ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №30 ОТ ДАТА 20.12.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 16:39

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 30

 

от проведеното на 20.12.2021 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-12244 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения 

 

 1. ОбС 08-00-12263 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12264 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2022/2023 година и Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Бургас за учебната 2022/2023 година

 

 1. ОбС 08-00-12277 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Приемане на Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12290 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12287 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, и Петър Статев – председател на постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за преименуване на улица на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12304 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19 и наложените в тази връзка ограничения

 

 1. ОбС 08-00-12280 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021 – 2027 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12278 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12279 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Последваща оценка на Общински план за развитие на община Бургас за периода 2014 – 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12282 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи

 

 1. ОбС 08-00-12284 Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на бизнес програмите на общинските публични предприятия за периода 2021-2024 година

 

 1. ОбС 08-00-12281 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-125, XIV-178, XV-179, XVI-180, XVIII-181, XVII-121, VIII-117, VII-118, XI-119 и X-120 в кв.1, УПИ IV-148 и V-149 в кв.30 и УПИ X-126, IX-127, VIII-128, VII-129, VI-130, V-140, IV-147, I-1462, II-1464 и III-1463 в кв.3 по плана на зона „Изток“, гр. Бургас, идентични с ПИ с идентификатори 07079.622.125, 07079.622.178, 07079.622.179, 07079.622.180, 07079.622.181, 07079.622.121, 07079.622.117, 07079.622.118, 07079.622.119, 07079.622.120, 07079.622.148, 07079.622.149, 07079.622.126, 07079.622.127, 07079.622.128, 07079.622.129, 07079.622.130, 07079.622.140, 07079.622.147, 07079.1.1462, 07079.1.1464 и 07079.1.1463 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12283 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на „Пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово 

 

 1. ОбС 08-00-12274 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД за изграждане на нов трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ IV-22 в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.659.504 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12289 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ в процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и XXV-337 в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.604.336 и 07079.604.337 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-12271 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.35 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

 1. ОбС 08-00-12272 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.305, актувани с Акт №4536/06.03.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-12266 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне предназначението на общински жилища 

 

 1. ОбС 08-00-12273 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 86, ет. 4, ап. 4В, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12269 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба“ № 9, етаж 4, апартамент № 32 – среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-12267 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 17, вх. 1, етаж 12, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12276 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. р. „Меден рудник” бл. 8 (408), вх. А (1), ет. 5, ап. 2 (десен), на наемател, настанен по административен ред

 

 1.   ОбС 08-00-12268 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-200, кв. 1, по плана на парк „Езеро“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.622.200 по КККР, публична общинска собственост, за разполагане на съоръжение за активни забавления 

 

 1. ОбС 08-00-12270 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-12275 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Областен ромски съюз“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12245 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на гр. Бургас за титла „Европейска младежка столица“

 

 1. ОбС 08-00-12286 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, проф. д-р Сотир Николов Сотиров, Калояна Живкова Петкова и Юлиян Христов Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VI-та Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

 

 1. ОбС 08-00-12303 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия, и дружества и Петър Статев – председател на постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нова улица на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12262 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2022 година в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12249 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12310 Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване, относно: Определяне на управител на „Диагностично-консултативен център I – Бургас“ ЕООД и „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12311 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на независим финансов одит на ГФО за 2021 г. на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД и Консолидиран финансов отчет за 2021 г. на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас            
 2. ОбС 08-00-12312 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приключване на процедура по ликвидация на „Обреден комплекс“ ЕООД – в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №20, с ЕИК 102663618

 

 1. ОбС 08-00-12216 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Организация на автомобилното движение в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12235 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Липсата на банкомати в част от населените места на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12248 Питане от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Поставяне на вендинг автомати на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12285 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Приходи в общински бюджет 2021, свързани с дейността на политически партии

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12244 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, (Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения).

§ 1. В Глава втора „Местни такси“, Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, ученически общежития, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални услуги,

 1. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал.1 числото 500 се заменя с числото 600;

б) ал. 2 и ал.3 придобиват редакцията:

                   „(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, гориво за разнасяне на храна по домовете, разходи за персонала, обслужващ доставката на храна- работно облекло, санитарни материали и дезинфекционни средства, както и разходът по амортизация на коли, застраховки на коли и персонал.

                   (3) Лицата, ползващи Домашен социален патронаж с пенсии под 600 лв.  и лица с намалена работоспособност над 51 %, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК, дължат месечна такса с облекчение, включваща месечните разходи за храна и гориво за разнасяне на храна по домовете.“

в) създава се нова ал.6 със съдържанието:

                   „(6) При сключване на договор с „Домашен социален патронаж“ за доставка на храна се заплаща авансова вноска храна от 150 лв., която при прекратяване на договора, смърт на потребител или отказ да бъде заплатена, се използва за покриване на последната такса, като остатъчните суми се възстановяват.“

 1. В чл. 29, се правят промените:

                   а) в ал. 1 се създават нови точки 6, 7, 8, 9, 10 и 11 със следното съдържание:

„6. Трето и следващо дете в задължително предучилищно образование, на многодетни родители, при условие че две от децата не са навършили пълнолетие.

7. Дете- полусирак в задължително предучилищно образование.

8. Дете в задължително предучилищно образование, на което един от родителите е студент.

9. Дете в задължително предучилищно образование, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

10.Дете в задължително предучилищно, на родители, чиито доход на семейството е равен или по-нисък от минималната работна заплата за страната.

11.Дете със специални образователни потребности, в задължително предучилищно образование.“

                   б) Създава се нова алинея (3а) в чл. 29 със следното съдържание:

„(3а) Извън случаите по ал. 1 дневната такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини се заплаща с намаление от 0,40 лева за храноден.“

                   в) Чл. 29, ал. 7 се изменя и придобива следното съдържание:

(7) Необходими документи за освобождаване от такса:

1. Копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК за случаите по ал. 1, т. 1 и 3.

2. Копие на акт за смърт за случаите по ал. 1, т. 2 и 7.

3. Копие на актовете за раждане на всички деца за случаите по ал.1, т. 4 и 6.

4. Служебна бележка от ВУЗ в случаите по ал. 1, т. 8.

5. Копие на Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане или копие от съдебното решение за настанавяне в приемно семейство за случаите по ал. 1, т. 9.

6. Удостоверение за доход на семейството за случаите по ал. 1, т. 10.

Досегашната точка 7 се отменя.

                   г) отменя се чл. 29а.

 

§ 2. В Приложение 3 Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас, се правят следните изменения и допълнения:

 1. В Раздел ІІ „Детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“, точки 1, 2 и 3, придобиват следната редакция:

1.

Целодневна детска ясла

Такса за присъствен ден

1,80

2.

Целодневна детска градина

Такса за присъствен ден

2,00

3.

Дневна такса за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини за храноден

2,20

Досегашните точки 4 и 5 се отменят.

 

 1. Раздел III Технически услуги придобива следната редакция:

 

Раздел ІІІ

 

Технически услуги

такса

1.

Издаване на скици за недвижим имот

-формат А 4

-формат А 3

-комбинирана –дейтваща регулация  и кадастрална карта

-комбинирана скица от действащ и недействащи планове и издаване на удостоверение

 

80,00

100,00

150,00

300,00

2.

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

200,00

3.

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

50% от т.1 и 2

4.

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

100,00

5.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

150,00

6.

Издаване на удостоверения за поделяемост на поземлени имоти по чл.19 от ЗУТ

100,00

7.

Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

300,00

8.

Издаване на удостоверения и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

400,00

9.

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

200,00

10.

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

- За копия  с размер А4  и А3

- За черно-бели копия с размер,  по-голям от А3

- За цветни копия  с размер,  по-голям от А3

 

 

2,50/лист

4,50 лв. /л. м / лист

6,00 лв. /л. м / лист

11.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

100,00

12.

Издаване на разрешение за строеж

 

 

      -     За преустройство на обект

150,00

 

      -     За жилищни сгради V категория по чл.137 от ЗУТ

300,00

 

 • За жилищни сгради IV категория по чл.137 от ЗУТ

400,00

 

 • За жилищни сгради III категория по чл.137 от ЗУТ

500,00

 

 • За нежилищни и смесени сгради IV и V категория по чл.137 от ЗУТ

400,00

 

 

 • За нежилищни и смесени сгради III, II и I категория по чл.137 от ЗУТ

500,00

 

 • За селскостопански и стопански сгради

100,00

 

 • За инженерна инфраструктура и сградни инсталации

а/до 20 м

б/над 20 м

в/газови сградни инсталации в жил.сгради до 3 ет.

г/газови сгради инсталации в жил.сгради над 3 ет.

д/газови вътрешни инсталации на жилища

е/газови сградни и вътрешни инсталации в нежилищни сгради

 

100,00

150,00

100,00

150,00

50,00

200,00

 

Разрешение за строеж за базови станции на мобилни оператори:

 а/върху терен /ЖР конструкция/

б/ върху покрив на сграда или наето помещение

 

 

1000,00

1000,00

 

Издаване на акт за узаконяване на строеж

горните такси в троен размер

 

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

150,00

 

Издаване на разрешение по чл.147а от ЗУТ

150,00

 

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

100,00

 

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект /Заповед/  със Заповед по чл.154 от ЗУТ/

50% от основното разрешение за строеж

 

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

50% от основното разрешение за строеж

 

 1. Раздел VII Регионална библиотека „П. К. Яворов” се изменя и допълва така:

 

Раздел VII

 

 

Регионална библиотека „П. К. Яворов”

 

1.

Писмени тематични библиографски справки /ползване на първични библиографски източници, Външни мрежови ресурси и Бази данни/:

 

 

 • до 5 г. назад във времето

30.00 лв

 

 • до 10 г. назад във времето

40.00 лв.

 

 • за период по-голям от 10 години (по договаряне, но не по-малко от 40.00 лв.)

50.00 лв.

 

 • използване на готова справка

5.00 лв.

2.

Писмени библиографски и фактографски справки:

 

 

 • За прегледан информационен източник на български език

2.00 лв.

 

 • За прегледан информационен източник на чужд език

2.50 лв.

 

 • Чрез преглеждане Де Визу (De Visu) на Държавен вестник /книговезко тяло/

Забележка: При заявка за писмена справка се внася депозит - 25 % от стойността на справката, който се приспада при цялостното оценяване на справката.

Срок на изпълнение на заявката - 1 месец.

За бързи услуги /1 седмица/ заплащането се завишава с 25 %.

 

3.

Ретроспекивни библиографски издирвания до 1965 г.

2,00

4.

За достъп до външни мрежови ресурси и бази данни с информационно търсене в локална автоматизирана система, онлайн база данни или база данни върху електронен носител и предоставяне на библиографска/ пълнотекстова справка:

 

 

 

 • за 1 час

10,50

 

 • за намерено заглавие на български език

0.50 лв.

 

 • за намерено заглавие на чужд език

0.50 лв.

 

 • за една статия с пълен текст

3.00 лв.

5.

Копиране на библиотечни документи

 

 

 • предоставяне на копия на ръкописи и архивни материали

3.00 лв./ стр

 

 • предоставяне на копие на произведения на културата, създадени до края на XIX век

3.00 лв./ стр

6.

Копирни услуги:

 

 

 • черно-бяло формат А4

0, 20 лв.

 

 • черно-бяло формат А3

0.30 лв./ стр.

 

 • цветно копие формат А4

1.50 лв./ стр

 

 • цветно копие формат А3

3. 00 лв./ стр.

7.

Копиране /прехвърляне/ на информация върху:

 

 

 •  CD 

4, 00 лв.

 

 • Запис от видеокасети

15, 00 лв.

 

 • Запис от грамофонна плоча, аудиокасета, CD, DVD

15, 00 лв.

8.

Сканиране от библиотечен документ

 

 

 • Формат А4

0. 90 лв./ стр

 

 • Формат А3, 300 dpi, формат jpg, без обработка

1. 50 лв./ стр

 

 • Формат А1, 300 dpi, формат jpg, без обработка

2, 50 лв./ стр.

 

 • Обработка на файл

1, 00 лв.

9.

Набиране и обработка на текст от библиотечен сътрудник

2, 00 лв./ стр.

10.

3D цветно принтиране

0. 60 лв./ грам

2.50 лв./ см3

11.

Такса използване на Z space студио:

 

 

 • до 60 мин.

40, 00 лв

 

 • до 4 часа.

120, 00 лв.

12.

Такса използване на Z space лаптоп:

 

 

 • до 60 мин.

40, 00 лв

 

 • до 4 часа.

120, 00 лв.

13.

Mozabook

 

 

 • до 60 мин.

40, 00 лв

 

 • до 4 часа.

120, 00 лв.

14.

Магичен интерактивен под Funtronic

 

 

 • до 40 мин.

60, 00 лв

 

 • до 2 часа.

120, 00 лв.

 

§ 3. В Приложение № 4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас,

 1. В Раздел I Административни услуги, т.17 придобива следната редакция:

17.

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства (нова, Протокол №36/19.12.2017 г., изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 - до 3 дни

- до 15 дни

- до 1 месец

 

 

осв. ДДС

 

 

 

10,00

50,00

80,00

 1. Раздел ІІІ Услуги по ТСУ, кадастър, регулация се изменя и допълва така:

 

Раздел ІІІ

 

 

 

Услуги по ТСУ, кадастър, регулация

 

 

1.

Териториално насочване на обекти след проучване на предвижданията на териториално-устройствените планове ОГП, ГКТП и подборните градоустройствени планове

 

 

 

- За търговски и делови сгради, хотели, битови услуги

осв. ДДС

800,00

 

- За производствени обекти и складови бази

осв. ДДС

500,00

 

- За обекти на транспорта, свързани с общата схема на разположение:

 

 

 

а) паркинги, гаражи, автогари, сервизи и др.

осв. ДДС

350,00

 

б) бензиностанции и крайпътни обекти

осв. ДДС

800,00

 

- За процедиране на частични изменения на ТУП и ОУП по инициатива на физически и юридически лица

 

осв. ДДС

 

2 500,00

 

- Удостоверение за предвиждания на ТУП/ОУП (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)                                                                                               

осв. ДДС

200,00

за имот

2.

Одобряване на подробен устройствен план (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)             

осв. ДДС

0.15лв/кв.м но не по-малко от 400,00лв

 

- За линейни обекти до 1 км

осв. ДДС

500,00

 

- За линейни обекти от 1 км до 5 км

осв. ДДС

700,00

 

- За линейни обекти над 5 км

осв. ДДС

1 000,00

 

- Повторно и всяко следващо разглеждане на ПУП и техните изменения след отразяване на забележки

осв. ДДС

50% от горните цени за първо разглеждане

3.

Становище на ЕСУТ на архитектурни и сградни инсталационни проекти (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)              

 

 

 

a) Проекти за жилищна сграда

осв. ДДС

1,00 /кв.м.РЗП

 

б) Проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение

осв. ДДС

1,00 /кв.м.РЗП

 

/кв.м.РЗП

 

 

 

в) Проекти за преустройства

осв. ДДС

75 % от б.а и б

 

г) разглеждане на идеен проект:

-за жилищна сграда;

-нежилищни сгради/смесени сгради

осв. ДДС

 

1,00/кв.м. РЗП

1,00/кв.м. РЗП

 

д) Повторно разглеждане на идеен проект

осв. ДДС

50% от

първоначалната

такса

4.

Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж :

-Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти по чл.141 от ЗУТ (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)              

-Одобряване на идейни инвестиционни проекти по чл.142 от ЗУТ

-Одобряване на технически и работен инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж

 

 

 

0,45% от ПСС

 

0,75% от ПСС

 

1,25% от ПСС

 

 

а) Инвестиционни проекти /идеен, технически или работен/

осв. ДДС

1,25% от ПСС

 

б) Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок

осв. ДДС

50% от таксата за одобряване на проекта

 

в) Инвест. проекти на инж. инфраструктура и благоустройство (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

1,50% от ПСС

 

г) Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

осв. ДДС

30 % от таксата за одобряване на ТИП

 

д) Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ:

- За 1 обособен самостоятелен обект в сграда

- За 1 сграда

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

осв. ДДС

 

 

1.50 лв./м2

1.00 лв./м2

     

     100.00

 

е) Одобряване на проекти – преработка по време на строителството с РЗП  за обхвата на промените както следва:

осв. ДДС

1,50/кв.м. но не по-малко от 500лв

 

ж) Одобряване на План за управление на строителните отпадъци по чл.156б, ал.1 т.1 от ЗУТ (нова, Протокол №5/19.12.2019 г.)

осв. ДДС

75,00

 

з) Одобряване на план за безопасност и здраве по чл.156б, ал.1 т.2 от ЗУТ (нова, Протокол №5/19.12.2019 г.)

осв. ДДС

75,00

5.

Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд

Включване на земеделски земи в урбанизирана територия

 

осв. ДДС

 

50,00лв./дка

50,00лв./дка

6.

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове:

осв. ДДС

400,00

7.

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове: (ПУП ПРЗ/ ПР/ ПП)

осв. ДДС

400,00

 

 

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

50,00

 

Попълване/поправка на кадастрален план

 

 

100,00 до 3 имота

150,00над 3 имота

 

Изменение на план но новообразуваните имоти

 

150,00 до 3 имота

200,00над 3 имота

 

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

520,00

 

8.

- Протокол за възстановяване на тротоари, улични платна и зелени площи след прокопаване

осв. ДДС

100,00

9.

- Проучвания по повод молби за повреди и ремонти по пътни, улични и инженерни мрежи

осв. ДДС

200,00

10.

- Проучвания по повод искания за огледи на място за издаване на експертни становища или указания

 

осв. ДДС

 

100,00

11.

Трасиране и заснемане

 

 

 

Трасиране – 50лв./точка, мин 200лв

осв. ДДС

50,00 и не по-малко от 200лв

 

Заснемане

 

 

 

 • Площни обекти

 

осв. ДДС

500,00лв / дка и не по-малко от 300,00лв

 

 • Линейни обекти – 1лв/м – мин 200лв

осв. ДДС

1,00лв / м линеен и не по-малко от 200,00лв

 

- Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването:

1)строежи І и ІІ категории

2)строежи ІІІ и ІV категории

3)строежи V категории

осв. ДДС

 

 

 

 

360,00

300,00

180,00

12.

Издаване констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строежа (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

осв. ДДС

150,00

 

Издаване на протокол за съборени сгради/удостоверение (нова, Протокол №5/19.12.2019 г.)

осв. ДДС

100,00

 

- Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

1)до 1 км.

2)над 1 км.

 

осв. ДДС

 

 

 

300,00

600,00

 

- За препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезична основа

осв. ДДС

 

20,00

 

- За препис - извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезична основа, придружени със схема или копие от реперните карнети

 

осв. ДДС

 

25,00

 

- Списък на координати на подборни точки

осв. ДДС

15,00

 

- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

осв. ДДС

100,00

 

-Извадки от цифрови модели на влезли в сила регулационни планови

1)в урбанизирана територия до 1 кв.

2)в урбанизирана територия до 3 кв.

3)извън урбанизирана територия за конкретния имот и прилежащите имоти

осв. ДДС

 

 

300,00

500,00

600,00

13.

 

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

- натоварване на ос до 8 тона

- натоварване на ос от 8 до 12 тона

- натоварване на ос над 12 тона

- определяне и издаване на маршрут за движение на товарни автомобили над 3,5т. (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

осв. ДДС

 

 

 

 

500,00

1000,00

3000,00

5 лв/месец

14.

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

осв. ДДС

150,00

15.

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.):

За обекти в ЦГЧ

    - направление и извозване

    - депониране

За обекти в комплексите, кварталите и землището на гр.Бургас

   - направление и извозване

   - депониране

За обекти в другите населени места и землищата

   - направление и извозване

   - депониране

За направление, извозване и депониране на земни маси по договори за общински обекти

осв. ДДС

 

 

 

 

 

1,20/тон

1,50/тон

 

 

0,70/тон

1,50/тон

 

         0,70/тон

1,50/тон

50% от горните цени

16.

Цена за доставка на земни маси

 

 

 

- За хумус

осв. ДДС

50,00/м.

 

- За мъртвица

осв. ДДС

25,00/м.

17.

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

 

 

А/ Строежи четвърта категория

 

 

 

частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях

осв. ДДС

 

300,00

 

жилищни сгради със средно застрояване, в т.ч. сградни отклонения и смесени сгради със средно застрояване, в т.ч. сградни отклонения

осв. ДДС

700,00

 

сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места,в т.ч. сградни отклонения и производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях,в т.ч. Сградни отклонения

 

осв. ДДС

 

 

2 000,00

 

паркове,градини и озеленени площи до 1 ха

осв. ДДС

1000,00

 

Реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им  ІV категория (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

 

 

 

а) в жилищни сгради и смесени сгради

- за един самостоятелен обект

- за повече от един самостоятелен обект

осв. ДДС

 

200,00

400,00

 

б) в обществени сгради и производствени сгради

осв. ДДС

500,00

 

(отм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

 

 

 

Физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

 

 

- трасе до 100 м. (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

осв. ДДС

200,00

 

- трасе над 100 м.

осв. ДДС

200,00/км.,

но

не повече от

3 000,00

 

Ел. Захранване на строежи от ІV категория

осв. ДДС

200,00

 

Б/ Строежи пета категория

 

 

 

жилищни и вилни сгради-ниско застрояване,в т.ч. сградни отклонения

до 200 кв.м. РЗП

над 200 кв.м. РЗП

осв. ДДС

 

 

150,00

250,00

 

сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители, както и производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях, в т.ч. сградни отклонения

 

 

 

-до 50 кв.м.

осв. ДДС

7,00/кв.м.

 

-от 50 до 200 кв.м.

осв. ДДС

500,00

 

-от 200 до 500 кв.м.

осв. ДДС

700,00

 

-от 500 до 1000 кв.м.

осв. ДДС

1 000,00

 

строежи на допълващото застрояване, извън тези от шеста категория

осв. ДДС

150,00

 

реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория

 

 

 

а) в жилищни сгради

осв. ДДС

100,00

 

б) в обществени сгради:

 

 

 

- до 100 кв.м.

осв. ДДС

200,00

 

- от 100 кв.м. до 500 кв.м.

осв. ДДС

350,00

 

- от 500 кв.м. до 1 000 кв.м.

осв. ДДС

500,00

 

в) в производствени сгради:

 

 

 

- до 100 кв.м.

осв. ДДС

200,00

 

- от 100 кв.м. до 500 кв.м.

осв. ДДС

350,00

 

- от 500 кв.м. до 1000 кв.м.

осв. ДДС

500,00

 

- над 1000 кв.м.

осв. ДДС

800,00

 

Физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения (изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

 

 

- трасе до 100 м.

осв. ДДС

150,00

 

- трасе над 100 м.

осв. ДДС

150,00/км., но

не повече от

2 000,00

 

Ел.захранване на строежи

осв. ДДС

150,00

18.

Оценка съответствие на инвестиционни проекти от ЕСУТ

 

 

 

Частни пътища, улици от V и VI клас и съоръженията към тях

осв. ДДС

700,00

 

Жилищни и смесени сгради със средно застрояване

осв. ДДС

800,00

 

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители и нроизводствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията и складовете към тях

 

осв. ДДС

 

1 500,00

 

 

 

паркове градини и озеленени площи до 1 ха, атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг-гаражи,гаражи за открити паркинги, разположени в УПИ, с капацитет от 50 до 100 паркоместа

 

 

 

осв. ДДС

 

 

 

500,00

 

Реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория, както и вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им:

-за един самостоятелен обект в сграда

-за повече от един самостоятелен обект в сграда

 

 

 

осв. ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

800,00

 

Жилищни и вилни сгради с ниско застрояване

осв. ДДС

500,00

 

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители и производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

 

осв. ДДС

 

900,00

 

 

Строежи от допълващото застрояване

осв. ДДС

250,00

 

Реконструкции, преустройства,основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория

 

осв. ДДС

 

250,00

19.

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

осв. ДДС

300,00

20.

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

 

50,00

21.

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

осв. ДДС

250,00

22.

Издаване на разрешение за преместване на растителност

осв. ДДС

10,00

23.

Извадка от действащ ПУП (ПРЗ и РУП) – на хартиен носител

до 1 квартал

до 3 квартала

-

 

 

200,00

300,00

24.

Извадка от действащ ПУП (ПРЗ и РУП) – на магнитен носител

до 1 квартал

до 3 квартала

-

 

 

300,00

400,00

25.

Издадане на разрешение за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки (нова, Протокол №5/19.12.2019 г.)

осв. ДДС

100,00

 

§ 4. В Приложение 5 Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, свързани с образование, култура и младежки дейности, предоставени от Община Бургас.

 

 1. Раздел ІХ – Регионална библиотека „П. К. Яворов” се изменя и придобива съдържанието:

 

Раздел ІХ

 

 

 

„Регионална библиотека „П. К. Яворов”

 

 

1.

Такса издаване на потребителска/ читателска карта за 12 месеца:

 

 

 

 • редовни читатели /работещи/

без ДДС

10.00 лв

 

 • деца до 5 г.

без ДДС

безплатно

 

 • деца от 5 до 14 г.

без ДДС

5.00 лв.

 

 • ученици, студенти, пенсионери

без ДДС

5.00 лв.

2.

Седмична читателска карта /важи за читалните звена на РБ „Пейо К. Яворов”/

без ДДС

3,00 лв.

3.

Еднодневна карта /важи за читалните звена на РБ „Пейо К. Яворов”/

без ДДС

2.00 лв.

4.

Дубликат на изгубена читателска карта

без ДДС

2,00 лв.

5.

Ползване на Зала за мероприятия/ за провеждане на събитие

Забележка: В събота и неделя се заплаща договорената цена, увеличена с 20 на сто.

вкл. ДДС

минимум 50.00 лв. / събитие

 

 1. Създава се Раздел ХІ Младежки културен център със следното съдържание:

 

Раздел ХІ

 

 

 

Младежки културен център

 

 

 

Школа

без. ДДС

15,00/месец

 

Зали за провеждане на културно-развлекателни прояви

 

 

 

Концертна зала № 1

 

 

 

- за час

без. ДДС

70,00

 

- за всеки следващ час след първия

без. ДДС

35,00

 

Изложбена зала

 

 

 

- за час

без. ДДС

35,00

 

- за всеки следващ час след първия

без. ДДС

17,50

 

Конферентна зала № 2

 

 

 

- за час

без. ДДС

35,00

 

- за всеки следващ час след първия

без. ДДС

17,50

 

Конферентна зала № 3

 

 

 

- за час

без. ДДС

27,50

 

- за всеки следващ час след първия

без. ДДС

15,00

 

Зала № 14

 

 

 

- за час

без. ДДС

27,50

 

- за всеки следващ час след първия

без. ДДС

15,00

 

Репетиционни зали

 

 

 

зала 1

без ДДС

10,00/час

 

зала 2

без ДДС

9,00/час

 

зала 3

без ДДС

6,00/час

 

зала 14

без ДДС

5,00/час

 

Зала 5

без ДДС

4,00/час

 

Зала 16

без ДДС

5,00/час

 

Зала 17

без ДДС

5,00/час

 

Зала 18

без ДДС

5,00/час

 

Зала 24

без ДДС

4,00/час

 

Зала №2 – Хорова школа

без ДДС

5,00/час

 

Изложбена зала

без ДДС

9,00/час

 

Ползване на фоайе и общи части – коридори

без ДДС

10,00 лв./час

 

 1. В Раздел ХІІ Услуги, предоставяни от училища.

а) точка 2 ПГ по туризъм "Проф.Д-р Асен Златаров" и комплекс "Младост" става със следното съдържание:

2.

ПГ по туризъм "Проф.Д-р Асен Златаров" и комплекс "Младост"

 

 

 

 

Квалификационни курсове по професия 811070 „Готвач“-специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“-първа степен

 

 

 

 • за 15 бр. курсисти

вкл. ДДС

527.00

 

 • за 12 бр. курсисти

вкл. ДДС

658.00

 

 • за 10 бр. курсисти

вкл. ДДС

790.00

 

Квалификационни курсове по професия 811070 „Готвач“-специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“-втора степен, при наличие на първа степен

 

 

 

 • за 15 бр. курсисти

вкл. ДДС

620.00

 

 • за 12 бр. курсисти

вкл. ДДС

775.00

 

 • за 10 бр. курсисти

вкл. ДДС

930.00

 

Квалификационни курсове по професия 811060 „Ресторантьор“-специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“-трета степен, при наличие на втора степен

 

 

 

 • за 15 бр. курсисти

вкл. ДДС

556.00

 

 • за 12 бр. курсисти

вкл. ДДС

695.00

 

 • за 10 бр. курсисти

вкл. ДДС

834.00

 

Квалификационни курсове по професия 811060 „Ресторантьор“-специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“-трета степен

 

 

 

 • за 15 бр. курсисти

вкл. ДДС

1141.00

 

 • за 12 бр. курсисти

вкл. ДДС

1677.00

 

 • за 10 бр. курсисти

вкл. ДДС

2012.00

 

Квалификационни курсове по професия 541010 „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“-специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“-трета степен

 

 

 

 • за 15 бр. курсисти

вкл. ДДС

977.00

 

 • за 12 бр. курсисти

вкл. ДДС

1221.00

 

 • за 10 бр. курсисти

вкл. ДДС

1465.00

 

Квалификационни курсове по професия 541030 Хлебар-сладкар“-специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“-втора степен

 

 

 

 • за 15 бр. курсисти

вкл. ДДС

529.00

 

 • за 12 бр. курсисти

вкл. ДДС

661.00

 

 • за 10 бр. курсисти

вкл. ДДС

793.00

 

Квалификационни курсове по професия 541030 Хлебар-сладкар“-специалност „Производство сладкарски изделия“-втора степен

 

 

 

 • за 15 бр. курсисти

вкл. ДДС

529.00

 

 • за 12 бр. курсисти

вкл. ДДС

661.00

 

 • за 10 бр. курсисти

вкл. ДДС

793.00

 

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности за придобиване на степен на професионална квалификация по:

 

 

 

 • Професия 811070 „Готвач“ – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – втора степен.

вкл. ДДС

723.00

 

 • Професия 811070 „Готвач“ – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – първа степен

вкл. ДДС

338.00

 

 • Професия 811060 „Ресторантьор“ – специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ – трета степен

вкл. ДДС

1033.00

 

 • Професия 811060 „Ресторантьор“ – специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ – трета степен, при наличие на втора степен

вкл. ДДС

576.00

 

 • Професия 541030 „Хлебар-сладкар“ – специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ – втора степен

вкл. ДДС

808.00

 

 • Професия 541030 „Хлебар-сладкар“ – специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ – първа степен

вкл. ДДС

442.00

б) точка 3 ПГ по механоелектротехника и електроника-Бургас, придобива редакцията:

3.

ПГ по механоелектротехника и електроника-Бургас

 

 

 

Квалификационен курс на обучение след завършено средно образование по професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“ и „Електрообзавеждане на транспортна техника“; професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“ , специалност „Автомобилна мехатроника“; професия „Техник електронна техника“, специалност „Промишлена електроника“ и „Микропроцесорна техника“; професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Мехатроника“ – първа година

 

 

 

 

 

вкл. ДДС

 

 

 

 

 

800.00

 

Квалификационен курс на обучение след завършено средно образование по професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“ и „Електрообзавеждане на транспортна техника“ ; професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“, специалност „Автомобилна мехатроника“; професия „Техник електронна техника“, специалност „Промишлена електроника“ и „Микропроцесорна техника“; професия „Техник на компютърни системи“, специалност ‚Компютърни мрежи“; професия „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“ – втора година

 

 

 

 

вкл. ДДС

 

 

 

 

800.00

 

Металообработващи услуги по местонахождение на клиента

вкл. ДДС

15.00 лв. на час

 

Металообработващи услуги в работилниците на училището

вкл. ДДС

25.00 лв. на час

в) точка 4 ПГСАГ „Кольо Фичето” – Бургас придобива редакцията:

4.

ПГСАГ „Кольо Фичето” – Бургас (изм. Протокол №36/19.12.2017 г., изм. Протокол №52/18.12.2018 г., изм. Протокол №5/19.12.2019 г.)

 

 

 

 

Квалификационен курс по Рамкова програма Д 5 за начално професионално обучение, за придобиване на квалификация по част от професия с трета степен на професионална квалификация в направленията: „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“ и „Градинарство /паркове и градини/“ – такса за обучение

вкл. ДДС

500.00

 

Квалификационен курс по Рамкова програма Е 9 за продължаващо професионално обучение, за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след придобита квалификация по част от професия с трета степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник“ за специалности „Строителство и архитектура“ и „Водно строителство“ – такса за обучение

вкл. ДДС

1950.00

 

Квалификационен курс по Рамкова програма Е 9 за продължаващо професионално обучение, за придобиване на трета степен на професионална квалификация, след придобита квалификация по част от професия с трета степен на професионална квалификация по професии „Геодезист“ със специалност „Геодезия“ и „Техник озеленител“ със специалност „Парково строителство и озеленяване“ – такса за обучение

вкл. ДДС

1730.00

 

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професии „Строител“, „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ и „Озеленител“ – такса за обучение

вкл. ДДС

1080.00

 

 1. Раздел XIV „Авиомузей Бургас“ става със следното съдържание:

 

Раздел XІV

(нов, Протокол №26/25.04.2017 г.)

 

 

 

 „Авиомузей Бургас“

 

 

1

Посещение на музея.

 

 

1.1

Входен билет за индивидуално посещение

 

 

 

 • през периода 01.06-30.09

вкл. ДДС

6 лв.

 

 • през периода  01.10-31.05

вкл. ДДС

4 лв.

1.2

Входен билет за деца до 6 години и хора с увреждания

 

безплатно

         1.3

Входен билет за деца над 6 години, учащи до 26 години и пенсионери

 

 

 

 • през периода 01.06-30.09

вкл. ДДС

4 лв.

 

 • през периода  01.10-31.05

вкл. ДДС

2 лв.

1.4

Входен билет за служители в Българската Авиация

 

 

 

 • през периода 01.06-30.09

вкл. ДДС

4 лв.

 

 • през периода  01.10-31.05

вкл. ДДС

2 лв.

1.5

Семеен входен билет (двама възрастни придружени от едно или повече деца)

 

 

 

 • през периода 01.06-30.09

вкл. ДДС

12 лв.

 

 • през периода  01.10-31.05

вкл. ДДС

8 лв.

 1.6

Временни експозиции (над 6 годишна възраст) (нова, Протокол №5/19.12.2019 г.)

вкл. ДДС

4 лв.

2.

Групови посещения (група 10 души)

 

 

2.1

Посещение на музея за деца от ДГ (на всеки 5 деца един придружител е безплатно)

 

 

 

 • през периода 01.06-30.09

вкл. ДДС

2 лв.

 

 • през периода  01.10-31.05

вкл. ДДС

1 лв.

2.2

Посещение на музея от ученици до 4-ти клас (на всеки 10 деца един придружител е безплатно) - цена на човек

 

 

 

 • през периода 01.06-30.09

вкл. ДДС

2 лв.

 

 • през периода  01.10-31.05

вкл. ДДС

2 лв.

2.3

Посещение на музея от ученици между 5 и 12 клас и студенти - цена на човек

 

 

 

 • през периода 01.06-30.09

вкл. ДДС

2 лв.

 

 • през периода  01.10-31.05

вкл. ДДС

2 лв.

2.4

Посещение на музея от 10 души възрастни/на човек

 

 

 

 • през периода 01.06-30.09

вкл. ДДС

4 лв.

 

 • през периода  01.10-31.05

вкл. ДДС

4 лв.

2.5

Посещение на музея от пенсионерски групи

 

 

 

 • през периода 01.06-30.09

вкл. ДДС

2 лв.

 

 • през периода  01.10-31.05

вкл. ДДС

2 лв.

3.

С предварително записване

 

 

3.1

Екскурзоводска беседа на български език

вкл. ДДС

20 лв.

3.2

Екскурзоводска беседа на английски език/руски език

вкл. ДДС

50 лв.

3.3.

Цени за наемане на площи за провеждане на мероприятия - за един час

вкл. ДДС

40 лв.

3.4

Рожден ден на територията на музея – цена за 1 час, подходящ за деца от 3 до 13 години

вкл. ДДС

40 лв.

3.5

Ваучер за посещение на музея

 

 

 

 • през периода 01.06-30.09

вкл. ДДС

12 лв.

 

 • през периода  01.10-31.05

вкл. ДДС

8 лв.

3.6

Escape Room в самолет Ан-24, до 4 души

вкл. ДДС

40 лв.

4.

Други услуги

 

 

4.1

Ден на отворени врати в музея, всеки месец

 

всеки последен понеделник

4.2

Членство към музейната общност - рекламни материали и списания, актуална информация/ на година

вкл. ДДС

20лв.

5.

Електронни сайтове за колективно пазаруване ползват до 30 % отстъпка от цените на билетите, посочени в този раздел. (нова, Протокол №52/18.12.2018 г.)

 

 

 

 

§ 5. В Приложение 6, Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, се правят следните изменения и допълнения:

 1. Раздел I ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ придобива следното съдържание:

 

 

Наименование на услуги/права

 

Забележка

 

Цени на услуги/права

(в лева)

1

2

3

4

 

Раздел І

 

 

 

ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

 

 

1.

Услуги на оркестър "Горещ пясък"

 

 

 

- за поръчков концерт на територията на гр. Бургас

вкл. ДДС

960,00/час

2.

Участия на Общински духов оркестър

 

 

 

2.1. Участие на Общински духов оркестър на територията на гр. Бургас

вкл. ДДС

1200,00/час

 

2.2. Участие на Общински духов оркестър 15 минути на територията на гр. Бургас

вкл. ДДС

360,00

 

2.3. Участие на Общински духов оркестър 30 минути на територията на гр. Бургас

вкл. ДДС

660,00

3.

Участие в МФФ

вкл. ДДС

600,00

4.

Летен театър

 

 

4.1

Ползване сцена Летен театър за шоу - програми, фестивали, концерти, театрални, оперни, детски постановки и други, с изключение на абитуриентски балове за училища на територията на Община Бургас, за периода от 01.05 до 25.05 вкл.

 

вкл. ДДС

2000,00/на ден

4.2

Ползване на вътрешни пространства в сграда на Летен театър Бургас (без сцена и зала) за творческа дейност

вкл. ДДС

7,00/на ден

4.3

4.3 Ползване на вътрешни пространства в Летен театър Бургас (без сцена и зрителна зала) за съхранение на инвентар

вкл. ДДС

3,00/на ден

5

Културен дом – НХК (нова, Протокол №13/29.09.2020 г.)

 

 

5.1

Ползване на зрителна зала

 

 

-

За репетиция до 2 часа

вкл. ДДС

70,00

-

За събития на училища, градини, читалища до 2 часа

вкл. ДДС

500,00

-

За всеки следващ започнат час за (за училища, градини, читалища)

вкл. ДДС

150,00

 

за концерти и танцови спектакли с включено стандартно

осветление и озвучаване до 2 часа

вкл. ДДС

800,00

-

За всеки следващ започнат час (за концерти и танцови спектакли )

вкл. ДДС

250,00

 

За театрални постановки с включено стандартно осветление и озвучаване до 2 часа

вкл. ДДС

800,00

 

За всеки следващ започнат час (за театрални постановки)

вкл. ДДС

250,00

 

За две театрални постановки, в един ден, с включено стандартно осветление и озвучаване

вкл. ДДС

1000,00

 

За концерт и танцов спектакъл без осветление и озвучаване до 2 часа

вкл. ДДС

600,00

 

За всеки следващ час (за концерт и танцов спектакъл без осветление и озвучаване )

вкл. ДДС

250,00

 

За конференции, семинари, симпозиум до 2 часа

вкл. ДДС

500,00

 

За всеки следващ започнат час ( конференции, семинари, симпозиум)

вкл. ДДС

150,00

 

За конференции, семинари, симпозиум до 2 часа, с включена мултимедия

вкл. ДДС

650,00

 

За всеки следващ започнат час ( конференции, семинари, симпозиум), с включена мултимедия

вкл. ДДС

175,00

 

За фестивали и конкурси, с включено стандартно осветление и озвучаване

вкл. ДДС

1000,00

 

Прожекция на филм

вкл. ДДС

800,00

 

Ползване на професионален лазерен проектор за прожекция на сцена в Зрителна зала

вкл. ДДС

600,00

 

Въртяща сцена на събитие

вкл. ДДС

100,00

 

Отваряне и затваряне на оркестрина на събитие

вкл. ДДС

250,00

 

Ползване на роял за събития

вкл. ДДС

150,00

5.2

Ползване на вътрешен двор за събитие до 2 часа

вкл. ДДС

40,00

 

За всеки следващ започнат час

вкл. ДДС

15,00

 

Стандартна външна сцена с размер 6x4 24 кв. м. до 2 часа

вкл. ДДС

50,00

 

За всеки следващ започнат час

вкл. ДДС

20,00

 

За филмов фестивал с преносим екран с размери 752 x 569 cm комплект предна и задна прожекция и  проектор DLP 6000ANSI Lum 1920x1200 на ден

вкл. ДДС

600,00

 

Отдаване на търговска площи под наем, на кв. м., на ден

вкл. ДДС

5,00

5.3

Ползване на фоайета

вкл. ДДС

 

 

Фоайе партерен етаж за събития: ревюта, коктейли и други - за час

вкл. ДДС

50,00

-

За всеки следващ час

вкл. ДДС

30,00

-

До 8 часа

вкл. ДДС

200,00

 

Фоайе партерен етаж за изложба:

 

 

-

Ползване на фоайе за изложба на ден

вкл. ДДС

100,00

-

Ползване на фоайе за изложба за седем дни

вкл. ДДС

350,00

-

Ползване на фоайе за изложба за всеки следващ ден

 

50,00

 

Ползване на фоайе пред камерна зала за събития до час

вкл. ДДС

40,00

-

За всеки следващ час

вкл. ДДС

20,00

-

До 8 часа

вкл. ДДС

150,00

 

Фоайе пред камерна зала за изложба

 

 

-

Ползване на фоайе за изложба на ден

вкл. ДДС

70,00

-

Ползване на фоайе за изложба за седем дни

вкл. ДДС

250,00

-

Ползване на фоайе за изложба за всеки следващ ден

 

35,00

-

Отдаване на площ под наем на кв. м., на ден

вкл. ДДС

10,00

5.4

Зала Общински съвет

 

 

-

Ползване на час

вкл. ДДС

250,00

5.5

КАМЕРНА ЗАЛА - МНОГОФУНКЦИОНАЛНА (ЗАЛА 01.2)

 

 

-

Ползване за ден

вкл. ДДС

200,00

-

За 7 дни включително ( на ден )

вкл. ДДС

50,00

-

За всеки следващ започнат ден

вкл. ДДС

25,00

-

Ползване за събитие на час

вкл. ДДС

60,00

-

За всеки следващ започнат час

вкл. ДДС

30,00

-

Ползване за репетиции на час

вкл. ДДС

15,00

5.6

Ползване на каса за едно място ( 5 места )

 

 

-

За ден

вкл. ДДС

10,00

-

За 7 дни

вкл. ДДС

40.00

-

За месец

вкл. ДДС

120,00

5.7

Ползване на офис почасово

 

 

-

За час

вкл. ДДС

10,00

-

За четири часа

вкл. ДДС

25,00

-

За осем часа

вкл. ДДС

50,00

5.8

ВХОД С (ЗАЛА C 0. 1) - 78.5 кв. м. Многофункционална зала

 

 

-

Ползване за ден

вкл. ДДС

200,00

-

За 7 дни включително( на ден )

вкл. ДДС

40,00

-

За всеки следващ ден

вкл. ДДС

20,00

-

Ползване за 1 час

вкл. ДДС

60,00

-

За всеки следващ час

вкл. ДДС

30,00

-

Ползване на зала за репетиции (танци, спорт и други) на час

вкл. ДДС

12,00

5.9

ВХОД С (ЗАЛА C 0. 2) 57.7 кв. м. - на час

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

30,00

-

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

15,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (за танци, спорт и други)

вкл. ДДС

10,00

5.10

ВХОД С (ЗАЛА C 1.2) 84.5 кв. м. - на час

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

40,00

-

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

20,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (за танци, спорт и други)

вкл. ДДС

15,00

5.11

ВХОД С (ЗАЛА C 1.1) 76.6 кв. м. - на час

 

 

 

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

40,00

 

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

20,00

 

Ползване на зала за репетиции (танци, спорт и други) - на час

вкл. ДДС

15,00

5.12

ВХОД С (ЗАЛА C 1.3) 104 кв. м. - на час

вкл. ДДС

17,00

5.13

ВХОД В (ЗАЛА B 1.1)

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

60,00

-

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

30,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (танци, спорт и други)

вкл. ДДС

15,00

5.14

ВХОД В (ЗАЛА B 3.2)

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

60,00

-

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

30,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (танци, спорт и други)

вкл. ДДС

15,00

5.15

ВХОД В (ЗАЛА B 3.1) 135 кв. м.

 

 

-

Ползване за единично събитие до час

вкл. ДДС

100,00

-

За всеки следващ започващ час

вкл. ДДС

50,00

-

Ползване на зала за репетиции на час (танци, спорт и други)

вкл. ДДС

25,00

5.16

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 1.1) 44.3 кв. м. - на час

вкл. ДДС

15,00

5.17

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 1.2) 36.3 кв. м. - на час

вкл. ДДС

12,00

5.18

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 1.3) 22.8 кв. м. - на час

вкл. ДДС

10,00

5.19

ВХОД Е (КАБИНЕТ Е 2.4) 14.5 кв. м. - на час

вкл. ДДС

10,00

5.20

ВХОД Е (КАБИНЕТ Е 2.3) 14.9 кв. м. - на час

вкл. ДДС

10,00

5.21

ВХОД Е (КАБИНЕТ Е 2.1) 26.2 кв. м. - на час

вкл. ДДС

10,00

5.22

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 2.2) 35.9 кв. м. - на час

вкл. ДДС

15,00

5.23

ВХОД Е (КАБИНЕТ E 2.5) 28.3 кв. м. - на час

вкл. ДДС

12,00

5.24

Ползване на кабинети за репетиционни, музикални дейности и ударни инструменти на час

 

 

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.1 ) ВХОД Е 21.00 кв. м.

вкл. ДДС

12,00

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.2) ВХОД Е 11.4 кв. м.

вкл. ДДС

10,00

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.3) ВХОД Е 11.4 кв. м.

вкл. ДДС

10,00

-

Ползване на (КАБИНЕТ Е -1.1) ВХОД Е 23.00 кв. м.

вкл. ДДС

12,00

5.25

10% отстъпка при ползване на повече от 50 часа месечно за тренировки, репетиции, кръжоци и други

 

 

6.

Електронни сайтове за колективно пазаруване ползват до 30 % отстъпка от цените на билетите за всички мероприятия

 

 

7.

Продажба на билети, в полза на организатора на външни платени събития в сградата на Експо център Флора, от лица ангажирани от ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

10% от осъществените продажби

 

8.

Ползване на рекламни площи:

 

 

 

8.1. За една календарна седмица

вкл. ДДС

10,00/кв.м.

 

8.2. За един календарен месец     

вкл. ДДС

30,00 /кв.м.

 

8.3. За три календарни месеца     

вкл. ДДС

84,00 /кв.м.

9.

Ползване на търговски площи в сгради на ОП «ЛТФК» за:

 

 

 

9.1. За поставяне на банкомат

вкл. ДДС

200,00 за /месец

 

9.2. За поставяне на вендинг машина

вкл. ДДС

60,00 за кв.м. /месец

10.

Услуги предоставени от Експозиционен център „Флора“ Бургас:

 

 

 

1. Ползване на зали за конференции, съвещания, семинари и др. безплатни събития

 

 

 

1.1. Кръгла зала за единични събития

 

 

 

- за 1 час

вкл. ДДС

20,00

 

- до 4 ч.

вкл. ДДС

60,00

 

- до 8 часа

вкл. ДДС

100,00

 

1.2. Зала 1 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

30,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

90,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

200,00

 

1.3. Зала 2 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

65,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

150,00.

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

250,00

 

1.4. Зала 3 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

55,00

 

- до 4 ч.

вкл. ДДС

110,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

200,00

 

1.5. Зала 4 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

55,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

110,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

200,00

 

1.6. Зала 5 за единични събития

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

15,00

 

-  до 4 ч.

вкл. ДДС

45,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

100,00

 

1.7. Зала 2 за конференции с включено стандартно озвучаване и мултимедия

 

 

 

-  за 1 час

вкл. ДДС

100,00

 

-  до 4 часа

вкл. ДДС

210,00

 

-  до 8 часа

вкл. ДДС

320,00

 

2. Ползване на зали за базари, изложения и други търговски събития и събития с входни такси:

 

 

 

2.1. Кръгла зала за единични събития

 

 

 

- за 1 час

вкл. ДДС

40,00

 

- до 4 ч.

вкл. ДДС

80,00

 

-до 8 часа

<