ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №46 ОТ ДАТА 20.12.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 29.12.2022 - 14:07

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 46

от проведеното на 20.12.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-13573 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13547 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол №21/20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

 

 1. ОбС 08-00-13563 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на  отпадъците на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13552 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник от ПП ВМРО – Българско национално движение, относно: Наредба за изменение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13577 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; с последващи изменения и допълнения

 

 1. ОбС 08-00-13578 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнения на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Обреден комплекс – Бургас“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 6, Протокол № 18/21.12.2020 г.

 

 1.  ОбС 08-00-13561 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2023/2024 година и Правила  за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2023/2024 година

 

 1. ОбС 08-00-13562 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2023 г.

 

 1. ОбС 08-00-13558 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Вътрешнокомпенсирани промени и приемане на поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи

 

 1. ОбС 08-00-13590 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Сътрудничество при реализирането на дейностите по международен проект: „Европейска мрежа за автентични градове“

 

 1. ОбС 08-00-13565 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Меморандум за разбирателство и Споразумение за финансиране на проект „УНИЦЕФ – България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“, финансиран от Детския фонд на ООН по Програмата за страната 2023 – 2027 г.

 

 1. ОбС 08-00-13559 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Бъдеще за децата – Социално включване и равни възможности“ по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

 

 1. ОбС 08-00-13548 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Осигуряване на грижа в дома за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания на територията на община Бургас“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

 

 1. ОбС 08-00-13560 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.004-0002 „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, финансира с АДБФП BG16M1OP002-2.004-0002-C02 Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“

 

 1. ОбС 08-00-13574 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на идейна концепция за Археологически и термален парк „Акве Калиде – Бургаски минерални бани“ и Генерален план за развитие на различни тематични и функционални зони в парк „Бургаски минерални бани“, обхващащ ПИ с идентификатори 07079.13.1958, 07079.13.1959, 07079.13.1960, 07079.13.1957, част от 07079.13.213, 07079.13.1522, 07079.13.1523, 07079.13.1524, 07079.13.1525, 07079.13.1514, 07079.13.1511, 07079.701.75, 07079.701.409, 07079.701.496, 07079.701.68, 07079.701.69, 07079.701.407, 07079.701.406, 07079.701.74, част от 07079.701.411, 07079.701.90, част от 07079.701.444, 07079.701.445 по КККР на гр. Бургас“ 

 

 1.  ОбС 08-00-13569 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-333  по влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ на „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас, целият с площ от 5016 кв.м., отреден „За високотехнологично производство“, зона гр. Българово отразен в КККР на Област Бургас, Община Бургас, гр. Българово, м. Вая кайряк като ПИ с идентификатор 07332.64.667

 

 1. ОбС 08-00-13566 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „XI-та шахта“, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-13568 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Черно море, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13567 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на недвижими имоти – частна общинска собственост на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ – Община Бургас, представляващи самостоятелни обекти с №№1 и 6, находящи се на първия етаж на двуетажна масивна сграда с идентификатор 07079.608.320.3 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №19

 

 1. ОбС 08-00-13575 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на части от имоти – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за поставяне, по одобрена план – схема на поставяеми обекти – зарядни станции за електроавтомобили

 

 1. ОбС 08-00-13584 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, представляващ част от масивна едноетажна сграда, с идентификатор 47202.501.1036.1 по КККР на с. Маринка, община Бургас, находяща се в УПИ IV-501213, кв. 24 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, за аптека

 

 1. ОбС 08-00-13551 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за изменение по договор за наем на медицинска апаратура, собственост на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, предоставена за временно и възмездно ползване за нуждите на  „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД  

 

 1. ОбС 08-00-13553 Докладна записка от инж. Петко Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно:  Поемане на задължение от „Бургасбус“ ЕООД по банков кредит за инвестиция в изграждането на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди 

 

 1.  ОбС 08-00-13544 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2023 година в община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13554 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно:  Промяна на състава на Общински съвет по наркотични вещества – Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-13570 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-13542 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно:  Даване на съгласие за дофинансиране на Традиционния шампионат „Писта Бургас 2022“ – кръг от Националния шампионат по автомобилизъм 

 

 1. ОбС 08-00-13564 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ф. С. Д. в полза на Р. Д. Д.

 

 1. ОбС 08-00-13557 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Калояна Живкова, Бойчо Георгиев и Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Подкрепа за провеждане на VII-та Национална Екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“

 

 1. ОбС 08-00-13571 Докладна записка от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Присъединяване към Международната лига на демократичните градове

 

 1. ОбС 08-00-13288 Докладна записка от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Спасов, Георги Георгиев, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Изграждане на тротоар на улица „Девети септември” в участъка от моста на река „Чукарлийка” до края на улицата. Асфалтиране на улиците и ремонт на тротоарите на: ул. „Съветска”, ул. „Гагарин” и ул. „Тракия”

 

 1. ОбС 08-00-13540 Питане от Боян Дяков и Ивайло Вагенщайн – общински съветници от ПП НФСБ, относно: Спа център „Акве Калиде“

 

 1. ОбС 08-00-13543 Питане от Костадин Андонов – общински съветник от ДБГ, относно: Премахване на такса за паркиране в „синя зона“ на  ул. „Шейново“ по време на ремонтни дейности

 

 1. ОбС 08-00-13550 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Разходи за празнични събития и новогодишна украса на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-13556 Питане от Манол Тодоров и Стоян Грозев – общински съветници, относно: Специализиран център за рехабилитация и психологическа подкрепа на деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства в град Бургас, кв. Ветрен

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-13573 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Бургас.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба определя специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.

(2) Наредбата определя и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда, на територията на град Бургас и неговите квартали.

 (3) Наредбата се прилага за територията на град Бургас и неговите квартали и обхваща всички компоненти на градската среда.

Чл. 2. (1) За хармоничното и естетическо архитектурно-градоустройствено оформление на градската среда се определят стандарти, описани в Приложения към настоящата наредба.

(2) Стандартите представляват архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи и са задължителни за всички обекти на територията на града.

(3) Стандартите не се прилагат за:

 1. територии и обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.
 2. индивидуални едноетажни и двуетажни жилищни сгради с „ниско застрояване“ в имоти частна собственост, разположени най-малко на 3,00 метра от уличната регулационна линия;
 3. обектите по чл.147 (1) т.1-т.6, т.8-т.13 и т.15-т.16 от ЗУТ, в имоти частна собственост с изключение на тези по ал.1 т.7 и т.14

Чл. 3. (1) Стандартите по предходните алинеи следва да се прилагат от всички лица, имащи качеството на възложител по смисъла на чл.161 от ЗУТ, с изключение на възложителите на обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с настоящата наредба, с друг нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи, са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.

(2) Стандартите, касаещи обекти, които попадат в защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство по смисъла на Закона за културното наследство, се съгласуват преди приемането им от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата.

Чл. 4. (1) С тази наредба на територията на град Бургас се определят зони със специфични режими на регламентиране на градските пространства и изисквания към елементите на градската среда.

 

ГЛАВА ВТОРА

ГРАДСКА СРЕДА. ЗОНИ

Раздел първи

Градска среда. Компоненти на градската среда

Чл. 5. (1) Компонентите на градската среда съдържат следните характеристики: цвят, форма, материал, осветеност, стил, размер, разположение, композиция и др.

Чл. 6.  Компонентите на градската среда са:

(1) Елементи на градските пространства:

1. Булеварди, улици, тротоари настилки на улични платна, бордюри, решетки около дървета, шахти, отводнителни решетки, огради и др.;

 1. Пасажи, безистени, пешеходни участъци;
 2. Площади;
 3. Детски и спортни площадки;
 4. Пространство пред и между сгради, постройки, съоръжения, алеи, улици и др.
 5. Други знакови за града пространства с характерно въздействие.

(2) Елементите на сградите и постройките:

 1. Дограми, балкони, остъкляване на балкони и лоджии, козирки, тераси, навеси;
 2. Съоръжения по фасади – леки слънцезащитни съоръжения, декоративни решетки, тенти, перголи и ветрозащитни завеси, рекламни съоръжения;
 3. Покриви с техните елементи за отводняване, комини, капандури, козирки, тераси и дограма.

 (3) Други компоненти и архитектурни ансамбли:

 1. Огради;
 2. Елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела – улични лампи, осветление в настилки, градинско и парково осветление, решетки около дървета, съдове за отпадъци, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, велостоянки, и др.;
 3. Съоръжения – електрически и интернет-шкафове, табла и касети, предпазни кутии, трафопостове в отделни имоти и разположени между уличните регулационни линии и сградите на основно застрояване, зарядни станции, информационни киоски, съоръжения за паркиране;
 4. Елементи на зелената система – паркове, градини, улично озеленяване, кашпи, озеленени перголи, решетки около дървета и други.
 5. Преместваеми и други обекти – павилиони, маси за консумация, щендери за цветя и зеленчуци, чадъри, тенти, навеси, рекламни и информационни елементи и др.;

(4) Компоненти с характерно въздействие:

1. Специфични запазени гледки от културния ландшафт на града – характерни места и гледки към природни, културни, исторически забележителности, части от града, важни сгради, ансамбли и съоръжения;

2. Осветление – интензивно и художествено осветление на пространства, сгради, постройки, архитектурни ансамбли, паметници и монументи, мемориално-декоративни елементи и елементи на зелената система.

3. Цветови решения, материали и пропорции на компонентите по предходните алинеи, традиционно установени или проектирани в синхрон със съществуващите компоненти и/или техни елементи, които запазват и усилват тяхното естетическо въздействие.

 

Раздел втори

Зони на градската среда

Чл. 7. (1) Територията на град Бургас се разделя на зони, за които се определят специфични изисквания за оформяне на компонентите на градската среда.

(2) Зоните се обособяват съобразно своите специфични характеристики, в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) и Подробния устройствен план (ПУП), с цел интегрирането им в градската среда, както следва:

1. Зона със специфичен режим – устройствена зона (Централно културно-историческо наследство (ЦКИН), груповите недвижими културни ценности (ГНКЦ) и единичните недвижими културни ценности (ЕНКЦ) с техните охранителни зони;

а) устройствена зона ЦКИН и груповите недвижими културни ценности (ГНКЦ), съгласно Специфичните правила и нормативи (СПН) към Общия устройствен план (ОУП) на гр. Бургас.

б) площад „Жени Патева“;

в) площад „Тройката“;

г) площад „Св. Св, Кирил и Методий“

д) площад „Царица Йоанна“

е) Приморски парк

ж) парк „Езеро“,

з) бул. „Стефан Стамболов“.

и) бул. „Демокрация“

й) бул. „Булаир“

к) ул. „Христо Ботев“

л) ул. „Фердинандова“

2. Устройствени зони Ц, с техните улици и площадни пространства;

3. Устройствени зони Жг и Жс, с техните улици и площадни пространства;

4. Устройствени зони Жм, с техните улици и площадни пространства;

5. Смесени и производствени зони, с техните улици и площадни пространства;

6. Зони със специфични изисквания – специални терени и територии със самостоятелен устройствен режим.

 

Раздел трети

Изисквания към градската среда, нейните компоненти и техните елементи

Специфични изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи в отделните зони

Чл. 8. (1) Компонентите на градската среда и техните елементи трябва да се изграждат и поддържат в добро техническо и естетическо състояние, да са безопасни и лесно разпознаваеми и да придават автентичен облик на града.

 (2) Специфичните изисквания за отделните компоненти на градската среда и техните елементи са посочени в техническите изисквания, описани в Приложенията към чл.2, ал.1.

Чл. 9. (1). Специфичните изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи, следва да отговарят на техническите стандарти и задължителните предписания, посочени в тази наредба и нейните приложения.

(2) Главният архитект на Община Бургас или упълномощено от него лице дава предписания за привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите и техническите изисквания, описани в Приложенията към чл.2, ал.1 на тази наредба.

 (3) Главният архитект може да предлага на Общинския съвет да взема решения, с които да определя градски пространства - общинска собственост, като характерни градски пространства със самостоятелни характеристики.

(4) Характерните градски пространства по ал.3 се оформят въз основа на обемно-устройствено проучване или идеен проект, като изискванията към заданието, обемът и съдържанието се съдържат в решението на Общинския съвет.

Чл. 10.  Привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие с изискванията на тази наредба се извършва от заинтересованите лица по чл.3 ал.1.

 

ГЛАВА ТРЕТА

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ

ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Раздел първи

Допълнителни изисквания към подробните устройствени планове и към обема и съдържанието на инвестиционните проекти за нови сгради, съоръжения и архитектурни ансамбли и при основен ремонт, реконструкция, пристрояване и надстрояване  на съществуващи сгради, съоръжения и техните елементи

Чл. 11. (1) Със стандартите, приети по реда на тази наредба, могат да се въвеждат допълнителни изисквания към подробния устройствен план, които са задължителни при неговото одобряване.

(2) Допълнителните изисквания спрямо подробните устройствени планове се приемат с решение от Общинския съвет, след предложение от Главния архитект, на база специфични особености за имота.

Чл. 12. (1) Определят се допълнителни изисквания към инвестиционните проекти в територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на превантивна устройствена защита по чл.7 ал.2, т.1.

(2) Новото застрояване в имоти със съществуваща сграда недвижима културна ценност се допуска единствено при възстановяване на изчезнали обеми, като се използват научни и архивни данни за линиите на застрояване и архитектурни планове. Реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради недвижима културна ценност се допуска единствено при запазване или възстановяване на оригиналните им фасади и орнаменти;

(3) Промяна на предназначението на обекти в сграда недвижима културна ценност, се разрешава след съгласуване на проектната документация по реда на Закон за културното наследство (ЗКН);

(4) Поставяне на климатични инсталации по фасадите на сгради към улицата, улиците (при две и повече улици) в среда на паметници на културата, става само и единствено при съгласувана от Главния архитект схема за подредба на климатичните тела прикрити с ограждащи ажурни конструкции и/или шумозаглушителни пана;

(5) В имоти без статут на недвижима културна ценност, но в охранителната зона на недвижима културна ценност (НКЦ), се допуска промяна на застрояването и ново застрояване при съобразяване на архитектурата на НКЦ и местните характеристики по отношение на мащаб, пропорции, материали, начин на обработка и цвят на НКЦ.

Чл. 13. Допълнителни изисквания за територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на застрояване, прилежащо към важни транспортни и/или пешеходни артерии, описани в Приложение №1:

 1. В териториите, граничещи с транспортни и/или пешеходни артерии, максимално се запазва съществуващото улично озеленяване и се дообогатява, а новите улични фронтове, когато е възможно, се изграждат с висока едроразмерна дървесна растителност. Зелените площи се устройват с местни растителни видове или с традиционни за уличното озеленяване на града.
 2. Пешеходните площи се изграждат от дълготрайни материали, отговарящи на местните климатични особености и лесна поддръжка.
 3. Елементите на градското обзавеждане (пейки, кошчета, стойки за велосипеди, стълбове за осветление и т.н.) се изработват по индивидуални проекти чрез конкурс или се използват готови каталожни продукти, одобрени от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), като се подчиняват на единна концепция за визия по отношение на дизайн, материали и детайли.
 4. В имотите, граничещи с транспортни и/или пешеходни артерии, паркирането се осигурява във вътрешността на имота с единичен автомобилен подход за достъп, а при свързано застрояване – с проход със светла височина най-малко 3,20 м, като партерите към уличната регулация се изграждат за обществено обслужване и публичен достъп ;
 5. Не се допуска разполагане на ОВК (Отопление, вентилация и климатизация) инсталации по покривите и фасадите към улицата без да бъдат визуално прикрити с ограждащи ажурни конструкции и/или шумозаглушителни пана.

Чл. 14. (1) Инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на съществуващи сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи включват към съответната проектна част – „Архитектурна“, „Конструктивна“, „Паркоустрояване и благоустрояване“ или друга, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, становище за спазване на съответния стандарт, одобрен по реда на наредбата.

(2) В случаите по чл. 147 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), когато не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж, се изготвя и представя от възложителя становище, в съответствие с изискванията на тази наредба.

(3) Становището по ал.1 и ал.2 се изразява във визуализиране на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите, одобрени в наредбата, чрез чертежи, графики, фотореалистични изображения или обяснителна записка, поясняваща спазването на стандарта в проектното решение и във взаимовръзка с представените части на инвестиционния проект.

Чл. 15. (1) Органът, компетентен да одобри инвестиционния проект, съгласува и съответните обосновки и графични материали за съответствие със стандартите в тази наредба, посочени в приложенията и при условията, регламентирани в глава осма на ЗУТ.

Чл. 16. (1) При одобряването на инвестиционните проекти, следва да се съблюдава спазването на съответствие на инвестиционния проект с изискванията на настоящата наредба и стандартите в Приложенията по чл.2 ал.1, като съответният стандарт се вписва като условие в издаденото разрешение за строеж по реда на чл.148 от ЗУТ.

 (2) При констатирани несъответствия между инвестиционния проект и стандартите и техническите изисквания в настоящата наредба, компетентният орган дава указания на заинтересованите лица по чл.3 ал.1 да ги отстрани с указан срок.

 (3) След отстраняване на несъответствията, компетентният орган издава разрешение за строеж, ако внесеният проект по всички части отговаря на нормативните изисквания, включително на изискванията по тази наредба.

 

Раздел втори

Допълнителни изисквания към сградите и елементите на градската среда

Чл. 17. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние и в подходящ естетически вид, включително съответстващ на одобрените с настоящата наредба технически изисквания и стандарти.

Чл. 18. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни превантивно да вземат мерки за обезопасяване на собствеността си с оглед обществената безопасност.

Чл. 19. В жилищните комплекси, в териториите с комплексно жилищно строителство със сгради предимно изградени по индустриален способ, новопроектираните сгради следва да бъдат само с плосък покрив, без терасовиден етаж.

Чл. 20. (1). При изготвяне на инвестиционен проект за нова сграда, включена в режим на свързано застрояване, цветовото решение на фасадите ѝ, следва да бъде съобразено с цветовото решение на фасадите на съседните изградени сгради.

(2). Отклонение от ал. 1 се допуска, когато :

1. при изготвяне на общо художествено силуетно решение, включващо съседните сгради в ансамбъл, се използват цветове в обща гама или в контраст и като оттенък или нюанс.

2.  при  прилагане на индивидуални мерки за енергийна ефективност (саниране) по фасадните стени на жилищни сгради, които не участват по програми за енергийна ефективност на жилищни сгради, новоположената мазилка следва да е с цвят, идентичен на първоначално положената такава при изграждането на сградата.

Чл. 21. (1) При монтаж на външни климатични тела върху съществуващи сгради, за които одобрената проектна документация не съдържа предвиждане за монтаж на климатични тела, следва същите да се разполагат по съответните фасади въз основа на цялостно хармонично решение и в представена индивидуално схема и становище към съответната проектна част, изясняваща фасадното решение.

(2) При монтаж на климатични тела върху нови сгради, местата на климатичните тела следва да съвпада с тези определени с инвестиционния проект на цялата сграда.

(3) Отклонение от ал. 1 се допуска само при обективни причини като невъзможност за монтаж и обслужване.

Чл. 22. Слънцезащитни елементи като сенници, тенти, перголи и др. по новоизграждащи се и съществуващи сгради се изпълняват в обща цветова гама или в контраст и като оттенък или нюанс, кореспондиращи както един с друг, така и с цветовете на съответната сграда, растера и вида на нейната окачена фасада и/или дограма, с изключение на тези в централната градска част (ЦГЧ), за които има утвърдена районна цветова схема и тези в парковете.

Чл. 23. (1) Цветовото фасадно оформяне на сградите в жилищни комплекси, в това число цветовото оформление на номер и лого на сградите, на които се прилагат мерки за енергийна ефективност, се предвиждат в цветовите гами съгласно Приложение № 2 към тази наредба.

(2) Приоритетно се разглеждат, съгласуват и изпълняват тези обекти по ал.1, разположени около главни публични пространства, формиращи облика на града и тангиращи на главни пътни артерии, с цел постигане на ансамблово и архитектурно единство и цялостно композиционно решение.

Чл. 24. Изграждането на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и техните отклонения се извършва планово или по инициатива на заинтересовани лица, при спазване на техническите изисквания, посочени в Приложение №3 към настоящата наредба.

Чл. 25. (1) Общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) се определят с решение на Общинския съвет, в съответствие с чл. 48, ал. 2 от ЗУТ, съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове.

(2) Изграждането на плътни огради се регламентира с правилата и нормативите по тази наредба, като не се разрешава изграждането на плътни огради:

 1. в териториите на жилищните комплекси с високо и средно комплексно застрояване;
 2. в територията на населените места, попадащи в ивицата с широчина 100 м., измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове, с изключение на териториите на пристанища и територии в устройствена зона СМФ;
 3. в парковете и градините, и урегулирани имоти, отредени за озеленяване.

(3) Извън посочените в ал. 2 територии, Техническите изисквания и правила за огради са посочени в Приложение № 4 към настоящата наредба.

Чл. 26. (1) Рекламно-информационните елементи (РИЕ) на територията на Община Бургас се разполагат при спазване на техническите изисквания на тази наредба, след издадено разрешение за поставяне, по ред, установен с Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас.

(2) Разрешава се поставянето на рекламно-информационни елементи върху фасади и покриви на съществуващи сгради, само ако това е доказано с цялостно фасадно решение и не противоречи на общите изисквания за наддавания съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредба №7 на МРРБ. В случай че поставянето на РИЕ върху фасади или покриви на сгради не е свързано с изграждане или преустройство на даден обект, Гл. архитект на Общината съгласува проекта.

Чл. 27. (1) При брандиране върху витрини на търговски обекти се разрешава рекламната и/или информационна площ да заема най-много 50% от площта на витрините на обекта.

(2) При брандиране върху витрини на търговски обекти, разположени в зоните, определени в чл.8, ал.2, т.1 от тази наредба, се разрешава рекламната и/или информационна площ да заема най-много 25% от площта на витрините на обекта.

Чл. 28. (1) Преместваемите обекти и информационни и декоративно-монументални елементи на територията на Община Бургас се разполагат след издадено разрешение за поставяне, по ред, установен с Наредбата по чл.56 ал.2 от ЗУТ, като техническите изисквания към визията и размерите на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане са посочени техническите критерии към Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛ

Чл. 29. (1) Контролът по спазването на разпоредбите на тази наредба е превантивен и последващ и се осъществява от Кмета на Община Бургас или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация.

(2) Длъжностните лица по ал.1 имат право да извършват проверки и да санкционират въз основа на определените в тази наредба норми.

(3) При извършването на проверки, лицата по ал.2 имат право:

1. на свободен достъп;

2. да изискват необходимите документи, във връзка с осъществявания от тях контрол;

3. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;

4. да дават предписания за предотвратяване и/или отстраняване на нарушения на специфичните правила и стандартите, регламентирани с тази наредба;

5. да съставят актове за установени административни нарушения.

(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Бургас или от упълномощените от него лица по ал. 1.

Чл. 30. За нарушения на тази наредба, на виновните физически лица се налага глоба в размер от 200 до 500 лева, а на едноличните търговци или юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева.

Чл. 31. За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателни постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Кметът на Община Бургас може да предоставя свои функции по тази наредба на Главния архитект и на други длъжностни лица от общинската администрация.

§ 2. Главният архитект на Община Бургас може да предоставя свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от общинската администрация.

§ 3. За неуредените по тази наредба въпроси, свързани с издаването, оспорването и изпълнението на административни актове, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията и Административнопроцесуалния кодекс.

§ 4. По смисъла на тази наредба:

 1. „Градска среда“ е система от градски пространства и елементите в тях, която създава уникален и разпознаваем облик, характерен за града.
 2. „Градско пространство“ е обособена част от града – улици, площади, градини, пространства между сгради, постройки, съоръжения, алеи, улици и др., заедно с ограждащите ги фасади и други елементи,  които имат единно визуално въздействие, характерен облик, историческо или традиционно установено значение за града.
 3. „Градски дизайн“ е комплексно оформяне и обзавеждане на градските пространства в съчетание с външния вид на обкръжаващите ги сгради и постройки.
 4. „Архитектурен ансамбъл“ – териториално обособима структура от сгради в т.ч. и недвижимо културно наследство, чиито елементи се намират в определени смислови, пространствени и естетически връзки помежду си и с прилежащата им среда
 5. „Компоненти на градската среда“ са сградите и ансамблите, уличните и пешеходни пространства и зелените пространства.
 6. „Характерно въздействие“ е съвкупност от елементи на градския дизайн, които имат интегрираща роля за уникалния и характерен облик на града и обвързват околното пространство в един ансамбъл, имащ роля на символ на града.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§5. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които не са приключили до влизането в сила на тази наредбата с издаване на акт за одобряването им от компетентния орган, се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за съгласуване или одобряването му от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.

§6. Тази наредба се издава на основание чл. 13а и чл.56, ал.10 от Закона за устройство на територията.

§7. В срок от 6 месеца от влизане в сила на настоящата наредба, Кметът на Община Бургас да възложи изработване на съответните стандарти за отделните зони.

§8. (1) В шестмесечен срок от въвеждане на стандарта за съответната зона, собствениците на имоти и/или сгради, които според зонирането си влизат в приложното поле на настоящата наредба, са длъжни да ги приведат в съответствие със стандарта.

(2) При неизпълнение на задължението в срока по ал.1 комисия, назначена от Кмета на Община Бургас или от упълномощено от него лице, извършва проверка и изготвя констативен протокол, в който се посочват всички факти и обстоятелства, както и несъответствията. Въз основа на констатациите в протокола, Кметът на Община Бургас или упълномощено от него лице, издава задължителни указания до собствениците на имоти и/или сгради и им предоставя срок за изпълнение.

(3) При неизпълнение на задължителните указания, Кметът на Община Бургас или упълномощено от него лице, издава заповед, с която задължава собственика на имота и/или сградата да се приведат в съответствие с приетите стандарти от общината за сметка на собствениците на имота. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) При неспазване на срока, определен в заповедта по ал. 3, указаните строителството и/или строително-ремонтните работи, се изпълняват по принудителен ред от Община Бургас за сметка на собствениците.

(5) В едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение на заповедта, се избира изпълнител по Закона за обществените поръчки и се сключва договор.

(6) В тридневен срок от подписване на договор с избрания изпълнител, се определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица. Изпълнението следва да се извърши в срок от 20 дни от датата на подписване на договора.

(7) За извършените разходи по изпълнение на заповедта, се съставя и подписва протокол от представители на общината и изпълнителя.

(8) Въз основа на влязлата в сила заповед по ал.3 и протокол за извършени работи, неразделна част от който са счетоводните документи за извършените разходи, се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс.

§9. (1) Наредбата влиза в сила от 01.01.2023 г. и се прилага за компонентите на градската среда и техните елементи, с приетите за това стандарти.

(2) Всеки следващ компонент на градската среда и неговите елементи се прилагат след приемане на съответния стандарт за него и като неразделна част от тази наредба.

 

 

Приложение №1 към чл.13,

 

ПЕШЕХОДНИ И ТЪРГОВСКИ УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ГР. БУРГАС

Пешеходни улици на територията на гр. Бургас

 1. ул. „Александровска“;
 2. ул. „Алеко Константинов“;
 3. ул. „Алеко Богориди“;
 4. ул. „Васил Априлов“;
 5. ул. „Кирил и Методий“ в участъка м/у ул. „Александровска“ и ул. „Славянска“;
 6. ул. „Георги Кирков“ в участъка м/у ул. „Александровска“ и ул. „Възраждане“;
 7. ул. „Апостол Карамитев“ в участъка м/у ул. „Мара Гидик“ и ул. „Александровска“;
 8. ул. „Милин Камък“  в участъка до ул. „Трапезица“;
 9. ул. „Хан Крум“  в участъка до ул. „Трапезица“;
 10. ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Мара Гидик“ до ул. „Христо Ботев“.

 

 

 

Приложение №2 към чл.23 ал.1

 

ЦВЕТОВОТО ФАСАДНО ОФОРМЯНЕ НА СГРАДИТЕ В ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ, В ТОВА ЧИСЛО ЦВЕТОВОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА НОМЕР И ЛОГО

 

Приложение №2 към чл.23 ал.1

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 24

 

ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ СЪГЛАСУВАНОСТ ПРИ ПОЛАГАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОДЗЕМНИ УЛИЧНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И КООРДИНИРАНЕ ПОДЗЕМНОТО С НАДЗЕМНОТО УЛИЧНО СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ ПРОВОДИ ЗА СТРОЕЖИТЕ

 

 1. Изграждането, подмяната и поддръжката на елементи от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и присъединителните проводи за строежите в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система се извършва планово.
 2. В срок до 15 октомври на текущата година, водоснабдителните и канализационни дружества, далекосъобщителните оператори, енергийните, топлопреносните, топлоснабдителните, газопреносните, газоразпределителни предприятия и други  експлоатационните дружества заявяват в Община Бургас инвестиционните си намерения за изграждане и подмяна  на съответните мрежи през следващата календарна  година. На базата на  изготвената програма за строителство на общината за съответната следваща календарна година се извършва задължително групиране на инвестиционните намерения на дружествата и операторите, с цел съвместяване и създаване на възможност за едновременна реализация в обхват най-малко на един квартал. При съставяне на програмата се извършва задължително групиране на заявените инвестиционни намерения, за съвместното и едновременното им реализиране в общи трасета, в обхват „квартал“. Контролът по съвместяването на инвестиционните намерения се осъществява от Директор Дирекция „Строителство”, който изготвя общ списък за  предстоящата календарна година и го предоставя на Директора на Дирекция „УТ”.
 3. Трасетата  се оптимизират, при спазване на изискванията на Наредба № 8  от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места , като при възможност еднотипните мрежи се предвиждат за полагане в общ изкоп, при групиране на тръбните и кабелни мрежи. Заинтересованите експлоатационни дружества, в срок до 31.01. на съответната календарна година, следва да изготвят и представят за съгласуване в Община Бургас схеми за трасетата.
 4. Операторите, предприятията и експлоатационните дружества се задължават да изграждат своите мрежи при съобразяване на заявените техни инвестиционни намерения със строителната програмата на общината за текущата година и в съответствие с одобрените трасета и схеми. Извън заявените инвестиционни намерения по т.2 експлоатационните дружества могат да извършват само аварийни ремонти за отстраняване на повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, при изпълнение на изискванията на чл.72, ал.2 от ЗУТ.
 5. При изграждане, подмяна и поддръжка на елементите от общите   мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от операторите, предприятията и експлоатационните дружества, задължително се изпълняват необходимите елементи, осигуряващи възможност за присъединяване на сградите отклонения.
 6. Съгласуването на графика и изпращането на съгласувателно писмо с указания се извършва от Началник отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност” при Община Бургас, в 7-дневен срок от постъпване на искането. В съгласувателното писмо се включват всички ограничителни условия, при които следва да се извърши прокопаването, както и крайния срок за възстановяване на нарушените тротоарни и улични настилки и зелени площи. Максималният срок за възстановяване не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни. Копие от съгласувателното писмо за извършване на изкопни работи се изпраща незабавно в техническата служба при съответната дирекция – ЦАУ на територията на която ще се извършва прокопаването, за вписване в регистъра и осъществяване на последващ контрол от специалистите „Контрол инфраструктура, озеленяване и благоустрояване“ или „Озеленяване”.
 7. При възникване на авария и необходимост от незабавното й отстраняване експлоатационното дружество уведомява:
  1. Писмено Директора на съответната дирекция ЦАУ, с копие до Кмета на общината – в рамките на работното време от 08,30 до 17,30 часа всеки делничен ден.

  б. По телефона при дежурния в Общината – в почивни и празнични дни и извън работното време. Дежурният съобщава на съответния Директор на  дирекция ЦАУ за уведомяването, в първия работен ден, следващ уведомяването.

 1. При извършване на аварийни ремонти на съществуващи мрежи и съоръжения, както и на техни отклонения от експлоатационните дружества, при което се извършва  прокопаване в терени  общинска собственост, строителството може да започне само след писмено уведомяване на Общината. Отстраняването на аварията и възстановяването на участъка се удостоверява с констативен протокол и снимков материал за състоянието на участъка, подписан от Главен специалист „Контрол инфраструктура, озеленяване и благоустрояване“ или „Озеленяване” при  съответната дирекция ЦАУ. Срокът за възстановяване не може да бъде по-дълъг от 5 календарни дни от констатиране на аварията. В случаите, когато е обективно невъзможно възстановяването на последиците от аварията да бъде завършено в кратък срок (повече от един ден), експлоатационните дружества са длъжни да осигурят за срока на ремонта безопасна проходимост за гражданите и превозните средства и сигнализиране на участъка.
 2. Във всяка  Дирекция  „ЦАУ“ се води регистър за аварийните работи, извършвани на територията й, като се посочват деня и вида на авариите, засегнатите участъци и експлоатационните дружества, извършили аварийния ремонт, данни за извършена проверка и датата на констативния протокол по чл.52.
 3. В Дирекция „Строителство” при Община Бургас се създава и поддържа общ регистър с информация за съгласуваните изкопни работи в имотите, общинска собственост на територията на общината. Регистърът съдържа: съгласувателно писмо за извършване на изкопни работи, констативен протокол за състоянието на настилките и зелените площи преди започване на прокопаването, констативен протокол за състоянието на възстановените настилки и зелени площи при изтичане на 10-месечния срок от въвеждане в експлоатация на строежа, други протоколи, предписания, кореспонденция със строители или възложители.
 4. Преди откриване на строителна площадка, длъжностното лице – специалист „Контрол инфраструктура, озеленяване и благоустрояване“ и/или „Озеленяване” от съответната териториална дирекция съставя/т/ констативен протокол, придружен от снимков материал за състоянието на пътните и уличните платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др. в участъците, в които ще се извършват строителни работи.
 5. Възстановяването на настилки се извършва по одобрен детайл от Директор дирекция „Строителство“, Община Бургас.

 

 

Приложение № 4 към чл. 25, ал. 3

 ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС

1. Урегулираните поземлени имоти, които не са отредени за комплексно жилищно застрояване могат да се ограждат с огради при спазване на общите изисквания на чл. 48 от ЗУТ, при следните условия:

1.1. В границите на зоните по чл. 7, ал.2, т.1 от настоящата наредба не се допуска изграждане на  огради с плътна  част повече от 0, 60 м. към улица, освен в случаите когато това се изисква за постигане на архитектурно единство по ЗКН.

1.2. В териториите по чл.7,ал.2, т.2 и т.3 се разрешава  изграждане на  огради с плътна  част повече от 0,60 м само по вътрешните дворищно-регулационни граници между УПИ. По улично регулационните граници в тези зони се разрешава  изграждането на огради само с височина на плътната  част до 0,60 м.

1.3. В зоните по чл.7, ал. 2, т.4 се разрешава изграждането на плътни  огради с височина на плътната част до 2,20 м при съобразяване с общия характер на средата,  въз основа на индивидуален проект, приет от ОЕСУТ.

1.4. В зоните по чл. 7, ал. 2, т. 5  се разрешава изграждане на плътни огради с височина по-голяма от 2, 20 м, като същите се разрешават от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и при осигуряването на архитектурно единство на средата.

1.5. В зоните на първа линия към брега на море или към река се разрешава  изграждането на огради само с височина на плътната  част до 0 ,60 м. или на огради с жив плет.

2. Ажурните огради следва да не противоречат на императивните разпоредби на Закона за културното наследство и приети специфични правила и нормативи (СПН) към ОУП и ПУП

2.1. ажурната част от оградата може да бъде изградена от:

- леки дървени решетки

- декоративни метални пана

- зелена растителност (жива ограда), височината, на която следва да се поддържа до 1, 20 м измерено от нивото на по-високият прилежащ терен

3. В жилищни комплекси и по границата на имоти, граничещи с плажна ивица, урегулираните поземлени имоти се ограждат по регулационните линии с живи огради. Височината на същата следва да се поддържа ежегодно до 1,00 м.

4. Оградите следва да отговарят на изискванията на чл.169 от ЗУТ като изборът на цветово и фасадно решение на същите следва да осигурява архитектурно единство на средата.

5. При изграждане на ограда по уличната регулационна линия, лицето на същата, в т.ч. и цвета от страната на улицата следва да бъде съобразяване и с цветовото решение на реализираните огради в, т.ч. и през улица. Отклонение от се допуска само като светлосила с цел осигуряване на хармонично решение на цветовете в обща гама.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-13547 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол №21/20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, (Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения).

§ 1. В Глава първа Общи положения, Раздел II Определяне размер на общинските такси и цени на услуги, чл.5. придобива следната редакция:

„(1) Размерът на конкретните такси и цени на услуги и права се определя след представено мотивирано предложение от съответната дирекция или второстепенен разпоредител с бюджет, които извършват дейността или предоставят съответната услуга. 

(2) Местните такси се определят въз основа на пълните разходи по предоставяне на услугата, включително:

1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);  

2. Материални, режийни, консултантски и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми на сгради и оборудване, хардуер, софтуер, такси за лицензии);

3. Разходи за управление и контрол

4. Разходи по събиране на таксите;

5. Инвестиционни разходи.

6. Разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

7. Други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

(3) При определяне размерите на цените на услуги и права следва да се съблюдават преди всичко пазарните изисквания и създаването на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на качеството им, в конкурентна с другите пазарни субекти среда.“

§ 2. В Глава Втора Местни такси, в Раздел ІІІ Такси за ученически общежития, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги.

 1. В чл.25 алинеи 1, 2 и 3 се променят така:

„(1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, дължат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.

 (2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна,, гориво за разнасяне на храна по домовете и санитарни материали. 

 (3) Лицата, ползващи Домашен социален патронаж с намалена работоспособност над 51 %, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК дължат месечна такса с облекчение, включваща месечните разходи за храна.“

 1. Създава се член 29 със следното съдържание:

(1) Освобождават се от такси за детска кухня следните категории деца:

1. Деца сираци и полусираци;

2. Деца – близнаци;

3. Деца, на които и двамата родители са редовни студенти;

4. Децата, на които един от родителите е със 70%  и над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

5. Деца с увреждания 50% и над 50%, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК;

6. Деца с един неизвестен родител по акт за раждане.

(2) Децата ползващи преференции по ал.1, след постъпване в детска ясла или детска градина, могат да продължат да ползват услугите на детска кухня, при условие че заплащат пълната стойност на дневната такса.

(3) Необходими документи за освобождаване от такса:

1. Копие на акт за смърт за случаите по ал. 1, т. 1.

2. Копие на актовете за раждане на децата за случаите по ал.1, т. 2 и 6.

3. Служебна бележка от ВУЗ в случаите по ал. 1, т. 3.

4. Копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК за случаите по ал.1, т. 4 и 5.

§ 3. В Приложение 3 Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас.

 1. В Раздел II Специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги, т.8 придобива следното съдържание:

 

8.

Ползване храна от детска кухня такса за купон

3.50

 

-допълнителна такса за ползване на пластмасови опаковки

0,30

 

 1. В Раздел IV Административни услуги, в т.1  Услуги предоставяни от Дирекция ГРН отпадат следните подточки:

«1.34. Услуга за сключване на граждански брак на място, избрано от младоженците в работно време (нова, Протокол №12/28.07.2020 г.)           150,00

1.35. Услуга за сключване на граждански брак на място, избрано от младоженците извън работно време, в почивни и празнични дни (нова, Протокол №12/28.07.2020 г.)         200,00

1.36. Услуга за сключване на граждански брак на територията на ТК „Остров Света Анастасия“ в работно време (нова, Протокол №12/28.07.2020 г.)     200,00

1.37. Услуга за сключване на граждански брак на територията на ТК „Остров Света Анастасия“ извън работно време, в почивни и празнични дни (нова, Протокол №12/28.07.2020 г.)        250,00»

§ 4. В Приложение 4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, в Раздел III Услуги по ТСУ, кадастър, регулация:

 1. т.15 придобива следната редакция:

15.

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси:

За обекти в ЦГЧ

    - направление и извозване

    - депониране

За обекти в комплексите, кварталите и землището на гр. Бургас

   - направление и извозване

   - депониране

За обекти в другите населени места и землищата

   - направление и извозване

   - депониране

За направление, извозване и депониране на земни маси по договори за общински обекти

осв. ДДС

 

 

 

 

1,50/тон

2,00/тон

 

 

0,80/тон

2,00/тон

 

0,80/тон

2,00/тон

50% от горните цени

 

 1. Създава се нова т.26 със следното съдържание:

26.

Услуги, осъществявани чрез отдалечен достъп, през приложението eGIS

 

 

26.1

Достъп, без ограничение във времето, до услугата „Стандартна карта"

 Описание: Дава достъп до картови слоеве на кадастъра и регулацията на Бургас, с визуализация и атрибути, но без регистри на слоевете от кадастралната карта и парцелите и кварталите от регулационния план. Има за цел да позволи ползването на другите предлагани в eGIS услуги.

осв. ДДС

безплатен

26.2.

Цена за достъп до "Разширена карта и регистри" за определен срок:

Описание: Дава достъп, за определен период от време, до картови слоеве на кадастъра и регулацията на Бургас, с визуализация и атрибути и регистри на обектите от картата на регулацията, както и на допълнителните слоеве за застрояване, картата ОУП, слой Застроителни линии и слоеве от SmartBurgas. Позволява достъп и до другите предлагани в eGIS услуги .

- за срок от 1 месец

- за срок от 3 месеца

- за срок от 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осв. ДДС

осв. ДДС

осв. ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90

250

600

26.3

Цена за експорт на цифров модел във формат *DXF

Описание: Дава възможност за генериране на извадка в цифров вид за регулация в *.dxf, с обхват от правоъгълник 4 ха. Формата на правоъгълника е квадрат, в който се разполага избрания обект. Данните в DXF-файла се генерират от масивите в услугата ''Разширена карта и регистри'', като могат да се поръчват и през достъпа до услугата "Стандартната карта", след верификация на служител на Община Бургас.

 

 

 

 

осв. ДДС

 

 

 

 

 

200

26.4.

Цена за извадка от цифров модел на регулационен план във формат PDF без координати

Описание: Като резултат от заявка в eGIS за изпълнение на тази услуга се генерира файл с извадка от цифров модел на регулационен план, във формат PDF (скица с регулация на УПИ), без координати, със служебен номер и електронен подпис за валидация на служител на Община Бургас. При изпълнение на услугата, чрез eGIS приложението се генерира желаната извадка във формат PDF, в мащаб 1:1000 или 1:500 и в два размера за печат хартия – А4 или А3, по избор на потребителя. Извадката може да се предоставя по електронен път на мейла на клиента на услугата. Документът се предоставя на файл, подписан с електронен подпис, няма тежест на административен акт и не може да послужи за нотариална сделка!!!

 

 

 

 

осв. ДДС

 

 

 

 

 

40

26.5.

Извадка от цифров модел на регулационен план във формат PDF с координати, КС 2005

Описание: Като резултат от заявка за изпълнение на тази услуга в еGIS, се генерира файл с извадка от цифров модел на регулационен план, във формат PDF с координати, КС 2005 (скица с регулация с координати на един УПИ /*.pdf/ КС 2005г., със служебен номер и електронен подпис за валидация на служител на Община Бургас. Извадката може да се предоставя по електронен път на мейла на клиента на услугата. При изпълнение на услугата, чрез eGIS приложението се генерира желаната извадка във формат PDF, в мащаб 1:1000 или 1:500 и в два размера за печат на хартия – А4 или А3, по избор на потребителя. Документът се предоставя на файл, подписан с електронен подпис, няма тежест на административен акт и не може да послужи за нотариална сделка!!!

 

осв. ДДС

 

 

70

26.6.

Цена за комбинирана скица регулация/кадастър във формат  PDF

Описание: Като резултат от заявка за изпълнение на тази услуга в eGIS, се генерира файл - извадка от цифрови модели на регулация и кадастър (комбинирана скица) със служебен номер и електронен подпис за валидация на служител на Община Бургас. При изпълнение на услугата, чрез eGIS - приложението се генерира желаната комбинирана скица, с отразени съвместени данни от одобрената кадастрална карта и действащ регулационен план, съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗКИР. Извадката се генерира във формат PDF, в мащаб 1:1000 или 1:500 и в два размера за печат на хартия – А4 или А3, по избор на потребителя. Документът се предоставя на файл, подписан с електронен подпис, няма тежест на административен акт и не може да послужи за нотариална сделка!!!

 

осв. ДДС

 

 

120

 

§ 5. В Приложение 5 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас, се правят следните изменения и допълнения:

 1. Раздел II Художествена галерия «Петко Задгорски» става със следното съдържание:

 

Раздел ІІ

 

 

 

Художествена галерия "Петко Задгорски"

 

 

1.

Входен билет за индивидуално посещение

вкл. ДДС

3 лв.

2.

Входен билет за деца над 7 години,  хора в неравностойно положение, ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

2 лв.

3.

деца под 7 години не заплащат такса

вкл. ДДС

-

4.

Лекция/беседа

вкл. ДДС

15 лв.

5.

Ден на отворени врати в галерията – безплатно посещение

 

Четвъртък

 9-13ч.

6.

Сертификат

вкл. ДДС

5,00

7.

За организиране на мероприятия

вкл. ДДС

50,00

 

 1. Раздел V Регионален Бургаски музей, придобива следната редакция:

 

Раздел V

 

 

 

Регионален исторически музей Бургас

 

 

1.

Входни такси:

 

 

 

- за ученици – редовно обучение

без ДДС

3,00

 

- за пенсионери

без ДДС

3,00

 

- за възрастни

без ДДС

6,00

 

- семеен билет за една експозиция

без ДДС

10,00

 

- семеен билет за всички експозиции

без ДДС

20,00

 

- за деца до 7 г. и хора с увреждания

 

безплатно

 

 

Промоционален билет /възрастен/:

 

 

 

- 2 музея (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

без ДДС

9,00

 

- 3 музея (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

без ДДС

12,00

 

- 4 музея (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

без ДДС

18,00

2.

Годишен абонамент:

 • За един посетител
 • За едно семейство

 

без ДДС

 

40,00

60,00

3.

Свободен достъп за всички:

 

 

 

 • 6 декември – Никулден

 

 

 

 • 3 март – Национален празник

 

 

 

 • 18 май – Нощта на музеите

 

 

4.

Беседа

 

 

 

 • на български език

без ДДС

30,00

 

 • на чужд език

без ДДС

30,00

 

 • тематична беседа

без ДДС

50,00

5.

Такса за отваряне на музей в извънработно време /група мин. 20 души/

без ДДС

40,00

6.

За групови посещения:

 

 

 

 • от 10 до 20 посетители, цена за 1 човек

без ДДС

5,00

 

 • над 20 посетители, цена за 1 човек

без ДДС

4,00

 

 1. Раздел Х Център за подкрепа на личностното развитие става със следното съдържание:

 

Раздел Х

 

 

 

Център за подкрепа на личностното развитие

 

 

 

Летни школи

 

 

 

Спортно-развлекателни игри

вкл. ДДС

39,00/месец

 

Театрални студия I-VII клас

вкл. ДДС

39,00/месец

 

Чужди езици

вкл. ДДС

39,00/месец

 

Изобразително  или приложно изкуство

вкл. ДДС

39,00/месец

 

Занимания по интереси

вкл. ДДС

39,00/месец

 

Детска лятна занималня

вкл. ДДС

60,00/ за две седмици

 

 1. В Раздел ХІІ Услуги, предоставяни от училища:
  1. т.3 ПГ по механоелектротехника и електроника – Бургас става със съдържанието:

3.

ПГ по механоелектротехника и електроника-Бургас

 

 

3.1.

Квалификационен курс на обучение след завършено средно образование по професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на производството” и „Електрообзавеждане на транспортна техника“ ; професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”, специалност „Автомобилна мехатроника”; професия „ Техник електронна техника“, специалност „Промишлена електроника“ и „Микропроцесорна техника“; професия „ Техник на компютърни системи“, специалност „ Компютърни мрежи“; професия „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“ - първа година

вкл. ДДС

1000.00

 

 

 

 

3.2.

Квалификационен курс на обучение след завършено средно образование по професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на производството” и „Електрообзавеждане на транспортна техника“ ; професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”, специалност „Автомобилна мехатроника”; професия „ Техник електронна техника“, специалност „ Промишлена електроника“ и „Микропроцесорна техника“; професия „ Техник на компютърни системи“, специалност „ Компютърни мрежи“; професия „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“  - втора година

вкл. ДДС

1000.00

3.3.

Квалификационен курс по професия „Заварчик”, специалност „Заваряване” за 350 учебни часа за 7 курсиста

вкл. ДДС

7000.00

3.4.

Квалификационен курс по професия „Стругар”, специалност „Стругарство” за 350 учебни часа за 7 курсиста

вкл. ДДС

7000.00

3.5.

Любителско обучение  за пилоти  за 10 часа за  1 курсист

вкл. ДДС

290.00

3.6.

Ментишета:  ф10

вкл. ДДС

2.50

3.7.

Ментишета:  ф20

вкл. ДДС

3.55

3.8.

Ментишета:  ф30

вкл. ДДС

4.50

3.9.

Ментишета:  ф50

вкл. ДДС

6.56

3.10.

Металообработващи услуги по местонахождение на клиента 

вкл. ДДС

20.00 на час

3.11.

Металообработващи услуги в работилниците на училището

вкл. ДДС

30.00 на час

 

  1. в т.5 Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации се променят стойностите по следните подточки:

5.1.

За ползване на общежитие в самостоятелна стая месечно

вкл. ДДС

120лв.

5.2.

За ползване на общежитие в двойна стая месечно

вкл. ДДС

90лв. на легло

5.3.

За ползване на общежитие в тройна стая месечно

вкл. ДДС

80лв. на легло

5.4.

За ползване на апартамент в общежитие месечно

вкл. ДДС

130лв.

 

5.7.

За нощувка в общежитие от 01.07. до 30.08. за ученици, участващи в обучителните курсове към гимназията

вкл. ДДС

45лв.

 

 1. Раздел XІV „Авиомузей Бургас“ придобива редакцията:

 

Раздел XІV

 

 

 

„Авиомузей Бургас“

 

 

1.

Посещение на музея.

 

 

 

1.1

Входен билет за индивидуално посещение

 

 

6 лв.

1.2

Входен билет за деца до 6 години и хора с увреждания

 

безплатно

         1.3

Входен билет за деца над 6 години, учащи до 26 години и пенсионери

 

4 лв.

1.4

Входен билет за служители в Българската Авиация

вкл. ДДС

4 лв.

1.5

Комбиниран билет – (двама възрастни, придружени с две деца до 18 г.)

вкл. ДДС

15 лв.

 1.6

Временни експозиции (над 6 годишна възраст)

вкл. ДДС

4 лв.

2.

Групови посещения (група 10 души)

 

 

2.1

Посещение на музея за деца от ДГ (на всеки 5 деца един придружител е безплатно)

вкл. ДДС

2 лв.

2.2

Посещение на музея от ученици до 4-ти клас (на всеки 10 деца един придружител е безплатно) - цена на човек

вкл. ДДС

3 лв.

2.3

Посещение на музея от ученици между 5 и 12 клас и студенти - цена на човек

вкл. ДДС

3 лв.

2.4

Посещение на музея от 10 души възрастни/на човек

вкл. ДДС

5 лв.

2.5

Посещение на музея от пенсионерски групи

вкл. ДДС

3 лв.

3.

С предварително записване

 

 

3.1

Екскурзоводска беседа на български език

вкл. ДДС

30 лв.

3.2

Екскурзоводска беседа на английски език/руски език

вкл. ДДС

50 лв.

3.3.

Цени за наемане на площи за провеждане на мероприятия - за един час

вкл. ДДС

50 лв.

3.4

Рожден ден на територията на музея – цена за 1 час, подходящ за деца от 3 до 13 години

вкл. ДДС

50 лв.

3.5

Ваучер за посещение на музея

вкл. ДДС

10 лв.

3.6

Escape Room в самолет Ан-24, до 4 души

вкл. ДДС

40 лв.

4.

Други услуги

 

 

4.1

Ден на отворени врати в музея, всеки месец

 

всеки последен понеделник

4.2

Членство към музейната общност - рекламни материали и списания, актуална информация/ на година

вкл. ДДС

20лв.

5.

Електронни сайтове за колективно пазаруване ползват до 30 % отстъпка от цените на билетите, посочени в този раздел.

 

 

 

§ 6. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия.

 1. В Раздел І ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, в т.10 Услуги предоставени от Експозиционен център „Флора“ Бургас се изменят и допълват следните подточки:

а) в подточка 5.2. пред думата „Мултимедиен“ се добавя „Стационарен“

б) в подточка 5.4 думата „Преносим“ се заменя със „Стационарен“

в) подточка 5.5 се отменя

г) в подточка 7.1 Цена за участие в изложения – еднократно заплащане        вкл. ДДС, стойността 150,00 става 180,00

д) в подточка 7.2. Цена за участие в базари – еднократно заплащане              вкл. ДДС стойността 30,00 става 50,00

е) в подточка 7.3. Цена за излагане на търговска и изложбена продукция – заплащане на кв.м за ден                  вкл. ДДС, стойността 5,00 става 10,00

 

 1. Раздел II ОП „Туризъм“ придобива следната редакция:

 

Раздел ІІ

 

 

 

ОП „Туризъм“

 

 

1.

Транспорт

 

 

 

1. Билет за кораб „Анастасия“ и кораб „Бургус“

(Цената важи за двупосочен билет; 1 астрономически час за пътуване в Бургаския залив)

 

 

 

 • Стандартен

вкл. ДДС

18,00 лева

 

 • За ученици и лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

вкл. ДДС

14,00 лева

 

 • За деца до 3 години и лица с увреждания (деца навършили 3 години заплащат такса за пътуване)

 

Безплатно

 

 • За деца от 3 до 7 ненавършени години

вкл. ДДС

8,00 лева

 

 • За групи (над 20 човека)

вкл. ДДС

14,00 лева

 

 • За ученически групи (над 20 човека)

вкл. ДДС

12,00 лева

 

2. Такса за наемане на общинска лодка „Merry Fisher“

(за до 4 души):

 

 

 

 • Пътуване за 1 астрономически час

вкл. ДДС

60,00 лева

на започнат час

 

 • Престой за 1 астрономически час

вкл. ДДС

15,00 лева

на започнат час

2.

ТК „Остров Света Анастасия“

 

 

 

1. Билет за музей

 

 

 

 • Стандартен

вкл. ДДС

6,00 лева

 

 • За ученици и лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

вкл. ДДС

5,00 лева

 

 • За деца до 3 години и лица с увреждания (деца навършили 3 години заплащат такса)

 

Безплатно

 

 • За деца от 3 до 7 ненавършени години

вкл. ДДС

3,00 лева

 

 • За групи (над 20 човека)

вкл. ДДС

5,00 лева на човек

 

 • За групи от ученици или лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст (над 20 човека)

вкл. ДДС

4,00 лева на човек

 

2. Беседа

 

 

 

 • Аудио-гид - на български, английски, руски или немски език

вкл. ДДС

5,00 лева

 

 • Индивидуална беседа - на български или английски език с предварителна заявка

вкл. ДДС

60,00 лева

 

3. Нощувки

(Цените включват нощувка, закуска и туристическа такса)

 

 

 

Къща за гости /Малка манастирска сграда/

 

 

 

 • Единично настаняване

вкл. ДДС

110,00 лева

 

 • Двойно настаняване

вкл. ДДС

150,00 лева

 

Голяма манастирска сграда /стая тип „манастирска килия“/:

 

 

 

 • Единично настаняване

вкл. ДДС

80,00 лева

 

 • Двойно настаняване

вкл. ДДС

110,00 лева

 

 • Допълнително легло

вкл. ДДС

30,00 лева

 

 • Цена на нощувка за деца до 7 години

вкл. ДДС

Безплатно

 

4. Ползване на многофункционална зала

 

 

 

 • За всеки започнат астрономически час (до 4 астрономически часа)

вкл. ДДС

 80,00 лева

 

 • За 8 астрономически часа

вкл. ДДС

350,00 лева

 

5. Билет за организирани културни събития или анимация

 

 

 

 • До 20 мин.

вкл. ДДС

5,00 лева

 

 • До 40 мин.

вкл. ДДС

10,00 лева

 

 • До 60 мин.

вкл. ДДС

15,00 лева

 

 • До 4 часа

вкл. ДДС

20,00 лева

 

5а. Провеждане на частни събития на територията на ТК „Остров Света Анастасия

вкл. ДДС

150,00 лева

на започнат час

 

6. Акостиране на яхти, лодки и други частни плавателни съдове

вкл. ДДС

3,00 лева

на пасажер

3.

ТК „Акве Калиде“ (изм. Протокол №37/17.05.2022 г.)

 

 

 

1. Билет за посещение на Интерактивен експозиционен център и „Банята на Сюлейман Великолепни“ с 3Д прожекция

 

 

 

1.1.Стандартен

вкл. ДДС

16,00 лева

 

1.2. За учащи и лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

 

вкл. ДДС

 

14,00 лева

 

1.3.За деца до 3 години и лица с увреждания (деца навършили 3 години заплащат входна такса)

 

Безплатно

 

1.4. За деца от 3 до 7 ненавършени години

вкл. ДДС

10,00 лева

 

1.5. Организирано посещение на група (от 10 до 15 човека)

вкл. ДДС

14,00 лева

на човек

 

2. Билет за посещение на Интерактивен експозиционен център

 

вкл. ДДС

 

14,00 лева

 

3. Билет за посещение на „Банята на Сюлейман Великолепни“ с 3Д прожекция

 

 

 

3.1. Стандартен

вкл. ДДС

6,00 лева

 

3.2. За учащи и лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

вкл. ДДС

5,00 лева

 

3.3. За деца до 3 години и лица с увреждания (деца навършили 3 години заплащат входна такса)

 

Безплатно

 

3.4. Организирано посещение на група над 20 човека

вкл. ДДС

5,00 лева

на човек

 

4. Индивидуална беседа – на български или английски език с предварителна заявка

 

60,00 лева

 

5. Посещение на Демонстрационен спа център

 

 

 

5.1. Стандартен – до 3 астрономически часа

вкл. ДДС

20,00 лева

 

5.2. Деца до 12 години – до 3 астрономически часа

вкл. ДДС

12,00 лева

 

5.3. Карта за 5 бр. посещения, всяко с продължителност до 3 астрономически часа

вкл. ДДС

80,00 лева

 

5.4. Масажор с виртуална обиколка – 10 мин.

вкл. ДДС

5,00 лева

 

5.5. Наем халат 

вкл. ДДС

3,50 лева

 

5.6. Наем хавлия

вкл. ДДС

2,50 лева

 

5.7. Посещение за 1 астрономически час

вкл. ДДС

10,00 лева

 

6. Наем на амфитеатър с до 200 седящи места

вкл. ДДС

80,00 лева

на започнат час

 

7. Наем на Кафетерия

вкл. ДДС

100,00 лева

на започнат час

 

8. Спа  център – масажи

 

 

 

8.1. Класически масаж – цялостен 50 мин.

вкл. ДДС

50,00 лева

 

8.2. Класически масаж – частичен 30 мин.

вкл. ДДС

35,00 лева

 

8.3. Специализирани масажи – с продължителност не по – малко от 20 мин.

вкл. ДДС

1,20 лв / мин.

4.

Общинско радио „Гласът на Бургас“ (нова, Протокол №18/21.12.2020 г.)

 

 

 

ИЗРАБОТКА НА КЛИП

 

 

 

 • с един глас

вкл. ДДС

180,00 лева

 

 • с два гласа

вкл. ДДС

216,00 лева

 

 • с ефекти без музикална подложка

вкл. ДДС

96,00 лева

 

 • с продуциране на специална музикална подложка

вкл. ДДС

360,00 лева

 

ЕДНОКРАТНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА 30" КЛИП - в следните часови пояси:

 

 

 

 • 06.00 - 10.00 часа

вкл. ДДС

14,40 лева

 

 • 10.00 - 17.00 часа

вкл. ДДС

10,80 лева

 

 • 17.00 - 20.00 часа

вкл. ДДС

14,40 лева

 

 • 20.00 - 00.00 часа

вкл. ДДС

8,40 лева

 

 • 00.00 - 06.00 часа

вкл. ДДС

4,80 лева

 

Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи:

 

 

 

 • Фиксирано време

вкл. ДДС

+ 50%

 

 • Поръчка до 20 часа

вкл. ДДС

+ 50%

 

 • Излъчване на рекламен клип над 30" (до 50")

вкл. ДДС

+ 50%

 

 • Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок

вкл. ДДС

+ 50%

 

 • Позициониране на първо или последно място в рекламния блок

вкл. ДДС

+ 30%

 

 • Споменаване на допълнителна търговска марка

вкл. ДДС

+ 20%

 

 • Излъчване на рекламен клип до 20"

вкл. ДДС

- 20%

 

 • Излъчване на рекламен клип до 10"

вкл. ДДС

- 50%

 

Отстъпка за брутен обем:

 

 

 

 • От           0  до     1 500 лв.

вкл. ДДС

7%

 

 • От     1 501  до     3 000 лв.

вкл. ДДС

9%

 

 • От     3 001  до   15 000 лв.

вкл. ДДС

13%

 

 • От    15 001  до   50 000 лв.

вкл. ДДС

17%

 

 • От    50 001  до 100 000 лв.

вкл. ДДС

22%

 

 • От   100 001  до 150 000 лв.

вкл. ДДС

27%

 

 • От   150 001  до 300 000 лв.

вкл. ДДС

31%

 

 • Над 300 000  лв.

вкл. ДДС

33%

 

ВЪНШНА ПРОДУКЦИЯ

 

 

 

 • АВТОРСКО предаване – до 60 мин.(за 1 месец, излъчване 1 път седмично                с 1 повторение)

вкл. ДДС

480,00 лева

 

 • АВТОРСКА рубрика – до 10 мин. (за 1 месец, излъчване 1 път седмично                    с 1 повторение)

вкл. ДДС

72,00 лева

 

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ - месечно

 

 

 

 • СПОНСОРСКА ЗАСТАВКА - до 10 сек. - изработка

 

безплатно

 

 • Новини/ Спорт / Времето

вкл. ДДС

720,00 лева

 

 • Специализирано предаване

вкл. ДДС

96,00 лева

 

 • Музикално предаване

вкл. ДДС

360,00 лева

 

 • Радиоигра

вкл. ДДС

288,00 лева

 

 • Отстъпка от цената при поръчка на два или повече спонсорски пакети

вкл. ДДС

10%

 

Услуги, свързани със САЙТА на радиото

 

 

 

 • Банер на сайта - за 1 месец

вкл. ДДС

120,00 лева

 

 • Банер на сайта - за 1 ден

вкл. ДДС

4,80 лева

 

 • Банер на сайта за 1 година и авансово плащане - с отстъпка:

вкл. ДДС

20%

 

 • Платена публикация - за 1 ст. ред от 60 знака, при минимум 5 реда – за 1 бр.

вкл. ДДС

1,20 лева

 

* При договори за реклама над 2000 лв. и при желание от рекламодателя, предоставяме безплатен банер на сайта за периода на договора

 

 

 

* ПР материали на уебсайта на медията:                                                                                                     1.Публ-я по европроекти - текст, лого, снимка и аудио-50 лв./седм., 100 лв./14 дни, 200лв./мес.; 2.Публ-я по рекл.договори - текст и снимка - 30 лв./дн., 60 лв./седм., 90 лв./14 дни, 180 лв./мес.

 

 

 

ДРУГИ УСЛУГИ

 

 

 

 • СЪОБЩЕНИЕ - информационно и рекламно, 1 глас - обработка

вкл. ДДС

6,00 лева

 

 • СЪОБЩЕНИЕ - промяна в текста /до две корекции/

 

безплатно

 

 • СЪОБЩЕНИЕ с продължителност до 30 сек. - за 1 бр. излъчване

вкл. ДДС

7,20 лева

 

 • СЪОБЩЕНИЕ с продължителност над 30 до 60 сек. - за 1 бр. излъчване

вкл. ДДС

10,80 лева

 

 • БОНУС излъчвания /бр./ за всеки 10 излъчени съобщения

вкл. ДДС

2,40 лева

 

 • ПЛАТЕН РЕПОРТАЖ / ПЛАТЕНА ИНФ-Я/ РЕКЛАМНО ИНТЕРВЮ/ - за 1 минута, с максимална продължителност 6 минути

вкл. ДДС

18,00 лева

 

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА РУБРИКА, РЕПОРТАЖ, ИНТЕРВЮ, ПЛАТЕНА ИНФ-Я И ДР., СВЪРЗАНИ С ЕВРОПРОЕКТИ - за 1 минута

вкл. ДДС

60,00 лева

 

 • РЕКЛАМНА ИГРА

вкл. ДДС

90,00 лева

 

 • ЗАПИС И ОБРАБОТКА на дикторски глас (до 60 мин.) (до 10 мин.)

вкл. ДДС

12,00 лева

 

 • ЗАПИС на дигитален носител - за 1 бр.

вкл. ДДС

1,20 лева

 

 • ПОЗДРАВ от фирма, институция, организация (за 1 бр. излъчване)

вкл. ДДС

4,80 лева

 

 • Специални отстъпки за кампании в подкрепа на културата и образованието  - преференциални условия за културни събития, фестивали, концерти, изложби, драматични, музикални и театрални постановки, наука и образование, книгоиздаване и др. прояви.
 • *Отстъпките не включват излъчвания на рекламни клипове.

вкл. ДДС

- 25%

 

 • За посредничество, свързано с услугите, предлагани от Общинско радио Бургас, възнаграждение се изплаща след авансово постъпване на цялата сума.

вкл. ДДС

15%

 

ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ 

 

 

 

В ПРОГРАМАТА

 

 

 

 • Хроника - отразяване на актуални събития - за 1 мин.

вкл. ДДС

42,00 лева

 

 • Диспут - за 1 мин.

вкл. ДДС

30,00 лева

 

 • Визитка - за 1 мин., макс. продължит. до 3 мин.

вкл. ДДС

36,00 лева

 

 • Интервю - за 1 мин., макс. продължит. до 5 мин.

вкл. ДДС

60,00 лева

 

 • Репортаж -  за 1 мин., макс. продължит. до 3 мин.

вкл. ДДС

60,00 лева

 

НА САЙТА

 

 

 

 • Стандартен банер (статичен/анимиран+линк) - за 1 ден

вкл. ДДС

6,00 лева

 

 • PR материали (готови)- текст до 1000 символа + до 2 снимки - 1 ден на нач.стр., останалите - в архив.

вкл. ДДС

120,00 лева

 

 • PR материали (готови)- текст до 1000 символа + 1 аудио файл - 1 ден на нач.стр., останалите - в архив.

вкл. ДДС

180,00 лева

 

 • Отстъпка при реклама едновременно в програмата и на сайта на стойност над  600 лв. /без ДДС/

вкл. ДДС

-10%

 

*Срок за подаване на готовите PR материали - до 12 часа преди публикуване.

 

 

5.

ТК „Ченгене скеле“ (нова, Протокол №24/27.07.2021 г.)

 

 

 

1. Билет за експозиция

 

 

 

 • Стандартен

вкл. ДДС

6,00 лева

 

 • За ученици и лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

вкл. ДДС

5,00 лева

 

 • За деца до 3 години и лица с увреждания (деца навършили 3 години заплащат такса)

 

Безплатно

 

 • За деца от 3 до 7 ненавършени години

вкл. ДДС

3,00 лева

 

 • За групи (над 20 човека)

вкл. ДДС

5,00 лева

на човек

 

 • За групи от ученици или лица, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст (над 20 човека)

вкл. ДДС

4,00 лева на човек

 

2. Беседа

 

 

 

 • Аудио-гид - на български, английски, руски или немски език

вкл. ДДС

5,00 лева

 

 • Индивидуална беседа - на български или английски език с предварителна заявка

вкл. ДДС

60,00 лева

 

3. Ползване на многофункционална зала

 

 

 

 • За всеки започнат астрономически час (до 4 астрономически часа)

вкл. ДДС

80,00 лева

 

 • За 8 астрономически часа

вкл. ДДС

350,00 лева

 

4. Билет за организирани културни събития или анимация

 

 

 

 • До 20 мин.

вкл. ДДС

5,00 лева

 

 • До 40 мин.

вкл. ДДС

10,00 лева

 

 • До 60 мин.

вкл. ДДС

15,00 лева

 

 • До 4 часа

вкл. ДДС

20,00 лева

 

4а. Провеждане на частни събития на територията на ТК „Ченгене скеле“

вкл. ДДС

150,00 лева на започнат час

6.

Лица, закупили билети през електронни сайтове за колективно пазаруване, ползват до 30% отстъпка от всички цени по този раздел, по т.1, т.2, т.3 и т.5.

 

 

7.

Етно Кафене – Етнографски музей гр.Бургас

 

 

 

1. Наем сцена

 

 

 

 • До 60 мин.

вкл. ДДС

100,00 лева

 

 • До 4 часа

вкл. ДДС

250,00 лева

 

 • До 8 часа

вкл. ДДС

400,00 лева

 

2. Билет за организирани културни събития или анимация

 

 

 

 • До 20 мин.

вкл. ДДС

5,00 лева

 

 • До 40 мин.

вкл. ДДС

10,00 лева

 

 • До 60 мин.

вкл. ДДС

15,00 лева

 

 • До 4 часа

вкл. ДДС

20,00 лева

 

3. Провеждане на частни събития

вкл. ДДС

150,00 лева на започнат час

 

 1. Раздел ІІІ ОП „Общински имоти“ придобива следната редакция:

 

Раздел ІІІ

 

 

 

ОП „Общински имоти“

 

 

1.

Плувни басейни

 

 

1.1.

 

Открит Плувен басейн „Флора”

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуални посещения

 

 

 

възрастни

вкл. ДДС

6,00/ час

 

Посещение за цял ден възрастни

вкл. ДДС

12,00 лв.

 

ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

3,00/час

 

Посещение за цял ден ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

6,00 лв.

 

Ползване на шезлонг

вкл. ДДС

4.00 лв. / посещение

 

Деца до 7 години с родител или възрастен придружител, заплатил индивидуално посещение

вкл. ДДС

2.00 /час за малък басейн

 

- абонаментна такса

 

 

 

възрастни 30 часа

вкл. ДДС

100,00

 

ученици, студенти и пенсионери 30 часа

вкл. ДДС

45,00

 

Лицензирани клубове с договор с ОП  ОИ по реда на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на община Бургас, предоставени за управление на ОП „Общински имоти”

 

 

 

- външни спортни клубове

 

 

 

1 коридор

вкл. ДДС

 30,00/час

 

цял басейн

вкл. ДДС

120,00/час

 

Игрище с размер – 30 /20 м

вкл. ДДС

  80,00/час

 

Деца и подрастващи състезания, след предварително изпратено писмо до 10 дни в ОП „Общински имоти“  от организатора на състезанието

 

безплатно

 

- провеждане на културни и развлекателни прояви и др. мероприятия, семинари, презентации

 

 

 

голям басейн

вкл. ДДС

100,00/час

 

малък басейн

вкл. ДДС

 50,00/час/

 

- ползване на офис помещение / складово помещение от спортни клубове  със сключен договор с ОП ОИ 

вкл. ДДС

60,00лв. /месец    

 

Посетители се допускат до изчерпване на капацитета на басейна.

Събота и неделя плувния басейн се ползва само от неактивно спортуващи

 

 

 

Външни спортни клубове - да се считат клубове и/или организации, които не развиват дейността си на територията на Община Бургас и/или нямат сключен годишен договор с ОП „Общински имоти” Бургас

 

 

1.2.

Открит Плувен басейн „Минерални бани“

 

 

 

Лицензирани клубове с договор с ОП  ОИ по Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на община Бургас, предоставени за управление на ОП „Общински имоти”

 

 

 

1 коридор

вкл. ДДС

20,00/час

 

       -    възрастни 

вкл. ДДС

6.00 лв./ на посещение

 

 • ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

3.00 лв./ на посещение

 

 • деца до 7 години с родител или възрастен придружител, заплатил индивидуално посещение

вкл. ДДС

2.00 лв./ на  посещение

 

-  външни спортни клубове

 

 

 

1 коридор

вкл. ДДС

20,00/час

 

цял басейн

вкл. ДДС

70,00/час

 

Деца и подрастващи, състезания с предварително изпратено писмо ( №41/24.04.2018 г.)

 

безплатно

 

- провеждане на културни и развлекателни прояви №41/24.04.2018 г.) с писмено предизвестие 10 дни преди мероприятието

 

 

 

Басейн

вкл. ДДС

50,00/час

 

 

Посетители се допускат до изчерпване на капацитета на басейна. Събота и неделя плувния басейн се ползва само от неактивно спортуващи

 

 

 

 

 

Външни спортни клубове - да се считат клубове и/или организации, които не развиват дейността си на територията на Община Бургас и/или нямат сключен годишен договор с ОП „Общински имоти” Бургас

 

 

 

Гостите на хотелската част на базата използват плувния басейн безплатно

 

 

1.3.

Закрит плувен басейн към Учебен корпус ПМГ/ГРЕ

 

 

 

- индивидуални посещения

 

 

 

 Възрастни

вкл. ДДС

6,00лв./ час/

 

 

ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

3,00лв./час

 

 

Деца до 7 години с родител или възрастен придружител, заплатил индивидуално посещение до 18:00 часа без събота и неделя.

 

2.00лв./ час/

 

- абонаментна карта

 

 

 

възрастни 5 часа/ на месец

вкл. ДДС

25,00/

 

 

ученици, студенти и пенсионери 5 часа/на месец

вкл. ДДС

  12,00/

 

 

Лицензирани клубове с договор с ОП /ОИ по реда на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на община Бургас, предоставени за управление на ОП „Общински имоти”

 

 

 

- Външни спортни клубове

 

 

 

1 коридор

вкл. ДДС

20,00/час/

 

цял басейн

вкл. ДДС

70,00/час/

 

- провеждане на срещи и състезания

вкл. ДДС

40,00/час/

 

Деца и подрастващи,  състезания с предварително изпратено писмо

 

безплатно

 

- провеждане на културни и развлекателни прояви Ново / с изпратено писмо, до 10 дни в ОП „Общински имоти“  преди събитието

 

 

 

Цял басейн

вкл. ДДС

100,00/час

 

 

Посетители се допускат до изчерпване на капацитета на басейна. Събота и неделя плувния басейн се ползва само от неактивно спортуващи

 

 

 

 

 

Външни спортни клубове - да се считат клубове и/или организации, които не развиват дейността си на територията на Община Бургас и/или нямат сключен годишен договор с ОП „Общински имоти“ Бургас

 

 

1.4.

Закрит плувен басейн “Меден Рудник“

 

 

 

- индивидуални посещения

 

 

 

Възрастни

вкл. ДДС

6,00/час

 

ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

3,00/час

 

Деца до 12 години с родител или възрастен придружител до

заплатил индивидуално посещение, до 18:00 ч. и

 без събота и неделя

 

вкл. ДДС

 

2.00лв./ час

малък басейн

 

 

- абонаментна карта

 

 

 

възрастни 5 часа/ на месец

вкл. ДДС

25,00

 

ученици, студенти и пенсионери 5 часа/ на месец

вкл. ДДС

12,00

 

Лицензирани клубове с договор с ОП ОИ по реда на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на община Бургас, предоставени за управление на ОП„Общински имоти”

 

 

 

- Външни спортни клубове

 

 

 

1 коридор

вкл. ДДС

20,00/час

 

цял басейн

вкл. ДДС

70,00/час

 

- чуждестранни отбори / 1 коридор

вкл. ДДС

30.00/час

 

- чуждестранни отбори / цял басейн 

вкл. ДДС

90.00/час

 

- провеждане на срещи и състезания 

вкл. ДДС

40,00/час

 

Ученици–състезания,с предварително изпратено писмо до 10 дни в ОП „Общински имоти“  (изм. / училищни спортни мероприятия

 

безплатно

 

- провеждане на културни и

развлекателни прояви - с писмено

предизвестие 10 дни преди мероприятието

 

 

 

голям басейн

вкл. ДДС

100,00/час

 

малък басейн

вкл. ДДС

50,00/час

 

Посетители се допускат до

изчерпване на капацитета на

басейна. Събота и неделя плувният

басейн се ползва само от

неактивно спортуващи

 

 

 

Външни спортни клубове – да се считат клубове и/или организации, които не развиват дейността си на територията на Община Бургас и/или нямат сключен

годишен договор с ОП « Общински имоти», Бургас

 

 

1.5.

Закрит плувен басейн “Младежки културен център“

 

 

 

- индивидуални посещения

 

 

 

- възрастни

вкл. ДДС

5,00/час

 

- възрастни абонамент 5 посещения

вкл. ДДС

20,00

 

- ученици и студенти

вкл. ДДС

3,00/час

 

- ученици и студенти абонамент 5 посещения

вкл. ДДС

12,00

 

Деца до 12 години с родител или възрастен придружител до

заплатил индивидуално посещение, до 17:00 ч. и

 без събота и неделя

вкл. ДДС

1,00/час

 

- организирано ползване на коридор за час

 

 

 

за лицензирани клубове

вкл. ДДС

20,00/час

 

за частни лица и фирми

вкл. ДДС

20,00/час

 

- за всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

10,00

 

за състезание

 

 

 

- за час

вкл. ДДС

100,00

 

- за всеки следващ час след първия

вкл. ДДС

90,00

 

сауна

вкл. ДДС

5,00/час

 

плувен басейн + сауна

 

 

 

- за час

вкл. ДДС

9,00

 

Посетители се допускат до изчерпвае на капацитета на басейна. Събота и неделя плувният басейн се ползва само от неактивно спортуващи.

 

 

 

Външни спортни клубове – да се считат клубове и/или организации, които не развиват дейността си на територията на Община Бургас и/или нямат сключен годишен договор с ОП  « Общински имоти», Бургас.

 

 

1.6.

 

Закрит плувен басейн към спортен комплекс „Парк Арена ОЗК“

 

 

 

Индивидуални посещения

 

 

 

Граждани над 18 годишна възраст

вкл. ДДС

10,00 лв./час

 

Ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

7,00 лв./час

 

 За часовете от 07:00-09:00 / 13:00-15:00   

 

 

 

Граждани над 18 год.

 

8,00 лв/ час

 

Ученици, студенти и пенсионери

вкл. ДДС

5,00 лв/ час

 

Абонаментна карта

 

 

 

Граждани над 18 годишна възраст  - 12 посещения (по 1 час)

вкл. ДДС

100,00 лв./месечно

 

Ученици, студенти и пенсионери - 12 посещения ( по 1 час)

вкл. ДДС

60,00 лв./месечно

 

Абонаментна карта с неoграничен достъп  за месец по плуване, Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП „Общински имоти“  по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения

вкл. ДДС

80,00 лв

 

Външни спортни клубове, групови посещения

 

 

 

Над 30 посещения (35 % отстъпка)

вкл. ДДС

6,50 лв./ посещение/месечно

 

Провеждане на спортни и културни  мероприятия

 

 

 

Цял басейн 25 м

вкл. ДДС

 

 

- провеждане на срещи, състезания, тренировки и културни прояви

вкл. ДДС

240,00 лв./час

 

 

 

Цял басейн 50 м.

 

 

 

- провеждане на срещи, състезания, тренировки и културни прояви

вкл. ДДС

480,00лв./час

 

Провеждане на тренировки, състезания по водна топка 30 м.

вкл. ДДС

300,00 лв./час

 

 

 

Провеждане на тренировки, състезания по водна топка 25 м.

вкл. ДДС

200,00 лв./час

 

Цена за ползване на басейн 50 м. за Републикански първенства по плувани спортове и срещи по водна топка

вкл. ДДС

 

100,00 лв./час

 

Една четвърт басейн ( 25 м. на 12.5 м.)

вкл. ДДС

120,00 лв./час

 

За състезатели на бургаски плувни клубове, участващи в националния отбор на Р. България, могат да закупят индивидуална карта с неограничени посещения валидна за 12 месеца.

Заб. Карта важи за всички плувни басейни, стопанисвани от ОП „Общински имоти“ 

вкл. ДДС

50,00 лв./месец

2.

Спортни зали

 

 

2.1.

Спортна зала "Младост"

 

 

 

- концерти, ревюта и др.организирани мероприятия

 

 

 

на час

вкл. ДДС

200,00

 

над 5/пет/часа

вкл. ДДС

1 500,00

 

- търговски изложения и базари

 

 

 

зала 1

вкл. ДДС

1700,00/ден

 

зала 2

вкл. ДДС

900,00

 

зала 3

вкл. ДДС

280,00

 

зала 4

вкл. ДДС

280,00

 

за ангажиране на зала над 10 дни

вкл. ДДС

отстъпка 20%

 

Провеждане на организирани спортни мероприятия, включени в Спортния и Културен календар на община Бургас, както и държавни първенства за деца, съгласно възрастовите категории на съответните федерации по вид спорт

 

безплатно

 

Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП „Общински имоти“ по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения 

 

 

 

Зала 1

 

 

 

        - тренировки

 

 

 

от 7.30 – 18.00 часа

вкл. ДДС

30,00/час

 

от 18.00 – 22.00 часа

вкл. ДДС

40.00/час

 

 • мачове от първенството по Държавния спортен календар

вкл. ДДС

50,00/среща

 

 • приятелски и контролни мачове

вкл. ДДС

40,00/среща

 

 

      -      международни мачове

вкл. ДДС

140.00/ среща

 

 • проява с демонстрационен характер

вкл. ДДС

250.00/ час

 

 • Провеждане на други спортни мероприятия и турнири  до три часа
 • Над три часа

вкл. ДДС

     35.00/ час

 

     25.00/ час

 

Външни спортни клубове

 

 

 

- мачове от първенството по Държавния спортен календар

вкл. ДДС

100,00/среща

 

- приятелски мачове

вкл. ДДС

70,00/среща

 

- Зала 1 чуждестранни отбори – тренировки

вкл. ДДС

80,00/час

 

- Зала 2 чуждестранни отбори – тренировки

вкл. ДДС

60,00/час

 

- 1/ 2 зала - Зала 2 чуждестранни отбори – тренировки

вкл. ДДС

40,00/час

 

- зала 3 и зала 4 чуждестранни отбори – тренировки

вкл. ДДС

20,00/час

 

Ползване на зали

 

 

 

Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП „Общински имоти“ по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения

 

 

 

Зала 2

вкл. ДДС

              20,00/час

 

1/ 2 зала - зала 2

вкл. ДДС

10,00/час/

 

Зала 3

вкл. ДДС

             10,00/час /

 

Зала 4

вкл. ДДС

10,00/час/

 

Външни спортни клубове – тренировки 

 

 

 

Зала 2

вкл. ДДС

30.00 / час

 

1/2 зала – зала 2 външни спортни клубове – тренировки

вкл. ДДС

15.00/ час

 

Зала 3 и 4

вкл. ДДС

15.00/ час

 

- зала 1 футбол малки врати

вкл. ДДС

120,00/среща

 

Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с ОП ОИ

вкл. ДДС

60.00 / месец

 

Ползване на пресцентър и организирани спортни дейности

вкл. ДДС

20,00/ час

 

Ползване на сауна на пълен капацитет

вкл. ДДС

30,00/ час

 

 

 

Външни спортни клубове – да се считат клубове и/или организации, които не развиват дейността си на територията на Община Бургас и/или нямат сключен годишен договор с ОП „Общински имоти“ Бургас

 

 

 

Отбори – волейбол и хандбал със сключени договори с ОП „Общински имоти“, завършили в топ три на предходният състезателен сезон в СуперЛига  и А РХГ- за мъже и жени, ползват 50% след 18.00 часа

 

 

 

Организирани групи  с учител, след предварително изпратено писмо, до 10 дни в ОП „Общински имоти“ /училищни спортни мероприятия безплатно

 

 

2.2.

Спортна зала „Никола Станчев”

 

 

 

Лицензирани спортни клубове, със сключен договор с ОП „Общински имоти“ по Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения 

 

 

 

- Голяма зала

 

 

 

Футбол

 

 

 

От 7,30 – 18,00 часа

вкл. ДДС

40,00/час/

 

От 18,00 – 22.00 часа и събота и неделя

вкл. ДДС

50,00/час/

 

Баскетбол

 

 

 

От 7,30 – 18,00 часа

вкл. ДДС

30,00/час/

 

От 18,00 – 22.00 часа

вкл. ДДС

40,00/час/

 

Волейбол

 

 

 

От 7,30 – 18,00 часа

вкл. ДДС

30,00/час/

 

От 18,00 – 22.00 часа и събота и неделя

вкл. ДДС

40,00/час/

 

Хандбал

 

 

 

От 7,30 – 18,00 часа

вкл. ДДС

30,00/час/

 

От 18,00 – 22.00 часа и събота и неделя

вкл. ДДС

40,00/час/

 

Бадминтон

 

 

 

От 7,30 – 18,00 часа за игрище

вкл. ДДС

12,00/ час/

 

От 18,00 – 22.00 часа и събота и неделя за игрище

вкл. ДДС

15,00/час/

 

Тенис на маса

 

 

 

От 7,30 – 18,00 часа

вкл. ДДС

4,00/час

 

От 18,00 – 22.00 часа и събота и неделя

вкл. ДДС

5,00/час

 

- ракети

вкл. ДДС

1,00/час

 

- топче

вкл. ДДС

1,00/бр.

 

Тенис на корт