ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №48 ОТ ДАТА 13.02.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 15.02.2023 - 09:56

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 48

 

от проведеното на 13.02.2023 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Точка единствена ОбС 08-00-13760 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансова помощ за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Точка единствена ОбС 08-00-13760 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансова помощ за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас одобрява финансова помощ в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението на 06.02.2023 г. в Република Турция и Сирийска арабска република. Средствата се предоставят по дарителска сметка на Български червен кръст, която разпределя средствата за Република Турция и Сирийска арабска република в Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG64UNCR76301078660913, BIC: UNCRBGSF (За пострадалите от земетресението). Финансовият ресурс да бъде осигурен от средствата за дейности и мероприятия по Плана за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска при бедствия  през 2023 г. на Община Бургас.

2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА