ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №49 ОТ ДАТА 28.02.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 06.03.2023 - 13:46

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 49

 

от проведеното на 28.02.2023 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-13750 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“

 

 1. ОбС 08-00-13759 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13792 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас и проф. Сотир Николов Сотиров – председател на Постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми, относно: Приемане на правила за подкрепа на международни, национални и регионални научни събития, майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13804 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година

 

 1.  ОбС 08-00-13811 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Приемане на „Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие 2021-2030“ 

 

 1. ОбС 08-00-13770 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Актуализация на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2022 – 2030 година и План за действие

 

 1. ОбС 08-00-13809 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект „Инфраструктура за нулеви емисии“/Zero Carbon Infrastructure (ZCI), финансиран по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“ (Interreg Europe 2021 – 2027)  

 

 1. ОбС 08-00-13810 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект „Подкрепа декарбонизирането на туристическата индустрия след Covid-19“ „DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support (DETOCS)“, финансиран по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“ (Interreg Europe 2021 – 2027)

 

 1. ОбС 08-00-13812 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Реформиране на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ гр. Бургас чрез изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в УПИ II-525, кв.9, ПИ с идентификатор  07079.701.525, по плана на в. з. „Минерални бани“, гр. Бургас“ по обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа на Националния план за възстановяване и устойчивост

 

 1. ОбС 08-00-13803 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на „Център за психично здраве „Проф. Ив. Темков – Бургас“ ЕООД за финансиране на проект за подобряване условията на труд по  Фонд „Условия на труд”

 

 1. ОбС 08-00-13807 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение към фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства- гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19

 

 1. ОбС 08-00-13828 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Бургас, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.  

 

 1. ОбС 08-00-13797 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонение от правилата и нормативите на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ по отношение на разпоредбата на чл.43, т.3 за необходима площ на терен за болница за УПИ VII­­-842 в кв.68 по плана на  ПЗ „Север”, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.602.842 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13800 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Твърдица, Община Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.6.7, 72151.1.18 и 72151.1.15 по КК на с. Твърдица, община Бургас, които са общинска частна и общинска публична собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Твърдица, Община Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатор 72151.1.16 – общинска публична собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване „пасище. 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл.134 от ЗУТ във връзка с чл.16, ал.1, чл.16а и чл.62а, ал.4 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Твърдица, Община Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за УПИ X отреден „за озеленяване“ в кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 72151.503.123, 72151.1.5, 7215.1.17, 72151.503.89 и 72151.503.122 по КК на с. Твърдица, Община Бургас. 4. Одобряване на задание за проектиране по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Твърдица, Община Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, изменение на ПУП-ПР за УПИ X отреден „за озеленяване“ в кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 72151.503.123, 72151.1.5, 7215.1.17, 72151.503.89 и 72151.503.122 по КК на с. Твърдица, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на: 1. Изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), УПИ XV-1 (ПИ 07079.659.482), УПИ XIV-47a (ПИ 07079.659.479), УПИ XIII-1 в кв.2 и УПИ I-1 в кв.6 (ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас; 2. Работен устройствен план за УПИ ХIII, XIX, ХХ, ХIV, ХV, ХII, XI в кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас.

 

 1. ОбС 08-00-13799 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на: 1.1 Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 32367.28.117 по КК на с. Извор – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 1.2 Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП ПП) за утвърждаване на трасе на ел. кабел за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 32367.28.117 по КК на с. Извор – общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за: 2.1 Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас; 2.2 Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ) за ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас; 2.3 Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП ПП) за утвърждаване на трасе на водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас; 2.4 Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП ПП) за утвърждаване на трасе на ел. кабел за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас. 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за: 3.1 ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас; 3.2 ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с .Извор, Община Бургас; 3.3 ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас; 3.4 ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на ел. кабел за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност Стопански двор в землището на с. Извор, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13823 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на С. С. К. в УПИ I в кв. 35 по ПУП-ПРЗ на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, за изграждане на пристройка към жилище с идентификатор 07079.825.667.2.1 на първи етаж в сграда с идентификатор 07079.825.667.2. 

 

 1. ОбС 08-00-13824 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на трафопост – тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ V-1123 в кв. 1а по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.1123 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13805 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. „Банево“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13806 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. „Крайморие“, гр. Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-13822 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VІІІ и УПИ ІХ, двата в кв.5 и УПИ VІІІ в кв.8 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13808 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. Шилото, землище кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13813 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-46 в кв. 4 по плана на с. Твърдица, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 72151.501.46 по одобрените КККР на с. Твърдица, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13814 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-30 в кв. 13 по плана на с. Твърдица, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 72151.501.30 по одобрените КККР на с. Твърдица, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-13815 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ ІV-152 в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13816 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XVI-32 в кв. 2 по плана на в.з. „Росенец“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.32 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-13817 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XVIII-757 в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13818 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-1935 в кв. 144 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1935 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-13819 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХI-31, кв. 33 по плана на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13820 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX-1884 в кв. 151 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Черно море“ – кв. „Рудник“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1884 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

 

 1. ОбС 08-00-13821 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 50/694 кв.м идеални части от УПИ Х-394 в кв.52, целият с площ 694 кв.м, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас - частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-13827 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. „Росенец“, землище кв. „Крайморие“, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

 

 1. ОбС 08-00-13826 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2023/2024 година

 

 1. ОбС 08-00-13801 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на каналнопомпена станция, разположена в имот с идентификатор 07079.605.3 по КК и КР на гр. Бургас на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13791 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Бургас за 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13777 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13781 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на постоянни комисии 

 

 1. ОбС 08-00-13830 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Ред и условия за отдаване на части от общински имоти за поставяне на преместваеми обекти

 

 1. ОбС 08-00-13782 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в Уведомление №19-00-65/06.02.2023 г. и покана за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД 

 

 1. ОбС 08-00-13788 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2022 г. за  дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-13793 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Одобряване на командировки на г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас, за периода 21.03.2022 г. – 19.01.2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13692 Отчет от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-13846 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Подкрепа на инициативата за откриване на филиал на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в град Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13738  Питане от  Васил Иванов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Разполагане на съоръжение за активни забавления

 

 1. ОбС 08-00-13783 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Липса на контейнери за растителни отпадъци в кв. „Сарафово“ 

 

 1. ОбС 08-00-13785 Питане от Иван Иванов – общински съветник от  ПП „Средна европейска класа“, относно: Приходи от „Синя зона“, „Зелена зона“ и „Зона с комбиниран режим“ за 2022 г.

 

 1. ОбС 08-00-13796 Питане от Евелина Михалева и Димо Грудев – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Тенис корт в кв. „Сарафово“

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13750 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас, както следва:

§1. Изменя и допълва Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, Организационно – управленска структура и числен състав Общинско Предприятие „Туризъм“,  както следва:

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ

                          ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ ТУРИЗЪМ“

 

 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ

Численост на персонала /бр./

1.

АДМИНИСТРАЦИЯ, общо

8

1.1

Директор

1

1.2

Зам.-директор

1

1.3

Главен счетоводител

1

1.4

Счетоводител

2

1.5

Финансов контрольор

1

1.6

Домакин

1

1.7

ЗАС, касиер

1

2.

ЗВЕНО МАРКЕТИНГ

8

3.

ЗВЕНО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

74

 

ОБЩО:

90

 

 

 

§2.  Добавя нови точки 9, 10 и 11 към Приложение 2, към чл. 20 – СПИСЪК на имуществото, което се предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие „Туризъм“ при Община Бургас от Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, както следва:

 

Имот

Документ, удостоверяващ собствеността

Вид собственост

9

Помещения за ученическо столово хранене с обща площ 403 кв. м. в сградата на ПГКПИ – гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бул. „Захари Стоянов“

Протокол № 39 от 27.03. 2018 г., т. 20

Публична общинска собственост

10

Реконструиран и разширен съществуващ пристан и убежище за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия, находящ се в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07079.835.6 и 07079.835.7 по КККР в акваторията та остров Света Анастасия

Протокол № 36 от 07.04.2022 г., т. 15

 

Публична държавна и общинска собственост

11

Пътнически кораб “Бургус“ с технически спецификации: вид на кораба – катамаран;

дължина – 20 м; ширина – 7,80 м; височина на борда – 2,40 м; газене – 0,99 м; брутотона – 112 тона.

Протокол № 25 от 28.09.2021 г., т. 31

Общинска собственост

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13759 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

§1. В чл. 11, ал. 5 отпада изразът „на Сесия 3“.

§2. В чл. 11  се добавя нова алинея 6 със следното съдържание:

Чл. 11, ал. 6. „При забавяне на бюджетната процедура и в случай, че до 28 февруари на текущата година бюджетът на общината не бъде приет, за периода до приемането му, финансирането на проекти се извършва в размери не по-големи от размера на разходите по фонда за същия период на предходната година и при спазване на разпоредбите на Закона за публичните финанси.

§3. В чл. 20, ал. 1, т. 3, изразът „от първия работен ден на месец октомври“ се заменя с „от първия работен ден на месец ноември“ и изразът „ – по Направление 1 и 6 – в срок до 1 май“ се заменя с „– по Направление 1 и 6 – в срок до 30 април“.

§4. Чл. 23, ал. 3 се отменя.

§5. В чл. 31, ал. 2 изразът „не по-късно от 1 май“ се заменя с „не по-късно от 30 април“.

§6. В чл. 55, ал. 2 изразът „не по-късно от 1 май“ се заменя с „не по-късно от 30 април“.

§7. В чл. 62, ал. 1, изречение първо се променя и придобива следното съдържание: „Финансовият отчет включва всички планирани от участника и одобрени от КО разходи по бюджета на проекта, включително и процента самоучастие.

Към Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за работа на фонд „Култура“ се добавят §8 и §9 със следното съдържание:

§ 8. Кандидатстването по фонд „Култура“ за Сесия 1 за 2023 г. ще се извърши в периода от 1 март 2023г. до 31 март 2023 г. по електронен път. За всички последващи срокове на процедурата се спазват разпоредбите на чл.20, ал.1, т.1 от Правилника.

§ 9. Разпоредбата на § 8. влиза в сила от 01. март 2023 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13792 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас и проф. Сотир Николов Сотиров – председател на Постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми, относно: Приемане на правила за подкрепа на международни, национални и регионални научни събития, майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Правила за подкрепа на международни, национални и регионални научни събития,  майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на Община Бургас

 

ПРАВИЛА

ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ,  МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ, ПРОВЕЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Настоящите правила са разработени на основание чл. 17, ал. 1 и чл. 20 от ЗМСМА.

 

 1. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА.

 

С тези  правила се определят условията, редът и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас, за реализиране на международни, национални и регионални научни форуми, майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на община Бургас, както и редът за присъждане на награда „Млад учен на годината“.

1.) Цел на процедурата е подпомагане от Община Бургас провеждането на:

а) международни, национални и регионални научни форуми; 

б) майсторски класове;

в) научноприложни проекти.

Процедурата цели финансиране и предоставяне на възможност за активно включване на български учени, в частност учени, работещи на територията на община Бургас, в международната и националната научна общност; популяризиране на научни резултати, тяхната сравнимост в национален и международен обхват.

Очакваните резултати: да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските учени, в частност учените, работещи на територията на община Бургас, с водещи учени от чужбина; да се стимулира участието на млади учени в международни, национални и регионални научни прояви, приложни проекти и практически обучения, както и да се осигури видимост на българските научни изследвания.

2) Създаване на награда „Млад учен на годината“.

Наградата се дава на млад български учен за изследвания в областта на науката, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Наградата „Млад учен на годината“ се състои от грамота и парична сума съответно: 3000 лева за първо място,  2000 лева за второ място и 1000 лева за трето място.

Участието в конкурса за наградата става чрез номинация на участниците от академичните ръководства на висшите учебни заведения на територията на община Бургас. Номинацията включва представяне на научни публикации, излезли от печат (или приети с документ) през последната календарна година. Те трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборник от научна среща (конгрес, симпозиум и пр.). Могат да се представят и други документи: за издадени патенти, публикувани глави от книги и монографии, участия в проекти, в конгреси, симпозиуми и др. научни събития през периода. Изследванията могат да бъдат във всички области на науката. Представя се и кратка справка за личния принос на кандидата.

За оценяването се прилагат следните критерии за оценка на научните изследвания: оригиналност на идеята, качество и задълбоченост при реализацията ѝ, обем на изследванията, присъствие на изданието в световните бази от данни. Приоритет при оценяването следва да бъде степента на участие на младия учен, кандидат за наградата, в подготовката  и представянето на научните трудове.

Наградата се връчва на официална церемония за награждаване на млади учени, постигнали значими резултати в научната дейност.

 

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ.

В процедурата могат да кандидатстват учени или колективи от учени от:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование, техните основни звена, филиали, които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА);

2) Научни организации по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование, които са акредитирани от НАОА.

Проверката за изпълнение на условието за допустимост се осъществява чрез справка на информацията, публикувана на интернет страницата на НАОА: https://www.neaa.government.bg

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ.

А. ЗА МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ И МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ.

 

 1. Събитието да се провежда на територията на община Бургас (доказва се чрез деклариране на мястото във формуляра).
 1. Прилагане на структурирана програма за организирането на научни форуми, майсторски класове или поканени лектори с приложени теми на докладите, лекциите или занятията. Към тях се представят биографии и копия от писма от поканените участници с пленарни, ключови доклади или занятия, в които е заявено съгласие за участието им във форума.
 2. Минимален брой участници в научните форуми – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, докторанти и постдокторанти. Представя се пълен списък на очакваните участници, който включва месторабота и адрес на електронна поща, с посочване на младите учени, докторантите и постдокторантите.
 3. Минимален брой участници в научнотворчески форум – 20 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, докторанти и постдокторанти. Представя се пълен списък на очакваните участници, който включва месторабота и адрес на електронна поща, с посочване на младите учени, докторантите и постдокторантите.
 4. Минимален брой участници в майсторските класове – 10 души, с минимум 50% доказано участие на студенти,  млади учени или докторанти. Представя се пълен списък на очакваните участници, който включва месторабота и адрес на електронна поща, с посочване на младите учени, докторантите и постдокторантите.
 5. Минимален брой участници в срещите с поканени лектори – 15 души, с минимум 30% доказано участие на студенти, млади учени или докторанти. Представя се пълен списък на очакваните участници, който включва месторабота и адрес на електронна поща, с посочване на младите учени, докторантите и постдокторантите.
 6. Бюджет на исканото съфинансиране от Община Бургас.

 Средствата от Община Бургас, предоставени чрез тази схема, могат да се изразходват за:

 • организационни разходи, включващи наем зали и оборудване, изработка на постери, печатни и други материали, закупуване на канцеларски материали, издаване на сборник с научни публикации, разходи за техническо осигуряване на онлайн и хибридни събития;
 • разходи за настаняване на лекторите, поканени от организаторите, настаняване на млади учени от български научни организации или висши училища, които участват с доклад или постерно съобщение, транспорт на участниците в научната проява;
 • разходи за настаняване на лекторите, поканени да организират майсторски класове от български научни организации или висши училища.

 

Б. ЗА НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ.

     1) Основната дейност по научноприложния проект да се осъществява на територията на община Бургас от висшите училища, разположени на територията на община Бургас.

 1. Ръководителят на научноприложния проект трябва да бъде млад учен, докторант или постдокторант, с необходимата за успешното изпълнение на проекта научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография и научни публикации в едно от следните научни направления: Математически науки и информатика; Медицински науки; Обществени науки; Технически науки; Химически науки; Хуманитарни науки и Изкуства. Ученият може да остане ръководител на проекта и в случай че по време на изпълнението на проекта е престанал да отговаря на условията за млад учен и/или постокторант. Минималният брой членове на научния колектив е трима, като поне една трета от колектива трябва да са студенти.
 2. Очакваните резултати на проектите трябва да са ясни, измерими и проверими при тяхното крайно отчитане. Те трябва задължително да предвиждат поне едно участие в научен форум и  научноприложно изделие.

Дейностите по проекта се групират на работни пакети. Работните пакети, които включват изпълнение на научноизследователски дейности, задължително предвиждат достигане до един или няколко научни или научноприложни резултата.

 1. Приемливи за финансиране на научноприложни проекти са следните видове разходи:

a) Преки разходи за:

- командировки (до 25%);

- материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта.

б) Непреки разходи:

- разходи за обслужване на проекта от университета.

Недопустими по т. А и Б са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, закупуване на дълготрайни материални или нематериални активи, кетъринг, кафе паузи, работни обяди и вечери, включително алкохол, закупуване на компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.

 

 1. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

 

1) Документите са както следва:

1.1) Формуляр за кандидатстване по раздел I. т. 1, б. а) и б) (Приложение № 1):

 • Попълнен формуляр за кандидатстване;
 • Приложения:
 • Структурирана програма с представени лектори и теми на докладите;
 • Списъци на участниците:

а) пълен списък на очакваните участници с посочена месторабота и електронен адрес и с посочване на младите учени, докторанти, постдокторанти и студенти;

б) списък на поканените утвърдени лектори, техни биографии и заявено от тях съгласие за участие във форума.

Предложенията се представят на хартиен носител в един екземпляр с оригинални подписи и печати в срок не по-късно от един месец преди провеждане на проявата.

 

1.2) Формуляр за кандидатстване по раздел I, т. 1, б. в) (Приложение № 2):

 • Попълнен формуляр за кандидатстване;
 • Приложения.

   Срокът за кандидатстване за подпомагане на научноприложни проекти е от 1 април до 15 април на текущата календарна година, а срокът на изпълнение на проектите е от 01 май до 15 ноември същата година.

2) Финансов план с обосновка на исканите средства. Посочват се и други финансови източници.

3) Декларация от ръководителя на проекта, че разходите, допустими за финансиране по настоящите правила, не са с двойно финансиране чрез други източници и/или програми.

 

ВАЖНО: Община Бургас има право да проверява дали заявените в проектното предложение участници и лектори са дали съгласие да участват във форума. При установяване на несъответствие проектното предложение няма да се допуска до финансиране.

 

 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

 

 1. Средствата по програмата се управляват и разпределят от експертна комисия в състав от седем членове и включва: Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас, правоспособен юрист от администрацията на Община Бургас, представител на Дирекция „Образование и демографски въпроси“, определени със заповед на Кмета на Община Бургас и четирима общински съветници.
 2. Комисията на първото си заседание избира от своя състав председател.
 3. Комисията заседава, ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете ѝ.
 4. Комисията приема решения с обикновено мнозинство.
 5. За своята работа комисията не получава възнаграждение.
 6. Комисията разглежда постъпилите заявления за подпомагане провеждането на международни, национални и регионални научни събития и майсторски класове в срок от 5 (пет) работни дни от крайния срок за подаване на документите за кандидатстване и съответните приложения.
 7. Комисията разглежда постъпилите заявления за научноприложни проекти в срок от 10 (десет) работни дни от крайния срок за подаване на документите за кандидатстване и съответните приложения, отчитайки оценката на независим оценител.
 8. В срок до 10 календарни дни от приключване на работата си, комисията предоставя протокол от заседанието си за утвърждаване на Кмета на Община Бургас и за сведение на Председателя на Общински съвет – Бургас.

Научна оценка на проектно предложение

Всяко проектно предложение се разглежда и оценява от независим оценител, одобрен от комисията. Проектите се оценяват при спазване принципите на безпристрастност, компетентност и избягване конфликт на интереси. Оценителят за съответната научна област получава достъп до административното описание на проектните предложения и посочва проектите, които е компетентен да оценява. Комисията проверява декларираната от кандидатите за оценители  компетентност. Оценителите декларират, че няма да бъдат включени като членове на колектива на проекти, финансирани по настоящите правила, в които участват като оценители. Членове на комисията не могат да бъдат оценители.

В срок до десет дни оценителят изготвя индивидуална писмена рецензия, в която накратко дава мотивация за числовия израз на оценката по всеки от критериите и ги сумира за всеки критерий. Максималната стойност на оценката е 100 точки. Ако смята за необходимо, оценителят може да препоръча промени в работната програма и/или финансовия план на проекта. Заплащането на оценителите е в размер на 100 лева за всеки оценен проект.

 

Научните направления са разделени на три групи:

Група 1: Математически науки и информатика, Медицински науки, Обществени науки, Технически науки, Химически науки;

Група 2: Хуманитарни науки;

Група 3: Изкуства.

 

Критерии за научна оценка на проектните предложения  от група 1

Максимален брой точки

1. Актуалност и значимост на научната проблематика.
Актуалност на проектното предложение и значимост на научните цели; оригиналност и иновативност на научното изследване и реалистичност на предлаганата методология.

30

2. Качество на научните изследвания – предмет на проекта.

Оценка на работната програма; Научен опит на екипа на проекта в областта на проектно предложение; Участие на студенти; Налична научна инфраструктура, необходима за изпълнение на проекта (ако е приложимо).

30

3. Очаквани резултати, свързани с нови знания и практическото прилагане или решаване на социални проблеми.

Принос на очакваните резултати към развитието на съответната област от науката; Оценка на въздействието на резултатите от изпълнението на проекта върху обществото и принос към решаване на проблеми, свързани с обществените предизвикателства; Повишаване капацитета на кандидатстващата/ите организация/и и квалификацията на членовете на колектива; Потенциал за продължаване на изследванията и след приключване на проекта.

 

40

Обща числова оценка

Мотивирано заключение; Препоръки за промяна на работната програма или финансовия план (ако е приложимо).

 

100

 

 

Критерии за научна оценка на проектните предложения  от група 2

Максимален брой точки

1.   Индивидуален почерк

Своеобразен стил; Произведението да не е пряко заимствано от други източници; Уникалност и универсалност на художественото послание.

30

2. Език.

Автентичен, богат, точен и актуален; Образност, която да не е самоцел; Фигуративността на езика да е въздействаща, без да е маниерна и да натоварва.

30

3. Тема:

      Да е разработена с дълбочина и познание; Да е актуална, да засяга важни проблеми на съвремието (независимо дали е историческа, или не);  Да предизвиква отзвук и нови творчески търсения, да провокира размисъл.

20

4. Грамотност (за словесното изкуство) – общолитературна и общоезикова

Богата литературна култура; Жанрова компетентност; Усет за композиция; Адекватност при избора на принципите, изграждащи творческия продукт според рода му (епически, лирически, драматически)

20

Обща числова оценка

Мотивирано заключение; Препоръки за промяна на работната програма или финансовия план (ако е приложимо).

 

100

 

 

Критерии за научно-творческа оценка на проектните предложения от група 3

Максимален брой точки

 1. Актуалност и мащабност на научно-творческия проект:

Международно участие, инициативи с институции, организации, структури и партньорски сътрудничества с висши и средни училища. Връзка с конкретни събития, тенденции, форуми.

40

 1. Обществена значимост и приложимост с широк социален отзвук:

Медийно популяризиране, образователна и практическа насоченост в работата със студенти и ученици, свързани  с направление „Изобразителни изкуства“.  Предаване на нови знания и умения за професионално израстване.

30

 1. Авторитетност на участниците свързани с научно-творческия проект:

Участия и опит в организирането събития с обществен отзвук и образователна мисия. Ярки автори (изследователи) с доказана творческа индивидуалност и високи професионални резултати.

30

Обща числова оценка

      Мотивирано заключение; Препоръки за промяна на работната програма или финансовия план (ако е приложимо).

100

 

 1. БЮДЖЕТ

 

Средствата се определят в бюджета на Община Бургас за съответната година.

 

Максималният размер на съфинансирането на едно научното/творческото събитие или майсторски клас по раздел I, т.1, б. а) и б) е, както следва:

 

 1. За международни научни/творчески форуми и майсторски класове:
 • за международни научни /творчески форуми/ майсторски класове за един ден (програма не по-къса от 7 работни часа) – до 2 000,00 лв.
 • за международни научни/творчески форуми/ майсторски класове за два дни (програма не по-къса от 14 работни часа) – до 3 000,00 лв.
 • за международни научни/творчески форуми/ майсторски класове за три или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа) –  до 5 000,00 лв.
 1. За национални научни/творчески форуми/ майсторски класове:
 • за национални научни/творчески форуми/ майсторски класове за един ден (програма не по-къса от 7 работни часа) – до 1 000,00 лв.
 • за национални научни/творчески форуми/ майсторски класове за два дни (програма не по-къса от 14 работни часа) – до 2 000,00 лв.
 • за национални научни/творчески форуми/ майсторски класове за три или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа) – до 3 000,00 лв.
 1.  За регионални научни/творчески форуми/ майсторски класове:
 • за регионални научни/ творчески форуми/ майсторски класове за един ден (програма не по-къса от 7 работни часа) –  до 800,00 лв.
 • за регионални научни/творчески форуми/ майсторски класове за два дни (програма не по-къса от 14 работни часа) –  до 1 600,00 лв.
 • за регионални научни/творчески форуми/ майсторски класове за три или повече дни (програма не по-къса от 20 работни часа) – до 2 400,00 лв.

 

Ако научният/творческият форум или майсторският клас се провежда само дистанционно, максималната сума за провеждане на научния/ творческия форум/ майсторския клас, която може да бъде отпусната, е в размер до 20% от предвидените средства за съответното събитие, а ако научният/творческият форум/ майсторският клас се провежда смесено – присъствено и дистанционно, тогава максималната сума, която може да бъде отпусната, е в размер до 50% от предвидените средства за съответното събитие.

Ако настъпи промяна в начина на провеждане на научния/ творческия форум/ майсторския клас след подписване на договора за финансиране, определената за финансиране сума се редуцира в съответствие с посочените в настоящите правила до 20% или до 50 %. За промяната начина на провеждане на научния/творческия форум/ майсторския клас се изпраща уведомление до Община Бургас и се представя ново приложение № 1 с разпределение на финансовите средства.

Организациите, сключили договори по настоящите Правила се задължават във всички печатни материали на научния/творческия форум/ майсторския клас да посочат, че събитието се организира с финансовата подкрепа на Община Бургас като се добавя и следния текст: „Община Бургас не носи отговорност за съдържанието на докладите и отпечатаните материали от научния форум“.

При одобрено финансиране се сключва договор.

Общият размер на финансирането за всеки научноприложен или художественотворчески проект по раздел I, т.1, б. в) по настоящите правила е в следните граници:

1) Минималната сума за всеки отделен научноприложен или художественотворчески проект е 2 000,00 лв.

2) Максималната сума за всеки отделен научноприложен или художественотворчески проект е 5 000,00 лв.

3) Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени определените прагове.

Финансирането на проекта е обвързано с изпълнението на включените в проекта дейности и със степента на достигане на заложените в проекта резултати.

Предоставянето на финансирането за научноприложен или художественотворчески проект се извършва еднократно в размер на 100% от сумата за проекта.

Средствата се предоставят на базовата организация.

 

 1. ОТЧЕТНОСТ

 

 1. Отчитането по раздел I, т.1, б. а) и б) е както следва:

Отчитането по сключените договори се осъществява чрез представяне на технически и финансов отчет в двуседмичен срок от провеждане на събитието. Техническият отчет включва:

 • програма на събитието;
 • списък на участниците;
 • сборник с докладите и други материалите от събитието (когато е наличен);
 • кратка информация за научното събитие (с поне една снимка на участниците), която да бъде публикувана на интернет страницата на Община Бургас.

 

 1. Отчитането по раздел I, т.1, б. в)  е както следва:

Финансовият отчет включва описание на разходите по перата на финансовото разпределение към договора и заверени копия на разходно-оправдателните документи за извършените разходи със средствата от полученото от Община Бургас съфинансиране. Отчетът се разглежда и проверява от оценителя на проектното предложение. При незадоволителна оценка на отчета на проекта комисията може да вземе решение за частично или пълно възстановяване на получените средства от ръководителя на проекта.

 

 

Дефиниции, приложими за целите на правилата

 • „Проект” е съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определени цели, необходими ресурси (разходи) и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено измерими резултати.
 • „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й.
 • „Докторант“ е лице, което притежава образователната степен "магистър" и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен "доктор".
 •  „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ.
 • Майсторските класове са интерактивен начин за обучение, който дава възможност на студенти да заимстват от опита на преподаватели и практици, и да усъвършенстват образованието и практическата си подготовка.
 • Научно събитие – официално събитие в научните среди, на което учени и изследователи представят резултати от своите научни и научно-приложни проучвания, изнасят семинари, презентации и др.
 • Научноприложно изделие – модел, пилотна инсталация и други изделия, които съчетават наука и нейното прилагане.
 • За международен научен форум се счита участие с минимум 10% участници от чужбина (доказва се чрез списък на чуждестранните участници с институциите и страните, които представят).
 • За национален научен форум се счита участие с минимум 10% участници, неработещи на територията на Община Бургас (доказва се чрез списък на участниците с институциите и страните, които представят).

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ,  МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ

 по

„ПРАВИЛА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ,  МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ И  НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ ПРОВЕЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“

 

Описание на събитието

Събитието е

 •   Международен научен форум,
 •   Национален научен форум,
 •   Регионален научен форум,
 •   Друг научен форум,
 •   Майсторски клас

Основна научна област/тематично направление на международния, националния или регионаления научен форум или майсторски клас:

 

 

 

 

Заглавие на научния форум или майсторския клас:

 

 

 

 

 

Базова организация:

 

 

Искана подкрепа от Община Бургас (в лева)

 

 

 

Председател на събитието  (академична длъжност, научна степен, име):

 

 

Декларирам, че разходите, допустими за финансиране по настоящите правила, не са с двойно финансиране чрез други източници и/или програми.

 

 

Ръководител:                      

(подпис)                                                       

 

 

 

Описание на събитието (максимум 10 страници)

 1. Структурирана програма – с представени лектори и теми на докладите;
 2. Списъци на участниците:
    • пълен списък на очакваните участници с посочени месторабота и електронен адрес
    •  и с посочване на младите учени, докторанти и постдокторанти;
  • списък на поканените утвърдени лектори, техни биографии и заявено от тях съгласие за участие във форума.
 3. Обоснован финансов план за събитието
 4. Бюджет на проекта

При нужда, добавете допълнителни редове (десен бутон върху таблицата, insert rows below)

 

 

ВИД РАЗХОД

ЕД. СТОЙНОСТ

БРОЙ/ОБЕМ

ИСКАНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

ОБЩА СУМА

 

А.

Организационни разходи, включващи наем зали и оборудване, изработка на постери, печатни и други материали, закупуване на канцеларски материали, издаване на сборник с научни публикации, разходи за техническо осигуряване на онлайн и хибридни събития;

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

 

Б.

Разходи за настаняване на лекторите, поканени от организаторите, настаняване на млади учени от български научни организации или висши училища, които участват с доклад или постерно съобщение, транспорт на участниците в научната проява;

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

 

 

 

 

 

 

В.

Разходи за настаняване на лекторите, поканени да организират майсторски класове от български научни организации или висши училища;

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

 

 

 

 

 

 

Г.

РЕКЛАМА

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

 

 

 

 

 

 

Д.

ДРУГИ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Приложение № 2

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ

 по

„ПРАВИЛА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ,  МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ И  НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ, ПРОВЕЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“

 

Описание на проекта

Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:

 

 

 

 

Заглавие на проекта:

 

 

 

 

 

 

Искана подкрепа от община Бургас (в лева)

 

 

 

Базова организация:

 

 

 

 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

 

 

Декларирам, че разходите, допустими за финансиране по настоящите правила, не са с двойно финансиране чрез други източници и/или програми.

 

 

Ръководител на научния колектив:                  

(подпис)                                                       

 

Съдържание на описанието на проекта (максимум 5 страници)

 

 1. Анализ на състоянието на изследванията по проблема.
 2. Цели на проекта, хипотези и подходи за постигането им.
 3. Методи, апаратура и изследователски техники.
 4. План на изследванията и на дейностите, изпълнявани от участниците и членовете на научния колектив.
  1. Описание на работна програма на проекта;
  2. График за изпълнение на проекта.
 5. Очаквани резултати от изпълнението на проекта.
  1. Описание на очакваните резултати, свързани с нови знания и практическото прилагане или решаване на социални проблеми;
  2. Повишаване капацитета на кандидатстващата/ите организация/и и квалификацията на членовете на колектива.
 6. Обоснован финансов план на проекта.
 7. Бюджет на проекта.

При нужда, добавете допълнителни редове /десен бутон върху таблицата, insert rows below/

 

 

ВИД РАЗХОД

ЕД. СТОЙНОСТ

БРОЙ/ОБЕМ

ИСКАНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

ОБЩА СУМА

А

Командировки (до 25%)

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

Б.

Разходи за материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

 

 

 

 

 

В.

Непреки разходи: - разходи за обслужване на проекта от университета; организации или висши училища;

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

 

 

 

 

 

Г.

РЕКЛАМА

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

 

 

 

 

 

Д.

ДРУГИ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

 

 

                       

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13804 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 година – Приложение №1.
 2. Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост да се публикува на интернет сайта на Община Бургас.
 3. Определя имотите, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения съгласно списък Приложение №2.

 

Приложение №1

ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2023 г.

 

І. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ/КОНКУРС

Местоположение

квартал, УПИ

кв. м

отреждане по ЗРП

1

жк „Меден рудник“

кв.107, УПИ І

873

за жилищно строителство

2

жк „Меден рудник“

кв. 128, УПИ VІ

457

за жилищно строителство

3

жк „Меден рудник“

кв. 153, УПИ ХVІ

769

за жилищно строителство

4

жк „Меден рудник“

кв. 155, УПИ VІІІ

838

за жилищно строителство

5

жк „Меден рудник“

кв. 159, УПИ Х

666

за жилищно строителство

6

жк „Меден рудник“

кв. 162, УПИ VІІ

745

за жилищно строителство

7

жк „Меден рудник“

кв. 175, УПИ ХХХІХ

820

за жилищно строителство

8

жк „Меден рудник“

кв. 177, УПИ ІV

895

за жилищно строителство

9

ПЗ „Победа“

кв. 2, УПИ ХVII

1537

За КОО

10

кв. „Победа“

кв.26, УПИ ХІІІ

200

за жилищно строителство

11

кв. „Победа“

кв. 1, УПИ ХІV

477

за жилищно строителство

12

кв. „Лозово“

кв. 1, УПИ VІІ-7

438

за жилищно строителство

13

кв. „Сарафово“

кв.9, УПИ ІІІ-116

623

за жилищно строителство

14

кв. „Сарафово“

кв.9, УПИ ІІ-116

682

за жилищно строителство

15

кв. „Сарафово“

кв.42, УПИ І

400

за жилищно строителство

16

кв. „Сарафово“

кв.42, УПИ ХVІI

442

за жилищно строителство

17

кв. „Сарафово“

кв.42, УПИ ХV

346

за жилищно строителство

18

кв. „Сарафово“

кв.2, УПИ І

339

за жилищно строителство

19

кв. „Сарафово“

кв.2, УПИ ІІ

319

за жилищно строителство

20

кв. „Крайморие“

кв.31, УПИ VІ-18

1297

складово-производствени дейности

21

кв. „Банево“

кв.6, УПИ VІ

1113

за жилищно строителство

22

кв. „Банево“

кв.6, УПИ VІІ

1370

за жилищно строителство

23

кв. „Банево“

кв.6, УПИ VІІІ

1080

за жилищно строителство

24

кв. „Банево“

кв.6, УПИ ІХ

755

за жилищно строителство

25

кв. „Банево“

кв.9, УПИ І

1000

за жилищно строителство

26

кв. „Банево“

кв.9, УПИ ІІ

990

за жилищно строителство

27

кв. „Банево“

кв.9, УПИ ІІІ

770

за жилищно строителство

28

кв. „Банево“

кв.10, УПИ І

792

за жилищно строителство

29

кв. „Банево“

кв.11, УПИ І

572

за жилищно строителство

30

кв. „Банево“

кв.11, УПИ ІІ

562

за жилищно строителство

31

кв. „Банево“

кв.11, УПИ ІІІ

522

за жилищно строителство

32

кв. „Банево“

кв.12, УПИ І

519

за жилищно строителство

33

кв. „Банево“

кв.14, УПИ І

622

за жилищно строителство

34

кв. „Банево“

кв.14, УПИ ІІ

687

за жилищно строителство

35

кв. „Банево“

кв.14, УПИ ІІІ

677

за жилищно строителство

36

кв. „Банево“

кв.14, УПИ ІV

690

за жилищно строителство

37

кв. „Банево“

кв.14, УПИ V

681

за жилищно строителство

38

кв. „Банево“

кв.14, УПИ VІ

681

за жилищно строителство

39

кв. „Банево“

кв.14, УПИ VІІ

854

за жилищно строителство

40

кв. „Банево“

кв.25, УПИ І-4101

434

За жилищно строителство

41

кв. „Банево“

кв.84, УПИ Х-1036

1212

за жилищно строителство

42

кв. „Банево“

кв.26, УПИ ІV

677

за жилищно строителство

43

кв. „Банево“

кв.26, УПИ V

472

за жилищно строителство

44

кв. „Банево“

кв.29, УПИ XV

378

за КОО

45

кв. „Банево“

кв.8, УПИ ХVІІІ-4079

494

за жилищно строителство

46

кв. „Банево“

кв.26, УПИ ХVІ

646

за жилищно строителство

47

кв. „Банево“

кв.28, УПИ VІII

956

за жилищно строителство

48

кв. „Рудник“

кв. 54, УПИ ІІ

704

за жилищно строителство

49

кв. „Рудник“

кв. 54, УПИ ІІІ

709

за жилищно строителство

50

кв. „Рудник“

кв. 54, УПИ ІV

697

за жилищно строителство

51

кв. „Рудник“

кв. 68, УПИ І-924

491

за жилищно строителство

52

кв. „Рудник“

кв. 68, УПИ XXVIІ-950, 949

756

за жилищно строителство

53

кв. „Рудник“

кв. 56, УПИ ХІV-800

997

за жилищно строителство

54

кв. „Рудник“

кв. 76, УПИ V-общ.

527

за жилищно строителство

55

кв. „Рудник“

кв. 68, УПИ XXIV-934, 935, 945

731

за жилищно строителство

56

кв. „Рудник“

кв. 57, УПИ XXI

562

за жилищно строителство

57

кв. „Рудник“

кв. 61, УПИ XXII-628

672

за жилищно строителство

58

кв. „Рудник“

кв. 68 УПИ VI-952

524

за жилищно строителство

59

кв. „Рудник“

кв. 77, УПИ X-1007

598

за жилищно строителство

60

кв. „Рудник“

кв. 77, УПИ XI-1008

623

за жилищно строителство

61

кв. „Черно море“

кв. 91, УПИ І-1271

581

за жилищно строителство

62

кв. „Черно море“

кв. 91, УПИ ІІ-1271

547

за жилищно строителство

63

кв. „Черно море“

кв. 91, УПИ ІІІ-1276

653

за жилищно строителство

64

кв. „Черно море“

кв. 91, УПИ ХVІ-1276

563

за жилищно строителство

65

кв. „Черно море“

кв. 84, УПИ ІІІ-1190

632

за жилищно строителство

66

кв. „Черно море“

кв. 84, УПИ ІV-1191

625

за жилищно строителство

67

кв. „Черно море“

кв. 127, УПИ VI

518

за жилищно строителство

68

кв. „Черно море“

кв. 85, УПИ II-1002

527

за жилищно строителство

69

кв. „Черно море“

кв. 85, УПИ I-1001

648

за жилищно строителство

70

кв. „Черно море“

кв. 84, УПИ I-1188

711

за жилищно строителство

71

кв. „Черно море“

кв. 84, УПИ XIV-1200

682

за жилищно строителство

72

кв. „Черно море“

кв. 114, УПИ II-1673

648

за жилищно строителство

73

кв. „Долно Езерово“

кв. 68, УПИ І

685

за жилищно строителство

74

кв. „Долно Езерово“

кв. 100,  УПИ II

314

за жилищно строителство

75

кв. „Долно Езерово“

кв. 100, УПИ XVIII

363

за жилищно строителство

76

кв. „Долно Езерово“

кв. 100 УПИ XVIX

332

за жилищно строителство

77

кв. „Долно Езерово“

кв. 100 УПИ XX

302

за жилищно строителство

78

кв. „Долно Езерово“

кв. 55, УПИ VІІІ

542

за жилищно строителство

79

Промишлена зона „Север“

кв.27а, УПИ І

6408

Складово-производствени дейности

80

с. Равнец

кв. 5, УПИ ІХ

428

за жилищно строителство

81

с. Равнец

кв. 5, УПИ Х

530

за жилищно строителство

82

с. Равнец

кв. 62, УПИ VІ

1172

за жилищно строителство

83

с. Драганово

кв.4, УПИ ІІІ

863

за жилищно строителство

84

с. Драганово

кв.6, УПИ І

615

за вилно строителство

85

с. Драганово

кв.6,УПИ ІІ

603

за вилно строителство

86

с. Драганово

кв.6, УПИ ІІІ

608

за вилно строителство

87

с. Драганово

кв.5, УПИ ХVІ

579

за вилно строителство

88

с. Драганово

кв.5, УПИ ХV

593

за вилно строителство

89

с. Драганово

кв.5, УПИ ХІV

604

за вилно строителство

90

с. Драганово

кв.5, УПИ ХIІ

525

за вилно строителство

91

с. Драганово

кв.5, УПИ ХІ

522

за вилно строителство

92

с. Брястовец

кв.50, УПИ VІ

700

за жилищно строителство

93

с. Брястовец

кв.4, УПИ І

596

за жилищно строителство

94

с. Миролюбово

кв. 16, УПИ ІХ

542

за жилищно строителство

95

с. Миролюбово

кв. 16, УПИ Х

542

за жилищно строителство

96

с. Маринка

кв. 43, УПИ І-40011

477

за жилищно строителство

97

с. Маринка

кв. 43, УПИ ІІ-40011

474

за жилищно строителство

98

с. Маринка

кв. 43, УПИ ІІІ-40011

373

за жилищно строителство

99

с. Маринка

кв. 43, УПИ ІV-40011

579

за жилищно строителство

100

с. Маринка

кв. 43, УПИ V-40011

577

за жилищно строителство

101

с. Маринка

кв. 43, УПИ VІ-40011

577

за жилищно строителство

102

с. Маринка

кв. 45, УПИ І-40011

408

за жилищно строителство

103

с. Маринка

кв. 45, УПИ ІІ-40011

409

за жилищно строителство

104

с. Маринка

кв. 45, УПИ ІІІ-40011

409

за жилищно строителство

105

с. Маринка

кв. 46, УПИ І-40011

680

з жилищно строителство

106

с. Маринка

кв. 46, УПИ ІІ-40011

520

за жилищно строителство

107

с. Маринка

кв. 46, УПИ ХХХ-40011

630

за жилищно строителство

108

с. Маринка

кв. 46, УПИ ХХІХ -40011

640

за жилищно строителство

109

с. Маринка

кв. 46, УПИ ХХVІІІ40011

630

за жилищно строителство

110

с. Маринка

кв. 20, УПИ VІІІ-40011

1168

за смесено предназначение

111

с. Маринка

кв. 42, УПИ ІV-40011

2627

за жилищно строителство

112

с. Маринка

кв. 42, УПИ VІ-40125

852

за жилищно строителство

113

с. Извор

кв.36, УПИ ІХ

730

За жилищно строителство

114

в.з. „Боровете“

кв.2, УПИ VІІ общ.

729

за вилно строителство

115

в.з. „Боровете“

кв.2, УПИ VІІІ общ.

677

за вилно строителство

116

в.з. „Боровете“

кв.6, УПИ L-68

555

за вилно строителство

117

в.з. „Боровете“

кв. 7, УПИ XXVII-160

625

за вилно строителство

118

в.з. „Боровете“

кв.10, УПИ ІХ-185

738

за вилно строителство

119

в.з. „Боровете“

кв.10, УПИ XII-188

666

за вилно строителство

120

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.7

1009

за вилно строителство

121

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.9

1015

за вилно строителство

122

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.15

1019

за вилно строителство

123

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.16

1044

за вилно строителство

124

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.20

1120

за вилно строителство

125

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.21

1091

за вилно строителство

126

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.22

1213

за вилно строителство

127

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.23

1159

за вилно строителство

128

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.24

1105

за вилно строителство

129

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.25

1027

за вилно строителство

130

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.26

983

за вилно строителство

131

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.27

1060

за вилно строителство

132

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.28

1061

за вилно строителство

133

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.29

992

за вилно строителство

134

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.30

1125

за вилно строителство

135

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.31

1083

за вилно строителство

136

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.32

1109

за вилно строителство

137

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.43

1009

за вилно строителство

138

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.44

988

за вилно строителство

139

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.45

1268

за вилно строителство

140

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.46

1054

за вилно строителство

141

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.47

1015

за вилно строителство

142

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.48

989

за вилно строителство

143

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.49

1054

за вилно строителство

144

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.50

1059

за вилно строителство

145

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.51

980

за вилно строителство

146

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.52

1032

за вилно строителство

147

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.53

1062

за вилно строителство

148

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.54

1036

за вилно строителство

149

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.55

1078

за вилно строителство

150

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.56

1089

за вилно строителство

151

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.57

1109

за вилно строителство

152

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.58

1061

за вилно строителство

153

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.59

1082

за вилно строителство

154

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.60

1077

за вилно строителство

155

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.61

1102

за вилно строителство

156

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.62

1068

за вилно строителство

157

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.63

1103

за вилно строителство

158

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.64

1113

за вилно строителство

159

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.65

1155

за вилно строителство

160

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.67

1063

за вилно строителство

161

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.68

1106

за вилно строителство

162

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.69

970

за вилно строителство

163

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.70

1084

за вилно строителство

164

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.71

981

за вилно строителство

165

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.72

1032

за вилно строителство

166

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.73

1037

за вилно строителство

167

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.74

1049

за вилно строителство

168

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.75

1027

за вилно строителство

169

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.76

934

за вилно строителство

170

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.77

943

за вилно строителство

171

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.78

1023

за вилно строителство

172

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.79

1000

за вилно строителство

173

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.80

1013

за вилно строителство

174

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.81

1004

за вилно строителство

175

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.82

1004

за вилно строителство

176

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.83

1022

за вилно строителство

177

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.84

1182

за вилно строителство

178

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.85

1170

за вилно строителство

179

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.87

1078

за вилно строителство

180

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.88

1069

за вилно строителство

181

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.89

1058

за вилно строителство

182

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.90

966

за вилно строителство

183

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.91

1052

за вилно строителство

184

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.92

1035

за вилно строителство

185

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.93

1113

за вилно строителство

186

в.з. „Росенец“

ПИ с ид. 07079.834.96

1221

за вилно строителство

187

в.з. „Росенец“

кв.11, УПИ XІ-99

295

за вилно строителство

188

в.з. „Минерални бани“

кв.18, УПИ V-379

480

за вилно строителство

189

с.о. Батака, земл. с. Твърдица

72151.506.109

269

Новообразуван поземлен имот

190

с.о. Батака, земл. с. Твърдица

72151.506.110

1244

Новообразуван поземлен имот

191

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.123

514

Новообразуван поземлен имот

192

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.124

712

Новообразуван поземлен имот

193

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.136

804

Новообразуван поземлен имот

194

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.137

750

Новообразуван поземлен имот

195

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.138

1109

Новообразуван   поземлен имот

196

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.315

1050

Новообразуван поземлен имот

197

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.322

576

Новообразуван поземлен имот

198

с.о. Черниците-училищното, земл. с. Маринка

47202.503.323

1358

Новообразуван поземлен имот

199

с.о. Трите кладенчета, земл. с. Маринка

47202.502.16

695

Новообразуван поземлен имот

200

с.о. Трите кладенчета, земл. с. Маринка

47202.502.103

807

Новообразуван поземлен имот

201

с.о. Трите кладенчета, земл. с. Маринка

47202.502.104

3161

Новообразуван поземлен имот

202

с.о. Трите кладенчета, земл. с. Маринка

47202.502.105

1275

Новообразуван поземлен имот

203

с.о. Трите кладенчета, земл. с. Маринка

47202.502.106

270

Новообразуван поземлен имот

204

с.о. Трите кладенчета, земл. с. Маринка

47202.502.107

853

Новообразуван поземлен имот

205

с.о. Трите кладенчета, земл. с. Маринка

47202.502.108

707

Новообразуван поземлен имот

206

с.о. Заслона, земл. с. Димчево

21141.503.303

545

Новообразуван поземлен имот

207

с.о. Заслона, земл. с. Димчево

21141.503.304

688

 

Новообразуван поземлен имот

208

с.о. Заслона, земл. с. Димчево

21141.503.312 УПИ II- 306

504

За вилно строителство

209

с.о. Канала, земл. с. Димчево,

21141.505.322

1791

Новообразуван поземлен имот

210

м. Шило-1, земл. кв. „Горно Езерово“

НПИ №722.29

185

Новообразуван поземлен имот

211

м. Шило-1, земл. кв. „Горно Езерово“

НПИ №722.90

164

Новообразуван поземлен имот

212

м. Шило-1, земл. кв. „Горно Езерово“

НПИ №722.135

150

Новообразуван поземлен имот

213

м. Шило-1, земл. кв. „Горно Езерово“

НПИ №722.178

429

Новообразуван поземлен имот

214

м. Шило-1, земл. кв. „Горно Езерово“

НПИ №722.182

273

Новообразуван поземлен имот

215

м. Шило-1, земл. кв. „Горно Езерово“

НПИ №722.183

271

Новообразуван  поземлен имот

216

м. Шило-1, земл. кв. „Горно Езерово“

НПИ №722.184

346

Новообразуван поземлен имот

217

м. Шило-1, земл. кв. „Горно Езерово“

НПИ №722.185

252<