НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол №51/ 29.05.2023 г.