ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №54 ОТ ДАТА 25.07.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 01.08.2023 - 09:17

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 54

 

от проведеното на 25.07.2023 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-14322 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров – зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Диян Георгиев, Живко Господинов и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14302 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Одобрение на План за управление на устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021 – 2031 г.

 

 1. ОбС 08-00-14330 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на Програмата за управление за срока на мандата 2019 – 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-14208 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-14378 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места и кметските наместници в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14338 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общински образователни програми и финансовото осигуряване на действието им през летните месеци и през учебната 2023/2024 година 

 

 1. ОбС 08-00-14354 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.3881 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ с идентификатор 07079.2.3880 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“;  2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14355 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност Под село, землище кв. „Лозово“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14356 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на служебен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) в участъка между о.т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156а – о.т.157б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I, УПИ II, УПИ III-108, УПИ IV и УПИ V-95 в кв.46, УПИ L и УПИ XLVIII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ в кв.159 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатори 07079.612.29 и 07079.612.30, актувани с Акт №4729/13.08.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-14367 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIX-617, кв. 22 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.607.617 по КККР на гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-14359 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ V в кв. 12 по ПУП – ПРЗ на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-14347 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 41, вход 1, етаж 8, апартамент 23, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14348 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, блок №79, вх. 3 (В), ет. 4, ап. 48 (ляв), на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-14349 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 48 (448), вход 2 (Б), етаж 3, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-14360 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на сдружение „Български Червен кръст“ върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда (бивш магазин), разположен на партерния етаж в жилищен блок с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №95, между вх. А и вх. Б, за срок от 10 (десет) години

 

 1. ОбС 08-00-14350 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследниците на Т. Д. Н. 

 

 1. ОбС 08-00-14351 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследниците на Д. П. Г. 

 

 1. ОбС 08-00-14352 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетение на наследниците на Д. Н. Я. 

 

 1. ОбС 08-00-14353 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т. 3 от ПЗР към ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетение на наследниците на Л. В. К. 

 

 1. ОбС 08-00-14339 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – площадка за изграждане и разполагане на цех за изработка на надгробни паметници, представляваща част от ПИ с идентификатор 07079.825.51 по КК на гр. Бургас – публична общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-14361 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелно обособен обект – помещение (кабинет за творческа дейност), разположено в сутерена на сградата на Летен театър – гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за звукозаписно студио 

 

 1. ОбС 08-00-14336 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие на Спортно училище „Юрий Гагарин“ – Бургас за ползването на част от недвижим имот – сграда, предоставена на училището за безвъзмездно управление и ползване за срок от 10 (десет) години, за нуждите на обществена поръчка с предмет: „Организиране на столово хранене – приготвяне и раздаване на храна на учениците на СУ „Юрий Гагарин“ Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-14363 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІІІ-81 в квартал 14 по ПУП – ПРЗ на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-14364 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в: УПИ IX-241 в кв. 12 по действащия ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.607.216 по КККР на гр. Бургас, сграда с идентификатори 07079.607.216.1, сграда с идентификатор 07079.607.216.2 и сграда с идентификатор 07079.607.216.6 по КККР на гр. Бургас, чрез изкупуване на общинските идеални части от имотите

 

 1. ОбС 08-00-14344 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ ІХ-11 в кв.13 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14340 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII-1272,1274 в кв. 91 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.1274 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-14341 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-1697 в кв. 116 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1697 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-14342 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-562 в кв. 60 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.562 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-14368 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в новообразувани УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Х и улица с о.т. 135 – о.т. 136 по влязло в сила изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV в кв. 35 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба 

 

 1. ОбС 08-00-14365 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ IV-81 в кв. 17 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14345 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XII-106 в кв. 16 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14346 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IХ-1124, кв. 41 по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14357 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-53, кв. 40а по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14358 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ VI-106 в кв. 16 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14362 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на договор за замяна на имоти, собственост на юридическо лице, подлежащи на отчуждаване, с имот частна общинска собственост, по реда на чл.21, ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-14377 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на  представител на Община Бургас в редовно Общо събрание на акционерите на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД и начина на гласуване на проекторешенията, посочени в обявения ред

 

 1. ОбС 08-00-14323 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-14320 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за предстоящи спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-14321 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

 

 1.  ОбС 08-00-14285 Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева – управител на „ДКЦ I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ – Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ – Бургас (Регионалната картотека на медицинските експертизи)

 

 1. ОбС 08-00-14122 Докладна записка от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Монтиране на паметен знак на Тина Търнър в Зала „Бойчо Брънзов“

 

 1. ОбС 08-00-14313 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Проблеми с възстановяване на уличната настилка след присъединяването към ВиК мрежата на новопостроени жилищни сгради в кв. „Сарафово“ 

 

 1. ОбС 08-00-14315 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Проблеми със сметосъбирането и сметоизвозването в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14319 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Платформа за спорт и физически активности пред хотел „Приморец“

 

 1. ОбС 08-00-14331 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Състоянието на водопреносната и канализационна система в село Равнец

 

 1. ОбС 08-00-14332 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Искане за премахване на платени детски атракциони поставени на обществени детски площадки

 

 1. ОбС 08-00-14334 Питане от Красимир Калудов и Росен Топкаров – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците 

 

 1. ОбС 08-00-14366 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Статут на сгради на пл. „Тройката“, гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14322 Докладна записка от Евелина Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТБД), Манол Тодоров – зам.-председател на ПКТБД, Анелия Иванова, Боян Дяков, Диян Георгиев, Живко Господинов и Юлиян Кулев – членове на ПКТБД, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

§1: Създава нов „Раздел IVа с наименование:

Режим на безплатно локално паркиране на МПС, по постоянен адрес за лица със затруднения в придвижването“ и със следното съдържание:

Чл. 15д. (1) В райони, пътища и части от пътища – общинска собственост, в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим „Безплатно паркиране по постоянен адрес за лица със затруднения в придвижването по смисъла на §1, т. 16 от Закона за хората с увреждания“ и при условията, посочени в този раздел.

(2) Право на безплатно паркиране върху специално обозначени за това места се предоставят на лица със затруднения в придвижването, които не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.

 (3) Лица със затруднения в придвижването следва да не притежават собствен гараж или паркомясто в и до сградата по постоянния си адрес и ППС, което ги превозва да отговаря на следните условия: да е тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето или съпруга му на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от негов родител, настойник, попечител, от син/дъщеря, чийто постоянен адрес е в същото жилище.

 (4) За лице, отговарящо на условията по ал. 2 и ал. 3 се определя 1 (едно) място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, което го превозва, до сградата по постоянния му адрес. 

 Чл. 15е. (1) За ползване на режим „Безплатно паркиране по постоянен адрес за лица със затруднения в придвижването по смисъла на §1, т. 16 от Закона за хората с увреждания“ заинтересованите подават до директора на ОП „Транспорт“:

1. заявление    

2. лична карта – за българските граждани, документ за самоличност или за пребиваване по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи – за чуждите граждани.

3. валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие и оригинал (за сверяване). Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

4. регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

5. документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване).

Чл. 15ж. (1)  Подадените заявления се разглеждат от комисия в състав от 5 члена, трима представители на Общински съвет – Бургас, един от които председател на комисията и двама от общинска администрация, определени със заповед на кмета.  

(2) Комисията провежда заседания, при положение, че на тях присъстват повече от половината от членовете и приема решения с обикновено мнозинство от общия й брой.

(3) На всяко заседание на Комисията се води протокол, в който се отразяват присъстващите членове, въпросите от дневния ред, направените по тях предложения и взетите решения. Комисията може да приеме правила за работата си.

(4) Комисията извършва служебно необходимите проверки относно заявените обстоятелства и има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата, да извършва служебни справки, да иска разяснения от правоимащите лица, а в случаите на необходимост, да изиска присъствие на заседанията, за изясняване на случая.

 (5) След разглеждане на заявленията, Комисията предлага на директора на ОП „Транспорт“ да издаде или да откаже издаване на заповед за определяне място за паркиране.

Чл. 15з. (1) Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя за срок от три години, а когато срокът на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК изтича по-рано от посочените три години, се предоставя до края на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Правото се прекратява предсрочно при отпадане на някое от условията за предоставянето му.

(2) На лица със статут на временно пребиваване, правото на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по постоянен адрес се предоставя за срока по ал. 1, но не повече от срока на валидност на временното пребиваване.

(3) При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят ОП „Транспорт“, за промяната.

(4) При смяна на постоянния адрес на територията на Община Бургас на лицето или регистрационния номер на автомобила, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за безплатно паркиране на новия адрес на територията на Община Бургас, съответно за промяна на знака, указващ регистрационния номер.

 Чл. 15и. (1) Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на ППС, се сигнализират с вертикална пътна маркировка Т17 и хоризонтална жълта пътна маркировка.

(2) На гърба на знаците със стикер се указва номерът на заповедта на кмета на Община Бургас за предоставяне на правото.

(3) След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците, сигнализиращи мястото за безплатно паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не е подадено заявление с изискуемите документи.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14302 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Одобрение на План за управление на устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021 – 2031 г.

РЕШЕНИЕ:

 

            Одобрява и приема План за управление на устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021 – 2031 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14330 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на Програмата за управление за срока на мандата 2019 – 2023 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14208 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2022 г.

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2022 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи 297 950 447 лева, с преходен остатък – 31 145 691 лева, съгласно Приложение №1.
 2. Приема отчета за капиталовите разходи за 2022 г., съгласно Приложение №2.
 3. Приема отчетите на Община Бургас към 31.12.2022 г. за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд, сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“, за други средства от Европейския съюз, за средствата по други международни програми и за операциите и наличностите по сметките за чужди средства, съгласно Приложение №3, Приложение №4 Приложение №5, Приложение №6 и Приложение №7.
 4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 г. и информация за дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг, съгласно Приложение №15.
 5. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал.3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за детски градини, детски ясли, Детска кухня, Домашен социален патронаж и други, за сметка на останалите приходоизточници.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14378 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места и кметските наместници в Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Определя основно месечно трудово възнаграждение в размер на 1 500 лв. за кметовете на всички населени места, считано от 01.07.2023 г., като се начислява и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на едно на сто (1%) върху основното месечно възнаграждение, което да се променя на период от една година.

Определя основно месечно възнаграждение на кметските наместници в размер на 1 200 лв. считано от 01.07.2023 г., като се начислява и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на едно на сто (1%) върху основното месечно възнаграждение, което да се променя на период от една година.

Необходимите средства да се планират в бюджета на Община Бургас, като част от разходите за персонал на общинска администрация.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14338 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общински образователни програми и финансовото осигуряване на действието им през летните месеци и през учебната 2023/2024 година 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Продължава действието на съществуващите Общински програми: „Заедно за образованието“, „Дигитални технологии и програмиране“, „Моят роден град Бургас“, „Четири годишни времена за здравето на нашите деца“, „Английски език в детска градина“.
 2. Приема новите Общински образователни програми: „Първокласно начало+“ Програма „Прочети ми приказка“, Програма „Летен рефреш“, Програма „Сезонни творчески работилници“, Програма „Работилница за учители“.
 3. Средствата, необходими за изпълнението на програмите, са предвидени в бюджета на Община Бургас в „Други дейности по образованието – общински програми и проекти“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14354 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.3881 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ с идентификатор 07079.2.3880 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“;  2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.3881 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 07079.2.3880 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“;                         

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет – Бургас разрешава изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас.

ПУП – ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

С ПУП – ПП за трасето на съоръжението следва да се предвиди сервитут съгласно изискванията на Наредба № 6 от 13.06.2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет – Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14355 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. „Лозово“, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 от ЗОС Общински съвет – Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв. „Лозово“, гр. Бургас, и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР), състоящо се в корекция на североизточната регулационна граница на УПИ I-8 отреден „За автосервиз“, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.4.751 по КК на гр. Бургас. 

    Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

    Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14356 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на служебен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) в участъка между о.т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156а – о.т.157б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I, УПИ II, УПИ III-108, УПИ IV и УПИ V-95 в кв.46, УПИ L и УПИ XLVIII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас одобрява служебен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) в участъка между о.т. 15 – о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I, УПИ II, УПИ III-108, УПИ IV и УПИ V-95 в кв.46, УПИ L и УПИ XLVIII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, с който УПИ V отреден „за паркинг“ в кв.12 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.30.260 по КККР на гр. Бургас), УПИ  VI-206 в кв.12 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.30.261 по КККР на гр. Бургас) и УПИ VII-205 в кв.12 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.30.262 по КККР на гр. Бургас) се обединяват в един нов УПИ V-1369, отреден за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.30.1369 с функционално отреждане „за образование“ с предвидено ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, при спазване на разпоредбите на Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, с градоустройствени показатели за застрояване в съответствие с допустимите, съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина – до 3 ет. (до 10 м), Плътност – до 40%; Кинт – до 1,2; П озел. – мин. 40%; промяна на трасето и бордюрните линии на улична регулация с о.т. 15 – о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200, при съобразяване със съществуващото положение на място; регулационните граници на УПИ L и XLVIII-105 в кв.16 и УПИ I в кв.12 отреден „за детска градина“ се привеждат в съответствие с границите на съответните им ПИ по действаща кадастрална карта; УПИ XLVIII-105 в кв.16 и част от УПИ L в кв.16 се придават към уличната регулация; УПИ L в кв.16 се преномерира на УПИ XLVII и се отрежда за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.30.1368; кв.12 и кв.46 се обединяват в нов кв.12, като се обособява нов УПИ VI-1370, отреден за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.30.1370, с функционално отреждане „за обществено обслужване, озеленяване и инфраструктура“ с предвидени 3 петна за ново свободно едноетажно застрояване, с показатели за застрояване, както следва: Височина – до 4 м, Плътност – до 10%, Kинт – до 0.1, П озел. – мин. 60%; в нов кв.12: УПИ II се преномерира на УПИ VII-442, УПИ III-108 се преномерира на УПИ IX-441, УПИ IV се преномерира на УПИ X-440 и УПИ V-95 се преномерира на УПИ XI-439, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото Решение.

Проектът за ПУП касае кандидатстване на Община Бургас с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ за изграждане на ново училище в кв. „Крайморие“, гр. Бургас в нов УПИ V-1369 „за образование“, кв.12 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, във връзка с което се изисква бързо административно обслужване. Своевременното процедиране на плана ще даде възможност за осъществяване на инициативата, свързана с осигуряване на материална база за нуждите на образованието, безспорно в голям обществен интерес, поради което на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет – Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14343 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ в кв.159 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатори 07079.612.29 и 07079.612.30, актувани с Акт №4729/13.08.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2023 г., приета с Решение по т. 4 от проведеното на 28.02.2023 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №49) в т. 2 „Продажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, за които има подадени искания“ от раздел ІІ-ри „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, със следния недвижим имот, актуван с Акт №4729/13.08.2007 г. за частна общинска собственост, представляващ 76,48/1005 кв.м идеални части от УПИ VІІ в кв.159, целият с площ 1005 кв.м по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ – гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, съответен на ПИ с идентификатори 07079.612.29 и 07079.612.30 кв.м по КККР на гр. Бургас.

ІІ. Да се продадат на М. С. Б. и Х. Ф. Б., и двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственици на обособен обект с идентификатор 07079.612.30.1.2 по КККР на гр. Бургас, да се продадат, при равни квоти, общо 76,48/1005 (седемдесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни от хиляда и пет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №4729/13.08.2007 г. за частна общинска собственост, представляващи идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ (седем римско) в кв.159 (сто петдесет и девет), целият с площ 1005 (хиляда и пет) кв.м по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ – гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ ХІІІ; североизток – УПИ ХІІІ; югоизток – ул. „Цар Самуил“; югозапад – УПИ VІІІ, съответен на ПИ с идентификатори по КККР на гр. Бургас, както следва: ПИ с ид. 07079.612.29 (нула седем нула седем девет точка шест едно две точка две девет), целият с площ 506 (петстотин и шест) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.612.25, 07079.612.329, 07079.612.30, 07079.612.27, и 07079.612.26 и ПИ с ид. 07079.612.30 (нула седем нула седем девет точка шест едно две точка три нула), целият с площ 500 (петстотин) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.612.29, 07079.612.329, 07079.612.31, 07079.612.28, и 07079.612.27, въз основа на пазарна оценка, след приспадане на притежаваното право на строеж, за сумата от 43 010 лв. (четиридесет и три хиляди и десет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14367 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIX-617, кв. 22 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.607.617 по КККР на гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14359 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ V в кв. 12 по ПУП – ПРЗ на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на Г. К. С., с постоянен адрес: гр. Бургас, недвижим имот, актуван с Акт №10263/10.07.2023 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ V в кв. 12 по влязло в сила ЧИ на ПУП – ПРЗ на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, одобрено със Заповед №2085/05.08.2008 г. на Зам.-кмет на Община Бургас, целият с площ 418 кв.м, отреден „За КОО“, при граници: североизток – УПИ І, югоизток – УПИ ІІІ, югозапад – УПИ ІV, северозапад – улица, с идентификатор 07079.651.296 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 418 кв.м, при съседи: ПИ 07079.651.297, ПИ 07079.651.298, ПИ 07079.651.293, ПИ 07079.651.152, за сумата 98 800 лева (деветдесет и осем хиляди и осемстотин лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14347 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 41, вход 1, етаж 8, апартамент 23, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2023 г., приета с Решение по т. 4 от дневния ред на проведеното на 28.02.2023 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №49), в Раздел ІІ, т.1 „Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“ с общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 41, вх. 2, ет. 8 (6-ти жилищен), ап. 48, със застроена площ 49,89 кв.м, с прилежащо избено помещение №48, с площ 6,53 кв.м, ведно с 0,581 % идеални части от общите части на сградата (4,10 кв.м) и от правото на строеж върху общинска земя, актувано с Акт №10250/28.06.2023 г. за частна общинска собственост.

2. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №10250/28.06.2023 г. за частна общинска собственост., представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 41, вх. 2, ет. 8 (6-ти жилищен), ап. 48, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

3. Да се продаде на Р. К. Б., с постоянен адрес: гр. Бургас, общинско жилище, актувано с Акт №10250/28.06.2023 г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок 41 (четиридесет и едно), вход 2 (две), етаж 8 (осем) (6-ти жилищен), апартамент 48 (четиридесет и осем), със застроена площ 49,89 (четиридесет и девет цяло и осемдесет и девет стотни) кв.м, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, с прилежащо избено помещение №48 (четиридесет и осем) с площ 6,53 (шест цяло и петдесет и три стотни) кв.м, ведно с 0,581 % (нула цяло и петстотин осемдесет и една хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4,10 (четири цяло и десет стотни) кв.м и с право на строеж върху общинска земя, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.133.1.50 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка едно три три точка едно точка пет нула) по КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.620.133.1.51, 07079.620.133.1.49; под обекта: 07079.620.133.1.47; над обекта: 07079.620.133.1.53, за сумата от 107 600 лв. (сто и седем хиляди и шестстотин лева).

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14348 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, блок №79, вх. 3 (В), ет. 4, ап. 48 (ляв), на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №7271/12.12.2012 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, блок №79, вход 3 (В), етаж 4, ап. 48 (ляв), от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

II. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г., приета с Решение №49-4/28.02.2023 г. на Общински съвет – Бургас, в частта на Раздел ІІ. „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, Точка 1. „Продажби на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, за които има постъпили искания, окомплектовани с всички изискващи се документи“ с нова подточка: ж.к. „Лазур”, блок №79, вход 3 (В), етаж 4, ап. 48 (ляв).

ІІI. Да се продаде на Р. К. Д., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, блок №79 (седемдесет и девет), вход 3 (три – В), етаж 4 (четири), ап. 48 (четиридесет и осми – ляв), със застроена площ 64,12 (шестдесет и четири цяло и дванадесет) кв.м, ведно с 0,745 (нула цяло седемстотин четиридесет и пет) % ид. части от общите части на сградата (7,84 кв.м) и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение №48 (четиридесет и осем), с площ 2,87 (две цяло осемдесет и седем) кв.м, с идентификатор 07079.607.79.1.48 (нула седем нула седем девет точка шест нула седем точка седем девет точка едно точка четири осем) по одобрените КККР на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СОС 07079.607.79.1.27, СОС 07079.607.79.1.49, под обекта – СОС 07079.607.79.1.45, над обекта – 07079.607.79.1.51, за сумата от 171 200 (сто седемдесет и една хиляди и двеста) лева.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14349 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 48 (448), вход 2 (Б), етаж 3, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №10235/05.06.2022 г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 48 (480), вход Б (2), етаж 3, апартамент – среден, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на Р. М. М., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 48 (448), вход 2 (Б), етаж 3, ап. – среден, със застроена площ 45,29 кв.м, ведно с 0,756 % ид. части от общите части на сградата (5,09 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 30 с площ 2,39 кв.м, с идентификатор 07079.653.491.2.7 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.491.2.6 и 07079.653.491.2.8; под обекта – 07079.653.491.2.4, над обекта – 07079.653.491.2.10, за сумата от  84 400 (осемдесет и четири хиляди и четиристотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14360 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на сдружение „Български Червен кръст“ върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда (бивш магазин), разположен на партерния етаж в жилищен блок с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №95, между вх. А и вх. Б, за срок от 10 (десет) години

РЕШЕНИЕ:

 

Да се учреди в полза на Сдружение „Български Червен кръст“, ЕИК 000703415, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд под №782, том 12, стр. 130, по ф. д. №24766/1992 г., ЕФН 2192247667, и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието под №20010901003, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ №76, представлявано от Председателя на сдружението – Х. Григоров, за нуждите на Областен съвет на „Български Червен кръст“ – Бургас, безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда (бивш магазин), отразен с идентификатор 07079.608.39.1.74 в одобрените КККР на гр. Бургас, със застроена площ 142 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж и под обекта – няма, над обекта – 07079.608.39.1.1, 07079.608.39.1.26, актуван с Акт №1097/01.02.1999 г. за частна общинска собственост, находящ се на партерния етаж в жилищен блок с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №95, между вх. А и вх. Б, за срок от 10 (десет) години.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14350 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследниците на Т. Д. Н. 

РЕШЕНИЕ:

 

            Дава съгласие, да бъдат предоставени на Общинска служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетяване на наследниците на Т. Д. Н. следните поземлени имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 72151.17.57 по КККР на с. Твърдица, община Бургас, с площ 3,918 дка, начин на трайно ползване: Пасище, VІІ категория, при съседи: 72151.506.98, 72151.4.1, 72151.506.103, 72151.3.2, 72151.17.43 и 72151.17.56;

2. Поземлен имот с идентификатор 07079.12.2191 по КККР на гр. Бургас, с площ 8,571 дка, начин на трайно ползване: Пасище, Х категория, при съседи: 07079.12.2190, 07079.12.958, 07079.12.2192, 07079.12.928 и 07079.12.1846.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14351 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследниците на Д. П. Г. 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие ПИ с идентификатор 07332.82.345, с площ 3,025 дка и начин на трайно ползване: Нива, ІХ категория в местност „Факистра“ по КККР на гр. Българово, община Бургас, при граници: 07332.82.42, 07332.82.344, 07332.82.40 и 07332.82.343, образуван от ПИ с идентификатор 07332.82.41, целият с площ 10,592 дка, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетяване на наследниците на Д. П. Г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14352 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетение на наследниците на Д. Н. Я. 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие ПИ с идентификатор 72151.18.15 по КККР на с. Твърдица, община Бургас, с площ 3,636 дка и с начин на трайно ползване: Пасище, VII категория, при съседи: 72151.3.2, 72151.18.5, 72151.18.4, 72151.18.3 и 7251.18.14, образуван от ПИ с идентификатор 72151.18.12, целият с площ 20,841 дка, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие“ – Бургас, за постановяване на решение за обезщетяване в полза на наследници на Д. Н. Я.     

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14353 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т. 3 от ПЗР към ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетение на наследниците на Л. В. К. 

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие ПИ с идентификатор 07332.10.608 по КККР на гр. Българово, община Бургас, с площ 3,128 дка и с начин на трайно ползване: Нива, IV категория, при съседи: 07332.10.1, 07332.10.607, 07332.10.40 и 07332.10.609, образуван от ПИ с идентификатор 72151.10.39, целият с площ 6,741 дка, да бъде предоставен на Общинска служба „Земеделие“ – Бургас, за постановяване на решение за обезщетяване в полза на наследници на Л. В. К.     

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14339 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот – площадка за изграждане и разполагане на цех за изработка на надгробни паметници, представляваща част от ПИ с идентификатор 07079.825.51 по КК на гр. Бургас – публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г. в раздел IV.1. „Общински нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следния имот, представляващ обособена част с площ от 512 кв.м от имот с идентификатор 07079.825.51 по КК на гр. Бургас, с площ от 18 626 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: гробищен парк

II. Да се отдаде под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване обособена част с площ от 512 (петстотин и дванадесет) кв.м от имот с идентификатор 07079.825.51 по КК на гр. Бургас, с площ от 18 626 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: гробищен парк, изграждане на цех за изработка и монтаж на паметници, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 256 (двеста петдесет и шест) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14361 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелно обособен обект – помещение (кабинет за творческа дейност), разположено в сутерена на сградата на Летен театър – гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за звукозаписно студио 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2023 г. в Раздел IV. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем, чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т. 1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“ със следния имот: обособен обект в сградата на Летен театър – гр. Бургас – кабинет за творческа дейност (звукозаписно студио).

II. Да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на  публичен търг с тайно наддаване, част от недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, представляваща самостоятелно обособен обект – помещение (кабинет за творческа дейност), с площ 61 кв.м, разположено в северозападната част на сутерена в сградата на Летен театър – гр. Бургас, находяща се в Приморски парк – гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.618.6.2 в КККР на гр. Бургас, актувана с Акт №10000/07.07.2022 г. за публична общинска собственост, при граници на обекта: север – външен зид, изток – коридор, юг – складове, запад – външен зид, чрез провеждане на  публичен търг с тайно наддаване, за звукозаписно студио, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 130,66 (сто и тридесет лева и шестдесет и шест стотинки) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14336 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие на Спортно училище „Юрий Гагарин“ – Бургас за ползването на част от недвижим имот – сграда, предоставена на училището за безвъзмездно управление и ползване за срок от 10 (десет) години, за нуждите на обществена поръчка с предмет: „Организиране на столово хранене – приготвяне и раздаване на храна на учениците на СУ „Юрий Гагарин“ Бургас“

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас дава съгласие част от недвижим имот, регистрирана на основание Закона за храните от Българската агенция по безопасност на храните като обект за раздаване на храни, приготвени от обекта, рег. № 022600027, в сграда, изградена в УПИ ХХІІІ, отреден „За училище“, в кв. 3 по актуализирания ПУП – ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, актувана с Акт № 6775/15.03.2012 г. за публична общинска собственост, представляваща – Осеметажна масивна сграда с идентификатор 07079.601.46.1 по одобрена кадастрална карта на гр. Бургас, със застроена площ 572 (петстотин седемдесет и два) кв.м и разгъната застроена площ (РЗП) – 4 584 (четири хиляди петстотин осемдесет и четири) кв.м, от които 3 274 (три хиляди двеста седемдесет и четири) кв.м за учебна дейност (училище) и 1 310 (хиляда триста и десет) кв.м за ученическо общежитие, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Спортно училище „Юрий Гагарин“ – Бургас с решение на Общински съвет – Бургас по т. 28 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018 г. заседание (Протокол № 38), да се използва за нуждите на обществена поръчка с предмет: „Организиране на столово хранене – приготвяне и раздаване на храна на учениците на СУ „Юрий Гагарин“ Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14363 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІІІ-81 в квартал 14 по ПУП – ПРЗ на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2023 г., приета с решение по т.4 от Протокол №49/28.02.2023 г. на Общински съвет – Бургас, в частта на Раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3. „Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 31/749 кв.м ид. части от УПИ ХІІІ-81, целият с площ 749 кв.м в кв.14 по ПУП – ПРЗ на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, съответстващи на 31/750 кв.м ид. части от ПИ с идентификатор 07079.820.208 по КК на гр. Бургас, съгласно Акт № 9851/01.02.2022 г. за частна общинска собственост.

ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и К. А. М., с постоянен адрес: гр. Бургас, Н. В. Н., с постоянен адрес: гр. Бургас; В. А. Ч., с постоянен адрес: гр. Бургас; чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт № 9851/01.02.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 31/749 (тридесет и един от седемстотин четиридесет и девет) кв.м идеални части от УПИ ХІІІ-81 (тринадесет римско за имот пл.№ осемдесет и едно) в кв.14 (четиринадесет) по ПУП-ПРЗ на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, при граници на целия имот: Североизток – УПИ ІV и УПИ V, Изток – УПИ ХІІ, Юг – улица и Запад – УПИ ХІV, съответстващи на 31/750 (тридесет и един от седемстотин и петдесет) кв.м ид. части от ПИ с ид. 07079.820.208 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка две нула осем) по КК на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.194, 07079.820.946, 07079.820.209 и 07079.820.207, при квоти, съобразно тяхната собственост по документи, за сума в общ размер 10 160 (десет хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14364 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в: УПИ IX-241 в кв. 12 по действащия ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.607.216 по КККР на гр. Бургас, сграда с идентификатори 07079.607.216.1, сграда с идентификатор 07079.607.216.2 и сграда с идентификатор 07079.607.216.6 по КККР на гр. Бургас, чрез изкупуване на общинските идеални части от имотите

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г., приета с Решение №49-4/28.08.2023 г. на Общински съвет – Бургас, в частта на Раздел ІІ. „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, Точка 3. „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с нови подточки:

- 102,63/427 кв.м идеални части от УПИ IX-241, кв. 12 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, отреден „За жилищно строителство“;

- 38,5/44 кв.м идеални части от сграда с идентификатор 07079.607.216.1 по КККР на гр. Бургас;

- 13,125/15 кв.м идеални части от сграда с идентификатор 07079.607.216.2 по КККР на гр. Бургас;

- 3,5/4 кв.м идеални части от сграда с идентификатор 07079.607.216.6 по КККР на гр. Бургас.

II. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, К. И. Д., с постоянен адрес: гр. Бургас, Н. И. И., с постоянен адрес: гр. Бургас и Х. А. Д., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на К. И. Д. и Н. И. И. при равни квоти на общинската идеална част от УПИ IX-241, кв. 12 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, в размер на 102,63/427 кв.м  идеални части, целият с площ 427 кв.м, отреден „За жилищно строителство“, при граници на целия имот: североизток – УПИ I и УПИ XVI-658, югоизток – УПИ Х-280, югозапад – улица от о.т. 41 до о.т.73б (ул. „Батак“), северозапад – УПИ I, съответстващи на 102,63/427 кв.м ид. части от ПИ с идентификатор 07079.607.216 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 427  кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (10 м), при съседи на целия имот: 07079.607.477, 07079.607.217, 07079.607.226, 07079.607.558, актувани с Акт №10222/15.05.2023 г. за частна общинска собственост, за сумата от 143 900 (сто четиридесет и три хиляди и деветстотин) лева, без ДДС.

III. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Т. Х. Д., с постоянен адрес: гр. Бургас, П. А. Д., с постоянен адрес: гр. Бургас и Х. А. Д., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на Х. А. Д. на общинските идеални части от следните сгради, построени в УПИ IX-241, кв. 12 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.607.216 по КККР на гр. Бургас:

- сграда с идентификатор 07079.607.216.1 по КККР на гр. Бургас, в размер на 38,5/44 кв.м идеални части, цялата със застроена площ 44 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, за сумата от 70 600 (седемдесет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС;

 • сграда с идентификатор 07079.607.216.2 по КККР на гр. Бургас, в размер на 3,5/4 кв.м идеални части, цялата със застроена площ 4 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване, за сумата от 12 000 (дванадесет хиляди) лева, без ДДС;
 •  сграда с идентификатор 07079.607.216.6 по КККР на гр. Бургас, в размер на 3,5/4 кв.м идеални части, цялата със застроена площ 4 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващото застрояване, за сумата от 3 200 (три хиляди и двеста) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14344 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ ІХ-11 в кв.13 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2023 г., приета с решение по т.4 от Протокол №49/28.02.2023 г. на Общински съвет – Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3. „Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот – частна общинска собственост, представляващ 3/1525 кв. м ид. части от УПИ ІХ-11, целият с площ 1525 кв. м в кв.13 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, съответстващи на 3/1525 кв. м ид. части от ПИ с идентификатор 06776.501.511 по КК на селото съгласно Акт № 10237/05.06.2023 г. за частна общинска собственост.

            ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и П. А. П., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт № 10237/05.06.2023 г. за частна общинска собственост, представляващ 3/1525 (три от хиляда петстотин двадесет и пет) кв. м идеални части от  УПИ ІХ-11 (девет римско за имот пл. номер единадесет), целият с площ 1525 (хиляда петстотин двадесет и пет) кв. м, отреден „За жилищно строителство“ в кв.13 (тринадесет) по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, при граници на целия имот: Север – УПИ VІІІ, Изток и Юг – улици и Запад – УПИ Х, съответстващи на 3/1525 (три от хиляда петстотин двадесет и пет) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 06776.501.511 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка пет едно едно) с площ 1525 (хиляда петстотин двадесет и пет) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.679, 06776.501.681, 06776.501.11 и 06776.501.12, за сума в размер на 120 (сто и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14340 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII-1272,1274 в кв. 91 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.1274 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г., приета с Решение т. 4 от проведеното на 28.02.2023 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №49) в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с нова точка: имот – частна общинска собственост, представляващ 331/664 кв. метра ид. части от УПИ XII-1272,1274 в кв. 91 по ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, с идентификатор 07079.711.1274 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 664 кв. м.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Т. А. Ч., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 331/664 (триста тридесет и един от шестстотин шестдесет и четири) кв. метра ид. части от УПИ XII-1272,1274 (дванадесет римско за имот с планоснимачни номера хиляда двеста седемдесет и две, хиляда двеста седемдесет и четири), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв. метра в кв. 91 (деветдесет и едно) по ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – УПИ V-1272 и УПИ VI-общ., изток – УПИ XI-общ., юг – улица, запад – УПИ V-1272 и УПИ XIII-1273, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.1274 (нула седем нула седем девет точка седем едно едно точка едно две седем четири), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 07079.711.1273, 07079.711.3572, 07079.711.3263, 07079.711.3260, 07079.711.3259, за които е съставен Акт №10196/27.03.2023 г. за частна общинска собственост, за сумата 18 410,00 (осемнадесет хиляди четиристотин и десет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14341 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-1697 в кв. 116 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1697 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. Д. Ц., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 13/590 (тринадесет от петстотин и деветдесет) кв. метра ид. части от УПИ I-1697 (едно римско за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин деветдесет и седем), целият с площ 590 (петстотин и деветдесет) кв. метра в кв. 116 (сто и шестнадесет) по ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – улица, изток – УПИ II-1698, юг – УПИ XIV-1697, запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1697 (нула седем нула седем девет точка седем едно две точка едно шест девет седем), целият с площ 590 (петстотин и деветдесет) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 07079.712.3697, 07079.712.3034, 07079.712.1698, 07079.712.3745, за които е съставен Акт №10197/27.03.2023 г. за частна общинска собственост, за сумата 770,00 (седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14342 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I-562 в кв. 60 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.562 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и С. А. Б., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 181/1181 (сто осемдесет и един от хиляда сто осемдесет и едно) кв. метра ид. части от УПИ I-562 (едно римско за имот с планоснимачен номер петстотин шестдесет и две) в кв. 60 (шестдесет) по ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, целият с площ 1181 (хиляда сто и осемдесет и едно) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – улица, изток – II-563, юг – УПИ XV-561, запад – улица, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.562 (шест едно едно четири пет точка пет нула едно точка шест шест две), целият с площ 1183 (хиляда сто осемдесет и три) кв. м по одобрената КК на гр. Бургас, при съседи имоти с идентификатори: 61145.501.2054, 61145.501.561, 61145.501.563, 61145.501.2024 по КККР на гр. Бургас, за които е съставен Акт №9963/18.05.2022 г. за частна общинска собственост, за сумата 3 380,00 (три хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14368 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в новообразувани УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Х и улица с о.т. 135 – о.т. 136 по влязло в сила изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV в кв. 35 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г., приета с Решение №49-4/28.02.2023 г. на Общински съвет – Бургас, в частта на Раздел ІІ. „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, Точка 4. „Прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС“, с нови точки:

- УПИ VIII в кв. 35 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, целият с площ 130 кв.м, отреден „За КОО“;

- УПИ IX в кв. 35 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, целият с площ 311 кв.м, отреден „За КОО“;

- УПИ Х в кв. 35 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, целият с площ 1847 кв.м, отреден „За обществено обслужване, пазар и ТП“;

- част от улица с о.т. 135 – о.т.  177а (част от ул. „Калофер“) по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, с площ 297 кв.м.

IІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, „Бургаски пазари“ ЕООД, ЕИК 102657921, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цариградска“ №57, представлявано от управителя – Донка Христова, и „Ира-комерсиал“ ЕООД, ЕИК 812117122, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Булаир“ №1, представлявано от управителя – К. Василева, в УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Х в кв. 35 и улица с о.т. 135 – о.т. 136 по влязло в сила изменение на ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба, при следните условия:

1. ОБЩИНА БУРГАС получава в дял и става изключителен собственик на:

УПИ IX в кв. 35 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, целият с площ 311 кв.м, отреден „За КОО“, при граници: север - пешеходна алея, изток – улица с о.т. 124 – о.т. 135, юг – УПИ Х, запад – УПИ VIII, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.607.635 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 311 кв.м, при съседи: 07079.607.557, 07079.607.636, 07079.607.634, 07079.607.498, в който е изградена едноетажната сграда, със застроена площ 140 кв.м, представляваща обект: „Магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив“, построен по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения ППЗТСУ, получил траен градоустройствен статут, ведно с правото на строеж в общинския имот, отразена като сграда с идентификатор 07079.607.635.1 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 143 кв.м, собственост на ЕТ „Ропотамо – Снежанка Ангелова“, с пазарна стойност на целия имот, в размер на 490 130 (четиристотин и деветдесет хиляди сто и тридесет) лева, без ДДС и на

- улица с о.т. 135 – о.т.  177а (част от ул. „Калофер“) по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, отговаряща на ПИ с идентификатор 07079.607.497 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 3206 кв.м, при съседи: 07079.607.126, 07079.607.307, 07079.607.352, 07079.607.634, 07079.607.636, 07079.607.356, 07079.607.370, 07079.607.505, 07079.607.506, 07079.607.556, 07079.607.557, 07079.607.6140, включваща 297 кв.м реални части от бивш УПИ IV в кв. 35 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, ведно с изградения върху тях и съществуващ на място паркинг, разположен западно от УПИ VIII и УПИ Х, с пазарна стойност на реалната част, в размер на 468 070 (четиристотин шестдесет и осем хиляди и седемдесет) лева, без ДДС.

2. ОБЩИНА БУРГАС и „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД получават в дял и стават изключителни собственици на:

УПИ Х в кв. 35 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, целият с площ 1847 кв.м, отреден „За обществено обслужване, пазар и ТП“, при граници: север – УПИ VIII, УПИ IX и улица с о.т. 138 – о.т. 139, изток – улица с о.т.139 – о.т. 137, юг – улица с о.т.139 – о.т. 137, УПИ II и УПИ III,  запад – улица с о.т. 135 – о.т. 136, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.607.636 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 1847 кв.м, при съседи: 07079.607.126, 07079.607.635, 07079.607.634, 07079.607.498, 07079.607.356, 07079.607.497, при следните квоти на собственост: 998,50 кв.м собственост на „Бургаски пазари“, останалите 848,50 кв.м собственост на Община Бургас, с пазарна стойност на целия имот, в размер на 2 910 870 (два милиона деветстотин и десет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

3. „ИРА-КОМЕРСИАЛ“ ЕООД получава в дял и става изключителен собственик на:

УПИ VIII в кв. 35 по ПУП – ПРЗ на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, целият с площ 130 кв.м, отреден „За КОО“, при граници: север – пешеходна алея, изток – УПИ IX, юг – УПИ X, запад – улица с о.т. 135 – о.т. 136, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.607.634 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 130 кв.м, при съседи: 07079.607.557, 07079.607.636, 07079.607.635, 07079.607.497, с пазарна стойност на целия имот, в размер на 204 880 (двеста и четири хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС.

4. Страните не си дължат суми за уравняване на дялове.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14365 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ IV-81 в кв. 17 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.02.2023 г. заседание на Общински съвет – Бургас, (Протокол № 49), в частта на Раздел ІІ. „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, точка 3. „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с нова подточка: 11/877 кв.м идеални части от УПИ IV-81 в кв. 17, целият с площ 877 кв. м, по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, В. З. А., с постоянен адрес: гр. Бургас и Н. З. А., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 10253/28.06.2023 г. за частна общинска собственост, представляващи 11/877 кв. м идеални части от УПИ IV-81 в кв. 17 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, целият с площ 877 кв. м, при граници на целия имот: север – улица, изток – УПИ V-80 и УПИ VI-79, юг – УПИ IX-82, запад – УПИ III-83, отразен като ПИ с идентификатор 07332.501.81, целият с площ 874 кв. м по одобрени КККР на гр. Българово, община Бургас, при съседи на целия имот: 07332.501.83, 07332.501.88, 07332.501.82, 07332.501.79, 07332.501.1404, 07332.501.80, за сумата от 620 (шестстотин и двадесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14345 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XII-106 в кв. 16 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.02.2023 г. заседание на Общински съвет – Бургас, (Протокол № 49), в частта на Раздел ІІ. „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, точка 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с нова подточка: 21/573 кв. м идеални части от УПИ XII-106 в кв. 16, целият с площ 573 кв. м, по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Н. В. Р. В., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 10218/02.05.2023 г. за частна общинска собственост, представляващи 21/573 кв. м идеални части от УПИ XII-106, кв. 16 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, целият с площ 573 кв. м, при граници на целия имот: север – улица, изток – улица, юг – улица, запад – УПИ VI-106, отразен като ПИ с идентификатор 07332.501.1650, целият с площ 573 кв. м по одобрени КККР на гр. Българово, община Бургас, при съседи на целия имот: 07332.501.1416, 07332.501.1404, 07332.501.106, за сумата от 1 080 лв. (хиляда и осемдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14346 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IХ-1124, кв. 41 по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Х. П. В., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №9445/17.09.2020 г. за частна общинска собственост, представляващи 49/635 кв.м идеални части от IХ-1124, кв. 41, по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, целият с площ 635 кв.м, отреден „за жилищно строителство“, при граници: североизток – УПИ ХIV, югоизток – УПИ VIII, югозапад – улица, северозапад – УПИ Х, УПИ ХII и УПИ ХIII, отразен като ПИ с идентификатор 07079.657.122, с площ 602 кв.м при съседи: 07079.657.123, 07079.657.126, 07079.657.118, 07079.657.158, 07079.658.83 в одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 14 100 лева (четиринадесет хиляди и сто лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14357 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-53, кв. 40а по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Й. В. В., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №10157/16.01.2023 г. за частна общинска собственост, представляващи 53/476 кв.м идеални части от УПИ III-53 в кв. 40а, по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, целият с площ 476 кв.м, отреден „за жилищно строителство“, при граници: североизток – УПИ II-99 и УПИ VIII-97; югоизток – улица; югозапад – УПИ IV-75 и улица; северозапад – УПИ VII-52, отразен като ПИ с идентификатор 07079.658.120, с площ 476 кв.м, при съседи: 07079.658.75, 07079.9.652, 07079.658.80, 07079.658.99, 07079.658.97, 07079.658.119 в одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 13 250 лева (тринадесет хиляди двеста и петдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14358 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ VI-106 в кв. 16 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.02.2023 г. заседание на Общински съвет – Бургас, (Протокол № 49), в частта на Раздел ІІ. „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс”, точка 3. „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с нова подточка: 10/578 кв. м идеални части от УПИ VI-106 в кв. 16, целият с площ 578 кв. м, по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Е. Д. А., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 10214/19.04.2023 г. за частна общинска собственост, представляващи 10/578 кв. м идеални части от УПИ VI-106, кв. 16 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, целият с площ 578 кв. м, при граници на целия имот: север – улица, изток – УПИ XII-106, юг – улица, запад – УПИ V-105, отразен като ПИ с идентификатор 07332.501.1657, целият с площ 584 кв. м по одобрени КККР на гр. Българово, община Бургас, при съседи на целия имот: 07332.501.1650, 07332.501.105, 07332.501.1416, 07332.501.1404, за сумата от 1 620 лв. (хиляда шестстотин и двадесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14362 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на договор за замяна на имоти, собственост на юридическо лице, подлежащи на отчуждаване, с имот частна общинска собственост, по реда на чл.21, ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява договор за замяна на недвижими имоти частна собственост, подлежащи на отчуждаване, с имот частна общинска собственост по реда на  чл. 21, ал. 4, предл.  второ и ал. 5 от Закона за общинската собственост по силата на който „Инд пропъртис“ ЕАД да прехвърли на Община Бургас правото на собственост върху собствените на дружеството имоти, представляващи:

- ПИ с идентификатор 07079.2.2911 с площ 129 кв.м, при съседи: имоти с идентификатори 07079.2.2882 и 07079.2.3903 по одобрена КККР на гр. Бургас, обособен от бивш ПИ с идентификатор 07079.2.1737, целият с площ  4815 кв.м по КК, съответен на бивш УПИ VII-86, в кв.6, отреден „За складово-производствени дейности“, по ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед №623 от 10.04.2006 г. на Зам.-кмет на Община Бургас, с пазарна стойност на прехвърляния поземлен имот в размер на  21 764,88 (двадесет и една  хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и осемдесет и осем ст.) лева и данъчна оценка в размер на 2 264,00 (две хиляди двеста шестдесет и четири) лева.

- ПИ с идентификатор 07079.2.2882 с площ 629 кв.м, при съседи: имоти с идентификатори 07079.2.1767, 07079.2.2911, 07079.2.2912, 07079.2.3903, 07079.2.2910 и 07079.2.1407 по одобрена КККР на гр. Бургас, обособен от бивш ПИ с идентификатор 07079.2.1734, целият с площ 3180 кв. м по КК, съответен на част от УПИ VIII-81, в кв.6, по ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед №623 от 10.04.2006 г. на Зам.-кмет на Община Бургас, с пазарна стойност на прехвърляния поземлен имот в размер на 106 124,88 (сто и шест хиляди сто двадесет и четири лева и осемдесет и осем ст.) лева и данъчна оценка в размер на 11 039,00 (единадесет хиляди тридесет и девет) лева.

и

- ПИ с идентификатор 07079.2.2883, с площ 1047 кв.м, при съседи: имоти с идентификатори 07079.2.3552, 07079.2.1738, 07079.2.2880, 07079.2.1370, 07079.2.2910, 07079.2.3902 и 07079.2.3901 по одобрена КККР на гр. Бургас, обособен от бивш ПИ с идентификатор 07079.2.1734, целият с площ  3180 кв. м по КК, съответен на част от УПИ VIII-81, в кв.6, по ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед №623 от 10.04.2006 г. на Зам.-кмет на Община Бургас, с пазарна стойност на прехвърляния поземлен имот в размер на  176 481,12 (сто седемдесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и един лева и дванадесет ст.) лева и данъчна оценка в размер на 18 374,90 (осемнадесет хиляди триста седемдесет и четири лева и деветдесет ст.) лева,

в замяна на което Община Бургас да прехвърли на „Инд пропъртис“ ЕАД, правото на собственост върху имот – частна общинска собственост с идентификатор 07079.2.3885, с площ от 1805 кв.м, по КККР на гр. Бургас, при граници на имота: имоти с идентификатори 07079.2.2910, 07079.2.3884 и 07079.2.1765 по КККР на гр. Бургас, идентичен на УПИ VIII-3885, в кв.19, с функционално отреждане „За складово-производствени дейности“, по ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед №1756 от 05.06.2023 г. на Зам.-кмет на Община Бургас, с пазарна стойност в размер на 306 300 (триста и шест хиляди и триста) лева и данъчна оценка в размер на 31 677,80 (тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и седем лева и осемдесет ст.) лева.

Разликата в пазарните стойности на заменяните имоти в размер на 1 929,12 (хиляда деветстотин двадесет и девет лева и дванадесет ст.) лева да се заплати в полза на Община Бургас от „Инд пропъртис“ АД.

При невнасяне на разликата в пазарните стойности на заменяните имоти производството по замяна се прекратява.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14377 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на  представител на Община Бургас в редовно Общо събрание на акционерите на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД и начина на гласуване на проекторешенията, посочени в обявения ред

РЕШЕНИЕ:

 

І. Определя кмета на Община Бургас, а при обективна невъзможност  упълномощено от него друго лице от общинската администрация, за представител на Община Бургас в насроченото редовно Общо събрание на акционерите на „Свободна безмитна зона – Бургас“ АД, ЕИК 812173128, което ще се проведе на 03 август 2023 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в гр. Бургас, Конферентен център на хотел „България“.     

ІІ. Оправомощава представителят в общото събрание да гласува по предложения дневния ред, както следва:

По т.2. от дневния ред: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2022 г. и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. – „ЗА“;

По т.3. от дневния ред: Общото събрание освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. – „ЗА“;

По т.4. от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява и назначава предложения от Съвета на директорите одитор за 2023 г. – регистриран одитор Златинка Стоянова (взето решение на СД на 01.06.2023 г.) – „ЗА“;

По т.5. от дневния ред: Общото събрание разпределя финансовия резултат за 2022 година, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение: Нетната печалба на Дружеството за 2022 г. да се разпредели, както следва: да се изплати дивидент на акционерите на дружеството в размер на 5 (пет) лева на акция; останалата част от печалбата да се отнесе към допълнителни резерви (взето решение на СД на 01.06.2023 г.) – „ЗА“;

По т.6.1. от дневния ред: Общото събрание избира числен състав, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение: 5 членен състав на СД (взето решение на СД на 01.06.2023 г.) – „ЗА“;

По т.6.2. от дневния ред: Общото събрание избира поименен състав, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.

- „ЗА състав на съвета на директорите, който включва Община Бургас и представители на акционери, които притежават над 4,00% процента от капитала на „Свободна безмитна зона АД“ или посочени от тях физически лица“;

По т.6.3. от дневния ред: Общото събрание определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите, съгласно направеното от Съвета на директорите предложение.

- „ЗА възнаграждение на новоизбран член на съвета на директорите не по-високо от 1 000 (хиляда) лева бруто за всяко участие в заседание.

III. Предвид датата на насроченото Общо събрание, на основание чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Бургас.    

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14323 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

РЕШЕНИЕ:

 

Да се предоставят еднократни суми на:

 1. С. А. С., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства;
 2. С. Б. Ч., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева;
 3. С. Н. Г., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева;
 4. М. П. М., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева;
 5. С. Ф. Т., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева;
 6. И. С. И., еднократно сума от 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева;
 7. Д. Х. К., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева;
 8. Я. И. Х., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева;
 9. З. И. Б., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева;
 10. П. Г. С., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева;
 11. Я. М. И., еднократно сума от 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева;
 12. Н. А. Е., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства;
 13. Д. С. С., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева;
 14. С. П. С., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева;
 15. Р. Д. К., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева;
 16. Ж. М. С., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева;
 17. В. А. Н., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева;
 18. Я. А. Я., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева;
 19. Н. С. В., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева;
 20. Б. К. Т., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства;
 21. Т. В. К., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева;
 22. Б. И. Х., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства;
 23. И. Й. С., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева;
 24. Р. А. К., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева;
 25. Ю. Р. К., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева;
 26. Н. С. В., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева;
 27. С. К. Ш., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства;
 28. Р. И. И., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14320 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за предстоящи спортни прояви

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде допълнен Спортният календар на Община Бургас за 2023 г., както следва:

- нова т.81 – Регата „Ветроходство и приятели“ с организатор СНЦ „Ветроходство и приятели“ – Бургас, на 22.07.2023 г. – финансиране в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева), като 2 000 лв. са от непроведено мероприятие по т.40 на Спортния календар за 2023 г. и 1 000 лв. са от резерва на календара.

 1. Дава съгласие да бъде осигурено финансиране от бюджета за спорт по направление  други дейности в спорта, „Финансово подпомагане на бургаски състезатели и отбори за участие в Световни, Европейски и Международни първенства“, както следва:

- финансово подпомагане на М. Ш. и И. К., състезатели от Яхт клуб „Порт Бургас“ за участие на Световен и Европейски шампионат по ветроходство в Полша и Гърция през м. юли 2023 г.финансиране в размер на 2 000 (две хиляди) лева, в т.ч. (по 1 000 лв. за всеки състезател).  

- финансово подпомагане на М. Н. и А. С., състезатели от СКБ „Победа – Черноморец“ за участие на Европейско първенство по бокс за юноши и девойки в Плоещ, Румъния, в периода от 19 до 25 юли 2023 г.финансиране в размер на 2 000 (две хиляди) лева, в т.ч. (по 1 000 лв. за всеки състезател).  

 1. Дава съгласие да бъде включено по направление „Субсидиране на други дейности в спорта“, както следва:

- финансово подпомагане на П. Б., двукратен европейски шампион по вдигане на тежести за ветерани, за участие на Световно първенство в гр. Краков, Полша на 20.08.2023 г. – финансиране в размер на 1 000 (хиляда) лева, за сметка на неусвоени средства от непроведено мероприятие по т.44 на Спортния календар за 2023 г.

 1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14321 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

РЕШЕНИЕ:

 

Одобрява разходите за командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.  в размер на 280.00 лв.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14285 Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева – управител на „ДКЦ I – Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ – Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ – Бургас (Регионалната картотека на медицинските експертизи)

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас дава съгласието си „ДКЦ І – Бургас” ЕООД да сключи договор за отдаване под наем на РЗИ – Бургас за нов тригодишен срок на помещения с площ 198 кв. м находящи се на първия етаж в сградата на „ДКЦ І – Бургас”, с цел съхранение на медицинската документация на Регионалната картотека на медицинските експертизи.

2. В договора за наем, който ще се сключи между „ДКЦ І – Бургас” ЕООД  и РЗИ – Бургас, задължително да залегнат следните условия:

 • срок за съхранение на документите – три години, считано от датата на подписване на договора;
 • цена за съхранение на документите – 650,00 (шестстотин и петдесет) лева месечно, без  ДДС,  платими авансово – до пето число на текущия месец;                                                                                               
 • прекратяване на договора – с изтичане на срока; по взаимно писмено споразумение или едностранно – при забава в плащането над 30 дни.

3.  На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет – Бургас дава съгласието си за предварително изпълнение на настоящите решения.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14122 Докладна записка от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Монтиране на паметен знак на Тина Търнър в Зала „Бойчо Брънзов“

РЕШЕНИЕ:

 

Да се изработи почетна „Звезда на славата“ с името на Тина Търнър и датата на концерта й в Бургас, която да се монтира на вътрешната стена, непосредствено вляво от главния вход на Зала „Бойчо Брънзов“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14313 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Проблеми с възстановяване на уличната настилка след присъединяването към ВиК мрежата на новопостроени жилищни сгради в кв. „Сарафово“ 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14315 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Проблеми със сметосъбирането и сметоизвозването в гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14319 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Платформа за спорт и физически активности пред хотел „Приморец“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14331 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Състоянието на водопреносната и канализационна система в село Равнец

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14332 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Искане за премахване на платени детски атракциони поставени на обществени детски площадки

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14334 Питане от Красимир Калудов и Росен Топкаров – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14366 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Статут на сгради на пл. „Тройката“, гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА