ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ НА БУРГАСКИ АВТОРИ

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г., Протокол № 9, т. 9 (вх. № 08-00-9971)  от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ