ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 29 (вх. № 08-00-9517)  от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ