бр. места „Синя зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 5. Ул. „Уилям Гладстон“ между бул. „Сан Стефано“ и ул. „Одрин“ – 28 бр. места „Синя зона“;
 6. Паркинг до бл. №7 и №8 – 22 бр. места „Синя зона“;

 

  Подзона 25 в карето между бул. „Демокрация“, ул. „Дунав“, бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Сан Стефано“,  се обособяват следните паркоместа:

 1. Бул. „Стефан Стамболов“ между ул. „Дунав“ и бул. „Сан Стефано“ – 29 бр. места „Синя зона“;
 2. Ул. „Камчия“ между ул. „Стара планина“ и ул. „Странджа“ – 12 бр. места „Синя зона“;
 3. Ул. „Места“ между ул. „Стара планина“ и ул. „Странджа“ – 17 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 4. Ул. „Струма“ между ул. „Стара планина“ и ул. „Странджа“ – 10 бр. места „Синя зона“;
 5. Ул. „Вардар“ между ул. „Стара планина“ и ул. „Странджа“ – 20 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 6. Ул. „Панайот Хитов“ между ул. „Стара планина“ и ул. „Странджа“ – 31 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 7. Ул. „Св. Иван Рилски“ между ул. „Стара планина“ и ул. „Странджа“ – 17 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 8. Паркинг до бл. №27 - 38 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 9. Паркинг до бл. №130 - 29 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 10. Паркинг до бл. №33 - 29 бр. места „Синя зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 11. Паркинг до бл. №30 и №31 - 45 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 12. Ул. „Стара планина“ между ул. „Дунав“ и бул. „Сан Стефано“ -38 бр. места „Синя зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 13. Ул. „Странджа“ между ул. „Камчия“ и бул. „Сан Стефано“ - 111 бр. места „Синя зона“ и 4 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;
 14. Бул. „Демокрация“ между ул. „Дунав“ и бул. „Сан Стефано“ -27 бр. места „Синя зона“ и 10 бр. места за таксиметрови автомобили и учебни;

 

§4. Създава нова Подзона Зелена-4, заключена в карето между ул. „Константин Величков“, бул. „Демокрация“, ул. „Копривщица“ и ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“, с наименование „Подзона – „Зелена – 4“, в Приложение 2 „Зелена зона“ към чл.14, съгласно приложена Схема на паркоместа за Зоната за платено и безплатно паркиране в гр. Бургас, с териториален обхват и обособяване на следните паркоместа:

„Подзона – „Зелена – 4“

1. Паркинг №1 – ж.к. Лазур до блок №76 - 10 бр. места „Зелена зона“;

2. Паркинг №2 – ж.к. Лазур до блок №74 - 100 бр. места „Зелена зона“ и 4 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

3. Паркинг №3 – ж.к. Лазур до блок №72 - 38 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

4. Тупик между ул. „Калофер“ и ул. „К. Величков“ – 30 бр. места „Зелена зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

5. Междублоково пространство пред бл. 28 – 9 бр. места „Зелена зона“;

6. Междублоково пространство пред бл. 26 – 22 бр. места „Зелена зона“;

7. Междублоково пространство пред бл. 24 – 16 бр. места „Зелена зона“;

8. Паркинг №4 – ж.к. Лазур до блок №25 - 20 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

9. Междублоково пространство пред бл. 23 – 56 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

10. Междублоково пространство пред бл. 21 – 26 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

11. Междублоково пространство пред бл. 18 – 24 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

12. Междублоково пространство пред бл. 19 – 44 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

13. Междублоково пространство пред бл. 25 – 17 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

14. Междублоково пространство пред бл. 27 – 13 бр. места „Зелена зона“;

15. Междублоково пространство пред бл. 29 – 33 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

16. Между о.т.138 и о.т.142 - 16 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

17. Ул. „Места“ - 119 бр. места „Зелена зона“ и 7 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

18. Ул. „Калофер“ – 65 бр. места „Зелена зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

19. Тупикова улица пред бл.31 и бл.33 – 26 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

20. Ул. „Карлово“ – 12 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

21. Ул. „Батак“ – 14 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

22. Ул. „Перущица“ – 13 бр. места „Зелена зона“ и 1 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

23. Паркинг пред бл. 35 – 30 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

24. Паркинг пред бл. 36 – 33 бр. места „Зелена зона“;

25. Паркинг пред бл. 38 – 23 бр. места „Зелена зона“ и 1бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

26. Паркинг пред бл. 40 – 29 бр. места „Зелена зона“;

27. Паркинг пред бл. 41 – 39 бр. места „Зелена зона“;

28. Паркинг зад бл. 40 – 22 бр. места „Зелена зона“;

29. Улица зад бл. 41 – 33 бр. места „Зелена зона и 3бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

30. Паркинг №5 – ж.к. Лазур до блок №119 - 10 бр. места „Зелена зона“;

31. Паркинг №6 – ж.к. Лазур срещу блок №127 - 13 бр. места „Зелена зона“;

32. Паркинг №7 – ж.к. Лазур в страни от блок №41 - 26 бр. места „Зелена зона“ и 2 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;

33. Ул. „Копривщица“ - 46 бр. места „Зелена зона“ и 3 бр. места за автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания;“

 

§5. Създава ново  Приложение 4Зона с комбиниран режим

Подзона 1

 1. Бул. „Демокрация“ между ул. „Войнишка“ и ул. „П. Яворов“ – 7 бр. места „Зона с комбиниран режим“;
 2. Бул. „Демокрация“ между ул. „П. Яворов“ и ул. „Богориди“ – 10 бр. места „Зона с комбиниран режим“;
 3. Бул. „Демокрация“ между ул. „Богориди“ и ул. „Цар Симеон I“ – 80 бр. места „Зона с комбиниран режим“, 3 бр. места за таксиметрови автомобили и 3 бр. места за автомобили,  обслужващи хора с трайни увреждания;
 4. Паркинг по ул. „6-ти Септември“ ( бивша „Фрегата“) – 48 бр. места „Зона с комбиниран режим“ и 3 бр. места за автомобили,  обслужващи хора с трайни увреждания;
 5. Бул. „Княз Ал. Батенберг“ – 115 бр. места „Зона с комбиниран режим“, 6 бр. места за таксиметрови автомобили и 5 бр. места за автомобили,  обслужващи хора с трайни увреждания;
 6. Ул. „Филип Кутев“ - 60 бр. места „Зона с комбиниран режим“ и 2 бр. места за автомобили,  обслужващи хора с трайни увреждания;
 7. Ул. „Крали Марко“ – 11 бр. места „Зона с комбиниран режим“;
 8. Ул. „Антим I“ между  ул. „Филип Кутев“ и ул. „Булаир“ – 5 бр. места „Зона с комбиниран режим“;
 9. Ул. „Емил Де Лавеле“ ул. „Филип Кутев“ и ул. „Булаир“ – 4 бр. места „Зона с комбиниран режим“;
 10.  Ул. „Славянска“ ул. „Филип Кутев“ и ул. „Булаир“ – 7 бр. места „Зона с комбиниран режим“;
 11.  Ул. „Морска“ ул. „Филип Кутев“ и ул. „Булаир“ – 7 бр. места „Зона с комбиниран режим“;
 12. Ул. Цар Симеон I“ между бул. „Демокрация“ и бул. „Княз Ал. Батенберг“ – 10 бр. места „Зона с комбиниран режим“;

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11163 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, както следва:

 

§1. В т.12 от Раздел І на Приложение № 6 от Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, създава нов ред със следното съдържание:

 

 

Ползване на фоайе и общи части – коридори

Без вкл. ДДС

10,00 лв./час

 

 

§ 2. В т.1 от Раздел ІV Приложение № 6 от ТАРИФА на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, ОП „Транспорт“, се правят следните изменения и допълнения:

 1. Променя цената на Услугата „Над 6 часа, но не повече от 24 часа (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.) от 5 на 7 лева.;
 2. номерира всички неномерирани редове, като точка 1 от Раздел ІV на Приложение №6, придобива следното съдържание:

 

 

Раздел ІV

 

 

 

ОП „Транспорт“

 

 

1.

ПАРКИНГИ

 

 

1.1.

Закрити паркинги (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

 

1.1.1

Паркинг „Опера“:

 

 

1.1.1.1

месечен абонамент (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

150,00

1.1.1.2

закрита клетка (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

160,00

1.1.1.3

престой за 24 ч.

вкл. ДДС

15,00

1.1.1.4

нощувка на автомобил

вкл. ДДС

10,00

1.1.1.5

престой на час

вкл. ДДС

1,00

1.1.2

Паркинг БСУ (Апелативен съд):

 

 

1.1.2.1

месечен абонамент (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

150,00

1.1.2.2

закрита клетка (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

160,00

1.1.3

Паркинг к-с „Славейков“:

 

 

1.1.3.1

месечен абонамент (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

70,00

1.2.

Открити паркинги (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

 

1.2.1

Паркинг в ж.к. „Изгрев“ бл.7 месечен абонамент:

 

 

1.2.1.1

лек автомобил (изм. Протокол №36/19.12.2017 г.)

вкл. ДДС

60,00

1.2.1.2

автобуси

вкл. ДДС

80,00

1.2.1.3

товарни автомобили и микробуси

вкл. ДДС

70,00

1.2.1.4

мотори

вкл. ДДС

25,00

1.2.1.5

мотопеди

вкл. ДДС

15,00

1.2.1.6

престой – 24 часа

вкл.ДДС

8,00

1.2.1.7

нощувка- 12 часа

вкл. ДДС

4,00

1.2.1.8

престой на час

вкл. ДДС

1,00

1.2.2

Паркинги в ж.к. „Лазур“ до „Пиргос“ месечен абонамент:

 

 

1.2.2.1

лек автомобил

вкл. ДДС

70,00

1.2.2.2

автобуси

вкл. ДДС

80,00

1.2.2.3

товарни автомобили и микробуси

вкл. ДДС

70,00

1.2.2.4

мотори

вкл. ДДС

25,00

1.2.2.5

мотопеди

вкл. ДДС

15,00

1.2.2.6

престой – 24 часа

вкл.ДДС

8,00

1.2.2.7

нощувка- 12 часа

вкл. ДДС

4,00

1.2.2.8

престой на час

вкл. ДДС

1,00

1.2.3

Паркинг за товарни автомобили в кв. Акации:

 

 

1.2.3.1

Месечен абонамент:

 

 

1.2.3.1.1

- товарни автомобили до 3,5 тона

без ДДС

50,00

1.2.3.1.2

- товарни автомобили над 3,5 тона

без ДДС

80,00

1.2.4

Паркинг „Интерхотел България“ (отм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

 

 

1.2.5

Паркинг ул. „Ген. Гурко“ (III-та поликлиника):

 

 

1.2.5.1

На започнат час: до 6 часа (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

1,00/на час

1.2.5.2

Над 6 часа, но не повече от 24 часа (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

7,00

1.2.5.3

Месечен абонамент –

лек автомобил (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

90,00

1.2.5.4

Престой – една седмица

вкл. ДДС

45,00

1.2.5.5

Автобуси:

 

 

1.2.5.5.1

На започнат час до 6 часа (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

2,00

1.2.5.5.2

Над 6 часа, но не повече от 24 часа (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

14,00

1.2.5.5.3

Престой – една седмица (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

70,00

1.2.5.5.4

Месечен абонамент (изм. Протокол №18/21.12.2020 г.)

вкл. ДДС

140,00

 

§.3 В т.2. от Раздел ІV на Приложение № 6 от ТАРИФА на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, се правят следните изменения и допълнения:

 1. Създава нова точка 2.2.6 със следното съдържание:

 

2.2.6

„Уикенд пакет“

вкл. ДДС

15,00

 

 1. Отменя т.2.3.2: „смяна на стикер за локално паркиране съгласно чл. 13 от Наредбата за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, за първи  и за втори автомобил“.

          §.4 Изменя т.4.1 от Раздел ІV Приложение № 6 от ТАРИФА на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия,  като след думата „Цена“ се заличава израза „на 1 брой карта за паркиране“ и вместо него поставя израза: „за преиздаване на карта, в срока на валидност на същата“ и точката придобива следното съдържание:

 

4.1.

(нова,  Протокол №16/24.11.2020 г.) Цена за преиздаване на карта, в срока на валидност на същата, съгласно чл. 16 от Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас

вкл. ДДС

        6,00 лв.

 

           §.5 Създава нова точка 11 в Раздел ІV на Приложение № 6 от ТАРИФА на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, със следното съдържание:

 

11

Престой на Индивидуално електрическо превозно средство за субекти, извършващи стопански дейности

 

 

11.1

I-ва зона - Централна градска част, к/с „Възраждане”, к/с „Братя Миладинови”, к/с „Лазур”

вкл. ДДС

80 лв. за месец

11.2

ІI-ра зона - к/с „Изгрев”, к/с „Славейков”, к/с „Зорница”

вкл. ДДС

60 лв. за месец

11.3

III-та зона - к/с „Меден рудник”, кв. Акациите, кв. Победа

вкл.ДДС

30 лв. за месец

11.4

IV-та зона - кв. Крайморие, кв. Сарафово

вкл.ДДС

20 лв. за месец

11.5

V-та зона - кв. Горно Езерово, кв. Лозово, кв. Долно Езерово, гр. Българово  

вкл. ДДС

20 лв. за месец

 

           §.6 В раздел III на Приложение № 6 на Тарифата за цени на услуги и права по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, се правят следните изменения и допълнения:

1. В точка 25. след думите „Лодкостоянка „Крайморие” се добавят думите „и лодкостоянка „Ченгене скеле“.

2. В точка 25.1 след думите „Годишна тарифа за” се добавят думите „лодкостоянка „Крайморие” за“   

3. В т.25.4 след думите „Лодкостоянка „Крайморие” се добавят думите „и лодкостоянка „Ченгене скеле“.

4. Създава се нова точка 25а със следното съдържание: 

„Лодкостоянка „Ченгене скеле“.

 

25а.

Лодкостоянка Ченгене скеле  

 

 

25а.1.

Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия:

 - Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година;

- Дължината на плавателния съд е до 10 метра;

- Да членува в рибарско сдружение,  регистрирано с адрес на управление на територията на община Бургас

вкл. ДДС

200 лв.

 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

 

        §.7. В Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 13/ 29.09.2020 г., изменя разпоредбата на чл. 16 и същата придобива следното съдържание:  

        „Чл. 16. Правоимащите лица заплащат цена на услуга за преиздаване на карта, в срока на валидност на същата, по сметка на ОП „Транспорт".

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11147 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас:

 

Параграф единствен. В чл.16, ал.1 изразът „от брутното възнаграждение на председателя на Общинския съвет за съответния месец“ се заменя с израза „от възнаграждението на председателя на Общинския съвет, определено в чл.8, ал.3“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11160 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община:

 

Параграф единствен. В чл.32, ал.2 изразът „от възнаграждението на Председателя на Общинския съвет“ се заменя с израза „от възнаграждението на председателя на Общинския съвет, определено в чл.8, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11154 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ приет с решение на Общински съвет – Бургас по т. 27.2, Протокол №6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол №8/23.02.2016 г.; по т.1, Протокол №25/28.03.2017 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, приет е Решение на Общински съвет – Бургас от 28.02.2008 г. но т. 27.2 (Протокол № 6), както следва:

1. Отменя Приложение №1, неразделна част от действащия Правилник за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“;

2. Съкращава с 1.5 бр. числеността на персонала на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, считано от 01.01.2021 г.;

3. Променя числения състав на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, от 46 бр. на 44,5 бр.;

4. Утвърждава предложеното ново щатно разписание на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ по бройка, численост и длъжности;

5. Приема ново Приложение №1 към Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, като новото приложение става неразделна част от Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, както следва:

 

Приложение 1 към Правилник за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ прието с Решение №6, взето с Протокол №20 от 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

 

Приложение № 1 Към Правилник за организация и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

 

 

по ред

 

Длъжностни наименования

 

Численост на персонал (бр.)

 1.  

Директор

1

 1.  

Отдел „Финансово- икономически, човешки ресурси и деловодство“

3

 1.  

Отдел „Техническо обезпечаване – озвучаване, осветление, мултимедия и сцени“

5

 1.  

Отдел „Организация на събития“

7

 1.  

Звено „Поддръжка“

4

 1.  

Творчески състави

24.5

  1.  

Духов оркестър

18.5

  1.  

Група „Горещ пясък“

6

 

 

 

 

ОБЩО

44.5

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

НА

ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11165 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г.; по т.3, Протокол №55/26.03.2019 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с решение на Общински съвет – Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г.; по т.3, Протокол №55/26.03.2019 г.

§ 1. Изменя и допълва чл.8 като обособява съществуващия текст в ал. 1 и го изменя и създава нови ал.2 и ал.3 и разпоредбата придобива следното съдържание:

Чл. 8. (1) Организационно-управленската структура и числения състав на предприятието е съгласно приложение № 1.2, неразделна част от настоящия правилник.

(2) Длъжностното щатно разписание на ОП „Чистота Еко” се утвърждава от Кмета на Община Бургас, по предложение на Директора на предприятието, в съответствие с приетата от Общински съвет – Бургас численост и е в пряка връзка с целите и задачите, произтичащи от предмета на дейност на общинското предприятие.

(3) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание и в поименното разписание на длъжностите се представя в двуседмичен срок в дирекция „Човешки ресурси” при Община Бургас.

§ 2. Приема ново Приложение № 1.2 към чл. 8, ал.1 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота Еко“, както следва:

 

 

Приложение № 1.2 към чл. 8  от Правилника за организация и дейността на ОП „Чистота Еко“

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

 

1

Директор

2

Главен счетоводител

2.1

Отдел „Финансово икономически“

3

Технически ръководител

3.1

Главен механик

3.1.1

Звено „Ремонтна работилница“

3.1.2

Звено „Механизация“

3.1.3

Снабдител

3.2

Отдел „Човешки ресурси и деловодство“

3.3

Еколог-технолог

3.3.1

Технолог-лаборант

3.3.1-1

Звено „Компостираща инсталация“

3.3.2

Звено КПП

3.3.2-1

Звено „Еко парк“

3.4

Ръководители смяна

3.4.1

Звено „Сепарираща инсталация“

3.5

Звено „Мобилни центрове“

4

Системен администратор/ IT Специалист

 

Обща численост на персонала: 132 бр.

 

 

 

 

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11164 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване частична промяна в структурата на общинска администрация, намаляване числеността на персонала и средствата за работна заплата от общинския бюджет за 2021 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Намалява числеността на общинска администрация местна отговорност със 74 щатни бройки
 2. Намалява фонд работна заплата от общинския бюджет за общинска администрация  от 3 446 192 лв. за 2020 г. на 1 975 258 лв. за 2021 г.  (разлика – 1 470 934 лв.)
 3.  Намалението по дирекции e, както следва:
 1. Дирекция „Човешки ресурси“ – 1 щатна бройка;
 2. Отдел „Финансов контрол“ – 1 щатна бройка;
 3. Дирекция „Бюджет и финанси” – 4 щатни бройки;
 4. Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ – 1 щатна бройка;
 5. Дирекция „Административно обслужване” – 6 щатни бройки;
 6. Дирекция „Център за административни услуги „Възраждане“1 щатна бройка;
 7. Дирекция „Център за административни услуги „Изгрев“ – 1 щатна бройка;
 8. Дирекция „Устройство на територията” – 5 щатни бройки;
 9. Дирекция „Строителство”- 6 щатни бройки;
 10. Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” – 14 щатни бройки;
 11. Дирекция „Образование и демографски въпроси” – 2 щатни бройки;
 12. Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ – 4 щатни бройки;
 13.   Отдел „Спорт“ – 1 щатна бройка;
 14.  Дирекция „Околна среда“ – 5 щатни бройки;
 15.  Дирекция „Стратегическо развитие“ – 8 щатни бройки;
 16.  Дирекция „Управление на общинската собственост“ – 4  щатни бройки
 17.  Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ – 1 щатна бройка
 18.  Отдел „Туристически политики и дейности“ – 7 щатни бройки;
 19.  Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ – 2 щатни бройки;
 1. Одобрява частична промяна в структурата на общинската администрация, при намаляването на гореописаните бройки щатна численост, както следва:
 1. Закрива отдел „Туристически политики и дейности“  в структурата на общинска администрация. Управлението на дейности, свързани с туристическите политики и маркетинга на гр. Бургас, като туристическа дестинация, дигиталното представяне и реклама и работата на туристическите информационни центрове в гр. Бургас се поемат от общинско предприятие „Туризъм“.
 2. Закрива отдел „Финансов контрол“, като функциите и дейностите по предварителен контрол за законосъобразност бъдат възложени на съществуващия отдел „Бюджет“ в дирекция „Бюджет и финанси“. Закрива щатна длъжност началник отдел „Финансов контрол“, като функциите му бъдат прехвърлени на началник отдел „Бюджет“. Променя наименованието на съществуващия отдел „Бюджет“ на отдел „Бюджет и финансов контрол“, който продължава да бъде в структурата на дирекция „Бюджет и финанси“.
 3. Закрива отдел „Поземлени отношения“ и отдел „Общинска собственост“ в съществуващата дирекция „Управление на общинската собственост“, като дирекцията продължава да изпълнява досегашните функции и дейности на двата отдела. Закриват се щатна длъжност началник отдел „Поземлени отношения“ и щатна длъжност началник отдел „Общинска собственост“. Служителите от двата закрити отдела минават на пряко подчинение на директор дирекция „Управление на общинската собственост“.
 1. Намалява общата численост на персонала  (извън администрация) на общинска издръжка с 66,5  бройки,  както следва:
 1. Закрива Звено за техническо обслужване в системата на образованието и намалява числеността с 4 щатни бройки. Намалява фонд работна заплата с 66 828 лв.
 2. Закрива Обединено счетоводство за социални дейности и намалява числеността с 6 щатни бройки. Намаля фонд работна заплата с 69 913 лв.
 3. Намалява с една щатна бройка числеността на Други дейности по икономиката. Намаля фонд работна заплата с 39 689 лв.
 4. Намалява с 1,5 щатни бройки числеността на  общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“.
 5. Намалява с 2 щатни бройки числеността на Младежки културен център. Намалява фонд работна заплата с 38 337 лв.
 6. Намалява с 5 щатни бройки числеността на общинско предприятие „Транспорт“.
 7. Намалява с 44 щатни бройки числеността на общинско предприятие „Общински имоти“. Намаля фонд работна заплата с 254 787 лв.
 8. Намалява с 3 щатни бройки числеността на общинско предприятие „Чистота Еко“.
 1. Определя численост на държавно делегирани дейности към функция „Здравеопазване“ 110 щатни бройки, съобразена с определения фонд работна заплата за тази функция в държавния бюджет.
 2. Определя численост на държавно делегирани дейности към функция администрация 298 щатни бройки, съобразена с определения фонд работна заплата за тази функция в държавния бюджет.
 3. Общо намалява съществуващата численост на персонала от общинска издръжка с 140,5 щатни бройки.
 4. Намалява фонд работна заплата от общинския бюджет за персонала на общинска издръжка от  1 605 867  лв.
 5.   Прекратяването на правоотношенията със служителите от звената, в които има намаление на щата, да се извърши при спазване разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
 6. Съобразно Решение по т.6 от Протокол № 18 от проведено на 21.12.2020 г. заседание на Общински съвет Бургас за създаване на ново общинско предприятие „Обреден комплекс“ определя численост от 45 щатни бройки за предприятието с фонд работна заплата 535 672 лв.
 7. Решението  влиза в сила от 01.03.2021 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11094 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-председател на ПКБФ и Георги Митев – председател на ПКООСЗХ, общински съветници от ПП СДС, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие въведените в страната противоепидемични мерки, във връзка с COVID-19

РЕШЕНИЕ:

 

1. За периода на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД - 01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България:

1.1. Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас) и които са затворени на основание - Заповед № РД - 01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България.

1.2. Освобождават се от заплащане на наемни цени търговци – наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето, в което са затворени на основание Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11119 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите от наводнението в с. Димчево

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Община Бургас, да предостави неотложна и възстановителна помощ на пострадалите от наводнението в с. Димчево, чрез закупуване на битово имущество и строителни материали в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лева. 
 2. На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, предвид наличието на особено важни обществени интересизапазване здравето на пострадалите и осигуряване неотложни нужди за домакинствата, допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11176 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 година.
 2. Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост да се публикува на интернет сайта на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11158 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни средства за сектор здравеопазване 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Одобрява сума в размер на 200 000 лева за осъществяване на дейности и мерки в здравеопазването за ограничаване разпространението на COVID-19 в рамките на планираните разходи в проекта на бюджет за 2021 г.

2. Одобрява сума в размер на 80 000 лева за подпомагане дейността и подобряване грижата за пациентите през 2021 г. на Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас в рамките на планираните разходи в проекта на бюджет за 2021 г.

3. Одобрява сума в размер на 50 000 лева за осъществяване през 2021 г.  на проект „Млади лекари в училищното здравеопазване“ в рамките на планираните разходи в проекта на бюджет за 2021 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11143 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни средства за детски площадки и междублокови пространства

РЕШЕНИЕ:

 

1. Одобрява сума в размер на 1 229 275 лева – собствени бюджетни средства за 2021 г. за обект  „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи спортни комплекси, съоръжения и детски площадки“ в рамките на планираните разходи в проекта на бюджет за 2021 г.

2. Одобрява сума в размер на 3 000 000 лева за изпълнение през 2021 г. на общинската програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ в рамките на планираните разходи в проекта на бюджет за 2021 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11148 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на парк и спортен комплекс в ж.к. „Меден рудник“

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява сума в размер на 550 000 лева за изграждане на парк и спортен комплекс в к-с „Меден рудник“ в рамките на планираните разходи в проекта на бюджет за 2021 г.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11169 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО),  относно: Предоставяне на допълнителни средства за еднократно финансово стимулиране на родители

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява сума в размер на 400 000 лева – собствени бюджетни средства за еднократно финансово стимулиране на родители със сума в размер между 200 и 700 лева, които се разпределят по решение на Постоянната комисия по социални дейности при условията и реда на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11170 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Включване на тържествено събитие  в културния календар на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Включва в културния календар на Община Бургас датата 14 април – годишнина от рождението на Георги С. Раковски, която да се отбелязва тържествено всяка година.
 2. Община Бургас да съдейства за провеждането на мероприятия от плана на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, за тържествено отбелязване на 200 годишнината от рождението на нейния патрон, в рамките на календарната 2021 г. и на предвидения бюджет за култура.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11156 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Проектиране и изграждане на бюст-паметник на големия български писател Иван Вазов  

РЕШЕНИЕ:

 

По повод 100 години от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме необходимите действия по проектиране и изграждане на негов бюст-паметник в Приморски парк на Алеята на възрожденците. Да бъдат заложени 10 хил. лева в бюджет 2021 г. за изготвяне на задание по проектиране на бюст-паметник на Иван Вазов.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11157 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ограничаване на автомобилния достъп до парк „Минерални бани“ между кв. Ветрен и кв. Банево 

РЕШЕНИЕ:

 

Предлага на Кмета на Община Бургас да предприеме мерки по запазване на вече поставените бариери за ограничаване на достъпа на леки автомобили до парк „Минерални бани“ между кварталите Ветрен и Банево и след края на извънредната епидемична обстановка. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11142 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за провеждане на спортни мероприятия от Спортния календар на Община Бургас за 2021 г. и за финансово подпомагане на изявен бургаски спортист по кикбокс

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие за провеждане на включените в Спортния календар на Община Бургас за 2021 г. спортни мероприятия, както следва:

По т.24 - Международен футболен турнир „Купа Черно Море“ – 11–14.02.2021 г. с  финансиране 2 000 лв. (две хиляди) лева.

По т. 25 - Международен турнир по плуване „Sharks Swimming Cup Burgas – 26-28.02.2021 г. с финансиране 3 000 лв. (три хиляди) лева.

По т.59 - Национален турнир „Освобождение“ по стрелба с пистолет за служители на МВР - месец март 2021 г. с финансиране 2 000 лв. (две хиляди) лева.

По т.72 – Осмомартенско рали за жени – 6.03.2021 г. с финансиране 1 000 лв. (хиляда) лева.

По т. 43 – Традиционен турнир по карате киокушин за деца – 27.03.2021 г. с  финансиране 1 000 лв. (хиляда) лева.

По т.14 – Международен турнир по борба „Петко Сираков – Иван Илиев“ – 25-28.03.2021 г. с финансиране 10 000 лв. (десет хиляди) лева.

 1. Дава съгласие да бъде включено в Приложението за „Субсидиране на други дейности в спорта“- финансово подпомагане на А. Божилов за предстоящото му участие на Професионална Гала вечер SENSHI в гр. София на 27.02.2021 и на 27.03.2021 г. - финансиране в размер на 2 000 (две хиляди) лева.  
 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11167 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2020 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя дивидент в размер на 50 на сто от печалбата след данъчното облагане за финансовата 2020 г. за едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, чийто капитал е собственост на Община Бургас,

2. Дава съгласие едноличните търговски дружества, лечебни заведения, да не отчисляват дивидент за финансовата 2020, при условие, че  инвестират сума, в размер на  50 на сто от печалбата  за закупуване на медицинска апаратура. Извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура се утвърждават от Общински съвет – Бургас до 31.10. 2021г..

3. Остатъкът от печалбата за  финансовата  2020 г. на общинските едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, след отчисляване на дивидента, в т.ч. и инвестициите в медицинска апаратура,  да бъде отнесен в счетоводния баланс на дружествата в „Други резерви”.

            4. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, чийто капитал е собственост на Община Бургас, следва да покрият непокритите си загуби от минали години за сметка на „Неразпределена печалба” и „Други резерви”.

            5. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, чийто капитал е собственост на Община Бургас, внасят отчисления дивидент до 31 май 2021 година.

6. Дава съгласие „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас“ ЕООД да не отчислява дивидент за финансовата 2020 година, при условие че инвестира сума в размер на 50 % от печалбата за закупуване на ДМА – изготвяне на технически проект за газифициране на сградата на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас“ ЕООД.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11132 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2021 година 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Приема бюджета на Община Бургас за 2021 година, както следва:

 

По приходите:                                                                   323 592 299 лева

Държавни приходи

В това число:

 • Обща субсидия за делегирани от държавата

дейности по чл. 50 от Закона за държавния

бюджет на Република България за 2021 година            137 542 147 лева

 • Собствени приходи за държавно делегирани

дейности                                                                                   287 827 лева

 • Преходен остатък по дейности държавна

отговорност                                                                          8 503 773 лева

                              Всичко държавни приходи:           146 333 747 лева

 

Общински приходи

В това число:

 • Данъчни приходи                                                       41 820 000 лева
 • Неданъчни приходи                                                   59 980 330 лева
 • Трансфери за местни дейности –

за зимно поддържане и снегопочистване

на общински пътища                                                           179 500 лева

 • Целева субсидия от Централния

бюджет за капиталови разходи                                          2 093 200 лева

 • Трансфери между бюджети                                        /-/ 762 000 лева
 • Трансфери между бюджети и сметки                                                                                                    

за средства от Европейския съюз                               /-/ 650 000 лева 

 • Нови кредити и лизинг                                                 9 804 319 лева,
 • Неусвоени средства по кредити по договори от

2019 г. с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“

и от 2020 г. с „Фонд за органите  на местното

самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД                6 655 723 лева    

 • Погасяване главници общински дълг                     /-/ 7 099 821 лева
 • Друго финансиране                                                   /-/ 3 742 200 лева
 • Временни безлихвени заеми                                         3 919 547 лева
 • Преходен остатък от общински дейности                17 963 399 лева

                  Всичко общински приходи:                      130 161 997 лева

 

Индикативен годишен разчет за сметките

за средства от Европейския съюз                              47 096 555 лева

 

По разходите:                                                                  323 592 299 лева

В това число:

 • За дейности държавна отговорност

по Приложение №1.1                                                146 333 747 лева

 • За общински дейности

по Приложение №2.1                                                130 161 997 лева

 • Индикативен годишен разчет за

сметките за средства от Европейския съюз              47 096 555 лева

 

1.1. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2020 г. в размер на 26 467 172  лева съгласно Приложение №4

 • за държавна отговорност                                            8 503 773 лева
 • за общинска отговорност                                         17 963 399 лева

 

2. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи съгласно Приложение №3, в т.ч.: собствени бюджетни средства за обект „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи спортни комплекси, съоръжения и детски площадки“ – 1 229 275 лв. и за обект „Парк и спортен комплекс в к-с Меден рудник“ – 590 000 лв. Включва нови обекти финансирани със собствени бюджетни средства - „Проектиране на бюст-паметник на Иван Вазов“ – 10 000 лв. и „Капиталов трансфер за МЦ I – Бургас ЕООД – ехограф“ – 12 000 лв.

 

2.1 Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година за:

 • Обект „Основен ремонт улица „Кл. Охридски“                     427 200 лева
 • Обект „Изграждане на довеждаща инфраструктура

            в индустриална зона гр. Българово“                                        416 000 лева

 • Обект „Проектиране и изграждане на нова улица

в промишлена зона „Север““                                                 1 000 000 лева

 • Текущ ремонт на общински път Банево-Изворище               250 000 лева

 

2.2. Дава съгласие Кмета на Община Бургас да направи предложение до министъра на финансите по реда на чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и на основание чл. 45 ал.5 от ПМС 408 от 2020 г. за трансформиране на 250 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложен текущ ремонт на общински път Банево- Изворище.

 

2.3. Одобрява разпределение на разходите, които се финансират чрез §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 5 800 000 лв., съгласно Приложение №6 .

 

3. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз, както следва:                

                                                                                             ( в лева)

                                                     Приходи                   Разходи

                                                   47 096 555                47 096 555

 

3.1 Възлага на Кмета да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на финансите. 

 

4. На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва:

 

4.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

 

4.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

 

4.3. в изпълнение на правомощията си по т. 4 Кметът издава заповеди;

 

5. Възлага на Кмета на Общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.

 

6. Одобрява максималния размер на новите задължения, които възникват текущо да е в рамките на одобрения бюджет.

 

7. Одобрява максимален размер на поетите ангажименти през 2021 година - 206 100 000 лева, които подлежат на реализиране частично през 2021 година.

 

8. Приема следните лимити за разходи:

 

8.1. на основание  чл. 38, ал. 2   от ПМС №408/23.12.2020 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 година са определени средства за социално-битово и културно обслужване в размер до 3 % (не повече от  3%) върху утвърдените средства за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

 

8.2. представителни разходи на Кмета в размер на 60 000 лева, на основание на чл. 92 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година;

8.3. представителни разходи за Общинския съвет в размер на 12 000 лева, на основание на чл. 92 ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година;

 

8.4 На основание чл. 37, ал. 2, във връзка чл. 37, ал. 1 т. 1 от ПМС №408/23.12.2020 година за изпълнение на държавния бюджет за 2021 година, утвърждава списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, произтичащи от характера на трудовата им дейност, съгласно Приложение № 5.1

 

8.5. На основание чл. 37, ал. 2, във връзка чл. 37, ал. 1, т. 2 от ПМС №408/23.12.2020 година одобрява 90% от действителните транспортни разходи за 2021 г. на длъжностите и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 5.2

 

8.6. На основание чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от ПМС №408/23.12.2020 година одобрява 80% от действителните транспортни разходи за 2021 г. на лицата работещи в ПФА “Странджа“, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 5.3

 

8.7. Утвърждава разходи в общ размер на 457 000 лева за осъществяване функциите на органите на изпълнителната власт на територията на кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на определените като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 2.2

 

8.8. Одобрява финансиране на разходи за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имоти, управлявани от кметове и кметски наместници, които не са второстепенни разпоредители.

 

8.9. Одобрява сума в размер на 200 000 лв. за осъществяване на дейности и мерки в здравеопазването за ограничаване разпространението на COVID-19.

 

8.10. Одобрява сума в размер на 50 000 лв. за осъществяване през 2021 г. на програма „Млади лекари“.  

 

9. Упълномощава Кмета да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва: ДТ „Адриана Будевска” – Бургас, Куклен театър – Бургас и Държавна опера – Бургас.

 

9.1. утвърждава съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата разчетените субсидии на културните институти в размер на 196 000 лева, в т.ч. за ДТ ”Адриана Будевска” – 84 000 лева, Куклен театър – 28 000 лева и Държавна опера Бургас – 84 000 лева.

 

10. Дава съгласие да се осигурят средства за работно облекло на служителите от общинска администрация по трудови правоотношения, съгласно КТД при финансова възможност в рамките на бюджет 2021 година, а на останалите звена на самостоятелни бюджетни сметки средствата, предвидени по бюджетите им за 2021 година.

 

11. Одобрява сумата от 100 000 лева за дофинансиране на държавно делегирани дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Средствата се разпределят след ежемесечен анализ на изпълнението на бюджета и при доказана финансова необходимост от средства за издръжка.

 

12. Одобрява сумата от 62 351 лева за финансиране дейността на обществения посредник, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка.

 

13. Одобрява сума в размер на 1 260 000 лева за спорт, в т.ч.:

 

13.1. Одобрява сумата от 7 000 лева за субсидиране на аматьорски и ведомствени спортни клубове, разпределена съгласно Приложение №13.1;

 

13.2. Одобрява сумата от 13 500 лева за субсидиране на спортни клубове за хора с увреждания, разпределена съгласно Приложение №13.2;

 

13.3. Одобрява сумата от 360 000 лева за финансово подпомагане на представителни отбори на Община Бургас, разпределени съгласно Приложение № 13.3. Паричните средства ще бъдат предоставени с договор на посочените спортни клубове, след представяне от тяхна страна на финансов план за разходване на средствата и доказателства за спазване на условията, определени от Община Бургас като администратор на минимална помощ;

 

13.4. Одобрява сумата от 52 500 лева за други дейности в областта на спорта, разпределена съгласно Приложение № 13.4

 

13.5. Одобрява сумата от 297 000 лева за финансиране на местни и национални спортни мероприятия и прояви, включени в спортния календар на Община Бургас съгласно Приложение № 13.5;

 

13.6. На основание чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорта, одобрява финансов ресурс в размер на 530 000 лева за финансово подпомагане на детско-юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени при индивидуални и колективни спортове, разпределени по Наредбата за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас съгласно Приложение №13.6.

 

14. Одобрява бюджетна сметка на Детска млечна кухня за 2021 година за реализирани приходи от стопанска дейност, съгласно Приложение №7.

 

15. Одобрява план – сметка за 2021 г. по Закона за опазване на околната среда, съгласно Приложение №8.

 

16. Одобрява субсидии на нестопански организации в размер на 500 000 лева, съгласно Приложение №10, в т.ч.:

 • Регионална съюзна организация на слепите – 3 250 лв.
 • Териториална съюзна организация на слепите – 5 335 лв.
 • Регионално сдружение „Диабетни грижи” – 7 000 лв.
 • СГБ  Районна организация на глухите – 5 500 лв.
 • Териториална организация на сляпо-глухите Бургас – 1 600 лв.
 • Съюз на инвалидите: Регионална организация на инвалидите – 3 250 лв.
 • Дружество на инвалидите – 4 170 лв.
 • Сдружение „Център за психологически изследвания” – 3 700 лв.
 • Български червен кръст – 7 000 лв.
 • Сдружение „Здравец за пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в област Бургас” – 3 000 лв.
 • Дружество за диабетици и инвалиди “Зора – 3 000 лв.
 • Сдружение „Св. Иван Рилски” – 1 625 лв.
 • Каритас София – офис Бургас – Мобилна грижа за бездомни и  Дневен център за възрастни – 10 850 лв.
 • Сдружение „Усмивка“ – 4 500 лв.
 • Сдружение „Онкоболни и приятели“ – 11 500 лв.
 • Сдружение „Младежка доброволческа мрежа“ – 1 200 лв.
 • Сдружение „Слънце и деца“- 1 200 лв.
 • Сдружение „Доза обич“ – 4 500 лв.
 • Фондация „Астика” – 950 лв.
 • Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи“ – 7 750 лв.

 

17. Одобрява сума в размер на 7 099 821 лева за погасителни вноски по главница на общинския дълг.

 

18. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

18.1. членски внос - 141 786 лева;

 

18.2. субсидии на читалища – 1 113 948 лева

 

18.3. помощи по решение на Общински съвет – 5 609 000 лева, в т.ч.:

 • за карти на правоимащи

(пенсионери, ученици, инвалиди и други)                          5 195 000 лева

 • транспорт на хора с увреждания                                      300 000 лева
 • еднократни безвъзмездни помощи на физически

лица и приемни семейства                                                         89 000 лева

 • финансови помощи от Общински здравен фонд              25 000 лева

 

18.4. Лимит в размер на 160 000  лева за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

 

18.5. Лимит в размер на 400 000 лева за еднократно финансово стимулиране на родители със сума в размер между 200 и 700 лева, които се разпределят по решение на Постоянната комисия по социални дейности при условията и реда на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас.

 

19. Одобрява сума в размер на 3 000 000 лева за изпълнение на общинска програма „Моят град, моят квартал, моята улица“.

 

20. Одобрява сума в размер на 90 000 лева за изпълнение на общинска програма „Патронажна грижа+“.

 

21. Одобрява сума в размер на 50 000 лева за изпълнение на общинска програма „Осигуряване на достъпна жилищна среда и лична мобилност“.

 

22. Одобрява сума в размер на 250 000 лева за съфинансиране на проекти, финансирани от фонд „Условия на труд“.

 

23. Приема  Общинска  културна  програма за 2021 година в  размер на          1 030 000  лева, съгласно Приложение №9, в т.ч.:

- нова т. 14 в Приложение № 9- „14 април – Рождението на Георги Стойков Раковски (200 години от рождението Г. С. Раковски)“ – 1 000 лева;

- промяна на поредния номер на събитията и мероприятията по Приложение № 9 от 14-ти до 60-ти с 1

- нова т. 62 в Приложение № 9 „Учредяване на Награда за живопис и графика на името на Стоян Цанев“ – 5 000 лева;

- по т. 17 „1.06. - Ден на детето“ – 1 000 лева;

- по т. 52 в Приложение № 9  „Съфинансиране на културни проекти  съгласно „Правилник за условията реда и критериите за предоставяне на финансови средства на организации и артисти на свободна практика от Община Бургас“ – 95 000 лв.

 

24. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №11 като дава съгласие, в списъка с второстепенни разпоредители с бюджет за 2021 г. да бъдат включени 2 нови разпоредители: Детска градина „Светулка“ – гр. Българово, която прилага системата на  делегиран бюджет и ОП „Обреден комплекс“. 

 

25. Одобрява стандарти за издръжка-местна отговорност в детските градини на едно дете, както следва:

 • за дете в детска градина с 3 и под 3 групи                         960 лева
 • за дете в яслена група на детска градина                           860 лева
 • за дете в детска градина с над 3 групи                               860 лева
 • за дете със специални образователни потребности          930 лева
 • за храна на дете в подготвителна група –

задължително предучилищно целодневно обучение             176 лева

 

26. На основание чл. 94, ал. 7 от Закона за публичните финанси утвърждава тримесечно разпределение на Бюджет 2021 година.

 

27. Възлага на Кмета да утвърди бюджетите за 2021 година на второстепенните разпоредители.

 

27.1. Увеличава бюджета на ОП „Общински имоти“ с 15 000 лева за ремонт на сградата на бившето кметство в с. Маринка с административен адрес: ул. „Михаил Герджиков“ № 38.

 

28. Одобрява субсидирането на разходи за издръжка за дейности, финансирани с общински приходи да се извършва в размер на 90 на сто от одобрените по бюджета за 2021 година, като останалите 10 на сто се предоставят през четвъртото тримесечие, след анализ на изпълнението на общинските приходи и при доказана финансова необходимост.

 

29. Одобрява извършването на разходите до размера на фактическите, съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, Младежки културен център и други за сметка на останалите местни приходи.

 

29.1. Завишава  капацитета със 100 нови потребители и одобрява брой места в Домашен социален патронаж – 950 броя

 

30. Дава съгласие за подпомагане разходите за погребения на социално слаби граждани (самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в служби за социално подпомагане) да бъде осигурен финансов ресурс в размер на 70 000 лева.

 

31. Определя лимит за поемане на нов общински дълг през 2021 година в размер до 9 804 319 лева за финансиране и съфинансиране на проекти.

 

32. Одобрява максимален размер на общинския дълг към края на 2021 година до 55 137 000 лева.

 

33. Одобрява сумата от 90 000 лева за финансиране на проекти съгласно програма на община Бургас за публично-частни партньорства за реализация на малки благоустройствени проекти.

 

34. На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения одобрява целева субсидия в размер на 80 000 лева на Специализирана болница за активно лечение „Пневмо-фтизиатрични заболявания”.

 

35. На основание чл. 100, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения одобрява целева субсидия в размер на 30 000 лева на „ДКЦ II“ ЕООД – Звено спортна медицина.

 

36. Одобрява разходването на събраните средства и подлежащите на възстановяване от РИОСВ суми за обезпечения и отчисления по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, начислени в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. да се извършва за дейности по поддържане на чистота, в т.ч. за разходи за изпълнение на противоепидемични мерки на териториите за обществено ползване.

 

37. Одобрява сума в размер до 120 000 лв. за съфинансиране по Проект „Красива България”.

 

38. Одобрява като предоставен трансфер сума в размер до 260 000 лева на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи за полицейския състав на звеното определено за охрана.

 

39. Одобрява като предоставен трансфер сума в размер до 150 000  на Министерството на младежта и спорта във връзка с реализиране на проектно предложение за СУ "Юрий Гагарин" - Бургас в рамките на Приоритетна ос 3 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020, компонент 2 "Спортни училища".

 

40. Одобрява като предоставен трансфер сума в размер на 36 000  на Национална художествена академия за подпомагане дейността филиала на учебното заведение в гр. Бургас.

 

41. Одобрява сума до 20 000 лева на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Бургас за закупуване на гориво, консумативи и технически средства.

 

42. Одобрява сума до 20 000 лева за Зонално жандармерийско  управление Бургас за закупуване на гориво, резервни части, консумативи и ремонт на автомобилите, ангажирани с охрана.

 

43. Одобрява сума до 15 000 лева за подпомагане дейността на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас за закупуване на топлозащитни дрехи за общи и горски пожари, материали и консумативи за пожарни автомобили;

 

44. Одобрява сума до 5 000 лева за Военно формирование 54950 – Бургас – за чествания.

 

45. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от Закона за публичните финанси одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година, съгласно Приложение №15.

 

46. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал. 3, т. 3 и т.4 от Закона за публичните финанси, за лицата от подсектор „Местно управление“, съгласно Приложение №14.

 

47. На основание чл. 94, ал. 3, т. 4 от Закона за публичните финанси определя сума в размер на 500 000 лева – просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2021 г.

 

48. Одобрява сумата от 500 000 лева за Фонд “Мостово финансиране и съфинансиране на проекти“ в т.ч. европейски програми и наука.

 

49. Одобрява сумата от 10 000 лева за съфинансиране на проекти на неправителствени организации съгласно Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет, Приет с решение на Общински съвет – Бургас, по т.10, Протокол № 13/ 29.09.2020 г.

 

50. Одобрява сума в размер на 100 000 лева за осъществяване на общинска програма „Бургаски деца“. Средствата ще бъдат разпределяни от комисия, съгласно Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“, приети с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 19/ 26.01.2021 г.

 

51. Одобрява сума в размер на 165 000 лева за осъществяване на общинска програма „Успешни студенти“. Средствата ще бъдат разпределяни от комисия, съгласно Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“, приети с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 19/ 26.01.2021 г.

 

52. Одобрява сумата от 50 000 лева за финансиране на дейности от общинска програма за подпомагане на стартъпи.

 

53. Одобрява сума в размер на 60 000 лева за финансиране на дейности за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия със седалище и адрес на управление на територията на община Бургас, отпускани съгласно Правилник, Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол № 9/24.04.2012 г.

 

54. Одобрява сумата в размер на 70 000 лева за финансиране на дейности от общински фонд „Активни пенсионери“.

 

55. Одобрява сумата от 340 000 лева за финансиране стимулиране на полетите в Бургас.

 

56. Упълномощава Кмета на Общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства, планирани в бюджета.

 

57. Дава съгласие временният недостиг на средства по сметки за средства от Европейския съюз, за финансиране на проекти по оперативните програми, да се покрива от временен или безлихвен заем от бюджетни сметки за средства от Европейския съюз и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

 

58. Разходването на бюджетни средства (без целевите средства)

се осъществява при съблюдаване на приоритети:

 

58.1. разходите  за  делегираните  от    държавата  дейности    се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;

 

58.2. постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за трудови възнаграждения и осигуровки; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за неотложни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти;

 

59. Намалява средствата за издръжка на Общинска администрация с 252 000 лева, средствата за изпълнение на Международни програми и споразумения с 550 000 лева и средствата за Държавни и общински служби и дейности по изборите със 150 000 лева.

 

59.1. Увеличава средствата за ремонт и реконструкция на уличното осветление със 100 000 лева.

 

60. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по приетия от Общинския съвет бюджет.

 

61. Приема за сведение Протоколите от обществените обсъждания, съгласно Приложение № 17.

 

62. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (Направление 1 – дейност „Патронажна грижа“ и Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“) .
  2. Оправомощава Кмета на Община Бургас да извърши последващи действия, във връзка с подготовката и кандидатстването с проектно предложение, съгласно Условията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика, в случай на одобрение на проектното предложение, както и действия по реализирането и управлението на социалните услуги.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11126 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.15, ал.2 от ЗУЧК (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.), Общински съвет Бургас определя периодите и териториите, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи в частта на град Бургас, определена за климатичен морски курорт от национално значение, както следва:
 1. От 19 юни 2021 г. (събота) до 12 септември 2021 г. (неделя) за територията на:
 • кв. „Сарафово“, включително частите от землището в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК и Курортна зона местност „Ъгъла“;
 • кв. „Крайморие“, включително неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК;
 • Приморски парк;
 • Парк „Езеро“;
 • Зона Изток (заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро);

2. От 1 юли 2021 г. (четвъртък) до 31 август 2021 г. (вторник) на територията на: Централна градска част заключена между бул. „Сан Стефано“, бул. „Демокрация“, ул. „Агоп Мелконян“, ул. „Княз Александър Батенберг“, площад „Царица Йоана“, бул. „Иван Вазов“ и ул. „Уилям Гладстон“;

- ж.к. „Възраждане“ - територията заключена между ул. „Уилям Гладстон“, бул. „Сан Стефано“, бул. „Мария Луиза“ и бул. „Иван Вазов“;

- ж.к. “Братя Миладинови“;

- ж.к. „Лазур“;

II. Забраната в определените в т.I, 1 и 2 територии не се отнася за строителството на линейните обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Бургас и държавата.

III. На основание чл.15, ал.4 от ЗУЧК, строителни и монтажни работи в определените в т.I, 1 и 2 територии и периоди се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

IV. На основание чл.15, ал.2 от ЗУЧК, решението да се публикува на официалната интернет страницата на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11152 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2020 г.

РЕШЕНИЕ:

 

I. Приема за сведение доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2020 г., както следва:

1. „Благоустройствени строежи” ЕООД

2. „Бургасбус” ЕООД

3. „Бургаски пазари” ЕООД

4. „Дезинфекционна станция – Бургас” ЕООД

5. „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД

6. „Обреден комплекс” ЕООД

7. „Чистота” ЕООД

8. „Дентален център – 1 Бургас” ЕООД

9. „Диагностично-консултативен център I – Бургас” ЕООД

10. „Диагностично-консултативен център II – Бургас” ЕООД

11. „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД

12. „Медицински център I – Бургас” ЕООД

13. „Медицински център II – Бургас” ЕООД

14. „Медицински център III – Бургас” ЕООД

15. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД

16. „Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков – Бургас” ЕООД

17. „Бургасинвест“ ООД

18. „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД

II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, поради краткия срок в чл.9, ал.6 от Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, информацията да се предостави на кмета на Община Бургас в срок до 28 февруари.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11171 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Продажба на вещи, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД  

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие за продажба на дълготраен материален актив, собственост на „Благоустройствени строежи” ЕООД, представляващ движима вещ – трошачка челюстна СМД-111, след провеждане на публично оповестен търг, по реда на РАЗДЕЛ VI от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, при начална тръжна цена от 68 777 лв. съгласно изготвената пазарна оценка и стъпка на наддаване 10%.
 2. За изпълнение на решението по т.1 упълномощава управителя на „Благоустройствени строежи” ЕООД да утвърди тръжна документация и да обяви тръжната процедура на интернет страницата на дружеството, най-малко седем дни преди провеждане на търга.
 3. Общински съвет – Бургас дава съгласие управителя на „Благоустройствени строежи” ЕООД да закупи ДМА, Челен товарач тип фадрома, на цена не по-висока от 100 000 без ДДС лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11153 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет при Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета (трасе на захранващ електропровод и трасе на захранващ водопровод) за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1010 и 07079.12.1009 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета /трасе на захранващ електропровод и трасе на захранващ водопровод/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1010 и 07079.12.1009 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11182 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с. Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас; 2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с. Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с. Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас.

            2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод преминаващ през ПИ с идентификатори 21141.20.44, 21141.19.30 и 211141.19.31 в землището на с. Димчево  за реализиране на обект: Водоснабдяване за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, Община Бургас.

            Предвид обществената значимост на проекта, с който се изграждат обекти, от първостепенно значение за Република България, необходимостта от спешната им реализация водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на качествени услуги за населението, както и факта, че имотите са изцяло общинска и държавна собственост, на основание чл. 60 ал. 1 от АПК Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11183 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и II в кв.9а по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и II в кв.9а по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас, с което УПИ II изцяло се придава към УПИ I, като УПИ II се заличава и се обособява нов УПИ I, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.616.279 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане „За училище“, частично се променят улично – регулационните граници на УПИ I и се запазват съществуващите училищни сгради и съществуващ трафопост като елемент на плана за застрояване, без предвиждане на ново застрояване, съгласно приложения проект.

            Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11184 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване проект за изменение на ОУП на гр. Бургас за ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.3 и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2, чл.135, ал.5 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас:

Одобрява проект за изменение на ОУП на гр. Бургас, в обхват на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас, с което имота да се включи към територии с предназначение  за транспорт, като се предвижда и изграждане на ново пристанищно съоръжение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11185 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение на основание чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ V, отреден „За озеленяване и спорт“ в кв. 1 по плана на „Парк езеро“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.622.131, 07079.622.132 и 07079.622.133 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава промяна на предназначението на част от УПИ V, отреден „За озеленяване и спорт“ в кв. 1 по плана на „Парк езеро“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.622.131, 07079.622.132 и 07079.622.133 по КК на гр. Бургас, с цел обособяване от УПИ V на нов УПИ с отреждане „За техническа инфраструктура“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11173 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2021/2022 година 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Определя пасищата и ливадите за индивидуално и общо ползване в землищата на територията на община Бургас, включени в годишен план за паша (Приложение №1), неразделна част от настоящите решения и дава съгласие да бъдат предоставени за ползване.
 2. Пасищата и ливадите, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни животни или от образуваните колективни стада.
 3. Пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се отдадат под наем при спазване условията на чл. 37 и от ЗСПЗЗ и чл. 98, чл. 99 и чл. 100 от ППЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

4. Да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (за стопанската 2021/2022 г.), останалите след разпределението по т. 3 свободни цели имоти- пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, на основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.

5. Останалите след провеждане на търга по т. 4 свободни имоти – пасища и ливади да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (за стопанската 2021/2022г.), чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно ред, определен в ППЗСПЗЗ, на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ.

6. Определя годишни наемни цени на общинските пасища и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2021/2022 г. и начални тръжни наемни цени за имотите по т.4 и т.5 от настоящите решения (Приложение №2), съгласно оценителски доклад, неразделна част от настоящите решения.

7. Приема Правила за ползване на общинските пасища и ливади на територията на общината (Приложение №3), неразделна част от настоящите решения.

8. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на пасищата и ливадите, както следва:

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС:

8.1. Община Бургас предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни животни, земеделски земи – общинска собственост, с начин на трайно ползване пасища и ливади, в състоянието, в което се намира, като осигурява безпрепятственото им използване.

8.2. Общинските пасища и ливади се предоставят на животновъдите за директно подпомагане при кандидатстването им по различните схеми за подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на земеделския производител.

8.3. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища на Община Бургас се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските пасища и ливади от страна на ползвателите и при констатирани нарушения да уведомяват Община Бургас.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:

8.4. Ползвателите се задължават да използват пасищата и ливадите по предназначение, а именно:

- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може да се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели;

- Ливадите се използват за косене;

8.5. Ползвателите да спазват одобрените със заповед №РД09-122/23.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“;

8.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища и ливади с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;

8.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и ливадите;

8.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;

8.9. Да не допускат използване на общинските пасища и ливади, както и на местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;

8.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата;

8.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи;

8.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;

8.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване;

8.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и ливадите, както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир;

8.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;

8.16. Ползвателите на пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем;

8.17. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

9. На основание чл. 60, ал. 1, предложение второ от АПК, допуска предварително изпълнение на решенията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11174 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

РЕШЕНИЕ:

 

Определя оценката на 600/1028 кв.м ид.ч. от УПИ V-76 в кв.8 по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 1028 кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ IV-75, изток – улица, юг – УПИ VI-77 и край на регулация, запад – край на регулация, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.325, с площ 1028 кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени със Заповед №18-4748-04.06.2020 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.832.77, 07079.832.175, 07079.832.75, 07079.11.603, за който има съставен Акт за частна общинска собственост 1979/27.01.2000 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с № 233, том 4, Дв.Вх.рег.№ 6959 от 04.06.2008 г., в размер на 555,00 лева (петстотин петдесет и пет) лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ.

В тримесечен срок от влизане в сила на оценката, С. Н. К., Н. К. К. и С. К. К., да заплатят на Община Бургас определената цена на земята, ведно с дължимите данъци и такси.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11175 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. „Острица 2“, землище кв. Банево, гр. Бургас на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

РЕШЕНИЕ:

 

1.  Определя оценката на поземлен имот с идентификатор 07079.707.1333 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-35/26.04.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменени със Заповед №18-10415-29.10.2020 г. на Началник на СГКК-Бургас, с площ 600 кв. метра, при съседи: 07079.707.936, 07079.707.1334, съответен на НПИ №501.386 по ПНИ на с.о. „Острица 2“, земл. кв. Банево, гр. Бургас, с площ 600 кв. метра, за който има съставен Акт за частна общинска собственост №9471/30.11.2020 г., в размер на 70 (седемдесет) лева, без ДДС, изчислена по реда на Наредбата по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ;

2.  В тримесечен срок от влизането в сила на оценката, Г. И. Н. и Т. И. Т., да заплатят на Община Бургас цената на земята, ведно с дължимите данъци и такси.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11200 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на спогодба с „ЛПС“ ЕООД за плащане на обезщетение за ползване на ПИ с идентификатор 32367.19.58 по КККР На с. Извор, Община Бургас, с площ 211,420 дка, с начин на трайно ползване "лозе" и даване на съгласие за отдаването му под аренда на дружеството, на основание чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Община Бургас да сключи спогодба, по силата на която „ЛПС“ ЕООД, с ЕИК: 102863063, седалище и адрес на управление: Област Бургас, общ. Бургас, с. Извор, п.код 8153, ул. Велека 10, представлявано от Е. Д. Ж., се задължава да заплати на общината сумата от 54762,96 (петдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и два лв. и деветдесет и шест ст.) лева, представляваща обезщетение за ползване на общински ПИ с идентификатор 32367.19.58 по КККР на с. Извор, община Бургас, местност „Обратното“, целият с площ 211.420 дка, с начин на трайно ползване: лозе, трета категория, актуван с Акт № 8813/06.12.2017г. за частна общинска собственост при условия и срокове в проект на спогодба и одобрява приложения проект, представляващ Приложение № 1 към докладната записка.
 2. След сключване на спогодбата по т.1, да се отдаде под аренда  на „ЛПС“ ЕООД, с ЕИК: 102863063, седалище и адрес на управление: Област Бургас, общ. Бургас, с. Извор, п.код 8153, ул. Велека 10, представлявано от Е. Д. Ж., поземлен имот с идентификатор 32367.19.58 по КККР на с. Извор, община Бургас, местност „Обратното“, с площ 211.420 дка., трайно предназначение на територията: земеделска,  начин на трайно ползване: лозе, трета категория, при съседи 32367.19.55, 32367.19.54, 32367.19.53, 32367.19.52, 32367.19.72, 32367.19.73, 32367.20.132, 32367.20.5, 32367.20.130, 32367.20.4, 32367.19.78, за отглеждане на създадените лозови насаждения, за срок от 20 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 година, при арендна цена в размер на 8245.38 лева (39лв/дка) за една стопанска година и одобрява проект на Аренден договор, представляващ Приложение № 2 към докладната записка.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11177 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16) 

РЕШЕНИЕ:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16), в което вместо: „при граници на целия имот: 48409.20.18, 48409.15.131, 48409.19.1, представляващи реално обособена част с геодезични координати:

- т. 1 (Y = 653304,879 и Х = 4724540,945)

- т. 2 (Y = 653321,291 и X = 4724532,454 )

- т. 3 (Y = 653317,258 и Х = 4724512,987)

- т. 4 (Y = 653300,366 и Х = 4724515,039)

да се чете: „при граници на целия имот: 07332.30.110, 07332.30.111 и 07332.704.2, представляващи реално обособена част с геодезични координати:

- т. 1 (Y = 646365,250 и Х = 4722357,716)

- т. 2 (Y = 646406,931 и X = 4722368,325)

- т. 3 (Y = 646411,289 и X = 4722344,474)

- т. 4 (Y = 646373,367 и X = 4722334,533)„

Решението остава непроменено в останалата му част.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11180 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя Йорданка Бенова-Ананиева, Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ за представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на „Университетска  многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД, ЕИК 102274111, което ще се проведе на 16.03.2021 г., от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, а при липса на кворум, ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 31.03.2021 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

            2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:  Определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите – по проекта за Решение: Общото събрание на акционерите да определи възнаграждение на членовете на съвета на директорите, по реда на чл.56, ал.13 и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП - „ЗА“;

По т. 2 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството – по проекта за Решение: Общото събрание на акционерите да приеме предложената промяна в капитала на дружеството – „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред: – Промяна в Устава на дружеството – по проекта за Решение: Общото събрание на акционерите да приеме предложената промяна в Устава на дружеството - „ЗА“;

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11178 Отчет на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите проведени в периода месец юли, 2020 г. – месец декември, 2020 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11071 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2020 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

ПРИЕМА годишния отчет за 2020 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11088 Отчет от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2020 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

Подкрепя отчета от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11231 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Освобождаване от длъжност на досегашния управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, въз основа на решение по т. 29, от дневния ред на заседание, проведено на 26.01.2021 г. на Общински съвет – Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Освобождава Живко Иванов Панайотов от длъжността управител на „Бургаски пазари“ ЕООД въз основа на решението по т. 29, от дневния ред на заседание, проведено на 26.01.2021г.  на Общински съвет – Бургас. 

2. Считано от 12.02.2021 г. да се прекрати и сключеният с него договор за възлагане на управлението с изх. № 08-00-221/1/22.03.2018 г.

3. На основание чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящите решения на Общински съвет – Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11232 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на трансфер за „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД, за закупуване на медицински фризер за съхранение на реконвалесцентна плазма 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Одобрява финансови средства в размер на 16 000 лв. (шестнадесет хиляди) да бъдат предоставени като трансфер на „УМБАЛ-Бургас“ АД за закупуване на медицински фризер.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11233 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас, насрочено за 12.03.2021 г. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 

І. Упълномощава Кмета на Община Бургас, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на насроченото за 12.03.2021 г. и резервна дата  26.03.2021 г. Общо събрание на Асоциацията по В и К – Бургас, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема годишния отчет за дейността на асоциацията за 2020 г.; - „ЗА“;

2. По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2020 г. - „ЗА“;

3. По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2020 г., съгласно чл. 38, ал.1, т. 3 от Закона за счетоводството - „ЗА“;

4. По т. 4 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД. гр. Бургас приема бюджета на асоциацията за 2021 г. - „ЗА“;

5. По т.5 Разни – Предлага в инвестиционната програма за 2021 г на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД да бъдат включени улиците, посочени в Решение по т. 24 от дневния ред на проведеното на 26.01.2021 година заседание, обективирани в Протокол № 19 на Общински съвет – Бургас.

II. Определя инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за представител на Община Бургас в заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, насрочено за 12.03.2021 г. с резервна дата 26.03.2021 г., при невъзможност на Кмета на Община Бургас да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, която да гласува по цитираните в т. I решения със същия мандат.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11245 Докладна записка от Иво Баев – председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Назначаване на проверка 

РЕШЕНИЕ:

 

            За резултатите от проверката, назначена със Заповед 451/18.02.20121 г.  на Кмета – Димитър Николов, да бъде изготвен доклад, който да бъде представен в Общински съвет – Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11246 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 11.03.2021 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на 25.03.2021 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

            ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

1. Определя численост на Съвета на директорите на ,,Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД от 5 /петима/ членове, от които трима представители на държавата и двама независими членове. – „ЗА“

            т.2.  Избира за членове на Съвета на директорите на ,,Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД:

1. Г. Кузманов, професионална квалификация публична администрация като представител на държавата;

2. Т. Иванов, професионална квалификация туризъм като представител на държавата;

3. З. Георгиева, професионална квалификация юрист като представител на държавата;

4. В. Енчева, професионална квалификация юрист  като независим член;

5. И. Крушкова, професионална квалификация юрист като независим член – „ЗА“

т. 3.  Освобождава като член на Съвета на директорите на ,,Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, считано от датата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел И. Иванов „ЗА“

т. 4.  Определя мандат на членовете на Съвета на директорите от пет години, считано от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел -„ЗА“

т.5. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в съответствие с принципите, показателите, критериите и стойностите по чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30 април 2020 г. - „ЗА“

т.6. Определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите по чл.240 от Търговския закон, в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение - „ЗА“

т.7.  Договорите за управление с членовете на Съвета на директорите да се подпишат от законния представител на акционера „Национална компания индустриални зони“ ЕАД - „ЗА“

т.8. Разни – „съобразно интересите на Община Бургас“.

            III. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, за осигуряване възможността за легитимно участие на представителя на Община Бургас в общото събрание, насрочено за 11.03.2021 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11112 Питане от Живко Табаков – общински съветник от ДБГ, относно: Техническо обезпечаване на дистанционните заседания на Общински съвет – Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11120 Питане от Кирил Начев – общински съветник, относно: Искане за предоставяне на информация във връзка с приемане на Бюджет 2021 година относно средства, предвидени при съвместната работа на Община Бургас с НПО-та

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11129 Питане от Стоян Коларов и Христина Секлемова – общински съветници, относно: Изграден подземен паркинг в новата сграда на Регионалната библиотека „П.К. Яворов“ 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11141 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас от Заседание 8/31.03.2020 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11166 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Поети ангажименти за разходи на Община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11168 Питане от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Неспазване на решение на Общински съвет във връзка с наименованието на „Рибарското селище“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11179 Питане от Константин Бачийски – общински съветник от ПП СЕК, относно: Състоянието и асфалтирането на улиците от общинската улична мрежа

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-11241 Докладна записка от Иво Баев – председател на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществени посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Избира Тодор Стойчев Стамболиев за обществен посредник на територията на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА