ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №15 ОТ ДАТА 27.10.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 02.11.2020 - 15:46

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 15

 

от проведеното на 27.10.2020 година заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-10686 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на сервитутно право в имоти, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Бургас за реализацията на обект „Обходен път на гр. Бургас – І етап, от км 230+700 на път І-9 „Сарафово –Бургас“ до км 493+550 на път І-6 Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна в землището на гр. Бургас        

 

 1. ОбС 08-00-10720 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“  правото на собственост върху общински имоти, засегнати от обект: „Обходен път на гр. Бургас – І етап, от км 230+ 700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна“ по одобрен ПУП-ПП 

 

 1. ОбС 08-00-10687 Докладна записка от Антонио Душепеев – председател на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас        

 

 1.  ОбС 08-00-10658 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Подобряване на условията на труд и безопасността на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка) в кв. Крайморие, община Бургас“ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.062 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020

 

 1. ОбС 08-00-10659 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските дружества за 2019 г., съгласно изискванията на Закона за публични предприятия

 

 1. ОбС 08-00-10657 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.- кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10693 Докладна записка от инж. Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас, относно: Даване на съгласие за обединяване на банкови кредити за оборотни средства

 

 1. ОбС 08-00-10702 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Начин на гласуване на проекта на решение, посочен в покана № 19-00-520/12.10.2020 г. от д-р Бойко Миразчийски – Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Бургас“ АД, относно приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, за сключване на Договор за предоставяне на оборотен кредит

 

 1. ОбС 08-00-10665 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-10721 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на арх. Деви Александров Симеонов 

 

 1. ОбС 08-00-10692 Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне акциите на Община Бургас от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031

 

 1. ОбС 08-00-10718 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на решение по предложение вх. №08-00-10696/19.10.2020 г. от П. Бошнаков за безвъзмездно прехвърляне притежаваните от него акции от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031 на Община Бургас   

 

 1. ОбС 08-00-10652 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища 

 

 1. ОбС 08-00-10685 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№66, вх.№6, ет.№3, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-10689 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХL-640 в кв. 7 по действащия ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, в който е реализирана сграда с ОПС

                                     

 1. ОбС 08-00-10688 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХLI-641 в кв. 7 по действащия ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, в който е реализирана сграда с ОПС

 

 1.  ОбС 08-00-10677 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците – Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-10694 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) V-86 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.309, актувани с Акт №4538/06.03.2007г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

 1. ОбС 08-00-10676 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-110 в кв. 5 по плана на гр. Българово, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10679 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VII-316 в кв. 27 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10680 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-164 в кв. 12 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10690 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХI-1230, кв. 91 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10691 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVII-585, кв. 53 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10681 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 225/725 кв. м идеални части от УПИ ХІ-51, кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-10684 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез продажба на общинските 18/1146 кв. метра ид. части от УПИ IV-100 в кв.16, целият с площ 1146 кв.м. по ПУП-ПРЗ на с. Миролюбово 

 

 1. ОбС 08-00-10675 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Народно читалище „Преображение-2017 гр. Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-10683 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, обособена част с площ от 45 кв.м от имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична общинска собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене по одобрена план-схема на преместваеми обекти

 

 1. ОбС 08-00-10682 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г. и определяне на цена за ползването им 

                                                             

 1. ОбС 08-00-10678 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетяване на наследниците на Н. А. Н.

 

 1. ОбС 08-00-10660 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване чрез отделяне на филиал „Светулка“ – гр. Българово от ДГ „Детелина“ – гр. Бургас и обособяване на самостоятелна детска градина „Светулка“ – гр. Българово в съответствие с чл. 311, ал. 1 от  Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)

 

 1. ОбС 08-00-10671 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години обект собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, представляващ сграда за обществено хранене

 

 1. ОбС 08-00-10672 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс на недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за срок от 5 години

 

 1. ОбС 08-00-10631 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10674 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-10695 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Определяне на нов член в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10673 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-10666 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни помощи в полза на физически лица  

 

 1. ОбС 08-00-10640 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансово подпомагане на дългогодишния състезател по баскетбол и лека атлетика Г. И. Ч.

 

 1. ОбС 08-00-10731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на стипендии за зимен семестър на студенти в бургаските висши учебни заведения, постигнали минимален успех много добър 5,00 на изпитите от предходния семестър 

 

 1. ОбС 08-00-10664 Докладна записка от Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане на Стена на спортната слава в многофункционална спортна зала „Арена Бургас“ 

 

 1. ОбС 08-00-10625 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изпълнение на решения на Общински съвет – Бургас от заседание №8/31.03.2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-10626 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на паркинг

 

 1. ОбС 08-00-10632 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Ремонт на спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово 

 

 1. ОбС 08-00-10633 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Реконструкция на ул. „Брацигово“ към водещата част на плажа и изграждане, и подмяна на тротоари на ул. „Ангел Димитров“

 

 1. ОбС 08-00-10643 Питане от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Реконструкция на ул. „Одрин“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10649 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ II-62, отреден „За озеленяване и благоустрояване“,  кв. 22 по плана на к-с „Славейков“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-10650 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“

 

 1. ОбС 08-00-10653 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обезопасяване и поправка на надписа „Възраждане“

 

 1. ОбС 08-00-10654 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обозначаване на вход-изход на паркингите с необходимите указателни табели в к-с „Славейков“

 

 1. ОбС 08-00-10656 Питане от Христина Секлемова – общински съветник от СЕК и Димитър Найденов – общински съветник от „Демократична България“, относно: Договор за кастрация на бездомни животни

 

 1. ОбС 08-00-10663 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Проектиране и изграждане на видеонаблюдение в реално време на територията на населените места в общината

 

 1. ОбС 08-00-10667 Питане от Христина Секлемова – общински съветник от СЕК, относно: Ремонт на ул. „Климент Охридски“

 

 1. ОбС 08-00-10669 Питане от Георги Дракалиев – председател на ПКОСОПД и Николай Стоянов – член на ПКБФ, относно: Съотношението на приходите и разходите на общинските ЕООД за деветмесечието на 2020 г.,  сравнение със същия период на 2019 г. 

 

 1. ОбС 08-00-10670 Питане от Георги Дракалиев – председател на ПКОСОПД, относно: Размера на постъпленията от разпореждане с общинска собственост за деветмесечието на 2020 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10686 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на сервитутно право в имоти, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Бургас за реализацията на обект „Обходен път на гр. Бургас – І етап, от км 230+700 на път І-9 „Сарафово –Бургас“ до км 493+550 на път І-6 Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна в землището на гр. Бургас        

РЕШЕНИЕ:

 

I. Да се учреди безвъзмездно, безсрочно сервитутно право в полза на:

 

-„Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост 4“, бул. „Бизнес Парк София“, сграда 6, представлявано от съвета на директорите Д. Кинг (Канада), М. Слачик (Чешка република) и Я. Хануш (Чешка република).

            -„А 1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул. „Кукуш“ №1, представлявано от А. Димитров (България) и М. Маркоски (Македония).

            -Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, ЕИК 131516795, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Гурко“ №6, представлявана от директора К. Симонски.

            -„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост“ бул. „Цариградско шосе“ №115 И, представлявана от А. Добрев и Управителен съвет: А. Добрев (България), А. Великов (България), Р. Златков (България) и Д. Лиупис (Гърция).;

в недвижими имоти, общинска собственост, както следва:

1. Безсрочен сервитут за реконструкция на инженерни мрежи, попадащи през имоти, находящи се в землището на гр. Бургас в обхвата на ПУП-ПП, представляващи изместени кабели (тръбна линия №4) при км. 0+937.53:

-В ПИ с идентификатор  07079.2.2253 по КК на гр. Бургас, с площ 7.572 дка., земеделска територия, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, засегната площ 0.013 дка, с пазарна оценка в размер на 117 лв.

-ПИ с идентификатор 07079.2.1901 по КК на гр. Бургас, с площ 3.243 дка., земеделска територия, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, засегната площ 0.345 дка., с пазарна оценка в размер на 3094 лв.

-ПИ с идентификатор  07079.2.1732 по КК на гр. Бургас, с площ 3.504 дка., земеделска територия, НТП пасище, засегната площ 0.030 дка., с пазарна оценка в размер на 269 лв.

2. Безсрочен сервитут за реконструкция на инженерни мрежи, попадащи през имоти, находящи се в землището на гр. Бургас в обхвата на ПУП-ПП, представляващи изместен тел. кабел (тръбна линия №3) при км. 2+380:

-В ПИ с идентификатор  07079.2.1790 по КК на гр. Бургас, с площ 5,487 дка., земеделска територия, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, засегната площ 0.005 дка, с пазарна оценка в размер на 45 лв.;

3. Безсрочен сервитут за реконструкция на инженерни мрежи, попадащи през имоти, находящи се в землището на гр. Бургас в обхвата на ПУП-ПП, представляващи изместен О.К. (тръбна линия №1) при км. 4+540:

-В ПИ с идентификатор  07079.3.939 по КК на гр. Бургас, с площ 3,391 дка., земеделска територия, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, засегната площ 0.053 дка, с пазарна оценка в размер на 475 лв.;

-В ПИ с идентификатор  07079.3.896 по КК на гр. Бургас, с площ 25,005 дка., земеделска територия, за друг вид нива, засегната площ 0.660 дка, с пазарна оценка в размер на 5920 лв.

-В ПИ с идентификатор  07079.3.881 по КК на гр. Бургас, с площ 3,104 дка., земеделска територия, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, засегната площ 0.017 дка, с пазарна оценка в размер на 152 лв.;

-В ПИ с идентификатор  07079.3.609 по КК на гр. Бургас, с площ 10,787 дка., земеделска територия, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, засегната площ 0.105 дка, с пазарна оценка в размер на 942 лв.;

-В ПИ с идентификатор  07079.3.2034 по КК на гр. Бургас, с площ 0,092 дка., урбанизирана територия, за местен път, засегната площ 0.090 дка, с пазарна оценка в размер на 2315 лв.;

Сервитутните права се учредяват в полза на експлоатационните дружества за реконструкция/преместване на инженерни мрежи, във връзка с реализирането на инфраструктурен обект: „Обходен път на гр. Бургас - І етап, от км 230+700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“ по влязъл в сила  подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), одобрен със Заповед №РД-02-15-91/31.08.2016г. Зам.-Министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията, с оглед своевременно да бъдат изпратени документите в Агенция „Пътна инфраструктура“ въз основа на което ще бъде издадено разрешение за строеж.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10720 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“  правото на собственост върху общински имоти, засегнати от обект: „Обходен път на гр. Бургас – І етап, от км 230+ 700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна“ по одобрен ПУП-ПП 

РЕШЕНИЕ:

 

Поправя решение, прието по т.33 от дневния ред на проведеното на 27.02.2020г. заседание (Протокол № 7), като същото придобива следния вид:

 

І. Във връзка с изграждането на обект:  Обходен път на  град Бургас–I-ви етап, от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас” до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас”, директно трасе и локални платна, обявява от публична общинска в частна общинска собственост, засегнатите имоти и части от имоти - публична общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Бургас, както следва:

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2775, с площ 1709 кв.м.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2776, с площ 1410 кв.м.,

образувани от   ПИ с идентификатор 07079.2.660 по КК на Бургас – публична общинска собственост, площ 8948 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3351, с площ 4 кв.м.,

образуван от   ПИ с идентификатор 07079.2.1151 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 11881 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2780, с площ 1521 кв.м.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2781, с площ 163 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор 07079.2.1231 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3729 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2783, с площ 15857 кв.м.  и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2784, с площ 1933 кв.м.,

двата образувани от  ПИ с идентификатор 07079.2.1232 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 26 480 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – пасище, м. „Вълчи връх“ (старо наименование м. „Курт тепе“), съгласно Акт №6840/29.03.2012г. за публична общинска собственост;

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2786, с площ 2326 кв.м., 

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2787, с площ 214 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2788, с площ 181 кв.м., 

всички образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1347 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 5027 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2779, с площ 1774 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2778, с площ 527 кв.м.,

двата образувани от  ПИ с идентификатор 07079.2.1371 по КК на Бургас -публична общинска собственост, площ 8390 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2792, с площ 163 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2791, с площ 973 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2793 с площ 61 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3348, с площ 618 кв.м.,

всички образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1408 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 6412 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2799, с площ 246 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2796 с площ 38 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2798 с площ 87 кв.м.,

всички образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1444 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 4447 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, м. „Чернозема” (старо наименование м. “Кабата“), съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2804 с площ 377 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2801 с площ 151 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.2803 с площ 134 кв.м.,

всички образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1556 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 10643 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – дере, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

 - Проектен имот с идентификатор 07079.2.2808 с площ 211 кв.м. и

 - Проектен имот с идентификатор 07079.2.2807 с площ 77 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1567 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 4833 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3324 с площ 5530 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3323 с площ 539 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3325 с площ 61 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3327 с площ 157 кв.м.,

всички образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1661 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 7721 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3318 с площ 159 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3319 с площ 159 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3321 с площ 1170 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3315 с площ 503 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3317 с площ 164 кв.м.,

всички образувани от ПИ с идентификатор  07079.2.1622 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 6993 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване – за местен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3344 с площ 1411 кв.м., образуван от ПИ с идентификатор 07079.2.1703 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3997 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване – за местен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3347 с площ 288 кв.м., образуван от ПИ с идентификатор  07079.2.1732 по КК на Бургас – публична общинска собственост, площ 3503 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване -пасище, м. „Голата нива“ (старо наименование м. „Келева нива“), съгласно Акт №6842/29.03.2012г. за публична общинска собственост.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3349 с площ 18 кв.м., образуван от ПИ с идентификатор 07079.2.1790 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 5486 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, м. „Крушата“, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3329 с площ 8 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3330 с площ 47 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор   07079.2.1847 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 1362 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, м. „Крушата“, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3334 с площ 162 кв.м.,

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3335 с площ 62 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3333 с площ 48 кв.м.,

всички образувани от ПИ с идентификатор  07079.2.1900 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 7922 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3338 с площ 12 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3339 с площ 773 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.1901 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3243 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3342 с площ 1877 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.2.3341 с площ 345 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.2.2253 по КК на Бургас –публична общинска собственост, площ 7571 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ и влязла в сила Заповед №718/15.03.2013г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, издадена на основание чл.16 от ЗУТ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2199 с площ 1375кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2198 с площ 1712 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.3.609 по КК на Бургас -публична общинска собственост, площ 10785 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2202 с площ 2175 кв.м и

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2201 с площ 909 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.3.906 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3828 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2370 с площ 21066 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2386 с площ 384 кв.м,

двата образувани от   ПИ с идентификатор 07079.3.909 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 62891 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – пасище, м. „Мадика“, съгласно Акт №6844/29.03.2012г.за публична общинска собственост.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2378 с площ 1575 кв.м и

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2379 с площ 1266 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор  07079.3.910 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 2841 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2380 с площ 7 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.921 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 1502 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2382 с площ 53 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.922 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3830 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, м. „Вълчи връх“ (старо наименование м. „Курт тепе“), съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2377 с площ 751 кв.м. и

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2376 с площ 115 кв.м.,

двата образувани от   ПИ с идентификатор 07079.3.939 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 3391 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2372 с площ 570 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.940 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 2697 кв.м., земеделска територия,  с начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път, съществуваща собственост на Община Бургас преди влизане в сила на ЗСПЗЗ.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2385 с площ 13 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор 07079.3.2155 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 306 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, м. „Вълчи връх“ (старо наименование м. „Курт тепе“), съгласно влязла в сила Заповед №202/27.01.2017г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, издадена на основание чл.16 от ЗУТ, образуван от имот с ид. 07079.3.923 по одобрен ПУП- ПП.

- Проектен имот с идентификатор 07079.3.2391 с площ 29 кв.м.,

образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.2013 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 350 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, м. „Вълчи връх“ (старо наименование м. „Курт тепе“), съгласно влязла в сила Заповед №805/02.04.2018г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, издадена на основание чл.16 от ЗУТ, образуван от имот с ид. 07079.3.1998 по одобрен ПУП- ПП.

 

ІІ. В изпълнение на чл. 43б, изречение „второ“ от ЗДС, дава съгласие за безвъзмездното прехвърляне в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“, ЕИК 000695089, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония“ №3, представлявана от Г. Терзийски – Председател на Управителния съвет, на засегнатите имоти и части от имоти - общинска собственост, находящи се в землището на гр. Бургас, в съответствие с одобрения със Заповед № РД-02-15-91/31.08.2016г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, подробен устройствен план - парцеларен план, както следва:

1.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2775, с площ 1709 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1206, 07079.2.2722, 07079.2.3526, 07079.2.3525, 07079.2.1,  07079.2.1205, 07079.2.2776,  07079.2.1214 и 07079.2.2774 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 51,10 лв.

2.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2776, с площ 1410 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1213, 07079.2.1212, 07079.2.2779, 07079.2.2775, 07079.2.1,  07079.2.2780, 07079.2.2783 и 07079.2.1214 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 42,20 лв.

3.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3351, с площ 4 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.3352 и 07079.2.1679 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

 Данъчната оценка на имота е в размер на 0,10 лв.

4.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2780, с площ 1521 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1213, 07079.2.1215, 07079.2.2784, 07079.2.2776, 07079.2.2783 и 07079.2.2781 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 42,00 лв.

5.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2781, с площ 163 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2785, 07079.2.1215, 07079.2.2780, 07079.2.2784, 07079.2.2782 и 07079.2.2783 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 4,50 лв.

6.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2783, с площ 15857 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2779, 07079.2.2786, 07079.2.2780, 07079.2.2784, 07079.2.2788, 07079.2.2776 и 07079.2.2781 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – пасище;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1122,70 лв.

7.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2784, с площ 1933 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2786, 07079.2.2785, 07079.2.2780, 07079.2.2788, 07079.2.2782, 07079.2.2783, 07079.2.2781 и 07079.2.2789 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – пасище;

Данъчната оценка на имота е в размер на 136,90  лв.

8.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2786, с площ 2326 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2779, 07079.2.1372, 07079.2.2787, 07079.2.1373, 07079.2.1348, 07079.2.2784, 07079.2.2788, 07079.2.1374, 07079.2.2783 и 07079.2.1349 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 64,20 лв.

9.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2787, с площ 214 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2786, 07079.2.1372 и 07079.2.1373 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 5,90 лв.

10.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2788, с площ 181 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2786, 07079.2.2785, 07079.2.1375, 07079.2.2784, 07079.2.1374, 07079.2.2783 и 07079.2.2789 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 5,00 лв.

11.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2779, с площ 1774 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1352, 07079.2.1353, 07079.2.2371, 07079.2.1354, 07079.2.1351, 07079.2.1350, 07079.2.2786, 07079.2.2778, 07079.2.1, 07079.2.1348, 07079.2.1356, 07079.2.2776 и 07079.2.2783 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 53,00 лв.

12.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2778, с площ 527 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1357, 07079.2.2779, 07079.2.1, 07079.2.1356, 07079.2.2495 и 07079.2.2777 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 15,80  лв.

13. Проектен имот с идентификатор 07079.2.2792, с площ 163 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2791, 07079.2.1385, 07079.2.1432 и 07079.2.2793 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 4,50 лв.

14.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2791, с площ 973 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1412, 07079.2.1414, 07079.2.1413, 07079.2.2792, 07079.2.1385, 07079.2.1432, 07079.2.1384, 07079.2.1383, 07079.2.2790 и 07079.2.1410 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 26,90 лв.

15.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2793 с площ 61 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2792, 07079.2.1385, 07079.2.2794 и 07079.2.1432 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,70 лв.

16.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3348, с площ 618 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2801, 07079.2.2802, 07079.2.2794, 07079.2.2796, 07079.2.2795, 07079.2.1393, 07079.2.1433 и 07079.2.1394 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 17,10 лв.

17.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2799, с площ 246 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2805, 07079.2.2804, 07079.2.2800, 07079.2.2803, 07079.2.2798, 07079.2.2757 и 07079.2.2756 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 7,40 лв.

18.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2796 с площ 38 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2801, 07079.2.2802, 07079.2.3348, 07079.2.2797 и 07079.2.1433 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,10 лв.

19.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2798 с площ 87 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2804, 07079.2.2803, 07079.2.2802, 07079.2.2797, 07079.2.2799 и 07079.2.2756 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 2,60 лв.

20.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2804 с площ 377 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1561, 07079.2.2805, 07079.2.2800, 07079.2.2803, 07079.2.2798, 07079.2.1560 и 07079.2.2799 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – дере;

Данъчната оценка на имота е в размер на 10,40 лв.

21.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2801 с площ 151 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2802, 07079.2.3348, 07079.2.2796, 07079.2.2795 и 07079.2.2797 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – дере;

Данъчната оценка на имота е в размер на 4,20 лв.

22.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2803 с площ 134 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2804, 07079.2.2798, 07079.2.2802, 07079.2.1560, 07079.2.2797 и 07079.2.2799 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – дере;

Данъчната оценка на имота е в размер на 3,70 лв.

23.Проектен имот с идентификатор 07079.2.2808 с площ 211 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1564, 07079.2.2809, 07079.2.2807, 07079.2.1581, и 07079.2.1580 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 6,30 лв.

24. Проектен имот с идентификатор 07079.2.2807 с площ 77 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1564, 07079.2.2808, 07079.2.2806 и 07079.2.1580 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 2,30 лв.

25.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3324 с площ 5530 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1865, 07079.2.1670, 07079.2.1838, 07079.2.1861, 07079.2.1842, 07079.2.1841, 07079.2.1672, 07079.2.1674, 07079.2.1840, 07079.2.1839, 07079.2.1671, 07079.2.1669, 07079.2.1668, 07079.2.1836, 07079.2.1835, 07079.2.1667, 07079.2.1829, 07079.2.1837, 07079.2.1830, 07079.2.1834, 07079.2.2724, 07079.2.1677, 07079.2.1665, 07079.2.1675, 07079.2.1828, 07079.2.1848, 07079.2.1664, 07079.2.3329, 07079.2.3325, 07079.2.3327, 07079.2.1843, 07079.2.1679, 07079.2.1866, 07079.2.3323 и 07079.2.1628 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 184,40 лв.

26.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3323 с площ 539 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1828, 07079.2.3324, 07079.2.3320, 07079.2.1628 и 07079.2.3319 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 18,00 лв.

27.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3325 с площ 61 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1664, 07079.2.3324, 07079.2.3326 и 07079.2.1628 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 2,00 лв.

28.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3327 с площ 157 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.3324, 07079.2.3328, 07079.2.1679 и 07079.2.1866 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 5,20 лв.

29. Проектен имот с идентификатор 07079.2.3318 с площ 159 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1612, 07079.2.3317, 07079.2.1628 и 07079.2.3319 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване – за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 2985,90 лв.

30.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3319 с площ 159 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1828, 07079.2.3320, 07079.2.1612, 07079.2.3318, 07079.2.3323, 07079.2.1628 и 07079.2.1611 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване – за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер 2985,90 лв.

31.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3321 с площ 1170 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1833, 07079.2.1832, 07079.2.1609, 07079.2.1831, 07079.2.1610, 07079.2.1812, 07079.2.1828, 07079.2.1608; 07079.2.1811, 07079.2.3320, 07079.2.1870, 07079.2.2415, 07079.2.3322, 07079.2.3349 и 07079.2.1611 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване – за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 21971,40 лв.

32.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3315 с площ 503 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1619, 07079.2.1618, 07079.2.1617, 07079.2.3316, 07079.2.1628 и 07079.2.3314 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване – за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 9445,80 лв.

33.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3317 с площ 164 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1612, 07079.2.1613, 07079.2.3318, 07079.2.3316 и 07079.2.1628 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване – за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 3079,80 лв.

34.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3344 с площ 1411 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1730, 07079.2.2681, 07079.2.3347, 07079.2.3346, 07079.2.1731, 07079.2.3345, 07079.2.873 и 07079.2.1729 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване – за местен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 26497,20 лв.

35.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3347 с площ 288 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.2681, 07079.2.3344, 07079.2.3346 и 07079.2.873 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – пасище;

Данъчната оценка на имота е в размер на 24,60 лв.

36.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3349 с площ 18 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1608, 07079.2.1811, 07079.2.3321 и 07079.2.3350 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 0,50 лв.

37.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3329 с площ 8 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1848, 07079.2.3324, 07079.2.3330 и 07079.2.1843 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,60 лв.

38.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3330 с площ 47 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1848, 07079.2.3329, 07079.2.1843 и 07079.2.3331 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 9,30 лв.

39. Проектен имот с идентификатор 07079.2.3334 с площ 162 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1902, 07079.2.1867, 07079.2.3335, 07079.2.3333 и 07079.2.1866 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 5,00 лв.

40.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3335 с площ 62 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.3336, 07079.2.1902, 07079.2.3334, 07079.2.1867 и 07079.2.2370 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,90 лв.

41.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3333 с площ 48 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.3332, 07079.2.1902, 07079.2.3334 и 07079.2.1866 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,50 лв.

42.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3338 с площ 12 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.3337, 07079.2.1910 и 07079.2.1912 по КК на гр. Бургас, м. „Крушата“, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 0,40 лв.

43.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3339 с площ 773 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1726, 07079.2.1916, 07079.2.3337, 07079.2.3343, 07079.2.1914, 07079.2.1724, 07079.2.1731, 07079.2.873 и 07079.2.1918 по КК на гр. Бургас, м. „Крушата“, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 25,80 лв.

44.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3342 с площ 1877 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1952, 07079.2.1954, 07079.2.2592, 07079.2.1953, 07079.2.1951, 07079.2.1924, 07079.2.3343, 07079.2.3341, 07079.2.873, 07079.2.3340, 07079.2.1946 и 07079.2.1918 по КК на гр. Бургас, м. „Крушата“, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 66,90 лв.

45.Проектен имот с идентификатор 07079.2.3341 с площ 345 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.2.1947, 07079.2.1948, 07079.2.2441, 07079.2.3342, 07079.2.3340 и 07079.2.1946 по КК на гр. Бургас, м. „Крушата“, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 12,30 лв.

46.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2199 с площ 1375кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.897, 07079.3.2198, 07079.3.2196, 07079.2.1, 07079.3.2370, 07079.3.2202 и 07079.3.895 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 41,10 лв.

47.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2198 с площ 1712 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.881, 07079.3.892, 07079.3.2034, 07079.3.893, 07079.3.2197, 07079.2.1, 07079.3.2199, 07079.3.895, 07079.3.2159 и 07079.3.623 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;;

Данъчната оценка на имота е в размер на 51,20 лв.

48. Проектен имот с идентификатор 07079.3.2196 с площ 6739 кв.м. при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.897, 07079.3.2195, 07079.3.2199 и 07079.3.895 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – друг вид нива;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1188,80 лв.

49.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2195 с площ 1935 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.897, 07079.3.2196, 07079.3.2194 и 07079.3.895 по КК на гр. Бургас, м. „Вълчи връх“ (старо наименование м. „Курт тепе“), с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – друг вид нива;

Данъчната оценка на имота е в размер на 341,30 лв.

50. Проектен имот с идентификатор 07079.3.2202 с площ 2175 кв.м, при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2201, 07079.3.2386, 07079.2.1, 07079.3.2199, 07079.3.2370 и 07079.3.897 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 65,00 лв.

51.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2201 с площ 909 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.897, 07079.3.2386, 07079.3.905, 07079.3.2370, 07079.3.2202, 07079.3.2200 и 07079.3.2203 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 27,20 лв.

52.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2370 с площ 21066 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2201, 07079.3.2386, 07079.2.1, 07079.3.2199, 07079.3.2378, 07079.3.2202, 07079.3.2372, 07079.3.2371, 07079.3.2203 и 07079.3.911 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – пасище;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1802,20 лв.

53.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2386 с площ 384 кв.м, при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2201, 07079.3.2370, 07079.3.2202, 07079.3.2200 и 07079.3.2203 по КК на гр. Бургас, м. „Мадика“, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – пасище;

Данъчната оценка на имота е в размер на 32,90 лв.

54.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2378 с площ 1575 кв.м, при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.911, 07079.3.2377, 07079.2.1, 07079.3.2379, 07079.3.913, 07079.3.2370 и 07079.3.912 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 47,10 лв.

55. Проектен имот с идентификатор 07079.3.2379 с площ 1266 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2080, 07079.3.2083, 07079.3.2380, 07079.2.1, 07079.3.2378, 07079.3.913, 07079.3.2391, 07079.3.2385 и 07079.3.2382 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 37,90 лв.

56.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2380 с площ 7 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2392, 07079.3.2379, 07079.3.2381, 07079.3.2391, 07079.3.2384, 07079.3.2385 и 07079.3.2382 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 0,20 лв.

57.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2382 с площ 53 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2380, 07079.2.1, 07079.3.2379, 07079.3.2384, 07079.3.2385 и 07079.3.2383 по КК на гр. Бургас, м. „Вълчи връх” (старо наименование м. „Курт тепе“), с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 1,60 лв.

58.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2377 с площ 751 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.911, 07079.3.2376, 07079.3.2378 и 07079.3.912 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 22,50 лв.

59.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2376 с площ 115 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.912, 07079.3.911, 07079.3.2375 и 07079.3.2377 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 3,40 лв.

60.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2372 с площ 570 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.941, 07079.3.2373, 07079.3.2374, 07079.3.2370, 07079.3.2371, 07079.3.911 и 07079.3.2203 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – за селскостопански горски, ведомствен път;

Данъчната оценка на имота е в размер на 15,70 лв.

61. Проектен имот с идентификатор 07079.3.2373 с площ 36 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.941, 07079.3.2374, 07079.3.2372 и 07079.3.2371 по КК на гр. Бургас, с трайно предназначение на територията -земеделска,  начин на трайно ползване – друг вид нива;

Данъчната оценка на имота е в размер на 5,60 лв.

62.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2385 с площ 13 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2380, 07079.3.2379, 07079.3.2381, 07079.3.2384, 07079.3.2382 и 07079.3.2383 по КК на гр. Бургас, м. „Курт тепе“,  с трайно предназначение на територията - урбанизирана,  начин на трайно ползване – за второстепенна улица; образуван от ПИ с идентификатор 07079.3.2155 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 306 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, м. „Вълчи връх“ (старо наименование м. „Курт тепе“), съгласно влязла в сила Заповед №202/27.01.2017г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, издадена на основание чл.16 от ЗУТ, образуван от имот с ид. 07079.3.923 по одобрен ПУП- ПП.

Данъчната оценка на имота е в размер на 244,10 лв.

63.Проектен имот с идентификатор 07079.3.2391 с площ 29 кв.м., при съседи, имоти с идентификатори: 07079.3.2083, 07079.3.2392, 07079.3.2380, 07079.3.2379, и 07079.3.2381 по КК на гр. Бургас, м. „Вълчи връх” (старо наименование м. „Курт тепе“), с трайно предназначение на територията -урбанизирана,  начин на трайно ползване – за второстепенна улица; образуван от ПИ с идентификатор  07079.3.2013 по КК на Бургас - публична общинска собственост, площ 350 кв.м., урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, м. „Вълчи връх“ (старо наименование м. „Курт тепе“), съгласно влязла в сила Заповед №805/02.04.2018г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, издадена на основание чл.16 от ЗУТ, образуван от имот с ид. 07079.3.1998 по одобрен ПУП- ПП.

Данъчната оценка на имота е в размер на 544,60 лв.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Бургас, в изпълнение на настоящото решение, да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имотите посочени в т. ІІ, в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“.

ІV. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията, с оглед своевременната организация по изпълнението на обекта предвид неговата първостепенна важност.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10687 Докладна записка от Антонио Душепеев – председател на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас        

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас:

 

§ 1. Създава се нов чл. 36а  със следния текст:

Чл. 36а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

 1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет - Бургас savet@burgascouncil.org, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината.

 

§ 2. Създава се нов чл. 39а със следния текст:

Чл. 39а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, по решение на председателския съвет, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.

2.  При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Бургас savet@burgascouncil.org, в което посочва начина  /за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.

 

§3. Създава се нов чл. 36б със следния текст: Когато заседанията на комисиите се провеждат по реда на чл. 36а, по същия ред се уведомяват и лицата, посочени в чл. 85. 

 

§4. Създава се нов чл. 39б със следния текст: Когато заседанията на Общинския съвет се провеждат по реда на чл. 39а, по същия ред се уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, които по преценка могат да уведомят и други служители от администрацията, общинските предприятия и дружества.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10658 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Подобряване на условията на труд и безопасността на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка) в кв. Крайморие, община Бургас“ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.062 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет-Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на условията на труд и безопасността на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка) в кв. Крайморие, община Бургас“ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.062 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10659 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските дружества за 2019 г., съгласно изискванията на Закона за публични предприятия

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2019г., съгласно приложения към настоящата докладна записка проект.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10657 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.- кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

           1.Утвърждава  разходите  за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2019 г. на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I – БУРГАС“ ЕООД, представляващи компресор Емон за стоматологична машина, Апекс локатор – 1 бр. и частично плащане на  Апарат за почистване с пудра Prophy – Mate  – 1 бр. в размер на 7 081,49 лв.

2.Утвърждава разходите  за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2019 г. на „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – БУРГАС“ ЕООД за  частично плащане при закупуването на дигитален ехограф  с цветен доплер FHILIPS Clear Vue 550 – 1 бр., в размер на 1 471,80 лв.

3.Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2019 г. на „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II БУРГАС“ ЕООД за плащане при закупуването на Ултразвуков апарат за диагностика на синуси и частично плащане на  Видеоколпоскоп RCS400,  в размер  на 4 616,93 лв.

4.Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2019 г. на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – БУРГАС“ ЕООД   за  частично плащане при закупуването на Велоергометър RIDE – 100,  в размер на  1 198,51 лв.

5.Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2019г. на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД за частично плащане при закупуването на – Система за нуклеарна  медицинска диагностика, в размер на 19 244, 29 лв.

6.Утвърждава разходите за закупуване на  компютърна техника за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2019 г. на  „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ проф. д-р Иван Темков – БУРГАС“ ЕООД  за  частично плащане при закупуването на Компютърна техника 8 бр. компютърни конфигурации,  в размер на 11 117,77 лв.

7.Утвърждава разходите за закупуване на медицинска апаратура за  сметка на 50 на сто от печалбата за 2019 г. на  „СБАЛПФЗ – БУРГАС“ ЕООД  за   плащане при закупуването на Спиртометър, Спиролаб III, Кислородни концентратори, Видео принтер и Дигитална  касета за дигитализираща рентгенова система с Фолия в размер на 14 149,35 лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10693 Докладна записка от инж. Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас, относно: Даване на съгласие за обединяване на банкови кредити за оборотни средства

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие за подновяване срока на договор за банков кредит № РК-09-Б12/14,02,2012 г. и  договор № РК-01-Б17/17,11,2017 г. чрез тяхното обединяване или да сключи договор за револвиращ кредит при следите параметри на кредита:
 • Размер на кредита – до 1 000 000 лева.
 • Вид на кредита – револвиращ кредит за оборотни средства
 • Срок на кредита – до 36 месеца с падащ плафон в последните 4 месеца на срока,  с опция за предоговаряне
 • Срок на усвояване – многократно, без фиксирани траншове.
 • Цена на кредита – не по-висока от 3,00%, формирана от основния лихвен процент (ОЛП) плюс надбавка от 3,00%. Към датата на предложените предварителни параметри ОЛП е 0%.
 • Комисионни по кредита:
 • такса за управление до 1,5 % годишно, върху разрешения размер на кредита
 • такса ангажимент до 2% на годишна база, дължима върху неусвоената част от кредита.
 • при предсрочно погасяване – без такса.
 • при просрочие на главница – с до 10% се увеличава редовния лихвен процент на годишна база за срока на просрочие.
 1. Дава съгласие за обезпечаване на всички вземания на кредиторите да се учреди Залог върху вземания, произтичащи от Договор за извършване на обществена услуга за превоз на пътници, сключен между Общински съвет Бургас, Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД, както и върху договори за наем, работнически превози и информационно обслужване и Залог върху наличностите – настоящи и бъдещи, по сметките на „Бургасбус“ ЕООД в Общинска Банка АД.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10702 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Начин на гласуване на проекта на решение, посочен в покана № 19-00-520/12.10.2020 г. от д-р Бойко Миразчийски – Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Бургас“ АД, относно приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, за сключване на Договор за предоставяне на оборотен кредит

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя Красимир Иванов Стойчев – Заместник-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, за представител на Община Бургас в извънредното общо събрание, насрочено за 17.11.2020 г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на „УМБАЛ - БУРГАС” АД – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, а при липса на кворум за 02.12.2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, прието на заседанието му по т. 1 от дневния ред по Протокол №23/29.09.2020г. за сключването на Договор за кредит с „Търговска банка Д “, ЕИК 121884560 - „ЗА “

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10665 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Удостоява Нейчо Попов (1924 — 1974) със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ – посмъртно;
 2. Удостоява Заслужил майстор на спорта Петър Иванов със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“;
 3. Удостоява Стоян Апостолов със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“;
 4. Удостоява Цанко Цанков със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10721 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на арх. Деви Александров Симеонов 

РЕШЕНИЕ:

 

Удостоява арх. Деви Симеонов със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“  – посмъртно.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10692 Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне акциите на Община Бургас от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031

РЕШЕНИЕ:

 

I. Община Бургас да предложи при условията на чл.12 от Устава на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД на акционерите П. Бошнаков и Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Нефтохимик Бургас“ ЕИК 176730394, представлявано от председателя Н. Тодоров да им прехвърли безвъзмездно притежаваните от нея 800 (осемстотин) броя налични поименни акции, както следва:

1. 200 (двеста) броя налични поименни акции с право на глас от №100 до №300 с номинална стойност по 500 (петстотин) лева всяка, описани във временно удостоверение № 04 – 002 /20.12.2016г.

 И

2. 600 (шестстотин) броя налични поименни акции с право на глас от №454 до №1053 с номинална стойност по 500 (петстотин) лева всяка една временно удостоверение №№ 04 – 003/19.05.2017г. заедно с всички произтичащи от тях права, въз основа на договор за дарение, при следните условия:

1.Дареният в едномесечен срок, считан от датата на получаване на временното удостоверение за притежаваните акции да предприеме действие по погасяване и/или разсрочване на изискуемите задължения на клуба към кредитори.

2. Дареният до 31.12.2020 г. да погаси лично или чрез 3-ти лица минимум 25% от задълженията на клуба.

3. Дареният като мажоритарен собственик на капитала на дружеството да запази и развива детско-юношеската школа на клуба, включително през настоящия сезон 2020-2021 да участват и в елитните групи на шампионатите на Българския футболен съюз.

4. Да осигури нормалното участие на професионалния отбор до завършване на първенството в „Б“ професионална футболна лига.

 

II. При отказ от страна на акционерите – учредители за безвъзмездно придобиване на акциите при посочените условия, Община Бургас да прехвърли безвъзмездно на „Бест Спорт 1962“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала А. Златкова – Георгиева, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Съгласие“ №24, ет.3 – (в процес на учредяване) притежаваните от нея

800 (осемстотин) броя налични поименни акции, както следва:

1. 200 (двеста) броя налични поименни акции с право на глас от №100 до №300 с номинална стойност по 500 (петстотин) лева всяка, описани във временно удостоверение № 04 – 002 /20.12.2016г.

и

2. 600 (шестстотин) броя налични поименни акции с право на глас от №454 до №1053 с номинална стойност по 500 (петстотин) лева всяка една временно удостоверение №№ 04 – 003/19.05.2017г. заедно с всички произтичащи от тях права, въз основа на договор за дарение, при следните условия:

1.Дареният в едномесечен срок, считан от датата на получаване на временното удостоверение за притежаваните акции да предприеме действие по погасяване и/или разсрочване на изискуемите задължения на клуба към кредитори.

2. Дареният до 31.12.2020 г. да погаси лично или чрез 3-ти лица минимум 25% от задълженията на клуба.

3. Дареният като мажоритарен собственик на капитала на дружеството да запази и развива детско-юношеската школа на клуба, включително през настоящия сезон 2020-2021 да участват и в елитните групи на шампионатите на Българския футболен съюз.

4. Да осигури нормалното участие на професионалния отбор до завършване на първенството в „Б“ професионална футболна лига.

III. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията по предходните точки, тъй като същите касаят обществен въпрос, свързан с осигуряване участието във футболния шампионат от представителния професионален отбор на клуба.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10718 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на решение по предложение вх. №08-00-10696/19.10.2020 г. от П. Бошнаков за безвъзмездно прехвърляне притежаваните от него акции от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031 на Община Бургас   

РЕШЕНИЕ:

 

            I. Община Бургас да откаже при условията на чл.12 от Устава на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД придобиване на 192 (сто деветдесет и два) бр. акции, собственост на П. Бошнаков, както следва:

            1. 39 (тридесет и девет) броя налични поименни акции с право на глас от №052 до №090 с номинална стойност по 500 (петстотин) лева, обективирани във временно удостоверение № 02 — 006/05.05.2016 г.

            И

            2. 153 (сто петдесет и три) броя налични поименни акции с право на глас от №301 до №453 с номинална стойност по 500 (петстотин) лева всяка една, обективирани във временно удостоверение №02 – 007/20.12.2016 г.

            II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението по предходната точки, тъй като касае възможността акционера П. Бошнаков незабавно да прехвърли акциите си на друго лице и по този начин да осигури финансиране на клуба

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10652 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища 

РЕШЕНИЕ:

 

Променя предназначението на следните общински жилища – частна общинска собственост:

1. Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 35, вх. 8, ет. 8, ап. десен, АЧОС № 838/09.04.1998 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния общински фонд;

2. Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 70, вх. 2, ет. 1, ап. ляв, АЧОС № 532/12.11.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния общински фонд;

3. Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 461, вх. 1, ет. 3, ап. среден, АЧОС № 596/02.12.1997 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в резервния общински фонд;

4. Резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 41, вх. Б, ет. 10, ап. 54, АЧОС № 1209/25.03.1999 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

5. Резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 114, вх. 2, ет. 2, ап. 28, АЧОС № 676/13.01.1998 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

6. Резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 408, вх. 1, ет. 3, ап. ляв, АЧОС № 9335/20.02.2020 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

7. Резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 408, вх. 1, ет. 8, ап. десен, АЧОС № 9346/20.02.2020 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

8. Резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 63, вх. 7, ет. 8, ап. ляв, АЧОС № 290/01.10.1997 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

9. Резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 114, вх. 2, ет. 4, ап. 33, АЧОС № 676/13.01.1998 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

10. Резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 17, вх. 1, ет. 7, ап. ляв, АЧОС № 443/23.10.1997 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

11. Общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 143, ет. 2, ап. 3, АЧОС № 5346/17.12.2008 г., да премине от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във ведомствения общински фонд;

12. Ведомствено общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 410, вх. 9, ет. 1, ап. десен, АЧОС № 237/23.09.1997 г., да премине от ведомствения фонд във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

13. Общинско жилище за продажба, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. А, ет. 1ж, ап. 5, АЧОС № 4662/30.05.2007 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

14. Общинско жилище за продажба, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба” № 7, ет. 1ж, ап. 2, АЧОС № 2678/09.01.2001 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

15. Общинско жилище за продажба, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба” № 9, ет. 4ж, ап. 31, АЧОС № 2690/09.01.2001 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

16. Общинско жилище за продажба, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Копривщица” № 27-29, вх. Б, ет. 1, ап. Г, АЧОС № 4648/15.05.2007 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

17. Общинско жилище за продажба, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 16, вх. 4, ет. 8,  ап. среден, АЧОС № 9100/03.01.2019 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

18. Общинско жилище за продажба, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Славейков”, бл. 70, вх. 6, ет. 4,  ап. среден, АЧОС № 8846/10.01.2018 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

19. Общинско жилище за продажба, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 11, вх. 2, ет. 3, ап. среден, АЧОС № 9210/01.07.2019 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

20. Общинско жилище за продажба, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 31, вх. 1, ет. 15, ап. 3, АЧОС № 9267/01.11.2019 г., да премине във  фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

21. Общинско жилище за продажба, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 15, вх. 6, ет. 4, ап. среден, АЧОС № 9187/20.05.2019 г., да премине във фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10685 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№66, вх.№6, ет.№3, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №6979/17.04.2012 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№66, вх.№6, ет.№3, апартамент – среден, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение по т.4 от Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет – Бургас, в частта на раздел ІІ - „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 1.„Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“, с посочения в т.1 имот.

3. Да се  продаде на Р. В. Г. общинско жилище – апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№66 (шестдесет и шест), вх.№6 (шест), ет.№3 (три), апартамент – среден, със застроена площ 44,58 (четиридесет и четири цяло петдесет и осем) кв.м, ведно с 0,515 (нула цяло петстотин и петнадесет) % ид. части от общите части на сградата, равняващи се на 6,44 (шест цяло четиридесет и четири) кв.м. и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение №4 (четири) с площ 3,06 (три цяло нула шест) кв.м., отразено с идентификатор 07079.501.66.1.98 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка шест шест точка едно точка девет осем) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.501.66.1.97 и 07079.501.66.1.99; под обекта: 07079.501.66.1.95 и 07079.501.66.1.96 и над обекта: 07079.501.66.1.101, за сумата 57 600 (петдесет и седем хиляди и шестстотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10689 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХL-640 в кв. 7 по действащия ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, в който е реализирана сграда с ОПС

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. на Община Бургас, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6), в частта на раздел II – „Продажби на имоти по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т.2 – „Продажби по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, за които има подадени искания“, с УПИ ХL-640, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас.

2. Да се продаде на „Еверест 2006“ ЕООД, ЕИК 147049708, с управител В. Стоянов, със седалище и адрес на управление: ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 109, ет.1, ап.1, недвижим имот, актуван с Акт № 9431/09.07.2020г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ ХL-640 в кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, отреден „за складова база“, целият с площ 706 кв.м, при граници: север – УПИ ХI, изток – УПИ ХLI, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХХХIХ, запад – УПИ ХI, съответен на ПИ с идентификатор 07079.660.640, целият с площ 705 кв.м, по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.660.638, 07079.660.650, 07079.660.641, 07079.660.2, за сумата от 145 100 (сто четиридесет и пет хиляди и сто) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10688 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХLI-641 в кв. 7 по действащия ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, в който е реализирана сграда с ОПС

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г. на Община Бургас, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6), в частта на раздел II – „Продажби на имоти по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т.2 – „Продажби по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, за които има подадени искания“, с УПИ ХLI-641, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас.

2. Да се продаде на „Дриймс“ ЕООД, ЕИК 102776982, с управител Д. Желев, със седалище и адрес на управление: ул. „Александър Велики“ № 61, недвижим имот, актуван с Акт №9432/09.07.2020г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ ХLI-641 в кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, отреден „за складова база“, целият с площ 647 кв.м, при граници: север – УПИ ХI, изток – УПИ ХLII, юг - улица, запад – УПИ ХL, съответен на ПИ с идентификатор 07079.660.641, целият с площ            648 кв.м, по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.660.650, 07079.660.642, 07079.660.2, 07079.660.640, за сумата от 122 600 (сто двадесет и две хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10677 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците – Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.01.2020 г. заседание на Общински съвет-Бургас с Протокол №6, в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нова подточка ПИ с идентификатор 47202.503.330 по КККР на с. Маринка, целият с площ 292 кв. м., актуван с Акт №8948/06.03.2018 г. за частна общинска собственост.
 2. Да се извърши продажба на неурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, както следва:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.60 по КККР на с. Маринка, с площ 310 кв. метра, при граници: 47202.503.191, 47202.503.54, 47202.503.53, 47202.503.59, 47202.503.224, съответстващ на поземлен имот с пл. №60, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 310 кв. метра, актуван с Акт №8931/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на  7 440 (седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева;

2.2. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.84 по КККР на с. Маринка, с площ 119 кв. метра, при граници: 47202.503.222, 47202.503.20, 47202.503.221, съответстващ на поземлен имот с пл. №84, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 119 кв. метра, актуван с Акт №8969/14.05.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на         2 600 (две хиляди и шестстотин) лева;

2.3. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.329 по КККР на с. Маринка, с площ 552 кв. метра, при граници: 47202.503.235, 47202.503.77, 47202.503.315, 47202.503.73, 47202.503.76, съответстващ на поземлен имот с пл. №329, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 552 кв. метра, актуван с Акт №8947/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 13 460 (тринадесет хиляди четиристотин и шестдесет) лева;

2.4. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.330 по КККР на с. Маринка, с площ 292 кв. метра, при граници: 47202.503.235, 47202.7.348, 47202.503.77, съответстващ на поземлен имот с пл. №330, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 292 кв. метра, актуван с Акт №8948/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 7 000 (седем хиляди) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10694 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) V-86 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.309, актувани с Акт №4538/06.03.2007г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г., приета от Общински съвет – Бургас, с Решение по т. 4 от дневния ред на проведено на 28.01.2020г. заседание (Протокол №6) в т. 2 „Продажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, за които има подадени искания“ от раздел ІІ-ри „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, със следния недвижим имот, актуван с Акт №4538/06.03.2007г. за частна общинска собственост, представляващ 491,13/801 (четиристотин деветдесет и едно цяло и тринадесет стотни от осемстотин и един) кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) V-86 (пет римско за имот планоснимачен номер осемдесет и шест) в кв. 7 (седем), целият с площ 801 (осемстотин и един) кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.620.309 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три нула девет), целият с площ 801(осемстотин и един) кв.м, при съседи: 07079.620.72, 07079.620.53, 07079.620.43, 07079.620.308.

ІІ. Да се продадат съответните идеални части от недвижим имот, актуван с Акт №4538/06.03.2007г. за частна общинска собственост, представляващи общо 491,13/801 (четиристотин деветдесет и едно цяло и тринадесет стотни от осемстотин и един) кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) V-86 (пет римско за имот планоснимачен номер осемдесет и шест) в кв. 7 (седем), целият с площ 801 (осемстотин и един) кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, при граници: север – УПИ ХІІ; изток – ул. „Шар планина“; юг – ул. „Димчо Караминдов“; запад – УПИ VІ-34, отразен в КК на гр. Бургас като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.620.309 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три нула девет), целият с площ 801(осемстотин и един) кв.м, при съседи: 07079.620.72, 07079.620.53, 07079.620.43, 07079.620.308., припадащи се към 6 броя самостоятелни обекти на сградата в имота, с идентификатор 07079.620.309.1 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови“, кв. Работнически жилища, блок 3, собственост на физически лица, определени по одобрено ценообразуване (площоразпределение) и въз основа на пазарна оценка, съобразена с предвижданията на действащия ПУП-ПРЗ и при отчитане на потенциала за развитие на имота, както следва:

1. На П. О. О. и И. Е. Н. като собственици при равни квоти на СОС с идентификатори 07079.620.309.1.4 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 12,76 % (дванадесет цяло седемдесет и шест стотни процента) идеални части, равняващи се на 102,21/801 (сто и две цяло и двадесет и една стотни от осемстотин и един) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 99709 лв. (деветдесет и девет хиляди седемстотин и девет лева), без ДДС.

2. На И. Т. Б. и В. Х. Б. като собственици при равни квоти на СОС с идентификатори 07079.620.309.1.6 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 10,35 % (десет цяло тридесет и пет стотни процента) идеални части, равняващи се на 82,90/801 (осемдесет и две цяло и деветдесет стотни от осемстотин и един) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 80 871 лв. (осемдесет хиляди осемстотин седемдесет и един лева), без ДДС.

3. На К. Н. К. като собственик на СОС с идентификатори 07079.620.309.1.7 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 14,45 % (четиринадесет цяло и четиридесет и пет стотни процента) идеални части, равняващи се на 115,73/801 (сто и петнадесет цяло и седемдесет и три стотни от осемстотин и един) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 112 898 лв. (сто и дванадесет хиляди осемстотин деветдесет и осем лева), без ДДС.

4. На П. М. Д. като собственик на СОС с идентификатори 07079.620.309.1.9 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 1,52 % (едно цяло и петдесет и две стотни процента) идеални части, равняващи се на 12,20/801 (дванадесет цяло и двадесет стотни от осемстотин и един) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 11 901 лв. (единадесет хиляди деветстотин и един лева), без ДДС.

5. На Н. А. В. и С. Д. В. като собственици при квоти съгласно правото им на собственост и наследствените им права на СОС с идентификатори 07079.620.309.1.3 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 11,56 % (единадесет цяло петдесет и шест стотни процента) идеални части, равняващи се на 92,63/801 (девет и две цяло и шестдесет и три стотни от осемстотин и един) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 90 363  лв. (деветдесет хиляди триста шестдесет и три лева), без ДДС.

6. На Н. Г. С. като собственик на СОС с идентификатори 07079.620.309.1.2 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 8,36 % (осем цяло тридесет и шест стотни процента) идеални части, равняващи се на 66,97/801 (шестдесет и шест цяло и деветдесет и седем стотни от осемстотин и един) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 65 331 лв. (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и един лева), без ДДС.

7. На Н. Н. Т. като собственик на избено помещение №1а с площ 19,53 кв.м, прилежащо към СОС с идентификатори 07079.620.309.1.2 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 2,31 % (две цяло тридесет и една стотни процента) идеални части, равняващи се на 18,49/801 (осемнадесет цяло и четиридесет и девет стотни от осемстотин и един) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 18038  лв. (осемнадесет хиляди и тридесет и осем лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10676 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-110 в кв. 5 по плана на гр. Българово, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 6) в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинските идеални части“ , с нова подточка – 54/701 кв.м. идеални части от УПИ III-110 в кв.5 по плана на гр. Българово, община Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. П. Р. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9446/28.09.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 54/701 кв.м идеални части от УПИ III-110 в кв. 5 по действащия план на гр. Българово, община Бургас, целият с площ 701 кв.м, при граници на целия имот: север улица, изток – УПИ V, юг – УПИ XXV, запад – УПИ II, отговарящи на 54/697 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 07332.501.110, целият с площ 697 кв.м. по одобрени КККР на гр. Българово, Община Бургас, при съседи на целия имот: 07332.501.1401, 07332.501.112, 07332.501.111, 07332.501.109 за сумата от 1950 (хиляда деветстотин и петдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10679 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VII-316 в кв. 27 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 6) в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинските идеални части“ , с нова подточка – 8/583 кв.м. идеални части от УПИ VII-316 в кв. 27 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Я. Т. Т. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9448/05.10.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 8/583 кв.м. идеални части от УПИ VII-316 в кв. 27, целият с площ 583 кв.м, по действащия план на кв. Лозово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ V и УПИ VI, изток – улица, юг – УПИ IX и УПИ VIII, запад – УПИ IV, отговарящи на 8/583 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 07079.823.335, целият с площ 583 кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 07079.823.336, 07079.823.339, 07079.823.334, 07079.823.333, 07079.823.332, за сумата от 500 (петстотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10680 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-164 в кв. 12 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г, приета по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 6) в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинските идеални части“ , с нова подточка – 10/801 кв.м. идеални части от УПИ XV-164 в кв. 12 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. Н. Г. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9427/09.06.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 10/801 кв.м. идеални части от УПИ XV-164 в кв. 12, целият с площ 801 кв.м, по действащия план на кв. Лозово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ XVI, изток – УПИ XIII, юг – УПИ XIV, запад – улица, отговарящи на 10/801 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 07079.823.180, целият с площ 801 кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 07079.823.181, 07079.823.182, 07079.823.183, 07079.823.179, 07079.823.177, за сумата от 630 (шестстотин и тридесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10690 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХI-1230, кв. 91 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на ОС – Бургас (Протокол № 6) в частта на т.3, раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг“, с УПИ ХХI-1230, кв. 91 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, В. Т. М. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №5357/19.12.2008г. за частна общинска собственост, представляващи 409/535 кв.м идеални части от УПИ ХХI-1230, кв. 91 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 535 кв.м, при граници: север – улица, изток – I-1229, югозапад – улица, запад – улица, отразен като ПИ с идентификатор 07079.826.578, с площ 535 кв.м, при съседи: 07079.826.546, 07079.826.409, 07079.826.550 по одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 16 400 лева (шестнадесет хиляди и четиристотин лева),  без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10691 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVII-585, кв. 53 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020г. заседание на ОС – Бургас (Протокол № 6) в частта на т.3, раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг“, с УПИ ХVII-585, кв. 53, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Х. Ж. И. чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №9395/26.05.2020г. за частна общинска собственост, представляващи 60/446 кв.м идеални части от УПИ ХVII, кв. 53, по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 446 кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ, при граници: север УПИ ХVI и УПИ ХV, изток – улица, юг – УПИ ХХV, запад – УПИ ХV, отразен като ПИ с идентификатор 07079.826.21, с площ 384 кв.м в одобрената КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.826.456, 07079.826.20, 07079.826.1, 07079.826.2 по одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 1670 лева (хиляда шестстотин и седемдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10681 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 225/725 кв. м идеални части от УПИ ХІ-51, кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020г., в раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с недвижим имот, актуван с Акт №1547/01.12.1999г. за частна общинска собственост, представляващ 225/725 кв. м ид. части от УПИ ХІ-51 в кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з. “Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.705.2051, с площ 726 кв. м по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас.

ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и И. Г. К. – В. и Р. Т. В. чрез продажба на 225/725 (двеста двадесет и пет от седемстотин двадесет и пет) кв. м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №1547/01.12.1999г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-51 (единадесет римско за имот с планоснимачен номер петдесет и едно), целият с площ 725 (седемстотин двадесет и пет) кв. м в кв.6 (шест) по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозападУПИ Х; североизтокулица; югоизтокулица; югозапад – УПИ ХІІ-52, с идентификатор 07079.705.2051 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, седем, нула, пет, точка, две, нула, пет, едно) по КК на кв. Банево, гр. Бургас, с площ 726 (седемстотин двадесет и шест) кв. м, при граници по КК на целия имот: 07079.705.2052, 07079.705.3096, 07079.705.3097 и 07079.705.2050, за сумата от 8 140 лв. (осем хиляди сто и четиридесет лева), без ДДС.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10684 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез продажба на общинските 18/1146 кв. метра ид. части от УПИ IV-100 в кв.16, целият с площ 1146 кв.м. по ПУП-ПРЗ на с. Миролюбово 

РЕШЕНИЕ:

 

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Бургас за 2020 г., приета с решение по т.4 от Протокол №6/28.01.2020г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3 „Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 18/1146 кв. метра ид. части от УПИ IV-100 в кв.16 по ПУП- ПРЗ на с. Миролюбово, целият с площ 1146кв.м., отразен като ПИ с идентификатор 48409.501.100 по КККР на с. Миролюбово, с площ 1146 кв. метра.

2.Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. А. К. и П. А. К. чрез продажба на 18/1146 (осемнадесет от хиляда сто четиридесет и шест) кв.м. идеални части от УПИ IV-100 (четири римско за имот планоснимачен номер сто) в кв.16 (шестнадесет) по ПУП- ПРЗ на с. Миролюбово, целият с площ 1146 кв.м., при граници  на целият имот: североизток- УПИ III, югоизток- улица, югозапад- УПИ V и УПИ XVII, съответстващ на ПИ с идентификатор 48409.501.100 (четири осем четири нула девет точка пет нула едно точка едно нула нула) по КККР на с. Миролюбово, с площ 1146 кв. метра, при съседи: имоти с идентификатори 48409.501.105, 48409.501.101, 48409.501.275, 48409.501.99, 48409.501.107, 48409.501.259, 48409.501.106,  за които е съставен за Акт №9412/09.06.2020г за частна общинска собственост, за сумата 420 лева (четиристотин и двадесет лева), без ДДС, при равни квоти за всеки от тях.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10675 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Народно читалище „Преображение-2017 гр. Бургас“ 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предостави под наем на Народно читалище „Преображение-2017 гр. Бургас“, ЕИК 177219082, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Захари Стоянов“ № 19, представлявано от Л. Налбантов – председател, общински нежилищен обект, представляващ подболокови помещения № 4,5 и 6 с обща площ от 42,03 кв.м, с граници: североизток – външен зид, югоизток – външен зид, югозапад – обособен обект № 7, северозапад – коридор и сервизни помещения, находящи се в партерния етаж на бл. № 49 в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, за срок от 5 години, при заплащане на месечен наем в размер на 44,13 (четиридесет и четири лв. и тринадесет ст.) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10683 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, обособена част с площ от 45 кв.м от имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична общинска собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност – заведение за обществено хранене по одобрена план-схема на преместваеми обекти

РЕШЕНИЕ:

 

I. Да се отдаде под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, обособена част с площ от 45 кв. м от имот,  представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност - заведение за обществено хранене по одобрена план – схема на преместваеми обекти.

II. Условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Идейна концепция за общо архитектурно решение  на преместваемият обект с обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности  и елементи на синтеза за осмислянето му като зона с подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение.

2. Детайлна идейна концепция за архитектурно решение на преместваемия обект, придружена с обяснителна записка за използваните материали, 3Д визуализации, идеен архитектурен чертеж (две фасади и разрез), включваща КСС.

3. Изчерпателна информация за извършваната дейност от обекта, както и описание на приноса на обекта за морската насоченост на зоната- рибарското пристанище.

4. Конкурсна месечна наемна цена  - не по-ниска от 367,00 (триста шестдесет и седем) лева.

III. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

Офертите на участниците ще се разглеждат от комисията на няколко етапа:

 • Разглеждане на предложенията по допустимост, като едва след решение на комисията, че са налице всички изискуеми документи ще се пристъпи към следващия етап;
 • Разглеждане на идейна концепция на допуснатите кандидати, като  едва след решение на комисията, че същите отговарят на поставените изисквания ще се пристъпи към оценяване;
 • Разглеждане на предложените от участниците месечни наемни цени в наддавателните предложения .

 

Класирането ще се извърши на база следните критерии:

 1. К1 – оценка на Идейна концепция за общо архитектурно решение  на преместваемия обект с обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности  и елементи на синтеза за осмислянето му като зона с подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение, описани в точка II, т. 1 до т.3 включително.

 

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Визията на обекта трябва да кореспондира с облика на Рибарско пристанище Крайморие. Територията е целесъобразно да се организира като обособен кът за отдих и развлечение, място, на което ще се усеща морската атмосфера и дух. За реализиране на интегрирано решение и завършеност на цялостния силует на пристанището, преместваемият обект и пространството около него трябва да притежават собствен и характерен облик, в архитектурно единство с прилежащата територия за постигане на общо въздействие на пространството като цялостен  ансамбъл. 

Представените идейни проекти ще се оценяват от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, чрез тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 50 точки и  поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.

Тежест на критерия N1=0,5

 

2. К2 – Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата: 

К2 =  Ц (участник)     х 50,

Ц (максимална)

 

където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е най–високата предложена цена.

Тежест на критерия: N2=0,5

 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

К=К1хN12хN2

 

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висока комплексна оценка – К.

При равен резултат на комплексната оценка, се провежда таен търг между кандидатите, докато един от тях достигне по-висока месечна наемна цена. За целта кандидатите попълват ново наддавателно предложение, като трябва да наддадат с минимум една стъпка от достигнатата месечна наемна цена.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10682 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г. и определяне на цена за ползването им 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да се предоставят проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, за ползване под наем за стопанската 2020/2021 г., на лицата, участници в споразуменията за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на община Бургас, описани в Приложение №1, неразделна част от настоящото решение,

2. Определя годишна наемна цена за стопанската 2020/2021 година в размер на 41 лв/дка, за ползване на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, описани в Приложение №1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10678 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетяване на наследниците на Н. А. Н.

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде предоставена земеделска земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ на стойност 13 194 лева, за постановяване на решение за обезщетяване в полза на наследници на Н. А. Н., представляваща следните поземлени имоти:

1. ПИ с идентификатор 07079.4.263 с площ 3,196 дка и начин на трайно ползване: друг вид нива, III категория, местност „Лозята“ по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.4.265, 07079.4.199, 07079.4.260, 07079.4.264, 070709.4.262, съответстващ на имот № 010088 по КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;

2. ПИ с идентификатор 07079.4.265 с площ 0,919 дка и начин на трайно ползване: друг вид нива, III категория, местност „Лозята“ по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.4.199, 07079.4.266, 07079.4.264, 070709.4.263, съответстващ на имот № 010091 по КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;

 3. ПИ с идентификатор 07079.4.275 с площ 2,098 дка и начин на трайно ползване: друг вид нива, III категория, местност „Лозята“ по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.4.286, 07079.4.285, 07079.4.284, 07079.4.276, 070709.4.260, 07079.4.274, съответстващ на имот № 010068 по КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;

4. ПИ с идентификатор 07079.4.289 с площ 2,099 дка, и начин на трайно ползване: друг вид нива, III категория, местност „Лозята“ по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.4.293, 07079.4.288, 07079.4.272, 07079.4.271, 070709.4.270 и 070709.4.290, съответстващ на имот № 010077 по КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;

5. ПИ с идентификатор 07079.4.294 с площ 0,643 дка и начин на трайно ползване: друг вид нива, III категория, местност „Лозята“ по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.4.295, 07079.4.293, 07079.4.199, съответстващ на имот № 010092 по КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;

6. ПИ с идентификатор 07079.4.298 с площ 3,841 дка и начин на трайно ползване: друг вид нива, III категория, местност „Лозята“ по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.4.299, 07079.4.301, 07079.4.293, 07079.4.199, 070709.4.297, съответстващ на имот № 010095 по КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;

7. ПИ с идентификатор 07079.4.300 с площ 2,101 дка и начин на трайно ползване: друг вид нива, III категория, местност „Лозята“ по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.4.301, 07079.4.293, 07079.4.299, съответстващ на имот №010098 по КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;

8. ПИ с идентификатор 07079.4.304 с площ 2,101 дка и начин на трайно ползване: друг вид нива, IV категория, местност „Лозята“ по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.4.306, 07079.4.305, 07079.4.198, 07079.4.303, съответстващ на имот №010104 по КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10660 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване чрез отделяне на филиал „Светулка“ – гр. Българово от ДГ „Детелина“ – гр. Бургас и обособяване на самостоятелна детска градина „Светулка“ – гр. Българово в съответствие с чл. 311, ал. 1 от  Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Преобразува Детска градина „Детелина“- гр. Бургас, със седалище и официален адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ до Учителски институт, чрез отделяне на филиал „Светулка“ – гр. Българово и обособяването му като самостоятелна институция в системата на предучилищното и училищното образование като Детска градина „Светулка“ – гр. Българово, със седалище и официален адрес: община Бургас, гр. Българово, ул. „Витоша“ № 15, с целодневна организация на предучилищното образование,  считано от 01.01.2021 г.
 2. Адресът на сградата, в която ще се извършва възпитанието и обучението на децата от Детска градина „Светулка” – гр. Българово е: гр. Българово, ул. „Витоша“ № 15.
 3. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от филиал „Светулка“ – гр. Българово да се уредят при условията и реда на чл. 91 и чл. 123 от Кодекса на труда.
 4. Наличният инвентар и сградният фонд на филиал „Светулка“ – гр. Българово да се приемат и стопанисват от Детска градина „Светулка“ – гр. Българово.
 5. Задължителната документация на групите във филиал „Светулка“ – гр. Българово за периода 01.09.2012 г. – 01.01.2021 г. да се съхранява в Детска градина „Детелина“ – гр. Бургас.
 6. Възлага на Кмета на Община Бургас да издаде заповед за преобразуване на Детска градина „Детелина“- гр. Бургас, чрез отделяне на филиал „Светулка“ – гр. Българово и обособяването му като самостоятелна институция в системата на предучилищното и училищното образование като Детска градина „Светулка“ – гр. Българово.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10671 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години обект собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, представляващ сграда за обществено хранене

РЕШЕНИЕ:

 

І. Да се отдаде под наем за срок от 5 години, чрез публично оповестен конкурс недвижим имот, представляващ „Сграда за обществено хранене – ресторант „Бургаски вечери с идентификатор 07079.618.3.28 по КККР на гр. Бургас, находяща се в Приморски парк, с площ от 505 кв. м., състоящ се  от склад с площ от 62 кв. м. и търговска зала с площ от 443 кв. м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД , с обща начална конкурсна цена на годишен наем не по-ниска от 72 048,00 (седемдесет и две хиляди четиридесет и осем лева) лева с включен ДДС.

 

ІІ. Условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Конкурсна годишна наемна цена - не по-малка от 72 048,00 (седемдесет и две хиляди четиридесет и осем лева) лева с включен ДДС.

2. Идеен проект за визията на обекта, придружен с обяснителна записка, съдържаща визуализация и детайлно описание с представяне на модел и материали по обзавеждането.

 

ІІІ. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

Офертите на участниците ще се оценяват по метода  – икономически най-изгодното предложение, като класирането ще се извърши на база следните критерии:

1. К1 – Цена (годишна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават от 1 до 100 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

 

 

К1 =  Ц (участник)     х 100,

         Ц (максимална)

 

 

където Ц(участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална) е най–високата предложена цена.

Тежест на критерия: N1=0,6

 

2.  К2 – оценка на идейния проект за визия на обекта, придружен с обяснителна записка, съдържаща визуализация и детайлно описание с представяне на модел и материали по обзавеждането.

Кандидатите получават от 1 до 100 точки.

Визията на обекта трябва да кореспондира и да в синхрон с облика на Приморски парк на гр. Бургас. Визията на обекта не трябва да се откроява, а да се вписва в цялостната концепция на парка, тъй като част от него- „Историческото ядро“ е паметник на културата. Представената визия на заведението и пространството около него, умело трябва да се вписват в концепцията на Морската градина и да създават усещане за цялост.

Оценяването се извършва от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти с тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 100 точки и  поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.

 

Тежест на критерия N2=0,4

 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

 

К=К1хN12хN2

 

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К.

При равен брой точки, се провежда таен търг, между участниците получили еднакъв брой точки, като всеки участник поставя в плик наддавателно предложение, в което посочва предлаганата от него наемна цена.

 

IV. Определя следните условия за провеждане на публично оповестен конкурс, както следва:

- Начална конкурсна цена на годишен наем, не по-ниска от 72 048,00 (седемдесет и две хиляди четиридесет и осем лева) лева с включен ДДС.

- Стъпка за наддаване – 7 204, 80 (седем хиляди двеста и четири лв. и осемдесет ст.) лева.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер 18 012,00 (осемнадесет хиляди и дванадесет  лв.) лева.

- Депозит, като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем, както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена за обекта

 

V. Възлага на  управителя на „Благоустройствени строежи” ЕООД да проведе процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, по ред, определен в  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи.

 

VI. Предлагам Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти при Общински съвет – Бургас да разгледа и оцени постъпилите заявления за участие в публично оповестен конкурс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10672 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс на недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за срок от 5 години

РЕШЕНИЕ:

 

I. Оттегля решение по т.23 от дневния ред на проведеното на 06.02.2019г. заседание на Общински съвет-Бургас /Протокол №54/, с което е дадено съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Едноетажна административна сграда (Дискотека „Плаза“) с идентификатор 07079.618.3.29 по КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас с площ от 309 кв.м., открита с Решение по т.

II. Дава съгласие, за отдаване под наем за срок от 5 години, чрез публично оповестен конкурс недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда (Дискотека „Плаза“) с идентификатор 07079.618.3.29 по КККР на гр. Бургас, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас с площ от 309 кв.м., собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, с обща начална конкурсна цена на годишен наем не по-ниска от 55 620,00 лв. (петдесет и пет хиляди шестстотин и двадесет лева) без включен ДДС;

III. Условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Конкурсна годишна наемна цена - не по-малка от 55 620,00 лв. (петдесет и пет хиляди шестстотин и двадесет лева) без включен ДДС.

2. Идеен проект за визията на обекта, придружен с обяснителна записка, съдържаща визуализация и детайлно описание с представяне на модел и материали по обзавеждането.

ІV. Критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

Офертите на участниците ще се оценяват по метода  – икономически най-изгодното предложение, като класирането ще се извърши на база следните критерии:

1. К1 – Цена (годишна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават от 1 до 100 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

 

К1 =  Ц (участник)     х 100,

         Ц (максимална)

 

където Ц(участник) е предложената от кандидата цена, а Ц(максимална) е най–високата предложена цена.

Тежест на критерия: N1=0,6

           

2.  К2 – оценка на идейния проект за визия на обекта, придружен с обяснителна записка, съдържаща визуализация и детайлно описание с представяне на модел и материали по обзавеждането.

Кандидатите получават от 1 до 100 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

 

К2 =  Ц (участник)     х 100,

         Ц (максимална)

 

Визията на обекта трябва да кореспондира и да в синхрон с облика на Приморски парк на гр. Бургас. Визията на обекта не трябва да се откроява, а да се вписва в цялостната концепция на парка, тъй като част от него- „Историческото ядро“ е паметник на културата. Представената визия на заведението и пространството около него, умело трябва да се вписват в концепцията на Морското градина и да създават усещане за цялост.

Оценяването се извършва от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти с тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 100 точки и  поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.

 

Тежест на критерия N2=0,4

 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

К=К1хN12хN2

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К.

При равен брой точки, се провежда таен търг, между участниците получили еднакъв брой точки, като всеки участник поставя в плик наддавателно предложение, в което посочва предлаганата от него наемна цена.

V. Определя следните условия за провеждане на публично оповестен конкурс, както следва:

- Начална конкурсна цена на годишен наем, не по-ниска от 55 620,00 лв. (петдесет и пет хиляди шестстотин и двадесет лева) без включен ДДС.

- Стъпка за наддаване – 5 562,00 (пет хиляди петстотин шестстотин и два лава) лева.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер 16 686,00 (шестнадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева.

- Депозит, като гаранция за стриктно изпълнение на договора за наем, както следва: трикратния размер на достигната месечна наемна цена за обекта;

VI. Възлага на управителя на „Благоустройствени строежи” ЕООД да проведе процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, по ред, определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи.

VII. Разглеждането и оценяването на постъпилите заявления за участие в публично оповестения конкурс да се извърши от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти при Общински съвет – Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10631 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Избира 4 общински съветника: Георги Иванов Маринчев, Йордан Георгиев Георгиев, Георги Петров Дракалиев и Бойчо Стоянов Георгиев за членове на Комисия по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10674 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 05.11.2020г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на  20.10.2020 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

 

ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

 

По т. 1 от дневния ред:

Дава съгласие за увеличаване на капитала на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД ЕИК 201847598, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Александровска" 26, ет. 3, стая 318, от 15 515 770 /петнадесет милиона, петстотин и петнадесет хиляди, седемстотин и седемдесет лева/ на 30 808 960 /тридесет милиона, осемстотин и осем хиляди, деветстотин и шестдесет лева/ по реда на чл. 192, ал. 1, предл. 1 във връзка с чл.193, ал.1 от ТЗ, чрез издаване на нови 1 529 319 /един милион, петстотин двадесет и девет хиляди, триста и деветнадесет/ броя поименни акции, всяка на стойност 10 /десет/ лева срещу внесената непарична вноска на акционера „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.  – ЗА

 

По т. 2. от дневния ред:

Изменя и допълва устава на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, както следва:

1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

а/. В чл. 7, ал.1  изразът: „ в размер на 15 515 770 /петнадесет милиона, петстотин и петнадесет хиляди, седемстотин и седемдесет/ лева“ се заменя с израза: „в размер на 30 808 960лв. /тридесет милиона осемстотин и осем хиляди деветстотин и шестдесет/ лева“

            б/. В чл. 7, ал. 1 се добавя нова буква „в“ със следното съдържание:

„в/ 15 293 190 /петнадесет милиона, двеста деветдесет и три хиляди, сто и деветдесет/ лева, представляващи стойността на записаните 1 529 319 /един милион петстотин двадесет и девет хиляди, триста и деветнадесет/ поименни акции, всяка на стойност 10 /десет/ лева, собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, с ЕИК:121706255, представляващи непаричната вноска на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“

в/ Чл. 7, ал.2, б. а се изменя, допълва и придобива следното съдържание:

„(2) Собственици на капитала на дружеството са:

а/ Национална компания индустриални зони“ ЕАД, с ЕИК: 121706255, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Ангел Кънчев №1, ет.4,  притежаващо   528 272 /петстотин двадесет и осем, двеста седемдесет и две/ поименни акции, всяка на стойност 10/десет/ лева, получени в резултат на парична вноска и 1 529 319 /един милион петстотин двадесет и девет хиляди триста и деветнадесет/ поименни акции, всяка на стойност 10 /десет/ лева, получени в резултат на непарична вноска, както следва:

1. 34 381/100 015 (тридесет и четири хиляди триста осемдесет и една върху сто хиляди и петнадесет) идеални части от поземлен имот с идентификатор  07079.663.729, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 100015 (сто хиляди и петнадесет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; 07079.663.671; номер по предходен план 729, квартал 10, парцел I, съседи: 07079.663.68; 07079.663.730; 07079.663.720; 07079.663.744; 07079.663.733, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871312-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255

2. 5 334/12 054 (пет хиляди триста тридесет и четири върху дванадесет хиляди и петдесет и четири) идеални части от поземлен имот с идентификатор  07079.663.744, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 12054 (дванадесет хиляди и петдесет и четири) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предходен идентификатор: 07079.663.717; 07079.663.678; 07079.663.671; 07079.663.69; номер по предходен план няма, съседи: 07079.663.741; 07079.663.733; 07079.663.729; 07079.663.720; 07079.663.727, 07079.663.728, 07079.663.701, 07079.663.629, 07079.663.608, 07079.663.607, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871316-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255

3. 63 833/64 222 (шестдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три върху шестдесет и четири хиляди двеста двадесет и две) идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.663.720, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 64222 (шестдесет и четири хиляди двеста двадесет и двa) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предходен идентификатор: 07079.663.717; 07079.663.699; 07079.663.671, номер по предходен план няма, съседи: 07079.663.727; 07079.663.744; 07079.663.729; 07079.663.68; 07079.663.730, 07079.663.731, 07079.663.732, 07079.663.614, 07079.663.83, 07079.659.35, 07079.663.719; 07079.663.64; 07079.663.718; 07079.663.723; 07079.663.63, 07079.663.743, 07079.663.721, 07079.663.722, 07079.663.724, 07079.663.726, 07079.663.725, 07079.663.746, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871228-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;   

4. 35 330/35 540 (тридесет и пет хиляди триста и тридесет върху тридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет) идеални части от поземлен имот с идентификатор  07079.663.727, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 35540 (тридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; 07079.663.671; 07079.663.69, номер по предходен план 727, квартал 2, парцел IX,  съседи: 07079.663.728; 07079.663.744; 07079.663.720; 07079.663.726; 07079.663.746; 07079.663.58, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871275-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;   

5. 34 521/75 544 (тридесет и четири хиляди петстотин двадесет и една върху седемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и четири) идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.663.730, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 75544 (седемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и четири) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; 07079.663.699; 07079.663.671, 07079.663.74, номер по предходен план 730, квартал 10, парцел II, съседи: 07079.663.68; 07079.663.731; 07079.663.720; 07079.663.729, съгласно скица  на СГКК - гр. Бургас № 15-871317-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255

6. 5 721/24 035 (пет хиляди седемстотин двадесет и една върху двадесет и четири хиляди и тридесет и пет) идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.663.733, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 24035 (двадесет и четири хиляди и тридесет и пет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.701; 07079.663.700; 07079.663.671, номер по предходен план 733, квартал 10, парцел V, съседи: 07079.663.68; 07079.663.729; 07079.663.744; 07079.663.701; 07079.663.742; 07079.663.697, съгласно скица  СГКК - гр. Бургас № 15-871309-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  

7. 35/16 743 (тридесет и пет върху шестнадесет хиляди седемстотин четиридесет и три) идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.663.742, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 16743 (шестнадесет хиляди седемстотин четиридесет и три) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предходен идентификатор: 07079.663.700; 07079.663.674; 07079.663.673, 07079.663.671, номер по предходен план няма, съседи: 07079.663.736; 07079.663.68; 07079.663.733; 07079.663.734; 07079.663.661, 07079.663.701, 07079.663.737, 07079.663.735, 07079.663.697, съгласно скица на  СГКК - гр. Бургас № 15-871301-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  

8. 35/20 574 (тридесет и пет върху двадесет хиляди петстотин седемдесет и четири) идеални части от поземлен имот с идентификатор  07079.663.701, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 20574 (двадесет хиляди петстотин седемдесет и четири) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предходен идентификатор: 07079.663.662, номер по предходен план няма; съседи: 07079.663.742; 07079.663.661; 07079.663.734; 07079.663.733; 07079.663.608, 07079.663.607; 07079.663.629; 07079.663.744; 07079.663.628; 07079.663.59; 07079.663.58; 07079.663.57; 07079.663.56; 07079.663.746, 07079.663.634; 07079.663.689; 07079.663.54; 07079.663.745; 07079.663.738; 07079.663.739; 07079.663.53; 07079.663.52, 07079.663.664; 07079.663.88; 07079.663.642; 07079.663.37; 07079.663.36; 07079.663.737,  съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871293-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;   

9. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.746, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 4630 (четири хиляди шестстотин и тридесет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предходен идентификатор: 07079.663.717, номер по предходен план няма, съседи: 07079.663.745; 07079.663.689; 07079.663.701; 07079.663.58; 07079.663.727; 07079.663.720, 07079.663.726; 07079.663.725; 07079.663.740; 07079.663.739, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871267-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;   

10. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.743, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 3803 (три хиляди осемстотин и три) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предходен идентификатор: 07079.663.717, номер по предходен план няма, съседи: 07079.663.740; 07079.663.721; 07079.663.720; 07079.663.718; 07079.663.63, 07079.663.62; 07079.663.716, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871216-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;   

11. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.740, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 10423 (десет хиляди четиристотин двадесет и три) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за съоръжение на друг вид провод, предходен идентификатор: 07079.663.717, номер по предходен план 740, квартал 5, парцел XVI, при съседи: 07079.663.613; 07079.663.663; 07079.663.664; 07079.663.739; 07079.663.745, 07079.663.746; 07079.663.725, 07079.663.724; 07079.663.722; 07079.663.721; 07079.663.743; 07079.663.626; 07079.663.716; 07079.663.44; 07079.663.39; 07079.663.40, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871205-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  12. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.731, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 40627 (четиридесет хиляди шестстотин двадесет и седем) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; 07079.663.699, номер по предходен план 731, квартал 10, парцел III, при съседи: 07079.663.68; 07079.663.720; 07079.663.730, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871319-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  

13. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.721, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 40050 (четиридесет хиляди и петдесет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 721, квартал 5, парцел XVII, при съседи: 07079.663.740; 07079.663.722; 07079.663.720; 07079.663.743, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871213-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255

14. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.718, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 3392 (три хиляди триста деветдесет и два) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 718, квартал 5, парцел XV, при съседи: 07079.663.743; 07079.663.720; 07079.663.719; 07079.663.63, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871221-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255

15. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.719, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 109 (сто и девет)  кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийно производство, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 719, квартал 5, парцел XXIV, при съседи: 07079.663.720; 07079.663.718, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871223-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;   

16. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.722, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 22887 (двадесет и две хиляди осемстотин осемдесет и седем) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 722, квартал 5, парцел XVIII, при съседи: 07079.663.724; 07079.663.720; 07079.663.723; 07079.663.721; 07079.663.740, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871244-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  

17. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.723, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 80 (осемдесет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 723, квартал 5, парцел XXV, при съседи: 07079.663.724; 07079.663.720; 07079.663.722,  съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871248-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  

18. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.724, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 16303 (шестнадесет хиляди триста и три) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 724, квартал 5, парцел XIX, при съседи: 07079.663.725; 07079.663.720; 07079.663.723; 07079.663.722; 07079.663.740, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871253-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;   

19. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.725, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 26677 (двадесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и седем) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 725, квартал 5, парцел XX, при съседи: 07079.663.746; 07079.663.720; 07079.663.724; 07079.663.740, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871257-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255

20. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.739, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 20756 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и шест) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.679; номер по предходен план 739, квартал 5, парцел XXI, при съседи: 07079.663.701; 07079.663.745; 07079.663.746; 07079.663.740; 07079.663.664, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871263-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  

21. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.728, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 4432 (четири хиляди четиристотин тридесет и два) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за съоръжение на друг вид провод, предходен идентификатор: 07079.663.717; 07079.663.69, номер по предходен план 728, квартал 2, парцел X, при съседи: 07079.663.629; 07079.663.744; 07079.663.727; 07079.663.58; 07079.663.59, 07079.663.628, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871280-26.09.2019 г.;

22. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.738, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 65 (шестдесет и пет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство, предходен идентификатор: 07079.663.679; номер по предходен план 738, квартал 5, парцел XXII, при съседи: 07079.663.701; 07079.663.745, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871286-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  

23. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.732, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 787 (седемстотин осемдесет и седем) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство, предходен идентификатор: 07079.663.717; 07079.663.699, номер по предходен план 732, квартал 10, парцел IV, при съседи: 07079.663.614; 07079.663.83, 07079.663.720, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871321-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  

24. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.741, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 564 (петстотин шестдесет и четири) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за съоръжение на друг вид провод, предходен идентификатор: 07079.663.678; номер по предходен план 741, квартал 2, парцел XI, при съседи: 07079.663.744; 07079.663.629; 07079.663.607, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-983572-29.10.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  

25. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.726, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 888 (осемстотин осемдесет и осем) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за съоръжение на друг вид провод, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 726, квартал 2, парцел VIII, при съседи: 07079.663.727; 07079.663.720, 07079.663.746, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-871271-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255

26. Поземлен имот с идентификатор 07079.663.745, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 2749 (две хиляди седемстотин четиридесет и девет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, предходен идентификатор: 07079.663.679, номер по предходен план: няма, при съседи: 07079.663.52; 07079.663.53, 07079.663.738, 07079.663.701; 07079.663.689, 07079.663.746, 07079.663.740; 07079.663.739, съгласно скица на СГКК - гр. Бургас № 15-872569-26.09.2019 г.; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД ЕИК 121706255;  - ЗА

 

3. По т. 3 от дневния ред:

Дава съгласие да бъде извършена продажба на поземлен имот с идентификатор 07079.605.400, находящ се в гр. Бургас, ПЗ Север, целият с площ от 2276кв.м.  на „БМК ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК: 126747316, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, Северна индустриална зона, комплекс Сердика, представлявано заедно от Съвет на директорите: В. Михайлов, Т. Тодоров и Д. Добрев. Новият собственик БМК ХОЛДИНГ“ АД се задължава да поеме всички задължения и отговорности на БМК Бургас“ ЕООД, описани в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №43 том I, рег. №794, дело №20/2018г., а именно:

           1. Дружеството – купувач да не извършва промяна в предназначението за ползване на Имота, така както е определено в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №43 том I, рег. №794, дело №20/2018г. за срок от 10 (десет) години, считано от датата на подписване на настоящия нотариален акт; да въведе в експлоатация имота като издаде образец 16 за установяване годността за ползване на строежа, а именно 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на предварителния договор; да осигури предложения брой работни места, а именно 10 /десет/ по трудов договор, в изградения обект и да ги поддържа за срок не по-кратък от 5 (пет) години; да реализира в пълен размер предложената инвестиция на стойност 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) в предвидените срокове, като в размера на инвестицията не се включва стойността на земята; да използва изградения обект на 100% (сто процента) за извършване на дейност в съответствие с предназначението на Имота, определено в настоящата точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №43 том I, рег. №794, дело №20/2018г.; да изпълни Инвестиционното предложение. Под предназначение за ползване на Имота съгласно настоящата точка 2 в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №43 том I, рег. №794, дело №20/2018г. следва да се разбира предназначението на Имота съгласно ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“ на гр. Бургас. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от настоящия договор на трето лице следва да се извършва само след изрично съгласие на Общото събрание на Дружеството-продавач и на Общински съвет – Бургас.

            2. Дружеството – купувач дължи неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от продажната цена на ИМОТА за всички форми на неизпълнение на задълженията по настоящия договор, както следва: (а) при извършване на промяна в предназначението за ползване на ИМОТА и изградения в него обект, определени в точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №43 том I, рег. №794, дело №20/2018г; (б) при неизпълнение на задължението за въвеждане в експлоатация на обекта в ИМОТА в срока по точка 2 (две) в Нотариален акт за продажба на недвижим имот №43 том I, рег. №794, дело №20/2018г; (в) при неспазване на минималната плътност на застрояване на Имота от 40 % /четиридесет процента/; (г) при неизпълнение на пълния размер на инвестицията на стойност 500 000 лв. (петстотин хиляди лева), удостоверен с разходо-оправдателни документи, представени от Дружеството – купувач; (д) при нереализиране на заявения размер на инвестицията в предвидените срокове; (е) при неизпълнение на задължението за прехвърляне на правата и задълженията по настоящия Договор на трето лице с изричното съгласие на Общото събрание на Дружеството-продавач и на Общински съвет-Бургас и (ж) при неизпълнение на инвестиционното предложение, така както го е описал в офертата приложена към документите му за участие в конкурса. В случай че, Дружеството-купувач прехвърли правата по договора на трето лице, без съгласие от страна на Общото събрание на Дружеството – продавач и на Общински съвет – Бургас, договорът се прекратява по предвидения в закона ред. Дружеството - купувач дължи неустойка за неосигуряване на предложените работни места - за всяко работно място в размер на 30% (тридесет процента) от средната годишна работна заплата за страната, определена по данни на Националния статистически институт за съответната година, за всеки месец от неизпълнението - ЗА

 

4. Разни – Съобразно интересите на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10695 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Определяне на нов член в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Определя С. Бицин – инспектор в сектор „Престъпления, свързани с наркотични вещества, детска престъпност и дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни“ към ОД на МВР – Бургас, за нов член на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10673 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Запазва максимална цена за таксиметров превоз на пътници за дневна и нощна тарифа на един километър пробег в размер в размер на 1,20 лв., валидна за територията на Община Бургас. 

2. Запазва минимална цена за таксиметров превоз на пътници за дневна тарифа в размер на 0,75 лв. и за нощна тарифа в размер на 0,85 лв. един километър пробег, валидна за територията на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10666 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни помощи в полза на физически лица  

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 

 1. С. Д. Б. еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни социални нужди.
 2. Г. Ч. М. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 3. Н. К. М. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравнии социални нужди.
 4. Д. Р. Б. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 5. П. А. Б. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 6. В. Н. Б. за А. И. М. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за неотложни социални нужди.
 7. Ж. А. Ц. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 8. Т. А. К. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за за неотложни здравни нужди.
 9. Р. Д. Т. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 10. П. К. Х. еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
 11. И. К. С. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 12. М. Г. Ч. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 13. Т. Я. Й. еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
 14. Т. Х. С. еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 15. А. А. Г. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 16. А. Т. А. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 17. Л. Х. С. еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10640 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Предоставяне на финансово подпомагане на дългогодишния състезател по баскетбол и лека атлетика Г. И. Ч.

РЕШЕНИЕ:

 

            Дава съгласие от Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“, по т.3, да се отпусне финансово подпомагане на дългогодишния състезател и настоящ председател на АК „Бургас 98“ Г. И. Ч. – финансиране в размер на 1 000 (хиляда) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на стипендии за зимен семестър на студенти в бургаските висши учебни заведения, постигнали минимален успех много добър 5,00 на изпитите от предходния семестър 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Отпуска на 38 студенти с успех над 5,00 месечна стипендия за 4 месеца за зимен семестър на учебната 2020/2021 учебна година в размер на 120 лева месечно.

 

 1. Средствата да бъдат предоставени по бюджетите на съответното висше учебно заведение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10664 Докладна записка от Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане на Стена на спортната слава в многофункционална спортна зала „Арена Бургас“ 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Възлага на общинска администрация да отправи искане за разрешение за изграждане на Стена на спортната слава на Бургас и постоянно действаща музейна експозиция на спортни отличия на бургаски заслужили спортисти (купи, медали, грамоти и др.), която да бъде периодично обновявана, от държавното дружество „Академика 2011“ ЕАД;

2. Избиране на временна комисия в състав: Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, Веселина Деведжиева – началник на отдел „Спорт“, Манол Тодоров – общински съветник, Йордан Георгиев – председател на ПК по спорт, деца и младежки дейности, Красимир Калудов – общински съветник, която да преговаря с „Академика 2011“ ЕАД и да изготви проект за решение с критерии, по които ще бъдат селектирани спортистите за почит;

3. Финансовите средства, необходими за изграждането на Стена на спортната слава на Бургас, да бъдат осигурени от бюджета на Община Бургас;

4. Допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10625 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изпълнение на решения на Общински съвет – Бургас от заседание №8/31.03.2020 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10626 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на паркинг

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10632 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Ремонт на спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10633 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ПП ДБГ, относно: Реконструкция на ул. „Брацигово“ към водещата част на плажа и изграждане, и подмяна на тротоари на ул. „Ангел Димитров“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10643 Питане от Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Реконструкция на ул. „Одрин“, гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10649 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ II-62, отреден „За озеленяване и благоустрояване“,  кв. 22 по плана на к-с „Славейков“, гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10650 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10653 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обезопасяване и поправка на надписа „Възраждане“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10654 Питане от Стоян Коларов – общински съветник от ПП БСП, относно: Обозначаване на вход-изход на паркингите с необходимите указателни табели в к-с „Славейков“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10656 Питане от Христина Секлемова – общински съветник от СЕК и Димитър Найденов – общински съветник от „Демократична България“, относно: Договор за кастрация на бездомни животни

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10663 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Проектиране и изграждане на видеонаблюдение в реално време на територията на населените места в общината

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10667 Питане от Христина Секлемова – общински съветник от СЕК, относно: Ремонт на ул. „Климент Охридски“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10669 Питане от Георги Дракалиев – председател на ПКОСОПД и Николай Стоянов – член на ПКБФ, относно: Съотношението на приходите и разходите на общинските ЕООД за деветмесечието на 2020 г.,  сравнение със същия период на 2019 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-10670 Питане от Георги Дракалиев – председател на ПКОСОПД, относно: Размера на постъпленията от разпореждане с общинска собственост за деветмесечието на 2020 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА