ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №30 ОТ ДАТА 20.12.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 21.12.2021 - 08:59

На 20.12.2021 год. (понеделник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-12244 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения 

 

 1. ОбС 08-00-12263 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12264 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2022/2023 година и Правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Бургас за учебната 2022/2023 година

 

 1. ОбС 08-00-12277 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Приемане на Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12290 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12287 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, и Петър Статев – председател на постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за преименуване на улица на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12304 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19 и наложените в тази връзка ограничения

 

 1. ОбС 08-00-12280 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021 – 2027 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12278 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2022 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12279 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Последваща оценка на Общински план за развитие на община Бургас за периода 2014 – 2020 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12282 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи

 

 1. ОбС 08-00-12284 Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на бизнес програмите на общинските публични предприятия за периода 2021-2024 година

 

 1. ОбС 08-00-12281 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-125, XIV-178, XV-179, XVI-180, XVIII-181, XVII-121, VIII-117, VII-118, XI-119 и X-120 в кв.1, УПИ IV-148 и V-149 в кв.30 и УПИ X-126, IX-127, VIII-128, VII-129, VI-130, V-140, IV-147, I-1462, II-1464 и III-1463 в кв.3 по плана на зона „Изток“, гр. Бургас, идентични с ПИ с идентификатори 07079.622.125, 07079.622.178, 07079.622.179, 07079.622.180, 07079.622.181, 07079.622.121, 07079.622.117, 07079.622.118, 07079.622.119, 07079.622.120, 07079.622.148, 07079.622.149, 07079.622.126, 07079.622.127, 07079.622.128, 07079.622.129, 07079.622.130, 07079.622.140, 07079.622.147, 07079.1.1462, 07079.1.1464 и 07079.1.1463 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12283 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на „Пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово 

 

 1. ОбС 08-00-12274 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД за изграждане на нов трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ IV-22 в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.659.504 по КК на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12289 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ в процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и XXV-337 в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.604.336 и 07079.604.337 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-12271 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.35 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

 1. ОбС 08-00-12272 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.305, актувани с Акт №4536/06.03.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-12266 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне предназначението на общински жилища 

 

 1. ОбС 08-00-12273 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 86, ет. 4, ап. 4В, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12269 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба“ № 9, етаж 4, апартамент № 32 – среден, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-12267 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 17, вх. 1, етаж 12, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12276 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. р. „Меден рудник” бл. 8 (408), вх. А (1), ет. 5, ап. 2 (десен), на наемател, настанен по административен ред

 

 1.   ОбС 08-00-12268 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-200, кв. 1, по плана на парк „Езеро“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.622.200 по КККР, публична общинска собственост, за разполагане на съоръжение за активни забавления 

 

 1. ОбС 08-00-12270 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни недвижими имоти, представляващи самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-12275 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Областен ромски съюз“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12245 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на гр. Бургас за титла „Европейска младежка столица“

 

 1. ОбС 08-00-12286 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, проф. д-р Сотир Николов Сотиров, Калояна Живкова Петкова и Юлиян Христов Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VI-та Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

 

 1. ОбС 08-00-12303 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нова улица на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12262 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2022 година в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12249 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12310 Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване, относно: Определяне на управител на „Диагностично-консултативен център I – Бургас“ ЕООД и „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-12311 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на независим финансов одит на ГФО за 2021 г. на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД и Консолидиран финансов отчет за 2021 г. на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас                      

 

 1. ОбС 08-00-12312 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приключване на процедура по ликвидация на „Обреден комплекс“ ЕООД – в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №20, с ЕИК 102663618

 

 1. ОбС 08-00-12216 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Организация на автомобилното движение в ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12235 Питане от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Липсата на банкомати в част от населените места на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12248 Питане от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Поставяне на вендинг автомати на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12285 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Приходи в общински бюджет 2021, свързани с дейността на политически партии

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас