ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №18 ОТ ДАТА 21.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 29.12.2020 - 16:58

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 18

 

от проведеното на 21.12.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10962 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение на Община Бургас по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001  „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

 

 1. ОбС 08-00-10927 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01,2009г. протокол №17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г. Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.; т.3, Протокол №53/29.01.2019 г., т.1, Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

 1. ОбС 08-00-10953 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10916 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г., по т. 1, Протокол № 7/27.02.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10915 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на: 1. Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти”, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол № 8/23.02.2016 г.; по т. 6, Протокол № 8/31.03.2020 г.; по т. 8, Протокол № 13/29.09.2020 г. 2. Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т. 4, Протокол № 13/29.09.2020 г. 3. Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол №29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас по т. 7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и 17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г., по  т. 13, Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол №25/25.06.2013 г. и Протокол  № №7/26.01.2016 г., по т. 1, Протокол № 29/25.07.2017 г.; по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г.; по т. 5, Протокол № 9/28.04.2020 г.

 

 1. ОбС 08-00-10938 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на Общинско предприятие „Обреден комплекс – Бургас“, прекратяване на „Обреден комплекс“ ЕООД ЕИК102663618 чрез откриване процедура по ликвидация; прекратяване договор за концесия между Община Бургас и „Обреден комплекс“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-10935 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 27.2, Протокол №6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен  по т. 8, Протокол №8/23.02.2016 г.; по т.1, Протокол №25/28.03.2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-10931 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“

 

 1. ОбС 08-00-10932 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Транспорт“

 

 1. ОбС 08-00-10908 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10903 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2021/2022 година и Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2021/2022 година 

 

 1. ОбС 08-00-10942 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-10958 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Краткосрочна (2020-2022 г.) и Дългосрочна (2021 - 2030 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10904 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на „Програма за реновиране на детски и спортни площадки в детски ясли, детски градини и училища в Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-10919 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка

 

 1. ОбС 08-00-10917 Докладна записка от Станимир Апостолов и Георги Митев – общински съветници от ПП СДС, относно:  Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса , за справяне с икономическите последици, вследствие въведените със Заповед № РД – 01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България противоепидемични мерки

 

 1. ОбС 08-00-10941 Докладна записка от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов общински съветници от ДБГ, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение

 

 1.  ОбС 08-00-10875 Докладна записка от групата на БСП в Общински съвет – Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с пандемията от COVID-19

 

 1. ОбС 08-00-10922 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на предложение към съдружниците за изкупуване на дяловете на „Бургасинвест“ ООД

 

 1. ОбС 08-00-10943 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов – място за временно  укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.062 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 

 

 1. ОбС 08-00-10944 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Път на културно-историческите ценности през вековете – изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на „Улица на занаятите“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-10928 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283, 07079.501.388, 07079.501.389, 07079.501.390 по КК на гр. Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283, 07079.501.388, 07079.501.389, 07079.501.390 по КК на гр. Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283, 07079.501.388, 07079.501.389, 07079.501.390 по КК на гр. Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10936 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда с право на строеж в имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.3 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.234 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10930 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ II-11, в кв. 1 по ПУП_ПРЗ На кв. Крайморие, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.830.43 по КК на гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-10952 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10951 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща 407,50/815 кв. м. ид. части от УПИ VII-390 в кв. 52 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Ветрен, гр. Бургас, целият с площ 815 кв. м., по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-10934 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие едноетажна постройка – общинска собственост, отразена с идентификатор 07079.501.542.2 в КК на гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, да се използва за дейности по проект: „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на общината“

 

 1. ОбС 08-00-10937 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на сграда с идентификатор 07079.612.9.2 по КК на гр. Бургас – частна общинска собственост, безвъзмездно за срок от 5 години, за нуждите на РЗИ-гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10929 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищни помещения, частна общинска собственост, на „Център за психологически изследвания“ – гр. София, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

 

 1. ОбС 08-00-10923 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Общинска стратегия за превенции на употребата и злоупотребата с наркотични вещества и План за нейното изпълнение 

 

 1. ОбС 08-00-10902 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2021 година в Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-10961 Докладна записка от Димчо Грудев – зам.-председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет – Бургас

                                   

 1. ОбС 08-00-10926 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за избор на управител, съгласно проведен конкурс за избор на управител на „Чистота“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-10963  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на конкурси за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия

 

 1. ОбС 08-00-10956 Докладна записка от Георги Кузманов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-10959 Докладна записка от членовете на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-10940 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Промяна на срока за разглеждане на постъпилите предложения от спортните организации за спортни мероприятия от Комисия по чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от Спортния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10972 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от спортния календар на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10648 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Поставяне на екотоалетни в района на парк „Езеро“, гр. Бургас         

 

 1. ОбС 08-00-10699 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет, относно: Извършена резитба на дървета в к-с „Славейков“ и по бул. „Демокрация“ 

 

 1. ОбС 08-00-10832 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Състоянието на ОУ „Антон Страшимиров“

 

 1. ОбС 08-00-10901 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Качество на атмосферния въздух на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10905 Питане от Стоян Коларов – общински съвет от БСП, относно: Размера на събраните средства за 2020 година от завишаване стойностите на коефициента за екологична категория на леките автомобили и резултата от въвеждането на тази промяна

 

 1. ОбС 08-00-10907 Питане от Георги Спасов – общински съветник от ПП БСП, относно: Коледен базар на площад „Тройката“

 

 1. ОбС 08-00-10910 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Разширяване на сградния фонд на ОУ „Христо Ботев“ в кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-10921 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Внасяне на проект на Бюджет 2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-10924 Питане от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Строително-монтажни работи за обекти: „Многофункционална спортна зала „Арена Бургас“ – тренировъчна зала“, подпорна стена, жандармерия и връхна метална ограда 

 

 1. ОбС 08-00-10925 Питане от Георги Събев – общински съветник от ПП СЕК, относно: Реконструкция на ул. „Юрий Венелин“, намираща се в ЦГЧ 

 

 1. ОбС 08-00-10933 Питане от Васил Иванов – общински съветник от БСП, относно: Поддръжка и почистване на съществуващи детски площадки 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10962 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение на Община Бургас по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001  „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10927 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01,2009г. протокол №17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г. Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.; т.3, Протокол №53/29.01.2019 г., т.1, Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г. Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.;  т.3,  Протокол №53/29.01.2019 г., т.1, Протокол №5/19.12.2019 г.):

 

§ 1. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:

 1. С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

§ 2. В чл. 10 се правят следните промени:

1. в ал. 2, изречение второ след думите „възложителя на строежа“ се добавя „в двумесечен срок“;

2. в ал. 7 се създава изречение второ: „Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите възложители.“

§ 3. В чл. 14 ал. 2 думите „служби на бюджетна издръжка“ се заменят с „административни органи“.

§ 4. В чл. 17 ал. 4 се изменя така:

„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

§ 5. В чл. 32 ал. 2 се отменя.

§ 6. В чл. 38 ал. 4 се изменя така:

„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.“

§ 7. В чл. 42, ал. 1, т. 4 придобива редакцията:

4.даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

§ 8. В чл. 43 се създават нови ал. 3 и 4:

„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“

§ 9. В чл. 48:

1. в ал. 3 се създава нова т. 5:

„5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ.“;

2. в ал. 4 изречение трето се изменя така: „При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“;

3. в ал. 7 изречение второ се заличава.

§ 10. В чл. 56, ал. 1, т. 2 след думите „на регистрация“ се добавя „при доставки на услуги по чл. 97а и“.

§ 11. В чл. 65:

а) в алинея 1:

- в т.4 отпада текста „стаи за гости, апартаменти за гости“;

- в т.5 отпада текста „стаи за гости, апартаменти за гости“;

- създава се нова т.6 със следното съдържание:

„6. Места за настаняване клас В (стаи за гости и апартаменти за гости):

              a) с категория 3 звезди -  0,60 ст.

              б) извън посочените в буква а) – 0,50 ст.“

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.“;

в) създава се нова ал. 3:

„(3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси“;

г) създава се нова ал. 4:

„(4) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на общините в срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма:

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община, или

2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената информация от Единната система за туристическа информация.“;

д) досегашната ал. 3 става ал. 5.

§ 12. В чл.66 текста „чл. 10 ал. 2“ се заменя с „чл.11 ал.2“

§ 13. В приложение № 1 т. 1 текста „Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: 1 и 2 звезди“ се заменя с  „Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма“ 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10953 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд – Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г.).

 

            § 1. В Глава втора „Местни такси“, в Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, ученически общежития, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги“, чл. 25 придобива следната редакция:

 

            „Чл.25 (1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж с пенсии над 500 лв., дължат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.

            (2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелъчен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, гориво за разнасяне на храна по домовете, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и разходи за персонал, обслужващ доставката на храна-инструктор хранене, шофьори, разносвачи, както и разходът по амортизация на коли, застраховки на коли и персонал.

          (3)Лицата, ползващи Домашен социален патронаж с пенсии под 500 лв и лица с намалена работоспособност над 71 %, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК дължат месечна такса с облекчение, включваща месечните разходи за храна, постелъчен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, гориво за разнасяне на храна по домовете, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица

          (4) Месечната такса се внася от потребителите на социалните услуги.

          (5) Деца инвалиди, ползващи социални услуги от Домашен социален патронаж, които са под 16-годишна възраст и нямат лични доходи, не заплащат месечна такса.“

 

§2. В чл.29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.7, т.4 се изменя и придобива следната редакция: „Копие на актовете за раждане на всички деца за случаите по ал.1, т.4.

2. В ал.8, т. 5 се изменя и придобива следната редакция: „Копие на Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане" или копие от съдебното решение за настанавяне в приемно семейство за случаите по ал.2, т.5.

3. В ал. 12 т. 4 придобива следното съдържание:

„4. Децата, на които един от родителите е със 70%  и над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

§3. Създава нов член 29а със следното съдържание:

Чл.29а (1)„Не се заплаща дневна такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини за:

 1. Децата, на които един от родителите е със 70% и над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 2. Деца сираци;
 3. Деца със заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 4. Трето и следващо дете на многодетни родители, при условие че две от децата не са навършили пълнолетие;
 5. Деца- близнаци;
 6. Деца- полусираци;
 7. Деца, на които един от родителите е студент;
 8. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.
 9.  Деца, отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
 10. Деца на родители, чиито доход на семейството е равен или по-нисък от минималната работна заплата на страната.
 11. Деца със специални образователни потребности.

(2) Извън случаите по ал.1 дневната такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини се заплаща с намаление от 0,40 лева за храноден за периода от 01 септември до 31 май.“ 

(3) Необходими документи за освобождаване от такса:

1. Копие от документ от ЛКК/ТЕЛК за случаите по ал.1, т.1.

2. Копие на акт за смърт за случаите по ал. 1, т.2.

3. Копие от експертно решение на ТЕЛК за случаите по ал.1, т.3.

4. Копие на актовете за раждане на всички деца за случаите по ал.1, т.4.

5. Копие на акт за раждане на деца-близнаци за случаите по ал.1, т.5.

6. Копие от акт за смърт на един от родителите за случаите по ал.1, т.6.

7. Служебна бележка от ВУЗ в случаите по ал.1, т.7.

8. Копие на Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане" или копие от съдебното решение за настанавяне в приемно семейство за случаите по ал.1, т.8.

9. Удостоверение за доход на семейството за случаите по ал.4, т.10.

 

            § 4. В Глава втора „Местни такси“, в раздел V Такса за административни услуги“:

 1. В член 33 ал.1

              а) т.7 и т.8 придобиват следната редакция:

                   „7. издаване на удостоверения за постоянен и/или настоящ адрес при адресна регистрация.

                     8. издаване на удостоверения за постоянен и/или настоящ адрес и/или за промени в постоянен и настоящ адрес.“

              б) в т.11 след думата документи се добавя: „по гражданско състояние и гражданска регистрация.“

 1. В член 33 се създава нова алинея 9 със следното съдържание:

„(9) Услуги предоставяни от дирекция ИСД:

1. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

2. Актуализация на списъка с превозните средства или водачите извършващи дейността от името на регистрираният търговец за своя сметка (вписване или отписване), към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство/водач.

3. Отразяване на промени в обстоятелствата в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

4. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.“

 

            §5. В Глава втора „Местни такси“, в раздел VI Такси за гробни места“, в член 36 отпада изразът: или от концесионер, на който е предоставено право на експлоатация на гробищен парк.“ се заменя с израза: „или от общинско предприятие на общината, стопанисващо гробищните паркове.“

 

§ 6. Прави следните изменения в Приложение № 3 Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас,

1. В Раздел ІІ „Детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“:

а) Точки от 1 до 5 се изменят и придобиват следното съдържание:

 

1.

Седмични детски ясли

 

 

Такса за присъствен ден

2,00

2.

Целодневна детска ясла

 

 

Такса за присъствен ден

1.80

3.

Седмична детска градина

 

 

Такса за присъствен ден

2,40

4.

Целодневна детска градина

 

 

Такса за присъствен ден

2,00

5.

Дневна такса за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини за храноден

2,20

 

б) Отменя точка 6.

 

2. В  Раздел IV Административни услуги:

2.1. В т.1  Услуги предоставяни от Дирекция ГРН.

а) в т.1.18 Издаване на удостоверене за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес, числото 5,00 се заменя с числото 3,00.

б) в т.1.21 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес, числото 5,00 се заменя с числото 3,00.

в) в т.1.32 след думата лева се добавя: «Приложения по Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент».

2.2. Създава се това точка 4 със следното съдържание:

 

 

Услуги предоставяни от Дирекция ИСД.

 

4.1.

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

100,00лв.

4.2.

Актуализация на списъка с превозните средства или водачите извършващи дейността от името на регистрираният търговец за своя сметка (вписване или отписване), към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство/водач

10,00лв.

4.3.

Отразяване на промени в обстоятелствата в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

100,00лв.

4.4.

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

10,00лв.

 

§. 7. Отменя Раздел VI – „Общинско радио“  и Раздел ХІ от  Приложение № 5

 

 

§.8. В Раздел I на Приложение №6, създава нова т. 12 „Младежки културен център“ със следното съдържание:

 

 

„Младежки културен център“

 

 

 

Школа

без. ДДС

15,00/месец

 

Зали за провеждане на културно-развлекателни прояви

 

 

 

Концертна зала № 1

 

 

 

- за час

без. ДДС

70,00

 

- за всеки следващ час след първия

без. ДДС

35,00

 

Изложбена зала

 

 

 

- за час

без. ДДС

35,00

 

- за всеки следващ час след първия

без. ДДС

17,50

 

Конферентна зала № 2

 

 

 

- за час

без. ДДС

35,00

 

- за всеки следващ час след първия

без. ДДС

17,50

 

Конферентна зала № 3

 

 

 

- за час

без. ДДС

27,50

 

- за всеки следващ час след първия

без. ДДС

15,00

 

Зала № 14

 

 

 

- за час

без. ДДС

27,50

 

- за всеки следващ час след първия

без. ДДС

15,00

 

Репетиционни зали

 

 

 

зала 1

без ДДС

10,00/час

 

зала 2

без ДДС

9,00/час

 

зала 3

без ДДС

6,00/час

 

зала 14

без ДДС

5,00/час

 

Зала 5

без ДДС

4,00/час

 

Зала 16

без ДДС

5,00/час

 

Зала 17

без ДДС

5,00/час

 

Зала 18

без ДДС

5,00/час

 

Зала 24

без ДДС

4,00/час

 

Зала №2 – Хорова школа

без ДДС

5,00/час

 

Изложбена зала

без ДДС

9,00/час

 

 

§.9. В Раздел II – ОП „Туризъм“ от Приложение № 6 на тарифата на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМД Създава нова т.4 „Общинско радио „Гласът на Бургас““,  със следното съдържание:

 

 

Общинско радио „Гласът на Бургас“

 

 

 

ИЗРАБОТКА НА КЛИП

 

 

 

с един глас

без ДДС

150,00

 

с два гласа

без ДДС

180,00

 

с ефекти без музикална подложка

без ДДС

80,00

 

с продуциране на специална музикална подложка

без ДДС

300,00

 

ЕДНОКРАТНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА 30" КЛИП - в следните часови пояси:

 

 

 

06.00 - 10.00 часа

без ДДС

12,00

 

10.00 - 17.00 часа

без ДДС

9,00

 

17.00 - 20.00 часа

без ДДС

12,00

 

20.00 - 00.00 часа

без ДДС

7,00

 

00.00 - 06.00 часа

без ДДС

4,00

 

Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи:

 

 

 

Фиксирано време

без ДДС

+ 50%

 

Поръчка до 20 часа

без ДДС

+ 50%

 

Излъчване на рекламен клип над 30" (до 50")

без ДДС

+ 50%

 

Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок

без ДДС

+ 50%

 

Позициониране на първо или последно място в рекламния блок

без ДДС

+ 30%

 

Споменаване на допълнителна търговска марка

без ДДС

+ 20%

 

Излъчване на рекламен клип до 20"

без ДДС

- 20%

 

Излъчване на рекламен клип до 10"

без ДДС

- 50%

 

Отстъпка за брутен обем:

 

 

 

От           0  до     1 500 лв.

без ДДС

7%

 

От     1 501  до     3 000 лв.

без ДДС

9%

 

От     3 001  до   15 000 лв.

без ДДС

13%

 

От    15 001  до   50 000 лв.

без ДДС

17%

 

От    50 001  до 100 000 лв.

без ДДС

22%

 

От   100 001  до 150 000 лв.

без ДДС

27%

 

От   150 001  до 300 000 лв.

без ДДС

31%

 

Над 300 000  лв.

без ДДС

33%

 

ВЪНШНА ПРОДУКЦИЯ

 

 

 

АВТОРСКО предаване – до 60 мин.(за 1 месец, излъчване 1 път седмично                с 1 повторение)

без ДДС

400,00

 

АВТОРСКА рубрика – до 10 мин. (за 1 месец, излъчване 1 път седмично                    с 1 повторение)

без ДДС

60,00

 

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ - месечно

 

 

 

СПОНСОРСКА ЗАСТАВКА - до 10 сек. - изработка

 

безплатно

 

Новини/ Спорт / Времето

без ДДС

600,00

 

Специализирано предаване

без ДДС

80,00

 

Музикално предаване

без ДДС

300,00

 

Радиоигра

без ДДС

240,00

 

Отстъпка от цената при поръчка на два или повече спонсорски пакети

без ДДС

10%

 

Услуги, свързани със САЙТА на радиото

 

 

 

Банер на сайта - за 1 месец

без ДДС

100,00

 

Банер на сайта - за 1 ден

без ДДС

4,00

 

Банер на сайта за 1 година и авансово плащане - с отстъпка:

без ДДС

20%

 

Платена публикация - за 1 ст.ред от 60 знака, при минимум 5 реда - за 1 бр.

без ДДС

1,00

 

* При договори за реклама над 2000 лв. и при желание от рекламодателя, предоставяме безплатен банер на сайта за периода на договора

 

 

 

* ПР материали на уебсайта на медията:                                                                                                     1.Публ-я по европроекти - текст, лого, снимка и аудио-50 лв./седм., 100 лв./14 дни, 200лв./мес.; 2.Публ-я по рекл.договори – текст и снимка – 30 лв./дн., 60 лв./седм., 90 лв./14 дни, 180 лв./мес.

 

 

 

ДРУГИ УСЛУГИ

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ – информационно и рекламно, 1 глас – обработка

без ДДС

5,00

 

СЪОБЩЕНИЕ – промяна в текста /до две корекции/

 

безплатно

 

СЪОБЩЕНИЕ с продължителност до 30 сек. - за 1 бр.излъчване

без ДДС

6,00

 

СЪОБЩЕНИЕ с продължителност над 30 до 60 сек. - за 1 бр. излъчване

без ДДС

9,00

 

БОНУС излъчвания /бр./ за всеки 10 излъчени съобщения

без ДДС

2,00

 

ПЛАТЕН РЕПОРТАЖ /ПЛАТЕНА ИНФ-Я/ РЕКЛАМНО ИНТЕРВЮ/ - за 1 минута, с максимална продължителност 6 минути

без ДДС

15,00

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА РУБРИКА, РЕПОРТАЖ, ИНТЕРВЮ, ПЛАТЕНА ИНФ-Я И ДР., СВЪРЗАНИ С ЕВРОПРОЕКТИ – за 1 минута

без ДДС

50,00

 

РЕКЛАМНА ИГРА

без ДДС

75,00

 

ЗАПИС И ОБРАБОТКА на дикторски глас (до 60 мин.) (до 10 мин.)

без ДДС

10,00

 

ЗАПИС на дигитален носител - за 1 бр.

без ДДС

1,00

 

ПОЗДРАВ от фирма, институция, организация (за 1 бр. излъчване)

без ДДС

4,00

 

Специални отстъпки за кампании в подкрепа на културата и образованието – преференциални условия за културни събития, фестивали, концерти, изложби, драматични, музикални и театрални постановки, наука и образование, книгоиздаване и др. прояви.

*Отстъпките не включват излъчвания на рекламни клипове.

без ДДС

- 25%

 

За посредничество, свързано с услугите, предлагани от Общинско радио Бургас, възнаграждение се изплаща след авансово постъпване на цялата сума.

без ДДС

15%

 

ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ 

 

 

 

В ПРОГРАМАТА

 

 

 

Хроника - отразяване на актуални събития - за 1 мин.

без ДДС

35,00

 

Диспут – за 1 мин.

без ДДС

25,00

 

Визитка – за 1 мин., макс. продължит.до 3 мин.

без ДДС

30,00

 

Интервю – за 1 мин., макс.продължит.до 5 мин.

без ДДС

50,00

 

Репортаж – за 1 мин., макс. продължит.до 3 мин.

без ДДС

50,00

 

НА САЙТА

 

 

 

Стандартен банер (статичен/анимиран+линк) - за 1 ден

без ДДС

5,00

 

PR материали (готови)- текст до 1000 символа + до 2 снимки - 1 ден на нач.стр., останалите - в архив.

без ДДС

100,00

 

PR материали (готови)- текст до 1000 символа + 1 аудио файл - 1 ден на нач.стр., останалите - в архив.

без ДДС

150,00

 

Отстъпка при реклама едновременно в програмата и на сайта на стойност             над  600 лв. /без ДДС/

без ДДС

-10%

 

*Срок за подаване на готовите PR материали - до 12 часа преди публикуване.

 

 

 

§ 10. В Раздел ІII ОП „Спортни имоти“ от Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, прави следните изменения и допълнения:

 1. В целия раздел към текстовете „Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП СИ  се добавя: „по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения“
 2. В т.1 Спортна зала "Младост" се правят следните промени:

а) преди реда – тренировки се създава нов ред „Зала 1“

б) на реда „- зала 2 чуждестранни отбори – тренировки  вкл. ДДС“, стойността се променя от 40,00/час на 60,00/час

в) след него се създава нов ред „- 1/ 2 зала -  зала 2 чуждестранни отбори – тренировки                вкл. ДДС    40,00/час

г) подточката Ползване на зали се променя така:

- цената на зала 2 се променя от вкл. 30 лв./час на вкл. ДДС 20,00лв./час.

- след реда „зала 2    вкл. ДДС        20,00/час“ се създава нов ред: „1/ 2 зала – зала 2             вкл. ДДС                    10,00/час“

- след реда „зала 4    вкл. ДДС        10,00/час“  се създават нови редове:

 

 

Външни спортни клубове – тренировки

 

 

 

Зала 2

вкл. ДДС

30.00 / час

 

1/2 зала – зала 2 външни спортни клубове – тренировки

вкл. ДДС

15.00/ час

 

Зала 3 и 4

вкл. ДДС

15.00/ час

              д) в реда „Ползване на пресцентър“ се добавя текста „и организирани спортни дейности“ и стойността се променя от  40.00/час на 20.00 / час

              е) в реда „Ползване на сауна“ стойността се променя от 15,00/час на 20,00/час;

              ж) накрая на точката се добавя нов ред „Организирани групи  с учител, след предварително изпратено писмо, до 10 дни в ОП СИ/училищни спортни мероприятия безплатно“

 1. В т.2 Спортна зала „Никола Станчев”

а) създава се нов ред „Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП СИ по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения“;

б) в подточката Бадминтон в реда „От 7,30 – 18,00 часа“ след текста се добавя „- за игрище“ и в реда „От 18,00 – 22.00 часа и събота и неделя“ се добавя „-  за игрище“;

в) в подраздела Тенис на корт, след реда „От 18,00 – 22.00 часа и събота и неделя вкл. ДДС                   25,00/час“ се създава нов ред: „Провеждане на др. мероприятия, семинари, презентации                          вкл. ДДС 60,00/час“;

г) след реда „Провеждане на състезания и турнири вкл. ДДС 40.00/час“ се добавя нов ред: „Провеждане на др. мероприятия, семинари, презентации        вкл. ДДС                    40,00/час“

д) в реда „Прояви с демонстрационен характер“ се добавя текста „- голяма зала“;

е) създава се нов ред „Прояви с демонстрационен характер – малка зала       вкл. ДДС          80,00/час“

ж) следващия ред придобива следното съдържание: „Организирани групи /с учител  след предварително изпратено писмо, до 10 дни в ОП СИ   / училищни спортни мероприятия безплатно“

з) в последния ред след думата волейбол се добавя „баскетбол“ и след изразът „Супер Лига“ се добавя изразът „Национална баскетболна лига“

 1. В т.3 Спортна зала "Б. Брънзов"

  а) след реда „Външни спортни клубове“ се създават нови редове със следното съдържание:

                              От 7,30 – 18,00 часа

вкл. ДДС

50.00 / час

                              От 18,00 – 22.00 часа

вкл. ДДС

60.00 / час

            б) след реда „- прояви с демонстрационен характер       вкл. ДДС        200,00/час“ се създава нов ред: „Организирани групи /с учител  след предварително изпратено писмо, до 10 дни в ОП СИ   / училищни спортни мероприятия                           безплатно“

            в) последния ред добива следното съдържание: „Отбори – със сключени договори с ОП СИ, завършили в топ три на предходният състезателен сезон в НБЛ за мъже и жени, ползват 50% след 18.00 часа»

 1. В т.4 Спортен комплекс „Изгрев”:

а) се създава нов първи ред, със съдържание: „Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП СИ  по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения“;

б) в следващия ред след думата „зали“ се добавя „и игрища“

в) в следващите редове на точката работното време от «до 22:00», съответно «до 23:00» се променят на «до 21.00»

г) в реда „Организирани групи: с учител с предварително изпратено писмо“ се добавя текста „до 10 дни в ОП СИ  / училищни спортни мероприятия“

д) в следващия ред след текста се добавя „ и футбол“

е) на реда „Топче“ се добавя „един брой“

ж) в реда „Еднократно посещение: 08:00 –17:00 часа“ часа 17:00 се заменя с 18.00;

з) в реда „Еднократно посещение: 17:00 – 23:00 часа“ часовете стават „от 18.00 до 21.00 часа“

и) в реда „Абонаментни карти от 08:00 до 17:00 часа“ часа 17:00 се заменя с  18.00

к) в реда Поименни карти от 17:00 до 23:00 часа“ часовете стават „от 18.00 до 21.00“

 1. В т.5 Тенис кортове – Парк „Езеро“, „Васил Левски“:

а) създава се нов първи ред със съдържанието: „Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП СИ  по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения“

б) в реда „ученици и студенти“ се добавя текста „-за м. юли и август“ и стойността се променя от 10,00/час на 8,00 / час;

в) в реда „възрастни“ се добавя „-за м. юли и август“

г) на реда „през останалото време“ стойността се променя от 12,00/час на 16,00/час

д) след „- карти“ в редовете стойностите се променят така:

12 часа            вкл. ДДС        168,00

24 часа            вкл. ДДС        320,00

36 часа            вкл. ДДС        455,00

48 часа            вкл. ДДС        575,00

72 часа            вкл. ДДС        814,00

е) в подточката – асфалтов корт ул. Гурко

- на реда „Деца“ се допълва текста „до 17:00 ч. / юли и август до 18:00 ч.“,

- създава се нов ред „Деца след 17:00 ч./ юли и август след 18:00 ч.    вкл. ДДС   10,00 / час

ж) в реда  „състезания (деца и подрастващи) с предварително изпратено писмо“ се добавя текста „ .., до 10 дни предварително в ОП СИ  / от организатора на състезанието“

з) реда „Притежатели на абонаментни карти при осветление вкл. ДДС          12,00/ час, се заличава;

 1. В т.9 Спортно оздравителен център с. Ветрен, накрая се добавя нов ред със съдържанието: «Други клубове – да се считат клубове и/или организации, които не развиват дейността си на територията на Община Бургас и/или нямат сключен годишен договор с ОП  СИ Бургас».
 2. В т.11 Открит Плувен басейн „Флора”, к-с „Лазур” Морска градина:

а) след реда «възрастни  вкл. ДДС 5,00/час» се създава нов ред «Посещение за цял ден възрастни                        вкл. ДДС             12,00 лв.»

б) след реда «ученици, студенти и пенсионери вкл. ДДС 3,00/час», се създава нов: «Посещение за цял ден ученици , студенти и пенсионери       вкл. ДДС        6.00 лв»

в) на реда «Деца до 7 години с родител или възрастен придружител, заплатил индивидуално посещение вкл. ДДС», стойността от 1.00 /час за малък басейн       се променя на 2.00 /час;

г) след реда «ученици, студенти и пенсионери 30 часа вкл. ДДС         45,00» се добавя ред: «Лицензирани клубове с договор с ОП  СИ по Наредба за за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения»;

д) след ред «цял басейн       вкл.ДДС 120,00/час» се добавя ред  «Игрище с размер – 30 /20 м        вкл. ДДС                80,00 / час»;

е) в реда «Деца и подрастващи състезания» се добавя « , след предварително изпратено писмо до 10 дни в ОП СИ от организатора на състезанието»;

ж) в реда «- провеждане на културни и развлекателни прояви» се добавя «и др. мероприятия,семинари, презентации».

 1. В т.13 Спортна зала „Нефтохимик“, к-с „Лазур“:

а) създава се нов първи ред: «Лицензирани клубове с договор с ОП  СИ по Наредба за за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения»;

б) в подточката «Игрище футбол – голямо»:

- в реда «От 7,30 ч. до 18,00 ч. вкл. ДДС стойността  25,00/час се променя на 30,00 / час;

- в реда «От 18,00 ч. до 22,00 ч. и събота и неделя» стойността 50,00/час се променя на  60,00 / час

в) в реда «Прояви с демонстрационен характер  вкл.ДДС        стойността 50,00/час се променя на 60,00 / час», след него се добавя нова ред: Организирани групи: с учител с предварително изпратено писмо,  до 10 дни  в ОП СИ/ училищни спортни мероприятия безплатно».

 1. В т. 14. Споретн комплекс «Славейков»

а) създава се нов първи ред: «Лицензирани клубове с договор с ОП  СИ по Наредба за за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения»;

б) в реда «Ползване на зали» се добавя текста «, писта за лека атлетика и игрища»;

в) в реда «- групови посещения» се добавя «- зали»;

г) в реда «Ползване на лекоатлетична писта» се «/ за спортните клубове»;

д) в следващите редове на точката работното време «до 22:00», съответно «до 23:00» се променят на «до 21.00»;

е) в реда „Организирани групи: с учител с предварително изпратено писмо“ се добавя текста «до 10 дни в ОП СИ»;

ж) в реда „Еднократно посещение: 08:00 – 17:00 часа“ часа 17:00 се заменя с  18.00;

з) в реда «Еднократно посещение 17:00 – 23:00 часа» часовете се променят на «от 18:00 до 21:00»;

и) в реда «Поименни карти от 08:00 – 17:00 часа» часа 17:00 се заменя с  18.00;

к) в реда «Поименни карти от 17:00 до 23:00 часа», часовете стават «от 18:00 до 21:00»

л) след реда «72 часа            вкл. ДДС        702,00», се създават нови редове:

 

Червени кортове

 

 

- почасово заплащане

вкл. ДДС

16,00 / час

- карти

 

 

12 часа

вкл. ДДС

168,00

24 часа

вкл. ДДС

      320,00

36 часа

вкл. ДДС

  455,00

48 часа

вкл. ДДС

      575,00

72 часа

вкл. ДДС

      814,00

 1. В т.15 Открит Плувен басейн „Минерални бани“ се създава нов ред «Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП СИ  по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения».
 2. В т.19  Спортна зала ПМГ:

а) се създава нов ред «Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП СИ  по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения».

б) реда «Организирани групи с учител с предварително изпратено писмо, до 18 год.» придобива редакцията: «Организирани групи с учител с предварително изпратено писмо, до 10 дни в ОП СИ / училищни спортни мероприятия»

 1. В т. 20 Закрит плувен басейн к/с «Меден Рудник»

а) се създава нов ред «Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП СИ  по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения»;

б) след реда «цял басейн вкл. ДДС 70,00/час» са създават нови редове:

 

- чуждестранни отбори / 1 коридор

вкл. ДДС

30.00 / час

- чуждестранни отбори / цял басейн

вкл. ДДС

90.00 / час

- провеждане на срещи и състезания

вкл. ДДС

40,00/час

 в) в реда Деца и подрастващи–състезания, с предварително изпратено писмо“ се добавя текста „, до 10 дни в ОП СИ/ училищни спортни мероприятия“;

 1. В т.23 Рибарско Пристанище Сарафово:

а) в подточката „Годишна тарифа за корабно място за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия: - Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съответната година, - Дължината на плавателния съд е от 17 метра до 25 метра“ след реда „Дневна 40.00“ се създават нови редове:

 

Плавателен съд до 7.0 m. на понтон - ново

 

 

Годишна

 

2300.00 лв.

Сезонна

 

1200.00 лв.

Месечна

 

270.00 лв

Седмична

 

110.00 лв

Дневна

 

22.00 лв

Годишен абонамент поддръжка*

 

240,00 лв.

 Плавателен съд до 10.0 m. на понтон - ново

 

 

Годишна

 

3500.00 лв.

Сезонна

 

1800.00 лв.

Месечна

 

460.00 лв

Седмична

 

140.00 лв

Дневна

 

25.00 лв

Годишен абонамент поддръжка*

 

350,00 лв.

  б) в подточката „Престой на помощни плавателни съдове до 4.57 m.“ Се създават нови редове:

 

Годишна

 

      1600.00 лв.

6 месеца

 

       950.00 лв.

 1. В т. 24 Плувен басейн „Славейков“:

а) след реда „-Ученици, студенти и пенсионери вкл. ДДС        7,00 лв./час“ се създават нови редове:

 

От 07:00- 09:00 ч. / 13:00 - 15:00

 

 

Граждани над 18 год.

вкл. ДДС

   8,00 лв/ час

Ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

   5,00 лв/ час

б) след реда  „Ученици, студенти и пенсионери - 12 посещения ( по 1 час) вкл. ДДС 60,00 лв./месечно“ се създава нов ред: „Абонаментна карта с неoграничен достъп  за месец по плуване, Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП СИ  по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения вкл. ДДС 80,00лв.“

в) след реда „- футболно игрище / 40 – 30 м / - до 18.00 ч. вкл. ДДС 40.00 лв. /час“ се създава нов ред: „- футболно игрище / 40 – 30 м / - след 18.00 ч вкл. ДДС 50.00 лв. /час“

 1. В т.25 Лодкостоянка Крайморие, подточка 25.3 Годишна тарифа за корабно място за други плавателни съдове, за Плавателен съд до 12.0 м се добавя още един ред: „Дневна                             Вкл. ДДС            24.5 лв.“

 

            § 11. В Раздел ІV ОП „Транспорт“ от Приложение 6на Тарифата на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМД прави следните изменения и допълнения:

1. В т.1 Паркинги, в подточка 1.1 Закрити паркинги:

а) за Паркинг „Опера“

- на реда месечен абонамент, стойността се променя от 140,00 на 150,00.

- на реда закрита клетка, стойността се променя от 150,00 на 160,00.

б) за Паркинг „Апелативен съд“

- на реда месечен абонамент, стойността се променя от 140,00 на 150,00.

- на реда закрита клетка, стойността се променя от 150,00 на 160,00.

в) за Паркинг „Славейков

- на реда месечен абонамент, стойността се променя от 60,00 на 70,00.

 

2. В т.1 Паркинги, в подточка 1.2 Открити паркинги:

а) заличават се редовете

 

 

Паркинг “Интерхотел България”

 

 

 

- месечен абонамент

вкл. ДДС

200,00

 

- престой

вкл. ДДС

3,00/час

 

- престой до 12 часа – леки автомобили

вкл. ДДС

15,00

 

- нощувка микробуси – 24 часа

вкл. ДДС

20,00

б) за Паркинг ул. „Ген. Гурко“ /III-та поликлиника/:

- на реда „На започнат час“, числото „до 4 часа“ се променя на „до 6 часа“;

- на следващия ред текста става „Над 6 часа, но не повече от 24 часа“;

- на реда Месечен абонамент – лек автомобил, стойността се променя от 72,00 на 90,00.

- добавя се нов ред „Престой – една седмица                  вкл. ДДС        45,00“

- за автобуси:

= текста „Престой на час“ става „На започнат час до 6 часа“

= текста „Престой  – 24 часа“ става „Над 6 часа, но не повече от 24 часа“, а стойността се променя от 10,00 на 14,00.

= на реда „Престой – една седмица“, стойността се променя от 60,00 на 70,00.

= на реда „Месечен абонамент“, стойността се променя от 120,00 на 140,00.

= реда Паркинг до „Фрегатата“ се заличава.

 

3. Досегашната т. 3 „Преместване на МПС по чл. 171, т.5,б.А от ЗДвП вкл. ДДС 36,00лв“, придобива следната редакция:

 

33.

Преместване на МПС

 

 

33.1

Преместване на МПС по чл. 171, т,5, б,А от ЗДвП

вкл. ДДС

36,00

33.2

Преместване на МПС по чл. 171, т.5, б.“Б“ от ЗДвП

 

 

33.2.1

За I-ва зона, обхващаща териториите на Централна градска част, к-с Лазур, к-с Възраждане, ж.к. Бр. Миладинови и ж.к. Зорница

вкл.ДДС

55,20

33.2.2

За II-ра зона, обхващаща териториите на к-с Изгрев, к-с Славейков, кв. Акации и кв. Победа

вкл.ДДС

62,40

33.2.3

За III-та зона, обхващаща териториите на к-с Меден Рудник, кв. Сарафово, кв. Долно Езерово

вкл.ДДС

72,00

 

 

§ 12.    В Приложение №6 В Раздел VI - ОП „Чистота ЕКО“, прави следните изменения и допълнения:

1. Променя цената на услугата „Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението“ от 27,60/тон на 31,20/тон с вкл.ДДС;

2. Променя цената на услугата: „Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти“  от  33,60/тон на 38,40/тон с вкл.ДДС;

3. След графа: „Временно съхранение на опасни отпадъци от бита“ се създава нова графа: „Прием и временно съхранение на излезли от употреба автомобилни гуми“, с ДДС   200 лева.   

 

§13. В Приложение №6 създава нов Раздел VII с наименование „ОП „Обреден комплекс - Бургас““ със следното съдържание:

 

 

 

 „ОП „Обреден комплекс - Бургас““ 

 

 

 

1.

Ползване на Зала „Вардар“, за сключване на граждански брак, без ритуал до 1 час (делнични дни)

вкл. ДДС

30 лв.

2.

Ползване на Зала „Вардар“ за сключване на граждански брак, без ритуал до 1 час (почивни и празнични дни)

вкл. ДДС

50 лв.

3.

Ползване на Зала „Вардар“ за сключване на граждански брак с  ритуал (делнични дни)

вкл. ДДС

80 лв.

4.

Ползване на Зала „Вардар“ за сключване на граждански брак с  ритуал (почивни и празнични дни)

вкл. ДДС

110 лв.

5.

Ползване на КЦ „Морско казино“, за сключване на граждански брак с  ритуал – пиано и вокал

вкл. ДДС

150 лв.

6.

Ползване на КЦ „Морско казино“, за сключване на граждански брак с  ритуал – инструментал пиано и саксофон

вкл. ДДС

180 лв.

7.

Ползване на Експозиционен център „Флора“ за сключване на граждански брак, с ритуал в кръгла зала и инструментал пиано

вкл. ДДС

150 лв.

8.

Ползване на Експозиционен център „Флора“ за сключване на граждански брак, с ритуал в голяма зала и инструментал пиано

вкл. ДДС

200 лв.

9.

Ползване на Експозиционен център „Флора“ за сключване на граждански брак, с ритуал в кръгла зала и инструментал пиано и саксофон

вкл. ДДС

170 лв.

10.

Ползване на Експозиционен център „Флора“ за сключване на граждански брак, с ритуал в голяма зала и инструментал пиано  и саксофон

вкл. ДДС

250 лв.

11.

Ползване за зала „Вардар“ за честване  на златна, сребърна сватба

вкл. ДДС

70 лв.

12

Изнесен ритуал  без сключване на граждански брак

вкл. ДДС

250 лв.

13.

Пускане  на гълъби за тържества, сватби и церемонии 

вкл. ДДС

20 лв.

14.

Извършване на справка  за местоположение на гробно място                        

вкл. ДДС

2 лв.

15.

Транспорт от Гробищен парк до кв. „Акации“ и кв. „Победа“

вкл. ДДС

45 лв.

16.

Транспорт от Гробищен парк до ж.к. „Изгрев“

вкл. ДДС

20 лв.

17.

Транспорт от Гробищен парк до кварталите в Бургас

вкл. ДДС

65 лв.

18.

Транспорт от Гробищен парк до ж.к. „Меден Рудник“

вкл. ДДС

60 лв.

19.

Транспорт от Гробищен парк – ЦГЧ, к-с „Лазур“, к-с „Бр. Миладинови“, к-с „Зорница“ , и ж.к. „Славейков“

вкл. ДДС

40 лв.

20.

Транспорт от Гробищен парк,  до 100 км.

вкл. ДДС

1.50 лв./км.

21.

Транспорт от Гробищен парк, над 100 км.

вкл. ДДС

1.20 лв./км.

22.

Изкопаване и заравяне на гробно място, в зона I  (квартали, 19; 20; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 42; 43; съгласно паркоустройствена  схема  на Гробищен парк - Бургас)

вкл. ДДС

   2000 лв.

23.

Изкопаване и заравяне на гробно място в зона II ( квартали 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 21; 22; 23; 24; 36; 37; 38; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 54; 54А; 65А; 74; 75; 79; 79А; 79Б;  100; 1010, съгласно паркоустройствена  схема  на Гробищен парк - Бургас)

вкл. ДДС

   1000 лв.

24.

Изкопаване и заравяне на гробно място в зона III (квартали 7; 14; 15; 25; 26; 27; 28; 30; 39; 40; 41; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 73; 82; 83; 102, съгласно паркоустройствена  схема  на Гробищен парк – Бургас)

вкл. ДДС

 800 лв.

25.

Изкопаване и заравяне на гробно място в зона IV(квартали 8; 16; 17; 18; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 71А; 72А; 76; 77; 78;  80; 81, съгласно паркоустройствена  схема  на Гробищен парк - Бургас

вкл. ДДС

 600 лв.

26.

Изкопаване и заравяне на гробно място в нов парцел- нов гроб

вкл. ДДС

 140 лв.

27.

Изкопаване и заравяне на гробно място – стар гроб

вкл. ДДС

 240 лв.

28.

Изкопаване на ниша, за мюсюлманско погребение

вкл. ДДС

50 лв.

29.

За ползване на ниша в урнова стена

вкл. ДДС

   1000 лв.

30.

Ползване на ритуална зала „Гробищен парк“ за поклонение с ритуал

вкл. ДДС

50 лв.

31.

Ползване на ритуална зала „Гробищен парк“ за поклонение без ритуал

вкл. ДДС

30 лв.

32.

Престой в хладилна камера 24 часа

вкл. ДДС

50 лв.

33.

Престой на катафалка за 1 час

вкл. ДДС

15 лв.

34.

Организация на погребение

вкл. ДДС

60 лв.

35.

Комплексна услуга по кремация

вкл. ДДС

  750 лв.

36.

Надпис на лента за венец

вкл. ДДС

   7 лв.

37.

Надпис на кръст

вкл. ДДС

10 лв.

38.

Изработка на некролог

вкл. ДДС

   2 лв.

39.

Отпечатване на некролог – цветно копие

вкл. ДДС

   1.20 лв.

40.

Отпечатване на некролог – черно – бяло копие

вкл. ДДС

   0.30 лв.

41.

Ламиниране на некролог – ламиниране

вкл. ДДС

   1.30 лв.

42.

Изработка на некролог – собствен текст

вкл. ДДС

   2 лв.

43.

Аранжиране на ковчег

вкл. ДДС

20 лв.

44.

Цветно аранжиране на ковчег

вкл. ДДС

50 лв.

45.

Изработка венец малък

вкл. ДДС

50 лв.

46.

Изработка венец голям

вкл. ДДС

  70 лв

47.

Еднократно почистване и зацветяване  на гробно място

вкл. ДДС

30 лв.

48.

Почистване и зацветяване  на гробно място- абонамент за 1 месец

вкл. ДДС

24 лв.

49.

Еднократно почистване на гробно място

вкл. ДДС

25 лв.

50.

Попълване с пръст на гробно място (частично)

вкл. ДДС

15 лв

51.

Попълване с пръст на гробно място (цялостно)

вкл. ДДС

30 лв.

52.

Поставяне на рамка и оформяне на гробно място

вкл. ДДС

20 лв.

53.

Почистване около гробно място – дребни храсти

вкл. ДДС

20 лв.

54.

Почистване около гробно място – едри храсти

вкл. ДДС

35 лв.

55.

Измиване на надгробна плоча

вкл. ДДС

20 лв.

56.

Рязане на голямо дърво

вкл. ДДС

60 лв.

57.

Рязане на малко дърво

вкл. ДДС

30 лв.

58.

Издаване на служебна бележка

вкл. ДДС

2 лв.

 

 

 

 

 

§14 Навсякъде в наредбата и приложенията към нея думите „ОП „Спортни имоти”, „Общинско предприятие „Спортни имоти”, и „ОП СИ” се заменят с думите „ОП Общински имоти”.

 

§15. Създава нова преходна разпоредба със следното съдържание: „Настоящата Наредба за изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги влиза в сила от 01.01.2021 година.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10916 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г., по т. 1, Протокол № 7/27.02.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”

 

§ 1. В чл. 3 се добавя нова точка 9 със следното съдържание:

            „9. Озеленяване и благоустройство на територията на общината.”

§ 2. В чл. 5,  изречение второ числото „62” се заменя с „210”.

§ 3. В чл. 23, т. 4 се изменя така:

            „4. Организира своевременното събиране и постъпване на  наеми, такси и цени на услуги, съгласно сключените договори за наем и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.”

§ 4. Отменя Приложение № 1 към чл. 16 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”.

§ 5. Приема ново Приложение № 1 към чл. 16 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”:

„Приложение № 1 към чл. 16

 

ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“,

ОБЩИНА БУРГАС

 

I. НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ                                                                                441

- за отдаване под наем                                                                                            238

- предоставени на държавни структури                                                               21

- предоставени на общински структури                                                               40

- клубове на пенсионери                                                                                       26

- съсобствени и др. обекти включително                                                             116

подлези – 11 броя; надлези – 3 броя; фонтани - 14 броя; автобусни спирки – 36 броя; язовири – 18 броя; мостик – 1 брой; находище „Бургаски минерални бани”; почивни бази – 2 броя.

 

II. СПОРТНИ ИМОТИ    

  1. Спортна площадка „Елин Пелин”;
  2. Спортна площадка зона Б, к-с „Меден Рудник”;
  3. Спортна площадка „Мина Черно море”;
  4. Спортна площадка „Братя Миладинови”;
  5. Спортна площадка ул. „Абоба”;
  6. Спортна площадка „Дом Надежда”;
  7. Спортна площадка „Борисова градина”;
  8. Спортна площадка кв. „Лозово”;
  9.     Спортна площадка кв. „Долно Езерово ”;
  10. Спортна площадка кв. „Маринка ”;
  11. Спортна площадка ул. „Дебелт ”;
  12. Спортна площадка  „Славейков ” бл. 1 Б;
  13. Спортна площадка с. Рудник; 
  14. Спортна площадка „Отманли ”;
  15. Спортна площадка с. Извор- футбол;
  16. Спортна площадка парк Ветрен – мини футбол, волейбол, бадминтон, тенис на маса;
  17. Спортна площадка кв. Ветрен;
  18. Спортна площадка с. Изворище;
  19. Спортна площадка кв. Банево;
  20. Спортна площадка кв. Славейков, бл. 16;
  21. Спортна площадка ул. „Съгласие“;
  22. Спортна площадка кв. Изгрев, бл. 17-18;
  23. Спортна площадка кв. Крайморие;
  24. Фитнес на открито кв. Братя Миладинови, бл. 62 – 63;
  25. Спортна площадка кв.Възраждане бл. 43;
  26. Фитнес на открито кв. Сарафово;
  27. Спортна площадка с. Твърдица;
  28. Поливно съоръжение с. Димчево;
  29. Атракционно съоръжение за плажни спортове;
  30. Спортна площадка кв. „Меден Рудник“, кв. 60;
  31. Спортна площадка кв. „Меден Рудник“ 23, бл.453, 455;
  32. Спортна площадка с. Равнец;
  33. Спортна площадка кв. „Долно Езерово“;
  34. Спортна площадка ОУ „Иван Вазов“, кв. Банево;
  35. Спортна площадка кв. „Лозово“;
  36. Спортна площадка кв. „Лозово“;
  37. Спортна площадка с. Драганово;
  38. Спортна площадка с. Брястовец;
  39. СЗ „Младост“ – к-с „Славейков“;
  40. СЗ „Бойчо Брънзов“ – к-с „Зорница”;
  41. СЗ „Никола Станчев“ – к-с „Меден Рудник“;
  42. СЗ „Нефтохимик“ – к-с „Лазур“;
  43. Многофункционална спортна зала към ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ГРЕ „Г.С. Раковски“, с плувен басейн;
  44. Плувен басейн „Флора“ – „Приморски парк“;
  45. Плувен басейн „Меден Рудник“ – к-с „Меден Рудник“;
  46. Плувен басейн към СОЦ „Ветрен“ – кв. Ветрен;
  47. Спортен комплекс „Парк арена ОЗК“ – к-с „Славейков“;
  48. Спортен център „Изгрев“ – к-с „Изгрев“;
  49. Спортен център „Славейков“ – к-с „Славейков“;
  50. Спортно оздравителен център „Ветрен“ – кв . Ветрен;
  51. Тенис Кортове „Парк Езеро“ – Парк „Езеро“;
  52. Тенис кортове „Трета поликлиника“ – ул. „Гурко“;
  53. Стадион „Долно Езерово“ – кв. „Долно Езерово“;
  54. Стадион „Българово“ - гр. Българово;
  55. Стадион „Рудник“ – кв. „Рудник“
  56. Стадион към СОЦ „Ветрен“ – кв. Ветрен;
  57. Конна база „Парк Езеро“ – Парк Езеро;
  58. Байк Парк – Парк Езеро;
  59. Еко зона „Форос“;
  60. Еко зона „Вая“;
  61. Рибарско пристанище „Сарафово“, кв. Сарафово;
  62. Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка),                                   кв. Крайморие;
  63. Тенис кортове МБАЛ Бургас; 
  64.  Спортна площадка кв. Сарафово;
  65. Специализиран пристанищен обект – закрита лодкостоянка „Ченгене скеле”,                                   землище на кв. Крайморие, Община Бургас;

 

III. ЖИЛИЩНИ ИМОТИ                                                                                                              860

- за настаняване на граждани с установени жилищни нужди                           761

- резервни жилища                                                                                                 29

- ведомствени жилища                                                                                           60

- съсобствени                                                                                                          10

- социални жилища, които ще бъдат изградени по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).

 

IV. ДВОРНИ МЕСТА                                                                                          117

V. ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ ПО § 17 ОТ ЗУТ                                                     500 

VI.  ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ И ДЪРВЕТА

 

 

 

 

 

 

N

Декоративна 

Дек.растителност 

Височина на

Брой

 

растителност

българско название

растител.

 

 

.І. Игл. дървета

 

h - м

 

1

Abies cephalonica

Гр. eла

0.70 - 0.90

1

2

Cedrus atlantica

Атл. kедър

10.00 -12.00

125

3

Cedrus deodara

Хим. kедър "Argentea"

4.00 - 5.00

61

5

Chamaeciparis lawsoniana

Лъжекипарис

3,00

15

6

Criptomeria japonika

Криптомерия

4.00 - 5.80

55

7

Cupressus arizonika

Ар. kипарис

5.00 - 6.00

157

8

Cupressus arizonika

Ар. kипарис

1

1

10

Cupressus sempervirens

Об. kипарис

5.00 - 6.00

7

12

Juniperus skopularum

Вирг. xвойна сребриста

1,80

1

13

Juniperus virginiana

Вирг. xвойна

1.50 - 2.00

405

14

Juniperus communis

Обикновена хвойна

2,00

1

15

Libocedrus decurrens

Либоцедрус

2.50 - 3.00

180

16

Pinus nigra

Черен бор

3.50 - 4.00

5

17

Thuja orientalis

Източна туя

2.50 - 3.00

285

18

Thuja orientalis

Източна туя

5.00 - 6.00

145

20

Thuja occidentalis brabant

Западна туя "Брабант"

1.50 - 2.00

10

21

Taxodium distichum

Бл. кипарис

2.00 - 2.50

60

 

ОБЩО I:

1 514

 

.II.Шир. дървета

 

h - м

 

1

Acer dasycarpum

Явор среброл.

2.50 - 3.80

679

2

Acer ginala

Явор гинала

2.00 - 2.50

257

3

Acer palmatum

Явор палмат

1,00

3

4

Acer platanoides

Шестил

2.50 - 3.50

921

5

Acer pseudoplatanus

Обикновен явор

2.50 - 3.50

1 788

6

Acer pseudoplatanus

Обикновен явор

1.50 - 1.80

86

7

Acer negundo

Явор ясенолистен

2.50 - 3.00

14

8

Acer campestre

Клен

2.50 - 3.00

220

9

Aesculus hippocastanum

Конски кестен

2.00 - 2.50

497

10

Aesculus hippocastanum

Конски кестен

1.00 - 1.50

500

11

Albizzia julibrissin

Албиция

0.30 - 1.00

72

12

Албиция

Албиция

1,50

5

13

Албиция

Албиция

2,50

16

14

Betula alba

Бяла бреза

6.00 - 7.00

55

15

Betula alba

Бяла бреза

1.50 - 2.00

15

16

Broussonetia papirifea

Книжно дърво

2.00 - 2.50

18

17

carpinus betulus

Габър

1.50 - 1.80

10

18

Catalpa bignonioides

Каталпа

3.00 - 3.50

975

19

Catalpa bignonioides

Каталпа

1.50 - 2.00

150

20

Celtis australis

Копривка

1,00

10

21

Celtis australis

Копривка

3.50 - 4.50

105

22

Cercis siliquastrum

Див рошков

2.00 - 2.50

520

23

Diospyrus lotus

Дива р. ябълка

2.00 - 2.50

23

24

Eleagnus angustifolia

Мириз. върба

2.00 - 2.50

50

25

Eleagnus argentea

Сребриста  върба

2.00 - 2.50

45

26

Evodia henryi

Еводия

2.00 - 2.50

14

27

Evonimus europaea

Ев. чашкодрян

2.00 - 2.50

70

28

Evonimus europaea

Ев. чашкодрян

1,00

30

29

Fraxinus americana

Американски ясен

2.50 - 3.50

1 500

30

Fraxinus americana

Американски ясен

1.50 - 1.80

170

31

Fraxinus americana

Пл.ясен

1.50 - 1.80

200

32

Fraxinus exelsior

Пл.ясен

3.00 - 3.50

670

33

Ginkgo biloba

Гинко

2.00 - 2.50

38

34

Ginkgo biloba

Гинко

1,50

16

35

Gymnocladus canadensis

Гимнокладус

3.00 - 3.50

80

36

Gymnocladus canadensis

Гимнокладус

1.00 - 1.50

10

37

Hibiscus syriacus

Дър. ружа стъблена

1.50 - 1.80

290

38

Koelreuteria paniculata

Кит. мехурник

3.00 - 3.50

435

38

Koelreuteria paniculata

Кит. мехурник

1,00

7

40

Laburnum vulgare

Златен дъжд

2.00 - 2.50

458

41

Malus Niedzwetzkiana

Декоративна ябълка

2.50 - 3.00

525

42

Malus Niedzwetzkiana

Мелия

4.00 - 5.00

51

43

Melia azedarach

Мелия

2.00 - 2.50

36

44

Melia azedarach

Мелия

0,30

31

45

Paulownia tomentosa

Пауловния

3.00 - 3.50

7

46

Paulownia tomentosa

Пауловния

1.60 - 1.80

7

48

Platanus occidentalis

З. чинар

6.00 - 7.00

297

49

Ptelea trifoliata

Птелея

2.00 - 2.50

120

50

Quercus rubra

Червен дъб

3.00 - 3.50

561

51

Quercus rubra

Червен дъб

0,30

250

52

Rhus typhina

Шмак

1.80 - 2.50

204

53

Rhus typhina

Шмак

0.70 - 1.00

90

54

Salix babylonica

Пл. върба

1.80 - 2.20

32

55

Salix babylonica

Пл. върба

0.80 - 1.00

32

56

Robinia pseudoacacia

Бяла акация

3.00 - 3.50

67

57

Robinia pseudoacacia

Бяла акация

5,00

143

58

Salix caprea

Ива

2.00 - 2.50

95

59

Tilia argentea

Ср. липа

2.50 - 3.00

207

60

Tilia argentea

Ср. липа

0,50

40

61

Salix matsudana

Къдр. върба

3.00 - 3.50

51

62

Ulmus glabra

П. бряст

5.00 - 6.00

15

 

ОБЩО II:

13 883

 

.ІІІ. Веч.зел.храсти

 

h - м

 

1

Buxus sempervirens

Чимшир

0,30

43

2

Cotoneaster dammeri

Котонеастер д.

0,60

105

3

Evonymus japonica

Яп. чашкодрян

0,80

3

5

Jun.sabina f.tamaricifolia

Стел. хвойна

0,25

25

6

Ligustrum ovalifolium

Пт. грозде-полувечн.

1.00 - 1.30

13

7

Ligustrum ovalifolium

Пт. грозде-полувечн.

0,60 - 0.80

422

8

Ligustrum ovalifolium

Пт. грозде-полувечн.

0.20 - 0.30

765

10

Lonicera fragrantissima

Нокът-полувечнозеленo

 1,50

495

11

Lonicera nitida

Нокът

0.80 - 1.00

49

12

Lonicera nitida

Нокът

 0,50

10

13

Mahonia aquifolium

Махония

0,70

1 315

14

Pyracantha coccinea

Огнен трън

1.30 - 1.50

370

15

Rosmarinus offcinale

Розмарин

0.60 - 0.70

23

17

Viburnum rhytidophillum

Калина

1,00

5

18

Yucca gloriosa

Юка-пищна

0.50 - 0.70

104

 

ОБЩО III:

3 747

 

.ІV.Лист. храсти

 

h - м

 

1

Amorpha fruticosa

Аморфа

1.30 - 1.50

35

2

Berberis vulgaris

Кисел трън

1,50

840

3

Buddleia alternifolia

Будлея алтер.

1,50

5

4

Buddleia Davidii

Будлея дав.

1.50 - 1.80

10

5

Cercis siliguastrum

Див рошков

2,50

560

6

Ceaesailpinia gilliesii

Цезалпиния

0,70

0

7

Cidonia japonica

Японска дюля

 0,80

1 277

8

Cornus alba sibirica

Червен дрян

1,00

70

9

Cornus sanguinea

Кучи дрян

1,00

160

10

Deutzia crenata

Дойция

1,60

110

11

Evonymus europaea

Ев. чашкодрян

1,60

345

12

Forsythian suspensa

Форзиция

1,60

168

13

Genista germanica

Жълтуга

2,00

150

15

Hibiscus syriacus

Дър. ружа

0.40 - 0.70

77

16

Hibiscus syriacus

Дър. ружа

0.20 - 0.30

170

17

Jasminum nudiflorum

Жасмин

 0,60

38

19

Laburnum vulgare

Златен дъжд

2,50

245

20

Lagerstroemia indica

Индийски люляк

0,60

0

21

Lonicera tatarica

Нокът

1,50

38

22

Lonicera tatarica

Нокът

0.30 - 0.60

31

23

Phisocarpus opulifolius

Физокарпус

1,30

30

24

Philadelphus coronarius

Филаделфус

2

227

25

Potentilla fruticosa

Потентила

0,60

15

26

Punica granatum

Нар

1,70

5

27

Punica granatum

Нар

0,60

17

28

Rhodotypus kerrioides

Родотипус

1,00

760

29

Ribes aureum

Рибес

 1,00

13

30

Salix caprea

Ива

1,80

130

31

Sambucus nigra

Черен бъз

1,60

20

32

Sorbaria sorbifolia

Сорбария

1,70

20

33

Spiraea Douglasii

Спирея дугл.

1,50

465

34

Spiraea japonica

Спирея япон.

 0,70

126

35

Spiraea Vanhouttei

Спирея ванх.

1,60

430

36

Spiraea cantoniensi

Спирея кант.

1,60

105

37

Staphilea pinnata

Клокочка

1,00

50

38

Simphoricarpus racemosa

Снежник

0.80 - 1.00

145

39

Symphoricarpus orbiculatus

Червен сим.

0.80 - 1.00

550

40

Syringa vulgaris

Об. люляк

1.00 - 1.30

827

41

Syringa persica

Перс. люляк

1.00 - 1.30

15

42

Tamarix tetrandra

Ракитовица

0,80

225

43

Vitex agnus castus

Витекс

1.80 - 2.20

602

44

Viburnum lantana

Черна калина

0.80 - 1.00

50

45

Weigela hibrida

Вайгелия

1.00 - 1.50

275

46

Ziziphus vulgaris

Хинап

2,50

4

 

ОБЩО IV:

9 435

 

 .V.Увивни храсти

 

h - м

 

1

Ampelopsis quinquefolia

дива лоза

1,00

100

2

Tecoma radicans

текома

1.00 - 2.00

110

3

lonicera caprifolia

нокът

0,60

9

4

Wistaria chinensis

глициния

1.00 - 1.50

11

 

ОБЩО V:

230

 

.VІ. Алейни дървета  - едроразмерни