ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №42 ОТ ДАТА 12.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 13:28

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 42

 

от проведеното на 12.10.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Точка единствена: ОбС 08-00-13270 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в Уведомление № 19-00-453/29.09.2022 г. и покана № 19-00-418/09.09.2022 г. за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

---------------------------------------------------------------------------------

 

Точка единствена: ОбС 08-00-13270 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в Уведомление № 19-00-453/29.09.2022 г. и покана № 19-00-418/09.09.2022 г. за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя Йорданка Бенова-Ананиева за представител на Община Бургас в извънредното общото събрание, насрочено за 18.10.2022 г., от 11:00 ч. в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството, на адреса на управление на „УМБАЛ – БУРГАС” АД – гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“  № 73, и резервна дата 03.11.2022 година.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на промяна в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Р. А. Иванова, Ц. Б. Велинов и Б. Г. Миразчийски и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Р. А. Иванова, В. Х. Гончев и Б. Г. Миразчийски. – „ЗА“

По т. 2 от дневния ред: Определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите. – „ЗА“;

По т. 3 от дневния ред: Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).  – „ЗА“;

По т. 4 от дневния ред: Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка  в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 от настоящата докладна записка. – „ЗА“

По т. 5 от дневния ред:  Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството. – „ЗА“

По т. 6 от дневния ред: Приема предложения състав на Комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г. във вр. с чл. 11 и следващите от Вътрешните правила на „УМБАЛ – Бургас“ АД за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, на която се възлага приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра, публикуването на информация в него, извършването на проверките на декларациите и по установяване конфликт на интереси. – „ЗА“;

По т. 7 от дневния ред: Определя за председател на Комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси предложеното лице. – „ЗА

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението. Видно от поканата извънредното общо събрание на акционерите е насрочено за 18.10.2022 г., а всички решения, подлежащи на разглеждане от извънредното общо събрание на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД, са свързани с управлението на лечебното заведение, чиято основна дейност е свързана с осигуряване живота и здравето  на гражданите – безспорно в защитата на особено важен държавен и обществен интерес. 

        

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА