ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПШОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Приет на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 28 (вх. № 08-00-9516)  от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ