ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №51 ОТ ДАТА 29.05.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 02.06.2023 - 16:45

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 51

 

от проведеното на 29.05.2023 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-14063 Докладна записка от Иво Баев – председател на временна комисия за изработване на проект на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас , относно: Приемане на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14123 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на 53 000 лв. в бюджета на ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Сарафово“ за осъществяване на ремонт на помещения и обособяване на  класни стаи за нуждите на приема в първи клас в училището 

 

 1. ОбС 08-00-14120 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и град Гданск, Република Полша

 

 1. ОбС 08-00-14098 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проектно предложение, с които Община Бургас кандидатства за отпускане на финансиране по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, която е част от инвестиция „Модернизация на образователната инфраструктура“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

 

 1. ОбС 08-00-14090 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Зорница“, при кръстовище на бул. „Никола Петков“ с ул. „Димитър Димов“, гр. Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул. „Никола Петков“ – при осови точки с №№ о.т.901б – 900ж – 900е – 900з – 900в – 900а по регулационния план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14091 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша м. Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.7.105 и 07079.7.281 по КК на гр. Бургас – и двата общинска частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 07079.8.416 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „територия на транспорта“; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ за изработване на проект за: - ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша м. Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място; - Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.8.497 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша местност Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за: - ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша местност Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място; -  ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.8.497 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Бързия дол (бивша местност Сулу дере), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място

 

 1. ОбС 08-00-14092 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на оптична кабелна линия „07-807/ТШ4-0807-0801/ТШ6“, преминаващо през землището на гр. Бургас и землището на гр. Поморие, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия,  преминаващо на територията на Община Бургас през ПИ с идентификатори 07079.1.1342, 07079.20.8, 07079.20.3, 07079.20.4, 07079.20.1 и 07079.1.1040 по КК на гр. Бургас, общинска публична собственост

 

 1. ОбС 08-00-14093 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.4 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПУР) в участъка между о.т. 15 – о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о. т. 179 – о. т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП – ПУР в участъка между о. т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14086 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ V-86 в кв. 7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

 

 1. ОбС 08-00-14097 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XXIX-604, кв.53 по плана на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.826.604 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14074 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14083 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.612.219 по КК на гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-14087 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№30, вх.№4, ет.№8, ап.-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14094 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 80 (480), вход 3 (В), етаж 6, апартамент № 55 – среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14095 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 131, вход В, етаж 7, апартамент № 60 – среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-14096 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 60(460), вход 2(Б), етаж 5, апартамент № 35-десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-14075 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ І-16 в кв.5 по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14076 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 105/1455 кв.м идеални части от УПИ VІІ-272 в кв.23, целият с площ 1455 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-14077 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 83/945 кв.м ид. ч. от УПИ ХХІІІ-75 в кв. 3, целият с площ 945 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-14078 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ І-300 в кв.40 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14079 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ Х-19 в кв.5 по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14080 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ V-137 в кв.23 по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14081 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 29/758 кв.м идеални части от УПИ ХІ-532 в кв. 39, целият с площ 758 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-14082 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ Х-202 в кв.32 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14089 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителното съгласие за извършване на замяна на имоти, собственост на юридическо лице, подлежащи на отчуждаване, с имот частна общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 4, предл. второ и ал. 5 от Закона за общинската собственост 

 

 1. ОбС 08-00-14088 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект №4, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.116.1.49 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №115, партер, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за офис 

 

 1. ОбС 08-00-14084 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-14085 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-14073 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на споразумение  за разсрочено плащане между Община Бургас и Сдружение „Плувен клуб „Бриз” – гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

 

 1. ОбС 08-00-14039 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парични награди на бургаски клубове за високи спортни постижения

 

 1. ОбС 08-00-14053 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за предстоящи спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-14042 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на рентгенова тръба за РЕТ/СТ за Отделение по нуклеарна медицина към „КОЦ – Бургас” ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-14043 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на видеоендоскопска система за Отделение по онкогастроентерология към „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-14045 Докладна записка от д-р Атанас Димов Бошев – управител на „Медицински център II – Бургас“ ЕООД, относно: Продажба на недвижим имот, дълготраен материален актив, включен в капитала на дружеството

 

 1. ОбС 08-00-14060 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2022 г. до 30.04.2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-14054 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14066 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проект на решение, посочен в Покана №19-00-202/20.04.2023 г. за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД 

 

 1. ОбС 08-00-14100 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно Общо събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-14067 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-14099 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договора за управление на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-14070 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. „Ветрен“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14065 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на адреса на предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14061 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Образуване на Временна комисия за проучване на възможностите за създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-14023 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Указателни табели и информираност за общинските платени паркинги

 

 1. ОбС 08-00-14031 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Срокове и причини за забавяне на строително-монтажни дейности

 

 1. ОбС 08-00-14036 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Проблеми с трафика и ежедневни задръствания по пътя за кв. „Сарафово“ в участъка на северния обход

 

 1.  ОбС 08-00-14040 Питане от Стоян Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, относно: Изпълнение на прието решение на ОбС Бургас на провело се заседание №15 от дата 27.10.2020 година (докладна записка 08-00-10664)

 

 1. ОбС 08-00-14044 Питане от Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Ремонт на улица „Фердинандова“

 

 1. ОбС 08-00-14047 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на пътната настилка пред 4 РПУ – Бургас в ж.к. „Меден рудник“

 

 1. ОбС 08-00-14071 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Състоянието на обществено достъпните площадки за игра, кътове за отдих, открити фитнеси разположени на озеленени площи за широко обществено ползване на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14072 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Отличия и награди, връчени от Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-14108 Питане от  Георги Спасов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на автобусни заслони

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14063 Докладна записка от Иво Баев – председател на временна комисия за изработване на проект на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас , относно: Приемане на Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас.

 

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

 

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Тази наредба определя условията и реда за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, за одобряването и за изискванията към схемите за поставяне и към проектната документация, и за разполагане на елементите на градското обзавеждане.

Чл.2. (1) Разрешения за поставяне на обектите по чл. 1 се издават въз основа на схеми за поставяне и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.

(2) Схемите за поставяне на обекти по чл. 1 се изработват служебно или от заинтересуваните лица.

(3) Схемите за поставяне на обекти по чл. 1 в държавни имоти се одобряват след съгласуване със съответната администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

(4) Схемите за поставяне на обекти по чл. 1 в имоти – паметници на културата, се одобряват, след съгласуване по условията и реда на Закона за културното наследство.

(5) Схемите за поставяне на преместваеми обекти в частни имоти се одобряват при наличие на писмено съгласие от собствениците на имота или договор за наем на заеманата площ.

(6) Схемите за поставяне на преместваеми обекти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, се одобряват до 1 месец преди датата на мероприятието.

(7) Схемите за поставяне на маси, декоративни елементи, чадъри и слънцезащитни устройства в допълнително открита търговска площ към преместваеми обекти и към търговски обекти в сгради се одобряват до 7 дни след внасянето им в съответния Център за административни услуги (ЦАУ).

(8) Схемите за поставяне в общински имоти се приемат от Общински съвет – Бургас, съдържат номерирани позиции за преместваеми обекти и се публикуват на интернет страницата на община Бургас, както и на видно място в съответния ЦАУ.

(9) На интернет страницата на община Бургас и в ЦАУ се публикува информация за всички свободни и заети позиции, и сроковете на издадените им разрешения за поставяне, като информацията се актуализира не по-късно от 7 дни след освобождаването на някоя от тях или след промяна на схемата за поставяне.

Чл.3. Изменения в схемите за поставяне, изцяло или в отделни техни части, се правят по реда, предвиден за одобряването им.

Чл.4. Допълнителни технически правила за поставяне и изисквания към преместваемите обекти и елементи на градско обзавеждане са определени в Приложение №1.

 

ГЛАВА II

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

РАЗДЕЛ I

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

 

Чл. 5. Преместваемите обекти могат да бъдат:

 1. Павилиони или други обекти, с площ до 15 кв.м и височина до 3 м за един модул.
 2. Палатки, шатри, тенти и други подобни, в които се извършва търговска дейност.
 3. Атракционни обекти (цирк, лунапарк и други).
 4. Каравани и кемпери, в които се извършва търговска дейност.
 5. Съоръжения и елементи за извършване на търговска и/или друга дейност на открито – открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни.

(6) Обекти и съоръжения за здравно и санитарно-хигиенно обслужване, за водоспасителна и спортно-развлекателна дейност, за бързо хранене и за поддържане на плажната ивица, разположени на територията на морските плажове, при спазване изискванията на чл. 10, ал. 5 от ЗУЧК.    

(7) Маси, декоративни елементи и слънцезащитни устройства (навеси сенници, тенти и чадъри, не по-ниски от 2,50 м от нивото на терена):

1. Маса, заедно със столовете и слънцезащитно съоръжение, може да има площ до 6 кв.м, като между 2 съседни маси трябва има достатъчно свободно пространство за преминаване, за да не се препятства пешеходното движение;

2. Масите могат да се групират в обособени пространства, включващи слънцезащитни устройства и декоративни елементи, без възможност за свободно преминаване на пешеходци през тях. За заета площ се счита цялото пространство с ограничен достъп.

(8) Подиуми.

(9) Гаражни клетки с площ до 20 кв.м.

(10) Обекти и съоръжения за текущо поддържане, почистване и/или озеленяване по договор с общината (фургони за инвентар и други подобни), които не могат да бъдат използвани за търговска дейност.

(11) Преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.

(12) Преместваеми обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

Чл.6. (1) Преместваемите обекти могат да бъдат предназначени за увеселителни, административни, търговски и други обслужващи дейности, с изкл. на обектите по чл. 5, ал. 11 и 12.

(2) Преместваемите обекти, в които се извършва търговия с хранителни стоки, следва да бъдат регистрирани съобразно изискванията на Закона за храните.

Чл.7. (1) Преместваемите обекти се изработват и поставят по общински типове проекти, определени в Приложение №1, или по индивидуални проекти.

(2) Обекти, за които не е задължително поставянето по общински типови проекти и за които не са утвърдени такива, могат да се поставят по индивидуални проекти, които заедно с проектната документация, се одобряват от главния архитект, след положително становище на ОЕСУТ;

Чл.8. (1) Елементите на градско обзавеждане могат да бъдат спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други обекти, свързани с облика на градските пространства.

(2) Редът и условията за изработване на обектите по ал. 1 се определя с Наредбата за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли, на територията на град Бургас.

 

РАЗДЕЛ ІI

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Чл. 9. (1) За поставяне на обекти по чл. 5, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 върху части от общински имоти, за срок повече от 20 дни, се провежда търг или конкурс за определяне на наемател по реда на Глава 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи.

(2) Началните тръжни или конкурсни цени на отдаваните имоти не могат да бъдат по-ниски от размера на таксата за ползване за съответния район, определен в Приложение №3, Раздел I от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

(3) Отдаването на общински имоти за поставяне на преместваеми обекти се извършва за срок до 5 години.

(4) Процедурите за отдаване под наем на части от общински имоти върху които има поставен обект, се провеждат най-малко 1 месец преди изтичане на разрешението за неговото поставяне.

Чл.10. (1) За поставяне на обекти по чл.5, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 за срок по-малко от 20 дни, на обекти по чл. 5, ал. 6, 7, 8, 9 и 10  и на елементи на градско обзавеждане, се подава заявление за издаване на разрешение по образец, утвърден от кмета на община Бургас, към което се прилагат следните документи:

1. Единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца, копие от документ за самоличност, удостоверение, че е регистриран по Закона за занаятите;

2. Копие на документ за собственост на имота и писмено съгласие от собственика му или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ, съответно концесионен договор или договор за аренда – в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в държавен, частен или имот, отдаден на концесия;

3. Скица на имота с предложение за разположение на преместваемия обект – в случаите по т. 2;

4. Схема за присъединяване, съгласувана със съответното експлоатационно дружество и общинска администрация – в случаите, когато преместваемият обект се предвижда да бъде свързан към техническа инфраструктура (електропреносна мрежа, слаботокова мрежа, водопроводна и/или канализационна мрежа);

5. Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма, когато това се изисква от закон;

6. Схема за разполагане на обектите по чл. 5, ал. 7, с посочване на срока за разполагане, когато има такива;

7. Снимки и колажи, показващи адаптацията на преместваемия обект в градската среда;

8. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

(2) За поставяне на обекти във връзка с обществени мероприятия по чл. 2, ал. 6, се подава заявление за издаване на разрешение по образец, утвърден от кмета на община Бургас.

(3) За поставяне на обекти по чл. 5, ал. 7 извън срока, посочен в издаденото разрешение за поставянето им, се подава заявление, в което се посочват видът и броят на обектите и допълнителният срок, за който се иска тяхното поставяне.

(4) За поставяне на преместваеми обекти по чл. 5, ал. 10, се подава заявление след подписване на съответния договор, който също се прилага, като за разглеждане на документите, издаване на разрешение и ползване на общински имот за периода на действие на договора не се заплащат такси.

(5) Заявленията се подават в деловодството на общинската администрация лично или по електронен път, ако заявителят притежава валидно квалифицирано удостоверение за електронен подпис.

Чл.11. (1) Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане се издават от директора на съответния ЦАУ по образец, одобрен от кмета на общината, като в тях задължително се посочват:

 • 1. Номерът и датата на договора за наем или решението, въз основа на което е издадено съответното разрешение;

2. Трите имена, номерът на документ за самоличност и постоянният адрес за физическите лица, съответно наименованието, ЕИК на търговеца, седалище и адрес на управление и имената на представляващия – за юридическите лица;

3. Собственикът на имота, в който се разрешава поставянето;

4. Срокът, за който се разрешава поставянето;

5. Указания за типа и външния вид на преместваемия обект;

6. В случай, че поставянето се извършва в общински имот:

       6.1. Номерът на позицията по схемата и площта, която заема обектът;

       6.2. Дължимият наем или такса, в зависимост от начина, по който е отдаден;

       6.3. Условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на прилежащите площи.

(2) Разрешенията по ал. 1 се издават в 7-дневен срок от подаване на заявлението с необходимите към него документи, след заплащане на такса за издаване на разрешение и на дължимия наем или такса за първия месец от действието на разрешението. При поставяне на обекти за срок, по-дълъг от 6 месеца, се внася и депозит в размер на 1 месечен наем или такса, който се връща след изтичане срока на договора, в случай, че по него няма неизплатени задължения.

(3) За поставяне на обектите по чл. 9, ал. 1 за срок по-малък от 20 дни разрешения се издават не повече от веднъж на три месеца за всеки един отделен търговец.

(4) Разрешенията за поставяне на обекти по чл. 10, ал. 2 се издават след съгласуване със секретаря на общината, а в случай, че по време на заявеното мероприятие ще се осъществява търговска дейност и е с продължителност над 15 (петнадесет) дни, се провежда процедура съгласно чл. 9.

(5) Разрешенията за поставяне на обекти по чл. 10, ал. 3 се издават в срок от 24 (двадесет и четири) часа от подаване на заявлението.

(6) За преместваеми обекти и прилежащи към тях такива по чл. 5, ал. 7 и/или елементи на градско обзавеждане, може да се издаде общо разрешение за поставяне.

(7) Разрешенията за поставяне се връчват по реда на АПК, а лицата, в полза на които са издадени такива, са длъжни да ги получат в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяването им.

Чл.12. (1) За ползване на части от общински имоти, върху които са поставени преместваеми обекти след провеждане на търг или конкурс, се заплаща достигнатата месечна наемна цена, а в останалите случаи се заплаща такса в размер, определен с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Наемите и таксите се дължат за посочения в разрешението период и се заплащат ежемесечно, до 25 число на предходния месец, по сметка или на касите на съответния ЦАУ.

(2) При забавяне на месечна вноска с повече от 45 (четиридесет и пет) дни директорът на съответния ЦАУ прекратява действието на разрешението за поставяне на обекта.

Чл.13. (1) Поставянето на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане се извършва в едномесечен срок от издаване на разрешението за поставяне и се документира с констативен протокол, съставен от специалисти от отдел „Контрол, инфраструктура, озеленяване и благоустрояване“ (КИОБ) при съответния ЦАУ и снимков материал.

(2) Обектите по ал. 1 следва да:

1. Отговарят на нормите за безопасност;

2. Отговарят на техническите правила и изисквания, посочени в Приложение №1.

3. Не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

4. Не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

5. Не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и да не закриват видимостта към тях;

6. Имат естетичен външен вид.

Чл.14. (1) Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху имот общинска собственост, са длъжни да не променят предназначението им, да поддържат в добър вид тях и околното пространство, да осигурят безопасни условия за експлоатацията им, да ги демонтират и премахнат след изтичане на срока на разрешението за поставяне и да възстановят вертикалната планировка на терена. Всеки собственик на преместваем обект е длъжен да отбележи на видно място върху обекта издаденото разрешение за поставяне. Лицата, на които е издадено разрешение за поставяне на маси, столове, тенти, чадъри са длъжни да изложат на външната стена на заведението си одобрената схема – ламинирана във формат А3 с нанесени отстояния до елементите на градско обзавеждане, сгради, габарити на проходни пътеки и други. При извършване проверка на обекта, собственикът му е длъжен да представи на проверяващите издаденото му разрешение за поставяне, както и схема на разрешените маси, столове, тенти, чадъри и други съоръжения.

(2) Лицата по ал. 1 нямат право да преотдават и/или преотстъпват частта от имота, върху която им е разрешено поставяне на обекта, нито самия обект на други лица, под каквато и да е форма. Ограничението не се отнася за обектите, собственост на община Бургас, разположени на концесионна територия, за които се прилагат разпоредбите на съответния концесионен договор.

(3) При нарушаване на предходната алинея преместваемите обекти се премахват по реда на настоящата наредба.

(4) При извършване на разпоредителна сделка с преместваем обект, поставен върху общински или държавен терен, включително и такава по реда на чл. 15 от Търговския закон, старият и новият собственик са длъжни в срок до един месец да уведомят общинската администрация за променените обстоятелства. В същия срок новият собственик е длъжен да подаде заявление за издаване на ново разрешение за поставяне на обекта. В този случай новото разрешение се издава за срок не по-дълъг от този на първоначалното разрешение. Този ред е приложим и в случаите на наследяване на фирмата на едноличен търговец и дяловете в капитала на дружества, когато наследниците са заявили по предвидения ред, че продължават дейността на търговеца или дружеството и са надлежно вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(5) Задължение за уведомяване на Община Бургас при наличие на обстоятелства при което се налага замяна на наемателя по вече сключен договор с нов наемател, когато за първоначалния наемател е налице универсално или частично правоприемство, включително при преобразуване на първоначалния наемател чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, както и в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия наемател не са налице основанията за отстраняване от тръжната процедура и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

б) промяната на наемателя не води до други съществени изменения на договора за наем и не цели заобикаляне на закона.

Чл.15. При стартиране на инвестиционна инициатива на община Бургас, действието на разрешението за поставяне на преместваеми обекти в нейния обхват се прекратява. Като начало на производството по прекратяване на разрешението за поставяне се приема датата на влизане в сила на разрешението за строеж.

 

РАЗДЕЛ III

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ

ОБЕКТИ

 

Чл.16. (1) Преместваемите обекти се премахват по реда на чл. 57а от ЗУТ.

(2) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, длъжностните лица по чл. 223 от ЗУТ извършват проверка по изпълнението, за което се съставя констативен протокол.

(3) При констатирано неизпълнение на заповедта, в 7-дневен срок от съставяне на протокола по ал. 2, лицата по чл. 223 от ЗУТ извършват предварително проучване относно начина и необходимия срок и финансови средства (по изготвена количествено-стойностна сметка) за изпълнение на заповедта. Резултатите от проучването се оформят в протокол.

(4) В едноседмичен срок от съставянето на протокола по ал. 3 кметът на Общината възлага изпълнението на заповедта на служителите за контрол по строителството в администрацията на Община Бургас.

Чл.17. (1) Служителите за контрол по строителството в администрацията на Община Бургас определят датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица. Изпълнението следва да се извърши в срок от 7 дни от датата на неговото възлагане.

(2) На определената дата и час длъжностните лица по чл. 223 от ЗУТ, съвместно с изпълнителя и при нужда в присъствието на органите на полицията, съставят протокол за състоянието на обекта, преди започването на принудителното изпълнение на заповедта.

(3) В случаите, когато обектът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване.

(4) Изнесеното движимо имущество по ал. 3 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината, като присъстващите длъжностни лица съставят опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.

(5) В случаите, когато в обекта се намират малотрайни, бързо развалящи се продукти, служителите за контрол по строителството в администрацията на Община Бургас уведомяват писмено адресата на заповедта за местонахождението на продуктите и го поканва да получи същите.

Чл.18. (1) След премахване на обекта, изпълнителят почиства терена от отпадъци, получени при изпълнението на заповедта и го възстановява в първоначалния му вид.

(2) След приключване на процедурата, длъжностните лица по чл. 223 от ЗУТ и изпълнителят съставят протокол, в който се описват и извършените разходи, вкл. и тези по чл. 15, ал. 4.

(3) Всички извършени разходи по изпълнение на заповедта, са за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

 

ГЛАВА III

ВЪТРЕШНО – СЛУЖЕБЕН КОНТРОЛ

 

Чл.19. Кметът на Община Бургас или упълномощено от него длъжностно лице упражнява контрол по приложението на тази Наредба.

Чл.20. За всички разрешения за поставяне на преместваеми обекти се води регистър в съответния ЦАУ, който се публикува на интернет страницата на община Бургас.

Чл.21. Кореспонденцията с лицата, получили разрешение за поставяне на преместваем обект се извършва от съответния ЦАУ. За всяко издадено разрешение се води досие, в което се съхраняват всички относими документи – документи за кандидатстване, разрешение, документи за платени наеми или такси, констативни протоколи за извършени проверки, документи във връзка с процедура по чл. 57а и др.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Описаните в Приложение №1 допълнителни правила за изработване и одобряване на схемите, за поставяне на преместваемите обекти, както и изискванията към външния вид и размери на определени видове обекти, са неразделна част от тази наредба.

§ 2. По смисъла на тази наредба:

1. „Общински типови проекти“ са инвестиционни проекти за преместваем обект или елемент на градското обзавеждане, които определят външен вид, конструкция, характеристики и материали на обекта или елемента и се използват задължително, когато според одобрената схема за поставяне е предвидено поставяне на обект или елемент по типови проекти.

2. „Навес” е открито съоръжение, състоящо се от покривно покритие свързано с терена с колони.

3. „Каравана“ и „кемпер“ са подвижни търговски съоръжения, придвижвани от собствена или чужда тяга.

4. „Атракционно съоръжение“ е съоръжение за развлечение в открити места, изготвено по индивидуален проект или в заводски условия разполагащо с необходимите сертификати и декларации за съответствие или идивидуална проектна документация изготвена от проектант с пълна проектантска правоспособност.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и отменя действащата Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас.

§ 2. Одобрените до влизане в сила на настоящата наредба схеми за 2023 г. запазват действието си до одобряването на нови такива. Всички издадени разрешения, срокът на които не е изтекъл към датата на влизане в сила на настоящата наредба, запазват действието си за срока, за който са издадени.

§ 3. Изпълнението на тази наредба се възлага на кмета на община Бургас, главния архитект и директорите на дирекции ЦАУ при община Бургас.

§ 4. Настоящата наредба е приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.1 от дневния ред на заседанието, проведено на 29.05.2023 г. (Протокол № 51)

 

 

Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

§ 1. Навсякъде в Приложение №3 „Тарифа на местни такси по чл. 6 ал. 1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас“, текстът „обектите по чл. 2, ал. 2, т. 2.2“ се заменя с „обектите по чл. 5, ал. 7, т. 2“.

 

 

 

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

I. Изисквания за размери и визия на видовете преместваеми обекти

1. Преместваемите обекти, чието поставяне се разрешава при спазване на типовите проекти, неразделна част от настоящото приложение, имат следните изисквания относно тяхната големина:

1.1. Павилиони

1.1.1. Вариант 1

а) единичен с размери 2,40/2,80 м;

б) за цветя с допълнителен стелаж 2,40/2,80 м и стелаж 1,20/1,20 м;

в) двоен павилион 5,00/2,80 м.

1.1.2. Вариант 2

а) единичен с размери 1,74/2,44 м, с площ от 4,25 кв.м, заета площ с козирки и отворени крила от 14,30 кв. м.

1.1.3. Вариант 3

а) единичен с размери 2,40/2,50 м с площ от 6,00 кв.м, заета площ с козирки и отворени крила 13,50 кв.м.

1.2. сезонни обекти за продажба на бижутерия №1г.

1.3. сезонни обекти за продажба на ръчни плетива №1д.

1.4. сезонни обекти за продажба на мартеници №1е.

1.5. сезонни обекти за продажба на царевица (количка) с размери 1,6 кв.м. – по типов проект №1.

1.6. Височината на павилионите не трябва да надвишава 3,00 м от прилежащия терен.

2. Преместваемите обекти по т.1.1 трябва да бъдат изработени от метална носеща конструкция и алуминиеви профили, покрити с устойчиво на атмосферните условия за района покритие. Видът и цветът на материалите за покритието да се съгласуват от ОЕСУТ.

3. Козирки, навеси, сенници и информационни елементи към преместваемите обекти се разрешават само по проект, приет от ОЕСУТ като:

3.1. Козирките трябва да бъдат с размер до 1,80 м, изпълнени от прозрачни, устойчиви на атмосферните влияния и натоварвания  материали с предвидено отводняване;

3.2.Външният ръб на козирката да е разположен на максимум 0,5 м от външния ръб на тротоара, така че да не навлиза в динамичния габарит на уличното платно;

3.3. Долният ръб на козирката да бъде на височини минимум 2,40 м над прилежащия пешеходен тротоар.

 

II. Правила за поставяне на преместваемите обекти

1. Всички видове преместваеми обекти, които се разполагат върху тротоарни площи и пешеходни зони да се поставят извън вход – изходите на подлези, подходи към пешеходни пътеки и подходи към обществено-обслужващи обекти, като се осигурява свободен достъп за преминаване на пешеходци – минимум 2,00 м в пешеходни зони и 1,50 м по тротоари.

2. Преместваеми обекти по т.1.1 по типов и индивидуален проект могат да се разполагат върху части от тротоари и ПИ/УПИ само извън сервитута на спирките за МГТ – по 3,00 м от всички страни, с изключение на тези, които са обвързани с обслужването на транспортната схема на града по одобрен проект.

3. Разполагане на преместваеми обекти по т.1.1 се разрешава само върху тротоари с широчина от минимум 4,00 м и площади, при спазване на правилото по т.1, както следва:

3.1. На разстояние минимум 5,00 м преди (за главната улична мрежа) и 3,00 м преди (за второстепенната улична мрежа) и 3,00 м след кръстовище;

3.2. На разстояние до външния ръб на бордюра – минимум 1,50 м;

3.3. На разстояние до маркировка за пешеходно преминаване – минимум 5,00 м.

3.4. При ширина на прилежащия пред имота тротоар до 2,00 м преместваемите обекти се разполагат на не по-малко от 1,50 м. отстояние от улично регулационната граница на УПИ или от имотната граница към прилежаща улица или път.

4. Издаването на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по т.1.1. се извършва след представяне на съгласувана от експлоатационните дружества скица, с отразени съществуващите инфраструктурни съоръжения под и на терена, както и съществуващата едроразмерна растителност.

5. При необходимост от временно захранване с електроенергия на обекта,  схемата за поставяне да бъде съгласувана със съответното експлоатационно дружество и в нея да бъде указан начинът и източникът на захранване и инсталираната електрическа мощност в kW.

6. За разполагане на преместваеми обекти в зони на кръстовища се изготвя отделна схема с отразени съществуващи пътни знаци, светофарни уредби, указателни табели по Закон за пътищата и едроразмерна растителност, която се съгласува от Общинската комисия по безопасност на движение по пътищата. 

7. При поставяне на преместваеми обекти се спазват следните условия:

7.1. Обектите се разполагат на минимум 3,00 м от вътрешните  граници на УПИ, а когато са с височина до 2,50 м, на най-малко 1,50 м от южната, югозападната и югоизточната граници към съседния имот при отклонение от южната посока до 45 градуса.

7.2. Обекти се поставят на дворищно-регулационната граница към съседни УПИ само при наличие на:

7.2.1. нотариално заверено съгласие от собствениците на съседния имот, когато същият е частна собственост;

7.2.2. писмено положително становище на директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при Община Бургас, когато съседният имот е общинска собственост;

7.2.3. писмено положително съгласие на Областен управител, когато съседният имот е държавна собственост.

8. Схемите за разполагане на преместваеми обекти  трябва да са съобразени с отреждането на  УПИ и показатели за озеленяване, плътност и кинт.

8.1. В ПИ държавна собственост броят на преместваемите обекти се определя с индивидуална схема, съгласувана със собственика на терена.

8.2. В ПИ  общинска собственост броят на преместваемите обекти се определя с индивидуална схема, одобрена от главния архитект след становище на дирекция „Управление на общинската собственост“.

9. Върху преместваеми обекти не се допуска поставяне на рекламни съоръжения, рекламноинформационни елементи и брандиране.

10. В границите на групови недвижими културни ценности, в имоти с единични недвижими културни ценности и в охранителната им зона по Закон за културното наследство, разрешение за поставяне се издава след положително становище на Министерство на културата

11. За елементите на градското обзавеждане разрешение за поставяне се издава след съгласуване на техния вид от ОЕСУТ.

 

            III. Правила за поставяне на маси за консумация към съществуващи обекти (преместваеми и постоянни)

            1. Маси за консумация на открито към съществуващи в прилежащи сгради заведения за обществено хранене се разполагат върху тротоари по транспортни улици при осигуряване на свободна за преминаване на пешеходци широчина от минимум 1,50 м, като при задънени улици свободната за преминаване на пешеходци широчина на тротоара е допустимо да бъде до 0,75 м.  

2. Маси за консумация на открито се разполагат върху части от пешеходни улици и площади, спрямо тяхната  ос, при осигуряване на необходимата свободна широчина за преминаване на автомобили със специален режим (минимум 3,50 м), въз основа на цялостна схема, съгласувана с контролните органи.

3. Не се допуска да се поставят маси за консумация върху тротоари по-тесни от 3,00 метра и на площ по-малко от 3 кв.м – за обекти, подлежащи на категоризиране, съгласно Закона за туризма и на площ по-малко от 2 кв.м – за обекти, които не подлежат на категоризиране, съгласно Закона за туризма.

4. Маси за консумация, разположени върху части от тротоари, пешеходни улици и площади, могат да се покриват  само с леки преместваеми слънцезащитни устройства с подвижна, отваряема конструкция като чадъри, сенници и др., чиято носеща конструкция не е трайно свързана с терена и без да се нарушава тротоарната настилка.

5. Масите за консумация на открито задължително се  обезопасяват към уличното платно с подходящи предпазни декоративни елементи след съгласуване на техния вид, цвят и материал  от ОЕСУТ.

6. Маси за консумация, разположени върху части от тротоари, пешеходни улици и площади, могат да се разполагат само пред фасадата на собствен търговски обект в зоната ограничена от страничните преградни зидове към уличната регулация.

7. Не се допуска да се поставят маси за консумация пред фасадата на съседни търговски обекти, освен в случаите, когато е на лице нотариално заверено съгласие от собствениците на тези търговски обекти.

8. Когато за обслужване на заведението се предлага допълнително поставяне на хладилна витрина, която не представлява самостоятелен търговски обект нейното местоположение се определя със схемата за разполагане на маси без да се нарушава целостта на настилката.

9. Масите за консумация се поставят най-много на 3,00 метра от обекта за хранене и развлечение, който обслужват и на не по-малко от 1,5 м от външния ръб на тротоара  на обслужващи улици или на 0,75 м от външен ръб на тротоара на задънени улици, с изключение на случаите когато са в територия на пешеходни зони.

10. Не се допуска покриване, заграждане със стъклени неподвижни и плътни стени, прегради и постоянни покриви на определените по тази наредба зони за поставяне на хладилни витрини към заведения за хранене и маси за консумация.

11. Одобряването на схеми и поставянето на маси за консумация, хладилни витрини и други такива в прилежащи площи на съществуващи сгради, определени по смисъла на Приложение №1 към чл. 21 от Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, става само след положително решение на общото събрание на етажната собственост, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.

12. Когато схемата за поставяне на маси за консумация е схема за благоустрояване на част от прилежащата към обекта територия, то в нея следва да се укаже разположението и площта на съоръженията/декоративните елементи, предвидени в план-схемата за благоустрояване, мястото и точната площ за поставяне на масите, както и прилежащите територии, необходими за тяхното обслужване. В този случай общо заеманата (ползвана) площ по схемата представлява площта на най-големия външен контур, ограждащ съоръженията, отразени в същата. 

13. Схемите за поставяне на маси за консумация в имоти публична общинска собственост, представляващи зелени площи или предназначени за озеленяване, се разглеждат от ОЕСУТ при Община Бургас. В тези случаи масите се разполагат в непосредствена близост до разрешени преместваеми обекти, само върху изпълнени настилки без да засягат озеленени площи, при осигурена широчина за преминаване по прилежащи алеи от минимум 2,25 м. Общата площ, заета от масите, трябва да не надхвърля 10% от общата площ зелени площи съществуваща или предназначена за озеленяване за територии до 1 ха, 10 % за територии до 2 ха и 5% за територии над 2 ха.

14. Масите за консумация се разполагат така, че да не нарушават минимално необходимите съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за УПИ озеленени площи.

15. За обектите по чл. 5, ал. 7, т. 2 от Наредбата се допуска временно поставяне на мобилни/отваряеми стъклени безпрофилни ветрозащитни прегради, които не могат да бъдат свързани със земята, с височина до 2,50 м. Видът и конфигурацията за разположение се доказват със схема и техническо предложение за материал и цвят, които подлежат на съгласуване от ОЕСУТ, преди одобряването им от главния архитект.

15.1. При заемане на площ по чл. 5, ал. 7, т. 2 от Наредбата следва да се спазват изискванията за осигуряване на свободна зона за достъп на моторни превозни средства със специален режим, транспортни средства за зареждане на търговски обекти и свободно движение на пешеходци, съгласно Закона за движение по пътищата.

15.2. При заемане на площ по чл. 5, ал. 7, т. 2 от Наредбата не се допуска ползването на територия с широчина повече от 3,00 м пред фронта на сградите в улична регулация, при спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата

16. За територията на ул. „Богориди“, ул. „Александровска“, пл. „Тройката“, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, пл. „Царица Йоана“ и ул. „Ал. Батенберг“ предвид значимостта на пространствата и факта, че същите са групови недвижими културни ценности схемата се изготвя като обща схема от експерти на общинската администрация при спазване съответните изисквания.

17. В останалите случаи схемите за разполагане на маси за открито сервиране се възлагат от заявителя или от група заявители и се изработват върху комбинирана скица от кадастралната карта и действащия регулационен план, отразяваща всички съществуващи елементи на надземния кадастър (шахти, табели, трайна дървесна и храстова растителност, елементи на градското обзавеждане и др.).

18. Схемата представлява ситуационен план с обозначени размери на предвиденото за поставяне обзавеждане, отстояния до съществуващи сгради и до  регулационни граници. Схемата следва да посочи с точни размери заеманата площ, включваща площта за поставяне на маси за открито сервиране, хладилни витрини към обекта, ограждани елементи, както и прилежащите територии, необходими за обслужване на масите за открито сервиране по външен контур, ограждащ съоръженията, отразени в схемата.

 

IV. Технически изисквания към сенници и чадъри 

1. За територията на ул. „Богориди“, ул. „Александровска“, пл. „Тройката“, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, пл. „Царица Йоана“ и ул. „Ал. Батенберг“ се допуска поставянето само на чадъри в цветовата гама от бяло до светла охра, без рекламни чадъри и без рекламни надписи, с възможност за полагане на фирмен надпис с височина от 15 – 20 см. върху вертикалната им част.

2. За територията на ул. „Богориди“, ул. „Александровска“, пл. „Тройката“, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, пл. „Царица Йоана“ и ул. „Ал. Батенберг“ се допуска поставянето на слънцезащитни тенти-конзолни, окачени на фасадите на сгради, въз основа на съгласие на собствениците в тях, в цветова гама от бяло до светла охра, без рекламни тенти и без рекламни надписи, с възможност за полагане на фирмен надпис с височина от 15 – 20 см. върху вертикалната им част.

3. За територията на Приморски парк и „Парк Езеро“ върху зоните определени за поставяне на маси за открито сервиране се допуска поставянето само на чадъри и сенници в цветова гама бяло до светло зелено, без рекламни чадъри и без рекламни надписи, с възможност за полагане на фирмен надпис с височина от 15 – 20 см. Върху вертикалната им част.

4. Тези правила важат и при поставяне на преместваеми обекти във връзка с обществени мероприятия по чл. 2, ал. 6 от Наредбата, на територията на Централна градска част, Приморски парк и „Парк Езеро“, в случай че към тях се поставят и слънцезащитни чадъри или сенници.

Типови проекти №1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14123 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на 53 000 лв. в бюджета на ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Сарафово“ за осъществяване на ремонт на помещения и обособяване на  класни стаи за нуждите на приема в първи клас в училището 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Одобрява сума в размер на 53 000 лева за финансово подпомагане на ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Сарафово“ за осъществяване на ремонт на помещения и обособяване на  класни стаи.
 2. Средствата са за сметка на лимита за дофинансиране издръжката на второстепенните разпоредители, предвиден в бюджета на Община Бургас за 2023 г.
 3. Предложените мерки безспорно касаят осигуряване достъпа до образование на учениците от община Бургас, поради което следва да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14120 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и град Гданск, Република Полша

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас одобрява подписването на Споразумение за сътрудничество между Община Бургас и Гданск, с цел партньорство и обмяна на опит в сферата на икономиката, културата и образованието.
 2. Общински съвет – Бургас одобрява проект на Споразумение за сътрудничество между гр. Бургас и гр. Гданск, което да бъде подписано от кмета на Община Бургас – Димитър Николов.

 

 

Меморандум за сътрудничество между Община Гданск, Република Полша и Община Бургас, Република България

 

Община Гданск, Република Полша, представлявана от зам.-кмет Пиотр Гжелак и Община Бургас, Република България, представлявана от кмет Димитър Николов, наричани по-нататък „Страни“, с цел развитие на международните и междурегионалните външноикономически връзки, потвърждавайки своята заинтересованост в развитието на взаимноизгодното търговско-икономическо и културно сътрудничество, спазвайки принципите на пазарната икономика, осигурявайки баланс във взаимната търговия, сключиха настоящия Меморандум за следното:

 1. Страните си оказват съдействие за развитие и разширяване на сътрудничеството в търговско-икономическата, научно-техническата и културно-образователната области, въз основа на равноправно партньорство, доверие и взаимна изгода;
 2. Страните спомагат за развитието на сътрудничество между фирмите и предприятията, опериращи на територията на общините;
 3. Страните си сътрудничат в създаването на благоприятни условия за организиране и провеждане на конгреси, презентации, бизнес срещи, участие в изложения и панаири в градовете Гданск, Република Полша и Бургас, Република България;
 4. Страните спомагат за създаването на преки връзки между учебните заведения в градовете Гданск, Република Полша и Бургас, Република България;
 5. Страните способстват за развитието на сътрудничеството в областта на културата, туризма и спорта, съдействат за разширяване на туристическия обмен, както и обмена между творчески, спортни и младежки колективи;
 6. Страните си обменят добри практики в областта на икономиката и в частност на синята икономика, иновациите, опазването на околната среда и адаптацията към климатичните промени, науката, културата и туризма;
 7. Страните си сътрудничат в IT сферата и киберсигурността, и в създаването на предпоставки за развитие на технологии с висока добавена стойност;
 8. За изпълнение на настоящия Меморандум, Страните ще поддържат редовни контакти една с друга, състоящи от взаимни посещения и обмяна на опит в по-горните сфери;
 9. Настоящият Меморандум влиза в сила от деня на подписването му. Меморандумът се сключва за срок от 5 (пет) години, след изтичане на които се удължава автоматично всяка година, докато една от Страните не уведоми за неговото прекратяване;
 10. Подписан е в град Бургас, Република България, на 13 май 2023 година в 3 (три) екземпляра, на български, полски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването за меродавен се счита английския текст.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14098 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проектно предложение, с които Община Бургас кандидатства за отпускане на финансиране по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, която е част от инвестиция „Модернизация на образователната инфраструктура“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

РЕШЕНИЕ:

 

I. Одобрява приложения проект на споразумение за партньорство между Спортно училище „Юрий Гагарин“, гр. Бургас и Община Бургас, за целите на подготовката и изпълнението на проект „Ремонт и рехабилитация на общежитие на Спортно училище „Юрий Гагарин“ гр. Бургас“.

II. Дава съгласие за разпределяне на площта на сградата с идентификатори 07079.601.46 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, к-с „Зорница“, бл. 46 между Спортно училище „Юрий Гагарин“, гр. Бургас и ПГСИ „Пеньо Пенев“, гр. Бургас спрямо разпределение в Приложение 3.

III. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури финансиране в максимален размер до 498 000 лв. с ДДС до 2026 година за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за частта на ПГСИ „Пеньо Пенев“, гр. Бургас, представляваща публична общинска собственост и не се финансира по процедурата.

IV. Общински съвет – Бургас дава съгласие за кандидатстване с конкретното предложение за изпълнение на инвестиция и декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответното общежитие ще продължи да функционира като такова, както и че няма да бъде закрито за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане на Крайния получател.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14090 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Зорница“, при кръстовище на бул. „Никола Петков“ с ул. „Димитър Димов“, гр. Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул. „Никола Петков“ – при осови точки с №№ о.т.901б – 900ж – 900е – 900з – 900в – 900а по регулационния план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62а, ал.2 и ал.3 и чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас разрешава да бъдат променени частично габаритите на УПИ III-187 „За озеленяване“ в кв.22а, УПИ IV-372 „За жилищни нужди“ в кв.22а и УПИ I-215,312,358 „За озеленяване“, кв. 36 по плана на ж.к. „Изгрев“ и УПИ I „За озеленяване и благоустрояване“ и УПИ XVII „За озеленяване и ТП“, кв.1 по плана на ж.к. „Зорница“, с цел промяна на уличната мрежа на комплекси „Изгрев“ и „Зорница“, гр. Бургас;
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, ал.1 и чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 135, ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас разрешава изработване на проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на комплекси „Изгрев“ и „Зорница“, при кръстовище на бул. „Никола Петков“ с ул. „Димитър Димов“, гр. Бургас и изменение на плана за регулация   на УПИ III-187 „За озеленяване“ в кв.22а, УПИ IV-372 „За жилищни нужди“ в кв.22а и УПИ I- 215,312,358 „За озеленяване“, кв. 36 по плана на ж.к. „Изгрев“ и УПИ I „За озеленяване и благоустрояване“ и УПИ XVII „За озеленяване и ТП“, кв.1 по плана на ж.к. „Зорница“, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул. „Никола Петков“ – при осови точки с №№ о.т.901б – 900ж – 900е – 900з – 900в – 900а по регулационния план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас.      
 3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1, чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас одобрява задание за изработване на проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на комплекси „Изгрев“ и „Зорница“, при кръстовище на бул. „Никола Петков“ с ул. „Димитър Димов“, гр. Бургас и изменение на плана за регулация   на УПИ III-187 „За озеленяване“ в кв.22а, УПИ IV-372 „За жилищни нужди“ в кв.22а и УПИ I-215,312,358 „За озеленяване“, кв. 36 по плана на ж.к. „Изгрев“ и УПИ I „За озеленяване и благоустрояване“ и УПИ XVII „За озеленяване и ТП“, кв.1 по плана на ж.к. „Зорница“, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул. „Никола Петков“ – при осови точки с №№ о.т.901б – 900ж – 900е – 900з – 900в – 900а по регулационния план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас.      

 ИПУП – ПР следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПУП – ПР да се изготви ТЧ с координатен регистър на характерните и подробните точки, баланс на територията, с посочени характерни дължини и разстояния, както и да се изготвят план-схеми по вертикално планиране, за транспортно комуникационната мрежа, за водоснабдяване, канализация електрификация, газоснабдяване, топлоснабдяване и далекосъобщения .

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14091 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша м. Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.7.105 и 07079.7.281 по КК на гр. Бургас – и двата общинска частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 07079.8.416 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „територия на транспорта“; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ за изработване на проект за: - ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша м. Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място; - Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.8.497 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша местност Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за: - ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Черна гора (бивша местност Кара баир), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място; -  ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.8.497 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност Бързия дол (бивша местност Сулу дере), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет – Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.7.105 и 07079.7.281 по КК на гр. Бургас – и двата общинска частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 07079.8.416 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „територия на транспорта“.   

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.      

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет – Бургас разрешава изработване на проект за:

ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място.

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.8.497 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас одобрява задание за изработване на:

ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място.

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.8.497 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище „Меден рудник“, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място.

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема на устройствените планове. В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта. Новообразуваните имоти да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта. Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

С ПУП да се докаже габарита на новата обслужваща улица и привързването им към съществуващата улична мрежа, в съответствие с Наредба РД 02-20-2/20.12.17 г.

Съгласно изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към ПУП да се изготвят схеми по части, които да се съгласуват с експлоатационните дружества.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14092 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на оптична кабелна линия „07-807/ТШ4-0807-0801/ТШ6“, преминаващо през землището на гр. Бургас и землището на гр. Поморие, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия,  преминаващо на територията на Община Бургас през ПИ с идентификатори 07079.1.1342, 07079.20.8, 07079.20.3, 07079.20.4, 07079.20.1 и 07079.1.1040 по КК на гр. Бургас, общинска публична собственост

РЕШЕНИЕ:

 

            На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП ПП) за трасе на оптична кабелна линия „07-807/ТШ4-0807-0801/ТШ6“, преминаващо през землището на гр. Бургас и землището на гр. Поморие, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, преминаващо на територията на Община Бургас през ПИ с идентификатори 07079.1.1342, 07079.20.8, 07079.20.3, 07079.20.4, 07079.20.1 и 07079.1.1040 по КК на гр. Бургас, общинска публична собственост.           

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14093 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.4 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПУР) в участъка между о.т. 15 – о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о. т. 179 – о. т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП – ПУР в участъка между о. т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.4 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) в участъка между о.т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас.

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове, Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система и Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта.

Инвестиционното намерение подлежи на съгласуване с РИОСВ – Бургас.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Бургас одобрява задание за изработване на проект за изменение на ПУП – ПУР в участъка между о.т. 15 – о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14086 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ V-86 в кв. 7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се сключи договор, по силата на който Община Бургас от една страна като УЧРЕДИТЕЛ – ПРИЕМАТЕЛ и „СИТИ БИЛД“ ЕООД, с ЕИК 102929894, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №2, ет.3, представлявано от Х. Тодоров – Управител; И. Е. Н., с постоянен адрес: гр. Созопол и П. О. О., с постоянен адрес: гр. Бургас, от друга страна като СЪСОБСТВЕНИЦИ – ПРИОБРЕТАТЕЛИ, ВСИЧИ като съсобственици в Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-86 (пет римско за имот с планоснимачен номер осемдесет и шест) в кв. 7 (седем) по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, при съседи: север – УПИ ХІІ; североизток – УПИ ХІІ и ул. „Шар планина“; юг – ул. „Д. Караминдов“, запад – УПИ VІ-34, с площ от 801 (осемстотин и един) кв.м, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.620.309 (нула седем хиляди седемдесет и девет – номер за гр. Бургас по единния кадастър на страната, в кадастрален район с номер – шестстотин и двадесет, поземлен имот номер – триста и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 801 (осемстотин и един) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, предишен идентификатор: 07079.620.52, номер по предходен план: квартал 7 (седем), парцел V (пет римско), при съседи: 07079.620.72, 07079.620.53, 07079.620.43, 07079.620.308, подробно описан в СКИЦА на поземлен имот №15-366489 от 04.04.2023г. на СГКК – Бургас, взаимно си учредяват и запазват право на строеж върху описания недвижим имот, за построяване на предвидената за изграждане в съответствие с действащия ПУП – ПРЗ и строителни книжа, жилищна сграда, с РЗП от 3110,05 кв.м (три хиляди сто и десет цяло и нула пет стотни кв.м), включително подземна и надземна част.

2. Срещу учреденото по т.1 право на строеж СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ – ПРИОБРЕТАТЕЛИ – „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О. се задължават да проектират, изградят и въведат в експлоатация, изцяло за собствена сметка цялата жилищна сграда, по предвидения за застрояване начин за гореописания поземлен имот, включително да завършат цялата сграда и самостоятелните обекти, които след построяването на сградата ще станат изключителна собственост на община Бургас и по отношение на които общината си запазва правото на строеж, в степента на завършеност, в сроковете и по начин уговорени в договора за учредяване на право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство, като след построяването на сградата страните ще станат изключителни собственици, на самостоятелните обекти подробно описани в посочения договор – приложение към докладната записка.

                 3. Одобрява проект на договор за учредяване на право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство със съсобствениците „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О. в имота.

 

                                                                                                                      Проект:

 

ДОГОВОР

за учредяване на право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство

 

 

На …………2023 г. (………………………….. две хиляди и двадесет и трета година) между:

 

 

1. ОБЩИНА БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” №26, Булстат 000056814, представлявана от Кмета ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ от една страна и   

2. „СИТИ БИЛД“  ЕООД, с ЕИК 102929894, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №2, ет.3, представлявано от Х. Т. Т., с постоянен адрес: гр. Несебър, И. Е. Н., с постоянен адрес: гр. Созопол и П. О. О., с постоянен адрес: гр. Бургас, наричани по-долу СЪСОБСТВЕНИЦИ – ПРИОБРЕТАТЕЛИ от друга страна,

на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 183, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 45, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет-Бургас, Протоколно Решение от заседание от 27.10.2021г. на Тръжна комисия по чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Уведомление №70-00-1639/7/19.09.2022 г., се сключи този договор за следното:

І. ОБЩИНА БУРГАС от една страна като учредител – приемател и „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О. от друга страна като съсобственици – приобретатели, заедно съсобственици в Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-86 (пет римско за имот с планоснимачен номер осемдесет и шест) в кв. 7 (седем) по плана на ж. к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, при съседи: север – УПИ ХІІ; североизток – УПИ ХІІ и ул. „Шар планина“; юг – ул. „Д. Караминдов“, запад – УПИ VІ-34, с площ от 801 (осемстотин и един) кв.м, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.620.309 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три нула девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот е от 11.10.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, с площ от 801 (осемстотин и един) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване (над 15 m), предишен идентификатор: 07079.620.52, номер по предходен план: квартал 7, парцел V, при съседи имоти с кадастрални идентификатори: 07079.620.72, 07079.620.53, 07079.620.43, 07079.620.308, подробно описан в скица №15-1222950-10.11.2021 г. на СГКК - Бургас, взаимно си учредяват, запазват и си разпределят правото на строеж върху описания недвижим имот, за построяване на предвидената за изграждане в съответствие с действащия ПУП-ПРЗ и строителни книжа, СГРАДА със ЗП 364,23 (триста шестдесет и четири цяло и двадесет и три стотни) кв.м и РЗП 2401,00 кв.м (две хиляди четиристотин и един кв.м), а по § 5, т.18 от ДР на ЗУТ е 3110,05 кв.м (три хиляди сто и десет цяло и нула пет стотни кв.м).

І.1. Срещу учреденото по т. І право на строеж „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О. се задължават да проектират, изградят и въведат в експлоатация, изцяло за собствена сметка цялата СГРАДА по предвидения за застрояване начин в гореописания поземлен имот, включително да завършат цялата сграда и самостоятелните обекти, които след построяването на сградата ще станат изключителна собственост на ОБЩИНА БУРГАС и по отношение на които общината си запазва правото на строеж, в степента на завършеност, в сроковете и по начин, уговорени по-долу в този договор, като след построяването на сградата страните ще станат изключителни собственици на следните недвижими имоти:

ІI. ОБЩИНА БУРГАС си запазва правото на строеж и след построяване на сградата ще стане изключителен собственик на следните самостоятелни обекти:

ІI.1. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент 2 (две), разположен на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,40 (плюс три цяло и четиридесет), с обща площ от 66,47 кв.м (шестдесет и шест цяло и четиридесет и седем стотни кв.м), със застроена площ от 53,74 кв.м (петдесет и три цяло и седемдесет и четири стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №1 (едно), коридор и апартамент №3 (три), външен зид, външен зид; над обекта – Апартамент №8 (осем); под обекта – търговски обект – магазин №2 (две); прилежащ към апартамента склад №2 (две), разположен в сутерена на кота - 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с площ 3,24 кв.м (три цяло и двадесет и четири стотни кв.м), при граници: подземен гараж, склад №1 (едно), коридор, склад №3 (три), както и 2,29 % (две цяло и двадесет и девет стотни процента) ид.ч., равняващи се на 9,49 (девет цяло и четиридесет и девет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

 ІI.2. ПАРКОМЯСТО №1 (едно) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 35,08 кв.м (тридесет и пет цяло и нула осем стотни кв.м), представляващо 17,50/580,02 (седемнадесет цяло и петдесет стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 5,62 % (пет цяло и шестдесет и две стотни процента) ид. части, равняващи се на 15,10/268,65 (петнадесет цяло и десет стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м  идеални части от маневрен подход, както и  0,60 % (нула цяло и шестдесет стотни процента), равняващи се на 2,48 кв.м (две цяло и четиридесет и осем стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части Община Бургас ще ползва реално като Паркомясто №1 (едно), с площ от 17,50 (седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м,  при граници на реално ползване по смисъла на чл.32 от ЗС: външен зид под рампа, маневрен подход, паркомясто №2 и външен зид;

ІI.3. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №8 (осем), разположен на втори жилищен етаж на кота + 6,20 (плюс шест цяло и двадесет), с обща площ от 66,95 кв.м (шестдесет и шест цяло и деветдесет и пет стотни кв.м), със застроена площ от 53,74 кв.м (петдесет и три цяло и седемдесет и четири стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №7 (седем), коридор и апартамент № 9 (девет), външен зид, външен зид; над обекта – Апартамент №14 (четиринадесет); под обекта – Апартамент №2 (две); прилежащ към апартамента склад №8 (осем), разположен в сутерена на кота - 2,80 (минус две цяло и осемдесет),  с площ 3,40 кв.м (три цяло и четиридесет стотни кв.м), при граници: външен зид към рампа, външен зид, склад №9 (девет), коридор, склад №7 (седем), както и 2,37 % (две цяло и тридесет и седем стотни процента) ид.ч., равняващи се на 9,81 (девет цяло и осемдесет и една стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII. Съсобствениците – приобретатели „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О.  си запазват и разпределят правото на строеж и след построяване на сградата ще станат собственици на самостоятелни обекти както следва:

III.1. И. Е. Н. ще стане изключителен собственик на следния самостоятелен обект:

ІII.1.1. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №16 (шестнадесет), разположен на трети жилищен етаж на кота + 9,00 (плюс девет цяло), с обща площ от 60,97 кв.м (шестдесет цяло и деветдесет и седем стотни кв.м), със застроена площ от 51,55 кв.м (петдесет и едно цяло и петдесет и пет стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №17 (седемнадесет), външен зид, външен зид, апартамент №15 (петнадесет) и коридор; над обекта – Апартамент №22 (двадесет и две); под обекта – Апартамент №10 (десет), както и 2,28 % (две цяло и двадесет и осем стотни процента) ид.ч., равняващи се на 9,42 (девет цяло и четиридесет и две стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.2. П. О. О. си запазва правото на строеж и след построяване на сградата ще стане изключителен собственик на следния самостоятелен обект:

ІII.2.1. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №22 (двадесет и две), разположен на четвърти жилищен етаж на кота + 11,80 (плюс единадесет цяло и осемдесет), с обща площ от 60,97 кв.м (шестдесет цяло и деветдесет и седем стотни кв.м), със застроена площ от 51,55 кв.м (петдесет и едно цяло и петдесет и пет стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №23 (двадесет и три), външен зид, външен зид, апартамент №21 (двадесет и едно) и коридор; над обекта – Апартамент №26 (двадесет и шест); под обекта – Апартамент №16 (шестнадесет), както и 2,28 % (две цяло и двадесет и осем стотни процента) ид.ч., равняващи се на 9,42 (девет цяло и четиридесет и две стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3. „СИТИ БИЛД“ ЕООД, си запазва правото на строеж и след построяване на сградата ще стане изключителен собственик на следните самостоятелни обекти в сградата:

ІII.3.1. Самостоятелен обект в сграда: Магазин №1 (едно) разположен на партера, кота ± 0,00 (нула), с обща площ от 160,16 кв.м (сто и шестдесет цяло и шестнадесет стотни кв.м), със застроена площ от 136,03 кв.м (сто тридесет и шест цяло и нула и три стотни кв.м), състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел - WC, при граници: външен зид, стълбище, общо помещение, Магазин №2 (две), външен зид, външен зид,  над обекта – апартамент №5 (пет), апартамент №6 (шест), коридор, под обекта – подземен гараж (сутерен), както и 5,83 % (пет цяло осемдесет и три стотни процента) ид.ч., равняващи се на 24,13 (двадесет и четири  цяло и тринадесет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място,

ІII.3.2. Самостоятелен обект в сграда: Магазин №2 (две) разположен на партера, кота ± 0,00 (нула), с обща площ от 219,77 кв.м (двеста и деветнадесет цяло и седемдесет и седем стотни кв.м), със застроена площ от 186,66 кв.м (сто осемдесет и шест цяло и шестдесет и шест стотни кв.м), състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел - WC, при граници: външен зид, външен зид, външен зид, Магазин №1 (едно), общо помещение, коридор, над обекта – апартамент №1 (едно), апартамент №2 (две), апартамент №3 (три), апартамент №4 (четири), апартамент №5 (пет), под обекта – подземен гараж (сутерен), както и 8,00 % (осем процента) ид.ч., равняващи се на 33,11 (тридесет и три  цяло и единадесет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място,

ІII.3.3. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент 1 (едно), разположен на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,40 (плюс три цяло и четиридесет), с обща площ от 53,13 кв.м (петдесет и три цяло и тринадесет стотни кв.м), със застроена площ от 44,51 кв.м (четиридесет и четири цяло и петдесет и една стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, балкон, при граници: външен зид; апартамент №2 (две), коридор, коридор, стълбище; над обекта – апартамент №7 (седем); под обекта – магазин №2 (две); прилежащ към апартамента склад №10 (десет), разположен в сутерена на кота - 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с площ 0,99 кв.м (нула цяло и деветдесет и девет стотни кв.м), при граници: външен зид, външен зид, склад №9 (девет), коридор, както и 1,84 % (едно цяло и осемдесет и четири стотни процента) ид.ч., равняващи се на 7,63 (седем цяло и шестдесет и три стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.4. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №3 (три), разположен на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,40 (плюс три цяло и четиридесет), с обща площ от 72,96 кв.м (седемдесет и две цяло и деветдесет и шест стотни кв.м), със застроена площ от 60,38 кв.м (шестдесет цяло и тридесет и осем стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, балкон, при граници: апартамент №2 (две), външен зид; външен зид; апартамент №4 (четири), коридор; над обекта – апартамент № 9 (девет); под обекта – търговски обект – магазин №2 (две); прилежащ към апартамента склад №6 (шест), разположен в сутерена на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет),  с площ 1,50 кв.м (едно цяло и петдесет стотни кв.м), при граници: склад №7 (седем), външен зид към рампа, външен зид към рампа, коридор, както и 2,68 % (две цяло и шестдесет и осем стотни процента) ид.ч., равняващи се на 11,08 (единадесет цяло и нула осем стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.5. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №4 (четири), разположен на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,40 (плюс три цяло и четиридесет), с обща площ от 60,78 кв.м (шестдесет цяло и седемдесет и осем стотни кв.м), със застроена площ от 51,55 кв.м (петдесет и едно цяло и петдесет и пет стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №5 (пет), външен зид; външен зид; апартамент №3 (три), коридор; над обекта – апартамент № 10 (десет); под обекта – търговски обект – магазин №2 (две); както и 2,23 % (две цяло и двадесет и три стотни процента) ид.ч., равняващи се на 9,23 (девет цяло и двадесет и три стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.6. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №5 (пет), разположен на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,40 (плюс три цяло и четиридесет), с обща площ от 98,88 кв.м (деветдесет и осем цяло и осемдесет и осем стотни кв.м), със застроена площ от 83,86 кв.м (осемдесет и три цяло и осемдесет и шест стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, коридор, баня-WC, санитарен възел-WC, склад, тераса, при граници: апартамент №6 (шест), външен зид; външен зид; апартамент №4 (четири), коридор, коридор; над обекта – апартамент № 11 (единадесет); под обекта – търговски обект – магазин №1 (едно); както и 3,63 % (три цяло и шестдесет и три стотни процента) ид.ч., равняващи се на 15,02 (петнадесет цяло и нула две стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.7. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №6 (шест), разположен на първи жилищен етаж (над партер) на кота + 3,40 (плюс три цяло и четиридесет), с обща площ от 91,55 кв.м (деветдесет и едно цяло и петдесет и пет стотни кв.м), със застроена площ от 78,81 кв.м (седемдесет и осем цяло и осемдесет и една стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, коридор, баня-WC, склад и тераса, при граници: апартамент №5 (пет), външен зид; външен зид; стълбище, асансьор, коридор; над обекта – апартамент № 11 (единадесет) и апартамент № 12 (дванадесет); под обекта – търговски обект – магазин №1 (едно); както и 3,08 % (три цяло и нула осем стотни процента) ид.ч., равняващи се на 12,74 (дванадесет цяло и седемдесет и четири стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.8. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №7 (седем), разположен на втори жилищен етаж, на кота + 6,20 (плюс шест цяло и двадесет), с обща площ от 55,65 кв.м (петдесет и пет цяло и шестдесет и пет стотни кв.м), със застроена площ от 44,51 кв.м (четиридесет и четири цяло и петдесет и една стотни  кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, балкон, при граници: стълбище, коридор, коридор, апартамент №8 (осем), външен зид; над обекта – апартамент №13 (тринадесет); под обекта – апартамент №1 (едно); прилежащ към апартамента склад №3 (три), разположен в сутерена на кота - 2,80 (минус две цяло и осемдесет),  с площ 3,24 кв.м (три цяло и двадесет и четири стотни кв.м), при граници: подземен гараж, склад №2 (две), коридор, склад №4 (четири), както и 1,91 % (едно цяло и деветдесет и една стотни процента) ид.ч., равняващи се на 7,90 (седем цяло и деветдесет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.9. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №9 (девет), разположен на втори жилищен етаж, на кота + 6,20 (плюс шест цяло и двадесет), с обща площ от 74,97 кв.м (седемдесет и четири цяло и деветдесет и седем стотни кв.м), със застроена площ от 60,38 кв.м (шестдесет цяло и тридесет и осем стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, балкон, при граници: апартамент №8 (осем), външен зид; външен зид; апартамент №10 (десет), коридор; над обекта – апартамент № 15 (петнадесет); под обекта – апартамент №3 (три); прилежащ към апартамента склад №1 (едно), разположен в сутерена на кота - 2,80 (минус две цяло и осемдесет),  с площ 3,17 кв.м (три цяло и седемнадесет стотни кв.м), при граници: подземен гараж, външен зид, коридор, склад №2 (две), както и 2,76 % (две цяло и седемдесет и шест стотни процента) ид.ч., равняващи се на 11,42 (единадесет цяло и четиридесет и две стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.10. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №10 (десет), разположен на втори жилищен етаж, на кота + 6,20 (плюс шест цяло и двадесет), с обща площ от 60,97 кв.м (шестдесет цяло и деветдесет и седем стотни кв.м), със застроена площ от 51,55 кв.м (петдесет и едно цяло и петдесет и пет стотни  кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №9 (девет), външен зид; външен зид; апартамент №11 (единадесет), коридор; над обекта – апартамент № 16 (шестнадесет); под обекта – апартамент №4 (четири); както и 2,28 % (две цяло и двадесет и осем стотни процента) ид.ч., равняващи се на 9,42 (девет цяло и четиридесет и две стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.11. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №11 (единадесет), разположен на втори жилищен етаж, на кота + 6,20 (плюс шест цяло и двадесет), с обща площ от 115,82 кв.м (сто и петнадесет цяло и осемдесет и две стотни кв.м), със застроена площ от 97,92 кв.м (деветдесет и седем цяло и деветдесет и две стотни  кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, коридор, баня-WC, санитарен възел – WC, склад, тераса, при граници: коридор, апартамент №10 (десет), външен зид; външен зид; апартамент №12 (дванадесет), коридор; над обекта – апартамент № 17 (седемнадесет); под обекта – апартамент №5 (пет) и апартамент №6 (шест); както и 4,32 % (четири цяло тридесет и две стотни процента) ид.ч., равняващи се на 17,90 (седемнадесет цяло и деветдесет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.12. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №12 (дванадесет), разположен на втори жилищен етаж, на кота + 6,20 (плюс шест цяло и двадесет), с обща площ от 75,43 кв.м (седемдесет и пет цяло и четиридесет и три стотни кв.м), със застроена площ от 64,75 кв.м (шестдесет и четири цяло и седемдесет и пет стотни  кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, коридор, баня-WC,  склад, тераса, при граници: стълбище, асансьор, коридор, апартамент №11 (единадесет), външен зид; външен зид; над обекта – апартамент № 18 (осемнадесет); под обекта – апартамент №6 (шест); както и 2,58 % (две цяло петдесет и осем стотни процента) ид.ч., равняващи се на 10,68 (десет цяло и шестдесет и осем стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.13. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №13 (тринадесет), разположен на трети жилищен етаж, на кота + 9,00 (плюс девет), с обща площ от 55,65 кв.м (петдесет и пет цяло и шестдесет и пет стотни кв.м), със застроена площ от 44,51 кв.м (четиридесет и четири цяло и петдесет и една стотни  кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC,  балкон, при граници: стълбище, коридор, коридор, апартамент №14 (четиринадесет), външен зид; над обекта – апартамент № 19 (деветнадесет); под обекта – апартамент №7 (седем); прилежащ към апартамента склад №4 (четири), разположен в сутерена на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет),  с площ 3,24 кв.м (три цяло и двадесет и четири стотни кв.м), при граници: подземен гараж, склад №3 (три), коридор, склад №5 (пет), както и 1,91 % (едно цяло и деветдесет и една стотни процента) ид.ч., равняващи се на 7,90 (седем цяло и деветдесет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.14. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №14 (четиринадесет), разположен на трети жилищен етаж на кота + 9,00 (плюс девет), с обща площ от 63,37 кв.м (шестдесет и три цяло и тридесет и седем стотни кв.м), със застроена площ от 53,74 кв.м (петдесет и три цяло и седемдесет и четири стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №13 (тринадесет), коридор и апартамент № 15 (петнадесет), външен зид, външен зид; над обекта – Апартамент №20 (двадесет); под обекта – Апартамент №8 (осем); както и 2,33 % (две цяло и тридесет и три стотни процента) ид.ч., равняващи се на 9,63 (девет цяло и шестдесет и три стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.15. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №15 (петнадесет), разположен на трети жилищен етаж (над партер) на кота + 9,00 (плюс девет), с обща площ от 74,25 кв.м (седемдесет и четири цяло и двадесет и пет стотни кв.м), със застроена площ от 60,38 кв.м (шестдесет цяло и тридесет и осем стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, балкон, при граници: апартамент №14 (четиринадесет), външен зид; външен зид; апартамент №16 (шестнадесет), коридор; над обекта – апартамент № 21 (двадесет и едно); под обекта – апартамент №9 (девет); прилежащ към апартамента склад №7 (седем), разположен в сутерена на кота - 2,80 (минус две цяло и осемдесет),  с площ 2,48 кв.м (две цяло и четиридесет и осем стотни кв.м), при граници: склад №8 (осем), външен зид към рампа, склад №6 (шест), коридор, както и 2,75 % (две цяло и седемдесет и пет стотни процента) ид.ч., равняващи се на 11,39 (единадесет цяло и тридесет и девет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.16. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №17 (седемнадесет), разположен на трети жилищен етаж, на кота + 9,00 (плюс девет), с обща площ от 115,82 кв.м (сто и петнадесет цяло и осемдесет и две стотни кв.м), със застроена площ от 97,92 кв.м (деветдесет и седем цяло и деветдесет и две стотни  кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, коридор, баня-WC, санитарен възел – WC, склад, тераса, при граници: коридор, апартамент №16 (шестнадесет), външен зид; външен зид; апартамент №18 (осемнадесет), коридор; над обекта – апартамент № 23 (двадесет и три) и апартамент № 24 (двадесет и четири); под обекта – апартамент №11 (единадесет); както и 4,32 % (четири цяло тридесет и две стотни процента) ид.ч., равняващи се на 17,90 (седемнадесет цяло и деветдесет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.17. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №18 (осемнадесет), разположен на трети жилищен етаж, на кота + 9,00 (плюс девет), с обща площ от 75,43 кв.м (седемдесет и пет цяло и четиридесет и три стотни кв.м), със застроена площ от 64,75 кв.м (шестдесет и четири цяло и седемдесет и пет стотни  кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, коридор, баня-WC, склад, тераса, при граници: стълбище, асансьор, коридор, апартамент №17 (седемнадесет), външен зид; външен зид; над обекта - апартамент № 24 (двадесет и четири); под обекта – апартамент №12 (дванадесет); както и 2,58 % (две цяло петдесет и осем стотни процента) ид.ч., равняващи се на 10,68 (десет цяло и шестдесет и осем стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.18. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №19 (деветнадесет), разположен на четвърти жилищен етаж, на кота + 11,80 (плюс единадесет цяло и осемдесет), с обща площ от 55,65 кв.м (петдесет и пет цяло и шестдесет и пет стотни кв.м), със застроена площ от 44,51 кв.м (четиридесет и четири цяло и петдесет и една стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC,  балкон, при граници: стълбище, коридор, коридор, апартамент №20 (двадесет), външен зид; над обекта – покрив, коридор, апартамент №26 (двадесет и шест); под обекта – апартамент №13 (тринадесет); прилежащ към апартамента склад №5 (пет), разположен в сутерена на кота - 2,80 (минус две цяло и осемдесет),  с площ 3,24 кв.м (три цяло и двадесет и четири стотни кв.м), при граници: подземен гараж, склад №4 (четири), коридор, стълбище, както и 1,91 % (едно цяло и деветдесет и една стотни процента) ид.ч., равняващи се на 7,90 (седем цяло и деветдесет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.19. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №20 (двадесет), разположен на четвърти жилищен етаж, на кота + 11,80 (плюс единадесет цяло и осемдесет), с обща площ от 63,37 кв.м (шестдесет и три цяло и тридесет и седем стотни кв.м), със застроена площ от 53,74 кв.м (петдесет и три цяло и седемдесет и четири стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, склад, балкон, при граници: апартамент №19 (деветнадесет), коридор и апартамент № 21 (двадесет и едно), външен зид, външен зид; над обекта – покрив и Апартамент №25 (двадесет и пет); под обекта – Апартамент №14 (четиринадесет); както и 2,33 % (две цяло и тридесет и три стотни процента) ид.ч., равняващи се на 9,63 (девет цяло и шестдесет и три стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.20. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №21 (двадесет и едно), разположен на четвърти жилищен етаж, на кота + 11,80 (плюс единадесет цяло и осемдесет), с обща площ от 74,30 кв.м (седемдесет и четири цяло и тридесет стотни кв.м), със застроена площ от 60,38 кв.м (шестдесет цяло и тридесет и осем стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, балкон, при граници: апартамент №20 (двадесет), външен зид; външен зид; апартамент №22 (двадесет и две), коридор; над обекта – апартамент № 25 (двадесет и пет) и покрив; под обекта – апартамент №15 (петнадесет); прилежащ към апартамента склад №9 (девет), разположен в сутерена на кота - 2,80 (минус две цяло и осемдесет),  с площ 2,53 кв.м (две цяло и петдесет и три стотни кв.м), при граници: склад №10 (десет), външен зид, склад №8 (осем), коридор, както и 2,75 % (две цяло и седемдесет и пет стотни процента) ид.ч., равняващи се на 11,39 (единадесет цяло и тридесет и девет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.21. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №23 (двадесет и три), разположен на четвърти жилищен етаж, на кота + 11,80 (плюс единадесет цяло и осемдесет), с обща площ от 99,19 кв.м (деветдесет и девет цяло и деветнадесет стотни кв.м), със застроена площ от 83,86 кв.м (осемдесет и три цяло и осемдесет и шест стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, коридор, баня-WC, санитарен възел-WC, склад, тераса, при граници: апартамент №22 (двадесет и две), външен зид; външен зид; апартамент №24 (двадесет и четири), коридор, коридор; над обекта – апартамент № 27 (двадесет и седем) и покрив; под обекта – апартамент №17 (седемнадесет); както и 3,70 % (три цяло и седемдесет стотни процента) ид.ч., равняващи се на 15,33 (петнадесет цяло тридесет и три стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.22. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №24 (двадесет и четири), разположен на четвърти жилищен етаж, на кота + 11,80 (плюс единадесет цяло и осемдесет), с обща площ от 88,06 кв.м (осемдесет и осем цяло и нула и шест стотни кв.м), със застроена площ от 75,59 кв.м (седемдесет и пет цяло и петдесет и девет стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, коридор, баня-WC, склад и тераса, при граници: апартамент №23 (двадесет и три), външен зид; външен зид; стълбище, асансьор, коридор; над обекта – апартамент №28 (двадесет и осем) и покрив; под обекта – апартамент №17 (седемнадесет) и апартамент №18 (осемнадесет); както и 3,01 % (три цяло и нула една стотни процента) ид.ч., равняващи се на 12,47 (дванадесет цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.23. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №25 (двадесет и пет), разположен на пети жилищен етаж, на кота + 14,60 (плюс четиринадесет цяло и шестдесет), с обща площ от 95,37 кв.м (деветдесет и пет цяло и тридесет и седем стотни кв.м), със застроена площ от 81,37 кв.м (осемдесет и едно цяло и тридесет и седем стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, коридор, баня-WC, санитарен възел-WC, склад, при граници: коридор, външен зид, външен зид, външен зид, апартамент №26 (двадесет и шест); над обекта – покрив; под обекта – апартамент №20 (двадесет), апартамент №21 (двадесет и едно) и коридор;  както и 3,38 % (три цяло и тридесет и осем стотни процента) ид.ч., равняващи се на 14,00 (четиринадесет) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.24. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №26 (двадесет и шест), разположен на пети жилищен етаж, на кота + 14,60 (плюс четиринадесет цяло и шестдесет), с обща площ от 68,78 кв.м (шестдесет и осем цяло и седемдесет и осем стотни кв.м), със застроена площ от 58,43 кв.м (петдесет и осем цяло и четиридесет и три стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, коридор, баня-WC, при граници: коридор, апартамент №25 (двадесет и пет), външен зид, апартамент №27 (двадесет и седем); над обекта – покрив; под обекта – апартамент №22 (двадесет и две) и коридор; както и 2,50% (две цяло и петдесет стотни процента) ид.ч., равняващи се на 10,35 (десет цяло и тридесет и пет стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.25. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №27 (двадесет и седем), разположен на пети жилищен етаж, на кота + 14,60 (плюс четиринадесет цяло и шестдесет), с обща площ от 98,39 кв.м (деветдесет и осем цяло и тридесет и девет стотни кв.м), със застроена площ от 83,95 кв.м (осемдесет и три цяло и деветдесет и пет стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, коридор, склад, баня-WC, санитарен възел- WC, тераса, при граници: коридор, апартамент №26 (двадесет и шест), външен зид, външен зид, апартамент №28 (двадесет и осем); над обекта – покрив; под обекта – апартамент №23 (двадесет и три); както и 3,49% (три цяло и четиридесет и девет стотни процента) ид.ч., равняващи се на 14,44 (четиринадесет цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.26. Самостоятелен обект в сграда: Апартамент №28 (двадесет и осем), разположен на пети жилищен етаж, на кота + 14,60 (плюс четиринадесет цяло и шестдесет), с обща площ от 62,78 кв.м (шестдесет и две цяло и седемдесет и осем стотни кв.м), със застроена площ от 54,34 кв.м (петдесет и четири цяло и тридесет и четири стотни кв.м), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, склад, баня-WC, при граници: външен зид, стълбище, асансьор, коридор, апартамент №27 (двадесет и седем); над обекта – покрив; под обекта – апартамент №24 (двадесет и четири); както и 2,04 % (две цяло и нула четири стотни процента) ид.ч., равняващи се на 8,44 (осем цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м ид.ч. от общите части на сградата и съответните проценти ид.ч. от правото на строеж върху дворното място;

ІII.3.27. ПАРКОМЯСТО №2 (две) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 33,08 кв.м (тридесет и три цяло и нула осем стотни кв.м), представляващо 16,50/580,02 (шестнадесет цяло и петдесет стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 5,30 % (пет цяло и тридесет стотни процента) ид. части, равняващи се на 14,24/268,65 (четиринадесет цяло и двадесет и четири стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,57 % (нула цяло петдесет и седем стотни процента), равняващи се на 2,34 кв.м (две цяло и тридесет и четири стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №2 (две),с площ 16,50 (шестнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: паркомясто №1 (едно), външен зид, общи части, маневрен подход;

ІII.3.28. ПАРКОМЯСТО №3 (три) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 27,54 кв.м (двадесет и седем цяло и петдесет и четири стотни кв.м), представляващо 13,74/580,02 (тринадесет цяло и седемдесет и четири стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,41 % (четири цяло четиридесет и една стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,85/268,65 (единадесет цяло и осемдесет и пет стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,47 % (нула цяло четиридесет и седем стотни процента), равняващи се на 1,95 кв.м (едно цяло и деветдесет и пет стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №3 (три), с площ 13,74 (тринадесет цяло и седемдесет и четири стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл.32 от ЗС: маневрен подход, общи части, външен зид, паркомясто №4 (четири);

ІII.3.29. ПАРКОМЯСТО №4 (четири) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 26,58 кв.м (двадесет и шест цяло и петдесет осем стотни кв.м), представляващо 13,26/580,02 (тринадесет цяло и двадесет и шест стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,26 % (четири цяло двадесет и шест стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,44/268,65 (единадесет цяло и четиридесет и четири стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,45 % (нула цяло четиридесет и пет стотни процента), равняващи се на 1,88 кв.м (едно цяло и осемдесет и осем стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №4 (четири), с площ 13,26 (тринадесет цяло и двадесет и шест стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №3 (три), външен зид, общи части;

ІII.3.30. ПАРКОМЯСТО №5 (пет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 25,70 кв.м (двадесет и пет цяло и седемдесет стотни кв.м), представляващо 12,82/580,02 (дванадесет цяло и осемдесет и две стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,12 % (четири цяло и дванадесет стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,06/268,65 (единадесет цяло нула шест стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,44 % (нула цяло четиридесет и четири стотни процента), равняващи се на 1,82 кв.м (едно цяло и осемдесет и две стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №5 (пет), с площ 12,82 (дванадесет цяло и осемдесет и две стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №4 (четири), общи части, външен зид, паркомясто №6 (шест);

ІII.3.31. ПАРКОМЯСТО №6 (шест) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 27,00 кв.м (двадесет и седем кв.м), представляващо 13,47/580,02 (тринадесет цяло и четиридесет и седем стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,33 % (четири цяло тридесет и три стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,62/268,65 (единадесет цяло и шестдесет и две стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални от маневрен подход, както и 0,46 % (нула цяло четиридесет и шест стотни процента), равняващи се на 1,91 кв.м (едно цяло и деветдесет и една стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №6 (шест), с площ 13,47 (тринадесет цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №5 (пет), външен зид, паркомясто №7 (седем);

ІII.3.32. ПАРКОМЯСТО №7 (седем) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 28,13 кв.м (двадесет и осем цяло и тринадесет стотни кв.м), представляващо 14,03/580,02 (четиринадесет цяло и нула три стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,51 % (четири цяло петдесет и една стотни процента) ид. части, равняващи се на 12,11/268,65 (дванадесет цяло и единадесет стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,48 % (нула цяло четиридесет и осем стотни процента), равняващи се на 1,99 кв.м (едно цяло и деветдесет и девет стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №7 (седем), с площ 14,03 (четиринадесет цяло и нула три стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №6 (шест), външен зид, паркомясто №8 (осем);

ІII.3.33. ПАРКОМЯСТО №8 (осем) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 28,13 кв.м (двадесет и осем цяло и тринадесет стотни кв.м), представляващо 14,03/580,02 (четиринадесет цяло и нула три стотни квадратни метра от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,51 % (четири цяло петдесет и една стотни процента) ид. части, равняващи се на 12,11/268,65 (дванадесет цяло и единадесет стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални от маневрен подход, както и 0,48 % (нула цяло четиридесет и осем стотни процента), равняващи се на 1,99 кв.м (едно цяло и деветдесет и девет стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №8 (осем), с площ 14,03 (четиринадесет цяло и нула три стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №7 (седем), външен зид, паркомясто №9 (девет);

 ІII.3.34. ПАРКОМЯСТО №9 (девет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 27,93 кв.м (двадесет и седем цяло и деветдесет и три стотни кв.м), представляващо 13,93/580,02 (тринадесет цяло и деветдесет и три стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,47 % (четири цяло четиридесет и седем стотни процента) ид. части, равняващи се на 12,02/268,65 (дванадесет цяло и нула две стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,48 % (нула цяло четиридесет и осем стотни процента), равняващи се на 1,98 кв.м (едно цяло и деветдесет и осем стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №9 (девет), с площ 13,93 (тринадесет цяло и деветдесет и три стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №8 (осем), външен зид, паркомясто №10 (десет);

ІII.3.35. ПАРКОМЯСТО №10 (десет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 25,30 кв.м (двадесет и пет цяло и тридесет стотни кв.м), представляващо 12,62/580,02 (дванадесет цяло и шестдесет и две стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,05 % (четири цяло и нула пет стотни процента) ид. части, равняващи се на 10,89/268,65 (десет цяло осемдесет и девет стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,43 % (нула цяло четиридесет и три стотни процента), равняващи се на 1,79 кв.м (едно цяло и седемдесет и девет стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №10 (десет), с площ 12,62 (дванадесет цяло и шестдесет и две стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №9 (девет), външен зид, външен зид;

ІII.3.36. ПАРКОМЯСТО №11 (единадесет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 24,56 кв.м (двадесет и четири цяло и петдесет и шест стотни кв.м), представляващо 12,25/580,02 (дванадесет цяло и двадесет и пет стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 3,93 % (три цяло и деветдесет и три стотни процента) ид. части, равняващи се на 10,57/268,65 (десет цяло петдесет и седем стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,42 % (нула цяло четиридесет и две стотни процента), равняващи се на 1,74 кв.м (едно цяло и седемдесет и четири стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №11 (единадесет), с площ 12,25 (дванадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, външен зид, паркомясто №13 (тринадесет), паркомясто №12 (дванадесет);

ІII.3.37. ПАРКОМЯСТО №12 (дванадесет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 26,12 кв.м (двадесет и шест цяло и дванадесет стотни кв.м), представляващо 13,03/580,02 кв.м (тринадесет цяло и нула три стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,18 % (четири цяло и осемнадесет стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,24/268,65 (единадесет цяло и двадесет и четири стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,45% (нула цяло четиридесет и пет стотни процента), равняващи се на 1,85 кв.м (едно цяло и осемдесет и пет стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №12 (дванадесет), с площ 13,03 (тринадесет цяло и нула три стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №11 (единадесет), паркомясто №13 (тринадесет), вътрешна преградна стена;

ІII.3.38. ПАРКОМЯСТО №13 (тринадесет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 26,48 кв.м (двадесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни кв.м), представляващо 13,21/580,02 (тринадесет цяло и двадесет и една стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,24% (четири цяло и двадесет и четири стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,40/268,65 (единадесет цяло и четиридесет стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,45% (нула цяло четиридесет и пет стотни процента), равняващи се на 1,87 кв.м (едно цяло и осемдесет и седем стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №13 (тринадесет), с площ 13,21 (тринадесет цяло и двадесет и една стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №12 (дванадесет), паркомясто №11 (единадесет), външен зид, паркомясто №14 (четиринадесет);

ІII.3.39. ПАРКОМЯСТО №14 (четиринадесет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 27,67 кв.м (двадесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни кв.м), представляващо 13,80/580,02 (тринадесет цяло и осемдесет стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,43% (четири цяло и четиридесет и три стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,91/268,65 (единадесет цяло и деветдесет и една стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,47% (нула цяло четиридесет и седем стотни процента), равняващи се на 1,96 кв.м (едно цяло и деветдесет и шест стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №14 (четиринадесет), с площ 13,80 (тринадесет цяло и осемдесет стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №13 (тринадесет), външен зид, паркомясто №15 (петнадесет);

ІII.3.40. ПАРКОМЯСТО №15 (петнадесет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 27,26 кв.м (двадесет и седем цяло и двадесет и шест стотни кв.м), представляващо 13,60/580,02 (тринадесет цяло и шестдесет стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,37 % (четири цяло и тридесет и седем стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,73/268,65 (единадесет цяло и седемдесет и три стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,47% (нула цяло четиридесет и седем стотни процента), равняващи се на 1,93 кв.м (едно цяло и деветдесет и три стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №15 (петнадесет), с площ 13,60 (тринадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №14 (четиринадесет), външен зид, паркомясто №16 (шестнадесет);

ІII.3.41. ПАРКОМЯСТО №16 (шестнадесет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 30,97 кв.м (тридесет цяло и деветдесет и седем стотни кв.м), представляващо 15,45/580,02 (петнадесет цяло и четиридесет и пет стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,96 % (четири цяло и деветдесет и шест стотни процента) ид. части, равняващи се на 13,33/268,65 (тринадесет цяло и тридесет и три стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,53% (нула цяло петдесет и три стотни процента), равняващи се на 2,19 кв.м (две цяло и деветнадесет стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №16 (шестнадесет), с площ 15,45 (петнадесет цяло и четиридесет и пет стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №15 (петнадесет), външен зид, външен зид;

ІII.3.42. ПАРКОМЯСТО №17 (седемнадесет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 29,39 кв.м (двадесет и девет цяло и тридесет и девет стотни кв.м), представляващо 14,66/580,02 (четиринадесет цяло и шестдесет и шест стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,71 % (четири цяло и седемдесет и една стотни процента) ид. части, равняващи се на 12,65/268,65 (дванадесет цяло и шестдесет и пет стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,50% (нула цяло петдесет стотни процента), равняващи се на 2,08 кв.м (две цяло и нула осем стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №17 (седемнадесет), с площ 14,66 (четиринадесет цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл. 32 от ЗС: маневрен подход, външен зид, стълбище, паркомясто №18 (осемнадесет);

ІII.3.43. ПАРКОМЯСТО №18 (осемнадесет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 26,54 кв.м (двадесет и шест цяло и петдесет и четири стотни кв.м), представляващо 13,24/580,02 (тринадесет цяло и двадесет и четири стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,25 % (четири цяло двадесет и пет стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,42/268,65 (единадесет цяло и четиридесет и две стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,45% (нула цяло четиридесет и пет стотни процента), равняващи се на 1,88 кв.м (едно цяло осемдесет и осем стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №18 (осемнадесет), с площ 13,24 (тринадесет цяло и двадесет и четири стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл.32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №17 (седемнадесет), външен зид, паркомясто №19 (деветнадесет);

ІII.3.44. ПАРКОМЯСТО №19 (деветнадесет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 27,02 кв.м (двадесет и седем цяло и нула и две стотни кв.м), представляващо 13,48/580,02 (тринадесет цяло и четиридесет и осем стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,33 % (четири цяло тридесет и три стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,63/268,65 (единадесет цяло и шестдесет и три стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,46% (нула цяло четиридесет и шест стотни процента), равняващи се на 1,91 кв.м (едно цяло деветдесет и една стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №19 (деветнадесет), с площ 13,48 (тринадесет цяло и четиридесет и осем стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл.32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №18 (осемнадесет), външен зид, паркомясто №20 (двадесет);

ІII.3.45. ПАРКОМЯСТО №20 (двадесет) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 26,32 кв.м (двадесет и шест цяло и тридесет и две стотни кв.м), представляващо 13,13/580,02 (тринадесет цяло и тринадесет стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 4,22 % (четири цяло двадесет и две стотни процента) ид. части, равняващи се на 11,33/268,65 (единадесет цяло и тридесет и три стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,45% (нула цяло четиридесет и пет стотни процента), равняващи се на 1,86 кв.м (едно цяло осемдесет и шест стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №20 (двадесет), с площ 13,13 (тринадесет цяло и тринадесет стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл.32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №19 (деветнадесет), външен зид, паркомясто №21 (двадесет и едно);

ІII.3.46. ПАРКОМЯСТО №21 (двадесет и едно) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 35,40 кв.м (тридесет и пет цяло и четиридесет стотни кв.м), представляващо 17,66/580,02 (седемнадесет цяло и шестдесет и шест стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 5,67 % (пет цяло шестдесет и седем стотни процента) ид. части, равняващи се на 15,24/268,65 (петнадесет цяло и двадесет и четири стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,61% (нула цяло шестдесет и една стотни процента), равняващи се на 2,51 кв.м (две цяло петдесет и една стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №21 (двадесет и едно), с площ 17,66 (седемнадесет цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл.32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №20 (двадесет), външен зид, паркомясто №22 (двадесет и две);

ІII.3.47. ПАРКОМЯСТО №22 (двадесет и две) разположено в сутерена, на кота – 2,80 (минус две цяло и осемдесет), с обща площ 32,00 кв.м (тридесет и два кв.м), представляващо 15,96/580,02 (петнадесет цяло и деветдесет и шест стотни от петстотин и осемдесет цяло и две стотни) кв.м идеални части от подземния гараж, състоящ се от паркоместа и маневрен подход, ведно с 5,13 % (пет цяло и тринадесет стотни процента) ид. части, равняващи се на 13,77/268,65 (тринадесет цяло и седемдесет и седем стотни върху двеста шестдесет и осем цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м идеални части от маневрен подход, както и 0,61% (нула цяло шестдесет и една стотни процента), равняващи се на 2,51 кв.м (две цяло  петдесет и една стотни) ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, които идеални части „СИТИ БИЛД“ ЕООД ще ползва реално като Паркомясто №22 (двадесет и две), с площ 15,96 (петнадесет цяло и деветдесет и шест стотни) кв.м, при граници на реално ползване по смисъла на чл.32 от ЗС: маневрен подход, паркомясто №21 (двадесет и едно), външен зид, склад №1(едно), склад №2(две), склад №3(три), склад №4(четири), склад №5(пет);

IV.1. „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О. се задължават да проектират, изградят и въведат в експлоатация, изцяло за своя сметка сградата, както и конкретните самостоятелни обекти, собственост на ОБЩИНА БУРГАС, в следния вид и степен на завършеност:

Общо за сградата: масивна стомано-бетонна конструкция. Във всички помещения (стаи, кухни, трапезарии, дневни и коридори): стени – от тухла с фина гипсова шпакловка с алуминиеви ъглови профили под шпакловката, подове – замазка, тавани – фина гипсова шпакловка. В кухни и коридори: гранитогрес над замазката. В мокри помещения: стени – варо-циментова мазилка, облицована с фаянсови плочки, под – водоплътна циментова замазка и теракот. Балкони, тераси: стени - фасадна мазилка, под гранитогрес, таван - по проект, парапети – съгласно архитектурен проект. Външна дограма – прозорци PVC, със стъклопакет, съгласно проект по част ЕЕ. Външни врати съгласно архитектурен проект, вътрешни интериорни тип MDF. ВиК инсталация: от полипропиленов водопровод на тапа с монтирани водомери; О и В инсталация с монтирани климатици, съобразени с квадратурата за всяко от помещенията. Ел. инсталация: силнотокова електро инсталация за осветление и ключове и контакти, апартаментно ел. табло, домофонна инсталация. Общи части: Вход и стълбища: под – гранитогрес, съгласно архитектурен проект, стени с латекс върху гипсова шпакловка над мазилка, без гипсокартон, асансьор – съгласно архитектурен проект. Фасади: Външни стени – тухла (25 см.) (без Ytong), топлоизолационна система (съгласно проект по ЕЕ) и фасадна мазилка. Покрив – покривна хидро и топлоизолация съгласно проект по части архитектура и ЕЕ. Монтирана и тествана звънчево-домофонна инсталация с монтирани домофони във всеки обект и общо табло. Монтиран и тестван асансьор. Всички СМР се изпълняват по одобрената строителна документация с материали първо качество по БДС, при спазване на всички качествени и други показатели, съгласно БДС за строителство и въвеждане в експлоатация. Гаранционните срокове за извършените от СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ – ПРИОБРЕТАТЕЛИ„СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О. строителни работи са в размер на определените съгласно ЗУТ и Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Всички разходи по отстраняване на установените некачествени дейности в тези гаранционни срокове са за сметка на СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ – ПРИОБРЕТАТЕЛИ.      

2. Проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на сградата, във вид и степен на завършеност описани в предходния пункт, от настоящия договор, ще бъде извършено изцяло за сметка на СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ – ПРИОБРЕТАТЕЛИ, в следните срокове:

2.1. Изготвяне и внасяне за одобрение на пълен технически инвестиционен проект - срок от 3 (три) месеца от датата на вписване на този договор в Агенция по вписванията – имотен регистър;

2.2. Изготвяне и внасяне на документи за получаване на Разрешение за строеж -срок от 2 (два) месеца от одобряването на инвестиционния проект;

2.3. Изготвяне и внасяне на документи за получаване на Протокол за определяне на строителна линия и ниво за обекта – 14 (четиринадесет дни) от влизане в сила на Разрешението за строеж.

2.4. Изграждане в груб строеж и изготвяне на Акт – Образец 14 за сградата – срок от 22 (двадесет и два) месеца, от датата на Протокола за определяне на строителна линия и ниво за обекта.

2.5. Изграждане до ниво фактическа и документална готовност за подписване на Акт - Образец 15 за сградата – срок от 30 (тридесет) месеца, считано от датата на даване на строителна линия за обекта.

2.6. Изготвяне и внасяне на пълна и изрядна документация за получаване на Разрешение за ползване (Акт – Образец 16) за сградата – срок от 3(три) месеца от подписването на Акт – Образец 15 за обекта.

3. Сроковете в настоящия пункт, не текат:

3.1. При наличие на форсмажорни обстоятелства, установени по съответния ред;

3.2. При наличие на неблагоприятни атмосферни условия за строителството;

3.3. При спиране на строителството на обекта от компетентните държавни или общински органи не по вина на СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ – ПРИОБРЕТАТЕЛИ – „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О.;

3.4. При забава по вина на трети лица/инстанции – В и К, Електроснабдяване, РИОСВ, РДНСК, РЗИ, БАБХ, ПАБ и др., както и в периода когато се чака произнасяне на съответната компетентна администрация и/или трето лице, за произнасяне по въпроси, свързани с проектиране и/или строителството на обекта.

В тези случаи срокът се удължава с времето, нужно за възстановяване на строителния процес.

V. СТРАНИТЕ по този договор дават своето взаимно изрично съгласие на основание чл. 33 и чл. 66 от Закона за собствеността, всяка от тях да се разпорежда по нейна преценка, с идеалните части от земята и обектите нейна собственост, съгласно настоящия договор, включително като право на строеж, в груб строеж или незавършен вид, при цени и условия, каквито намери за добре и заявяват, че са съгласни приобретателите на идеални части от подземен гараж по този договор, за които са обособени паркоместа за реално ползване, да продават придобитите от тях идеални части  от този подземен гараж на когото намерят за добре и при цена, на която преценят.

VI. ОБЩИНА БУРГАС има право чрез упълномощени лица да се информира и да извършва контрол на строителните работи, без да препятства същите и при спазване условията на безопасност определени от нормативните разпоредби.

VII. „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О. се задължават с грижата на добър стопанин да предприемат всички необходими правни и фактически действия, необходими за проектирането и строителството на сградата предмет на този договор.

II. При неизпълнение от страна на СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ – ПРИОБРЕТАТЕЛИ - „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О. на задължението за изграждането на сградата по начина, в сроковете и до етап, описан в пункт IV (четвърти римско), както и при забава повече от три месеца от описания в пункт IV 2.5 (четвърти римско, второ арабско, пето арабско) срок, те дължат неустойка в размер на 100 (сто) лева дневно, но за не повече от 6 /шест/ месеца. След изтичане на срока по предходното изречение, договорът може да бъде развален по съответния ред, като освен гореописаната неустойка за забава „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О.  дължат на Община Бургас неустойка в размер на 100 000,00 (сто хиляди лева).

IX. Разходите по сключването на този договор и неговото вписване са изцяло за сметка на СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ – ПРИОБРЕТАТЕЛИ – „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О..

X. „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О. заявяват, че са съгласни и приемат учреденото в тяхна полза право на строеж, върху описания в пункт І. (първи римско) от този договор поземлен имот, като получават правото на строеж и след построяването ще станат изключителни собственици на самостоятелните обекти, подробно описани в пункт ІІІ.1 (трети римско, първо арабско) за И. Е. Н., пункт ІІІ.2 (трети римско, второ арабско) за П. О. О. и ІІІ.3 (трети римско, трето арабско) за „СИТИ БИЛД“ ЕООД от този договор, срещу задължението да проектират, изградят и въведат в експлоатация изцяло за собствена сметка цялата сграда, по предвидения за застрояване начин за гореописания поземлен имот, включително да завършат самостоятелните обекти, които ще станат изключителна собственост на ОБЩИНА БУРГАС в степента на завършеност, в сроковете и по начин уговорен в настоящия договор.

ХI. Данъчната оценка на учреденото право на строеж за изграждането на жилищната сграда по този договор е в размер на 897 482,70 лв. (осемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и два лева и седемдесет стотинки).

ХII. Страните се споразумяват този договор да представлява документ по смисъла на чл. 417 от ГПК за задълженията за плащането на сумите, включително лихвите и неустойките в случай на неизпълнение на задълженията по този договор.

След като се съобрази, че ОБЩИНА БУРГАС и „СИТИ БИЛД“ ЕООД, И. Е. Н. и П. О. О. са собственици на гореописания поземлен имот и че са изпълнени особените изисквания на закона, се изготви и подписа този договор.

При подписването на договора се представиха и съобразиха следните документи, установяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на закона:

Акт №4538/06.03.2007г. за частна общинска собственост; Нот. акт №298, том ІІ, рег.№4716 д.№245 от 26.06.2018г.; Нот. акт №1272, том VІІ, рег.№8071 д.№1080 от 21.09.2021г.; Нот. акт №330, том ІІ, рег.№2621 д.№285 от 21.03.2023г.; Нот. акт №341, том ІІ, рег.№2737 д.№292 от 23.03.2023г.; договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 18.12.2009г., вписан с акт №70, том 45, вх. рег. №13472/28.12.2009г.; Скица на ПИ, издадено от СГКК-Бургас; Проектна документация – Проект по част „Архитектура”; Площообразуване на жилищната сграда; Удостоверения за данъчни оценки, издадени от Дирекция МПДТР при Община Бургас.      

                                                                                              

ОБЩИНА БУРГАС:        

ДИМИТЪР НИКОЛОВ               

Кмет на Община Бургас                                                                                       

                                   

„СИТИ БИЛД“ ЕООД                                                                                                    

Чрез Х. Тодоров – Управител                               

 

И. Е. Н. (………………………………………………)

Съгласува

П. О. О. (………………………………………………)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14097 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XXIX-604, кв.53 по плана на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.826.604 по КККР на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г., приета с Решение по т. 4 (Протокол №49) от проведеното на 28.02.2023 г. заседание на Общински съвет – Бургас, в частта на Раздел III-ти „Учредяване право на строеж в общински и съсобствени имоти“, т. 2. „Други случаи за учредяване право на строеж в общински имоти“, п.т. 2.2. „По реда на чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС“, с нова подточка: УПИ ХХІХ-604 в кв. 53, целият с площ 96 кв.м, съответен на ПИ с идентификатор 07079.826.604, целият с площ 96 кв.м по КККР на гр. Бургас, актуван с Акт №10195/15.03.2023 г. за частна общинска собственост.

2. Да се учреди в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД, с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №37, представлявано от З. Братоев – член на Съвета на директорите, възмездно, безсрочно, право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІХ-604 в кв. 53, целият с площ 96 кв.м, отреден „за ТП“ по ПУП – ПРЗ на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.826.604, целият с площ 96 кв.м по КККР на гр. Бургас, актуван с Акт №10195/15.03.2023г. за частна общинска собственост, за изграждане на трафопост, тип БКТП, 20/0,4 kV, 2х800 kVА с размери 2,60/4,30м, застроена площ – 11,18 кв.м, ведно със сервитутно право на прилежащата към него зона, определена по реда на Наредба №16/09.06.2004  г. за сервитутите на енергийните обекти, с площ 79,98 (петдесет) кв. метра, за сума в общ размер на 5 850 лв. (пет хиляди осемстотин и петдесет лева), без ДДС, включваща цената на правото на строеж на ТП – 1 210 лв. (хиляда двеста и десет лева) и цената на сервитутно право на ползване на прилежаща към ТП зона – 4 640 лв. (четири хиляди шестстотин и четиридесет лева) в цитирания УПИ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14074 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г., приета по т. 4 на проведеното на 28.02.2023 г. заседание на Общински съвет – Бургас с Протокол №49, в частта на раздел І – „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с нови подточки:

- УПИ XI-377, кв. 8 по ПУП – ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас, целият с площ 611 кв.м, отреден „за вилно строителство“, при граници: север и изток – улица, юг – УПИ II-64 запад – УПИ I-376, с идентификатор 07079.832.377 по КККР на гр. Бургас, с площ 611 кв. метра, актуван с Акт №10178/08.02.2023 г. за частна общинска собственост;

- УПИ XIV-379, кв. 2 по ПУП – ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас, целият с площ 781 кв.м, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ XXIX-55, изток и юг – улица, запад – УПИ XXX-378, с идентификатор 07079.832.379 по КККР на гр. Бургас, с площ 781 кв. метра, актуван с Акт №10176/08.02.2023 г. за частна общинска собственост;

- УПИ V-370, кв. 4а по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас, целият с площ 615 кв.м, отреден „за КОО“, при граници: север – УПИ IV-369, изток – край на регулация, юг – УПИ VI-30, запад – улица, с идентификатор 07079.832.370 по КККР на гр. Бургас, с площ 615 кв.м, актуван с Акт №9825/03.12.2021 г. за частна общинска собственост.

2. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

2.1. УПИ XI-377, кв. 8 по ПУП – ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас, целият с площ 611 кв.м, отреден „за вилно строителство“, при граници: север и изток – улица, юг – УПИ II-64, запад – УПИ I-376, с идентификатор 07079.832.377 по КККР на гр. Бургас, с площ 611 кв.м, при съседи: 07079.832.98, 07079.832.101, 07079.832.100, 07079.832.173, 07079.832.96, 07079.832.186, актуван с Акт №10178/08.02.2023 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 33 610 (тридесет и три хиляди шестстотин и десет) лева, без ДДС.

2.2. УПИ XI-99, кв. 11, по ПУП – ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас, целият с площ 295 кв.м, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ VIII-96 и УПИ VII-96a, изток – УПИ XII-100 и УПИ XIII-101, юг – улица, запад – УПИ X-98, с идентификатор 07079.832.99 по КККР на гр. Бургас, с площ 295 кв.м, при съседи: 07079.832.98, 07079.832.101, 07079.832.100, 07079.832.173, 07079.832.96, 07079.832.186, актуван с Акт №9402/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 16 230 (шестнадесет хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС;

2.3. УПИ XIV-379, кв. 2 по ПУП – ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас, целият с площ 781 кв.м, отреден „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ XXIX-55, изток и юг – улица, запад – УПИ XXX-378, с идентификатор 07079.832.379 по КККР на гр. Бургас, с площ 781 кв.м, при съседи: 07079.832.378, 07079.832.182, 07079.832.175, 07079.832.55, актуван с Акт №10176/08.02.2023 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 42 960 (четиридесет и две хиляди деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС;

2.4. УПИ V-370, кв. 4а, по ПУП – ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас, целият с площ 615 кв.м, отреден „за КОО“, при граници: север – УПИ IV-369, изток – край на регулация, юг – УПИ VI-30, запад – улица, с идентификатор 07079.832.370 по КККР на гр. Бургас, с площ 615 кв.м, при съседи: 07079.11.620, 07079.832.333, 07079.832.175, 07079.832.369, актуван с Акт №9825/03.12.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 32 810 (тридесет и две хиляди осемстотин и десет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14083 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.612.219 по КК на гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС

РЕШЕНИЕ:

 

Докладната записка е отложена за следващо заседание.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14087 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№30, вх.№4, ет.№8, ап.-десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №10194/15.03.2023 г. за частна общинска собственост, представляващо апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.№30, вх.№4, ет.№8, ап. десен, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се  продаде на Й. И. М., общинско жилище – апартамент, актуван с Акт №10194/15.03.2023 г. за частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.30 (тридесет), вх.4 (четири), ет.8 (осем), ап. десен, със застроена площ 63,04 (шестдесет и три цяло нула четири) кв. м, ведно с 0,986 % (нула цяло деветстотин осемдесет и шест процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,21 (осем цяло двадесет и един) кв. м и правото на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение с площ 5,18 (пет цяло и осемнадесет) кв. м, с идентификатор 07079.501.30.1.92 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка три нула точка едно точка девет две) по одобрената КК на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.501.30.1.91 и 07079.501.30.1.67; под обекта: 07079.501.30.1.89 и над обекта: няма, за сумата 145 400 (сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин лв.) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14094 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 80 (480), вход 3 (В), етаж 6, апартамент № 55 – среден, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №10032/29.09.2022 г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 80 (480), вход В (3), етаж 6, апартамент № 55 – среден, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на С. А. К., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 80 (480), вход В (3), етаж 6, апартамент № 55 – среден, със застроена площ 45,29 кв.м, ведно с 0,684 % ид. части от общите части на сградата (5,80 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 55 с площ 2,64 кв.м, с идентификатор 07079.653.522.3.16 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.522.3.15 и 07079.653.522.3.17; под обекта – 07079.653.522.3.13, над обекта – 07079.653.522.3.19, за сумата от 83 200 (осемдесет и три хиляди и двеста) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14095 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 131, вход В, етаж 7, апартамент № 60 – среден, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №10031/29.09.2022г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 131, вход В, етаж 7, апартамент № 60 – среден, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на Н. С. Ч., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 131, вход В, етаж 7, апартамент № 60 – среден, със застроена площ 47,35 кв.м, ведно с 0,467 % ид. части от общите части на сградата (5,41 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 60 с площ 3,77 кв.м, с идентификатор 07079.651.223.4.20 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.651.223.4.19 и 07079.651.223.4.21; под обекта – 07079.651.223.4.17, над обекта – 07079.651.223.4.23, за сумата от 88 100 (осемдесет и осем хиляди и сто) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14096 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 60(460), вход 2(Б), етаж 5, апартамент № 35-десен, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №10184/17.02.2023г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 60 (460), вход 2 (Б), етаж 5, апартамент35 – десен, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Да се продаде на С. Г. С., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 60 (460), вход 2 (Б), етаж 5, апартамент35 – десен, със застроена площ 64,12 кв.м, ведно с 1,413 % ид. части от общите части на сградата (7,90 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение № 35 с площ 2,86 кв.м, с идентификатор 07079.653.501.2.12 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.501.2.13; под обекта – 07079.653.501.2.9, над обекта – 07079.653.501.2.15, за сумата от 120 400 (сто и двадесет хиляди и четиристотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14075 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ І-16 в кв.5 по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и А. Н., гражданин на Федерална Република Германия, с постоянен адрес: гр. Берлин, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт №10164/26.01.2023 г. за частна общинска собственост, представляващ 240/1982 (двеста и четиридесет от хиляда деветстотин осемдесет и два) кв. м идеални части от  УПИ І-16 (едно римско за имот пл. номер шестнадесет), целият с площ 1982 (хиляда деветстотин осемдесет и два) кв. м, отреден „За жилищно строителство“ в кв.5 (пет) по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, при граници на целия имот: Север – край на регулацията, Изток – УПИ ІІ и УПИ ІІІ, Юг – УПИ ІХ и Запад – улица, съответстващи на 240/1980 (двеста и четиридесет от хиляда деветстотин и осемдесет) кв. м ид. части от ПИ с идентификатор 32425.501.16 (три две четири две пет точка пет нула едно точка едно шест)  с площ 1980  (хиляда деветстотин и осемдесет) кв. м по КККР на с. Изворище, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 32425.501.315,  32425.501.308, 32425.501.342, 32425.501.18,  32425.501.341 и 32425.26.370, за сума в размер на 7 920 (седем хиляди деветстотин и двадесет) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14076 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 105/1455 кв.м идеални части от УПИ VІІ-272 в кв.23, целият с площ 1455 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, С. К. С.-Ш., В. Ж. С., К. Д. С., К. А. С. и В. А. К., чрез продажба на общинските 105/1455 (сто и пет от хиляда четиристотин петдесет и пет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9232/13.08.2019 г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-272 (седем римско за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и две), целият с площ 1455 (хиляда четиристотин петдесет и пет) кв.м в кв. 23 (двадесет и три), отреден „за жилищно строителство“ по действащия план на кв. „Банево“, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ VІ; изток – улица „Шипка“; юг – УПИ VІІІ; запад – УПИ ХV, УПИ ХVІ, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.272 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две седем две), целият с площ 1457 (хиляда четиристотин петдесет и седем) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.276, 07079.705.277, 07079.705.271, 07079.705.3053, 07079.705.250, 07079.705.825, 07079.705.1557, за общата сума от 8 230 лв. (осем хиляди двеста и тридесет лева), без ДДС, при квоти съобразно квотите им на съсобственост в имота,  както следва:

 1. На С. К. С.-Ш., с постоянен адрес: гр. Бургас и В. Ж. С., с  постоянен адрес: гр. Бургас, при равни квоти – да се продадат 50 (петдесет) кв.м идеални части от общинските 105/1455 (сто и пет от хиляда четиристотин петдесет и пет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9232/13.08.2019 г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-272 (седем римско за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и две), целият с площ 1455 (хиляда четиристотин петдесет и пет) кв.м в кв.23 (двадесет и три), отреден „за жилищно строителство“ по действащия план на кв. „Банево“, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ VІ; изток – улица „Шипка“; юг – УПИ VІІІ; запад – УПИ ХV, УПИ ХVІ, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.272 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две седем две), целият с площ 1457 (хиляда четиристотин петдесет и седем) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.276, 07079.705.277, 07079.705.271, 07079.705.3053, 07079.705.250, 07079.705.825, 07079.705.1557, за общата сума от 3 919 лв. (три хиляди деветстотин и деветнадесет лева), без ДДС.

2. На К. Д. С., К. А. С. и В. А. К., и тримата с постоянен адрес: гр. Бургас – да се продадат 55 (петдесет и пет) кв.м идеални части от общинските 105/1455 сто и пет от хиляда четиристотин петдесет и пет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №9232/13.08.2019 г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-272 (седем римско за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и две), целият с площ 1455 (хиляда четиристотин петдесет и пет) кв.м в кв.23 (двадесет и три), отреден „за жилищно строителство“ по действащия план на кв. „Банево“, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ VІ; изток – улица „Шипка“; юг – УПИ VІІІ; запад – УПИ ХV, УПИ ХVІ, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.272 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две седем две), целият с площ 1457 (хиляда четиристотин петдесет и седем) кв.м по КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.276, 07079.705.277, 07079.705.271, 07079.705.3053, 07079.705.250, 07079.705.825, 07079.705.1557, за общата сума от 4 311 лв. (четири хиляди триста и единадесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14077 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 83/945 кв.м ид. ч. от УПИ ХХІІІ-75 в кв. 3, целият с площ 945 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Е. Ж. М. и П. П. М. и двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на 83/945 (осемдесет и три от деветстотин четиридесет и пет) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт №10167/26.01.2023 г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІІІ-75 (двадесет и три римско за имот с планоснимачен номер седемдесет и пет) в кв. 3 (три) по действащия план на кв. „Банево“, гр. Бургас, целият с площ 945 (деветстотин четиридесет и пет) кв.м, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – УПИ ХХІV-76; изток – УПИ ІV-80 и УПИ V-81; юг – улица-тупик и УПИ ХХІІ-73; запад – улица, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.75 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка седем пет), целият с площ 943 (деветстотин четиридесет и три) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3057, 07079.705.73, 07079.705.81, 07079.705.80, 07079.705.76, за сумата от 6 800 лв. (шест хиляди и осемстотин лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14078 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ І-300 в кв.40 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Ж. А. В., с постоянен адрес: с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт № 9625/09.07.2021 г. за частна общинска собственост, представляващ 29/1532 (двадесет и девет от хиляда петстотин тридесет и два) кв. м идеални части от УПИ І-300 (едно римско за имот пл. номер триста), целият с площ 1532 (хиляда петстотин тридесет и две) кв. м, отреден „За жилищно строителство“ в кв.40 (четиридесет) по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, при граници на целия имот: север – улица, изток – УПИ ІІ и УПИ VІ, юг и запад – улици, съответстващи на 29/1531 (двадесет и девет от хиляда петстотин тридесет и един) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 06776.501.300 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка три нула нула) с площ 1531 (хиляда петстотин тридесет и един) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.299, 06776.501.631 и 06776.501.694, за сума в размер на 990 (деветстотин и деветдесет) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14079 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ Х-19 в кв.5 по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. Г. Ш., с постоянен адрес: с. Изворище, Община Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт №10193/15.03.2023 г. за частна общинска собственост, представляващ 44/750 (четиридесет и четири от седемстотин и петдесет) кв. м идеални части от  УПИ Х-19 (десет римско за имот пл. номер деветнадесет), целият с площ 750 (седемстотин и петдесет) кв. м, отреден „За жилищно строителство“ в кв.5 (пет) по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ІV, изток и юг – улици и запад – УПИ V, съответстващи на 44/750 (четиридесет и четири от седемстотин и петдесет) кв. м ид. части от ПИ с идентификатор 32425.501.19 (три две четири две пет точка пет нула едно точка едно девет)  с площ 750  (седемстотин и петдесет) кв. м по КККР на с. Изворище, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 32425.501.256, 32425.501.316, 32425.501.305 и 32425.501.226, за сума в размер на 1 450 (хиляда четиристотин и петдесет) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14080 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ V-137 в кв.23 по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. И. М., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт №10020/07.09.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 245/976 (двеста четиридесет и пет от деветстотин седемдесет и шест) кв. м идеални части от  УПИ V-237 (пет римско за имот пл. номер двеста тридесет и седем), целият с площ 976 (деветстотин седемдесет и шест) кв. м, отреден „За жилищно строителство“ в кв.23 (двадесет и три) по ПУП – ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ІV, изток и юг – улици и запад – УПИ VІ, съответстващи на 245/977 (двеста четиридесет и пет от деветстотин седемдесет и седем) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 32425.501.351 (три две четири две пет точка пет нула едно точка три пет едно) с площ 977 (деветстотин седемдесет седем) кв. м по КККР на с. Изворище, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 32425.501.138, 32425.501.330, 32425.501.331 и 32425.501.350, за сума в размер на 8 100 (осем хиляди и сто) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14081 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 29/758 кв.м идеални части от УПИ ХІ-532 в кв. 39, целият с площ 758 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, Д. В. И., с постоянен адрес: гр. Бургас и С. В. И., с постоянен адрес: гр. София, чрез продажба при равни квоти на недвижим имот, актуван с Акт №10147/08.12.2022 г. за частна общинска собственост, представляващ 29/758 (двадесет и девет от седемстотин петдесет и осем) кв.м ид. части от УПИ ХІ-532 (единадесет римско за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и две) в кв. 39 (тридесет и девет), целият с площ 758 (седемстотин петдесет и осем) кв.м по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север, североизток – УПИ Х-531; югоизток – улица „В. Левски“; югозапад – УПИ ХVІІІ-4100; запад – УПИ ХV-518 и УПИ ХVІ-519, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.532 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка пет три две), целият с площ 758 (седемстотин петдесет и осем) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3007, 07079.705.4100, 07079.705.518, 07079.705.519, 07079.705.531, за сумата от 2 525 лв. (две хиляди петстотин двадесет и пет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14082 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ Х-202 в кв.32 по ПУП – ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и В. Д. В., с постоянен адрес: с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт № 10190/15.03.2023 г. за частна общинска собственост, представляващ 39/766 (тридесет и девет от седемстотин шестдесет и шест) кв. м идеални части от УПИ Х-202 (десет римско за имот пл. номер двеста и две), целият с площ 766 (седемстотин шестдесет и шест) кв.м, отреден „За жилищно строителство“ в кв.32 (тридесет и две) по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ІХ, изток и юг – улица и запад – УПИ ХІ, съответстващи на 39/765 (тридесет и девет от седемстотин шестдесет и пет) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 06776.501.202 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка две нула две) с площ 765 (седемстотин шестдесет и пет) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.688, 06776.501.201, 06776.501.203 и 06776.501.690, за сума в размер на 1 330 (хиляда триста и тридесет) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14089 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителното съгласие за извършване на замяна на имоти, собственост на юридическо лице, подлежащи на отчуждаване, с имот частна общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 4, предл. второ и ал. 5 от Закона за общинската собственост 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т.3 от ЗОС, Общински съвет – Бургас допълва Раздел VI. „Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост“ от Годишната  програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г. приета с Решение по т.4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.02.2023 г. (Протокол № 49), с нова точка 4.1. „Имоти частна общинска собственост за извършване на замяна срещу имоти на граждани и юридически лица в процедура по отчуждаване“, подточка 4.1.1. „Поземлен имот с проектен идентификатор 07079.2.3885, с проектна площ от 1805 кв. м,  образуван от бивш ПИ с идентификатор 07079.2.1766, целият с площ 3791 кв. м по КК на гр. Бургас, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 6813/26.03.2012 г.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното  самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 5 от ЗОС, Общински съвет – Бургас одобрява постигнатото предварително съгласие между Община Бургас и „Инд пропъртис“ АД, ЕИК 203045351, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260, за извършване на замяна, по силата на която „Инд пропъртис“ АД да прехвърли на Община Бургас правото на собственост върху собствените на дружеството имоти, представляващи:

- ПИ с проектен идентификатор 07079.2.2911 с площ 129 кв. м, при съседи: имоти с идентификатори 07079.2.2882 и 07079.2.3903 по одобрена КККР на гр. Бургас, съгласно скица-проект  №15-309834/21.03.2023 г, издадена от СГКК – Бургас, обособен от бивш ПИ с идентификатор 07079.2.1737, целият с площ  4815 кв. м по КК.

- ПИ с проектен идентификатор 07079.2.2882 с площ 629  кв. м, при съседи: имоти с идентификатори 07079.2.1767, 07079.2.2911, 07079.2.2912, 07079.2.3903, 07079.2.2910 и 07079.2.1407 по одобрена КККР на гр. Бургас, съгласно скица-проект №15-309806/21.03.2023 г. , издадена от СГКК – Бургас, обособен от бивш ПИ с идентификатор 07079.2.1734, целият с площ  3180 кв. м по КК,

и

- ПИ с проектен идентификатор 07079.2.2883, с  площ 1047 кв.м, при съседи: имоти с идентификатори 07079.2.3552, 07079.2.1738, 07079.2.2880, 07079.2.1370, 07079.2.2910, 07079.2.3902 и 07079.2.3901 по одобрена КККР на гр. Бургас, съгласно скица-проект №15-309810/21.03.2023 г., издадена от СГКК – Бургас, обособен от бивш ПИ с идентификатор 07079.2.1734, целият с площ  3180 кв. м по КК,

в замяна на което Община Бургас да прехвърли на „Инд пропъртис“ АД, правото на собственост върху имот – частна общинска собственост с проектен идентификатор 07079.2.3885, с площ от 1805 кв.м, образуван от  ПИ с идентификатор 07079.2.1766, целият с площ 3791 кв. м по КК на гр. Бургас, при граници на проектния имот: имоти с идентификатори 07079.2.2910, 07079.2.3884 и 07079.2.1765 по КК.

 1. След влизане в сила на ПУП – ПРЗ за урегулиране на част от ПИ с идентификатор 07079.2.1766, целият с площ 3791 кв. м, обособена в ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3885, с площ от 1805 кв. м, проект на договор по чл.21, ал.4 от ЗОС за замяна в съответствие с постигнатото предварително съгласие по т.II да се внесе за одобряване от Общински съвет – Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14088 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект №4, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.116.1.49 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №115, партер, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за офис 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2023 г. в раздел IV. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т. 1. „Нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем“ със следния имот: ул. „Александровска“ №115, партер, обособен обект №4 – за офис.

II. Да се отдаде под наем, за срок от 10 (десет) години, общински нежилищен имот, представляващ обособен обект №4, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.116.1.49 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №115, партер, с площ на обособения обект 309,43 кв.м и предназначение „за офис“, при граници: север – обект №3, изток – външен зид, юг – външен зид откъм ул. „Любен Каравелов“, запад – външен зид откъм ул. „Александровска“, чрез провеждане на  публичен търг с тайно наддаване, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 4 765,22 (четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и двадесет и две стотинки) лева.

            В договора за наем да се запише клауза за индексация на наемната цена, спрямо инфлационния индекс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14084 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

Да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение с площ от 83,60 кв.м – без външни стълби, вътрешен двор и тераси, с предназначение за „предоставяне на бар-кафе услуги“, състоящо се от търговска зала с площ от 53,60 кв.м, кухненски и обслужващи помещения (подготвителни) с площ от 21 кв.м и санитарни помещения с площ от 9 кв.м, представляващо част  от помещение  с обща застроена площ 166,60 кв.м, разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас,  с начална тръжна цена на месечния наем от 678 лв. (шестстотин седемдесет и осем лева), без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-14085 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се отдадат под наем обработваеми земеделски земи, общинска собственост в землищата на община Бургас, посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящото решение, за срок от 10 години, считано от стопанската 2023/2024 г., чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас.

2. Одобрява начални тръжни наемни цени за ползване на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, за стопанската 2023/2024 г., както следва:

а) за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури житни, бобови и техните смеси и/или за създаване и устройване на пчелини в обработваеми земеделски земи – 48 лв./дка, без оглед на категорията;

б) за създаване и отглеждане на трайни насаждения:

- за създаване и отглеждане на трайни насаждения, по периоди:

 

Трайни насаждения

 

Гратисен период

год.

Период на плододаване

 

 

години

лв./дка

 

 

лозови насаждения

 

 

 

 

 

 

4 – 7

58

 

винени

3

8 – 20

87

 

 

 

за останалия период

на плододаване

58

 

 

 

4 – 7

58

 

десертни

3

8 – 20

87

 

 

 

за останалия период

на плододаване

58

 

овощни насаждения

 

 

 

 

 

семкови

 

5 – 7

48

 

 

4

за останалия период

на плододаване

72

 

костилкови

 

5 – 7

48

 

 

4

за останалия период

на плододаване

72

 

черупкови

 

5 – 7

48

 

 

4

за останалия период

на плододаване

 

72

 

ягодоплодни култури

2

за периода на плододаване

66

 

етерично-маслени култури

роза, мента, лавандула, шипка и др.

 

3

 

за периода на плододаване

 

44

 

култивирани билки

срок на предоставяне – 5 години

 

1

 

2 – 5

 

31

 

аспержи

 

4 – 12

68

 

срок на предоставяне – 15 години

3

13 – 15

44

 

 

Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждения се определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата за базисните цени на трайните насаждения (загл. изм. – ДВ бр. 107 от 2000 г.)

 • За отглеждане на съществуващи трайни насаждения – С НЕИЗТЕКЪЛ амортизационен срок

 

 

Трайни насаждения

Период на плододаване

 

години

лв./дка

 

лозови насаждения

 

 

 

4 – 7

58

Винени

8 – 20

87

 

за останалия период

на плододаване

58

 

Десертни

 

4 – 7

58

 

8 – 20

87

 

за останалия период

на плододаване

58

овощни насаждения

 

 

семкови

5 – 7

48

 

за останалия период

на плододаване

72

костилкови

5 – 7

48

 

за останалия период

на плододаване

72

черупкови

5 – 7

48

 

за останалия период

на плододаване

72

ягодоплодни култури

за периода на плододаване

66

етерично-маслени култури

роза, мента, лавандула, шипка и др.

за периода на плододаване

44

култивирани билки

срок на предоставяне – 5 години

 

2 – 5

31

аспержи

4 – 12

68

срок на предоставяне – 15 години

13 – 15

44

 

Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждение се определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата за базисните цени на трайните насаждения (ДВ бр. 107 от 2000 г.)

 • За отглеждане на съществуващи трайни насаждения – С ИЗТЕКЪЛ амортизационен срок

 

 

Трайни насаждения

 

 

Цена

лв./дка

 

1. Лозови насаждения

58

2. Овощни насаждения

(семкови, костилкови, черупкови)

78

3. Етерично-маслени култури

(роза, мента, лавандула, шипка и др.)

44

           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

СПИСЪК

на

обработваемите земеделски земи – общинска собственост

в землищата на територията на Община Бургас,

свободни за отдаване под наем през стопанската

2023/2024 г.

 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

землище гр. Бургас

             

 

Ново наименование  на местността

Старо  наименование  на местността

Кадастрален  идентификатор

№ на имота     по КВС

Кате гория

Начин на трайно     ползване

Площ      (дка)

 

м. „Дванадесетте“

м. „Оникилика“

07079.2.68

011009

ІІІ

Изоставена орна земя

20.003

 

м. „Мочура“

м. „Герена“

07079.2.305

006006

IV

Нива

7.168

 

             

 

землище кв. „Банево“, гр. Бургас

             

 

Ново  наименование  на местността

Старо  наименование  на местността

Кадастрален  идентификатор

№ на имота     по КВС

Кате гория

Начин на трайно     ползване

Площ      (дка)

 

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

07079.13.207

000247

Х

Нива

5.735

 

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

07079.13.615

030072

Х

Изоставена орна земя

0.432

 

м. „Мочура“

м. „Герена“

07079.13.638

030100

Х

Изоставена орна земя

5.116

 

м. „Мочура“

м. „Герена“

07079.13.640

030101

Х

Изоставена орна земя

2.200

 

м. „Мочура“

м. „Герена“

07079.13.643

030104

Х

Изоставена орна земя

0.095

 

м. „Тръстиков дол“

м. „Сазлъ дере“

07079.13.1358

044065

V

Изоставена орна земя

13.587

 

м. „Айтоска пътека“

м. „Айтоска пътека“

07079.13.1630

065035

V

Изоставена орна земя

0.461

 

         

 

 

землище с. Братово, община Бургас

Ново  наименование  на местността

Старо  наименование  на местността

Кадастрален  идентификатор

№ на имота     по КВС

Кате гория

Начин на трайно     ползване

Площ      (дка)

 

м. „Тръстиката“

м. „Сазлъка“

06152.6.33

006033

ІІІ

Нива

2.212

 

м. „Дядо Колев баир“

м. „Дядо Колев баир“

06152.8.68

008068

ІV

Нива

2.120

 

             

 

 

землище с. Брястовец, община Бургас

             

 

Ново  наименование  на местността

Старо  наименование  на местността

Кадастрален  идентификатор

№ на имота     по КВС

Кате гория

Начин на трайно     ползване

Площ      (дка)

 

------------------------

-----------------------

06776.16.4

016004

ІХ

Изоставена орна земя

49.486

 

------------------------

-----------------------

06776.16.5

016005

ІХ

Изоставена орна земя

37.984

 

м. „Шехтана“

м. „Шехтана“

06776.31.21

031021

ІХ

Нива

38.438

 

м. „Бялата чешма“

м. „Бялата чешма“

06776.34.11

034011

ІІІ

Нива

0.914

 

м. „Градината“

м. "Бахчата"

06776.61.17

061017

ІІІ

Нива

56.795

 

м. „Моллов баир“

м. „Моллов баир“

06776.67.9

067009

ІХ

Изоставена орна земя

18.263

 

м. „Моллов баир“

м. „Моллов баир“

06776.68.12

068012

ІХ

Нива

7.269

 

м. „Тесния път“

м. „Инджейолу“

06776.78.62

078062

ІХ

Изоставена орна земя

1.482

 

м. „Тесния път“

м. „Инджейолу“

06776.78.63

078063

ІХ

Изоставена орна земя

2.512

 

м. „Тесния път“

м. „Инджейолу“

06776.78.202

078202

ІХ

Изоставена орна земя

6.131

 

м. „Тесния път“

м. „Инджейолу“

06776.78.212

078212

ІХ

Нива

18.104

 

м. „Тесния път“

м. „Инджейолу“

06776.78.213

078213

ІХ

Изоставена орна земя

1.593

 

м. „Тесния път“

м. „Инджейолу“

06776.78.215

078215

ІХ

Изоставена орна земя

0.639

 

м. „Тесния път“

м. „Инджейолу“

06776.78.216

078216

ІХ

Изоставена орна земя

2.150

 

м. „Тесния път“

м. „Инджейолу“

06776.78.220

078220

ІХ

Изоставена орна земя

3.846

 

м. „Тесния път“

м. „Инджейолу“

06776.78.225

078225

ІХ

Нива

21.589

 

м. „Тесния път“

м. „Инджейолу“

06776.78.230

078230

ІХ

Нива

11.839

 

м. „Хумата“

м. „Хумата“

06776.82.7

082007

ІХ

Изоставена орна земя

0.761

 

м. „Бъклицата“

м. „Бъклицата“

06776.83.3

083003

ІХ

Изоставена орна земя

1.938

 

--------------------

--------------------

06776.116.8

116008

ІХ

Изоставена орна земя

12.529

 

--------------------

--------------------

06776.116.9

116009

ІХ

Изоставена орна земя

9.229

 

--------------------

--------------------

06776.600.4

600004

ІХ

Изоставена орна земя

55.392

 

   

06776.52.7

052007

 

Лозе

15.529

 

   

06776.82.6

082006

 

Лозе

7.039

 

             

 

 

землище кв. „Ветрен“, гр. Бургас

             

 

Ново  наименование  на местността

Старо  наименование  на местността

Кадастрален  идентификатор

№ на имота     по КВС

Кате гория

Начин на трайно     ползване

Площ      (дка)

 

м. „Билките“

м. „Табите“

07079.12.201

013026

ІІІ

Нива

3.596

 

м. „Медната нива“

м. „Пиринч тарла“

07079.12.944

027013

ІV

Изоставена орна земя

1.115

 

м. „Калното“

м. „Чаморлията“

07079.12.1023

029018

ІV

Нива

1.035

 

             

 

землище кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас

             

 

Ново  наименование  на местността

Старо  наименование  на местността

Кадастрален  идентификатор

№ на имота     по КВС

Кате гория

Начин на трайно     ползване

Площ      (дка)

 

м. „Могилката“

м. „Могилката“

07079.7.29

000056

ІІІ

Нива

6.800

 

м. „Могилката“

м. „Могилката“

07079.7.279

000508

ІІІ

Изоставена орна земя

4.941

 

             

 

 

землище кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас

             

 

Ново  наименование  на местността

Старо  наименование  на местността

Кадастрален  идентификатор

№ на имота     по КВС

Кате гория

Начин на трайно     ползване

Площ      (дка)

 

м. „Черна яна“

м. „Караянос“

07079.6.408

099004

ІV

Друг вид нива

34.900

 

м. „Мочура“

м. „Герена“

07079.6.561

109009

Х

Друг вид нива

23.244

 

             

 

землище с. Димчево, община Бургас

             

 

Ново  наименование  на местността

Старо  наименование  на местността

Кадастрален  идентификатор

№ на имота     по КВС

Кате гория

Начин на трайно     ползване

Площ      (дка)

 

м. „Дългият ручей“

м. „Озунджак кайряк“

21141.27.27

000169

ІХ

Изост. орна земя

24.301

 

             

 

землище с. Драганово, община Бургас

             

 

Ново  наименование  на местността

Старо  наименование  на местността

Кадастрален  идентификатор

№ на имота     по КВС

 

Начин на трайно     ползване

Площ      (дка)

 

м. „Тютюнлика“

м. „Тютюнлика“

23090.20.12

020012

ІХ

Нива

23.792

 

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

23090.29.11

000104

ІV

Изоставена орна земя

3.214

 

м. „Попова яма“

м. „Папаз хенде“

23090.37.11

037011

ІХ

Изоставена орна земя

26.330

 

м. „Попова яма“

м. „Папаз хенде“

23090.39.10

039010

VІІІ

Изоставена орна земя

5.999

 

             

 

 

землище с. Извор, община Бургас

             

 

Ново  наименование  на местността

Старо  наименование  на местността

Кадастрален  идентификатор

№ на имота     по КВС

Кате гория

Начин на трайно     ползване

Площ      (дка)

 

м. „Лъката“

м. „Лъката“

32367.2.193

002193

ІV

Изоставена орна земя

4.097

 

м. „Ножарското“

м. „Чекелията“

32367.2.200

002200

ІV

Нива

1.367

 

м. „Милекова нива“

м. „Милекова нива“

32367.2.201

002201

V

Нива

1.518

 

м. „Лъката“

м. „Лъката“

32367.2.208

002208

ІV

Изоставена орна земя

1.286

 

м. „Милекова нива“

м. „Милекова нива“

32367.2.220

002220

V

Нива

6.699

 

м. „Костово кладенче“

м. „Костово кладенче“

32367.4.105

004105

VІІ

Нива

4.289

 

м. „Пороя“

м. „Ташмадема“

32367.5.15

005015

ІХ

Изоставена орна земя

8.365

 

м. „Каракач. Колиби“

м. „Каракач. Колиби“

32367.5.30

005030

ІХ

Изоставена орна земя

3.743

 

м. „Каракач. Колиби4

м. „Каракач. Колиби“

32367.5.40

005040

ІХ

Изоставена орна земя

1.832

 

м. „Каракач. Колиби“

м. „Каракач. Колиби“

32367.5.41

005041

ІХ

Изоставена орна земя

4.424

 

м. „Хотуля“

м. „Хотуля“

32367.5.49

005049

ІХ

Изоставена орна земя

10.133

 

м. „Памука“

м. „Памук тарла“

32367.5.91

005091