НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ И ВЕЩИ

Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 32 (вх. № 08-00-9515)  от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ