ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 30.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 07.12.2021 - 16:12

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 28

 

от проведеното на 30.11.2021 г. заседание 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-12164 Докладна записка от д-р Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021 – 2027 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12145 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министъра на здравеопазването за получаване на предварително съгласие за създаване на специализирана болница за активно лечение на детски болести от Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12187 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлен имот – държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.602.828 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12129 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на срока за изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по договор BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, проект BG05M9OP001-2.004-0001 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас, процедура  BG05M9OP001-2.004  „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 1. ОбС 08-00-12144 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на нов учебен корпус на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ПГРЕ „Г. С. Раковски“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12160 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Ефективно функциониране на Областен информационен център Бургас 2022 – 2023 г.“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007 по ОП „Добро управление“ с наименование „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“

 

 1. ОбС 08-00-12159 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане за 2022г. по ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г. за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР по проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“

 

 1. ОбС 08-00-12167 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални  дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и реконструкция на сградата на домашен социален патронаж“ към фонд „Социална закрила“ по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“ 

 

 1. ОбС 08-00-12199 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствени зони 12/Смф, 13/Смф и 02573/13 

 

 1. ОбС 08-00-12200 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас, засягащи имоти с идентификатори 07079.13.136, 07079.13.138, 07079.13.121, 07079.13.51, 07079.13.135, 07079.13.122 по КК на гр. Бургас – общинска собственост  2.  Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр. Бургас, Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв. Банево и Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр. Бургас, Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв. Банево и Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12201 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I „за училище и трафопост“ и УПИ II-449 „за търговия“, кв.42 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.702.892 и 07079.702.893 по КК на гр. Бургас) от Министъра на образованието и науката на основание чл.134, ал.9 от ЗУТ, с цел реализиране на зона за отдих и парк в централната част на кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12150 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12151 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12152 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-163,161 „за озеленяване“ в кв.9А по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.643 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-12153 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешаване на основание чл. 62а, ал.3, т.2  от ЗУТ  изработването на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-12154 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешаване изработването на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-66,77 „за ТП“, V-67,70 „за жилищни нужди“, VI-67 „за озеленяване“, VII-67,69 „за жилищни нужди“, X-67 „за обществено обслужване“, кв.25 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.66, 07079.602.67, 07079.602.74 по КК на гр. Бургас) и изменение на ПУП-ПУР между о.т.1438, о.т.1439, о.т.1440, о.т.1441, о.т.1442 

 

 1. ОбС 08-00-12208 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на „Плана за действие за общинските концесии за 2020 г. на Община Бургас“ и на концесионните договори. Актуализиране на План за действие за общинските концесии на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12173 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.305, актувани с Акт №4536/06.03.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

 

 1. ОбС 08-00-12174 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

 

 1. ОбС 08-00-12182 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-общ. в кв. 68 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-12183 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12186 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с.о. „Канала“, землище с. Димчево, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1.  ОбС 08-00-12190 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І и УПИ ІІ, двата в кв.50 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12207 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-688 в кв. 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12188 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на 1/2 ид. част от поземлен имот – частна общинска собственост, представляваща 217,50/435 кв. м ид. части от УПИ XIV-общ. в кв. 135 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 435 кв. м. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-12177 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №60, вход А(1), етаж 2, апартамент № 5-ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-12178 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №78, вход А(1), етаж 8, апартамент № 22, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12179 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №128, вход 5(Д), етаж 2, апартамент № 67, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12175 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 79/1002 кв.м идеални части от УПИ ХV-344, кв. 36, целият с площ 1002 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-12180 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IХ-355, кв. 47 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12185 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ I-150 в кв. 16 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.150 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имот

 

 1. ОбС 08-00-12189 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез извършване на доброволна делба в недвижим имот, представляващ УПИ II-11 в кв. 1 по ПУП- ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12191 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице чрез продажба на общинските 320/1107 кв. метра ид. части от УПИ І-360 в кв.7  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12192 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ в квартал 24 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-12193 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в ПИ с идентификатори 07079.830.127 и 07079.830.126 по КК на гр. Бургас, съответстващи на  УПИ І-113 в квартал 8 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез продажба частите на общината

 

 1. ОбС 08-00-12206 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-75 в квартал 11 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-12181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ І, кв. 37 по ПУП-ПРЗ на зона „В“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12184 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XXVI-531 в кв. 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12194 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас (бивш Кърджалийски лагер) на Сдружение с нестопанска цел

 

 1. ОбС 08-00-12197 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2021 г./2022 г. и определяне на цена за ползването им

 

 1. ОбС 08-00-12176 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 23, подточка 2 от дневния ред на проведеното на 28.09.2021 г. заседание (Протокол №25) 

 

 1. ОбС 08-00-12205 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас, съгласно Заповед №3372/18.11.2021 г., относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно член 27, ал.3  от Закона за социалните услуги (ЗСУ) 

 

 1. ОбС 08-00-12204 Докладна записка от Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно: Даване на съгласие „Бургасбус“ ЕООД да учреди в полза на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД право на строеж за прокарване и изграждане на подземен електропровод средно напрежение и сервитутни права по смисъла на чл. 64 от Закона за енергетиката, по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“

 

 1. ОбС 08-00-12157 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2021 г. до 31.10.2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12116 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12202 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисията за оценка по чл. 15 от Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12161 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна група Камено-Бургас (МИГ Камено-Бургас)

 

 1.  ОбС 08-00-12198 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-12195 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас, насрочено за 08.12.2021 г. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-12149 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на парична награда на вокален ансамбъл „Фортисимо“ за постигнатия изключителен успех – двукратни световни шампиони в категории „Вокални ансамбли и камерни хорове“ и „Фолклор и акапела“ на Световните хорови игри в Антверпен – Белгия (World Choir Games – Flanders – Belgium), проведени от 30.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12163 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12165 Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет – Бургас, относно: Финансово подпомагане на спортни клубове

 

 1. ОбС 08-00-12168 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-12155 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-12172 Докладна записка от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Провеждане на обществено обсъждане на проект за нова Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12009 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Проектиране и изграждане на кръстовище с кръгово движение на улиците – бул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“ в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12016 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на бул. „Никола Петков“ в ж.к. „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-12042 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Нерегламентирано преминаване на тежкотоварни камиони през кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-12125 Питане от инж. Георги Спасов – общински съветник от ПП БСП, относно: Поставяне на шахта в кв. Долно Езерово 

 

 1. ОбС 08-00-12127 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Реконструкция на ул. „Лом“, кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12170 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Интегриране  на градската мобилност в Gоogle Maps

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12164 Докладна записка от д-р Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас, както следва:

 

§1. В чл.1. (1) отпада текстът принудително;

§2. В чл.1. (3) преди текста недвижимо културно наследство се добавя Националния институт за;

§3. В чл.1. (4) текстът свободни позиции се заменя с незаети общински позиции, а края на алинеята се добавя не по-късно от 7 дни след освобождаването им.;

§4. В чл. 5 се добавя нова т.4 със следния текст: Разполагането  на  мегаконструкции,  които премостват уличната и републиканската пътна мрежа.

          §5. В чл.7. (2) отпада;

§6. В чл.8. в края на текста се добавя освен ако широчината на тротоара не е по-малка от това число;

§7. В чл.10. т.10. след Преместваеми обекти се поставя запетая и се поставя текстът освен ако се отнася за наименованието на търговеца и посочване на видовете дейност, която се осъществява в обекта;

§8. В чл.12. текстът 14 дни се заменя със 7 дни;

§9. В чл.13. (1) т.4. думата маркизи се заменя с преместваеми обекти;

§10. В чл. 15. отпада текстът за които са предназначени;

§11. В чл.16. (4) в края на изречение първо се добавя освен ако широчината на тротоара не е по-малка от това число;

§12. В чл.23. (2) думата преведат се заменя с приведат;

§13. В чл.28. т.2. придобива следния вид: Снимки, колажи и други, показващи адаптацията на рекламно-информационните елементи към прилежащата градска среда, предложение за електрическо захранване, както и ситуационно, архитектурно и/или конструктивно решение, в случай на необходимост.;

§14. В чл.28 т.4 думите изрично и писмен отпадат;

§15. Чл. 30. става чл. 29. като в алинея 1, изречение първо, след думата „комисия“ се добавя „по реклама“, а алинея 8 отпада;

§16. Чл. 32.  става чл. 31., като в алинея 1 в края на текста на т. 2 се добавя „когато поставянето се извършва в общински имоти.“, а алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 съответно стават алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7;

§17. Алинея 2 на чл. 32. става нов чл. 32. като след думата „Разрешението“ се добавят думите „по чл. 31“;

§18. В чл.33. (1) преди текста терени за рекламна дейност се добавя общински;

§19. Чл.35. придобива следния вид: В случай че общинска позиция не се използва по предназначение или от лицето, в полза на което е издадено разрешението за поставяне, при неплащане на 2 месечни такси, както и при всяко друго нарушение на изискванията на тази Наредба, РИЕ подлежи на премахване на основание чл.57а ал.1 т.7 от ЗУТ.;

               §20. В чл.42. (2) текстът „Чл. 32, ал. 6“ се заменя с „Чл. 31.ал. 5“;

§21. В чл. 42. се създава нова (4) със следния текст: За неспазване задължението по чл.4, на физическите лица се налага глоба в размер на 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер на 1 000 лева.;

§22. В Чл. 42. (4) става (5) и след „Чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3“ се добавя „и ал. 4“; 

§23. §1. т.3. б/ от Допънителните разпоредби продобива следния вид: Информационно-указателна табела е всяка обемна форма или изображение, указващи близостта и/или местонахождението на обект, сграда или терен, където се извършва определена дейност; или обозначаващи изисквания за спазване на определено поведение, наименования на улици, площади и др.“;

§24. „Навсякъде в наредбата, думите „свободни позиции“ се заменят с „незаети общински позиции“ и думите „комисия за реклама“ се заменят с думите „комисия по реклама“;

§25. §3. от Преходните и заключителни разпоредби придобива следния вид:  Изпълнението на тази наредба се възлага на кмета на Община Бургас, главния архитект, директорите на ЦАУ при Община Бургас, директорите на дирекции УКОРС и ИСД и началника на отдел Устройствено планиране и архитектура“.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021 – 2027 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Бургас приема План за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021 – 2027 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12145 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министъра на здравеопазването за получаване на предварително съгласие за създаване на специализирана болница за активно лечение на детски болести от Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено искане до Министъра на здравеопазването, съгласно чл. 37 а от Закона за лечебните заведения, за получаване на предварително одобрение за разкриване на Специализирана болница за активно лечение на детски болести в Бургас със срок за реализиране на проекта до 20 месеца след получаване на съгласие от компетентните органи.
 2. Допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12187 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлен имот – държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.602.828 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас, съгласно влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено с Решение №11-17/30.06.2020 г. на Общински съвет – Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079. 602.828, актуван с Акт №10263/09.12.2020 г. за частна държавна собственост, с площ 1424 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: „за друг вид озеленени площи“, при съседи: 07079.602.842, 07079.602.485, 07079.602.830 и 07079.3.2847 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12129 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на срока за изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по договор BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, проект BG05M9OP001-2.004-0001 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас, процедура  BG05M9OP001-2.004  „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на срока за изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 до 31.12.2022 г. за отпуснатата допълнително безвъзмездна финансова помощ на Община Бургас в размер на 201 807,50 лв. (двеста  и една  хиляди осемстотин и седем лева и 50 стотинки).
 2. Общински съвет – Бургас упълномощава Кмета на Община Бургас да издаде Запис на заповед с падеж 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административен договор BG05M9OP001-2.004-0001-C01, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 - „Услуги за ранно детско развитие” за сумата от 298 995, 62 лв. (двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и пет лева шестдесет и две стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по административен договор BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, проект BG05M9OP001-2.004-0001 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“,  процедура BG05M9OP001-2.004 - „Услуги за ранно детско развитие”, съгласно приложения образец.
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решенията с цел своевременно подписване на допълнително споразумение за удължаване срока на административен договор BG05M9OP001-2.004-0001, предвид наличие на обществен интерес от изпълнение на дейностите по проекта, изразяващ се в осигуряване на условия за устойчивост при прилагане на комплексен подход за повишаване качеството на живот на уязвими групи от населението на Община Бургас, превенция на социалното им изключване и преодоляване на ефектите на предаване на бедност между поколенията чрез интегрирани услуги за ранно детско развитие, както и недопускане прекъсване на предоставянето на услугата.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12144 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на нов учебен корпус на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ПГРЕ „Г. С. Раковски“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено искане до Министерството на образованието и науката и Министерство на финансите за осигуряване през 2022 година на средства от държавния бюджет в размер на 6 900 000 лева за реализиране на проект „Изграждане на нов учебен корпус в двора на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, в УПИ I в кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас“;
 2. Дава съгласие Кметът на Община Бургас да отправи писмено искане до Министерството на образованието и науката за осигуряване на средства от държавния бюджет за 2021 и 2022 година в размер на 650 000 лева за продължаване на изграждането на обект Пристрояване на съществуваща сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в УПИ I, кв.106, ЦГЧ – гр. Бургас за изграждане на физкултурен салон, мултифункционални зали и топла връзка.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12160 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Ефективно функциониране на Областен информационен център Бургас 2022 – 2023 г.“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007 по ОП „Добро управление“ с наименование „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие Община Бургас да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007;
 2. Дава съгласие за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираната по проекта дейност до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12159 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане за 2022г. по ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г. за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР по проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие Община Бургас да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, платим на предявяване,  който обезпечава пълния размер на авансовото плащане за 2022 г. по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“, ДБФП МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ в размер на  198 762,04 лв. (сто деветдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и два лева и четири стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на заявеното авансово плащане по проекта.

2. Упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише издадената запис на заповед.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12167 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални  дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и реконструкция на сградата на домашен социален патронаж“ към фонд „Социална закрила“ по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“ 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Бургас с проект по целева програма за „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“.
 2. Дава съгласие Община Бургас да поеме ангажимент за осигуряване на финансови средства в размер на 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин лева) от общинския бюджет, сума представляваща изискуемото съфинансиране от страна на Община Бургас за целите по участие в целевата програма.
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12199 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствени зони 12/Смф, 13/Смф и 02573/13 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.1, ал.3 и ал.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас:

1.Одобрява проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствена зона 13/Смф, с който се обособява нова устройствена подзона 13/Смф3 - Територия с многофункционално предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции и други допълващи функции без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. При изготвяне на ПУП за имоти в територията задължително се отразява и функционалното зониране на имота и се представя РУП, с който се определя точното разположение и очертанието на сградите и минималните разстояния между тях и до имотните граници, в т.ч. и през улиците. Минимум 50% от терена предвиден за озеленяване да бъде с едроразмерна растителност. Предвидените показатели за застрояване за новата устройствена подзона са: Плътност до 60%, Кинт до 3,0, Височина над 15м и Озеленяване мин.30% и за устройствена зона 13/Смф се допуска високо застрояване над 15м, при спазване на всички останали нормативни изисквания.

2.Одобрява проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствена зона 12/Смф и 16/Смф  с който се обособява нова устройствена подзона 12/Смф2 - Територия с многофункционално предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции и други допълващи функции без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. При изготвяне на ПУП за имоти в територията задължително се отразява и функционалното зониране на имота и се представя РУП, с който се определя точното разположение и очертанието на сградите и минималните разстояния между тях и до имотните граници, в т.ч. и през улиците. Минимум 50% от терена предвиден за озеленяване да бъде с едроразмерна растителност. Предвидените показатели за застрояване за новата устройствена подзона са: Плътност до 60%, Кинт до 3,0, Височина над 15м и Озеленяване мин.30% и за устройствена зона 12/Смф и 16/Смф се допуска високо застрояване над 15м, при спазване на всички останали нормативни изисквания.

3.Одобрява проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствена зона 02573/13 за ПИ с идентификатори 07079.13.2342, 07079.13.2344, 07079.13.2345 и 07079.13.326 по КК на гр. Бургас, с който за имотите  се обособява нова територия с устройствен режим - територия за производство на електроенергия от възобновяеми източници с допустими показатели за застрояване, съгласно чл.25 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12200 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас, засягащи имоти с идентификатори 07079.13.136, 07079.13.138, 07079.13.121, 07079.13.51, 07079.13.135, 07079.13.122 по КК на гр. Бургас – общинска собственост  2.  Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр. Бургас, Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв. Банево и Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр. Бургас, Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв. Банево и Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Бургас дава съгласие за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПРЗ) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас, засягащи имоти с идентификатори 07079.13.136, 07079.13.138, 07079.13.121, 07079.13.51,  07079.13.135, 07079.13.122 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

 1.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр. Бургас, Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв. Банево и Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр. Бургас, Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв. Банево и Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПРЗ) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас

ПУП да се изготвят съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

Новообразуваните УПИ да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

В съответствие с ПУП да се изготви проект за изменение на кадастралната карта. 

Инвестиционното намерение подлежи на съгласуване с РИОСВ – Бургас и Министерство на културата.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12201 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I „за училище и трафопост“ и УПИ II-449 „за търговия“, кв.42 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.702.892 и 07079.702.893 по КК на гр. Бургас) от Министъра на образованието и науката на основание чл.134, ал.9 от ЗУТ, с цел реализиране на зона за отдих и парк в централната част на кв. Ветрен, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Бургас предлага на Министъра на образованието и науката да разреши изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I „за училище и трафопост“ и УПИ II-449 „за търговия“, кв.42 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.702.892 и 07079.702.893 по КК на гр. Бургас), с цел реализиране на зона за отдих и парк в централната част на кв. Ветрен, гр. Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12150 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас.

            Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

            Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12151 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас.

            Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

            Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12152 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-163,161 „за озеленяване“ в кв.9А по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.643 по КК на гр. Бургас)

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12153 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешаване на основание чл. 62а, ал.3, т.2  от ЗУТ  изработването на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на гр. Бургас)

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ и чл.16, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработването на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на гр. Бургас), с цел корекция на допусната явна фактическа грешка в предвижданията на действащия ПУП;
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на гр. Бургас), с цел корекция на допусната явна фактическа грешка в предвижданията на действащия ПУП.

ПУП да се изготви съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията, с отразен коефициент на редукция.

Новообразуваните УПИ да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12154 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешаване изработването на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-66,77 „за ТП“, V-67,70 „за жилищни нужди“, VI-67 „за озеленяване“, VII-67,69 „за жилищни нужди“, X-67 „за обществено обслужване“, кв.25 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.66, 07079.602.67, 07079.602.74 по КК на гр. Бургас) и изменение на ПУП-ПУР между о.т.1438, о.т.1439, о.т.1440, о.т.1441, о.т.1442 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработването на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-66,77 „за ТП“, V-67,70 „за жилищни нужди“, VI-67 „за озеленяване“, VII-67,69 „за жилищни нужди“, X-67 „за обществено обслужване“, кв.25 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.66, 07079.602.67, 07079.602.74 по КК на гр. Бургас) и изменение на ПУП-ПУР между о.т.1438, о.т.1439, о.т.1440, о.т.1441, о.т.1442, с цел поправка на явни фактически грешки.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява задание за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-66,77 „за ТП“, V-67,70 „за жилищни нужди“, VI-67 „за озеленяване“, VII-67,69 „за жилищни нужди“, X-67 „за обществено обслужване“, кв.25 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.66, 07079.602.67, 07079.602.74 по КК на гр. Бургас) и изменение на ПУП-ПУР между о.т.1438, о.т.1439, о.т.1440, о.т.1441, о.т.1442.

ПУП да се изготви съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените планове.

Към ПУП да се изготви ТЧ, с координатен регистър и баланс на територията.

Новообразуваните УПИ да се отредят за ПИ с нови проектни идентификатори по кадастрална карта.

Инвестиционното намерение да се съгласува с РИОСВ-Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12208 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на „Плана за действие за общинските концесии за 2020 г. на Община Бургас“ и на концесионните договори. Актуализиране на План за действие за общинските концесии на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Одобрява годишен отчет за 2020 г., за изпълнението на План за действие за общинските концесии за 2020 г. на Община Бургас и на концесионните договори, съгласно приложения проект.

2. Приема актуализиран План за действие за общинските концесии за 2021 г. съгласно приложения проект.

3. Дава съгласие срокът, посочен в Раздел VIII, т.2.1 и т.2.2 и раздел X т.1 и т.3 от Концесионен договор № 04-00-606/6/05.04.2018 г. между Община Бургас и „Спорт Бургас Център“ АД, за извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане на „Спортен комплекс“ да се удължи с 21 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.

4. Упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише допълнително споразумение към Концесионен договор № 04-00-606/6/05.04.2018 г., в съответствие с решението по т.3, съгласно приложения проект.

5. Изменя и допълва Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., както следва:

 5.1. В Раздел IV „Общински нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс, добавя т. 100 със следното съдържание:

„т.100 УПИ IX, за ПИ с идентификатор 07079.622.200, „за атракционен обект и обществено обслужване“

5.2. В Раздел VIII. „КОНЦЕСИИ И ПУБЛИЧНО – ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА“ отпадат точки 1, 2 и 4 а т.3 става т. 1.

5.3. Раздел VII. „СПИСЪК СЪС СПОРТНИ ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 104 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА“ се допълва със следните точки:

„т.9. Конна база на територията на парк „Езеро“ в урегулиран имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ X, отреден за ПИ с идентификатор 07079.622.201, функционално отреждане „за конна база“, с реализираните в същия манеж и сграда, с концесионна територия в размер 15 444 кв. м, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 07079.622.201.1 – конюшня и съоръжения;

„т. 10. Спортна площадка ситуирана в ПИ с идентификатор 07079.601.200 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ III, кв. 4а по плана на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, с площ 4950 кв. м.“

5.4. Изменението и допълнението в Програмата за управление и разпореждане е общинската собственост за 2021 г. да се обяви на таблото за обявления и да се публикува на официалната интернет страница на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12173 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.305, актувани с Акт №4536/06.03.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 20) в т. 2 „Продажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, за които има подадени искания“ от раздел ІІ-ри „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, със следния недвижим имот, актуван с Акт №4536/06.03.2007 г. за частна общинска собственост, представляващ 117,51/866 (сто и седемнадесет цяло и петдесет и една стотни от осемстотин шестдесет и шест) кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 (три римско за имот планоснимачен номер тридесет и шест) в кв. 7 (седем), целият с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.620.305 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три нула пет), целият с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв.м, при съседи: 07079.620.43, 07079.620.304, 07079.620.53, 07079.620.306.

ІІ. Да се продадат съответните идеални части от недвижим имот, актуван с Акт №4536/06.03.2007г. за частна общинска собственост, представляващи общо 117,51/866 (сто и седемнадесет цяло и петдесет и една стотни от осемстотин шестдесет и шест)  кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 (три римско за имот планоснимачен номер тридесет и шест) в кв. 7 (седем), целият с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, при граници: северозапад – УПИ ІІ; североизток – ул. „Шар планина“; югоизток – УПИ ІV-35; югозапад – УПИ ХІІ, отразен в КК на гр. Бургас като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.620.305 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три нула пет), целият с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв.м, при съседи: 07079.620.43, 07079.620.304, 07079.620.53, 07079.620.306, припадащи се към 2 броя самостоятелни обекти на сградата в имота, с идентификатор 07079.620.305.1 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови“, кв. Работнически жилища, блок 2, собственост на физически лица, определени по одобрено ценообразуване (площоразпределение) и въз основа на пазарна оценка, съобразена с предвижданията на действащия ПУП-ПРЗ и при отчитане на потенциала за развитие на имота, както следва:

1. На Г. Ж. Г. – С. с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.305.1.2 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 7.14 % (седем цяло и четиринадесет стотни процента) идеални части, равняващи се на 61,83/866 (шестдесет и едно цяло и осемдесет и три стотни от осемстотин шестдесет и шест) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 40 120 лв. (четиридесет хиляди сто и двадесет лева), без ДДС.

2. На Д. С. П. с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.305.1.9 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 6,43 % (шест цяло четиридесет и три стотни процента) идеални части, равняващи се на 55,68/866 (петдесет и пет цяло и шестдесет и осем стотни от осемстотин шестдесет и шест) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 36 130 лв. (тридесет и шест хиляди сто и тридесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12174 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва т. 2 „Продажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, за които има подадени искания“ от раздел ІІ-ри „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“ от Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета от Общински съвет – Бургас, с Решение по т. 11 от дневния ред на проведено на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание (Протокол №20), със следния урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пет римско) в кв.6 (шест), целият с площ 631 (шестстотин тридесет и един) кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.620.32 по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.34, 07079.620.35, 07079.620.36, 07079.620.31, 07079.620.33, за който е съставен Акт №6439/22.11.2011г. за частна общинска собственост.

            ІІ. Да се продадат съответните идеални части от недвижим имот, актуван с Акт №6439/22.11.2011г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пет римско) в кв.6 (шест), целият с площ 631 (шестстотин тридесет и един) кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, при граници: североизток – УПИ ІV общ.; югоизток – улица; югозапад – УПИ ІІ общ.; северозапад – УПИ VІ и УПИ VІІ общ., отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.620.32 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка три две) по одобрени Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.34, 07079.620.35, 07079.620.36, 07079.620.31, 07079.620.33, припадащи се към 4 броя самостоятелни обекти на сградата в имота, с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови“, кв. Работнически жилища, блок 13, собственост на физически лица, определени по представено площоразпределение и въз основа на пазарна оценка, съобразена с предвижданията на действащия ПУП-ПРЗ, и при отчитане на потенциала за развитие на имота, както следва:

            1. На Д. Ж. Д. с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на СОС с идентификатори 07079.620.32.1.1 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 16,891 % (шестнадесет цяло осемстотин деветдесет и една хилядни процента) идеални части, равняващи се на 106,58/631 (сто и шест цяло и петдесет и осем стотни от шестстотин тридесет и един) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 69 133,43 (шестдесет девет хиляди сто тридесет и три лева и четиридесет и три стотинки) лв., без ДДС.

            2. На Н. Р. М. и постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.32.1.2 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 24,921 % (двадесет и четири цяло деветстотин двадесет и една хилядни процента) идеални части, равняващи се на 157,25/631 (сто петдесет и седем цяло двадесет и пет стотни от шестстотин тридесет и един) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 102 000,67 (сто и две хиляди лева и шестдесет и седем стотинки) лв., без ДДС.

            3. На Н. Ч. Б. с постоянен адрес: гр. Бургас, като собственик на СОС с идентификатор 07079.620.32.1.3 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 32,939 % (тридесет и две цяло деветстотин тридесет и девет хилядни процента) идеални части, равняващи се на  207,85/631 (двеста и седем цяло и осемдесет и пет стотни от шестстотин тридесет и един) кв.м идеални части от цитирания имот, за сумата от 134 822,52 (сто тридесет и четири хиляди осемстотин двадесет и два лева и петдесет и две стотинки) лв., без ДДС.

            4. На С. С. Ч. и постоянен адрес: гр. Бургас и П. С. М. с постоянен адрес: гр. Пловдив, като собственици на СОС с идентификатор 07079.620.32.1.4 по КККР на гр. Бургас, да се продадат 25,249 % (двадесет и пет цяло двеста четиридесет и девет хилядни процента) идеални части, равняващи се на 159,32/631 (сто петдесет и девет цяло тридесет и две стотни от шестстотин тридесет и един) кв.м идеални части от цитирания имот, при квоти 3/4 за първия и 1/4 за втория, за общата сума от 103 343,38 (сто и три хиляди триста четиридесет и три лева и тридесет и осем стотинки) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12182 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-общ. в кв. 68 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

РЕШЕНИЕ:

 

Да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-общ., кв. 68 с площ 685  кв.м, при граници: север – улица „Астория“, изток - УПИ II, юг – УПИ ХI, запад – улица „Вит“, отреден "за жилищно строителство", по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.604 с площ 685 кв.м, при съседи: 07079.825.564, 07079.825.605, 07079.825.203, 07079.825.559 по КК на гр. Бургас, за който е съставен Акт №9740/29.09.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 47 210 лв. (четиридесет и седем хиляди двеста и десет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12183 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни годишната Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета по т.11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в частта на раздел І - „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, със следните имоти:
 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.33 по КККР на гр. Бургас, с площ 809 кв. метра, идентичен на УПИ I, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 806 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7100/16.07.2012 г. за частна общинска собственост;
 2. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.34 по КККР на гр. Бургас, с площ 997 кв. метра, идентичен на УПИ II, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 996 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7101/16.07.2012 г. за частна общинска собственост;
 3. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.35 по КККР на гр. Бургас, с площ 1004 кв. метра, идентичен на УПИ III, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1004 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7102/16.07.2012 г. за частна общинска собственост;
 4. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.36 по КККР на гр. Бургас, с площ 964 кв. метра, идентичен на УПИ IV, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 965 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7103/16.07.2012 г. за частна общинска собственост;
 5. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.37 по КККР на гр. Бургас, с площ 1098 кв. метра, идентичен на УПИ V, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1099 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7104/16.07.2012 г. за частна общинска собственост;
 6. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.38 по КККР на гр. Бургас, с площ 1015 кв. метра, идентичен на УПИ VI, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1017 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7105/16.07.2012 г. за частна общинска собственост;
 7. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.39 по КККР на гр. Бургас, с площ 1014 кв. метра, идентичен на УПИ VII, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1018 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7106/16.07.2012 г. за частна общинска собственост;
 8. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.40 по КККР на гр. Бургас, с площ 1017 кв. метра, идентичен на УПИ VIII, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1020 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7107/16.07.2012 г. за частна общинска собственост;
 9. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.41 по КККР на гр. Бургас, с площ 1046 кв. метра, идентичен на УПИ IX, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1046 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7108/16.07.2012 г. за частна общинска собственост;
 10. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.108 по КККР на гр. Бургас, с площ 996кв. метра, идентичен на УПИ I в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 993кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9784/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 11. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.109 по КККР на гр. Бургас, с площ 1075кв. метра, идентичен на УПИ II в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1081кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9785/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 12. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.110 по КККР на гр. Бургас, с площ 1092кв. метра, идентичен на УПИ III в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1088кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9786/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 13. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.111 по КККР на гр. Бургас, с площ 1141 кв. метра, идентичен на УПИ IV в кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1135 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9787/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 14. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.112 по КККР на гр. Бургас, с площ 1061 кв. метра, идентичен на УПИ V в кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1054 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9788/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 15. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.113 по КККР на гр. Бургас, с площ 1046 кв. метра, идентичен на УПИ VI в кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1043 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9789/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 16. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.114 по КККР на гр. Бургас, с площ 1088 кв. метра, идентичен на УПИ VII в кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1084 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9790/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 17. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.97 по КККР на гр. Бургас, с площ 963 кв. метра, идентичен на УПИ I в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 962 кв. м., отреден „за вилно строителство“,актуван с Акт №9791/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 18. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.98 по КККР на гр. Бургас, с площ 1003 кв. метра, идентичен на УПИ II в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1001 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9792/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 19. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.99 по КККР на гр. Бургас, с площ 1010 кв. метра, идентичен на УПИ III в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1008 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9793/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 20. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.100 по КККР на гр. Бургас, с площ 911 кв. метра, идентичен на УПИ ХI в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 911 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9801/16.11.2021 г. за частна общинска собственост
 21. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.101 по КККР на гр. Бургас, с площ 938 кв. метра, идентичен на УПИ IV в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 937 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9794/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 22. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.102 по КККР на гр. Бургас, с площ 972 кв метра, идентичен на УПИ Х в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 972 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9800/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 23. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.103 по КККР на гр. Бургас, с площ 949 кв. метра, идентичен на УПИ V в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 948 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9795/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 24. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.104 по КККР на гр. Бургас, с площ 1067 кв. метра, идентичен на УПИ IХ в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1067 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9799/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 25. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.105 по КККР на гр. Бургас, с площ 985 кв. метра, идентичен на УПИ VI в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 980 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9796/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 26. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.106 по КККР на гр. Бургас, с площ 1255 кв. метра, идентичен на УПИ VIII в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1256 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9798/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 27. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.107 по КККР на гр. Бургас, с площ 1163 кв. метра, идентичен на УПИ VII в кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1163 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9797/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 28. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.94 по КККР на гр. Бургас, с площ 1035 кв. метра, идентичен на УПИ I в кв.27 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1038 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9802/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 29. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.95 по КККР на гр. Бургас, с площ 1005 кв. метра, идентичен на УПИ II в кв.27 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1007 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9803/16.11.2021 г. за частна общинска собственост;
 30. ПИ с идентификатор 07079.834.115 по КККР на гр. Бургас, с площ 1233 кв. метра, идентичен на УПИ I кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1240 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9804/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 31. ПИ с идентификатор 07079.834.116 по КККР на гр. Бургас, с площ 1212 кв. метра, идентичен на УПИ II в кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1212кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9805/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 32. ПИ с идентификатор 07079.834.117 по КККР на гр. Бургас, с площ 1232 кв. метра, идентичен на УПИ III в кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1228кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9806/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 33. ПИ с идентификатор 07079.834.118 по КККР на гр. Бургас, с площ 1244 кв. метра, идентичен на УПИ IV в кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1238кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9807/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 34. ПИ с идентификатор 07079.834.119 по КККР на гр. Бургас, с площ 1262кв. метра, идентичен на УПИ V в кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1256кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9808/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 35. ПИ с идентификатор 07079.834.120 по КККР на гр. Бургас, с площ 1452кв. метра, идентичен на УПИ VI в кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1441кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9809/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 36. ПИ с идентификатор 07079.834.121 по КККР на гр. Бургас, с площ 976кв. метра, идентичен на УПИ I в кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 971кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9810/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 37. ПИ с идентификатор 07079.834.122 по КККР на гр. Бургас, с площ 994кв. метра, идентичен на УПИ II в кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 991кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9811/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 38. ПИ с идентификатор 07079.834.123 по КККР на гр. Бургас, с площ 982кв. метра, идентичен на УПИ III в кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 980кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9812/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 39. ПИ с идентификатор 07079.834.124 по КККР на гр. Бургас, с площ 1003кв. метра, идентичен на УПИ IV в кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1001кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9813/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 40. ПИ с идентификатор 07079.834.125 по КККР на гр. Бургас, с площ 1003кв. метра, идентичен на УПИ V в кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1002кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9814/16.11.2021г. за частна общинска собственост;
 41. ПИ с идентификатор 07079.834.126 по КККР на гр. Бургас, с площ 1158кв. метра, идентичен на УПИ VI в кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1158кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9815/16.11.2021г. за частна общинска собственост;

 

II. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.1 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно) по КККР на гр. Бургас, с площ 712 (седемстотин и дванадесет) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.127, 07079.834.2, 07079.834.3, идентичен на УПИ XX (двадесет), кв.19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 716 (седемстотин и шестнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: североизток- УПИ II, югоизток- УПИ XIX, югозапад- улица, север- улица, актуван с Акт №7094/12.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 14 240 (четиринадесет хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС;

2. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.2 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка две) по КККР на гр. Бургас, с площ 1029 (хиляда двадесет и девет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.127, 07079.834.5, 07079.834.3, 07079.834.1, идентичен на УПИ XIX (деветнадесет), кв.19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1032 (хиляда тридесет и два) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: североизток- УПИ II, югоизток-УПИ XVIII, югозапад- улица, север- УПИ XX, актуван с Акт №7093/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 580 (двадесет хиляди петстотин и осемдесет) лева, без ДДС;

3. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.3 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три) по КККР на гр. Бургас, с площ 878 (осемстотин седемдесет и осем) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.1, 07079.834.2, 07079.834.5, 07079.834.127, 07079.834.6, 07079.834.4, идентичен на УПИ II (две), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 880 (осемстотин и осемдесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- улица, изток- УПИ III, юг- УПИ IV и УПИ XVIII, запад- УПИ XIX и УПИ XX, актуван с Акт №7076/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 17 560 (седемнадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС;

4. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.4 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 807 (осемстотин и седем) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.3, 07079.834.127, 07079.834.6, 07079.834.128, идентичен на УПИ III (три), кв. 19 (деветнадесет)по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 807 (осемстотин и седем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- улица, изток- улица, юг- УПИ IV и запад- УПИ II, актуван с Акт №7077/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 16 140 (шестнадесет хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС;

5. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.5 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1025 (хиляда двадесет и пет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.127, 07079.834.7, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.3, 07079.834.2, идентичен на УПИ XVIII (осемнадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1026 (хиляда двадесет и шест) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XIX и УПИ II , изток- УПИ IV, юг- УПИ XVII и запад – улица, актуван с Акт №7092/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 500 (двадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС;

6. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.6 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 977 (деветстотин седемдесет и седем) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.5, 07079.834.7, 07079.834.128, 07079.834.8, 07079.834.4, 07079.834.3, идентичен на УПИ IV (четири), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 975 (деветстотин седемдесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ III и УПИ II, изток- улица, юг- УПИ V и запад- УПИ XVIII, актуван с Акт №7078/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 540 (деветнадесет хиляди петстотин и четиридесет) лева, без ДДС;

 7. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.7 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1009 (хиляда и девет) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.127, 07079.834.9, 07079.834.10, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.5, идентичен на УПИ XVII (седемнадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1012 (хиляда и дванадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници:  север- УПИ XVIII, изток- УПИ V, юг- УПИ XVI и запад – улица, актуван с Акт №7091/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 180 (двадесет хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС;

8. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.8 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1130 (хиляда сто и тридесет) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.5, 07079.834.7, 07079.834.9, 07079.834.10, 07079.834.128, 07079.834.6, идентичен на УПИ V (пет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1129 (хиляда сто двадесет и девет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ IV, изток- улица, юг- УПИ VI, запад- УПИ XVII, актуван с Акт №7079/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 22 600 (двадесет и две хиляди и шестстотин) лева, без ДДС;

9. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.9 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1015 (хиляда и петнадесет) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.127, 07079.834.11, 07079.834.12, 07079.834.10, 07079.834.8, 07079.834.7, идентичен на УПИ XVI (шестнадесет) , кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1019 (хиляда и деветнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XVII, изток- УПИ VI, юг- УПИ XV и запад- улица, актуван с Акт №7090/12.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 300 (двадесет хиляди и триста) лева, без ДДС;

10. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.10 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула) по КККР на гр. Бургас, с площ 1057 (хиляда петдесет и седем) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.7, 07079.834.9, 07079.834.11, 07079.834.12, 07079.834.128, 07079.834.8, идентичен на УПИ VI (шест), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1055 (хиляда петдесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ V , изток- улица, юг- УПИ VII и запад- УПИ XVI, актуван с Акт №7080/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 140 (двадесет и една хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС;

11. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.11 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно) по КККР на гр. Бургас, с площ 1028 (хиляда двадесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.13, 07079.834.14, 07079.834.12, 07079.834.10, 07079.834.9, 07079.834.127, идентичен на УПИ XV (петнадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1031 (хиляда тридесет и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XVI, изток- УПИ VII, юг- УПИ XIV и запад- улица, актуван с Акт №7089/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 560 (двадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС;

12. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.12 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно две) по КККР на гр. Бургас, с площ 1084 (хиляда осемдесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.9, 07079.834.11, 07079.834.13, 07079.834.14, 07079.834.128, 07079.834.10, идентичен на УПИ VII (седем), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1082 (хиляда осемдесет и две) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ VI, изток- улица, юг- УПИ VIII и запад- УПИ XV, актуван с Акт №7081/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 680 (двадесет и една хиляди шестстотин и осемдесет) лева, без ДДС;

13. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.13 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно три) по КККР на гр. Бургас, с площ 1014 (хиляда и четиринадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.15, 07079.834.16, 07079.834.14, 07079.834.12, 07079.834.11, 07079.834.127, идентичен на УПИ XIV (четиринадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1018 (хиляда и осемнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XV, изток- УПИ VIII, юг- УПИ XIII и запад- улица, актуван с Акт №7088/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 280 (двадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС;

14. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.14 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 1046 (хиляда четиридесет и шест) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.11, 07079.834.13, 07079.834.15, 07079.834.16, 07079.834.128, 07079.834.12, идентичен на УПИ VIII (осем), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1045 (хиляда четиридесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници:  север- УПИ VII, изток- улица, юг- УПИ IX и запад- УПИ XIV, актуван с Акт №7082/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 920 (двадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС;

15. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.15 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1019 (хиляда и деветнадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.17, 07079.834.18, 07079.834.16, 07079.834.14, 07079.834.13, 07079.834.127, идентичен на УПИ XIII (тринадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1022 (хиляда двадесет и две) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: изток- УПИ IX, юг- УПИ XI и УПИ XII,  запад- улица и север- УПИ XIV, актуван с Акт №7087/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 380 (двадесет хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС;

16. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.16 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 1044 (хиляда четиридесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.13, 07079.834.15, 07079.834.18, 07079.834.128, 07079.834.19, 07079.834.14, идентичен на УПИ IX (девет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1043 (хиляда четиридесет и три) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ VIII, изток- улица, юг- УПИ X и УПИ XI и запад- УПИ XIII, актуван с Акт №7083/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 880 (двадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС;

17. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.17 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1075 (хиляда седемдесет и пет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.18, 07079.834.15, 07079.834.127, идентичен на УПИ XII (дванадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1077 (хиляда седемдесет и седем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XIII,  изток- УПИ XI, юг- улица и запад- улица, актуван с Акт №7086/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лева, без ДДС;

18. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.18 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1068 (хиляда шестдесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.17, 07079.834.19, 07079.834.16, 07079.834.127, 07079.834.15, идентичен на УПИ XI (единадесет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1072 (хиляда седемдесет и две) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север -УПИ XIII  и УПИ IX , изток - УПИ X, юг- улица и запад- УПИ XII, актуван с Акт №7085/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 360 (двадесет и една хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС;

19. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.19 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1088 (хиляда осемдесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.18, 07079.834.128, 07079.834.16, 07079.834.127, идентичен на УПИ X (десет), кв. 19 (деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1089 (хиляда осемдесет и девет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ IX, изток- улица, юг- улица и запад- УПИ XI, актуван с Акт №7084/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 760 (двадесет и една хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС;

20. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.33 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три три) по КККР на гр. Бургас, с площ 809 (осемстотин и девет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.34 и 07079.11.283, идентичен на УПИ I (едно), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 806 (осемстотин и шест) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север, североизток, изток- край на регулация, югоизток- УПИ II, югозапад – улица, актуван с Акт №7100/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 16 180 (шестнадесет хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС;

21. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.34 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 997 (деветстотин деветдесет и седем) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.35, 07079.11.283 и 07079.834.33, идентичен на УПИ II (две), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 996 (деветстотин деветдесет и шест) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад- УПИ I, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ III и югозапад –улица, актуван с Акт №7101/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 940 (деветнадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС;

22. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.35 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1004 (хиляда и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.36, 07079.11.604, 07079.11.283 и 07079.834.34, идентичен на УПИ III (три), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1004 (хиляда и четири) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад- УПИ II, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ IV и югозапад –улица, актуван с Акт №7102/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 080 (двадесет хиляди и осемдесет) лева, без ДДС;

23. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.36 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 964 (деветстотин шестдесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.37, 07079.11.604 и 07079.834.35, идентичен на УПИ IV (четири), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад- УПИ III, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ V и югозапад –улица, актуван с Акт №7103/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 280 (деветнадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС;

24. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.37 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1098 (хиляда деветдесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.38, 07079.11.604, 07079.11.360  и 07079.834.36, идентичен на УПИ V (пет), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1099 (хиляда деветдесет и девет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад- УПИ IV, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ VI и югозапад –улица, актуван с Акт №7104/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 960 (двадесет и една хиляди деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС;

25. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.38 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1015 (хиляда и петнадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.39, 07079.11.360  и 07079.834.37, идентичен на УПИ VI (шест), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1017 (хиляда и седемнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад- УПИ V, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ VII и югозапад –улица, актуван с Акт №7105/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 300 (двадесет хиляди и триста) лева, без ДДС;

26. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.39 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1014 (хиляда и четиринадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.40, 07079.11.360  и 07079.834.38, идентичен на УПИ VII (седем), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1018 (хиляда и осемнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад- УПИ VI, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ VIII и югозапад –улица, актуван с Акт №7106/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 280 (двадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС;

27. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.40 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка четири нула) по КККР на гр. Бургас, с площ 1017 (хиляда и седемнадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.41, 07079.11.604, 07079.11.360  и 07079.834.39, идентичен на УПИ VIII (осем), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1020 (хиляда и двадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници:  северозапад- УПИ VII, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ IX и югозапад –улица, актуван с Акт №7107/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 340 (двадесет хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС;

28. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.41 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка четири едно) по КККР на гр. Бургас, с площ 1046 (хиляда четиридесет и шест) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.42, 07079.11.604  и 07079.834.40, идентичен на УПИ IX (девет), кв. 20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1046 (хиляда четиридесет и шест) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад- УПИ VIII, североизток- край на регулация, югоизток- УПИ X и югозапад –улица, актуван с Акт №7108/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 920 (двадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС;

29. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.108 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 996 (деветстотин деветдесет и шест) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.133, 07079.834.110, 07079.834.109, 07079.834.130, 07079.834.131, идентичен на УПИ I (едно) в кв. 25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 993 (деветстотин деветдесет и три) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- улица, изток- УПИ II, юг- УПИ III, запад- улица, актуван с Акт №9784/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 920 (деветнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС;

30. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.109 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1075 (хиляда седемдесет и пет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.110, 07079.11.317, 07079.834.130, 07079.834.108, идентичен на УПИ II (две) в кв. 25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1081 (хиляда осемдесет и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници- север- улица, изток-край на регулацията, юг- УПИ III и запад-УПИ I, актуван с Акт №9785/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лева, без ДДС;

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.110 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно нула) по КККР на гр. Бургас, с площ 1092 (хиляда деветдесет и две) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.133, 07079.834.111, 07079.11.317, 07079.834.109, 07079.834.108, идентичен на УПИ III (три) в кв. 25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1088 (хиляда осемдесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници- север-УПИ I и УПИ II, изток-край на регулацията, юг- УПИ IV и запад-улица, актуван с Акт №9786/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 840 (двадесет и една хиляди осемстотин и четиридесет) лева, без ДДС;
 2.  Поземлен имот с идентификатор 07079.834.111 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно едно) по КККР на гр. Бургас, с площ 1141 (хиляда сто четиридесет и един) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.133, 07079.834.112, 07079.11.317, 07079.834.110, идентичен на УПИ IV (четири) в кв.25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1135 (хиляда сто тридесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ III, изток-край на регулацията, юг- УПИ V, запад- улица, актуван с Акт № 9787/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 22 820 (двадесет и две хиляди осемстотин и двадесет) лева, без ДДС;
 3.  Поземлен имот с идентификатор 07079.834.112 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно две) по КККР на гр. Бургас, с площ 1061 (хиляда шестдесет и един) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.133, 07079.834.113, 07079.11.317, 07079.834.111, идентичен на УПИ V (пет) в кв.25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1054 (хиляда петдесет и четири) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ IV, изток-край на регулацията, юг- УПИ VI, запад- улица, актуван с Акт № 9788/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 220 (двадесет и една хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС;
 4.  Поземлен имот с идентификатор 07079.834.113 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно три) по КККР на гр. Бургас, с площ 1046 (хиляда четиридесет и щест) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.133, 07079.834.114, 07079.11.317, 07079.834.112, идентичен на УПИ VI (шест) в кв.25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1043 (хиляда четиридесет и три) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ V, изток-край на регулацията, юг- УПИ VII, запад- улица, актуван с Акт № 9789/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 920 (двадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС;
 5. Поземлен имот  с идентификатор 07079.834.114 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 1088 (хиляда осемдесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.133, 07079.11.317, 07079.834.113, идентичен на УПИ VII (седем) в кв.25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1084 (хиляда осемдесет и четири)  кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ VI, изток-край на регулацията, юг- улица, запад- улица, актуван с Акт № 9790/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 760 (двадесет и една хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС;
 6.  Поземлен имот с идентификатор 07079.834.97 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка девет седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 963 (деветстотин шестдесет и три) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.132, 07079.834.100, 07079.834.98, 07079.834.131, идентичен на УПИ I (едно) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 962 (деветстотин шестдесет и две) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-улица, изток-УПИ II, юг-УПИ ХI, запад-улица, актуван с Акт № 9791/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на  19 260 (деветнадесет хиляди двеста и шестдесет) лева, без ДДС;
 7. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.98 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка девет осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1003 (хиляда и три) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.97, 07079.834.100, 07079.834.101, 07079.834.99, 07079.834.131, идентичен на УПИ II (две) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1001 (хиляда и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-улица, изток-УПИ III, юг-УПИ ХI и УПИ IV, запад- УПИ I, актуван с Акт № 9792/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 060 (двадесет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС;
 8. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.99 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка девет девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1010 (хиляда и десет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.98, 07079.834.101, 07079.834.133, 07079.834.131, идентичен на УПИ III (три) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1008 (хиляда и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-улица, изток- улица, юг-УПИ IV, запад- УПИ II, актуван с Акт № 9793/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 200 (двадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС;
 9. Поземлен имот  с идентификатор 07079.834.100 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула нула) по КККР на гр. Бургас, с площ 911 (деветстотин и единадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.132, 07079.834.102, 07079.834.103, 07079.834.101, 07079.834.98, 07079.834.97, идентичен на УПИ ХI (единадесет) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 911 (деветстотин и единадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ I и  УПИ II, изток-УПИ IV, юг-УПИ Х, запад- улица, актуван с Акт № 9801/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 18 220 (осемнадесет хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС;
 10.  Поземлен имот с идентификатор 07079.834.101 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула едно) по КККР на гр. Бургас, с площ  938 (деветстотин тридесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.100, 07079.834.102, 07079.834.103, 07079.834.133, 07079.834.99, 07079.834.98, идентичен на УПИ IV (четири) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 937 (деветстотин тридесет и седем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ II и УПИ III, изток- улица, юг-УПИ V, запад- УПИ ХI, актуван с Акт № 9794/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 18 760 (осемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС;
 11. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.102 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула две) по КККР на гр. Бургас, с площ  972 (деветстотин седемдесет и две) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.132, 07079.834.104, 07079.834.105, 07079.834.103, 07079.834.101, 07079.834.100, идентичен на УПИ Х (десет) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 972 (деветстотин седемдесет и два) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ ХI, изток-УПИ V, юг-УПИ IХ, запад- улица, актуван с Акт № 9800/16.11.2021 г. за частна общинска собственост,  с начална тръжна цена в размер на 19 440 (деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет) лева, без ДДС;
 12. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.103 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула три) по КККР на гр. Бургас, с площ  949 (деветстотин четиридесет и девет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.102, 07079.834.104, 07079.834.105, 07079.834.133, 07079.834.101, 07079.834.100, идентичен на УПИ V (пет) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 948 (деветстотин четиридесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ IV, изток- улица, юг-УПИ VI, запад- УПИ Х, актуван с Акт № 9795/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 18 980 (осемнадесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС;
 13. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.104 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула четири) по КККР на гр. Бургас, с площ  1067 (хиляда шестдесет и седем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.132, 07079.834.106, 07079.834.107, 07079.834.105, 07079.834.103, 07079.834.102, идентичен на УПИ IХ (девет) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1067 (хиляда шестдесет и седем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ Х, изток-УПИ VI, юг-УПИ VIII, запад- улица, актуван с Акт № 9799/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 340 (двадесет и една хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС;
 14. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.105 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула пет) по КККР на гр. Бургас, с площ  985 (деветстотин осемдесет и пет) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.104, 07079.834.106, 07079.834.107, 07079.834.133, 07079.834.103, 07079.834.102, идентичен на УПИ VI (шест) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 980 (деветстотин и осемдесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ V, изток- улица, юг-УПИ VII, запад- УПИ IХ, актуван с Акт № 9796/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 700 (деветнадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС;
 15. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.106 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула шест) по КККР на гр. Бургас, с площ  1255 (хиляда двеста петдесет и пет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.107, 07079.834.105, 07079.834.104, 07079.834.132, идентичен на УПИ VIII (осем) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ IХ, изток- УПИ VII, юг-улица, запад- улица, актуван с Акт № 9798/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 100 (двадесет и пет хиляди и сто) лева, без ДДС;
 16. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.107 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно нула седем) по КККР на гр. Бургас, с площ  1163 (хиляда сто шестдесет и три) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.106, 07079.834.133, 07079.834.105, 07079.834.104, 07079.834.132, идентичен на УПИ VII (седем) в кв.26 (двадесет и шест) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1163 (хиляда сто шестдесет и три) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ VI, изток- улица, юг-улица, запад- УПИ VIII, актуван с Акт № 9797/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 23 260 (двадесет и три хиляди двеста и шестдесет) лева, без ДДС;
 17.  Поземлен имот с идентификатор 07079.834.94 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка девет четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 1035 (хиляда тридесет и пет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.11.298, 07079.834.96, 07079.834.95, 07079.834.131, идентичен на УПИ I (едно) в кв.27 (двадесет и седем) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1038 (хиляда тридесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-улица, изток-УПИ II, юг-УПИ III,  запад-край на регулация, актуван с Акт № 9802/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 700 (двадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС;
 18. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.95 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка девет пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1005 (хиляда и пет) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.96, 07079.834.132, 07079.834.131, 07079.834.94, идентичен на УПИ II (две) в кв.27 (двадесет и седем) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1007 (хиляда и седем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-улица, изток- улица, юг-УПИ III, запад- УПИ I, актуван с Акт № 9803/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 100 (двадесет хиляди и сто) лева, без ДДС;
 19. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.115 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1233 (хиляда двеста тридесет и три) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.11.299, 07079.11.301, 07079.834.117, 07079.834.116, 07079.834.132, идентичен на УПИ I (едно), кв. 28 (двадесет и осем) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1240 (хиляда двеста и четиридесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- улица, изток – УПИ II, юг- УПИ III, запад- край на регулацията, актуван с Акт № 9804/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 660 (двадесет и четири хиляди шестстотин и шестдесет) лева, без ДДС;
 20. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.116 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 1212 (хиляда двеста и дванадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.115, 07079.834.117, 07079.834.133, 07079.834.132, идентичен на УПИ II (две) в кв. 28 (двадесет и осем) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1212 (хиляда двеста и дванадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- улица, изток – улица, юг- УПИ III, запад- УПИ I, актуван с Акт №9805/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 240 (двадесет и четири хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС;
 21. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.117 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1232 (хиляда двеста тридесет и два) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.11.301, 07079.834.118, 07079.834.133, 07079.834.116, 07079.834.115, идентичен на УПИ III (три) в кв. 28 (двадесет и осем) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1228 (хиляда двеста двадесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ I и УПИ II, изток – улица, юг- УПИ IV, запад- край на регулация, актуван с Акт №9806/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 640 (двадесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС;
 22. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.118 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.11.301, 07079.834.119, 07079.834.133, 07079.834.117, идентичен на УПИ IV (четири) в кв. 28 (двадесет и осем) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1238 (хиляда двеста тридесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ III, изток – улица, юг- УПИ V, запад- край на регулация, актуван с Акт №9807/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 24 880 (двадесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС;
 23. Поземелен имот с идентификатор 07079.834.119 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно едно девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1262 (хиляда двеста шестдесет и два) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.11.301, 07079.834.120, 07079.834.133, 07079.834.118, идентичен на УПИ V (пет) в кв. 28 (двадесет и осем) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ IV, изток – улица, юг- УПИ VI, запад- край на регулация, актуван с Акт №9808/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 240 (двадесет и пет хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС;
 24. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.120 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно две нула) по КККР на гр. Бургас, с площ 1452 (хиляда четиристотин петдесет и два) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.11.301, 07079.834.135, 07079.11.317, 07079.834.133, 07079.834.119, идентичен на УПИ VI (шест) в кв. 28 (двадесет и осем) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1441 (хиляда четиристотин четиридесет и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ V, изток – улица, юг и запад- край на регулация, актуван с Акт №9809/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 29 040 (двадесет и девет хиляди и четиридесет) лева, без ДДС;
 25. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.121 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно две едно) по КККР на гр. Бургас, с площ 976 (деветстотин седемдесет и шест) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.122, 07079.11.317, 07079.834.133, идентичен на УПИ I (едно) в кв. 29 (двадесет и девет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 971 (деветстотин седемдесет и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- улица, изток – край на регулацията, юг- УПИ II,  запад- улица, актуван с Акт №9810/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 520 (деветнадесет хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС;
 26. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.122 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно две две) по КККР на гр. Бургас, с площ 994 (деветстотин деветдесет и четири) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.123, 07079.11.317, 07079.834.121, 07079.834.133, идентичен на УПИ II (две) в кв. 29 (двадесет и две) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 991 (деветстотин деветдесет и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ I, изток – край на регулацията, юг- УПИ III,  запад- улица, актуван с Акт №9811/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 880 (деветнадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС;
 27. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.123 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно две три) по КККР на гр. Бургас, с площ 982 (деветстотин осемдесет и два) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.124, 07079.11.317, 07079.834.122, 07079.834.133, идентичен на УПИ III (три) в кв. 29 (двадесет и девет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 980 (деветстотин и осемдесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ II, изток – край на регулацията, юг- УПИ IV,  запад- улица, актуван с Акт №9812/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 19 640 (деветнадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС;
 28. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.124 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно две четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 1003 (хиляда и три) кв. метра, с начин на  трайно ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект, при граници: 07079.834.125, 07079.11.317, 07079.834.123, 07079.834.133, идентичен на УПИ IV (четири) в кв. 29 (двадесет и девет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1001 (хиляда и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ III, изток – край на регулацията, юг- УПИ V, запад- улица, актуван с Акт №9813/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 060 (двадесет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС;
 29. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.125 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно две пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1003 (хиляда и три) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.126, 07079.11.317, 07079.834.124, 07079.834.133, идентичен на УПИ V (пет) в кв. 29 (двадесет и девет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1002 (хиляда и два) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ IV, изток – край на регулацията, юг- УПИ VI, запад- улица, актуван с Акт №9814/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 20 060 (двадесет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС;
 30. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.126 (нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно две шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 1158 (хиляда сто петдесет и осем) кв. метра, с начин на  трайно ползване:  незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.11.317, 07079.834.125, 07079.834.133, идентичен на УПИ VI (шест) в кв. 29 (двадесет и девет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1158 (хиляда сто петдесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ V, изток, юг и запад- край на регулацията, актуван с Акт №9815/16.11.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 23 160 (двадесет и три хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12186 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с.о. „Канала“, землище с. Димчево, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета с Решение по т. 11 (Протокол № 20) от проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас, в частта на раздел I. „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс”, с ПИ с идентификатор 21141.505.322 по КККР на с. Димчево, целият с площ 1791 кв. м., актуван с Акт №8713/01.06.2017 г. за частна общинска собственост;
 2. Да се извърши продажба на неурегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 21141.505.322 (две едно едно четири едно точка пет нула пет точка три две две) по КККР на с. Димчево, с площ 1791 (хиляда седемстотин деветдесет и един) кв. метра, при граници: 21141.37.35, 21141.505.312, 21141.505.311, 21141.505.310, 21141.505.309, 21141.505.320, съответстващ на поземлен имот с пл. №322 (триста двадесет и две), находящ се в кадастрален район 505 (петстотин и пет) по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Канала“, земл. с. Димчево, община Бургас, целият с площ 1791 (хиляда седемстотин деветдесет и един) кв. метра, актуван с Акт №8713/01.06.2017г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на  30480 (тридесет хиляди четиристотин и осемдесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12190 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І и УПИ ІІ, двата в кв.50 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с решение по т.11 от Протокол №20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел І „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, с имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ -232, целият с площ 1019 кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв. 50 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.654  с площ 1019 кв. м по КККР на гр. Бургас, актуван с Акт №9779/08.11.2021г. за частна общинска собственост.    

ІІ. Да се извърши продажба на недвижими имоти, находящи се в с. Брястовец,  Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

- Недвижим имот, актуван с Акт №9778/08.11.2021г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І -общ (първо римско), целият с площ 600 (шестстотин ) кв. м , отреден "За жилищно строителство" в кв. 50 (петдесет), при граници: Север - улица "Първа", Изток - УПИ ІV, Юг- УПИ ІІ и Запад- ул. "Дванадесета" по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.650 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка шест пет нула) с площ 598 (петстотин деветдесет и осем ) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.706, 06776.501.654, 06776.501.651 и 06776.501.691, с начална тръжна цена 16 900 (шестнадесет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС.

- Недвижим имот, актуван с Акт № 9779/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-232 (две римско за имот двеста тридесет и две), целият с площ 1019 (хиляда и деветнадесет) кв. м , отреден "За жилищно строителство" в кв.50 (петдесет), при граници: Север - УПИ І, УПИ ІV и УПИ V; Изток - УПИ ІІІ, Юг- ул. "Девета" и Запад - ул. "Дванадесета" по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.654  (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка шест пет четири) с площ 1019 (хиляда и деветнадесет) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи, имоти с идентификатори: 06776.501.232, 06776.501.652, 06776.501.651, 06776.501.650 и 06776.501.706, с начална тръжна цена 28 720 (двадесет и осем хиляди седемстотин и двадесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12207 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-688 в кв. 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета с Решение на Общински съвет - Бургас по т.11 от проведеното на 23.02.2021г. и24.02.2021г. заседание (Протокол № 20), Раздел I „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, с нова подточка - УПИ V-688 в кв. 78, местност „Мокрия камък“, землище гр. Българово, община Бургас.

ІI. Да се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-688 (пет римско за имот с планоснимачен номер шестстотин осемдесет и осем ) в кв. 78 (седемдесет и осем), местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, община Бургас, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона - гр. Българово“, община Бургас, целият с площ 4 374 (четири хиляди триста седемдесет и четири) кв.м, отреден „За високотехнологично производство“, при граници: север – УПИ IV, североизток – улица, юг - улица, запад – УПИ ХVIІ и УПИ XV, отразен като ПИ с идентификатор 07332.64.688 (нула седем три три две точка шест четири точка шест осем осем) по влезли в сила КККР на землище гр. Българово, община Бургас, с площ 4 374 (четири хиляди триста седемдесет и четири) кв.м, при съседи: 07332.64.689, 07332.64.654, 07332.64.681, 07332.64.690, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9816/17.11.2021г, с начална конкурсна цена в размер на 71 100 (седемдесет и една хиляди и сто) лева, без ДДС.

 

ІІI. ОПРЕДЕЛЯ МИНИМАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ЗА КОЕТО ПРЕДСТАВЯТ ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ:

1. Да предложат размер на първоначалната инвестиция, свързана с построяване на предприятието и неговото оборудване - не по-малък от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева;

2. Да предложат разкриване на минимум 9 (девет) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;

3. Да осигурят предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържат за срок не по-кратък от 5 години;

4. В 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора да изготвят и представят в Община Бургас проектна документация, за реализиране на инвестицията;

5. Да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Да завършат строителството на обекта и да го въведат в експлоатация в 24 (двадесет и четири) месечен срок от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да не се извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

8. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция.

 

ІV. ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ОФЕРТИТЕ:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

   1. Минимална конкурсна цена в размер от 71 100 (седемдесет и една хиляди и сто) лева, без ДДС;

2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева;

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба - не по малко от 9 (девет), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

 

V. ОПРЕДЕЛЯ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА:

Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:

 

1. К1 – Цена (конкурсна цена, в лева, без ДДС) - не по-ниска от 71 100 (седемдесет и една хиляди и сто) лева, без ДДС.

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц  х 50

        Ц(макс.),

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц (макс.) е най–високата предложена такава.

Тежест на критерия: N1=0,5

 

2. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по- малка от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = И  х 25

         И(макс.),

където И е предложения от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

Тежест на критерия: N2=0,25

 

3. К3 – Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 години – не по- малко от 9 (девет) работни места.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К3 = Р  х 25

         Р(макс.),

където Р е предложения от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

 

Тежест на критерия: N3=0,25

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3  

На първо място да бъде класиран кандидата получил най висока комплексна оценка К.

 

VI. В ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ МИНИМУМ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КУПУВАЧА:

1. Да не извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

2. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция.

3. Да изготви и представи в Община Бургас проектна документация в 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора;

4. Да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

5. Да извърши строителството на обекта и да го въведе в експлоатация в 24 (двадесет и четири) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Максимален срок за реализация на инвестицията – 2 (две) години от датата на издаване на строително разрешение;

8. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове;

9. Да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на горепосочените условия;

10. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от договора за продажба на трето лице преди изтичане на 10-годишния срок да става само след изрично съгласие на Общински съвет – Бургас;

11. При прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10-годишния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият да се прекратява по право;

12. Да се предвидят неустойки в размер минимум от 30% от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок);

13. Да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30% от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

14. Да се предвиди неустойка от минимум 30% от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12188 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на 1/2 ид. част от поземлен имот – частна общинска собственост, представляваща 217,50/435 кв. м ид. части от УПИ XIV-общ. в кв. 135 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 435 кв. м. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ:

 

Да се продаде на А. А. В., с постоянен адрес: гр. Бургас, недвижим имот, актуван с Акт №7191/19.09.2012 г. за частна общинска собственост, представляващ 1/2 (една втора) ид. част, равняваща се на 217,50/435 кв. м. ид. части от УПИ XIV-общ. в кв. 135 по ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, целият с площ 435 кв. м, при граници: север – улица, изток – УПИ XIII-общ., юг – улица, запад – УПИ XV-общ, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.3091 по КК на гр. Бургас, с площ 435 кв. м., при съседи: 07079.712.3092, 07079.712.3716, 07079.712.3090, 07079.712.3718, за сумата 7750,00 (седем хиляди седемстотин и петдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12177 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №60, вход А(1), етаж 2, апартамент № 5-ляв, на наемател, настанен по административен ред 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9751/26.10.2021г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 60, вход А(1), етаж 2, апартамент № 5-ляв, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета по т. 11 от дневния ред на проведено на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас, в Раздел ІІ – Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс, точка 1 – Продажба на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред,      с посочения в т.1 имот.

3. Да се продаде на О. А. И. общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 60, вход А(1), етаж 2, апартамент № 5-ляв, със застроена площ 95,75 кв.м, ведно с 1,913 % ид. части от общите части на сградата (10,70 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение 5 с площ 2,78 кв.м, с идентификатор 07079.653.501.3.5 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.501.3.4; под обекта – 07079.653.501.3.2, над обекта – 07079.653.501.3.8, за сумата от 95 400 (деветдесет и пет хиляди и четиристотин) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12178 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №78, вход А(1), етаж 8, апартамент № 22, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9752/26.10.2021г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 78, вход А(1), етаж 8, апартамент № 22, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета по т. 11 от дневния ред на проведено на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас, в Раздел ІІ – Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс, точка 1 – Продажба на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, с посочения в т.1 имот.

3. Да се продаде на Д. Х. М., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 78, вход А(1), етаж 8, апартамент № 22, със застроена площ 61,07 кв.м, ведно с 1,107 % ид. части от общите части на сградата (8,13 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение 22 с площ 2,36 кв.м, с идентификатор 07079.653.526.1.22 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.653.526.1.23 и 07079.653.526.1.21; под обекта – 07079.653.526.1.19, над обекта – няма, за сумата от 69 100 (шестдесет и девет хиляди и сто) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12179 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №128, вход 5(Д), етаж 2, апартамент № 67, на наемател, настанен по административен ред

РЕШЕНИЕ:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище, актувано с Акт №9750/26.10.2021г. за частна общинска собственост, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 128, вход 5(Д), етаж 2, апартамент № 67, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

2. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета по т. 11 от дневния ред на проведено на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас, в Раздел ІІ – Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс, точка 1 – Продажба на общински апартаменти на наематели, настанени по административен ред, с посочения в т.1 имот.

3. Да се продаде на Д. Р. К.-К. и Р. К. А., общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 128, вход 5(Д), етаж 2, апартамент № 67, със застроена площ 95,75 кв.м, ведно с 1,834 % ид. части от общите части на сградата (11,52 кв.м) и право на строеж върху общинска земя, с прилежащо избено помещение 67 с площ 3,74 кв.м, с идентификатор 07079.655.313.3.4 в одобрените Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 07079.655.313.3.5; под обекта – 07079.655.313.3.1, над обекта –07079.655.313.3.7, за сумата от 107 190 (сто и седем хиляди сто и деветдесет) лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12175 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 79/1002 кв.м идеални части от УПИ ХV-344, кв. 36, целият с площ 1002 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас – частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинските идеални части“ от раздел ІІ-ри „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“ от Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета от Общински съвет - Бургас, с Решение по т. 11 от дневния ред на проведено на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание (Протокол №20), с недвижим имот, актуван с Акт № 9618/01.07.2021г. за частна общинска собственост и Акт № 9746/04.10.2021г. за поправка на Акт № 9618/01.07.2021г. за частна общинска собственост, представляващ 79/1002 (седемдесет и девет от хиляда и два) кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-344 (петнадесет римско за имот планоснимачен номер триста четиридесет и четири) в кв. 36 (тридесет и шест), целият с площ 1002 (хиляда и два) кв.м, отреден "за жилищно строителство" по плана на с. Извор, Община Бургас, при граници на целия имот: северозапад  – край на регулацията; североизток – УПИ ХVІІ-530; югоизток – улица; югозапад – УПИ ХVІ-402, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32367.501.344 (три две три шест седем точка пет нула едно точка три четири четири), целият с площ 1002 (хиляда и два) кв.м по КККР на с. Извор, Община Бургас, при съседи: 32367.501.402, 32367.26.76, 32367.501.600, 32367.501.530, 32367.26.95.

ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и А. Т. А. с постоянен адрес: с. Извор, община Бургас, чрез продажба на 79/1002 (седемдесет и девет от хиляда и два) кв.м идеални части от недвижим имот, актувани с Акт № 9618/01.07.2021г. за частна общинска собственост и Акт № 9746/04.10.2021г. за поправка на Акт № 9618/01.07.2021г. за частна общинска собственост, представляващи идеална част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-344 (петнадесет римско за имот планоснимачен номер триста четиридесет и четири) в кв. 36 (тридесет и шест), целият с площ 1002 (хиляда и два) кв.м, отреден "за жилищно строителство" по плана на с. Извор, Община Бургас, при граници на целия имот: северозапад  – край на регулацията; североизток – УПИ ХVІІ-530; югоизток – улица; югозапад – УПИ ХVІ-402, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32367.501.344 (три две три шест седем точка пет нула едно точка три четири четири), целият с площ 1002 (хиляда и два) кв.м по КККР на с. Извор, Община Бургас, при съседи: 32367.501.402, 32367.26.76, 32367.501.600, 32367.501.530, 32367.26.95, за сумата от 1 980 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12180 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IХ-355, кв. 47 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г.  заседание на ОС – Бургас (Протокол № 20) в частта на т.3, раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг“, с УПИ IХ-355, кв. 47, по плана на   кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, П. Н. Н., с постоянен адрес: гр. Созопол и Е. Д. Н., с постоянен адрес: гр. Созопол, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт №9781/16.11.2021г. за частна общинска собственост, представляващи 41/752 кв.м идеални части от УПИ IХ, кв. 47, по плана на  кв. Долно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 752 кв.м, отреден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ, при граници: север - УПИ VII, изток - улица "Черна гора", юг - улица "Георги Дълбошки", запад - УПИ Х, отразен като ПИ с идентификатор 07079.824.195, с площ 752 кв.м при съседи: 07079.824.449, 07079.824.194, 07079.824.196, 07079.824.445 по одобрената КК на гр. Бургас, за сумата 1650 лева (хиляда шестстотин и петдесет лева), без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12185 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ I-150 в кв. 16 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.150 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имот

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 17/867 кв.м ид. ч. от УПИ I-150 в кв. 16, целият с площ 867 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.150 и площ 867 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №1989/27.01.2000 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с №46, том 4, Дв. Вх.№8667/04.06.2008 г.;

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, И. Б. С., и С. П. Б., и двамата с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 17/867 (седемнадесет от осемстотин шестдесет и седем) кв.м ид.ч. от УПИ I-150 (едно римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто и петдесет) в кв. 16 (шестнадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 867 (осемстотин шестдесет и седем) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – улица, изток–УПИ II-151, юг –улица, запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.150 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно пет нула) и с площ 867 (осемстотин шестдесет и седем) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно със Заповед №18-1465-20.02.2015 г. на Началника на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.832.151, 07079.832.190, 07079.832.175, за сумата от 705 (седемстотин и пет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12189 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез извършване на доброволна делба в недвижим имот, представляващ УПИ II-11 в кв. 1 по ПУП- ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20) в Раздел ІІ, т. 4 „Прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС“, с нова точка: УПИ II-11 в кв. 1 по ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1055 кв. м., идентичен на ПИ с идентификатор 07079.830.43 по КККР на гр. Бургас, с площ 1054 кв. м.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, с ЕИК 000056814 и К. С. Д. с постоянен адрес: гр. Бургас и Г. Д. Д. и постоянен адрес: гр. Бургас, в УПИ II-11 в кв. 1 по ПУП – ПРЗ на Крайморие, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба при следните условия:

1. Община Бургас получава в дял и става изключителен собственик на УПИ XXI-288 в кв. 1, целият с площ 527 кв. м по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – УПИ XIX-68, изток – УПИ III-11, юг – улица, запад – УПИ II-287, идентичен на ПИ с проектен идентификатор 07079.830.288, с проектна площ 527 кв. м, при съседи: 07079.830.287, 07079.830.203, 07079.830.44, 07079.30.227 по КК на гр. Бургас, с пазарна стойност на имота в размер на 57 390,00 (петдесет и седем хиляди и триста и деветдесет) лева.

Данъчната оценка на УПИ XXI-288 в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас е в размер на 18 515,30 (осемнадесет хиляди петстотин и петнадесет лв. и тридесет ст.) лева.

2. К. С. Д. и Г. Д. Д. получават в дял и стават изключителни собственици на УПИ II-287 в кв. 1, целият с площ 527 кв. м по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север –УПИ XVIII-72 и УПИ XIX-68, изток – УПИ XXI-288, юг – улица, запад – УПИ I-11, идентичен на ПИ с проектен идентификатор 07079.830.287, с проектна площ 527 кв. м, при съседи: 07079.830.42, 07079.830.203, 07079.830.288, 07079.30.227, 07079.30.264 по КК на гр. Бургас, с пазарна стойност в размер на 57 390,00 (петдесет и седем хиляди и триста и деветдесет) лева.

Данъчната оценка на УПИ II-287 в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас е в размер на 14 812,20 (четиринадесет хиляди осемстотин и дванадесет лв. и двадесет ст.) лева.

3. Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12191 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице чрез продажба на общинските 320/1107 кв. метра ид. части от УПИ І-360 в кв.7  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с решение по т.11 от Протокол №20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3 „Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 320/1107 кв. м. идеални части от УПИ І-360 в кв. 7  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.360 по одобрена КК на с. Брястовец, Община Бургас.

         ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и „Фебкорс“ ЕООД, ЕИК 160106685, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Дунав“ №66, вх.А, ет.7, представляван от управителя Г. Д. Ц., чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт №9743/04.10.2021 г. за частна общинска собственост,  представляващ 320/1107 (триста и двадесет от хиляда сто и седем) кв. м идеални части от УПИ І-360 (първо римско за имот пл.№ триста и шестдесет), целият с площ 1107 (хиляда сто и седем) кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв.7  (седем) по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, при граници на целия имот: Североизток - улица, Югоизток - УПИ ІІ, Югозапад - дере (дига) и Северозапад – улица, съответстващ на 320/1106 (триста двадесет и един от хиляда сто и шест) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 06776.501.360 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка три шест нула) с площ 1106 (хиляда сто и шест) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.662, 06776.501.468, 06776.501.461 и 06776.501.661, за сума в размер на 8 350 (осем хиляди триста и петдесет) лв., без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12192 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ в квартал 24 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

РЕШЕНИЕ:

 

         Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. Ж. А. и постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт № 9735/21.09.2021 г. за частна общинска собственост, представляващ 197/1002 (сто деветдесет и седем от хиляда и два) кв. м идеални части от УПИ VІІ (седем римско), целият с площ 1002 (хиляда и два) кв. м в кв.24 (двадесет и четири) по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, при граници на целия имот: Североизток – улица, Югоизток- УПИ VІІІ, Югозапад-УПИ ІІІ и Северозапад - УПИ ІV и УПИ VІ, отразен като ПИ с идентификатор 07079.820.250 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка две пет нула) с площ 1003 (хиляда и три) кв. м по КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.240, 07079.820.241, 07079.820.249, 07079.820.917, 07079.820.252 и 07079.820.251, за сума в размер на  52 000 (петдесет и две хиляди) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12193 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в ПИ с идентификатори 07079.830.127 и 07079.830.126 по КК на гр. Бургас, съответстващи на  УПИ І-113 в квартал 8 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез продажба частите на общината

РЕШЕНИЕ:

 

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и П. К. Х., постоянен адрес: гр. Бургас, Р. К. Х. с постоянен адрес: гр. Бургас и А. Н. С., постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от недвижими имоти, представляващи:

   - 25/544 (двадесет и пет от петстотин четиридесет и четири) кв. м идеални части от ПИ 07079.830.126 (нула седем нула седем девет точка осем три нула точка едно две шест) по КК, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.830.111, 07079.830.112, 07079.830.125, 07079.830.127 и 07079.830.201,  съответстващи на част от  УПИ І-113 (едно римско за имот сто и тринадесет),  целият  с  площ 1054 (хиляда петдесет и четири) кв. м., в квартал 8 (осем) по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, актуван с Акт №9631/27.07.2021г. за частна общинска собственост, при граници на целия имот: север и изток - улица, юг- УПИ ІІ, запад - УПИ ХІ, при квоти, съобразно правата им на собственост: ½ общо за П. К. Х. и Р. К. Х. и ½ за А. Н. С., за сума в общ размер  2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева, без ДДС.

и

- 25/538 (двадесет и пет от петстотин тридесет и осем) кв. м идеални части от ПИ 07079.830.127 (нула седем нула седем девет точка осем три нула едно две седем) по КК, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.830.126, 07079.830.125, 07079.830.210 и 07079.830.201,  съответстващи на част от  УПИ І-113 ( едно римско за имот сто и тринадесет),  целият  с  площ 1054 (хиляда и петдесет и четири) кв. м., в квартал 8 (осем) по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, актуван с Акт №9632/27.07.2021г. за частна общинска собственост, при граници на целия имот: север и изток - улица, юг- УПИ ІІ, запад - УПИ ХІ, при квоти, съобразно правата им на собственост: ½ общо за П. К. Х. и Р. К. Х. и ½ за А. Н. С., за сума в общ размер  2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12206 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-75 в квартал 11 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

РЕШЕНИЕ:

 

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска  собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с решение по т.11 от Протокол №20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка

3.„Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 156/1156 кв. м идеални части от УПИ І-75, целият с площ 1156 кв. м., отреден "За жилищно строителство" в кв.11 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, отразен като ПИ с идентификатор 07079.830.172, с площ 1157 кв. м по КККР на кв. Крайморие, гр. Бургас.

ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. Д. Ж. –М. с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на 1/2 (една втора) от 156 (сто петдесет и шест) кв. м  общински идеални части, представляващи 78/156/1156 (седемдесет и осем от сто петдесет и шест от хиляда сто петдесет и шест) кв. м идеални части  от УПИ І-75 (едно  римско за имот седемдесет и пет), целият с площ 1156 (хиляда сто петдесет и шест) кв. м в кв. 11 (единадесет) по действащ ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, при граници на целия имот: Север - ул. "Христо Арнаудов", Изток- ул. "Вълнолом",  Юг- УПИ ІІ и Запад -УПИ ХІІ и УПИ ХІ, актуван с Акт № 9741/29.09.2021 г. за частна общинска собственост,  отразен като ПИ с идентификатор 07079.830.172 (нула седем нула седем девет точка осем три нула точка едно седем две) с площ 1157 (хиляда сто петдесет и седем) кв. м по КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.830.201, 07079.830.156, 07079.830.157, 07079.830.171 и  07079.830.214, за сума в размер на  9 395 (девет хиляди триста деветдесет и пет) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ І, кв. 37 по ПУП-ПРЗ на зона „В“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се учреди на Д. Л. И., възмездно, безсрочно, право на строеж в недвижим имот, актуван с Акт № 9782/16.11.2021г. за частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.300, целият с площ 24211 кв.м, по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.653.463, 07079.653.518, 07079.653.652, 07079.653.653, 07079.653.298, 07079.653.616, 07079.653.519, 07079.653.517, 07079.653.602, 07079.653.628, 07079.653.627, 07079.653.297, 07079.653.443, 07079.653.301, 07079.653.437, 07079.653.516, 07079.653.440, 07079.653.515, 07079.653.441, 07079.653.302, 07079.653.442, 07079.653.514, съответен на УПИ I (едно римско), кв. 37 (тридесет и седем), целият с площ 19085 кв.м, отреден „за обществено обслужване, жилищно строителство и ТП“, по действащия ПУП-ПРЗ на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, при граници: север - улица; изток - улица; юг - УПИ IV-9, УПИ ХI и УПИ VII-57; запад - УПИ III-17 и улица, за построения в него обект с траен градоустройствен статут, представляващ едноетажна сграда за обществено обслужване – „Магазин за плод - зеленчук“, със застроена площ – 151,95 (сто петдесет и едно цяло и деветдесет и пет) кв.м, по одобрен проект, отразена с идентификатор 07079.653.300.5 (нула седем нула седем девет точка шест пет три точка три нула нула точка пет) в одобрените КККР на гр. Бургас, със застроена площ 204 (двеста и четири) кв.м, за сумата от  37 400 (тридесет и седем хиляди и четиристотин) лева, без ДДС.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12184 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XXVI-531 в кв. 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета с Решение по т. 11 (Протокол № 20) от проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас, в частта на раздел III. „Учредяване право на строеж в общински и съсобствени имоти“, т. 2. „Други случаи за учредяване право на строеж в общински имоти“, п.т. 2.2. „По реда на чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС“, с нова подточка: „УПИ XXVI-531 в кв. 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 100 кв.м, отразен като ПИ 07079.829.531 по одобрени КККР на гр. Бургас, целият с площ 100 кв.м“;

2. Да се учреди в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД, с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” №37, представлявано от З. Братоев – член на Съвета на директорите и Д. Костов – прокурист, възмездно, безсрочно, право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXVI-531 в кв. 32, целият с площ 100 кв.м по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, одобрен със Заповед №1536/08.06.2016 г. на Зам.-кмета на Община Бургас, отреден „За трафопост“, отразен като ПИ с идентификатор 07079.829.531 по одобрени КККР на гр. Бургас, целият с площ 100 кв.м, при съседи: 07079.829.532, 07079.829.545, 07079.829.186, за изграждане на трафопост, тип БКТП 1х800 кVА с размери 3,00м./2,10м и застроена площ 6,30 (шест цяло и тридесет) кв.м, ведно със сервитутно право на прилежащата към него зона, определена по реда на Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, с площ 48,43 (четиридесет и осем цяло и четиридесет и три) кв.м, за сума в общ размер на 3 180 (три хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС, включваща цената на правото на строеж – 920 (деветстотин и двадесет) лв. и 2 260 (две хиляди двеста и шестдесет) лв. за сервитутната зона в цитирания УПИ.

            На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12194 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас (бивш Кърджалийски лагер) на Сдружение с нестопанска цел

РЕШЕНИЕ:

 

Да се отдаде под наем на Сдружение „Уиндсърф клуб – Бургас“ обособена част от масивна едноетажна сграда находяща се в Приморски парк, гр. Бургас (бивш Кърджалийски лагер), отразена в КК на гр. Бургас, като сграда с идентификатор 07079.618.3.12 със застроена площ 428 кв.м, актувана с Акт № 175/ 06.05.1997г. за частна общинска собственост, състояща се от три стаи, сервизни помещения, коридор и ½ от входен коридор с обща площ от 77, 39 (седемдесет и седем цяло тридесет и девет) кв.м, при граници на обособената част: север – СК „Маратонец“, изток – външен зид откъм крайбрежна алея, юг – външен зид, запад – външен зид откъм Морска градина, за срок от 5 (пет) години, при заплащане на месечен наем в размер на 151,68 (сто петдесет и един лв. и шестдесет и осем ст.), без ДДС лева.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12197 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2021 г./2022 г. и определяне на цена за ползването им

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие да се предоставят проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, за ползване под наем за стопанската 2021/2022 г., на лицата, участници в споразуменията за създаване на масиви за ползване на земеделски земи на територията на община Бургас, описани в Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

2. Определя годишна наемна цена за стопанската 2021/2022 година в размер на 41 лв./дка, за ползване на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, описани в Приложение №1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12176 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 23, подточка 2 от дневния ред на проведеното на 28.09.2021 г. заседание (Протокол №25) 

РЕШЕНИЕ:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.23, подточка 2 от проведеното на 28.09.2021г. (Протокол № 25) заседание, като в текста на ред девети вместо „за сумата 8080 лева (осемдесет хиляди и осемдесет лева),  без ДДС“ да се чете: „за сумата 8080 лева (осем хиляди и осемдесет лева),  без ДДС.“

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12205 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас, съгласно Заповед №3372/18.11.2021 г., относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно член 27, ал.3  от Закона за социалните услуги (ЗСУ) 

РЕШЕНИЕ:

 

I. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги;

  II. Определя членове на Съвет по въпросите на социалните услуги:

 1. доц. Тинка Иванова - Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас.
 2. Виолета Радева – директор на секретариата на Областен съвет на Български Червен Кръст – Бургас.
 3. Христина Пехливанова от Териториално поделение на Национален Осигурителен Институт – Бургас.
 4. Десислава Динева – гл. експерт от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас.
 5. Иван Вълков – началник група „Общинска полиция“ в сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ при отдел „Охранителна полиция“ към Областна Дирекция на МВР Бургас.
 6. Иван Бъчваров – ст. експерт от Регионално Управление на Образованието –Бургас.
 7. Атанаска Георгиева Николова – потребител в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – Бургас с управител Станка Матанова.
 8. Митка Георгиева – председател на Сдружение „Усмивка“ Бургас.
 9. Борислава Тонева Марчева – потребител в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства“ – Бургас с управител Юлия Куцарова.
 10. Катя Василева Иванова – потребител в Защитено жилище за лица с психични разстройства – Бургас с управител Йоана Николова.
 11. Драгомира Грънчарова – потребител в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Бургас с управител Бояна Памукчийска.
 12. Ана Буриева – председател на Управителен съвет на Сдружение „Асоциация Деметра“ Бургас.
 13. Алина Конкьова – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Бургас.
 14. Димитрина Чочорова – началник отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ Бургас.
 15. Марионела Нейкова Стоянова – председател на УС на Сдружение „Социален център Бургас“. 
 16. Диана Авджиева – началник отдел ПКМД, Д МД при Регионална Здравна Инспекция – Бургас.
 17. Дора Тенекеджиева- мл. експерт в отдел ПКМД, Д МД при Регионална Здравна Инспекция – Бургас. 
 18. Йорданка Бенова- Ананиева – Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас;
 19. Мая Павлова Казанджиева – Директор дирекция „Здравеопазване социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас;
 20. Адриана Христова – Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ при Община Бургас.        

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12204 Докладна записка от Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно: Даване на съгласие „Бургасбус“ ЕООД да учреди в полза на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД право на строеж за прокарване и изграждане на подземен електропровод средно напрежение и сервитутни права по смисъла на чл. 64 от Закона за енергетиката, по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“

РЕШЕНИЕ:

 

1. Дава съгласие „Бургасбус“ ЕООД да учреди в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД право на строеж по смисъла на чл.182 ЗУТ и сервитутни права, по смисъла на чл. 64 от Закона за енергетиката върху собствения на дружеството имот с идентификатор 07079.659.558 (нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, петстотин петдесети и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 81127 кв. м. (осемдесет и една хиляди сто двадесет и седем квадратни метра), с административен адрес: гр. Бургас; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за автогараж; предходен идентификатор: 07079.659.10; 07079.659.12;   номер по предходен план: 10, 12, квартал: 33, парцел: VII; при граници и съседи: 07079.659.35, 07079.659.557, 07079.659.27, 07079.659.11, 07079.659.9, 07079.659.550, 07079.659.549, 07079.659.572, за:

прокарване и изграждане на подземен електропровод средно напрежение (СрН), положен подземно през описания  по-горе поземлен имот с кадастрален идентификатор 07079.659.558 (нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, петстотин петдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, на „Бургасбус“ ЕООД, по трасе с дължина 23  м. (двадесет и три метра), с начална точка – имотна граница на  описания поземлен имот, и крайна точка – разпределителна уредба 20kV на трафопост, тип БКТП, собственост на „Бургасбус“ ЕООД, находящ се в същия поземлен имот, ведно със сервитутната зона в размер на 23 кв. м. (двадесет и три  квадратни метра) по протежението на електропровода;

преминаване на хора и техника през описания по-горе поземлен имот за обслужване на енергийните обекти, които „Електроразпределение Юг” ЕАД, ще изгради по силата на дадените му права;

ограничаване в ползването на поземления имот, описан по-горе, в частта, прилежаща към енергийните обекти съгласно чл. 64, ал.3, т. 2 от Закона за енергетиката и чл.14 от Наредба №16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

 1. Упълномощава управителят на „Бургасбус“ ЕООД да сключи с „Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190, договор в нотариална форма, свързан с изпълнение на решенията по т.1.
 2. Възлага на управителя на „Бургасбус“ ЕООД да предприеме действия по изпълнение на решенията и да подпише свързаните с тях документи. 
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12157 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2021 г. до 31.10.2021 г. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12116 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

1. Избира общинския съветник  Мадлен Михран Мутафян за член на Постоянната комисия по правни въпроси.

2. Избира общинския съветник Мадлен Михран Мутафян за член на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики.

3. Избира общинския съветник  Мадлен Михран Мутафян за член на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси.

4. Избира общинския съветник Мадлен Михран Мутафян за член  на Комисията по чл.8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани,  настанявани под наем и продажба на общински жилища.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12202 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисията за оценка по чл. 15 от Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

Избира 5 общински съветника: Севдалина Христова Турманова, Тони Артюн Минасян, Христо Пламенов Панайотов, Георги Петров Дракалиев и Ивайло Вагенщайн Русинов за членове на Комисията за оценка по чл.15 от Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12161 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна група Камено-Бургас (МИГ Камено-Бургас)

РЕШЕНИЕ:

 

1. Общински съвет – Бургас освобождава Калояна Петкова като представител на Община Бургас в Сдружение е нестопанска цел „Местна инициативна група Камено – Бургас“.

2. Общински съвет – Бургас определя за представител на Община Бургас в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Камено – Бургас Йордан Георгиев Георгиев.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12198 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

РЕШЕНИЕ:

 

І.  Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 13.12.2021г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на  29.12.2021г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

ІІ. Оправомощава представителя на Община Бургас в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

 1. По т.1. от дневния ред: Дава съгласие за увеличаване на капитала на „Индустриален и логистичен парк-Бургас‘ АД, ЕИК 201847598, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26, ет. 3, стая 318 от 30 808 960 /тридесет милиона, осемстотин и осем хиляди, деветстотин и шестдесет/ лева на 31 861 820 /тридесет и един милиона, осемстотин шестдесет и една хиляди, осемстотин и двадесет/ лева  по реда на чл. 192, ал. 1, предл. 1 във връзка с чл. 193, ал. 1 от ТЗ, чрез издаване на нови 105 286 /сто и пет хиляди, двеста осемдесет и шест/ броя поименни акции, всяка на стойност 10 /десет/ лева срещу внесената непарична вноска на акционера „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.-   „ЗА“
 2. По т. 2 от дневния ред: Изменя и допълва Устава на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД, както следва:
 1. Разпоредбата на чл.1, ал 2, се допълва и придобива следната редакция:

„(2) Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал.1, т.4 във връзка с чл. 158 от Търговския закон (ТЗ) и публично предприятие, по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за публични предприятия.  По-долу в този Устав „Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД ще бъде наричано само Дружеството.

 1. Разпоредбата на чл.1, ал.4 се допълва и придобива следната редакция:

(4) Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните Предприятия и другите действащи в страната нормативни актове.

 1. В разпоредбата на чл. 7 се правя следните изменения:

a/. В разпоредбата на чл. 7, ал. 1 изразът „в размер на 30 808 960лв. /тридесет милиона oсемстотин и осем хиляди деветстотин и шестдесет/ лева“ се заменя с израза: в размер на 31 861 820 /тридесет и един милиона, осемстотин шестдесет и една хиляди, осемстотин и двадесет/ лева

б/. В разпоредбата на чл. 7, ал. 1, б. в изразът „15 293 190 /петнадесет милиона, двеста двадесет и три хиляди, сто и деветдесет/ лева, представляващи стойността на записаните 1 529 319 /един милион, петстотин двадесет и девет хиляди, триста и деветнадесет/ поименни акции“ се заменя с израза: „16 346 050  /шестнадесет милиона, триста четиридесет и шест хиляди, и петдесет/ лева, представляващи 1 634 605 /един милион, шестстотин тридесет и четири  хиляди, шестостен и пет/ поименни акции, всяка една на стойност 10 /десет/ лева, собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, ЕИК 121706255, представляващи непарична вноска на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.

в/. В разпоредбата на чл. 7, ал. 2, б. а се изменя и допълва със следното съдържание:

„(2) Собственици на капитала на дружеството са:

а/ „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, ЕИК 121706255, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, ет. 4,  притежаващо 528 272 /петстотин двадесет и осем хиляди, двеста седемдесет и две/ поименни акции, всяка на стойност 10 /десет/ лева, получени в резултат на парична вноска и 1 634 605 /един милион, шестстотин тридесет и четири хиляди, шестстотин и пет/ поименни акции, всяка на стойност 10 /десет/ лева, получени в резултат на непарична вноска на „Национална компания индустриални зони както следва (като към описанието на непаричната вноска се добавя следното):

27. Поземлен имот с идентификатор 07079.2.390, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, местност „Синджирли герен“, с площ от 149 980 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива: категория на земята: 3; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 018001, съседи: 07079.2.363, 07079.2.457, 07079.2.391, 07079.2.387, 07079.2.38 9, съгласно Скица на поземлен имот № 15-549556-25.05.2021 г на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас; Устав на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД с ЕИК 121706255.

 1. Разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 4 се допълва и придобива следната редакция: 

„4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им след провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия;“

 1. В разпоредбите на чл. 20, ал. 2, т. 1 – 3, изразите „1. Сключване на договор за кредит, съвместна дейност; за поемане на менителничени задължения; за обезпечаване на вземания; учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в пола на трети лица; 2. За поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет; 3. Съществена промяна на дейността на дружеството, съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество, избор на застраховател по сключване на договорите за задължително застраховане и избор на обслужваща банка“ се заменят и придобиват следната редакция: (2) По мотивирано предложение на Съвета на директорите, подкрепено с анализи, бизнес планове, финансови разчети, оферти и други подобни, Общото събрание се произнася с решение и за:
 1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
 2. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
 3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
 4. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
 5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
 6. съществена промяна на дейността на дружеството; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на  такова сътрудничество, избор на застраховател по сключване на договорите за задължително застраховане и избор на обслужваща банка;

6.  В разпоредбата на чл. 22, ал. 5 се заличава израза:  „от обявяването в Търговския регистър и..“ и същата придобива следното съдържание: „(5) Времето от датата на получаването на писмените покани от акционерите, до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни“

 1. В разпоредбата на чл. 33 се изменя и придобива следното съдържание:

а/ Създава се нова алинея 1 със следното съдържание: „(1) Членовете на СД се избират и назначават след провеждане на конкурс по правилата на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му“ 

б/ Алинея 1 става алинея 2.

в/ Алинея 2 става алинея 3.

г/ Алинея 3 става алинея 4.

 1. Разпоредбата на чл. 34, ал. 1 се изменя и изразът „дееспособно физическо или юридическо лице“ се заменя с израза „български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария“ и се допълват следните текстове

- има завършено висше образование;

- има най-малко 5 години професионален опит;

- не е поставен под запрещение;

- не e осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

- не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

- не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

- не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

- не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, когато същите са със сходна на дейността на дружеството;

- не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато тези дружества извършват дейност, сходна с дейността на дружеството;

- не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

 1. Разпоредбата на чл. 34 се изменя по следния начин:

а/ Заличава се разпоредбата на алинея 6 със следното съдържание: „(6) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета.  Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.“

б/ Алинея 7 става алинея 6

в/ Заличава се алинея 8 със следното съдържание: (8) Физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на  решението.

в/ Алинея 9 става алинея 8  - „ЗА“

 

По т.3 от дневния ред:  Разни. – съобразно интересите на Община Бургас.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12195 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас, насрочено за 08.12.2021 г. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

РЕШЕНИЕ:

 

І. Упълномощава Кмета на Община Бургас, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание насрочено за 08.12.2021 г. и резервна дата  15.12.2021 г. Общо събрание на Асоциацията по В и К – Бургас, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред: На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2022г.в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева; - „ЗА“;

2. По т.5 Разни: няма предложения.

II. Определя инж. Чанка Коралска – заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за представител на Община Бургас в извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, насрочено за 08.12.2021 г. с резервна дата 15.12.2021 г., при невъзможност на Кмета на Община Бургас да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, която да гласува по цитираните в т. I решения със същия мандат.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12149 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на парична награда на вокален ансамбъл „Фортисимо“ за постигнатия изключителен успех – двукратни световни шампиони в категории „Вокални ансамбли и камерни хорове“ и „Фолклор и акапела“ на Световните хорови игри в Антверпен – Белгия (World Choir Games – Flanders – Belgium), проведени от 30.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде отпусната парична награда в размер на 20 000 лв. на Вокален ансамбъл „Фортисимо“ за постигнатия изключителен успехдвукратни световни шампиони в категории „Вокални ансамбли и камерни хорове“ и „Фолклор и а капела“ на Световните хорови игри в Антверпен – Белгия (World Choir Games – Flanders – Belgium), провели се от 30.10. – 7.11.2021 г.
 2. Средствата да бъдат осигурени за сметка издръжката на общинска администрация.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12163 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2021 г. 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Определя паричните премии за Национални награди на Община Бургас за 2021 година, както следва:

1.1. Национална награда плакет „Пегас“ – за поезия, проза и литературна критика 700 лв. (седемстотин лева).

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението по т. 1.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12165 Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет – Бургас, относно: Финансово подпомагане на спортни клубове

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие Община Бургас да осигури финансова подкрепа за дейността на ФК „Черноморец-1919“ гр. Бургас в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лв.
 2. Дава съгласие Община Бургас да осигури финансова подкрепа на ВК „Нефтохимик-2010“ гр. Бургас за участието му в европейските клубни турнири, в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лв.
 3. Дава съгласие Община Бургас да осигури финансова подкрепа на СНЦ „Нефтохимик Бургас 1962“ в размер на 10 000 (десет хиляди) лв. за ДЮШ.
 4. Финансовите средства по точка I, точка II и точка III са за сметка на неусвоени средства в бюджета на Община Бургас.
 5.  На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12168 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на спортни прояви

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Дава съгласие да бъде допълнен Спортният календар на Община Бургас за 2021 г., утвърден по Приложение №13.5, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г., по следния начин:
 • нова т.91 – Детски турнир по ръгби „Св.Николай Чудотворец“ по случай празника на град Бургас – Никулден – финансиране в размер общо на 1 000 лв. (хиляда лева), за сметка на неусвоените средства по т. 82 от Приложение № 13.5.

II. Дава съгласие да бъде изменено и допълнено Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ по следния начин:

 • по т.1 – „Награждаване на 10-те най-добри спортисти на гр. Бургас и техните треньори за 2021 г.“ - дофинансиране в размер общо на 000 лв. (две хиляди лева), за сметка на неусвоените средства по т.67 и т.68 от Приложение № 13.5.
 • допълва Приложение №13.4 с нови точки от 25 до 28 за взетите решения по т.41 от Протокол № 26/26.10.2021 г.
 • нова т.29 - финансово подпомагане на Сдружение спортен клуб по борба „Бургас“ - финансиране в размер общо на 5 000 (пет хиляди) лева, за сметка на неусвоените средства по т.62, т.75, т.77 и т.89 от Приложение № 13.5.
 • по т.10 –„Плувен маратон в акваторията на Морска гара Бургас“ - дофинансиране в размер общо на 6 400 лв. (шест хиляди и четиристотин лева), за сметка на: неусвоените средства в размер на 2 400 лв. по т.8 от Приложение № 13.4. и 4 000 лв. от издръжката на Общинска администрация.

III. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12155 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Да се предоставят еднократни суми на:

 

  1. А. П. С., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  2. С. В. К., еднократно сума от 350.00 (триста и петдесет) лева, за неотложни социални нужди.
  3. В. С. К., еднократно сума от 350.00 (триста и петдесет) лева, за неотложни здравни нужди.
  4. Х. В. П., чрез настойник С. И. П., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  5. Н. С. Н., еднократно сума от 200.00 (двеста) лева, за лекарства.
  6. С. Й. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
  7. З. Н. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
  8. Л. С. Г., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  9. М. И. Д., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  10. К. В.П., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  11. Б. Н. С., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  12. М. Я. К., еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  13. Т. И. В., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  14. Д. Н. И., еднократно сума от 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  15. М. А. М., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  16. К. К. К., за дъщеря си Н. С. П., еднократно сума от 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  17. И. Д. Д., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
  18. Ю. А. Ч., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
  19. П. И. Г., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
  20. М. Х. М., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  21. Р. Г. С., чрез упълномощено лице Д. С. Х., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  22. С. Р. У., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни здравни нужди.
  23. Р. Ц. П., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  24. Х. Г. Д., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  25. Н. Й. Н., еднократно сума от 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  26. Х. Х. А., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
  27. Ю. К. Ш., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
  28. В. Д. Б., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни нужди.

 

 1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12172 Докладна записка от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Провеждане на обществено обсъждане на проект за нова Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

 

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12009 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Проектиране и изграждане на кръстовище с кръгово движение на улиците – бул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“ в гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Община Бургас да предприеме предпроектно проучване по проектиране и израждане на кръстовище с кръгово движение на улиците – бул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“.
 2. Да се проучи възможността средствата за проектирането и изграждането на кръстовище с кръгово движение да бъдат осигурени по оперативна програма или заложени в Бюджет 2022 на Община Бургас.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12016 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на бул. „Никола Петков“ в ж.к. „Изгрев“

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас при възможност да предвиди в бюджета на общината за 2022 г. необходимите средства за ремонт на бул. „Никола Петков“, в ж.к. „Изгрев“ и да  го включи в капиталовата програма на общината за 2022 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12042 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Нерегламентирано преминаване на тежкотоварни камиони през кв. Долно Езерово

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12125 Питане от инж. Георги Спасов – общински съветник от ПП БСП, относно: Поставяне на шахта в кв. Долно Езерово 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12127 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Реконструкция на ул. „Лом“, кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 1. ОбС 08-00-12170 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Интегриране  на градската мобилност в Gоogle Maps

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                           ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА