ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 28.04.2020 г., Протокол № 9, т. 7 (вх. № 08-00-9969)  от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ