ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №35 ОТ ДАТА 29.03.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 30.03.2022 - 17:08

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 35

 

от проведеното на 29.03.2022 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Точка единствена ОбС 08-00-12658 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална закрила“ с проект „Подобряване качеството на предлаганите социални услуги от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 10“

---------------------------------------------------------------------------------

 

Точка единствена ОбС 08-00-12658 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална закрила“ с проект „Подобряване качеството на предлаганите социални услуги от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 10“

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Общински съвет - Бургас одобрява кандидатстването на Община Бургас за финансиране от Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Подобряване качеството на предлаганите социални услуги от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Бургас, ж.к. “Славейков“ бл. 10“.
  2. Общински съвет - Бургас се съгласява да бъде осигурено съфинансиране от страна на Община Бургас за осъществяване на проекта, в размер на 23664,54  лева с включен ДДС.
  3. Общински съвет – Бургас се съгласява да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване върху изградения обект и непосредствено прилежащата му площ за осъществяване на социалната услуга на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Бургас, ж.к. “Славейков“ бл. 10, за срок от 5 години от приключване на проекта.
  4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ