ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ПО Т. 65, ПРОТОКОЛ № 11/24.07.2008 Г.; С ПОСЛЕДВАЩИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 20.12.2022 г., Протокол № 46, т. 5 (вх. № 08-00-13577) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ