ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС - БУРГАС", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС ПО Т. 6, ПРОТОКОЛ № 18/21.12.2020 Г.

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 20.12.2022 г., Протокол № 46, т. 6 (вх. № 08-00-13578) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ